struts-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From lukaszlen...@apache.org
Subject [46/51] [abbrv] [partial] struts-archetypes git commit: WW-4316 Moves Struts archetypes into its own repo
Date Thu, 14 Jul 2016 17:58:02 GMT
http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/struts-archetypes/blob/3662396a/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-aria.min.js
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-aria.min.js b/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-aria.min.js
new file mode 100644
index 0000000..cf0fd74
--- /dev/null
+++ b/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-aria.min.js
@@ -0,0 +1,14 @@
+/*
+ AngularJS v1.5.0
+ (c) 2010-2016 Google, Inc. http://angularjs.org
+ License: MIT
+*/
+(function(s,q,t){'use strict';var f="BUTTON A INPUT TEXTAREA SELECT DETAILS SUMMARY".split(" "),l=function(a,c){if(-1!==c.indexOf(a[0].nodeName))return!0};q.module("ngAria",["ng"]).provider("$aria",function(){function a(a,h,p,n){return function(d,e,b){var g=b.$normalize(h);!c[g]||l(e,p)||b[g]||d.$watch(b[a],function(b){b=n?!b:!!b;e.attr(h,b)})}}var c={ariaHidden:!0,ariaChecked:!0,ariaDisabled:!0,ariaRequired:!0,ariaInvalid:!0,ariaValue:!0,tabindex:!0,bindKeypress:!0,bindRoleForClick:!0};this.config=
+function(a){c=q.extend(c,a)};this.$get=function(){return{config:function(a){return c[a]},$$watchExpr:a}}}).directive("ngShow",["$aria",function(a){return a.$$watchExpr("ngShow","aria-hidden",[],!0)}]).directive("ngHide",["$aria",function(a){return a.$$watchExpr("ngHide","aria-hidden",[],!1)}]).directive("ngValue",["$aria",function(a){return a.$$watchExpr("ngValue","aria-checked",f,!1)}]).directive("ngChecked",["$aria",function(a){return a.$$watchExpr("ngChecked","aria-checked",f,!1)}]).directive("ngRequired",
+["$aria",function(a){return a.$$watchExpr("ngRequired","aria-required",f,!1)}]).directive("ngModel",["$aria",function(a){function c(c,n,d,e){return a.config(n)&&!d.attr(c)&&(e||!l(d,f))}function m(a,c){return!c.attr("role")&&c.attr("type")===a&&"INPUT"!==c[0].nodeName}function h(a,c){var d=a.type,e=a.role;return"checkbox"===(d||e)||"menuitemcheckbox"===e?"checkbox":"radio"===(d||e)||"menuitemradio"===e?"radio":"range"===d||"progressbar"===e||"slider"===e?"range":""}return{restrict:"A",require:"ngModel",
+priority:200,compile:function(f,n){var d=h(n,f);return{pre:function(a,b,c,k){"checkbox"===d&&(k.$isEmpty=function(a){return!1===a})},post:function(e,b,g,k){function f(){return k.$modelValue}function h(a){b.attr("aria-checked",g.value==k.$viewValue)}function n(){b.attr("aria-checked",!k.$isEmpty(k.$viewValue))}var l=c("tabindex","tabindex",b,!1);switch(d){case "radio":case "checkbox":m(d,b)&&b.attr("role",d);c("aria-checked","ariaChecked",b,!1)&&e.$watch(f,"radio"===d?h:n);l&&b.attr("tabindex",0);
+break;case "range":m(d,b)&&b.attr("role","slider");if(a.config("ariaValue")){var p=!b.attr("aria-valuemin")&&(g.hasOwnProperty("min")||g.hasOwnProperty("ngMin")),q=!b.attr("aria-valuemax")&&(g.hasOwnProperty("max")||g.hasOwnProperty("ngMax")),r=!b.attr("aria-valuenow");p&&g.$observe("min",function(a){b.attr("aria-valuemin",a)});q&&g.$observe("max",function(a){b.attr("aria-valuemax",a)});r&&e.$watch(f,function(a){b.attr("aria-valuenow",a)})}l&&b.attr("tabindex",0)}!g.hasOwnProperty("ngRequired")&&
+k.$validators.required&&c("aria-required","ariaRequired",b,!1)&&g.$observe("required",function(){b.attr("aria-required",!!g.required)});c("aria-invalid","ariaInvalid",b,!0)&&e.$watch(function(){return k.$invalid},function(a){b.attr("aria-invalid",!!a)})}}}}}]).directive("ngDisabled",["$aria",function(a){return a.$$watchExpr("ngDisabled","aria-disabled",f,!1)}]).directive("ngMessages",function(){return{restrict:"A",require:"?ngMessages",link:function(a,c,f,h){c.attr("aria-live")||c.attr("aria-live",
+"assertive")}}}).directive("ngClick",["$aria","$parse",function(a,c){return{restrict:"A",compile:function(m,h){var p=c(h.ngClick,null,!0);return function(c,d,e){if(!l(d,f)&&(a.config("bindRoleForClick")&&!d.attr("role")&&d.attr("role","button"),a.config("tabindex")&&!d.attr("tabindex")&&d.attr("tabindex",0),a.config("bindKeypress")&&!e.ngKeypress))d.on("keypress",function(a){function d(){p(c,{$event:a})}var e=a.which||a.keyCode;32!==e&&13!==e||c.$apply(d)})}}}}]).directive("ngDblclick",["$aria",function(a){return function(c,
+m,h){!a.config("tabindex")||m.attr("tabindex")||l(m,f)||m.attr("tabindex",0)}}])})(window,window.angular);
+//# sourceMappingURL=angular-aria.min.js.map

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/struts-archetypes/blob/3662396a/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-aria.min.js.map
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-aria.min.js.map b/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-aria.min.js.map
new file mode 100644
index 0000000..b1db15b
--- /dev/null
+++ b/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-aria.min.js.map
@@ -0,0 +1,8 @@
+{
+"version":3,
+"file":"angular-aria.min.js",
+"lineCount":13,
+"mappings":"A;;;;;aAKC,SAAQ,CAACA,CAAD,CAASC,CAAT,CAAkBC,CAAlB,CAA6B,CA6DtC,IAAIC,EAAgB,gDAAA,MAAA,CAAA,GAAA,CAApB,CAEIC,EAAcA,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAOC,CAAP,CAAsB,CAC9C,GAAiD,EAAjD,GAAIA,CAAAC,QAAA,CAAsBF,CAAA,CAAK,CAAL,CAAAG,SAAtB,CAAJ,CACE,MAAO,CAAA,CAFqC,CAR7BP,EAAAQ,OAAA,CAAe,QAAf,CAAyB,CAAC,IAAD,CAAzB,CAAAC,SAAAC,CACc,OADdA,CAkCnBC,QAAsB,EAAG,CAsCvBC,QAASA,EAAS,CAACC,CAAD,CAAWC,CAAX,CAAqBZ,CAArB,CAAoCa,CAApC,CAA4C,CAC5D,MAAO,SAAQ,CAACC,CAAD,CAAQZ,CAAR,CAAca,CAAd,CAAoB,CACjC,IAAIC,EAAgBD,CAAAE,WAAA,CAAgBL,CAAhB,CAChB,EAAAM,CAAA,CAAOF,CAAP,CAAJ,EAA8Bf,CAAA,CAAYC,CAAZ,CAAkBF,CAAlB,CAA9B,EAAmEe,CAAA,CAAKC,CAAL,CAAnE,EACEF,CAAAK,OAAA,CAAaJ,CAAA,CAAKJ,CAAL,CAAb,CAA6B,QAAQ,CAACS,CAAD,CAAU,CAE7CA,CAAA,CAAUP,CAAA,CAAS,CAACO,CAAV,CAAoB,CAAEA,CAAAA,CAChClB,EAAAa,KAAA,CAAUH,CAAV,CAAoBQ,CAApB,CAH6C,CAA/C,CAH+B,CADyB,CArC9D,IAAIF,EAAS,CACXG,WAAY,CAAA,CADD,CAEXC,YAAa,CAAA,CAFF,CAGXC,aAAc,CAAA,CAHH,CAIXC,aAAc,CAAA,CAJH,CAKXC,YAAa,CAAA,CALF,CAMXC,UAAW,CAAA,CANA,CAOXC,SAAU,CAAA,CAPC,CAQXC,aAAc,CAAA
 ,CARH,CASXC,iBAAkB,CAAA,CATP,CAiCb,KAAAX,OAAA;AAAcY,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAY,CAChCb,CAAA,CAASpB,CAAAkC,OAAA,CAAed,CAAf,CAAuBa,CAAvB,CADuB,CAiElC,KAAAE,KAAA,CAAYC,QAAQ,EAAG,CACrB,MAAO,CACLhB,OAAQA,QAAQ,CAACiB,CAAD,CAAM,CACpB,MAAOjB,EAAA,CAAOiB,CAAP,CADa,CADjB,CAILC,YAAa1B,CAJR,CADc,CAnGA,CAlCNF,CAgJnB6B,UAAA,CAAuB,QAAvB,CAAiC,CAAC,OAAD,CAAU,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAQ,CACzD,MAAOA,EAAAF,YAAA,CAAkB,QAAlB,CAA4B,aAA5B,CAA2C,EAA3C,CAA+C,CAAA,CAA/C,CADkD,CAA1B,CAAjC,CAAAC,UAAA,CAGW,QAHX,CAGqB,CAAC,OAAD,CAAU,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAQ,CAC7C,MAAOA,EAAAF,YAAA,CAAkB,QAAlB,CAA4B,aAA5B,CAA2C,EAA3C,CAA+C,CAAA,CAA/C,CADsC,CAA1B,CAHrB,CAAAC,UAAA,CAMW,SANX,CAMsB,CAAC,OAAD,CAAU,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAQ,CAC9C,MAAOA,EAAAF,YAAA,CAAkB,SAAlB,CAA6B,cAA7B,CAA6CpC,CAA7C,CAA4D,CAAA,CAA5D,CADuC,CAA1B,CANtB,CAAAqC,UAAA,CASW,WATX,CASwB,CAAC,OAAD,CAAU,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAQ,CAChD,MAAOA,EAAAF,YAAA,CAAkB,WAAlB,CAA+B,cAA/B,CAA+CpC,CAA/C,CAA8D,CAAA,CAA9D,CADyC,CAA1B,CATxB,CAAAqC,UAAA,CAYW,YAZX;AAYyB,CAAC,OAAD,CAAU,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAQ,CACj
 D,MAAOA,EAAAF,YAAA,CAAkB,YAAlB,CAAgC,eAAhC,CAAiDpC,CAAjD,CAAgE,CAAA,CAAhE,CAD0C,CAA1B,CAZzB,CAAAqC,UAAA,CAeW,SAfX,CAesB,CAAC,OAAD,CAAU,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAQ,CAE9CC,QAASA,EAAgB,CAACxB,CAAD,CAAOyB,CAAP,CAAuBtC,CAAvB,CAA6BuC,CAA7B,CAAgD,CACvE,MAAOH,EAAApB,OAAA,CAAasB,CAAb,CAAP,EAAuC,CAACtC,CAAAa,KAAA,CAAUA,CAAV,CAAxC,GAA4D0B,CAA5D,EAAiF,CAACxC,CAAA,CAAYC,CAAZ,CAAkBF,CAAlB,CAAlF,CADuE,CAIzE0C,QAASA,EAAgB,CAACC,CAAD,CAAOzC,CAAP,CAAa,CAIpC,MAAO,CAACA,CAAAa,KAAA,CAAU,MAAV,CAAR,EAA8Bb,CAAAa,KAAA,CAAU,MAAV,CAA9B,GAAoD4B,CAApD,EAAmF,OAAnF,GAA8DzC,CAAA,CAAK,CAAL,CAAAG,SAJ1B,CAOtCuC,QAASA,EAAQ,CAAC7B,CAAD,CAAOb,CAAP,CAAa,CAAA,IACxB2C,EAAO9B,CAAA8B,KADiB,CAExBF,EAAO5B,CAAA4B,KAEX,OAA2B,UAApB,IAAEE,CAAF,EAAUF,CAAV,GAA2C,kBAA3C,GAAkCA,CAAlC,CAAiE,UAAjE,CACoB,OAApB,IAAEE,CAAF,EAAUF,CAAV,GAA2C,eAA3C,GAAkCA,CAAlC,CAA8D,OAA9D,CACU,OAAV,GAACE,CAAD,EAA2C,aAA3C,GAAkCF,CAAlC,EAAqE,QAArE,GAA4DA,CAA5D,CAAiF,OAAjF,CAA2F,EANtE,CAS9B,MAAO,CACLG,SAAU,GADL,CAELC,QAAS,SAFJ;AAGLC,SAAU,GAHL,CAILC,QAASA,QAAQ,CAAC/C,C
 AAD,CAAOa,CAAP,CAAa,CAC5B,IAAImC,EAAQN,CAAA,CAAS7B,CAAT,CAAeb,CAAf,CAEZ,OAAO,CACLiD,IAAKA,QAAQ,CAACrC,CAAD,CAAQZ,CAAR,CAAca,CAAd,CAAoBqC,CAApB,CAA6B,CAC1B,UAAd,GAAIF,CAAJ,GAEEE,CAAAC,SAFF,CAEqBC,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAQ,CACjC,MAAiB,CAAA,CAAjB,GAAOA,CAD0B,CAFrC,CADwC,CADrC,CASLC,KAAMA,QAAQ,CAAC1C,CAAD,CAAQZ,CAAR,CAAca,CAAd,CAAoBqC,CAApB,CAA6B,CAGzCK,QAASA,EAAqB,EAAG,CAC/B,MAAOL,EAAAM,YADwB,CAIjCC,QAASA,EAAgB,CAACC,CAAD,CAAS,CAEhC1D,CAAAa,KAAA,CAAU,cAAV,CADeA,CAAAwC,MACf,EAD6BH,CAAAS,WAC7B,CAFgC,CAKlCC,QAASA,EAAmB,EAAG,CAC7B5D,CAAAa,KAAA,CAAU,cAAV,CAA0B,CAACqC,CAAAC,SAAA,CAAiBD,CAAAS,WAAjB,CAA3B,CAD6B,CAX/B,IAAIE,EAAgBxB,CAAA,CAAiB,UAAjB,CAA6B,UAA7B,CAAyCrC,CAAzC,CAA+C,CAAA,CAA/C,CAepB,QAAQgD,CAAR,EACE,KAAK,OAAL,CACA,KAAK,UAAL,CACMR,CAAA,CAAiBQ,CAAjB,CAAwBhD,CAAxB,CAAJ,EACEA,CAAAa,KAAA,CAAU,MAAV,CAAkBmC,CAAlB,CAEEX,EAAA,CAAiB,cAAjB,CAAiC,aAAjC,CAAgDrC,CAAhD,CAAsD,CAAA,CAAtD,CAAJ,EACEY,CAAAK,OAAA,CAAasC,CAAb,CAA8C,OAAV,GAAAP,CAAA,CAChCS,CADgC,CACbG,CADvB,CAGEC,EAAJ,EACE7D,CAAAa,KAAA,CAAU,U
 AAV,CAAsB,CAAtB,CAEF;KACF,MAAK,OAAL,CACM2B,CAAA,CAAiBQ,CAAjB,CAAwBhD,CAAxB,CAAJ,EACEA,CAAAa,KAAA,CAAU,MAAV,CAAkB,QAAlB,CAEF,IAAIuB,CAAApB,OAAA,CAAa,WAAb,CAAJ,CAA+B,CAC7B,IAAI8C,EAAoB,CAAC9D,CAAAa,KAAA,CAAU,eAAV,CAArBiD,GACCjD,CAAAkD,eAAA,CAAoB,KAApB,CADDD,EAC+BjD,CAAAkD,eAAA,CAAoB,OAApB,CAD/BD,CAAJ,CAEIE,EAAoB,CAAChE,CAAAa,KAAA,CAAU,eAAV,CAArBmD,GACCnD,CAAAkD,eAAA,CAAoB,KAApB,CADDC,EAC+BnD,CAAAkD,eAAA,CAAoB,OAApB,CAD/BC,CAFJ,CAIIC,EAAoB,CAACjE,CAAAa,KAAA,CAAU,eAAV,CAErBiD,EAAJ,EACEjD,CAAAqD,SAAA,CAAc,KAAd,CAAqBC,QAA+B,CAACT,CAAD,CAAS,CAC3D1D,CAAAa,KAAA,CAAU,eAAV,CAA2B6C,CAA3B,CAD2D,CAA7D,CAIEM,EAAJ,EACEnD,CAAAqD,SAAA,CAAc,KAAd,CAAqBC,QAA+B,CAACT,CAAD,CAAS,CAC3D1D,CAAAa,KAAA,CAAU,eAAV,CAA2B6C,CAA3B,CAD2D,CAA7D,CAIEO,EAAJ,EACErD,CAAAK,OAAA,CAAasC,CAAb,CAAoCa,QAA+B,CAACV,CAAD,CAAS,CAC1E1D,CAAAa,KAAA,CAAU,eAAV,CAA2B6C,CAA3B,CAD0E,CAA5E,CAlB2B,CAuB3BG,CAAJ,EACE7D,CAAAa,KAAA,CAAU,UAAV,CAAsB,CAAtB,CA1CN,CA+CK,CAAAA,CAAAkD,eAAA,CAAoB,YAApB,CAAL;AAA0Cb,CAAAmB,YAAAC,SAA1C,EACKjC,CAAA,CAAiB,eA
 AjB,CAAkC,cAAlC,CAAkDrC,CAAlD,CAAwD,CAAA,CAAxD,CADL,EAGEa,CAAAqD,SAAA,CAAc,UAAd,CAA0B,QAAQ,EAAG,CACnClE,CAAAa,KAAA,CAAU,eAAV,CAA2B,CAAE,CAAAA,CAAA,SAA7B,CADmC,CAArC,CAKEwB,EAAA,CAAiB,cAAjB,CAAiC,aAAjC,CAAgDrC,CAAhD,CAAsD,CAAA,CAAtD,CAAJ,EACEY,CAAAK,OAAA,CAAasD,QAA2B,EAAG,CACzC,MAAOrB,EAAAsB,SADkC,CAA3C,CAEGC,QAA8B,CAACf,CAAD,CAAS,CACxC1D,CAAAa,KAAA,CAAU,cAAV,CAA0B,CAAE6C,CAAAA,CAA5B,CADwC,CAF1C,CAxEuC,CATtC,CAHqB,CAJzB,CAtBuC,CAA1B,CAftB,CAAAvB,UAAA,CAwIW,YAxIX,CAwIyB,CAAC,OAAD,CAAU,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAQ,CACjD,MAAOA,EAAAF,YAAA,CAAkB,YAAlB,CAAgC,eAAhC,CAAiDpC,CAAjD,CAAgE,CAAA,CAAhE,CAD0C,CAA1B,CAxIzB,CAAAqC,UAAA,CA2IW,YA3IX,CA2IyB,QAAQ,EAAG,CAClC,MAAO,CACLS,SAAU,GADL,CAELC,QAAS,aAFJ,CAGL6B,KAAMA,QAAQ,CAAC9D,CAAD,CAAQZ,CAAR,CAAca,CAAd,CAAoB8D,CAApB,CAAgC,CACvC3E,CAAAa,KAAA,CAAU,WAAV,CAAL,EACEb,CAAAa,KAAA,CAAU,WAAV;AAAuB,WAAvB,CAF0C,CAHzC,CAD2B,CA3IpC,CAAAsB,UAAA,CAsJW,SAtJX,CAsJqB,CAAC,OAAD,CAAU,QAAV,CAAoB,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAQwC,CAAR,CAAgB,CAC/D,MAAO,CACLhC,SAAU,GADL,CAELG,QAASA,QAAQ,C
 AAC/C,CAAD,CAAOa,CAAP,CAAa,CAC5B,IAAIgE,EAAKD,CAAA,CAAO/D,CAAAiE,QAAP,CAAyC,IAAzC,CAAqE,CAAA,CAArE,CACT,OAAO,SAAQ,CAAClE,CAAD,CAAQZ,CAAR,CAAca,CAAd,CAAoB,CAEjC,GAAK,CAAAd,CAAA,CAAYC,CAAZ,CAAkBF,CAAlB,CAAL,GAEMsC,CAAApB,OAAA,CAAa,kBAAb,CAQA,EARqC,CAAAhB,CAAAa,KAAA,CAAU,MAAV,CAQrC,EAPFb,CAAAa,KAAA,CAAU,MAAV,CAAkB,QAAlB,CAOE,CAJAuB,CAAApB,OAAA,CAAa,UAAb,CAIA,EAJ6B,CAAAhB,CAAAa,KAAA,CAAU,UAAV,CAI7B,EAHFb,CAAAa,KAAA,CAAU,UAAV,CAAsB,CAAtB,CAGE,CAAAuB,CAAApB,OAAA,CAAa,cAAb,CAAA,EAAiC+D,CAAAlE,CAAAkE,WAVvC,EAWI/E,CAAAgF,GAAA,CAAQ,UAAR,CAAoB,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAQ,CAMlCC,QAASA,EAAQ,EAAG,CAClBL,CAAA,CAAGjE,CAAH,CAAU,CAAEuE,OAAQF,CAAV,CAAV,CADkB,CALpB,IAAIG,EAAUH,CAAAI,MAAVD,EAAyBH,CAAAG,QACb,GAAhB,GAAIA,CAAJ,EAAkC,EAAlC,GAAsBA,CAAtB,EACExE,CAAA0E,OAAA,CAAaJ,CAAb,CAHgC,CAApC,CAb6B,CAFP,CAFzB,CADwD,CAA5C,CAtJrB,CAAA/C,UAAA,CAwLW,YAxLX,CAwLyB,CAAC,OAAD,CAAU,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAQ,CACjD,MAAO,SAAQ,CAACxB,CAAD;AAAQZ,CAAR,CAAca,CAAd,CAAoB,CAC7B,CAAAuB,CAAApB,OAAA,CAAa,UAAb,CAAJ,EAAiChB,CAAAa,KAAA,CAAU,U
 AAV,CAAjC,EAA2Dd,CAAA,CAAYC,CAAZ,CAAkBF,CAAlB,CAA3D,EACEE,CAAAa,KAAA,CAAU,UAAV,CAAsB,CAAtB,CAF+B,CADc,CAA1B,CAxLzB,CAvMsC,CAArC,CAAD,CAwYGlB,MAxYH,CAwYWA,MAAAC,QAxYX;",
+"sources":["angular-aria.js"],
+"names":["window","angular","undefined","nodeBlackList","isNodeOneOf","elem","nodeTypeArray","indexOf","nodeName","module","provider","ngAriaModule","$AriaProvider","watchExpr","attrName","ariaAttr","negate","scope","attr","ariaCamelName","$normalize","config","$watch","boolVal","ariaHidden","ariaChecked","ariaDisabled","ariaRequired","ariaInvalid","ariaValue","tabindex","bindKeypress","bindRoleForClick","this.config","newConfig","extend","$get","this.$get","key","$$watchExpr","directive","$aria","shouldAttachAttr","normalizedAttr","allowBlacklistEls","shouldAttachRole","role","getShape","type","restrict","require","priority","compile","shape","pre","ngModel","$isEmpty","ngModel.$isEmpty","value","post","ngAriaWatchModelValue","$modelValue","getRadioReaction","newVal","$viewValue","getCheckboxReaction","needsTabIndex","needsAriaValuemin","hasOwnProperty","needsAriaValuemax","needsAriaValuenow","$observe","ngAriaValueMinReaction","ngAriaValueNowReaction","$validators","required","ngA
 riaInvalidWatch","$invalid","ngAriaInvalidReaction","link","ngMessages","$parse","fn","ngClick","ngKeypress","on","event","callback","$event","keyCode","which","$apply"]
+}

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/struts-archetypes/blob/3662396a/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-cookies.js
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-cookies.js b/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-cookies.js
new file mode 100644
index 0000000..2157ef0
--- /dev/null
+++ b/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-cookies.js
@@ -0,0 +1,322 @@
+/**
+ * @license AngularJS v1.5.0
+ * (c) 2010-2016 Google, Inc. http://angularjs.org
+ * License: MIT
+ */
+(function(window, angular, undefined) {'use strict';
+
+/**
+ * @ngdoc module
+ * @name ngCookies
+ * @description
+ *
+ * # ngCookies
+ *
+ * The `ngCookies` module provides a convenient wrapper for reading and writing browser cookies.
+ *
+ *
+ * <div doc-module-components="ngCookies"></div>
+ *
+ * See {@link ngCookies.$cookies `$cookies`} for usage.
+ */
+
+
+angular.module('ngCookies', ['ng']).
+ /**
+  * @ngdoc provider
+  * @name $cookiesProvider
+  * @description
+  * Use `$cookiesProvider` to change the default behavior of the {@link ngCookies.$cookies $cookies} service.
+  * */
+  provider('$cookies', [function $CookiesProvider() {
+  /**
+   * @ngdoc property
+   * @name $cookiesProvider#defaults
+   * @description
+   *
+   * Object containing default options to pass when setting cookies.
+   *
+   * The object may have following properties:
+   *
+   * - **path** - `{string}` - The cookie will be available only for this path and its
+   *  sub-paths. By default, this is the URL that appears in your `<base>` tag.
+   * - **domain** - `{string}` - The cookie will be available only for this domain and
+   *  its sub-domains. For security reasons the user agent will not accept the cookie
+   *  if the current domain is not a sub-domain of this domain or equal to it.
+   * - **expires** - `{string|Date}` - String of the form "Wdy, DD Mon YYYY HH:MM:SS GMT"
+   *  or a Date object indicating the exact date/time this cookie will expire.
+   * - **secure** - `{boolean}` - If `true`, then the cookie will only be available through a
+   *  secured connection.
+   *
+   * Note: By default, the address that appears in your `<base>` tag will be used as the path.
+   * This is important so that cookies will be visible for all routes when html5mode is enabled.
+   *
+   **/
+  var defaults = this.defaults = {};
+
+  function calcOptions(options) {
+   return options ? angular.extend({}, defaults, options) : defaults;
+  }
+
+  /**
+   * @ngdoc service
+   * @name $cookies
+   *
+   * @description
+   * Provides read/write access to browser's cookies.
+   *
+   * <div class="alert alert-info">
+   * Up until Angular 1.3, `$cookies` exposed properties that represented the
+   * current browser cookie values. In version 1.4, this behavior has changed, and
+   * `$cookies` now provides a standard api of getters, setters etc.
+   * </div>
+   *
+   * Requires the {@link ngCookies `ngCookies`} module to be installed.
+   *
+   * @example
+   *
+   * ```js
+   * angular.module('cookiesExample', ['ngCookies'])
+   *  .controller('ExampleController', ['$cookies', function($cookies) {
+   *   // Retrieving a cookie
+   *   var favoriteCookie = $cookies.get('myFavorite');
+   *   // Setting a cookie
+   *   $cookies.put('myFavorite', 'oatmeal');
+   *  }]);
+   * ```
+   */
+  this.$get = ['$$cookieReader', '$$cookieWriter', function($$cookieReader, $$cookieWriter) {
+   return {
+    /**
+     * @ngdoc method
+     * @name $cookies#get
+     *
+     * @description
+     * Returns the value of given cookie key
+     *
+     * @param {string} key Id to use for lookup.
+     * @returns {string} Raw cookie value.
+     */
+    get: function(key) {
+     return $$cookieReader()[key];
+    },
+
+    /**
+     * @ngdoc method
+     * @name $cookies#getObject
+     *
+     * @description
+     * Returns the deserialized value of given cookie key
+     *
+     * @param {string} key Id to use for lookup.
+     * @returns {Object} Deserialized cookie value.
+     */
+    getObject: function(key) {
+     var value = this.get(key);
+     return value ? angular.fromJson(value) : value;
+    },
+
+    /**
+     * @ngdoc method
+     * @name $cookies#getAll
+     *
+     * @description
+     * Returns a key value object with all the cookies
+     *
+     * @returns {Object} All cookies
+     */
+    getAll: function() {
+     return $$cookieReader();
+    },
+
+    /**
+     * @ngdoc method
+     * @name $cookies#put
+     *
+     * @description
+     * Sets a value for given cookie key
+     *
+     * @param {string} key Id for the `value`.
+     * @param {string} value Raw value to be stored.
+     * @param {Object=} options Options object.
+     *  See {@link ngCookies.$cookiesProvider#defaults $cookiesProvider.defaults}
+     */
+    put: function(key, value, options) {
+     $$cookieWriter(key, value, calcOptions(options));
+    },
+
+    /**
+     * @ngdoc method
+     * @name $cookies#putObject
+     *
+     * @description
+     * Serializes and sets a value for given cookie key
+     *
+     * @param {string} key Id for the `value`.
+     * @param {Object} value Value to be stored.
+     * @param {Object=} options Options object.
+     *  See {@link ngCookies.$cookiesProvider#defaults $cookiesProvider.defaults}
+     */
+    putObject: function(key, value, options) {
+     this.put(key, angular.toJson(value), options);
+    },
+
+    /**
+     * @ngdoc method
+     * @name $cookies#remove
+     *
+     * @description
+     * Remove given cookie
+     *
+     * @param {string} key Id of the key-value pair to delete.
+     * @param {Object=} options Options object.
+     *  See {@link ngCookies.$cookiesProvider#defaults $cookiesProvider.defaults}
+     */
+    remove: function(key, options) {
+     $$cookieWriter(key, undefined, calcOptions(options));
+    }
+   };
+  }];
+ }]);
+
+angular.module('ngCookies').
+/**
+ * @ngdoc service
+ * @name $cookieStore
+ * @deprecated
+ * @requires $cookies
+ *
+ * @description
+ * Provides a key-value (string-object) storage, that is backed by session cookies.
+ * Objects put or retrieved from this storage are automatically serialized or
+ * deserialized by angular's toJson/fromJson.
+ *
+ * Requires the {@link ngCookies `ngCookies`} module to be installed.
+ *
+ * <div class="alert alert-danger">
+ * **Note:** The $cookieStore service is **deprecated**.
+ * Please use the {@link ngCookies.$cookies `$cookies`} service instead.
+ * </div>
+ *
+ * @example
+ *
+ * ```js
+ * angular.module('cookieStoreExample', ['ngCookies'])
+ *  .controller('ExampleController', ['$cookieStore', function($cookieStore) {
+ *   // Put cookie
+ *   $cookieStore.put('myFavorite','oatmeal');
+ *   // Get cookie
+ *   var favoriteCookie = $cookieStore.get('myFavorite');
+ *   // Removing a cookie
+ *   $cookieStore.remove('myFavorite');
+ *  }]);
+ * ```
+ */
+ factory('$cookieStore', ['$cookies', function($cookies) {
+
+  return {
+   /**
+    * @ngdoc method
+    * @name $cookieStore#get
+    *
+    * @description
+    * Returns the value of given cookie key
+    *
+    * @param {string} key Id to use for lookup.
+    * @returns {Object} Deserialized cookie value, undefined if the cookie does not exist.
+    */
+   get: function(key) {
+    return $cookies.getObject(key);
+   },
+
+   /**
+    * @ngdoc method
+    * @name $cookieStore#put
+    *
+    * @description
+    * Sets a value for given cookie key
+    *
+    * @param {string} key Id for the `value`.
+    * @param {Object} value Value to be stored.
+    */
+   put: function(key, value) {
+    $cookies.putObject(key, value);
+   },
+
+   /**
+    * @ngdoc method
+    * @name $cookieStore#remove
+    *
+    * @description
+    * Remove given cookie
+    *
+    * @param {string} key Id of the key-value pair to delete.
+    */
+   remove: function(key) {
+    $cookies.remove(key);
+   }
+  };
+
+ }]);
+
+/**
+ * @name $$cookieWriter
+ * @requires $document
+ *
+ * @description
+ * This is a private service for writing cookies
+ *
+ * @param {string} name Cookie name
+ * @param {string=} value Cookie value (if undefined, cookie will be deleted)
+ * @param {Object=} options Object with options that need to be stored for the cookie.
+ */
+function $$CookieWriter($document, $log, $browser) {
+ var cookiePath = $browser.baseHref();
+ var rawDocument = $document[0];
+
+ function buildCookieString(name, value, options) {
+  var path, expires;
+  options = options || {};
+  expires = options.expires;
+  path = angular.isDefined(options.path) ? options.path : cookiePath;
+  if (angular.isUndefined(value)) {
+   expires = 'Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 GMT';
+   value = '';
+  }
+  if (angular.isString(expires)) {
+   expires = new Date(expires);
+  }
+
+  var str = encodeURIComponent(name) + '=' + encodeURIComponent(value);
+  str += path ? ';path=' + path : '';
+  str += options.domain ? ';domain=' + options.domain : '';
+  str += expires ? ';expires=' + expires.toUTCString() : '';
+  str += options.secure ? ';secure' : '';
+
+  // per http://www.ietf.org/rfc/rfc2109.txt browser must allow at minimum:
+  // - 300 cookies
+  // - 20 cookies per unique domain
+  // - 4096 bytes per cookie
+  var cookieLength = str.length + 1;
+  if (cookieLength > 4096) {
+   $log.warn("Cookie '" + name +
+    "' possibly not set or overflowed because it was too large (" +
+    cookieLength + " > 4096 bytes)!");
+  }
+
+  return str;
+ }
+
+ return function(name, value, options) {
+  rawDocument.cookie = buildCookieString(name, value, options);
+ };
+}
+
+$$CookieWriter.$inject = ['$document', '$log', '$browser'];
+
+angular.module('ngCookies').provider('$$cookieWriter', function $$CookieWriterProvider() {
+ this.$get = $$CookieWriter;
+});
+
+
+})(window, window.angular);

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/struts-archetypes/blob/3662396a/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-cookies.min.js
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-cookies.min.js b/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-cookies.min.js
new file mode 100644
index 0000000..d0f126a
--- /dev/null
+++ b/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-cookies.min.js
@@ -0,0 +1,9 @@
+/*
+ AngularJS v1.5.0
+ (c) 2010-2016 Google, Inc. http://angularjs.org
+ License: MIT
+*/
+(function(p,c,n){'use strict';function l(b,a,g){var d=g.baseHref(),k=b[0];return function(b,e,f){var g,h;f=f||{};h=f.expires;g=c.isDefined(f.path)?f.path:d;c.isUndefined(e)&&(h="Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 GMT",e="");c.isString(h)&&(h=new Date(h));e=encodeURIComponent(b)+"="+encodeURIComponent(e);e=e+(g?";path="+g:"")+(f.domain?";domain="+f.domain:"");e+=h?";expires="+h.toUTCString():"";e+=f.secure?";secure":"";f=e.length+1;4096<f&&a.warn("Cookie '"+b+"' possibly not set or overflowed because it was too large ("+
+f+" > 4096 bytes)!");k.cookie=e}}c.module("ngCookies",["ng"]).provider("$cookies",[function(){var b=this.defaults={};this.$get=["$$cookieReader","$$cookieWriter",function(a,g){return{get:function(d){return a()[d]},getObject:function(d){return(d=this.get(d))?c.fromJson(d):d},getAll:function(){return a()},put:function(d,a,m){g(d,a,m?c.extend({},b,m):b)},putObject:function(d,b,a){this.put(d,c.toJson(b),a)},remove:function(a,k){g(a,n,k?c.extend({},b,k):b)}}}]}]);c.module("ngCookies").factory("$cookieStore",
+["$cookies",function(b){return{get:function(a){return b.getObject(a)},put:function(a,c){b.putObject(a,c)},remove:function(a){b.remove(a)}}}]);l.$inject=["$document","$log","$browser"];c.module("ngCookies").provider("$$cookieWriter",function(){this.$get=l})})(window,window.angular);
+//# sourceMappingURL=angular-cookies.min.js.map

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/struts-archetypes/blob/3662396a/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-cookies.min.js.map
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-cookies.min.js.map b/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-cookies.min.js.map
new file mode 100644
index 0000000..555b510
--- /dev/null
+++ b/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-cookies.min.js.map
@@ -0,0 +1,8 @@
+{
+"version":3,
+"file":"angular-cookies.min.js",
+"lineCount":8,
+"mappings":"A;;;;;aAKC,SAAQ,CAACA,CAAD,CAASC,CAAT,CAAkBC,CAAlB,CAA6B,CA2QtCC,QAASA,EAAc,CAACC,CAAD,CAAYC,CAAZ,CAAkBC,CAAlB,CAA4B,CACjD,IAAIC,EAAaD,CAAAE,SAAA,EAAjB,CACIC,EAAcL,CAAA,CAAU,CAAV,CAmClB,OAAO,SAAQ,CAACM,CAAD,CAAOC,CAAP,CAAcC,CAAd,CAAuB,CAjCW,IAC3CC,CAD2C,CACrCC,CACVF,EAAA,CAgCoDA,CAhCpD,EAAqB,EACrBE,EAAA,CAAUF,CAAAE,QACVD,EAAA,CAAOZ,CAAAc,UAAA,CAAkBH,CAAAC,KAAlB,CAAA,CAAkCD,CAAAC,KAAlC,CAAiDN,CACpDN,EAAAe,YAAA,CAAoBL,CAApB,CAAJ,GACEG,CACA,CADU,+BACV,CAAAH,CAAA,CAAQ,EAFV,CAIIV,EAAAgB,SAAA,CAAiBH,CAAjB,CAAJ,GACEA,CADF,CACY,IAAII,IAAJ,CAASJ,CAAT,CADZ,CAIIK,EAAAA,CAAMC,kBAAA,CAqB6BV,CArB7B,CAANS,CAAiC,GAAjCA,CAAuCC,kBAAA,CAAmBT,CAAnB,CAE3CQ,EAAA,CADAA,CACA,EADON,CAAA,CAAO,QAAP,CAAkBA,CAAlB,CAAyB,EAChC,GAAOD,CAAAS,OAAA,CAAiB,UAAjB,CAA8BT,CAAAS,OAA9B,CAA+C,EAAtD,CACAF,EAAA,EAAOL,CAAA,CAAU,WAAV,CAAwBA,CAAAQ,YAAA,EAAxB,CAAgD,EACvDH,EAAA,EAAOP,CAAAW,OAAA,CAAiB,SAAjB,CAA6B,EAMhCC,EAAAA,CAAeL,CAAAM,OAAfD,CAA4B,CACb,KAAnB,CAAIA,CAAJ,EACEnB,CAAAqB,KAAA,CAAU,UAAV,CASqChB,CATrC,CACE,6DA
 DF;AAEEc,CAFF,CAEiB,iBAFjB,CASFf,EAAAkB,OAAA,CAJOR,CAG6B,CArCW,CAzPnDlB,CAAA2B,OAAA,CAAe,WAAf,CAA4B,CAAC,IAAD,CAA5B,CAAAC,SAAA,CAOY,UAPZ,CAOwB,CAACC,QAAyB,EAAG,CAwBjD,IAAIC,EAAW,IAAAA,SAAXA,CAA2B,EAiC/B,KAAAC,KAAA,CAAY,CAAC,gBAAD,CAAmB,gBAAnB,CAAqC,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAiBC,CAAjB,CAAiC,CACxF,MAAO,CAWLC,IAAKA,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAM,CACjB,MAAOH,EAAA,EAAA,CAAiBG,CAAjB,CADU,CAXd,CAyBLC,UAAWA,QAAQ,CAACD,CAAD,CAAM,CAEvB,MAAO,CADHzB,CACG,CADK,IAAAwB,IAAA,CAASC,CAAT,CACL,EAAQnC,CAAAqC,SAAA,CAAiB3B,CAAjB,CAAR,CAAkCA,CAFlB,CAzBpB,CAuCL4B,OAAQA,QAAQ,EAAG,CACjB,MAAON,EAAA,EADU,CAvCd,CAuDLO,IAAKA,QAAQ,CAACJ,CAAD,CAAMzB,CAAN,CAAaC,CAAb,CAAsB,CACjCsB,CAAA,CAAeE,CAAf,CAAoBzB,CAApB,CAAuCC,CAvFpC,CAAUX,CAAAwC,OAAA,CAAe,EAAf,CAAmBV,CAAnB,CAuF0BnB,CAvF1B,CAAV,CAAkDmB,CAuFrD,CADiC,CAvD9B,CAuELW,UAAWA,QAAQ,CAACN,CAAD,CAAMzB,CAAN,CAAaC,CAAb,CAAsB,CACvC,IAAA4B,IAAA,CAASJ,CAAT,CAAcnC,CAAA0C,OAAA,CAAehC,CAAf,CAAd,CAAqCC,CAArC,CADuC,CAvEpC,CAsFLgC,OAAQA,QAAQ,CAACR,CAAD,CAAMxB,CAAN,CAAe,CAC7BsB,CAAA,CAAeE,CAAf,CAAo
 BlC,CAApB,CAA2CU,CAtHxC,CAAUX,CAAAwC,OAAA,CAAe,EAAf,CAAmBV,CAAnB,CAsH8BnB,CAtH9B,CAAV,CAAkDmB,CAsHrD,CAD6B,CAtF1B,CADiF,CAA9E,CAzDqC,CAA7B,CAPxB,CA8JA9B,EAAA2B,OAAA,CAAe,WAAf,CAAAiB,QAAA,CAiCS,cAjCT;AAiCyB,CAAC,UAAD,CAAa,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAW,CAErD,MAAO,CAWLX,IAAKA,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAM,CACjB,MAAOU,EAAAT,UAAA,CAAmBD,CAAnB,CADU,CAXd,CAyBLI,IAAKA,QAAQ,CAACJ,CAAD,CAAMzB,CAAN,CAAa,CACxBmC,CAAAJ,UAAA,CAAmBN,CAAnB,CAAwBzB,CAAxB,CADwB,CAzBrB,CAsCLiC,OAAQA,QAAQ,CAACR,CAAD,CAAM,CACpBU,CAAAF,OAAA,CAAgBR,CAAhB,CADoB,CAtCjB,CAF8C,CAAhC,CAjCzB,CAqIAjC,EAAA4C,QAAA,CAAyB,CAAC,WAAD,CAAc,MAAd,CAAsB,UAAtB,CAEzB9C,EAAA2B,OAAA,CAAe,WAAf,CAAAC,SAAA,CAAqC,gBAArC,CAAuDmB,QAA+B,EAAG,CACvF,IAAAhB,KAAA,CAAY7B,CAD2E,CAAzF,CAvTsC,CAArC,CAAD,CA4TGH,MA5TH,CA4TWA,MAAAC,QA5TX;",
+"sources":["angular-cookies.js"],
+"names":["window","angular","undefined","$$CookieWriter","$document","$log","$browser","cookiePath","baseHref","rawDocument","name","value","options","path","expires","isDefined","isUndefined","isString","Date","str","encodeURIComponent","domain","toUTCString","secure","cookieLength","length","warn","cookie","module","provider","$CookiesProvider","defaults","$get","$$cookieReader","$$cookieWriter","get","key","getObject","fromJson","getAll","put","extend","putObject","toJson","remove","factory","$cookies","$inject","$$CookieWriterProvider"]
+}

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/struts-archetypes/blob/3662396a/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-csp.css
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-csp.css b/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-csp.css
new file mode 100644
index 0000000..f3cd926
--- /dev/null
+++ b/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-csp.css
@@ -0,0 +1,21 @@
+/* Include this file in your html if you are using the CSP mode. */
+
+@charset "UTF-8";
+
+[ng\:cloak], [ng-cloak], [data-ng-cloak], [x-ng-cloak],
+.ng-cloak, .x-ng-cloak,
+.ng-hide:not(.ng-hide-animate) {
+ display: none !important;
+}
+
+ng\:form {
+ display: block;
+}
+
+.ng-animate-shim {
+ visibility:hidden;
+}
+
+.ng-anchor {
+ position:absolute;
+}

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/struts-archetypes/blob/3662396a/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-loader.js
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-loader.js b/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-loader.js
new file mode 100644
index 0000000..77948fd
--- /dev/null
+++ b/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-loader.js
@@ -0,0 +1,484 @@
+/**
+ * @license AngularJS v1.5.0
+ * (c) 2010-2016 Google, Inc. http://angularjs.org
+ * License: MIT
+ */
+
+(function() {'use strict';
+  function isFunction(value) {return typeof value === 'function';};
+
+/* global: toDebugString: true */
+
+function serializeObject(obj) {
+ var seen = [];
+
+ return JSON.stringify(obj, function(key, val) {
+  val = toJsonReplacer(key, val);
+  if (isObject(val)) {
+
+   if (seen.indexOf(val) >= 0) return '...';
+
+   seen.push(val);
+  }
+  return val;
+ });
+}
+
+function toDebugString(obj) {
+ if (typeof obj === 'function') {
+  return obj.toString().replace(/ \{[\s\S]*$/, '');
+ } else if (isUndefined(obj)) {
+  return 'undefined';
+ } else if (typeof obj !== 'string') {
+  return serializeObject(obj);
+ }
+ return obj;
+}
+
+/**
+ * @description
+ *
+ * This object provides a utility for producing rich Error messages within
+ * Angular. It can be called as follows:
+ *
+ * var exampleMinErr = minErr('example');
+ * throw exampleMinErr('one', 'This {0} is {1}', foo, bar);
+ *
+ * The above creates an instance of minErr in the example namespace. The
+ * resulting error will have a namespaced error code of example.one. The
+ * resulting error will replace {0} with the value of foo, and {1} with the
+ * value of bar. The object is not restricted in the number of arguments it can
+ * take.
+ *
+ * If fewer arguments are specified than necessary for interpolation, the extra
+ * interpolation markers will be preserved in the final string.
+ *
+ * Since data will be parsed statically during a build step, some restrictions
+ * are applied with respect to how minErr instances are created and called.
+ * Instances should have names of the form namespaceMinErr for a minErr created
+ * using minErr('namespace') . Error codes, namespaces and template strings
+ * should all be static strings, not variables or general expressions.
+ *
+ * @param {string} module The namespace to use for the new minErr instance.
+ * @param {function} ErrorConstructor Custom error constructor to be instantiated when returning
+ *  error from returned function, for cases when a particular type of error is useful.
+ * @returns {function(code:string, template:string, ...templateArgs): Error} minErr instance
+ */
+
+function minErr(module, ErrorConstructor) {
+ ErrorConstructor = ErrorConstructor || Error;
+ return function() {
+  var SKIP_INDEXES = 2;
+
+  var templateArgs = arguments,
+   code = templateArgs[0],
+   message = '[' + (module ? module + ':' : '') + code + '] ',
+   template = templateArgs[1],
+   paramPrefix, i;
+
+  message += template.replace(/\{\d+\}/g, function(match) {
+   var index = +match.slice(1, -1),
+    shiftedIndex = index + SKIP_INDEXES;
+
+   if (shiftedIndex < templateArgs.length) {
+    return toDebugString(templateArgs[shiftedIndex]);
+   }
+
+   return match;
+  });
+
+  message += '\nhttp://errors.angularjs.org/1.5.0/' +
+   (module ? module + '/' : '') + code;
+
+  for (i = SKIP_INDEXES, paramPrefix = '?'; i < templateArgs.length; i++, paramPrefix = '&') {
+   message += paramPrefix + 'p' + (i - SKIP_INDEXES) + '=' +
+    encodeURIComponent(toDebugString(templateArgs[i]));
+  }
+
+  return new ErrorConstructor(message);
+ };
+}
+
+/**
+ * @ngdoc type
+ * @name angular.Module
+ * @module ng
+ * @description
+ *
+ * Interface for configuring angular {@link angular.module modules}.
+ */
+
+function setupModuleLoader(window) {
+
+ var $injectorMinErr = minErr('$injector');
+ var ngMinErr = minErr('ng');
+
+ function ensure(obj, name, factory) {
+  return obj[name] || (obj[name] = factory());
+ }
+
+ var angular = ensure(window, 'angular', Object);
+
+ // We need to expose `angular.$$minErr` to modules such as `ngResource` that reference it during bootstrap
+ angular.$$minErr = angular.$$minErr || minErr;
+
+ return ensure(angular, 'module', function() {
+  /** @type {Object.<string, angular.Module>} */
+  var modules = {};
+
+  /**
+   * @ngdoc function
+   * @name angular.module
+   * @module ng
+   * @description
+   *
+   * The `angular.module` is a global place for creating, registering and retrieving Angular
+   * modules.
+   * All modules (angular core or 3rd party) that should be available to an application must be
+   * registered using this mechanism.
+   *
+   * Passing one argument retrieves an existing {@link angular.Module},
+   * whereas passing more than one argument creates a new {@link angular.Module}
+   *
+   *
+   * # Module
+   *
+   * A module is a collection of services, directives, controllers, filters, and configuration information.
+   * `angular.module` is used to configure the {@link auto.$injector $injector}.
+   *
+   * ```js
+   * // Create a new module
+   * var myModule = angular.module('myModule', []);
+   *
+   * // register a new service
+   * myModule.value('appName', 'MyCoolApp');
+   *
+   * // configure existing services inside initialization blocks.
+   * myModule.config(['$locationProvider', function($locationProvider) {
+   *  // Configure existing providers
+   *  $locationProvider.hashPrefix('!');
+   * }]);
+   * ```
+   *
+   * Then you can create an injector and load your modules like this:
+   *
+   * ```js
+   * var injector = angular.injector(['ng', 'myModule'])
+   * ```
+   *
+   * However it's more likely that you'll just use
+   * {@link ng.directive:ngApp ngApp} or
+   * {@link angular.bootstrap} to simplify this process for you.
+   *
+   * @param {!string} name The name of the module to create or retrieve.
+   * @param {!Array.<string>=} requires If specified then new module is being created. If
+   *    unspecified then the module is being retrieved for further configuration.
+   * @param {Function=} configFn Optional configuration function for the module. Same as
+   *    {@link angular.Module#config Module#config()}.
+   * @returns {angular.Module} new module with the {@link angular.Module} api.
+   */
+  return function module(name, requires, configFn) {
+   var assertNotHasOwnProperty = function(name, context) {
+    if (name === 'hasOwnProperty') {
+     throw ngMinErr('badname', 'hasOwnProperty is not a valid {0} name', context);
+    }
+   };
+
+   assertNotHasOwnProperty(name, 'module');
+   if (requires && modules.hasOwnProperty(name)) {
+    modules[name] = null;
+   }
+   return ensure(modules, name, function() {
+    if (!requires) {
+     throw $injectorMinErr('nomod', "Module '{0}' is not available! You either misspelled " +
+       "the module name or forgot to load it. If registering a module ensure that you " +
+       "specify the dependencies as the second argument.", name);
+    }
+
+    /** @type {!Array.<Array.<*>>} */
+    var invokeQueue = [];
+
+    /** @type {!Array.<Function>} */
+    var configBlocks = [];
+
+    /** @type {!Array.<Function>} */
+    var runBlocks = [];
+
+    var config = invokeLater('$injector', 'invoke', 'push', configBlocks);
+
+    /** @type {angular.Module} */
+    var moduleInstance = {
+     // Private state
+     _invokeQueue: invokeQueue,
+     _configBlocks: configBlocks,
+     _runBlocks: runBlocks,
+
+     /**
+      * @ngdoc property
+      * @name angular.Module#requires
+      * @module ng
+      *
+      * @description
+      * Holds the list of modules which the injector will load before the current module is
+      * loaded.
+      */
+     requires: requires,
+
+     /**
+      * @ngdoc property
+      * @name angular.Module#name
+      * @module ng
+      *
+      * @description
+      * Name of the module.
+      */
+     name: name,
+
+
+     /**
+      * @ngdoc method
+      * @name angular.Module#provider
+      * @module ng
+      * @param {string} name service name
+      * @param {Function} providerType Construction function for creating new instance of the
+      *                service.
+      * @description
+      * See {@link auto.$provide#provider $provide.provider()}.
+      */
+     provider: invokeLaterAndSetModuleName('$provide', 'provider'),
+
+     /**
+      * @ngdoc method
+      * @name angular.Module#factory
+      * @module ng
+      * @param {string} name service name
+      * @param {Function} providerFunction Function for creating new instance of the service.
+      * @description
+      * See {@link auto.$provide#factory $provide.factory()}.
+      */
+     factory: invokeLaterAndSetModuleName('$provide', 'factory'),
+
+     /**
+      * @ngdoc method
+      * @name angular.Module#service
+      * @module ng
+      * @param {string} name service name
+      * @param {Function} constructor A constructor function that will be instantiated.
+      * @description
+      * See {@link auto.$provide#service $provide.service()}.
+      */
+     service: invokeLaterAndSetModuleName('$provide', 'service'),
+
+     /**
+      * @ngdoc method
+      * @name angular.Module#value
+      * @module ng
+      * @param {string} name service name
+      * @param {*} object Service instance object.
+      * @description
+      * See {@link auto.$provide#value $provide.value()}.
+      */
+     value: invokeLater('$provide', 'value'),
+
+     /**
+      * @ngdoc method
+      * @name angular.Module#constant
+      * @module ng
+      * @param {string} name constant name
+      * @param {*} object Constant value.
+      * @description
+      * Because the constants are fixed, they get applied before other provide methods.
+      * See {@link auto.$provide#constant $provide.constant()}.
+      */
+     constant: invokeLater('$provide', 'constant', 'unshift'),
+
+      /**
+      * @ngdoc method
+      * @name angular.Module#decorator
+      * @module ng
+      * @param {string} The name of the service to decorate.
+      * @param {Function} This function will be invoked when the service needs to be
+      *                  instantiated and should return the decorated service instance.
+      * @description
+      * See {@link auto.$provide#decorator $provide.decorator()}.
+      */
+     decorator: invokeLaterAndSetModuleName('$provide', 'decorator'),
+
+     /**
+      * @ngdoc method
+      * @name angular.Module#animation
+      * @module ng
+      * @param {string} name animation name
+      * @param {Function} animationFactory Factory function for creating new instance of an
+      *                  animation.
+      * @description
+      *
+      * **NOTE**: animations take effect only if the **ngAnimate** module is loaded.
+      *
+      *
+      * Defines an animation hook that can be later used with
+      * {@link $animate $animate} service and directives that use this service.
+      *
+      * ```js
+      * module.animation('.animation-name', function($inject1, $inject2) {
+      *  return {
+      *   eventName : function(element, done) {
+      *    //code to run the animation
+      *    //once complete, then run done()
+      *    return function cancellationFunction(element) {
+      *     //code to cancel the animation
+      *    }
+      *   }
+      *  }
+      * })
+      * ```
+      *
+      * See {@link ng.$animateProvider#register $animateProvider.register()} and
+      * {@link ngAnimate ngAnimate module} for more information.
+      */
+     animation: invokeLaterAndSetModuleName('$animateProvider', 'register'),
+
+     /**
+      * @ngdoc method
+      * @name angular.Module#filter
+      * @module ng
+      * @param {string} name Filter name - this must be a valid angular expression identifier
+      * @param {Function} filterFactory Factory function for creating new instance of filter.
+      * @description
+      * See {@link ng.$filterProvider#register $filterProvider.register()}.
+      *
+      * <div class="alert alert-warning">
+      * **Note:** Filter names must be valid angular {@link expression} identifiers, such as `uppercase` or `orderBy`.
+      * Names with special characters, such as hyphens and dots, are not allowed. If you wish to namespace
+      * your filters, then you can use capitalization (`myappSubsectionFilterx`) or underscores
+      * (`myapp_subsection_filterx`).
+      * </div>
+      */
+     filter: invokeLaterAndSetModuleName('$filterProvider', 'register'),
+
+     /**
+      * @ngdoc method
+      * @name angular.Module#controller
+      * @module ng
+      * @param {string|Object} name Controller name, or an object map of controllers where the
+      *  keys are the names and the values are the constructors.
+      * @param {Function} constructor Controller constructor function.
+      * @description
+      * See {@link ng.$controllerProvider#register $controllerProvider.register()}.
+      */
+     controller: invokeLaterAndSetModuleName('$controllerProvider', 'register'),
+
+     /**
+      * @ngdoc method
+      * @name angular.Module#directive
+      * @module ng
+      * @param {string|Object} name Directive name, or an object map of directives where the
+      *  keys are the names and the values are the factories.
+      * @param {Function} directiveFactory Factory function for creating new instance of
+      * directives.
+      * @description
+      * See {@link ng.$compileProvider#directive $compileProvider.directive()}.
+      */
+     directive: invokeLaterAndSetModuleName('$compileProvider', 'directive'),
+
+     /**
+      * @ngdoc method
+      * @name angular.Module#component
+      * @module ng
+      * @param {string} name Name of the component in camel-case (i.e. myComp which will match as my-comp)
+      * @param {Object} options Component definition object (a simplified
+      *  {@link ng.$compile#directive-definition-object directive definition object})
+      *
+      * @description
+      * See {@link ng.$compileProvider#component $compileProvider.component()}.
+      */
+     component: invokeLaterAndSetModuleName('$compileProvider', 'component'),
+
+     /**
+      * @ngdoc method
+      * @name angular.Module#config
+      * @module ng
+      * @param {Function} configFn Execute this function on module load. Useful for service
+      *  configuration.
+      * @description
+      * Use this method to register work which needs to be performed on module loading.
+      * For more about how to configure services, see
+      * {@link providers#provider-recipe Provider Recipe}.
+      */
+     config: config,
+
+     /**
+      * @ngdoc method
+      * @name angular.Module#run
+      * @module ng
+      * @param {Function} initializationFn Execute this function after injector creation.
+      *  Useful for application initialization.
+      * @description
+      * Use this method to register work which should be performed when the injector is done
+      * loading all modules.
+      */
+     run: function(block) {
+      runBlocks.push(block);
+      return this;
+     }
+    };
+
+    if (configFn) {
+     config(configFn);
+    }
+
+    return moduleInstance;
+
+    /**
+     * @param {string} provider
+     * @param {string} method
+     * @param {String=} insertMethod
+     * @returns {angular.Module}
+     */
+    function invokeLater(provider, method, insertMethod, queue) {
+     if (!queue) queue = invokeQueue;
+     return function() {
+      queue[insertMethod || 'push']([provider, method, arguments]);
+      return moduleInstance;
+     };
+    }
+
+    /**
+     * @param {string} provider
+     * @param {string} method
+     * @returns {angular.Module}
+     */
+    function invokeLaterAndSetModuleName(provider, method) {
+     return function(recipeName, factoryFunction) {
+      if (factoryFunction && isFunction(factoryFunction)) factoryFunction.$$moduleName = name;
+      invokeQueue.push([provider, method, arguments]);
+      return moduleInstance;
+     };
+    }
+   });
+  };
+ });
+
+}
+
+setupModuleLoader(window);
+})(window);
+
+/**
+ * Closure compiler type information
+ *
+ * @typedef { {
+ *  requires: !Array.<string>,
+ *  invokeQueue: !Array.<Array.<*>>,
+ *
+ *  service: function(string, Function):angular.Module,
+ *  factory: function(string, Function):angular.Module,
+ *  value: function(string, *):angular.Module,
+ *
+ *  filter: function(string, Function):angular.Module,
+ *
+ *  init: function(Function):angular.Module
+ * } }
+ */
+angular.Module;
+

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/struts-archetypes/blob/3662396a/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-loader.min.js
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-loader.min.js b/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-loader.min.js
new file mode 100644
index 0000000..316ee26
--- /dev/null
+++ b/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-loader.min.js
@@ -0,0 +1,10 @@
+/*
+ AngularJS v1.5.0
+ (c) 2010-2016 Google, Inc. http://angularjs.org
+ License: MIT
+*/
+(function(){'use strict';function d(b){return function(){var a=arguments[0],e;e="["+(b?b+":":"")+a+"] http://errors.angularjs.org/1.5.0/"+(b?b+"/":"")+a;for(a=1;a<arguments.length;a++){e=e+(1==a?"?":"&")+"p"+(a-1)+"=";var d=encodeURIComponent,c;c=arguments[a];c="function"==typeof c?c.toString().replace(/ \{[\s\S]*$/,""):"undefined"==typeof c?"undefined":"string"!=typeof c?JSON.stringify(c):c;e+=d(c)}return Error(e)}}(function(b){function a(c,a,b){return c[a]||(c[a]=b())}var e=d("$injector"),n=d("ng");
+b=a(b,"angular",Object);b.$$minErr=b.$$minErr||d;return a(b,"module",function(){var c={};return function(b,d,h){if("hasOwnProperty"===b)throw n("badname","module");d&&c.hasOwnProperty(b)&&(c[b]=null);return a(c,b,function(){function c(a,b,d,e){e||(e=f);return function(){e[d||"push"]([a,b,arguments]);return g}}function a(c,e){return function(a,d){d&&"function"===typeof d&&(d.$$moduleName=b);f.push([c,e,arguments]);return g}}if(!d)throw e("nomod",b);var f=[],k=[],l=[],m=c("$injector","invoke","push",
+k),g={_invokeQueue:f,_configBlocks:k,_runBlocks:l,requires:d,name:b,provider:a("$provide","provider"),factory:a("$provide","factory"),service:a("$provide","service"),value:c("$provide","value"),constant:c("$provide","constant","unshift"),decorator:a("$provide","decorator"),animation:a("$animateProvider","register"),filter:a("$filterProvider","register"),controller:a("$controllerProvider","register"),directive:a("$compileProvider","directive"),component:a("$compileProvider","component"),config:m,run:function(a){l.push(a);
+return this}};h&&m(h);return g})}})})(window)})(window);
+//# sourceMappingURL=angular-loader.min.js.map

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/struts-archetypes/blob/3662396a/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-loader.min.js.map
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-loader.min.js.map b/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-loader.min.js.map
new file mode 100644
index 0000000..67ebb8b
--- /dev/null
+++ b/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-loader.min.js.map
@@ -0,0 +1,8 @@
+{
+"version":3,
+"file":"angular-loader.min.js",
+"lineCount":9,
+"mappings":"A;;;;;aAMC,SAAQ,EAAG,CA6DZA,QAAAA,EAAAA,CAAAA,CAAAA,CAAAA,CAAAA,MAAAA,SAAAA,EAAAA,CAAAA,IAAAA,EAAAA,SAAAA,CAAAA,CAAAA,CAAAA,CAAAA,CAAAA,EAAAA,CAAAA,GAAAA,EAAAA,CAAAA,CAAAA,CAAAA,CAAAA,GAAAA,CAAAA,EAAAA,EAAAA,CAAAA,CAAAA,sCAAAA,EAAAA,CAAAA,CAAAA,CAAAA,CAAAA,GAAAA,CAAAA,EAAAA,EAAAA,CAAAA,KAAAA,CAAAA,CAAAA,CAAAA,CAAAA,CAAAA,CAAAA,SAAAA,OAAAA,CAAAA,CAAAA,EAAAA,CAAAA,CAAAA,CAAAA,CAAAA,CAAAA,EAAAA,CAAAA,EAAAA,CAAAA,CAAAA,GAAAA,CAAAA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,EAAAA,CAAAA,CAAAA,CAAAA,EAAAA,GAAAA,KAAAA,EAAAA,kBAAAA,CAAAA,CAAAA,EAAAA,CAAAA,SAAAA,CAAAA,CAAAA,CAAAA,EAAAA,CAAAA,UAAAA,EAAAA,MAAAA,EAAAA,CAAAA,CAAAA,SAAAA,EAAAA,QAAAA,CAAAA,aAAAA,CAAAA,EAAAA,CAAAA,CAAAA,WAAAA,EAAAA,MAAAA,EAAAA,CAAAA,WAAAA,CAAAA,QAAAA,EAAAA,MAAAA,EAAAA,CAAAA,IAAAA,UAAAA,CAAAA,CAAAA,CAAAA,CAAAA,CAAAA,EAAAA,EAAAA,CAAAA,CAAAA,CAAAA,CAAAA,CAAAA,MAAAA,MAAAA,CAAAA,CAAAA,CAAAA,CAAAA,CA2CAC,SAA0B,CAACC,CAAD,CAAS,CAKjCC,QAASA,EAAM,CAACC,CAAD,CAAMC,CAAN,CAAYC,CAAZ,CAAqB,CAClC,MAAOF,EAAA,CAAIC,CAAJ,CAAP,GAAqBD,CAAA,CAAIC,CA
 AJ,CAArB,CAAiCC,CAAA,EAAjC,CADkC,CAHpC,IAAIC,EAAkBP,CAAA,CAAO,WAAP,CAAtB,CACIQ,EAAWR,CAAA,CAAO,IAAP,CAMXS;CAAAA,CAAUN,CAAA,CAAOD,CAAP,CAAe,SAAf,CAA0BQ,MAA1B,CAGdD,EAAAE,SAAA,CAAmBF,CAAAE,SAAnB,EAAuCX,CAEvC,OAAOG,EAAA,CAAOM,CAAP,CAAgB,QAAhB,CAA0B,QAAQ,EAAG,CAE1C,IAAIG,EAAU,EAqDd,OAAOC,SAAe,CAACR,CAAD,CAAOS,CAAP,CAAiBC,CAAjB,CAA2B,CAE7C,GAAa,gBAAb,GAKsBV,CALtB,CACE,KAAMG,EAAA,CAAS,SAAT,CAIoBQ,QAJpB,CAAN,CAKAF,CAAJ,EAAgBF,CAAAK,eAAA,CAAuBZ,CAAvB,CAAhB,GACEO,CAAA,CAAQP,CAAR,CADF,CACkB,IADlB,CAGA,OAAOF,EAAA,CAAOS,CAAP,CAAgBP,CAAhB,CAAsB,QAAQ,EAAG,CAuPtCa,QAASA,EAAW,CAACC,CAAD,CAAWC,CAAX,CAAmBC,CAAnB,CAAiCC,CAAjC,CAAwC,CACrDA,CAAL,GAAYA,CAAZ,CAAoBC,CAApB,CACA,OAAO,SAAQ,EAAG,CAChBD,CAAA,CAAMD,CAAN,EAAsB,MAAtB,CAAA,CAA8B,CAACF,CAAD,CAAWC,CAAX,CAAmBI,SAAnB,CAA9B,CACA,OAAOC,EAFS,CAFwC,CAa5DC,QAASA,EAA2B,CAACP,CAAD,CAAWC,CAAX,CAAmB,CACrD,MAAO,SAAQ,CAACO,CAAD,CAAaC,CAAb,CAA8B,CACvCA,CAAJ,EA7b4C,UA6b5C,GA7b2B,MA6bOA,EAAlC,GAAoDA,CAAAC,aAApD,CAAmFxB,CAAnF,CACAkB,EAAAO,KAAA,CAAiB,CAACX,CAAD,CAAWC,
 CAAX,CAAmBI,SAAnB,CAAjB,CACA,OAAOC,EAHoC,CADQ,CAnQvD,GAAKX,CAAAA,CAAL,CACE,KAAMP,EAAA,CAAgB,OAAhB,CAEiDF,CAFjD,CAAN,CAMF,IAAIkB,EAAc,EAAlB,CAGIQ,EAAe,EAHnB,CAMIC,EAAY,EANhB,CAQIC,EAASf,CAAA,CAAY,WAAZ,CAAyB,QAAzB,CAAmC,MAAnC;AAA2Ca,CAA3C,CARb,CAWIN,EAAiB,CAEnBS,aAAcX,CAFK,CAGnBY,cAAeJ,CAHI,CAInBK,WAAYJ,CAJO,CAenBlB,SAAUA,CAfS,CAyBnBT,KAAMA,CAzBa,CAsCnBc,SAAUO,CAAA,CAA4B,UAA5B,CAAwC,UAAxC,CAtCS,CAiDnBpB,QAASoB,CAAA,CAA4B,UAA5B,CAAwC,SAAxC,CAjDU,CA4DnBW,QAASX,CAAA,CAA4B,UAA5B,CAAwC,SAAxC,CA5DU,CAuEnBY,MAAOpB,CAAA,CAAY,UAAZ,CAAwB,OAAxB,CAvEY,CAmFnBqB,SAAUrB,CAAA,CAAY,UAAZ,CAAwB,UAAxB,CAAoC,SAApC,CAnFS,CA+FnBsB,UAAWd,CAAA,CAA4B,UAA5B,CAAwC,WAAxC,CA/FQ,CAiInBe,UAAWf,CAAA,CAA4B,kBAA5B,CAAgD,UAAhD,CAjIQ,CAmJnBgB,OAAQhB,CAAA,CAA4B,iBAA5B,CAA+C,UAA/C,CAnJW,CA+JnBiB,WAAYjB,CAAA,CAA4B,qBAA5B,CAAmD,UAAnD,CA/JO,CA4KnBkB,UAAWlB,CAAA,CAA4B,kBAA5B,CAAgD,WAAhD,CA5KQ,CAyLnBmB,UAAWnB,CAAA,CAA4B,kBAA5B,CAAgD,WAAhD,CAzLQ,CAsMnBO,OAAQA,CAtMW,CAkNnBa,IAAKA,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAQ,CACnBf,CAAAF,KAAA,CAAeiB,CAAf
 ,CACA;MAAO,KAFY,CAlNF,CAwNjBhC,EAAJ,EACEkB,CAAA,CAAOlB,CAAP,CAGF,OAAOU,EA/O+B,CAAjC,CAXwC,CAvDP,CAArC,CAd0B,CAAnCxB,CAiWA,CAAkBC,MAAlB,CAzcY,CAAX,CAAD,CA0cGA,MA1cH;",
+"sources":["angular-loader.js"],
+"names":["minErr","setupModuleLoader","window","ensure","obj","name","factory","$injectorMinErr","ngMinErr","angular","Object","$$minErr","modules","module","requires","configFn","context","hasOwnProperty","invokeLater","provider","method","insertMethod","queue","invokeQueue","arguments","moduleInstance","invokeLaterAndSetModuleName","recipeName","factoryFunction","$$moduleName","push","configBlocks","runBlocks","config","_invokeQueue","_configBlocks","_runBlocks","service","value","constant","decorator","animation","filter","controller","directive","component","run","block"]
+}


Mime
View raw message