struts-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From lukaszlen...@apache.org
Subject [41/51] [abbrv] [partial] struts-archetypes git commit: WW-4316 Moves Struts archetypes into its own repo
Date Thu, 14 Jul 2016 17:57:57 GMT
http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/struts-archetypes/blob/3662396a/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-route.min.js
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-route.min.js b/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-route.min.js
new file mode 100644
index 0000000..4d0d018
--- /dev/null
+++ b/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-route.min.js
@@ -0,0 +1,15 @@
+/*
+ AngularJS v1.5.0
+ (c) 2010-2016 Google, Inc. http://angularjs.org
+ License: MIT
+*/
+(function(r,d,C){'use strict';function x(s,h,g){return{restrict:"ECA",terminal:!0,priority:400,transclude:"element",link:function(a,c,b,f,y){function k(){n&&(g.cancel(n),n=null);l&&(l.$destroy(),l=null);m&&(n=g.leave(m),n.then(function(){n=null}),m=null)}function z(){var b=s.current&&s.current.locals;if(d.isDefined(b&&b.$template)){var b=a.$new(),f=s.current;m=y(b,function(b){g.enter(b,null,m||c).then(function(){!d.isDefined(u)||u&&!a.$eval(u)||h()});k()});l=f.scope=b;l.$emit("$viewContentLoaded");
+l.$eval(v)}else k()}var l,m,n,u=b.autoscroll,v=b.onload||"";a.$on("$routeChangeSuccess",z);z()}}}function A(d,h,g){return{restrict:"ECA",priority:-400,link:function(a,c){var b=g.current,f=b.locals;c.html(f.$template);var y=d(c.contents());if(b.controller){f.$scope=a;var k=h(b.controller,f);b.controllerAs&&(a[b.controllerAs]=k);c.data("$ngControllerController",k);c.children().data("$ngControllerController",k)}a[b.resolveAs||"$resolve"]=f;y(a)}}}r=d.module("ngRoute",["ng"]).provider("$route",function(){function s(a,
+c){return d.extend(Object.create(a),c)}function h(a,d){var b=d.caseInsensitiveMatch,f={originalPath:a,regexp:a},g=f.keys=[];a=a.replace(/([().])/g,"\\$1").replace(/(\/)?:(\w+)([\?\*])?/g,function(a,d,b,c){a="?"===c?c:null;c="*"===c?c:null;g.push({name:b,optional:!!a});d=d||"";return""+(a?"":d)+"(?:"+(a?d:"")+(c&&"(.+?)"||"([^/]+)")+(a||"")+")"+(a||"")}).replace(/([\/$\*])/g,"\\$1");f.regexp=new RegExp("^"+a+"$",b?"i":"");return f}var g={};this.when=function(a,c){var b=d.copy(c);d.isUndefined(b.reloadOnSearch)&&
+(b.reloadOnSearch=!0);d.isUndefined(b.caseInsensitiveMatch)&&(b.caseInsensitiveMatch=this.caseInsensitiveMatch);g[a]=d.extend(b,a&&h(a,b));if(a){var f="/"==a[a.length-1]?a.substr(0,a.length-1):a+"/";g[f]=d.extend({redirectTo:a},h(f,b))}return this};this.caseInsensitiveMatch=!1;this.otherwise=function(a){"string"===typeof a&&(a={redirectTo:a});this.when(null,a);return this};this.$get=["$rootScope","$location","$routeParams","$q","$injector","$templateRequest","$sce",function(a,c,b,f,h,k,r){function l(b){var e=
+t.current;(x=(p=n())&&e&&p.$$route===e.$$route&&d.equals(p.pathParams,e.pathParams)&&!p.reloadOnSearch&&!v)||!e&&!p||a.$broadcast("$routeChangeStart",p,e).defaultPrevented&&b&&b.preventDefault()}function m(){var w=t.current,e=p;if(x)w.params=e.params,d.copy(w.params,b),a.$broadcast("$routeUpdate",w);else if(e||w)v=!1,(t.current=e)&&e.redirectTo&&(d.isString(e.redirectTo)?c.path(u(e.redirectTo,e.params)).search(e.params).replace():c.url(e.redirectTo(e.pathParams,c.path(),c.search())).replace()),f.when(e).then(function(){if(e){var a=
+d.extend({},e.resolve),b,c;d.forEach(a,function(b,e){a[e]=d.isString(b)?h.get(b):h.invoke(b,null,null,e)});d.isDefined(b=e.template)?d.isFunction(b)&&(b=b(e.params)):d.isDefined(c=e.templateUrl)&&(d.isFunction(c)&&(c=c(e.params)),d.isDefined(c)&&(e.loadedTemplateUrl=r.valueOf(c),b=k(c)));d.isDefined(b)&&(a.$template=b);return f.all(a)}}).then(function(c){e==t.current&&(e&&(e.locals=c,d.copy(e.params,b)),a.$broadcast("$routeChangeSuccess",e,w))},function(b){e==t.current&&a.$broadcast("$routeChangeError",
+e,w,b)})}function n(){var a,b;d.forEach(g,function(f,g){var q;if(q=!b){var h=c.path();q=f.keys;var l={};if(f.regexp)if(h=f.regexp.exec(h)){for(var k=1,n=h.length;k<n;++k){var m=q[k-1],p=h[k];m&&p&&(l[m.name]=p)}q=l}else q=null;else q=null;q=a=q}q&&(b=s(f,{params:d.extend({},c.search(),a),pathParams:a}),b.$$route=f)});return b||g[null]&&s(g[null],{params:{},pathParams:{}})}function u(a,b){var c=[];d.forEach((a||"").split(":"),function(a,d){if(0===d)c.push(a);else{var f=a.match(/(\w+)(?:[?*])?(.*)/),
+g=f[1];c.push(b[g]);c.push(f[2]||"");delete b[g]}});return c.join("")}var v=!1,p,x,t={routes:g,reload:function(){v=!0;var b={defaultPrevented:!1,preventDefault:function(){this.defaultPrevented=!0;v=!1}};a.$evalAsync(function(){l(b);b.defaultPrevented||m()})},updateParams:function(a){if(this.current&&this.current.$$route)a=d.extend({},this.current.params,a),c.path(u(this.current.$$route.originalPath,a)),c.search(a);else throw B("norout");}};a.$on("$locationChangeStart",l);a.$on("$locationChangeSuccess",
+m);return t}]});var B=d.$$minErr("ngRoute");r.provider("$routeParams",function(){this.$get=function(){return{}}});r.directive("ngView",x);r.directive("ngView",A);x.$inject=["$route","$anchorScroll","$animate"];A.$inject=["$compile","$controller","$route"]})(window,window.angular);
+//# sourceMappingURL=angular-route.min.js.map

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/struts-archetypes/blob/3662396a/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-route.min.js.map
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-route.min.js.map b/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-route.min.js.map
new file mode 100644
index 0000000..fb5cffc
--- /dev/null
+++ b/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-route.min.js.map
@@ -0,0 +1,8 @@
+{
+"version":3,
+"file":"angular-route.min.js",
+"lineCount":14,
+"mappings":"A;;;;;aAKC,SAAQ,CAACA,CAAD,CAASC,CAAT,CAAkBC,CAAlB,CAA6B,CAw4BtCC,QAASA,EAAa,CAACC,CAAD,CAASC,CAAT,CAAwBC,CAAxB,CAAkC,CACtD,MAAO,CACLC,SAAU,KADL,CAELC,SAAU,CAAA,CAFL,CAGLC,SAAU,GAHL,CAILC,WAAY,SAJP,CAKLC,KAAMA,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAQC,CAAR,CAAkBC,CAAlB,CAAwBC,CAAxB,CAA8BC,CAA9B,CAA2C,CAUrDC,QAASA,EAAe,EAAG,CACrBC,CAAJ,GACEZ,CAAAa,OAAA,CAAgBD,CAAhB,CACA,CAAAA,CAAA,CAAyB,IAF3B,CAKIE,EAAJ,GACEA,CAAAC,SAAA,EACA,CAAAD,CAAA,CAAe,IAFjB,CAIIE,EAAJ,GACEJ,CAIA,CAJyBZ,CAAAiB,MAAA,CAAeD,CAAf,CAIzB,CAHAJ,CAAAM,KAAA,CAA4B,QAAQ,EAAG,CACrCN,CAAA,CAAyB,IADY,CAAvC,CAGA,CAAAI,CAAA,CAAiB,IALnB,CAVyB,CAmB3BG,QAASA,EAAM,EAAG,CAAA,IACZC,EAAStB,CAAAuB,QAATD,EAA2BtB,CAAAuB,QAAAD,OAG/B,IAAIzB,CAAA2B,UAAA,CAFWF,CAEX,EAFqBA,CAAAG,UAErB,CAAJ,CAAiC,CAC3BC,IAAAA,EAAWlB,CAAAmB,KAAA,EAAXD,CACAH,EAAUvB,CAAAuB,QAkBdL,EAAA,CAVYN,CAAAgB,CAAYF,CAAZE,CAAsB,QAAQ,CAACA,CAAD,CAAQ,CAChD1B,CAAA2B,MAAA,CAAeD,CAAf,CAAsB,IAAtB,CAA4BV,CAA5B,EAA8CT,CAA9C,CAAAW,KAAA,CAA6DU,QAAsB,EAAG,CAChF,CAAAjC,CAAA2B,UAAA,CAAkBO,CAAlB,C
 AAJ,EACOA,CADP,EACwB,CAAAvB,CAAAwB,MAAA,CAAYD,CAAZ,CADxB,EAEE9B,CAAA,EAHkF,CAAtF,CAMAY,EAAA,EAPgD,CAAtCe,CAWZZ,EAAA,CAAeO,CAAAf,MAAf,CAA+BkB,CAC/BV,EAAAiB,MAAA,CAAmB,oBAAnB,CACAjB;CAAAgB,MAAA,CAAmBE,CAAnB,CAvB+B,CAAjC,IAyBErB,EAAA,EA7Bc,CA7BmC,IACjDG,CADiD,CAEjDE,CAFiD,CAGjDJ,CAHiD,CAIjDiB,EAAgBrB,CAAAyB,WAJiC,CAKjDD,EAAYxB,CAAA0B,OAAZF,EAA2B,EAE/B1B,EAAA6B,IAAA,CAAU,qBAAV,CAAiChB,CAAjC,CACAA,EAAA,EARqD,CALpD,CAD+C,CA6ExDiB,QAASA,EAAwB,CAACC,CAAD,CAAWC,CAAX,CAAwBxC,CAAxB,CAAgC,CAC/D,MAAO,CACLG,SAAU,KADL,CAELE,SAAW,IAFN,CAGLE,KAAMA,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAQC,CAAR,CAAkB,CAAA,IAC1Bc,EAAUvB,CAAAuB,QADgB,CAE1BD,EAASC,CAAAD,OAEbb,EAAAgC,KAAA,CAAcnB,CAAAG,UAAd,CAEA,KAAIlB,EAAOgC,CAAA,CAAS9B,CAAAiC,SAAA,EAAT,CAEX,IAAInB,CAAAoB,WAAJ,CAAwB,CACtBrB,CAAAsB,OAAA,CAAgBpC,CAChB,KAAImC,EAAaH,CAAA,CAAYjB,CAAAoB,WAAZ,CAAgCrB,CAAhC,CACbC,EAAAsB,aAAJ,GACErC,CAAA,CAAMe,CAAAsB,aAAN,CADF,CACgCF,CADhC,CAGAlC,EAAAqC,KAAA,CAAc,yBAAd,CAAyCH,CAAzC,CACAlC,EAAAsC,SAAA,EAAAD,KAAA,CAAyB,yBAAzB,CAAoDH,CAApD,CAPsB,CASxBn
 C,CAAA,CAAMe,CAAAyB,UAAN,EAA2B,UAA3B,CAAA,CAAyC1B,CAEzCf,EAAA,CAAKC,CAAL,CAnB8B,CAH3B,CADwD,CAn8B7DyC,CAAAA,CAAgBpD,CAAAqD,OAAA,CAAe,SAAf,CAA0B,CAAC,IAAD,CAA1B,CAAAC,SAAA,CACa,QADb,CAkBpBC,QAAuB,EAAG,CACxBC,QAASA,EAAO,CAACC,CAAD;AAASC,CAAT,CAAgB,CAC9B,MAAO1D,EAAA2D,OAAA,CAAeC,MAAAC,OAAA,CAAcJ,CAAd,CAAf,CAAsCC,CAAtC,CADuB,CAwKhCI,QAASA,EAAU,CAACC,CAAD,CAAOC,CAAP,CAAa,CAAA,IAC1BC,EAAcD,CAAAE,qBADY,CAE1BC,EAAM,CACJC,aAAcL,CADV,CAEJM,OAAQN,CAFJ,CAFoB,CAM1BO,EAAOH,CAAAG,KAAPA,CAAkB,EAEtBP,EAAA,CAAOA,CAAAQ,QAAA,CACI,UADJ,CACgB,MADhB,CAAAA,QAAA,CAEI,uBAFJ,CAE6B,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAIC,CAAJ,CAAWC,CAAX,CAAgBC,CAAhB,CAAwB,CAC5DC,CAAAA,CAAsB,GAAX,GAAAD,CAAA,CAAiBA,CAAjB,CAA0B,IACrCE,EAAAA,CAAkB,GAAX,GAAAF,CAAA,CAAiBA,CAAjB,CAA0B,IACrCL,EAAAQ,KAAA,CAAU,CAAEC,KAAML,CAAR,CAAaE,SAAU,CAAEA,CAAAA,CAAzB,CAAV,CACAH,EAAA,CAAQA,CAAR,EAAiB,EACjB,OAAO,EAAP,EACKG,CAAA,CAAW,EAAX,CAAgBH,CADrB,EAEI,KAFJ,EAGKG,CAAA,CAAWH,CAAX,CAAmB,EAHxB,GAIKI,CAJL,EAIa,OAJb,EAIwB,SAJxB,GAKKD,CALL,EAKiB,EALjB,EAMI,GANJ,EAOKA,CAP
 L,EAOiB,EAPjB,CALgE,CAF7D,CAAAL,QAAA,CAgBI,YAhBJ,CAgBkB,MAhBlB,CAkBPJ,EAAAE,OAAA,CAAa,IAAIW,MAAJ,CAAW,GAAX,CAAiBjB,CAAjB,CAAwB,GAAxB,CAA6BE,CAAA,CAAc,GAAd,CAAoB,EAAjD,CACb,OAAOE,EA3BuB,CApKhC,IAAIc,EAAS,EAiHb,KAAAC,KAAA,CAAYC,QAAQ,CAACpB,CAAD,CAAOqB,CAAP,CAAc,CAEhC,IAAIC,EAAYrF,CAAAsF,KAAA,CAAaF,CAAb,CACZpF,EAAAuF,YAAA,CAAoBF,CAAAG,eAApB,CAAJ;CACEH,CAAAG,eADF,CAC6B,CAAA,CAD7B,CAGIxF,EAAAuF,YAAA,CAAoBF,CAAAnB,qBAApB,CAAJ,GACEmB,CAAAnB,qBADF,CACmC,IAAAA,qBADnC,CAGAe,EAAA,CAAOlB,CAAP,CAAA,CAAe/D,CAAA2D,OAAA,CACb0B,CADa,CAEbtB,CAFa,EAELD,CAAA,CAAWC,CAAX,CAAiBsB,CAAjB,CAFK,CAMf,IAAItB,CAAJ,CAAU,CACR,IAAI0B,EAAyC,GAA1B,EAAC1B,CAAA,CAAKA,CAAA2B,OAAL,CAAmB,CAAnB,CAAD,CACX3B,CAAA4B,OAAA,CAAY,CAAZ,CAAe5B,CAAA2B,OAAf,CAA6B,CAA7B,CADW,CAEX3B,CAFW,CAEJ,GAEfkB,EAAA,CAAOQ,CAAP,CAAA,CAAuBzF,CAAA2D,OAAA,CACrB,CAACiC,WAAY7B,CAAb,CADqB,CAErBD,CAAA,CAAW2B,CAAX,CAAyBJ,CAAzB,CAFqB,CALf,CAWV,MAAO,KA1ByB,CAsClC,KAAAnB,qBAAA,CAA4B,CAAA,CAuD5B,KAAA2B,UAAA,CAAiBC,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAS,CACV,QAAtB,GAAI,MAAOA,EAA
 X,GACEA,CADF,CACW,CAACH,WAAYG,CAAb,CADX,CAGA,KAAAb,KAAA,CAAU,IAAV,CAAgBa,CAAhB,CACA,OAAO,KALyB,CASlC,KAAAC,KAAA,CAAY,CAAC,YAAD,CACC,WADD,CAEC,cAFD,CAGC,IAHD,CAIC,WAJD,CAKC,kBALD,CAMC,MAND,CAOR,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAaC,CAAb,CAAwBC,CAAxB,CAAsCC,CAAtC,CAA0CC,CAA1C,CAAqDC,CAArD,CAAuEC,CAAvE,CAA6E,CAySvFC,QAASA,EAAY,CAACC,CAAD,CAAiB,CACpC,IAAIC;AAAYvG,CAAAuB,QAOhB,EAJAiF,CAIA,EALAC,CAKA,CALgBC,CAAA,EAKhB,GAJ6CH,CAI7C,EAJ0DE,CAAAE,QAI1D,GAJoFJ,CAAAI,QAIpF,EAHO9G,CAAA+G,OAAA,CAAeH,CAAAI,WAAf,CAAyCN,CAAAM,WAAzC,CAGP,EAFO,CAACJ,CAAApB,eAER,EAFwC,CAACyB,CAEzC,GAAmCP,CAAAA,CAAnC,EAAgDE,CAAAA,CAAhD,EACMX,CAAAiB,WAAA,CAAsB,mBAAtB,CAA2CN,CAA3C,CAA0DF,CAA1D,CAAAS,iBADN,EAEQV,CAFR,EAGMA,CAAAW,eAAA,EAX8B,CAiBtCC,QAASA,EAAW,EAAG,CACrB,IAAIX,EAAYvG,CAAAuB,QAAhB,CACI4F,EAAYV,CAEhB,IAAID,CAAJ,CACED,CAAAX,OAEA,CAFmBuB,CAAAvB,OAEnB,CADA/F,CAAAsF,KAAA,CAAaoB,CAAAX,OAAb,CAA+BI,CAA/B,CACA,CAAAF,CAAAiB,WAAA,CAAsB,cAAtB,CAAsCR,CAAtC,CAHF,KAIO,IAAIY,CAAJ,EAAiBZ,CAAjB,CACLO,CAcA,CAdc,CAAA,CAcd,EAbA9G,CAAAuB,QAaA,CA
 biB4F,CAajB,GAXMA,CAAA1B,WAWN,GAVQ5F,CAAAuH,SAAA,CAAiBD,CAAA1B,WAAjB,CAAJ,CACEM,CAAAnC,KAAA,CAAeyD,CAAA,CAAYF,CAAA1B,WAAZ,CAAkC0B,CAAAvB,OAAlC,CAAf,CAAA0B,OAAA,CAA2EH,CAAAvB,OAA3E,CAAAxB,QAAA,EADF,CAIE2B,CAAAwB,IAAA,CAAcJ,CAAA1B,WAAA,CAAqB0B,CAAAN,WAArB,CAA2Cd,CAAAnC,KAAA,EAA3C,CAA6DmC,CAAAuB,OAAA,EAA7D,CAAd,CAAAlD,QAAA,EAMN,EAAA6B,CAAAlB,KAAA,CAAQoC,CAAR,CAAA/F,KAAA,CACO,QAAQ,EAAG,CACd,GAAI+F,CAAJ,CAAe,CAAA,IACT7F;AAASzB,CAAA2D,OAAA,CAAe,EAAf,CAAmB2D,CAAAK,QAAnB,CADA,CAETC,CAFS,CAECC,CAEd7H,EAAA8H,QAAA,CAAgBrG,CAAhB,CAAwB,QAAQ,CAACsG,CAAD,CAAQrD,CAAR,CAAa,CAC3CjD,CAAA,CAAOiD,CAAP,CAAA,CAAc1E,CAAAuH,SAAA,CAAiBQ,CAAjB,CAAA,CACV1B,CAAA2B,IAAA,CAAcD,CAAd,CADU,CACa1B,CAAA4B,OAAA,CAAiBF,CAAjB,CAAwB,IAAxB,CAA8B,IAA9B,CAAoCrD,CAApC,CAFgB,CAA7C,CAKI1E,EAAA2B,UAAA,CAAkBiG,CAAlB,CAA6BN,CAAAM,SAA7B,CAAJ,CACM5H,CAAAkI,WAAA,CAAmBN,CAAnB,CADN,GAEIA,CAFJ,CAEeA,CAAA,CAASN,CAAAvB,OAAT,CAFf,EAIW/F,CAAA2B,UAAA,CAAkBkG,CAAlB,CAAgCP,CAAAO,YAAhC,CAJX,GAKM7H,CAAAkI,WAAA,CAAmBL,CAAnB,CAGJ,GAFEA,CAEF,CAFgBA
 ,CAAA,CAAYP,CAAAvB,OAAZ,CAEhB,EAAI/F,CAAA2B,UAAA,CAAkBkG,CAAlB,CAAJ,GACEP,CAAAa,kBACA,CAD8B5B,CAAA6B,QAAA,CAAaP,CAAb,CAC9B,CAAAD,CAAA,CAAWtB,CAAA,CAAiBuB,CAAjB,CAFb,CARF,CAaI7H,EAAA2B,UAAA,CAAkBiG,CAAlB,CAAJ,GACEnG,CAAA,UADF,CACwBmG,CADxB,CAGA,OAAOxB,EAAAiC,IAAA,CAAO5G,CAAP,CAzBM,CADD,CADlB,CAAAF,KAAA,CA8BO,QAAQ,CAACE,CAAD,CAAS,CAEhB6F,CAAJ,EAAiBnH,CAAAuB,QAAjB,GACM4F,CAIJ,GAHEA,CAAA7F,OACA,CADmBA,CACnB,CAAAzB,CAAAsF,KAAA,CAAagC,CAAAvB,OAAb,CAA+BI,CAA/B,CAEF,EAAAF,CAAAiB,WAAA,CAAsB,qBAAtB,CAA6CI,CAA7C,CAAwDZ,CAAxD,CALF,CAFoB,CA9BxB,CAuCK,QAAQ,CAAC4B,CAAD,CAAQ,CACbhB,CAAJ,EAAiBnH,CAAAuB,QAAjB,EACEuE,CAAAiB,WAAA,CAAsB,mBAAtB;AAA2CI,CAA3C,CAAsDZ,CAAtD,CAAiE4B,CAAjE,CAFe,CAvCrB,CAvBmB,CA0EvBzB,QAASA,EAAU,EAAG,CAAA,IAEhBd,CAFgB,CAERwC,CACZvI,EAAA8H,QAAA,CAAgB7C,CAAhB,CAAwB,QAAQ,CAACG,CAAD,CAAQrB,CAAR,CAAc,CACxC,IAAA,CAAA,IAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAW,IAAA,EAAA,CAAA,KAAA,EAnHbO,EAAAA,CAmHac,CAnHNd,KAAX,KACIyB,EAAS,EAEb,IAgHiBX,CAhHZf,OAAL,CAGA,GADImE,CACJ,CA6GiBpD,CA9GTf,OAAAoE,KAAA,
 CAAkBC,CAAlB,CACR,CAAA,CAEA,IATqC,IAS5BC,EAAI,CATwB,CASrBC,EAAMJ,CAAA9C,OAAtB,CAAgCiD,CAAhC,CAAoCC,CAApC,CAAyC,EAAED,CAA3C,CAA8C,CAC5C,IAAIjE,EAAMJ,CAAA,CAAKqE,CAAL,CAAS,CAAT,CAAV,CAEIE,EAAML,CAAA,CAAEG,CAAF,CAENjE,EAAJ,EAAWmE,CAAX,GACE9C,CAAA,CAAOrB,CAAAK,KAAP,CADF,CACqB8D,CADrB,CAL4C,CAS9C,CAAA,CAAO9C,CAXP,CAAA,IAAQ,EAAA,CAAO,IAHf,KAAmB,EAAA,CAAO,IAgHT,EAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAX,CAAA,CAAJ,GACEwC,CAGA,CAHQ/E,CAAA,CAAQ4B,CAAR,CAAe,CACrBW,OAAQ/F,CAAA2D,OAAA,CAAe,EAAf,CAAmBuC,CAAAuB,OAAA,EAAnB,CAAuC1B,CAAvC,CADa,CAErBiB,WAAYjB,CAFS,CAAf,CAGR,CAAAwC,CAAAzB,QAAA,CAAgB1B,CAJlB,CAD4C,CAA9C,CASA,OAAOmD,EAAP,EAAgBtD,CAAA,CAAO,IAAP,CAAhB,EAAgCzB,CAAA,CAAQyB,CAAA,CAAO,IAAP,CAAR,CAAsB,CAACc,OAAQ,EAAT,CAAaiB,WAAW,EAAxB,CAAtB,CAZZ,CAkBtBQ,QAASA,EAAW,CAACsB,CAAD,CAAS/C,CAAT,CAAiB,CACnC,IAAIgD,EAAS,EACb/I,EAAA8H,QAAA,CAAgBkB,CAACF,CAADE,EAAW,EAAXA,OAAA,CAAqB,GAArB,CAAhB,CAA2C,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAUN,CAAV,CAAa,CAC9D,GAAU,CAAV,GAAIA,CAAJ,CACEI,CAAAjE,KAAA,CAAYmE,CAAZ,CADF,KAEO,CACL,IAAIC,EAAeD,CAAAV,MAA
 A,CAAc,oBAAd,CAAnB;AACI7D,EAAMwE,CAAA,CAAa,CAAb,CACVH,EAAAjE,KAAA,CAAYiB,CAAA,CAAOrB,CAAP,CAAZ,CACAqE,EAAAjE,KAAA,CAAYoE,CAAA,CAAa,CAAb,CAAZ,EAA+B,EAA/B,CACA,QAAOnD,CAAA,CAAOrB,CAAP,CALF,CAHuD,CAAhE,CAWA,OAAOqE,EAAAI,KAAA,CAAY,EAAZ,CAb4B,CAtZkD,IAuMnFlC,EAAc,CAAA,CAvMqE,CAwMnFL,CAxMmF,CAyMnFD,CAzMmF,CA0MnFxG,EAAS,CACP8E,OAAQA,CADD,CAcPmE,OAAQA,QAAQ,EAAG,CACjBnC,CAAA,CAAc,CAAA,CAEd,KAAIoC,EAAoB,CACtBlC,iBAAkB,CAAA,CADI,CAEtBC,eAAgBkC,QAA2B,EAAG,CAC5C,IAAAnC,iBAAA,CAAwB,CAAA,CACxBF,EAAA,CAAc,CAAA,CAF8B,CAFxB,CAQxBhB,EAAAsD,WAAA,CAAsB,QAAQ,EAAG,CAC/B/C,CAAA,CAAa6C,CAAb,CACKA,EAAAlC,iBAAL,EAAyCE,CAAA,EAFV,CAAjC,CAXiB,CAdZ,CA4CPmC,aAAcA,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAY,CAChC,GAAI,IAAA/H,QAAJ,EAAoB,IAAAA,QAAAoF,QAApB,CACE2C,CAGA,CAHYzJ,CAAA2D,OAAA,CAAe,EAAf,CAAmB,IAAAjC,QAAAqE,OAAnB,CAAwC0D,CAAxC,CAGZ,CAFAvD,CAAAnC,KAAA,CAAeyD,CAAA,CAAY,IAAA9F,QAAAoF,QAAA1C,aAAZ,CAA+CqF,CAA/C,CAAf,CAEA,CAAAvD,CAAAuB,OAAA,CAAiBgC,CAAjB,CAJF,KAME,MAAMC,EAAA,CAAa,QAAb,CAAN,CAP8B,CA5C3B,CAwDbzD,EAAAzD,IAAA,CAAe,sBAAf,CAA
 uCgE,CAAvC,CACAP,EAAAzD,IAAA,CAAe,wBAAf;AAAyC6E,CAAzC,CAEA,OAAOlH,EArQgF,CAP7E,CA5NY,CAlBN,CAApB,KAEIuJ,EAAe1J,CAAA2J,SAAA,CAAiB,SAAjB,CA2pBnBvG,EAAAE,SAAA,CAAuB,cAAvB,CAoCAsG,QAA6B,EAAG,CAC9B,IAAA5D,KAAA,CAAY6D,QAAQ,EAAG,CAAE,MAAO,EAAT,CADO,CApChC,CAwCAzG,EAAA0G,UAAA,CAAwB,QAAxB,CAAkC5J,CAAlC,CACAkD,EAAA0G,UAAA,CAAwB,QAAxB,CAAkCrH,CAAlC,CA+KAvC,EAAA6J,QAAA,CAAwB,CAAC,QAAD,CAAW,eAAX,CAA4B,UAA5B,CA6ExBtH,EAAAsH,QAAA,CAAmC,CAAC,UAAD,CAAa,aAAb,CAA4B,QAA5B,CAp9BG,CAArC,CAAD,CAk/BGhK,MAl/BH,CAk/BWA,MAAAC,QAl/BX;",
+"sources":["angular-route.js"],
+"names":["window","angular","undefined","ngViewFactory","$route","$anchorScroll","$animate","restrict","terminal","priority","transclude","link","scope","$element","attr","ctrl","$transclude","cleanupLastView","previousLeaveAnimation","cancel","currentScope","$destroy","currentElement","leave","then","update","locals","current","isDefined","$template","newScope","$new","clone","enter","onNgViewEnter","autoScrollExp","$eval","$emit","onloadExp","autoscroll","onload","$on","ngViewFillContentFactory","$compile","$controller","html","contents","controller","$scope","controllerAs","data","children","resolveAs","ngRouteModule","module","provider","$RouteProvider","inherit","parent","extra","extend","Object","create","pathRegExp","path","opts","insensitive","caseInsensitiveMatch","ret","originalPath","regexp","keys","replace","_","slash","key","option","optional","star","push","name","RegExp","routes","when","this.when","route","routeCopy","copy","isUndefined","reloadOnSearch","redirectPat
 h","length","substr","redirectTo","otherwise","this.otherwise","params","$get","$rootScope","$location","$routeParams","$q","$injector","$templateRequest","$sce","prepareRoute","$locationEvent","lastRoute","preparedRouteIsUpdateOnly","preparedRoute","parseRoute","$$route","equals","pathParams","forceReload","$broadcast","defaultPrevented","preventDefault","commitRoute","nextRoute","isString","interpolate","search","url","resolve","template","templateUrl","forEach","value","get","invoke","isFunction","loadedTemplateUrl","valueOf","all","error","match","m","exec","on","i","len","val","string","result","split","segment","segmentMatch","join","reload","fakeLocationEvent","fakePreventDefault","$evalAsync","updateParams","newParams","$routeMinErr","$$minErr","$RouteParamsProvider","this.$get","directive","$inject"]
+}

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/struts-archetypes/blob/3662396a/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-sanitize.js
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-sanitize.js b/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-sanitize.js
new file mode 100644
index 0000000..8b610c7
--- /dev/null
+++ b/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-sanitize.js
@@ -0,0 +1,717 @@
+/**
+ * @license AngularJS v1.5.0
+ * (c) 2010-2016 Google, Inc. http://angularjs.org
+ * License: MIT
+ */
+(function(window, angular, undefined) {'use strict';
+
+/* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
+ *   Any commits to this file should be reviewed with security in mind. *
+ *  Changes to this file can potentially create security vulnerabilities. *
+ *     An approval from 2 Core members with history of modifying   *
+ *             this file is required.             *
+ *                                     *
+ * Does the change somehow allow for arbitrary javascript to be executed? *
+ *  Or allows for someone to change the prototype of built-in objects?  *
+ *   Or gives undesired access to variables likes document or window?  *
+ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * */
+
+var $sanitizeMinErr = angular.$$minErr('$sanitize');
+
+/**
+ * @ngdoc module
+ * @name ngSanitize
+ * @description
+ *
+ * # ngSanitize
+ *
+ * The `ngSanitize` module provides functionality to sanitize HTML.
+ *
+ *
+ * <div doc-module-components="ngSanitize"></div>
+ *
+ * See {@link ngSanitize.$sanitize `$sanitize`} for usage.
+ */
+
+/**
+ * @ngdoc service
+ * @name $sanitize
+ * @kind function
+ *
+ * @description
+ *  Sanitizes an html string by stripping all potentially dangerous tokens.
+ *
+ *  The input is sanitized by parsing the HTML into tokens. All safe tokens (from a whitelist) are
+ *  then serialized back to properly escaped html string. This means that no unsafe input can make
+ *  it into the returned string.
+ *
+ *  The whitelist for URL sanitization of attribute values is configured using the functions
+ *  `aHrefSanitizationWhitelist` and `imgSrcSanitizationWhitelist` of {@link ng.$compileProvider
+ *  `$compileProvider`}.
+ *
+ *  The input may also contain SVG markup if this is enabled via {@link $sanitizeProvider}.
+ *
+ * @param {string} html HTML input.
+ * @returns {string} Sanitized HTML.
+ *
+ * @example
+  <example module="sanitizeExample" deps="angular-sanitize.js">
+  <file name="index.html">
+   <script>
+     angular.module('sanitizeExample', ['ngSanitize'])
+      .controller('ExampleController', ['$scope', '$sce', function($scope, $sce) {
+       $scope.snippet =
+        '<p style="color:blue">an html\n' +
+        '<em onmouseover="this.textContent=\'PWN3D!\'">click here</em>\n' +
+        'snippet</p>';
+       $scope.deliberatelyTrustDangerousSnippet = function() {
+        return $sce.trustAsHtml($scope.snippet);
+       };
+      }]);
+   </script>
+   <div ng-controller="ExampleController">
+    Snippet: <textarea ng-model="snippet" cols="60" rows="3"></textarea>
+    <table>
+     <tr>
+      <td>Directive</td>
+      <td>How</td>
+      <td>Source</td>
+      <td>Rendered</td>
+     </tr>
+     <tr id="bind-html-with-sanitize">
+      <td>ng-bind-html</td>
+      <td>Automatically uses $sanitize</td>
+      <td><pre>&lt;div ng-bind-html="snippet"&gt;<br/>&lt;/div&gt;</pre></td>
+      <td><div ng-bind-html="snippet"></div></td>
+     </tr>
+     <tr id="bind-html-with-trust">
+      <td>ng-bind-html</td>
+      <td>Bypass $sanitize by explicitly trusting the dangerous value</td>
+      <td>
+      <pre>&lt;div ng-bind-html="deliberatelyTrustDangerousSnippet()"&gt;
+&lt;/div&gt;</pre>
+      </td>
+      <td><div ng-bind-html="deliberatelyTrustDangerousSnippet()"></div></td>
+     </tr>
+     <tr id="bind-default">
+      <td>ng-bind</td>
+      <td>Automatically escapes</td>
+      <td><pre>&lt;div ng-bind="snippet"&gt;<br/>&lt;/div&gt;</pre></td>
+      <td><div ng-bind="snippet"></div></td>
+     </tr>
+    </table>
+    </div>
+  </file>
+  <file name="protractor.js" type="protractor">
+   it('should sanitize the html snippet by default', function() {
+    expect(element(by.css('#bind-html-with-sanitize div')).getInnerHtml()).
+     toBe('<p>an html\n<em>click here</em>\nsnippet</p>');
+   });
+
+   it('should inline raw snippet if bound to a trusted value', function() {
+    expect(element(by.css('#bind-html-with-trust div')).getInnerHtml()).
+     toBe("<p style=\"color:blue\">an html\n" +
+       "<em onmouseover=\"this.textContent='PWN3D!'\">click here</em>\n" +
+       "snippet</p>");
+   });
+
+   it('should escape snippet without any filter', function() {
+    expect(element(by.css('#bind-default div')).getInnerHtml()).
+     toBe("&lt;p style=\"color:blue\"&gt;an html\n" +
+       "&lt;em onmouseover=\"this.textContent='PWN3D!'\"&gt;click here&lt;/em&gt;\n" +
+       "snippet&lt;/p&gt;");
+   });
+
+   it('should update', function() {
+    element(by.model('snippet')).clear();
+    element(by.model('snippet')).sendKeys('new <b onclick="alert(1)">text</b>');
+    expect(element(by.css('#bind-html-with-sanitize div')).getInnerHtml()).
+     toBe('new <b>text</b>');
+    expect(element(by.css('#bind-html-with-trust div')).getInnerHtml()).toBe(
+     'new <b onclick="alert(1)">text</b>');
+    expect(element(by.css('#bind-default div')).getInnerHtml()).toBe(
+     "new &lt;b onclick=\"alert(1)\"&gt;text&lt;/b&gt;");
+   });
+  </file>
+  </example>
+ */
+
+
+/**
+ * @ngdoc provider
+ * @name $sanitizeProvider
+ *
+ * @description
+ * Creates and configures {@link $sanitize} instance.
+ */
+function $SanitizeProvider() {
+ var svgEnabled = false;
+
+ this.$get = ['$$sanitizeUri', function($$sanitizeUri) {
+  if (svgEnabled) {
+   angular.extend(validElements, svgElements);
+  }
+  return function(html) {
+   var buf = [];
+   htmlParser(html, htmlSanitizeWriter(buf, function(uri, isImage) {
+    return !/^unsafe:/.test($$sanitizeUri(uri, isImage));
+   }));
+   return buf.join('');
+  };
+ }];
+
+
+ /**
+  * @ngdoc method
+  * @name $sanitizeProvider#enableSvg
+  * @kind function
+  *
+  * @description
+  * Enables a subset of svg to be supported by the sanitizer.
+  *
+  * <div class="alert alert-warning">
+  *  <p>By enabling this setting without taking other precautions, you might expose your
+  *  application to click-hijacking attacks. In these attacks, sanitized svg elements could be positioned
+  *  outside of the containing element and be rendered over other elements on the page (e.g. a login
+  *  link). Such behavior can then result in phishing incidents.</p>
+  *
+  *  <p>To protect against these, explicitly setup `overflow: hidden` css rule for all potential svg
+  *  tags within the sanitized content:</p>
+  *
+  *  <br>
+  *
+  *  <pre><code>
+  *  .rootOfTheIncludedContent svg {
+  *   overflow: hidden !important;
+  *  }
+  *  </code></pre>
+  * </div>
+  *
+  * @param {boolean=} regexp New regexp to whitelist urls with.
+  * @returns {boolean|ng.$sanitizeProvider} Returns the currently configured value if called
+  *  without an argument or self for chaining otherwise.
+  */
+ this.enableSvg = function(enableSvg) {
+  if (angular.isDefined(enableSvg)) {
+   svgEnabled = enableSvg;
+   return this;
+  } else {
+   return svgEnabled;
+  }
+ };
+}
+
+function sanitizeText(chars) {
+ var buf = [];
+ var writer = htmlSanitizeWriter(buf, angular.noop);
+ writer.chars(chars);
+ return buf.join('');
+}
+
+
+// Regular Expressions for parsing tags and attributes
+var SURROGATE_PAIR_REGEXP = /[\uD800-\uDBFF][\uDC00-\uDFFF]/g,
+ // Match everything outside of normal chars and " (quote character)
+ NON_ALPHANUMERIC_REGEXP = /([^\#-~ |!])/g;
+
+
+// Good source of info about elements and attributes
+// http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html#semantics
+// http://simon.html5.org/html-elements
+
+// Safe Void Elements - HTML5
+// http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html#void-elements
+var voidElements = toMap("area,br,col,hr,img,wbr");
+
+// Elements that you can, intentionally, leave open (and which close themselves)
+// http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html#optional-tags
+var optionalEndTagBlockElements = toMap("colgroup,dd,dt,li,p,tbody,td,tfoot,th,thead,tr"),
+  optionalEndTagInlineElements = toMap("rp,rt"),
+  optionalEndTagElements = angular.extend({},
+                      optionalEndTagInlineElements,
+                      optionalEndTagBlockElements);
+
+// Safe Block Elements - HTML5
+var blockElements = angular.extend({}, optionalEndTagBlockElements, toMap("address,article," +
+    "aside,blockquote,caption,center,del,dir,div,dl,figure,figcaption,footer,h1,h2,h3,h4,h5," +
+    "h6,header,hgroup,hr,ins,map,menu,nav,ol,pre,section,table,ul"));
+
+// Inline Elements - HTML5
+var inlineElements = angular.extend({}, optionalEndTagInlineElements, toMap("a,abbr,acronym,b," +
+    "bdi,bdo,big,br,cite,code,del,dfn,em,font,i,img,ins,kbd,label,map,mark,q,ruby,rp,rt,s," +
+    "samp,small,span,strike,strong,sub,sup,time,tt,u,var"));
+
+// SVG Elements
+// https://wiki.whatwg.org/wiki/Sanitization_rules#svg_Elements
+// Note: the elements animate,animateColor,animateMotion,animateTransform,set are intentionally omitted.
+// They can potentially allow for arbitrary javascript to be executed. See #11290
+var svgElements = toMap("circle,defs,desc,ellipse,font-face,font-face-name,font-face-src,g,glyph," +
+    "hkern,image,linearGradient,line,marker,metadata,missing-glyph,mpath,path,polygon,polyline," +
+    "radialGradient,rect,stop,svg,switch,text,title,tspan");
+
+// Blocked Elements (will be stripped)
+var blockedElements = toMap("script,style");
+
+var validElements = angular.extend({},
+                  voidElements,
+                  blockElements,
+                  inlineElements,
+                  optionalEndTagElements);
+
+//Attributes that have href and hence need to be sanitized
+var uriAttrs = toMap("background,cite,href,longdesc,src,xlink:href");
+
+var htmlAttrs = toMap('abbr,align,alt,axis,bgcolor,border,cellpadding,cellspacing,class,clear,' +
+  'color,cols,colspan,compact,coords,dir,face,headers,height,hreflang,hspace,' +
+  'ismap,lang,language,nohref,nowrap,rel,rev,rows,rowspan,rules,' +
+  'scope,scrolling,shape,size,span,start,summary,tabindex,target,title,type,' +
+  'valign,value,vspace,width');
+
+// SVG attributes (without "id" and "name" attributes)
+// https://wiki.whatwg.org/wiki/Sanitization_rules#svg_Attributes
+var svgAttrs = toMap('accent-height,accumulate,additive,alphabetic,arabic-form,ascent,' +
+  'baseProfile,bbox,begin,by,calcMode,cap-height,class,color,color-rendering,content,' +
+  'cx,cy,d,dx,dy,descent,display,dur,end,fill,fill-rule,font-family,font-size,font-stretch,' +
+  'font-style,font-variant,font-weight,from,fx,fy,g1,g2,glyph-name,gradientUnits,hanging,' +
+  'height,horiz-adv-x,horiz-origin-x,ideographic,k,keyPoints,keySplines,keyTimes,lang,' +
+  'marker-end,marker-mid,marker-start,markerHeight,markerUnits,markerWidth,mathematical,' +
+  'max,min,offset,opacity,orient,origin,overline-position,overline-thickness,panose-1,' +
+  'path,pathLength,points,preserveAspectRatio,r,refX,refY,repeatCount,repeatDur,' +
+  'requiredExtensions,requiredFeatures,restart,rotate,rx,ry,slope,stemh,stemv,stop-color,' +
+  'stop-opacity,strikethrough-position,strikethrough-thickness,stroke,stroke-dasharray,' +
+  'stroke-dashoffset,stroke-linecap,stroke-linejoin,stroke-miterlimit,stroke-opacity,' +
+  'stroke-width,systemLanguage,target,text-anchor,to,transform,type,u1,u2,underline-position,' +
+  'underline-thickness,unicode,unicode-range,units-per-em,values,version,viewBox,visibility,' +
+  'width,widths,x,x-height,x1,x2,xlink:actuate,xlink:arcrole,xlink:role,xlink:show,xlink:title,' +
+  'xlink:type,xml:base,xml:lang,xml:space,xmlns,xmlns:xlink,y,y1,y2,zoomAndPan', true);
+
+var validAttrs = angular.extend({},
+                uriAttrs,
+                svgAttrs,
+                htmlAttrs);
+
+function toMap(str, lowercaseKeys) {
+ var obj = {}, items = str.split(','), i;
+ for (i = 0; i < items.length; i++) {
+  obj[lowercaseKeys ? angular.lowercase(items[i]) : items[i]] = true;
+ }
+ return obj;
+}
+
+var inertBodyElement;
+(function(window) {
+ var doc;
+ if (window.document && window.document.implementation) {
+  doc = window.document.implementation.createHTMLDocument("inert");
+ } else {
+  throw $sanitizeMinErr('noinert', "Can't create an inert html document");
+ }
+ var docElement = doc.documentElement || doc.getDocumentElement();
+ var bodyElements = docElement.getElementsByTagName('body');
+
+ // usually there should be only one body element in the document, but IE doesn't have any, so we need to create one
+ if (bodyElements.length === 1) {
+  inertBodyElement = bodyElements[0];
+ } else {
+  var html = doc.createElement('html');
+  inertBodyElement = doc.createElement('body');
+  html.appendChild(inertBodyElement);
+  doc.appendChild(html);
+ }
+})(window);
+
+/**
+ * @example
+ * htmlParser(htmlString, {
+ *   start: function(tag, attrs) {},
+ *   end: function(tag) {},
+ *   chars: function(text) {},
+ *   comment: function(text) {}
+ * });
+ *
+ * @param {string} html string
+ * @param {object} handler
+ */
+function htmlParser(html, handler) {
+ if (html === null || html === undefined) {
+  html = '';
+ } else if (typeof html !== 'string') {
+  html = '' + html;
+ }
+ inertBodyElement.innerHTML = html;
+
+ //mXSS protection
+ var mXSSAttempts = 5;
+ do {
+  if (mXSSAttempts === 0) {
+   throw $sanitizeMinErr('uinput', "Failed to sanitize html because the input is unstable");
+  }
+  mXSSAttempts--;
+
+  // strip custom-namespaced attributes on IE<=11
+  if (document.documentMode <= 11) {
+   stripCustomNsAttrs(inertBodyElement);
+  }
+  html = inertBodyElement.innerHTML; //trigger mXSS
+  inertBodyElement.innerHTML = html;
+ } while (html !== inertBodyElement.innerHTML);
+
+ var node = inertBodyElement.firstChild;
+ while (node) {
+  switch (node.nodeType) {
+   case 1: // ELEMENT_NODE
+    handler.start(node.nodeName.toLowerCase(), attrToMap(node.attributes));
+    break;
+   case 3: // TEXT NODE
+    handler.chars(node.textContent);
+    break;
+  }
+
+  var nextNode;
+  if (!(nextNode = node.firstChild)) {
+   if (node.nodeType == 1) {
+    handler.end(node.nodeName.toLowerCase());
+   }
+   nextNode = node.nextSibling;
+   if (!nextNode) {
+    while (nextNode == null) {
+     node = node.parentNode;
+     if (node === inertBodyElement) break;
+     nextNode = node.nextSibling;
+     if (node.nodeType == 1) {
+      handler.end(node.nodeName.toLowerCase());
+     }
+    }
+   }
+  }
+  node = nextNode;
+ }
+
+ while (node = inertBodyElement.firstChild) {
+  inertBodyElement.removeChild(node);
+ }
+}
+
+function attrToMap(attrs) {
+ var map = {};
+ for (var i = 0, ii = attrs.length; i < ii; i++) {
+  var attr = attrs[i];
+  map[attr.name] = attr.value;
+ }
+ return map;
+}
+
+
+/**
+ * Escapes all potentially dangerous characters, so that the
+ * resulting string can be safely inserted into attribute or
+ * element text.
+ * @param value
+ * @returns {string} escaped text
+ */
+function encodeEntities(value) {
+ return value.
+  replace(/&/g, '&amp;').
+  replace(SURROGATE_PAIR_REGEXP, function(value) {
+   var hi = value.charCodeAt(0);
+   var low = value.charCodeAt(1);
+   return '&#' + (((hi - 0xD800) * 0x400) + (low - 0xDC00) + 0x10000) + ';';
+  }).
+  replace(NON_ALPHANUMERIC_REGEXP, function(value) {
+   return '&#' + value.charCodeAt(0) + ';';
+  }).
+  replace(/</g, '&lt;').
+  replace(/>/g, '&gt;');
+}
+
+/**
+ * create an HTML/XML writer which writes to buffer
+ * @param {Array} buf use buf.join('') to get out sanitized html string
+ * @returns {object} in the form of {
+ *   start: function(tag, attrs) {},
+ *   end: function(tag) {},
+ *   chars: function(text) {},
+ *   comment: function(text) {}
+ * }
+ */
+function htmlSanitizeWriter(buf, uriValidator) {
+ var ignoreCurrentElement = false;
+ var out = angular.bind(buf, buf.push);
+ return {
+  start: function(tag, attrs) {
+   tag = angular.lowercase(tag);
+   if (!ignoreCurrentElement && blockedElements[tag]) {
+    ignoreCurrentElement = tag;
+   }
+   if (!ignoreCurrentElement && validElements[tag] === true) {
+    out('<');
+    out(tag);
+    angular.forEach(attrs, function(value, key) {
+     var lkey=angular.lowercase(key);
+     var isImage = (tag === 'img' && lkey === 'src') || (lkey === 'background');
+     if (validAttrs[lkey] === true &&
+      (uriAttrs[lkey] !== true || uriValidator(value, isImage))) {
+      out(' ');
+      out(key);
+      out('="');
+      out(encodeEntities(value));
+      out('"');
+     }
+    });
+    out('>');
+   }
+  },
+  end: function(tag) {
+   tag = angular.lowercase(tag);
+   if (!ignoreCurrentElement && validElements[tag] === true && voidElements[tag] !== true) {
+    out('</');
+    out(tag);
+    out('>');
+   }
+   if (tag == ignoreCurrentElement) {
+    ignoreCurrentElement = false;
+   }
+  },
+  chars: function(chars) {
+   if (!ignoreCurrentElement) {
+    out(encodeEntities(chars));
+   }
+  }
+ };
+}
+
+
+/**
+ * When IE9-11 comes across an unknown namespaced attribute e.g. 'xlink:foo' it adds 'xmlns:ns1' attribute to declare
+ * ns1 namespace and prefixes the attribute with 'ns1' (e.g. 'ns1:xlink:foo'). This is undesirable since we don't want
+ * to allow any of these custom attributes. This method strips them all.
+ *
+ * @param node Root element to process
+ */
+function stripCustomNsAttrs(node) {
+ if (node.nodeType === Node.ELEMENT_NODE) {
+  var attrs = node.attributes;
+  for (var i = 0, l = attrs.length; i < l; i++) {
+   var attrNode = attrs[i];
+   var attrName = attrNode.name.toLowerCase();
+   if (attrName === 'xmlns:ns1' || attrName.indexOf('ns1:') === 0) {
+    node.removeAttributeNode(attrNode);
+    i--;
+    l--;
+   }
+  }
+ }
+
+ var nextNode = node.firstChild;
+ if (nextNode) {
+  stripCustomNsAttrs(nextNode);
+ }
+
+ nextNode = node.nextSibling;
+ if (nextNode) {
+  stripCustomNsAttrs(nextNode);
+ }
+}
+
+
+
+// define ngSanitize module and register $sanitize service
+angular.module('ngSanitize', []).provider('$sanitize', $SanitizeProvider);
+
+/* global sanitizeText: false */
+
+/**
+ * @ngdoc filter
+ * @name linky
+ * @kind function
+ *
+ * @description
+ * Finds links in text input and turns them into html links. Supports `http/https/ftp/mailto` and
+ * plain email address links.
+ *
+ * Requires the {@link ngSanitize `ngSanitize`} module to be installed.
+ *
+ * @param {string} text Input text.
+ * @param {string} target Window (`_blank|_self|_parent|_top`) or named frame to open links in.
+ * @param {object|function(url)} [attributes] Add custom attributes to the link element.
+ *
+ *  Can be one of:
+ *
+ *  - `object`: A map of attributes
+ *  - `function`: Takes the url as a parameter and returns a map of attributes
+ *
+ *  If the map of attributes contains a value for `target`, it overrides the value of
+ *  the target parameter.
+ *
+ *
+ * @returns {string} Html-linkified and {@link $sanitize sanitized} text.
+ *
+ * @usage
+  <span ng-bind-html="linky_expression | linky"></span>
+ *
+ * @example
+  <example module="linkyExample" deps="angular-sanitize.js">
+   <file name="index.html">
+    <div ng-controller="ExampleController">
+    Snippet: <textarea ng-model="snippet" cols="60" rows="3"></textarea>
+    <table>
+     <tr>
+      <th>Filter</th>
+      <th>Source</th>
+      <th>Rendered</th>
+     </tr>
+     <tr id="linky-filter">
+      <td>linky filter</td>
+      <td>
+       <pre>&lt;div ng-bind-html="snippet | linky"&gt;<br>&lt;/div&gt;</pre>
+      </td>
+      <td>
+       <div ng-bind-html="snippet | linky"></div>
+      </td>
+     </tr>
+     <tr id="linky-target">
+     <td>linky target</td>
+     <td>
+      <pre>&lt;div ng-bind-html="snippetWithSingleURL | linky:'_blank'"&gt;<br>&lt;/div&gt;</pre>
+     </td>
+     <td>
+      <div ng-bind-html="snippetWithSingleURL | linky:'_blank'"></div>
+     </td>
+     </tr>
+     <tr id="linky-custom-attributes">
+     <td>linky custom attributes</td>
+     <td>
+      <pre>&lt;div ng-bind-html="snippetWithSingleURL | linky:'_self':{rel: 'nofollow'}"&gt;<br>&lt;/div&gt;</pre>
+     </td>
+     <td>
+      <div ng-bind-html="snippetWithSingleURL | linky:'_self':{rel: 'nofollow'}"></div>
+     </td>
+     </tr>
+     <tr id="escaped-html">
+      <td>no filter</td>
+      <td><pre>&lt;div ng-bind="snippet"&gt;<br>&lt;/div&gt;</pre></td>
+      <td><div ng-bind="snippet"></div></td>
+     </tr>
+    </table>
+   </file>
+   <file name="script.js">
+    angular.module('linkyExample', ['ngSanitize'])
+     .controller('ExampleController', ['$scope', function($scope) {
+      $scope.snippet =
+       'Pretty text with some links:\n'+
+       'http://angularjs.org/,\n'+
+       'mailto:us@somewhere.org,\n'+
+       'another@somewhere.org,\n'+
+       'and one more: ftp://127.0.0.1/.';
+      $scope.snippetWithSingleURL = 'http://angularjs.org/';
+     }]);
+   </file>
+   <file name="protractor.js" type="protractor">
+    it('should linkify the snippet with urls', function() {
+     expect(element(by.id('linky-filter')).element(by.binding('snippet | linky')).getText()).
+       toBe('Pretty text with some links: http://angularjs.org/, us@somewhere.org, ' +
+         'another@somewhere.org, and one more: ftp://127.0.0.1/.');
+     expect(element.all(by.css('#linky-filter a')).count()).toEqual(4);
+    });
+
+    it('should not linkify snippet without the linky filter', function() {
+     expect(element(by.id('escaped-html')).element(by.binding('snippet')).getText()).
+       toBe('Pretty text with some links: http://angularjs.org/, mailto:us@somewhere.org, ' +
+         'another@somewhere.org, and one more: ftp://127.0.0.1/.');
+     expect(element.all(by.css('#escaped-html a')).count()).toEqual(0);
+    });
+
+    it('should update', function() {
+     element(by.model('snippet')).clear();
+     element(by.model('snippet')).sendKeys('new http://link.');
+     expect(element(by.id('linky-filter')).element(by.binding('snippet | linky')).getText()).
+       toBe('new http://link.');
+     expect(element.all(by.css('#linky-filter a')).count()).toEqual(1);
+     expect(element(by.id('escaped-html')).element(by.binding('snippet')).getText())
+       .toBe('new http://link.');
+    });
+
+    it('should work with the target property', function() {
+    expect(element(by.id('linky-target')).
+      element(by.binding("snippetWithSingleURL | linky:'_blank'")).getText()).
+      toBe('http://angularjs.org/');
+    expect(element(by.css('#linky-target a')).getAttribute('target')).toEqual('_blank');
+    });
+
+    it('should optionally add custom attributes', function() {
+    expect(element(by.id('linky-custom-attributes')).
+      element(by.binding("snippetWithSingleURL | linky:'_self':{rel: 'nofollow'}")).getText()).
+      toBe('http://angularjs.org/');
+    expect(element(by.css('#linky-custom-attributes a')).getAttribute('rel')).toEqual('nofollow');
+    });
+   </file>
+  </example>
+ */
+angular.module('ngSanitize').filter('linky', ['$sanitize', function($sanitize) {
+ var LINKY_URL_REGEXP =
+    /((ftp|https?):\/\/|(www\.)|(mailto:)?[A-Za-z0-9._%+-]+@)\S*[^\s.;,(){}<>"\u201d\u2019]/i,
+   MAILTO_REGEXP = /^mailto:/i;
+
+ var linkyMinErr = angular.$$minErr('linky');
+ var isString = angular.isString;
+
+ return function(text, target, attributes) {
+  if (text == null || text === '') return text;
+  if (!isString(text)) throw linkyMinErr('notstring', 'Expected string but received: {0}', text);
+
+  var match;
+  var raw = text;
+  var html = [];
+  var url;
+  var i;
+  while ((match = raw.match(LINKY_URL_REGEXP))) {
+   // We can not end in these as they are sometimes found at the end of the sentence
+   url = match[0];
+   // if we did not match ftp/http/www/mailto then assume mailto
+   if (!match[2] && !match[4]) {
+    url = (match[3] ? 'http://' : 'mailto:') + url;
+   }
+   i = match.index;
+   addText(raw.substr(0, i));
+   addLink(url, match[0].replace(MAILTO_REGEXP, ''));
+   raw = raw.substring(i + match[0].length);
+  }
+  addText(raw);
+  return $sanitize(html.join(''));
+
+  function addText(text) {
+   if (!text) {
+    return;
+   }
+   html.push(sanitizeText(text));
+  }
+
+  function addLink(url, text) {
+   var key;
+   html.push('<a ');
+   if (angular.isFunction(attributes)) {
+    attributes = attributes(url);
+   }
+   if (angular.isObject(attributes)) {
+    for (key in attributes) {
+     html.push(key + '="' + attributes[key] + '" ');
+    }
+   } else {
+    attributes = {};
+   }
+   if (angular.isDefined(target) && !('target' in attributes)) {
+    html.push('target="',
+         target,
+         '" ');
+   }
+   html.push('href="',
+        url.replace(/"/g, '&quot;'),
+        '">');
+   addText(text);
+   html.push('</a>');
+  }
+ };
+}]);
+
+
+})(window, window.angular);

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/struts-archetypes/blob/3662396a/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-sanitize.min.js
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-sanitize.min.js b/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-sanitize.min.js
new file mode 100644
index 0000000..135d5a0
--- /dev/null
+++ b/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-sanitize.min.js
@@ -0,0 +1,15 @@
+/*
+ AngularJS v1.5.0
+ (c) 2010-2016 Google, Inc. http://angularjs.org
+ License: MIT
+*/
+(function(A,e,B){'use strict';function C(a){var c=[];v(c,e.noop).chars(a);return c.join("")}function h(a,c){var b={},d=a.split(","),l;for(l=0;l<d.length;l++)b[c?e.lowercase(d[l]):d[l]]=!0;return b}function D(a,c){null===a||a===B?a="":"string"!==typeof a&&(a=""+a);g.innerHTML=a;var b=5;do{if(0===b)throw w("uinput");b--;11>=document.documentMode&&n(g);a=g.innerHTML;g.innerHTML=a}while(a!==g.innerHTML);for(b=g.firstChild;b;){switch(b.nodeType){case 1:c.start(b.nodeName.toLowerCase(),E(b.attributes));
+break;case 3:c.chars(b.textContent)}var d;if(!(d=b.firstChild)&&(1==b.nodeType&&c.end(b.nodeName.toLowerCase()),d=b.nextSibling,!d))for(;null==d;){b=b.parentNode;if(b===g)break;d=b.nextSibling;1==b.nodeType&&c.end(b.nodeName.toLowerCase())}b=d}for(;b=g.firstChild;)g.removeChild(b)}function E(a){for(var c={},b=0,d=a.length;b<d;b++){var l=a[b];c[l.name]=l.value}return c}function x(a){return a.replace(/&/g,"&amp;").replace(F,function(a){var b=a.charCodeAt(0);a=a.charCodeAt(1);return"&#"+(1024*(b-55296)+
+(a-56320)+65536)+";"}).replace(G,function(a){return"&#"+a.charCodeAt(0)+";"}).replace(/</g,"&lt;").replace(/>/g,"&gt;")}function v(a,c){var b=!1,d=e.bind(a,a.push);return{start:function(a,f){a=e.lowercase(a);!b&&H[a]&&(b=a);b||!0!==t[a]||(d("<"),d(a),e.forEach(f,function(b,f){var g=e.lowercase(f),h="img"===a&&"src"===g||"background"===g;!0!==I[g]||!0===y[g]&&!c(b,h)||(d(" "),d(f),d('="'),d(x(b)),d('"'))}),d(">"))},end:function(a){a=e.lowercase(a);b||!0!==t[a]||!0===z[a]||(d("</"),d(a),d(">"));a==
+b&&(b=!1)},chars:function(a){b||d(x(a))}}}function n(a){if(a.nodeType===Node.ELEMENT_NODE)for(var c=a.attributes,b=0,d=c.length;b<d;b++){var e=c[b],f=e.name.toLowerCase();if("xmlns:ns1"===f||0===f.indexOf("ns1:"))a.removeAttributeNode(e),b--,d--}(c=a.firstChild)&&n(c);(c=a.nextSibling)&&n(c)}var w=e.$$minErr("$sanitize"),F=/[\uD800-\uDBFF][\uDC00-\uDFFF]/g,G=/([^\#-~ |!])/g,z=h("area,br,col,hr,img,wbr"),q=h("colgroup,dd,dt,li,p,tbody,td,tfoot,th,thead,tr"),k=h("rp,rt"),u=e.extend({},k,q),q=e.extend({},
+q,h("address,article,aside,blockquote,caption,center,del,dir,div,dl,figure,figcaption,footer,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,hr,ins,map,menu,nav,ol,pre,section,table,ul")),k=e.extend({},k,h("a,abbr,acronym,b,bdi,bdo,big,br,cite,code,del,dfn,em,font,i,img,ins,kbd,label,map,mark,q,ruby,rp,rt,s,samp,small,span,strike,strong,sub,sup,time,tt,u,var")),J=h("circle,defs,desc,ellipse,font-face,font-face-name,font-face-src,g,glyph,hkern,image,linearGradient,line,marker,metadata,missing-glyph,mpath,path,polygon,polyline,radialGradient,rect,stop,svg,switch,text,title,tspan"),
+H=h("script,style"),t=e.extend({},z,q,k,u),y=h("background,cite,href,longdesc,src,xlink:href"),u=h("abbr,align,alt,axis,bgcolor,border,cellpadding,cellspacing,class,clear,color,cols,colspan,compact,coords,dir,face,headers,height,hreflang,hspace,ismap,lang,language,nohref,nowrap,rel,rev,rows,rowspan,rules,scope,scrolling,shape,size,span,start,summary,tabindex,target,title,type,valign,value,vspace,width"),k=h("accent-height,accumulate,additive,alphabetic,arabic-form,ascent,baseProfile,bbox,begin,by,calcMode,cap-height,class,color,color-rendering,content,cx,cy,d,dx,dy,descent,display,dur,end,fill,fill-rule,font-family,font-size,font-stretch,font-style,font-variant,font-weight,from,fx,fy,g1,g2,glyph-name,gradientUnits,hanging,height,horiz-adv-x,horiz-origin-x,ideographic,k,keyPoints,keySplines,keyTimes,lang,marker-end,marker-mid,marker-start,markerHeight,markerUnits,markerWidth,mathematical,max,min,offset,opacity,orient,origin,overline-position,overline-thickness,panose-1,path,pathLengt
 h,points,preserveAspectRatio,r,refX,refY,repeatCount,repeatDur,requiredExtensions,requiredFeatures,restart,rotate,rx,ry,slope,stemh,stemv,stop-color,stop-opacity,strikethrough-position,strikethrough-thickness,stroke,stroke-dasharray,stroke-dashoffset,stroke-linecap,stroke-linejoin,stroke-miterlimit,stroke-opacity,stroke-width,systemLanguage,target,text-anchor,to,transform,type,u1,u2,underline-position,underline-thickness,unicode,unicode-range,units-per-em,values,version,viewBox,visibility,width,widths,x,x-height,x1,x2,xlink:actuate,xlink:arcrole,xlink:role,xlink:show,xlink:title,xlink:type,xml:base,xml:lang,xml:space,xmlns,xmlns:xlink,y,y1,y2,zoomAndPan",
+!0),I=e.extend({},y,k,u),g;(function(a){if(a.document&&a.document.implementation)a=a.document.implementation.createHTMLDocument("inert");else throw w("noinert");var c=(a.documentElement||a.getDocumentElement()).getElementsByTagName("body");1===c.length?g=c[0]:(c=a.createElement("html"),g=a.createElement("body"),c.appendChild(g),a.appendChild(c))})(A);e.module("ngSanitize",[]).provider("$sanitize",function(){var a=!1;this.$get=["$$sanitizeUri",function(c){a&&e.extend(t,J);return function(a){var d=
+[];D(a,v(d,function(a,b){return!/^unsafe:/.test(c(a,b))}));return d.join("")}}];this.enableSvg=function(c){return e.isDefined(c)?(a=c,this):a}});e.module("ngSanitize").filter("linky",["$sanitize",function(a){var c=/((ftp|https?):\/\/|(www\.)|(mailto:)?[A-Za-z0-9._%+-]+@)\S*[^\s.;,(){}<>"\u201d\u2019]/i,b=/^mailto:/i,d=e.$$minErr("linky"),g=e.isString;return function(f,h,m){function k(a){a&&p.push(C(a))}function q(a,b){var c;p.push("<a ");e.isFunction(m)&&(m=m(a));if(e.isObject(m))for(c in m)p.push(c+
+'="'+m[c]+'" ');else m={};!e.isDefined(h)||"target"in m||p.push('target="',h,'" ');p.push('href="',a.replace(/"/g,"&quot;"),'">');k(b);p.push("</a>")}if(null==f||""===f)return f;if(!g(f))throw d("notstring",f);for(var r=f,p=[],s,n;f=r.match(c);)s=f[0],f[2]||f[4]||(s=(f[3]?"http://":"mailto:")+s),n=f.index,k(r.substr(0,n)),q(s,f[0].replace(b,"")),r=r.substring(n+f[0].length);k(r);return a(p.join(""))}}])})(window,window.angular);
+//# sourceMappingURL=angular-sanitize.min.js.map

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/struts-archetypes/blob/3662396a/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-sanitize.min.js.map
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-sanitize.min.js.map b/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-sanitize.min.js.map
new file mode 100644
index 0000000..7276abd
--- /dev/null
+++ b/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-sanitize.min.js.map
@@ -0,0 +1,8 @@
+{
+"version":3,
+"file":"angular-sanitize.min.js",
+"lineCount":14,
+"mappings":"A;;;;;aAKC,SAAQ,CAACA,CAAD,CAASC,CAAT,CAAkBC,CAAlB,CAA6B,CAsMtCC,QAASA,EAAY,CAACC,CAAD,CAAQ,CAC3B,IAAIC,EAAM,EACGC,EAAAC,CAAmBF,CAAnBE,CAAwBN,CAAAO,KAAxBD,CACbH,MAAA,CAAaA,CAAb,CACA,OAAOC,EAAAI,KAAA,CAAS,EAAT,CAJoB,CAyF7BC,QAASA,EAAK,CAACC,CAAD,CAAMC,CAAN,CAAqB,CAAA,IAC7BC,EAAM,EADuB,CACnBC,EAAQH,CAAAI,MAAA,CAAU,GAAV,CADW,CACKC,CACtC,KAAKA,CAAL,CAAS,CAAT,CAAYA,CAAZ,CAAgBF,CAAAG,OAAhB,CAA8BD,CAAA,EAA9B,CACEH,CAAA,CAAID,CAAA,CAAgBX,CAAAiB,UAAA,CAAkBJ,CAAA,CAAME,CAAN,CAAlB,CAAhB,CAA8CF,CAAA,CAAME,CAAN,CAAlD,CAAA,CAA8D,CAAA,CAEhE,OAAOH,EAL0B,CA0CnCM,QAASA,EAAU,CAACC,CAAD,CAAOC,CAAP,CAAgB,CACpB,IAAb,GAAID,CAAJ,EAAqBA,CAArB,GAA8BlB,CAA9B,CACEkB,CADF,CACS,EADT,CAE2B,QAF3B,GAEW,MAAOA,EAFlB,GAGEA,CAHF,CAGS,EAHT,CAGcA,CAHd,CAKAE,EAAAC,UAAA,CAA6BH,CAG7B,KAAII,EAAe,CACnB,GAAG,CACD,GAAqB,CAArB,GAAIA,CAAJ,CACE,KAAMC,EAAA,CAAgB,QAAhB,CAAN,CAEFD,CAAA,EAG6B,GAA7B,EAAIE,QAAAC,aAAJ,EACEC,CAAA,CAAmBN,CAAnB,CAEFF,EAAA,CAAOE,CAAAC,UACPD,EAAAC,UAAA,CAA6BH,CAX5B,CAAH,MAYSA,CAZT,GAYkBE,CAAAC,UAZ
 lB,CAeA,KADIM,CACJ,CADWP,CAAAQ,WACX,CAAOD,CAAP,CAAA,CAAa,CACX,OAAQA,CAAAE,SAAR,EACE,KAAK,CAAL,CACEV,CAAAW,MAAA,CAAcH,CAAAI,SAAAC,YAAA,EAAd,CAA2CC,CAAA,CAAUN,CAAAO,WAAV,CAA3C,CACA;KACF,MAAK,CAAL,CACEf,CAAAjB,MAAA,CAAcyB,CAAAQ,YAAd,CALJ,CASA,IAAIC,CACJ,IAAM,EAAAA,CAAA,CAAWT,CAAAC,WAAX,CAAN,GACuB,CAIhBQ,EAJDT,CAAAE,SAICO,EAHHjB,CAAAkB,IAAA,CAAYV,CAAAI,SAAAC,YAAA,EAAZ,CAGGI,CADLA,CACKA,CADMT,CAAAW,YACNF,CAAAA,CAAAA,CALP,EAMI,IAAA,CAAmB,IAAnB,EAAOA,CAAP,CAAA,CAAyB,CACvBT,CAAA,CAAOA,CAAAY,WACP,IAAIZ,CAAJ,GAAaP,CAAb,CAA+B,KAC/BgB,EAAA,CAAWT,CAAAW,YACU,EAArB,EAAIX,CAAAE,SAAJ,EACEV,CAAAkB,IAAA,CAAYV,CAAAI,SAAAC,YAAA,EAAZ,CALqB,CAU7BL,CAAA,CAAOS,CA3BI,CA8Bb,IAAA,CAAOT,CAAP,CAAcP,CAAAQ,WAAd,CAAA,CACER,CAAAoB,YAAA,CAA6Bb,CAA7B,CAxD+B,CA4DnCM,QAASA,EAAS,CAACQ,CAAD,CAAQ,CAExB,IADA,IAAIC,EAAM,EAAV,CACS5B,EAAI,CADb,CACgB6B,EAAKF,CAAA1B,OAArB,CAAmCD,CAAnC,CAAuC6B,CAAvC,CAA2C7B,CAAA,EAA3C,CAAgD,CAC9C,IAAI8B,EAAOH,CAAA,CAAM3B,CAAN,CACX4B,EAAA,CAAIE,CAAAC,KAAJ,CAAA,CAAiBD,CAAAE,MAF6B,CAIhD,MAAOJ,EANiB,
 CAiB1BK,QAASA,EAAc,CAACD,CAAD,CAAQ,CAC7B,MAAOA,EAAAE,QAAA,CACG,IADH,CACS,OADT,CAAAA,QAAA,CAEGC,CAFH,CAE0B,QAAQ,CAACH,CAAD,CAAQ,CAC7C,IAAII,EAAKJ,CAAAK,WAAA,CAAiB,CAAjB,CACLC,EAAAA,CAAMN,CAAAK,WAAA,CAAiB,CAAjB,CACV,OAAO,IAAP,EAAgC,IAAhC,EAAiBD,CAAjB,CAAsB,KAAtB;CAA0CE,CAA1C,CAAgD,KAAhD,EAA0D,KAA1D,EAAqE,GAHxB,CAF1C,CAAAJ,QAAA,CAOGK,CAPH,CAO4B,QAAQ,CAACP,CAAD,CAAQ,CAC/C,MAAO,IAAP,CAAcA,CAAAK,WAAA,CAAiB,CAAjB,CAAd,CAAoC,GADW,CAP5C,CAAAH,QAAA,CAUG,IAVH,CAUS,MAVT,CAAAA,QAAA,CAWG,IAXH,CAWS,MAXT,CADsB,CAyB/B5C,QAASA,EAAkB,CAACD,CAAD,CAAMmD,CAAN,CAAoB,CAC7C,IAAIC,EAAuB,CAAA,CAA3B,CACIC,EAAMzD,CAAA0D,KAAA,CAAatD,CAAb,CAAkBA,CAAAuD,KAAlB,CACV,OAAO,CACL5B,MAAOA,QAAQ,CAAC6B,CAAD,CAAMlB,CAAN,CAAa,CAC1BkB,CAAA,CAAM5D,CAAAiB,UAAA,CAAkB2C,CAAlB,CACDJ,EAAAA,CAAL,EAA6BK,CAAA,CAAgBD,CAAhB,CAA7B,GACEJ,CADF,CACyBI,CADzB,CAGKJ,EAAL,EAAoD,CAAA,CAApD,GAA6BM,CAAA,CAAcF,CAAd,CAA7B,GACEH,CAAA,CAAI,GAAJ,CAcA,CAbAA,CAAA,CAAIG,CAAJ,CAaA,CAZA5D,CAAA+D,QAAA,CAAgBrB,CAAhB,CAAuB,QAAQ,CAACK,CAAD,CAAQiB,CAAR,CAAa,CAC1
 C,IAAIC,EAAKjE,CAAAiB,UAAA,CAAkB+C,CAAlB,CAAT,CACIE,EAAmB,KAAnBA,GAAWN,CAAXM,EAAqC,KAArCA,GAA4BD,CAA5BC,EAAyD,YAAzDA,GAAgDD,CAC3B,EAAA,CAAzB,GAAIE,CAAA,CAAWF,CAAX,CAAJ,EACsB,CAAA,CADtB,GACGG,CAAA,CAASH,CAAT,CADH,EAC8B,CAAAV,CAAA,CAAaR,CAAb,CAAoBmB,CAApB,CAD9B,GAEET,CAAA,CAAI,GAAJ,CAIA,CAHAA,CAAA,CAAIO,CAAJ,CAGA,CAFAP,CAAA,CAAI,IAAJ,CAEA,CADAA,CAAA,CAAIT,CAAA,CAAeD,CAAf,CAAJ,CACA,CAAAU,CAAA,CAAI,GAAJ,CANF,CAH0C,CAA5C,CAYA,CAAAA,CAAA,CAAI,GAAJ,CAfF,CAL0B,CADvB,CAwBLnB,IAAKA,QAAQ,CAACsB,CAAD,CAAM,CACjBA,CAAA,CAAM5D,CAAAiB,UAAA,CAAkB2C,CAAlB,CACDJ,EAAL,EAAoD,CAAA,CAApD,GAA6BM,CAAA,CAAcF,CAAd,CAA7B,EAAkF,CAAA,CAAlF,GAA4DS,CAAA,CAAaT,CAAb,CAA5D,GACEH,CAAA,CAAI,IAAJ,CAEA,CADAA,CAAA,CAAIG,CAAJ,CACA,CAAAH,CAAA,CAAI,GAAJ,CAHF,CAKIG,EAAJ;AAAWJ,CAAX,GACEA,CADF,CACyB,CAAA,CADzB,CAPiB,CAxBd,CAmCLrD,MAAOA,QAAQ,CAACA,CAAD,CAAQ,CAChBqD,CAAL,EACEC,CAAA,CAAIT,CAAA,CAAe7C,CAAf,CAAJ,CAFmB,CAnClB,CAHsC,CAsD/CwB,QAASA,EAAkB,CAACC,CAAD,CAAO,CAChC,GAAIA,CAAAE,SAAJ,GAAsBwC,IAAAC,aAAtB,CAEE,IADA,IAAI7B,EAAQd,
 CAAAO,WAAZ,CACSpB,EAAI,CADb,CACgByD,EAAI9B,CAAA1B,OAApB,CAAkCD,CAAlC,CAAsCyD,CAAtC,CAAyCzD,CAAA,EAAzC,CAA8C,CAC5C,IAAI0D,EAAW/B,CAAA,CAAM3B,CAAN,CAAf,CACI2D,EAAWD,CAAA3B,KAAAb,YAAA,EACf,IAAiB,WAAjB,GAAIyC,CAAJ,EAA6D,CAA7D,GAAgCA,CAAAC,QAAA,CAAiB,MAAjB,CAAhC,CACE/C,CAAAgD,oBAAA,CAAyBH,CAAzB,CAEA,CADA1D,CAAA,EACA,CAAAyD,CAAA,EAN0C,CAYhD,CADInC,CACJ,CADeT,CAAAC,WACf,GACEF,CAAA,CAAmBU,CAAnB,CAIF,EADAA,CACA,CADWT,CAAAW,YACX,GACEZ,CAAA,CAAmBU,CAAnB,CArB8B,CAxdlC,IAAIb,EAAkBxB,CAAA6E,SAAA,CAAiB,WAAjB,CAAtB,CAkMI3B,EAAwB,iCAlM5B,CAoMEI,EAA0B,eApM5B,CA6MIe,EAAe5D,CAAA,CAAM,wBAAN,CA7MnB,CAiNIqE,EAA8BrE,CAAA,CAAM,gDAAN,CAjNlC,CAkNIsE,EAA+BtE,CAAA,CAAM,OAAN,CAlNnC,CAmNIuE,EAAyBhF,CAAAiF,OAAA,CAAe,EAAf,CACeF,CADf,CAEeD,CAFf,CAnN7B,CAwNII,EAAgBlF,CAAAiF,OAAA,CAAe,EAAf;AAAmBH,CAAnB,CAAgDrE,CAAA,CAAM,qKAAN,CAAhD,CAxNpB,CA6NI0E,EAAiBnF,CAAAiF,OAAA,CAAe,EAAf,CAAmBF,CAAnB,CAAiDtE,CAAA,CAAM,2JAAN,CAAjD,CA7NrB,CAqOI2E,EAAc3E,CAAA,CAAM,wNAAN,CArOlB;AA0OIoD,EAAkBpD,CAAA,CAAM,cAAN,CA1OtB,CA4OIqD,EAAgB9D,CA
 AAiF,OAAA,CAAe,EAAf,CACeZ,CADf,CAEea,CAFf,CAGeC,CAHf,CAIeH,CAJf,CA5OpB,CAmPIZ,EAAW3D,CAAA,CAAM,8CAAN,CAnPf,CAqPI4E,EAAY5E,CAAA,CAAM,kTAAN,CArPhB,CA6PI6E,EAAW7E,CAAA,CAAM,guCAAN;AAcoE,CAAA,CAdpE,CA7Pf,CA6QI0D,EAAanE,CAAAiF,OAAA,CAAe,EAAf,CACeb,CADf,CAEekB,CAFf,CAGeD,CAHf,CA7QjB,CA0RIhE,CACH,UAAQ,CAACtB,CAAD,CAAS,CAEhB,GAAIA,CAAA0B,SAAJ,EAAuB1B,CAAA0B,SAAA8D,eAAvB,CACEC,CAAA,CAAMzF,CAAA0B,SAAA8D,eAAAE,mBAAA,CAAkD,OAAlD,CADR,KAGE,MAAMjE,EAAA,CAAgB,SAAhB,CAAN,CAGF,IAAIkE,EAAeC,CADFH,CAAAI,gBACED,EADqBH,CAAAK,mBAAA,EACrBF,sBAAA,CAAgC,MAAhC,CAGS,EAA5B,GAAID,CAAA1E,OAAJ,CACEK,CADF,CACqBqE,CAAA,CAAa,CAAb,CADrB,EAGMvE,CAGJ,CAHWqE,CAAAM,cAAA,CAAkB,MAAlB,CAGX,CAFAzE,CAEA,CAFmBmE,CAAAM,cAAA,CAAkB,MAAlB,CAEnB,CADA3E,CAAA4E,YAAA,CAAiB1E,CAAjB,CACA,CAAAmE,CAAAO,YAAA,CAAgB5E,CAAhB,CANF,CAXgB,CAAjB,CAAD,CAmBGpB,CAnBH,CAyNAC,EAAAgG,OAAA,CAAe,YAAf,CAA6B,EAA7B,CAAAC,SAAA,CAA0C,WAA1C,CApXAC,QAA0B,EAAG,CAC3B,IAAIC,EAAa,CAAA,CAEjB,KAAAC,KAAA,CAAY,CAAC,eAAD,CAAkB,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAgB,CAChDF,CAAJ,EACEnG,CA
 AAiF,OAAA,CAAenB,CAAf,CAA8BsB,CAA9B,CAEF,OAAO,SAAQ,CAACjE,CAAD,CAAO,CACpB,IAAIf;AAAM,EACVc,EAAA,CAAWC,CAAX,CAAiBd,CAAA,CAAmBD,CAAnB,CAAwB,QAAQ,CAACkG,CAAD,CAAMpC,CAAN,CAAe,CAC9D,MAAO,CAAC,UAAAqC,KAAA,CAAgBF,CAAA,CAAcC,CAAd,CAAmBpC,CAAnB,CAAhB,CADsD,CAA/C,CAAjB,CAGA,OAAO9D,EAAAI,KAAA,CAAS,EAAT,CALa,CAJ8B,CAA1C,CA4CZ,KAAAgG,UAAA,CAAiBC,QAAQ,CAACD,CAAD,CAAY,CACnC,MAAIxG,EAAA0G,UAAA,CAAkBF,CAAlB,CAAJ,EACEL,CACO,CADMK,CACN,CAAA,IAFT,EAISL,CAL0B,CA/CV,CAoX7B,CAmIAnG,EAAAgG,OAAA,CAAe,YAAf,CAAAW,OAAA,CAAoC,OAApC,CAA6C,CAAC,WAAD,CAAc,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAY,CAAA,IACzEC,EACE,yFAFuE,CAGzEC,EAAgB,WAHyD,CAKzEC,EAAc/G,CAAA6E,SAAA,CAAiB,OAAjB,CAL2D,CAMzEmC,EAAWhH,CAAAgH,SAEf,OAAO,SAAQ,CAACC,CAAD,CAAOC,CAAP,CAAe/E,CAAf,CAA2B,CAwBxCgF,QAASA,EAAO,CAACF,CAAD,CAAO,CAChBA,CAAL,EAGA9F,CAAAwC,KAAA,CAAUzD,CAAA,CAAa+G,CAAb,CAAV,CAJqB,CAOvBG,QAASA,EAAO,CAACC,CAAD,CAAMJ,CAAN,CAAY,CAC1B,IAAIjD,CACJ7C,EAAAwC,KAAA,CAAU,KAAV,CACI3D,EAAAsH,WAAA,CAAmBnF,CAAnB,CAAJ,GACEA,CADF,CACeA,CAAA,CAAWkF,CAAX,CADf,CAGA,IAAIrH,CAA
 AuH,SAAA,CAAiBpF,CAAjB,CAAJ,CACE,IAAK6B,CAAL,GAAY7B,EAAZ,CACEhB,CAAAwC,KAAA,CAAUK,CAAV;AAAgB,IAAhB,CAAuB7B,CAAA,CAAW6B,CAAX,CAAvB,CAAyC,IAAzC,CAFJ,KAKE7B,EAAA,CAAa,EAEX,EAAAnC,CAAA0G,UAAA,CAAkBQ,CAAlB,CAAJ,EAAmC,QAAnC,EAA+C/E,EAA/C,EACEhB,CAAAwC,KAAA,CAAU,UAAV,CACUuD,CADV,CAEU,IAFV,CAIF/F,EAAAwC,KAAA,CAAU,QAAV,CACU0D,CAAApE,QAAA,CAAY,IAAZ,CAAkB,QAAlB,CADV,CAEU,IAFV,CAGAkE,EAAA,CAAQF,CAAR,CACA9F,EAAAwC,KAAA,CAAU,MAAV,CAtB0B,CA9B5B,GAAY,IAAZ,EAAIsD,CAAJ,EAA6B,EAA7B,GAAoBA,CAApB,CAAiC,MAAOA,EACxC,IAAK,CAAAD,CAAA,CAASC,CAAT,CAAL,CAAqB,KAAMF,EAAA,CAAY,WAAZ,CAA8DE,CAA9D,CAAN,CAOrB,IAJA,IAAIO,EAAMP,CAAV,CACI9F,EAAO,EADX,CAEIkG,CAFJ,CAGItG,CACJ,CAAQ0G,CAAR,CAAgBD,CAAAC,MAAA,CAAUZ,CAAV,CAAhB,CAAA,CAEEQ,CAQA,CARMI,CAAA,CAAM,CAAN,CAQN,CANKA,CAAA,CAAM,CAAN,CAML,EANkBA,CAAA,CAAM,CAAN,CAMlB,GALEJ,CAKF,EALSI,CAAA,CAAM,CAAN,CAAA,CAAW,SAAX,CAAuB,SAKhC,EAL6CJ,CAK7C,EAHAtG,CAGA,CAHI0G,CAAAC,MAGJ,CAFAP,CAAA,CAAQK,CAAAG,OAAA,CAAW,CAAX,CAAc5G,CAAd,CAAR,CAEA,CADAqG,CAAA,CAAQC,CAAR,CAAaI,CAAA,CAAM,CAAN,CAA
 AxE,QAAA,CAAiB6D,CAAjB,CAAgC,EAAhC,CAAb,CACA,CAAAU,CAAA,CAAMA,CAAAI,UAAA,CAAc7G,CAAd,CAAkB0G,CAAA,CAAM,CAAN,CAAAzG,OAAlB,CAERmG,EAAA,CAAQK,CAAR,CACA,OAAOZ,EAAA,CAAUzF,CAAAX,KAAA,CAAU,EAAV,CAAV,CAtBiC,CARmC,CAAlC,CAA7C,CApoBsC,CAArC,CAAD,CAusBGT,MAvsBH,CAusBWA,MAAAC,QAvsBX;",
+"sources":["angular-sanitize.js"],
+"names":["window","angular","undefined","sanitizeText","chars","buf","htmlSanitizeWriter","writer","noop","join","toMap","str","lowercaseKeys","obj","items","split","i","length","lowercase","htmlParser","html","handler","inertBodyElement","innerHTML","mXSSAttempts","$sanitizeMinErr","document","documentMode","stripCustomNsAttrs","node","firstChild","nodeType","start","nodeName","toLowerCase","attrToMap","attributes","textContent","nextNode","end","nextSibling","parentNode","removeChild","attrs","map","ii","attr","name","value","encodeEntities","replace","SURROGATE_PAIR_REGEXP","hi","charCodeAt","low","NON_ALPHANUMERIC_REGEXP","uriValidator","ignoreCurrentElement","out","bind","push","tag","blockedElements","validElements","forEach","key","lkey","isImage","validAttrs","uriAttrs","voidElements","Node","ELEMENT_NODE","l","attrNode","attrName","indexOf","removeAttributeNode","$$minErr","optionalEndTagBlockElements","optionalEndTagInlineElements","optionalEndTagElements","extend","blockE
 lements","inlineElements","svgElements","htmlAttrs","svgAttrs","implementation","doc","createHTMLDocument","bodyElements","getElementsByTagName","documentElement","getDocumentElement","createElement","appendChild","module","provider","$SanitizeProvider","svgEnabled","$get","$$sanitizeUri","uri","test","enableSvg","this.enableSvg","isDefined","filter","$sanitize","LINKY_URL_REGEXP","MAILTO_REGEXP","linkyMinErr","isString","text","target","addText","addLink","url","isFunction","isObject","raw","match","index","substr","substring"]
+}


Mime
View raw message