subversion-users mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From "Kacperski Piotr (Grupa PZU)" <pikacper...@pzu.pl>
Subject SVN crash when using SCM
Date Mon, 05 Nov 2012 12:37:58 GMT
Thanks in advance J

 

Pozdrawiam,

 

Piotr Kacperski

Architekt systemowy

 

Opis: Opis: cid:image001.png@01CD2F87.58EC1610

Biuro Projektów i Rozwoju Systemów IT

PZU SA/PZU ŻYCIE SA

al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa 

k: brak

t: 22 582 0444

 

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, KRS 9831, NIP
526-025-10-49,

Wysokość kapitału zakładowego: 86 352 300 zł, kapitał wpłacony w całości

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, KRS 30211, NIP
527-020-60-56,

Wysokość kapitału zakładowego: 295 000 000 zł, kapitał wpłacony w całości

 


Mime
View raw message