struts-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From lukaszlen...@apache.org
Subject [46/53] [partial] struts git commit: WW-4316 Moves archetypes into its own repo
Date Fri, 15 Jul 2016 07:19:29 GMT
http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/struts/blob/7a350b02/archetypes/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-aria.min.js
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/archetypes/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-aria.min.js b/archetypes/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-aria.min.js
deleted file mode 100644
index cf0fd74..0000000
--- a/archetypes/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-aria.min.js
+++ /dev/null
@@ -1,14 +0,0 @@
-/*
- AngularJS v1.5.0
- (c) 2010-2016 Google, Inc. http://angularjs.org
- License: MIT
-*/
-(function(s,q,t){'use strict';var f="BUTTON A INPUT TEXTAREA SELECT DETAILS SUMMARY".split(" "),l=function(a,c){if(-1!==c.indexOf(a[0].nodeName))return!0};q.module("ngAria",["ng"]).provider("$aria",function(){function a(a,h,p,n){return function(d,e,b){var g=b.$normalize(h);!c[g]||l(e,p)||b[g]||d.$watch(b[a],function(b){b=n?!b:!!b;e.attr(h,b)})}}var c={ariaHidden:!0,ariaChecked:!0,ariaDisabled:!0,ariaRequired:!0,ariaInvalid:!0,ariaValue:!0,tabindex:!0,bindKeypress:!0,bindRoleForClick:!0};this.config=
-function(a){c=q.extend(c,a)};this.$get=function(){return{config:function(a){return c[a]},$$watchExpr:a}}}).directive("ngShow",["$aria",function(a){return a.$$watchExpr("ngShow","aria-hidden",[],!0)}]).directive("ngHide",["$aria",function(a){return a.$$watchExpr("ngHide","aria-hidden",[],!1)}]).directive("ngValue",["$aria",function(a){return a.$$watchExpr("ngValue","aria-checked",f,!1)}]).directive("ngChecked",["$aria",function(a){return a.$$watchExpr("ngChecked","aria-checked",f,!1)}]).directive("ngRequired",
-["$aria",function(a){return a.$$watchExpr("ngRequired","aria-required",f,!1)}]).directive("ngModel",["$aria",function(a){function c(c,n,d,e){return a.config(n)&&!d.attr(c)&&(e||!l(d,f))}function m(a,c){return!c.attr("role")&&c.attr("type")===a&&"INPUT"!==c[0].nodeName}function h(a,c){var d=a.type,e=a.role;return"checkbox"===(d||e)||"menuitemcheckbox"===e?"checkbox":"radio"===(d||e)||"menuitemradio"===e?"radio":"range"===d||"progressbar"===e||"slider"===e?"range":""}return{restrict:"A",require:"ngModel",
-priority:200,compile:function(f,n){var d=h(n,f);return{pre:function(a,b,c,k){"checkbox"===d&&(k.$isEmpty=function(a){return!1===a})},post:function(e,b,g,k){function f(){return k.$modelValue}function h(a){b.attr("aria-checked",g.value==k.$viewValue)}function n(){b.attr("aria-checked",!k.$isEmpty(k.$viewValue))}var l=c("tabindex","tabindex",b,!1);switch(d){case "radio":case "checkbox":m(d,b)&&b.attr("role",d);c("aria-checked","ariaChecked",b,!1)&&e.$watch(f,"radio"===d?h:n);l&&b.attr("tabindex",0);
-break;case "range":m(d,b)&&b.attr("role","slider");if(a.config("ariaValue")){var p=!b.attr("aria-valuemin")&&(g.hasOwnProperty("min")||g.hasOwnProperty("ngMin")),q=!b.attr("aria-valuemax")&&(g.hasOwnProperty("max")||g.hasOwnProperty("ngMax")),r=!b.attr("aria-valuenow");p&&g.$observe("min",function(a){b.attr("aria-valuemin",a)});q&&g.$observe("max",function(a){b.attr("aria-valuemax",a)});r&&e.$watch(f,function(a){b.attr("aria-valuenow",a)})}l&&b.attr("tabindex",0)}!g.hasOwnProperty("ngRequired")&&
-k.$validators.required&&c("aria-required","ariaRequired",b,!1)&&g.$observe("required",function(){b.attr("aria-required",!!g.required)});c("aria-invalid","ariaInvalid",b,!0)&&e.$watch(function(){return k.$invalid},function(a){b.attr("aria-invalid",!!a)})}}}}}]).directive("ngDisabled",["$aria",function(a){return a.$$watchExpr("ngDisabled","aria-disabled",f,!1)}]).directive("ngMessages",function(){return{restrict:"A",require:"?ngMessages",link:function(a,c,f,h){c.attr("aria-live")||c.attr("aria-live",
-"assertive")}}}).directive("ngClick",["$aria","$parse",function(a,c){return{restrict:"A",compile:function(m,h){var p=c(h.ngClick,null,!0);return function(c,d,e){if(!l(d,f)&&(a.config("bindRoleForClick")&&!d.attr("role")&&d.attr("role","button"),a.config("tabindex")&&!d.attr("tabindex")&&d.attr("tabindex",0),a.config("bindKeypress")&&!e.ngKeypress))d.on("keypress",function(a){function d(){p(c,{$event:a})}var e=a.which||a.keyCode;32!==e&&13!==e||c.$apply(d)})}}}}]).directive("ngDblclick",["$aria",function(a){return function(c,
-m,h){!a.config("tabindex")||m.attr("tabindex")||l(m,f)||m.attr("tabindex",0)}}])})(window,window.angular);
-//# sourceMappingURL=angular-aria.min.js.map

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/struts/blob/7a350b02/archetypes/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-aria.min.js.map
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/archetypes/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-aria.min.js.map b/archetypes/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-aria.min.js.map
deleted file mode 100644
index b1db15b..0000000
--- a/archetypes/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-aria.min.js.map
+++ /dev/null
@@ -1,8 +0,0 @@
-{
-"version":3,
-"file":"angular-aria.min.js",
-"lineCount":13,
-"mappings":"A;;;;;aAKC,SAAQ,CAACA,CAAD,CAASC,CAAT,CAAkBC,CAAlB,CAA6B,CA6DtC,IAAIC,EAAgB,gDAAA,MAAA,CAAA,GAAA,CAApB,CAEIC,EAAcA,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAOC,CAAP,CAAsB,CAC9C,GAAiD,EAAjD,GAAIA,CAAAC,QAAA,CAAsBF,CAAA,CAAK,CAAL,CAAAG,SAAtB,CAAJ,CACE,MAAO,CAAA,CAFqC,CAR7BP,EAAAQ,OAAA,CAAe,QAAf,CAAyB,CAAC,IAAD,CAAzB,CAAAC,SAAAC,CACc,OADdA,CAkCnBC,QAAsB,EAAG,CAsCvBC,QAASA,EAAS,CAACC,CAAD,CAAWC,CAAX,CAAqBZ,CAArB,CAAoCa,CAApC,CAA4C,CAC5D,MAAO,SAAQ,CAACC,CAAD,CAAQZ,CAAR,CAAca,CAAd,CAAoB,CACjC,IAAIC,EAAgBD,CAAAE,WAAA,CAAgBL,CAAhB,CAChB,EAAAM,CAAA,CAAOF,CAAP,CAAJ,EAA8Bf,CAAA,CAAYC,CAAZ,CAAkBF,CAAlB,CAA9B,EAAmEe,CAAA,CAAKC,CAAL,CAAnE,EACEF,CAAAK,OAAA,CAAaJ,CAAA,CAAKJ,CAAL,CAAb,CAA6B,QAAQ,CAACS,CAAD,CAAU,CAE7CA,CAAA,CAAUP,CAAA,CAAS,CAACO,CAAV,CAAoB,CAAEA,CAAAA,CAChClB,EAAAa,KAAA,CAAUH,CAAV,CAAoBQ,CAApB,CAH6C,CAA/C,CAH+B,CADyB,CArC9D,IAAIF,EAAS,CACXG,WAAY,CAAA,CADD,CAEXC,YAAa,CAAA,CAFF,CAGXC,aAAc,CAAA,CAHH,CAIXC,aAAc,CAAA,CAJH,CAKXC,YAAa,CAAA,CALF,CAMXC,UAAW,CAAA,CANA,CAOXC,SAAU,CAAA,CAPC,CAQXC,aAAc,CAAA
 ,CARH,CASXC,iBAAkB,CAAA,CATP,CAiCb,KAAAX,OAAA;AAAcY,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAY,CAChCb,CAAA,CAASpB,CAAAkC,OAAA,CAAed,CAAf,CAAuBa,CAAvB,CADuB,CAiElC,KAAAE,KAAA,CAAYC,QAAQ,EAAG,CACrB,MAAO,CACLhB,OAAQA,QAAQ,CAACiB,CAAD,CAAM,CACpB,MAAOjB,EAAA,CAAOiB,CAAP,CADa,CADjB,CAILC,YAAa1B,CAJR,CADc,CAnGA,CAlCNF,CAgJnB6B,UAAA,CAAuB,QAAvB,CAAiC,CAAC,OAAD,CAAU,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAQ,CACzD,MAAOA,EAAAF,YAAA,CAAkB,QAAlB,CAA4B,aAA5B,CAA2C,EAA3C,CAA+C,CAAA,CAA/C,CADkD,CAA1B,CAAjC,CAAAC,UAAA,CAGW,QAHX,CAGqB,CAAC,OAAD,CAAU,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAQ,CAC7C,MAAOA,EAAAF,YAAA,CAAkB,QAAlB,CAA4B,aAA5B,CAA2C,EAA3C,CAA+C,CAAA,CAA/C,CADsC,CAA1B,CAHrB,CAAAC,UAAA,CAMW,SANX,CAMsB,CAAC,OAAD,CAAU,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAQ,CAC9C,MAAOA,EAAAF,YAAA,CAAkB,SAAlB,CAA6B,cAA7B,CAA6CpC,CAA7C,CAA4D,CAAA,CAA5D,CADuC,CAA1B,CANtB,CAAAqC,UAAA,CASW,WATX,CASwB,CAAC,OAAD,CAAU,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAQ,CAChD,MAAOA,EAAAF,YAAA,CAAkB,WAAlB,CAA+B,cAA/B,CAA+CpC,CAA/C,CAA8D,CAAA,CAA9D,CADyC,CAA1B,CATxB,CAAAqC,UAAA,CAYW,YAZX;AAYyB,CAAC,OAAD,CAAU,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAQ,CACj
 D,MAAOA,EAAAF,YAAA,CAAkB,YAAlB,CAAgC,eAAhC,CAAiDpC,CAAjD,CAAgE,CAAA,CAAhE,CAD0C,CAA1B,CAZzB,CAAAqC,UAAA,CAeW,SAfX,CAesB,CAAC,OAAD,CAAU,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAQ,CAE9CC,QAASA,EAAgB,CAACxB,CAAD,CAAOyB,CAAP,CAAuBtC,CAAvB,CAA6BuC,CAA7B,CAAgD,CACvE,MAAOH,EAAApB,OAAA,CAAasB,CAAb,CAAP,EAAuC,CAACtC,CAAAa,KAAA,CAAUA,CAAV,CAAxC,GAA4D0B,CAA5D,EAAiF,CAACxC,CAAA,CAAYC,CAAZ,CAAkBF,CAAlB,CAAlF,CADuE,CAIzE0C,QAASA,EAAgB,CAACC,CAAD,CAAOzC,CAAP,CAAa,CAIpC,MAAO,CAACA,CAAAa,KAAA,CAAU,MAAV,CAAR,EAA8Bb,CAAAa,KAAA,CAAU,MAAV,CAA9B,GAAoD4B,CAApD,EAAmF,OAAnF,GAA8DzC,CAAA,CAAK,CAAL,CAAAG,SAJ1B,CAOtCuC,QAASA,EAAQ,CAAC7B,CAAD,CAAOb,CAAP,CAAa,CAAA,IACxB2C,EAAO9B,CAAA8B,KADiB,CAExBF,EAAO5B,CAAA4B,KAEX,OAA2B,UAApB,IAAEE,CAAF,EAAUF,CAAV,GAA2C,kBAA3C,GAAkCA,CAAlC,CAAiE,UAAjE,CACoB,OAApB,IAAEE,CAAF,EAAUF,CAAV,GAA2C,eAA3C,GAAkCA,CAAlC,CAA8D,OAA9D,CACU,OAAV,GAACE,CAAD,EAA2C,aAA3C,GAAkCF,CAAlC,EAAqE,QAArE,GAA4DA,CAA5D,CAAiF,OAAjF,CAA2F,EANtE,CAS9B,MAAO,CACLG,SAAU,GADL,CAELC,QAAS,SAFJ;AAGLC,SAAU,GAHL,CAILC,QAASA,QAAQ,CAAC/C,C
 AAD,CAAOa,CAAP,CAAa,CAC5B,IAAImC,EAAQN,CAAA,CAAS7B,CAAT,CAAeb,CAAf,CAEZ,OAAO,CACLiD,IAAKA,QAAQ,CAACrC,CAAD,CAAQZ,CAAR,CAAca,CAAd,CAAoBqC,CAApB,CAA6B,CAC1B,UAAd,GAAIF,CAAJ,GAEEE,CAAAC,SAFF,CAEqBC,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAQ,CACjC,MAAiB,CAAA,CAAjB,GAAOA,CAD0B,CAFrC,CADwC,CADrC,CASLC,KAAMA,QAAQ,CAAC1C,CAAD,CAAQZ,CAAR,CAAca,CAAd,CAAoBqC,CAApB,CAA6B,CAGzCK,QAASA,EAAqB,EAAG,CAC/B,MAAOL,EAAAM,YADwB,CAIjCC,QAASA,EAAgB,CAACC,CAAD,CAAS,CAEhC1D,CAAAa,KAAA,CAAU,cAAV,CADeA,CAAAwC,MACf,EAD6BH,CAAAS,WAC7B,CAFgC,CAKlCC,QAASA,EAAmB,EAAG,CAC7B5D,CAAAa,KAAA,CAAU,cAAV,CAA0B,CAACqC,CAAAC,SAAA,CAAiBD,CAAAS,WAAjB,CAA3B,CAD6B,CAX/B,IAAIE,EAAgBxB,CAAA,CAAiB,UAAjB,CAA6B,UAA7B,CAAyCrC,CAAzC,CAA+C,CAAA,CAA/C,CAepB,QAAQgD,CAAR,EACE,KAAK,OAAL,CACA,KAAK,UAAL,CACMR,CAAA,CAAiBQ,CAAjB,CAAwBhD,CAAxB,CAAJ,EACEA,CAAAa,KAAA,CAAU,MAAV,CAAkBmC,CAAlB,CAEEX,EAAA,CAAiB,cAAjB,CAAiC,aAAjC,CAAgDrC,CAAhD,CAAsD,CAAA,CAAtD,CAAJ,EACEY,CAAAK,OAAA,CAAasC,CAAb,CAA8C,OAAV,GAAAP,CAAA,CAChCS,CADgC,CACbG,CADvB,CAGEC,EAAJ,EACE7D,CAAAa,KAAA,CAAU,U
 AAV,CAAsB,CAAtB,CAEF;KACF,MAAK,OAAL,CACM2B,CAAA,CAAiBQ,CAAjB,CAAwBhD,CAAxB,CAAJ,EACEA,CAAAa,KAAA,CAAU,MAAV,CAAkB,QAAlB,CAEF,IAAIuB,CAAApB,OAAA,CAAa,WAAb,CAAJ,CAA+B,CAC7B,IAAI8C,EAAoB,CAAC9D,CAAAa,KAAA,CAAU,eAAV,CAArBiD,GACCjD,CAAAkD,eAAA,CAAoB,KAApB,CADDD,EAC+BjD,CAAAkD,eAAA,CAAoB,OAApB,CAD/BD,CAAJ,CAEIE,EAAoB,CAAChE,CAAAa,KAAA,CAAU,eAAV,CAArBmD,GACCnD,CAAAkD,eAAA,CAAoB,KAApB,CADDC,EAC+BnD,CAAAkD,eAAA,CAAoB,OAApB,CAD/BC,CAFJ,CAIIC,EAAoB,CAACjE,CAAAa,KAAA,CAAU,eAAV,CAErBiD,EAAJ,EACEjD,CAAAqD,SAAA,CAAc,KAAd,CAAqBC,QAA+B,CAACT,CAAD,CAAS,CAC3D1D,CAAAa,KAAA,CAAU,eAAV,CAA2B6C,CAA3B,CAD2D,CAA7D,CAIEM,EAAJ,EACEnD,CAAAqD,SAAA,CAAc,KAAd,CAAqBC,QAA+B,CAACT,CAAD,CAAS,CAC3D1D,CAAAa,KAAA,CAAU,eAAV,CAA2B6C,CAA3B,CAD2D,CAA7D,CAIEO,EAAJ,EACErD,CAAAK,OAAA,CAAasC,CAAb,CAAoCa,QAA+B,CAACV,CAAD,CAAS,CAC1E1D,CAAAa,KAAA,CAAU,eAAV,CAA2B6C,CAA3B,CAD0E,CAA5E,CAlB2B,CAuB3BG,CAAJ,EACE7D,CAAAa,KAAA,CAAU,UAAV,CAAsB,CAAtB,CA1CN,CA+CK,CAAAA,CAAAkD,eAAA,CAAoB,YAApB,CAAL;AAA0Cb,CAAAmB,YAAAC,SAA1C,EACKjC,CAAA,CAAiB,eA
 AjB,CAAkC,cAAlC,CAAkDrC,CAAlD,CAAwD,CAAA,CAAxD,CADL,EAGEa,CAAAqD,SAAA,CAAc,UAAd,CAA0B,QAAQ,EAAG,CACnClE,CAAAa,KAAA,CAAU,eAAV,CAA2B,CAAE,CAAAA,CAAA,SAA7B,CADmC,CAArC,CAKEwB,EAAA,CAAiB,cAAjB,CAAiC,aAAjC,CAAgDrC,CAAhD,CAAsD,CAAA,CAAtD,CAAJ,EACEY,CAAAK,OAAA,CAAasD,QAA2B,EAAG,CACzC,MAAOrB,EAAAsB,SADkC,CAA3C,CAEGC,QAA8B,CAACf,CAAD,CAAS,CACxC1D,CAAAa,KAAA,CAAU,cAAV,CAA0B,CAAE6C,CAAAA,CAA5B,CADwC,CAF1C,CAxEuC,CATtC,CAHqB,CAJzB,CAtBuC,CAA1B,CAftB,CAAAvB,UAAA,CAwIW,YAxIX,CAwIyB,CAAC,OAAD,CAAU,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAQ,CACjD,MAAOA,EAAAF,YAAA,CAAkB,YAAlB,CAAgC,eAAhC,CAAiDpC,CAAjD,CAAgE,CAAA,CAAhE,CAD0C,CAA1B,CAxIzB,CAAAqC,UAAA,CA2IW,YA3IX,CA2IyB,QAAQ,EAAG,CAClC,MAAO,CACLS,SAAU,GADL,CAELC,QAAS,aAFJ,CAGL6B,KAAMA,QAAQ,CAAC9D,CAAD,CAAQZ,CAAR,CAAca,CAAd,CAAoB8D,CAApB,CAAgC,CACvC3E,CAAAa,KAAA,CAAU,WAAV,CAAL,EACEb,CAAAa,KAAA,CAAU,WAAV;AAAuB,WAAvB,CAF0C,CAHzC,CAD2B,CA3IpC,CAAAsB,UAAA,CAsJW,SAtJX,CAsJqB,CAAC,OAAD,CAAU,QAAV,CAAoB,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAQwC,CAAR,CAAgB,CAC/D,MAAO,CACLhC,SAAU,GADL,CAELG,QAASA,QAAQ,C
 AAC/C,CAAD,CAAOa,CAAP,CAAa,CAC5B,IAAIgE,EAAKD,CAAA,CAAO/D,CAAAiE,QAAP,CAAyC,IAAzC,CAAqE,CAAA,CAArE,CACT,OAAO,SAAQ,CAAClE,CAAD,CAAQZ,CAAR,CAAca,CAAd,CAAoB,CAEjC,GAAK,CAAAd,CAAA,CAAYC,CAAZ,CAAkBF,CAAlB,CAAL,GAEMsC,CAAApB,OAAA,CAAa,kBAAb,CAQA,EARqC,CAAAhB,CAAAa,KAAA,CAAU,MAAV,CAQrC,EAPFb,CAAAa,KAAA,CAAU,MAAV,CAAkB,QAAlB,CAOE,CAJAuB,CAAApB,OAAA,CAAa,UAAb,CAIA,EAJ6B,CAAAhB,CAAAa,KAAA,CAAU,UAAV,CAI7B,EAHFb,CAAAa,KAAA,CAAU,UAAV,CAAsB,CAAtB,CAGE,CAAAuB,CAAApB,OAAA,CAAa,cAAb,CAAA,EAAiC+D,CAAAlE,CAAAkE,WAVvC,EAWI/E,CAAAgF,GAAA,CAAQ,UAAR,CAAoB,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAQ,CAMlCC,QAASA,EAAQ,EAAG,CAClBL,CAAA,CAAGjE,CAAH,CAAU,CAAEuE,OAAQF,CAAV,CAAV,CADkB,CALpB,IAAIG,EAAUH,CAAAI,MAAVD,EAAyBH,CAAAG,QACb,GAAhB,GAAIA,CAAJ,EAAkC,EAAlC,GAAsBA,CAAtB,EACExE,CAAA0E,OAAA,CAAaJ,CAAb,CAHgC,CAApC,CAb6B,CAFP,CAFzB,CADwD,CAA5C,CAtJrB,CAAA/C,UAAA,CAwLW,YAxLX,CAwLyB,CAAC,OAAD,CAAU,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAQ,CACjD,MAAO,SAAQ,CAACxB,CAAD;AAAQZ,CAAR,CAAca,CAAd,CAAoB,CAC7B,CAAAuB,CAAApB,OAAA,CAAa,UAAb,CAAJ,EAAiChB,CAAAa,KAAA,CAAU,U
 AAV,CAAjC,EAA2Dd,CAAA,CAAYC,CAAZ,CAAkBF,CAAlB,CAA3D,EACEE,CAAAa,KAAA,CAAU,UAAV,CAAsB,CAAtB,CAF+B,CADc,CAA1B,CAxLzB,CAvMsC,CAArC,CAAD,CAwYGlB,MAxYH,CAwYWA,MAAAC,QAxYX;",
-"sources":["angular-aria.js"],
-"names":["window","angular","undefined","nodeBlackList","isNodeOneOf","elem","nodeTypeArray","indexOf","nodeName","module","provider","ngAriaModule","$AriaProvider","watchExpr","attrName","ariaAttr","negate","scope","attr","ariaCamelName","$normalize","config","$watch","boolVal","ariaHidden","ariaChecked","ariaDisabled","ariaRequired","ariaInvalid","ariaValue","tabindex","bindKeypress","bindRoleForClick","this.config","newConfig","extend","$get","this.$get","key","$$watchExpr","directive","$aria","shouldAttachAttr","normalizedAttr","allowBlacklistEls","shouldAttachRole","role","getShape","type","restrict","require","priority","compile","shape","pre","ngModel","$isEmpty","ngModel.$isEmpty","value","post","ngAriaWatchModelValue","$modelValue","getRadioReaction","newVal","$viewValue","getCheckboxReaction","needsTabIndex","needsAriaValuemin","hasOwnProperty","needsAriaValuemax","needsAriaValuenow","$observe","ngAriaValueMinReaction","ngAriaValueNowReaction","$validators","required","ngA
 riaInvalidWatch","$invalid","ngAriaInvalidReaction","link","ngMessages","$parse","fn","ngClick","ngKeypress","on","event","callback","$event","keyCode","which","$apply"]
-}

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/struts/blob/7a350b02/archetypes/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-cookies.js
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/archetypes/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-cookies.js b/archetypes/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-cookies.js
deleted file mode 100644
index 2157ef0..0000000
--- a/archetypes/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-cookies.js
+++ /dev/null
@@ -1,322 +0,0 @@
-/**
- * @license AngularJS v1.5.0
- * (c) 2010-2016 Google, Inc. http://angularjs.org
- * License: MIT
- */
-(function(window, angular, undefined) {'use strict';
-
-/**
- * @ngdoc module
- * @name ngCookies
- * @description
- *
- * # ngCookies
- *
- * The `ngCookies` module provides a convenient wrapper for reading and writing browser cookies.
- *
- *
- * <div doc-module-components="ngCookies"></div>
- *
- * See {@link ngCookies.$cookies `$cookies`} for usage.
- */
-
-
-angular.module('ngCookies', ['ng']).
- /**
-  * @ngdoc provider
-  * @name $cookiesProvider
-  * @description
-  * Use `$cookiesProvider` to change the default behavior of the {@link ngCookies.$cookies $cookies} service.
-  * */
-  provider('$cookies', [function $CookiesProvider() {
-  /**
-   * @ngdoc property
-   * @name $cookiesProvider#defaults
-   * @description
-   *
-   * Object containing default options to pass when setting cookies.
-   *
-   * The object may have following properties:
-   *
-   * - **path** - `{string}` - The cookie will be available only for this path and its
-   *  sub-paths. By default, this is the URL that appears in your `<base>` tag.
-   * - **domain** - `{string}` - The cookie will be available only for this domain and
-   *  its sub-domains. For security reasons the user agent will not accept the cookie
-   *  if the current domain is not a sub-domain of this domain or equal to it.
-   * - **expires** - `{string|Date}` - String of the form "Wdy, DD Mon YYYY HH:MM:SS GMT"
-   *  or a Date object indicating the exact date/time this cookie will expire.
-   * - **secure** - `{boolean}` - If `true`, then the cookie will only be available through a
-   *  secured connection.
-   *
-   * Note: By default, the address that appears in your `<base>` tag will be used as the path.
-   * This is important so that cookies will be visible for all routes when html5mode is enabled.
-   *
-   **/
-  var defaults = this.defaults = {};
-
-  function calcOptions(options) {
-   return options ? angular.extend({}, defaults, options) : defaults;
-  }
-
-  /**
-   * @ngdoc service
-   * @name $cookies
-   *
-   * @description
-   * Provides read/write access to browser's cookies.
-   *
-   * <div class="alert alert-info">
-   * Up until Angular 1.3, `$cookies` exposed properties that represented the
-   * current browser cookie values. In version 1.4, this behavior has changed, and
-   * `$cookies` now provides a standard api of getters, setters etc.
-   * </div>
-   *
-   * Requires the {@link ngCookies `ngCookies`} module to be installed.
-   *
-   * @example
-   *
-   * ```js
-   * angular.module('cookiesExample', ['ngCookies'])
-   *  .controller('ExampleController', ['$cookies', function($cookies) {
-   *   // Retrieving a cookie
-   *   var favoriteCookie = $cookies.get('myFavorite');
-   *   // Setting a cookie
-   *   $cookies.put('myFavorite', 'oatmeal');
-   *  }]);
-   * ```
-   */
-  this.$get = ['$$cookieReader', '$$cookieWriter', function($$cookieReader, $$cookieWriter) {
-   return {
-    /**
-     * @ngdoc method
-     * @name $cookies#get
-     *
-     * @description
-     * Returns the value of given cookie key
-     *
-     * @param {string} key Id to use for lookup.
-     * @returns {string} Raw cookie value.
-     */
-    get: function(key) {
-     return $$cookieReader()[key];
-    },
-
-    /**
-     * @ngdoc method
-     * @name $cookies#getObject
-     *
-     * @description
-     * Returns the deserialized value of given cookie key
-     *
-     * @param {string} key Id to use for lookup.
-     * @returns {Object} Deserialized cookie value.
-     */
-    getObject: function(key) {
-     var value = this.get(key);
-     return value ? angular.fromJson(value) : value;
-    },
-
-    /**
-     * @ngdoc method
-     * @name $cookies#getAll
-     *
-     * @description
-     * Returns a key value object with all the cookies
-     *
-     * @returns {Object} All cookies
-     */
-    getAll: function() {
-     return $$cookieReader();
-    },
-
-    /**
-     * @ngdoc method
-     * @name $cookies#put
-     *
-     * @description
-     * Sets a value for given cookie key
-     *
-     * @param {string} key Id for the `value`.
-     * @param {string} value Raw value to be stored.
-     * @param {Object=} options Options object.
-     *  See {@link ngCookies.$cookiesProvider#defaults $cookiesProvider.defaults}
-     */
-    put: function(key, value, options) {
-     $$cookieWriter(key, value, calcOptions(options));
-    },
-
-    /**
-     * @ngdoc method
-     * @name $cookies#putObject
-     *
-     * @description
-     * Serializes and sets a value for given cookie key
-     *
-     * @param {string} key Id for the `value`.
-     * @param {Object} value Value to be stored.
-     * @param {Object=} options Options object.
-     *  See {@link ngCookies.$cookiesProvider#defaults $cookiesProvider.defaults}
-     */
-    putObject: function(key, value, options) {
-     this.put(key, angular.toJson(value), options);
-    },
-
-    /**
-     * @ngdoc method
-     * @name $cookies#remove
-     *
-     * @description
-     * Remove given cookie
-     *
-     * @param {string} key Id of the key-value pair to delete.
-     * @param {Object=} options Options object.
-     *  See {@link ngCookies.$cookiesProvider#defaults $cookiesProvider.defaults}
-     */
-    remove: function(key, options) {
-     $$cookieWriter(key, undefined, calcOptions(options));
-    }
-   };
-  }];
- }]);
-
-angular.module('ngCookies').
-/**
- * @ngdoc service
- * @name $cookieStore
- * @deprecated
- * @requires $cookies
- *
- * @description
- * Provides a key-value (string-object) storage, that is backed by session cookies.
- * Objects put or retrieved from this storage are automatically serialized or
- * deserialized by angular's toJson/fromJson.
- *
- * Requires the {@link ngCookies `ngCookies`} module to be installed.
- *
- * <div class="alert alert-danger">
- * **Note:** The $cookieStore service is **deprecated**.
- * Please use the {@link ngCookies.$cookies `$cookies`} service instead.
- * </div>
- *
- * @example
- *
- * ```js
- * angular.module('cookieStoreExample', ['ngCookies'])
- *  .controller('ExampleController', ['$cookieStore', function($cookieStore) {
- *   // Put cookie
- *   $cookieStore.put('myFavorite','oatmeal');
- *   // Get cookie
- *   var favoriteCookie = $cookieStore.get('myFavorite');
- *   // Removing a cookie
- *   $cookieStore.remove('myFavorite');
- *  }]);
- * ```
- */
- factory('$cookieStore', ['$cookies', function($cookies) {
-
-  return {
-   /**
-    * @ngdoc method
-    * @name $cookieStore#get
-    *
-    * @description
-    * Returns the value of given cookie key
-    *
-    * @param {string} key Id to use for lookup.
-    * @returns {Object} Deserialized cookie value, undefined if the cookie does not exist.
-    */
-   get: function(key) {
-    return $cookies.getObject(key);
-   },
-
-   /**
-    * @ngdoc method
-    * @name $cookieStore#put
-    *
-    * @description
-    * Sets a value for given cookie key
-    *
-    * @param {string} key Id for the `value`.
-    * @param {Object} value Value to be stored.
-    */
-   put: function(key, value) {
-    $cookies.putObject(key, value);
-   },
-
-   /**
-    * @ngdoc method
-    * @name $cookieStore#remove
-    *
-    * @description
-    * Remove given cookie
-    *
-    * @param {string} key Id of the key-value pair to delete.
-    */
-   remove: function(key) {
-    $cookies.remove(key);
-   }
-  };
-
- }]);
-
-/**
- * @name $$cookieWriter
- * @requires $document
- *
- * @description
- * This is a private service for writing cookies
- *
- * @param {string} name Cookie name
- * @param {string=} value Cookie value (if undefined, cookie will be deleted)
- * @param {Object=} options Object with options that need to be stored for the cookie.
- */
-function $$CookieWriter($document, $log, $browser) {
- var cookiePath = $browser.baseHref();
- var rawDocument = $document[0];
-
- function buildCookieString(name, value, options) {
-  var path, expires;
-  options = options || {};
-  expires = options.expires;
-  path = angular.isDefined(options.path) ? options.path : cookiePath;
-  if (angular.isUndefined(value)) {
-   expires = 'Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 GMT';
-   value = '';
-  }
-  if (angular.isString(expires)) {
-   expires = new Date(expires);
-  }
-
-  var str = encodeURIComponent(name) + '=' + encodeURIComponent(value);
-  str += path ? ';path=' + path : '';
-  str += options.domain ? ';domain=' + options.domain : '';
-  str += expires ? ';expires=' + expires.toUTCString() : '';
-  str += options.secure ? ';secure' : '';
-
-  // per http://www.ietf.org/rfc/rfc2109.txt browser must allow at minimum:
-  // - 300 cookies
-  // - 20 cookies per unique domain
-  // - 4096 bytes per cookie
-  var cookieLength = str.length + 1;
-  if (cookieLength > 4096) {
-   $log.warn("Cookie '" + name +
-    "' possibly not set or overflowed because it was too large (" +
-    cookieLength + " > 4096 bytes)!");
-  }
-
-  return str;
- }
-
- return function(name, value, options) {
-  rawDocument.cookie = buildCookieString(name, value, options);
- };
-}
-
-$$CookieWriter.$inject = ['$document', '$log', '$browser'];
-
-angular.module('ngCookies').provider('$$cookieWriter', function $$CookieWriterProvider() {
- this.$get = $$CookieWriter;
-});
-
-
-})(window, window.angular);

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/struts/blob/7a350b02/archetypes/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-cookies.min.js
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/archetypes/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-cookies.min.js b/archetypes/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-cookies.min.js
deleted file mode 100644
index d0f126a..0000000
--- a/archetypes/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-cookies.min.js
+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
-/*
- AngularJS v1.5.0
- (c) 2010-2016 Google, Inc. http://angularjs.org
- License: MIT
-*/
-(function(p,c,n){'use strict';function l(b,a,g){var d=g.baseHref(),k=b[0];return function(b,e,f){var g,h;f=f||{};h=f.expires;g=c.isDefined(f.path)?f.path:d;c.isUndefined(e)&&(h="Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 GMT",e="");c.isString(h)&&(h=new Date(h));e=encodeURIComponent(b)+"="+encodeURIComponent(e);e=e+(g?";path="+g:"")+(f.domain?";domain="+f.domain:"");e+=h?";expires="+h.toUTCString():"";e+=f.secure?";secure":"";f=e.length+1;4096<f&&a.warn("Cookie '"+b+"' possibly not set or overflowed because it was too large ("+
-f+" > 4096 bytes)!");k.cookie=e}}c.module("ngCookies",["ng"]).provider("$cookies",[function(){var b=this.defaults={};this.$get=["$$cookieReader","$$cookieWriter",function(a,g){return{get:function(d){return a()[d]},getObject:function(d){return(d=this.get(d))?c.fromJson(d):d},getAll:function(){return a()},put:function(d,a,m){g(d,a,m?c.extend({},b,m):b)},putObject:function(d,b,a){this.put(d,c.toJson(b),a)},remove:function(a,k){g(a,n,k?c.extend({},b,k):b)}}}]}]);c.module("ngCookies").factory("$cookieStore",
-["$cookies",function(b){return{get:function(a){return b.getObject(a)},put:function(a,c){b.putObject(a,c)},remove:function(a){b.remove(a)}}}]);l.$inject=["$document","$log","$browser"];c.module("ngCookies").provider("$$cookieWriter",function(){this.$get=l})})(window,window.angular);
-//# sourceMappingURL=angular-cookies.min.js.map

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/struts/blob/7a350b02/archetypes/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-cookies.min.js.map
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/archetypes/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-cookies.min.js.map b/archetypes/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-cookies.min.js.map
deleted file mode 100644
index 555b510..0000000
--- a/archetypes/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-cookies.min.js.map
+++ /dev/null
@@ -1,8 +0,0 @@
-{
-"version":3,
-"file":"angular-cookies.min.js",
-"lineCount":8,
-"mappings":"A;;;;;aAKC,SAAQ,CAACA,CAAD,CAASC,CAAT,CAAkBC,CAAlB,CAA6B,CA2QtCC,QAASA,EAAc,CAACC,CAAD,CAAYC,CAAZ,CAAkBC,CAAlB,CAA4B,CACjD,IAAIC,EAAaD,CAAAE,SAAA,EAAjB,CACIC,EAAcL,CAAA,CAAU,CAAV,CAmClB,OAAO,SAAQ,CAACM,CAAD,CAAOC,CAAP,CAAcC,CAAd,CAAuB,CAjCW,IAC3CC,CAD2C,CACrCC,CACVF,EAAA,CAgCoDA,CAhCpD,EAAqB,EACrBE,EAAA,CAAUF,CAAAE,QACVD,EAAA,CAAOZ,CAAAc,UAAA,CAAkBH,CAAAC,KAAlB,CAAA,CAAkCD,CAAAC,KAAlC,CAAiDN,CACpDN,EAAAe,YAAA,CAAoBL,CAApB,CAAJ,GACEG,CACA,CADU,+BACV,CAAAH,CAAA,CAAQ,EAFV,CAIIV,EAAAgB,SAAA,CAAiBH,CAAjB,CAAJ,GACEA,CADF,CACY,IAAII,IAAJ,CAASJ,CAAT,CADZ,CAIIK,EAAAA,CAAMC,kBAAA,CAqB6BV,CArB7B,CAANS,CAAiC,GAAjCA,CAAuCC,kBAAA,CAAmBT,CAAnB,CAE3CQ,EAAA,CADAA,CACA,EADON,CAAA,CAAO,QAAP,CAAkBA,CAAlB,CAAyB,EAChC,GAAOD,CAAAS,OAAA,CAAiB,UAAjB,CAA8BT,CAAAS,OAA9B,CAA+C,EAAtD,CACAF,EAAA,EAAOL,CAAA,CAAU,WAAV,CAAwBA,CAAAQ,YAAA,EAAxB,CAAgD,EACvDH,EAAA,EAAOP,CAAAW,OAAA,CAAiB,SAAjB,CAA6B,EAMhCC,EAAAA,CAAeL,CAAAM,OAAfD,CAA4B,CACb,KAAnB,CAAIA,CAAJ,EACEnB,CAAAqB,KAAA,CAAU,UAAV,CASqChB,CATrC,CACE,6DA
 DF;AAEEc,CAFF,CAEiB,iBAFjB,CASFf,EAAAkB,OAAA,CAJOR,CAG6B,CArCW,CAzPnDlB,CAAA2B,OAAA,CAAe,WAAf,CAA4B,CAAC,IAAD,CAA5B,CAAAC,SAAA,CAOY,UAPZ,CAOwB,CAACC,QAAyB,EAAG,CAwBjD,IAAIC,EAAW,IAAAA,SAAXA,CAA2B,EAiC/B,KAAAC,KAAA,CAAY,CAAC,gBAAD,CAAmB,gBAAnB,CAAqC,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAiBC,CAAjB,CAAiC,CACxF,MAAO,CAWLC,IAAKA,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAM,CACjB,MAAOH,EAAA,EAAA,CAAiBG,CAAjB,CADU,CAXd,CAyBLC,UAAWA,QAAQ,CAACD,CAAD,CAAM,CAEvB,MAAO,CADHzB,CACG,CADK,IAAAwB,IAAA,CAASC,CAAT,CACL,EAAQnC,CAAAqC,SAAA,CAAiB3B,CAAjB,CAAR,CAAkCA,CAFlB,CAzBpB,CAuCL4B,OAAQA,QAAQ,EAAG,CACjB,MAAON,EAAA,EADU,CAvCd,CAuDLO,IAAKA,QAAQ,CAACJ,CAAD,CAAMzB,CAAN,CAAaC,CAAb,CAAsB,CACjCsB,CAAA,CAAeE,CAAf,CAAoBzB,CAApB,CAAuCC,CAvFpC,CAAUX,CAAAwC,OAAA,CAAe,EAAf,CAAmBV,CAAnB,CAuF0BnB,CAvF1B,CAAV,CAAkDmB,CAuFrD,CADiC,CAvD9B,CAuELW,UAAWA,QAAQ,CAACN,CAAD,CAAMzB,CAAN,CAAaC,CAAb,CAAsB,CACvC,IAAA4B,IAAA,CAASJ,CAAT,CAAcnC,CAAA0C,OAAA,CAAehC,CAAf,CAAd,CAAqCC,CAArC,CADuC,CAvEpC,CAsFLgC,OAAQA,QAAQ,CAACR,CAAD,CAAMxB,CAAN,CAAe,CAC7BsB,CAAA,CAAeE,CAAf,CAAo
 BlC,CAApB,CAA2CU,CAtHxC,CAAUX,CAAAwC,OAAA,CAAe,EAAf,CAAmBV,CAAnB,CAsH8BnB,CAtH9B,CAAV,CAAkDmB,CAsHrD,CAD6B,CAtF1B,CADiF,CAA9E,CAzDqC,CAA7B,CAPxB,CA8JA9B,EAAA2B,OAAA,CAAe,WAAf,CAAAiB,QAAA,CAiCS,cAjCT;AAiCyB,CAAC,UAAD,CAAa,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAW,CAErD,MAAO,CAWLX,IAAKA,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAM,CACjB,MAAOU,EAAAT,UAAA,CAAmBD,CAAnB,CADU,CAXd,CAyBLI,IAAKA,QAAQ,CAACJ,CAAD,CAAMzB,CAAN,CAAa,CACxBmC,CAAAJ,UAAA,CAAmBN,CAAnB,CAAwBzB,CAAxB,CADwB,CAzBrB,CAsCLiC,OAAQA,QAAQ,CAACR,CAAD,CAAM,CACpBU,CAAAF,OAAA,CAAgBR,CAAhB,CADoB,CAtCjB,CAF8C,CAAhC,CAjCzB,CAqIAjC,EAAA4C,QAAA,CAAyB,CAAC,WAAD,CAAc,MAAd,CAAsB,UAAtB,CAEzB9C,EAAA2B,OAAA,CAAe,WAAf,CAAAC,SAAA,CAAqC,gBAArC,CAAuDmB,QAA+B,EAAG,CACvF,IAAAhB,KAAA,CAAY7B,CAD2E,CAAzF,CAvTsC,CAArC,CAAD,CA4TGH,MA5TH,CA4TWA,MAAAC,QA5TX;",
-"sources":["angular-cookies.js"],
-"names":["window","angular","undefined","$$CookieWriter","$document","$log","$browser","cookiePath","baseHref","rawDocument","name","value","options","path","expires","isDefined","isUndefined","isString","Date","str","encodeURIComponent","domain","toUTCString","secure","cookieLength","length","warn","cookie","module","provider","$CookiesProvider","defaults","$get","$$cookieReader","$$cookieWriter","get","key","getObject","fromJson","getAll","put","extend","putObject","toJson","remove","factory","$cookies","$inject","$$CookieWriterProvider"]
-}

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/struts/blob/7a350b02/archetypes/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-csp.css
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/archetypes/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-csp.css b/archetypes/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-csp.css
deleted file mode 100644
index f3cd926..0000000
--- a/archetypes/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-csp.css
+++ /dev/null
@@ -1,21 +0,0 @@
-/* Include this file in your html if you are using the CSP mode. */
-
-@charset "UTF-8";
-
-[ng\:cloak], [ng-cloak], [data-ng-cloak], [x-ng-cloak],
-.ng-cloak, .x-ng-cloak,
-.ng-hide:not(.ng-hide-animate) {
- display: none !important;
-}
-
-ng\:form {
- display: block;
-}
-
-.ng-animate-shim {
- visibility:hidden;
-}
-
-.ng-anchor {
- position:absolute;
-}

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/struts/blob/7a350b02/archetypes/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-loader.js
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/archetypes/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-loader.js b/archetypes/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-loader.js
deleted file mode 100644
index 77948fd..0000000
--- a/archetypes/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-loader.js
+++ /dev/null
@@ -1,484 +0,0 @@
-/**
- * @license AngularJS v1.5.0
- * (c) 2010-2016 Google, Inc. http://angularjs.org
- * License: MIT
- */
-
-(function() {'use strict';
-  function isFunction(value) {return typeof value === 'function';};
-
-/* global: toDebugString: true */
-
-function serializeObject(obj) {
- var seen = [];
-
- return JSON.stringify(obj, function(key, val) {
-  val = toJsonReplacer(key, val);
-  if (isObject(val)) {
-
-   if (seen.indexOf(val) >= 0) return '...';
-
-   seen.push(val);
-  }
-  return val;
- });
-}
-
-function toDebugString(obj) {
- if (typeof obj === 'function') {
-  return obj.toString().replace(/ \{[\s\S]*$/, '');
- } else if (isUndefined(obj)) {
-  return 'undefined';
- } else if (typeof obj !== 'string') {
-  return serializeObject(obj);
- }
- return obj;
-}
-
-/**
- * @description
- *
- * This object provides a utility for producing rich Error messages within
- * Angular. It can be called as follows:
- *
- * var exampleMinErr = minErr('example');
- * throw exampleMinErr('one', 'This {0} is {1}', foo, bar);
- *
- * The above creates an instance of minErr in the example namespace. The
- * resulting error will have a namespaced error code of example.one. The
- * resulting error will replace {0} with the value of foo, and {1} with the
- * value of bar. The object is not restricted in the number of arguments it can
- * take.
- *
- * If fewer arguments are specified than necessary for interpolation, the extra
- * interpolation markers will be preserved in the final string.
- *
- * Since data will be parsed statically during a build step, some restrictions
- * are applied with respect to how minErr instances are created and called.
- * Instances should have names of the form namespaceMinErr for a minErr created
- * using minErr('namespace') . Error codes, namespaces and template strings
- * should all be static strings, not variables or general expressions.
- *
- * @param {string} module The namespace to use for the new minErr instance.
- * @param {function} ErrorConstructor Custom error constructor to be instantiated when returning
- *  error from returned function, for cases when a particular type of error is useful.
- * @returns {function(code:string, template:string, ...templateArgs): Error} minErr instance
- */
-
-function minErr(module, ErrorConstructor) {
- ErrorConstructor = ErrorConstructor || Error;
- return function() {
-  var SKIP_INDEXES = 2;
-
-  var templateArgs = arguments,
-   code = templateArgs[0],
-   message = '[' + (module ? module + ':' : '') + code + '] ',
-   template = templateArgs[1],
-   paramPrefix, i;
-
-  message += template.replace(/\{\d+\}/g, function(match) {
-   var index = +match.slice(1, -1),
-    shiftedIndex = index + SKIP_INDEXES;
-
-   if (shiftedIndex < templateArgs.length) {
-    return toDebugString(templateArgs[shiftedIndex]);
-   }
-
-   return match;
-  });
-
-  message += '\nhttp://errors.angularjs.org/1.5.0/' +
-   (module ? module + '/' : '') + code;
-
-  for (i = SKIP_INDEXES, paramPrefix = '?'; i < templateArgs.length; i++, paramPrefix = '&') {
-   message += paramPrefix + 'p' + (i - SKIP_INDEXES) + '=' +
-    encodeURIComponent(toDebugString(templateArgs[i]));
-  }
-
-  return new ErrorConstructor(message);
- };
-}
-
-/**
- * @ngdoc type
- * @name angular.Module
- * @module ng
- * @description
- *
- * Interface for configuring angular {@link angular.module modules}.
- */
-
-function setupModuleLoader(window) {
-
- var $injectorMinErr = minErr('$injector');
- var ngMinErr = minErr('ng');
-
- function ensure(obj, name, factory) {
-  return obj[name] || (obj[name] = factory());
- }
-
- var angular = ensure(window, 'angular', Object);
-
- // We need to expose `angular.$$minErr` to modules such as `ngResource` that reference it during bootstrap
- angular.$$minErr = angular.$$minErr || minErr;
-
- return ensure(angular, 'module', function() {
-  /** @type {Object.<string, angular.Module>} */
-  var modules = {};
-
-  /**
-   * @ngdoc function
-   * @name angular.module
-   * @module ng
-   * @description
-   *
-   * The `angular.module` is a global place for creating, registering and retrieving Angular
-   * modules.
-   * All modules (angular core or 3rd party) that should be available to an application must be
-   * registered using this mechanism.
-   *
-   * Passing one argument retrieves an existing {@link angular.Module},
-   * whereas passing more than one argument creates a new {@link angular.Module}
-   *
-   *
-   * # Module
-   *
-   * A module is a collection of services, directives, controllers, filters, and configuration information.
-   * `angular.module` is used to configure the {@link auto.$injector $injector}.
-   *
-   * ```js
-   * // Create a new module
-   * var myModule = angular.module('myModule', []);
-   *
-   * // register a new service
-   * myModule.value('appName', 'MyCoolApp');
-   *
-   * // configure existing services inside initialization blocks.
-   * myModule.config(['$locationProvider', function($locationProvider) {
-   *  // Configure existing providers
-   *  $locationProvider.hashPrefix('!');
-   * }]);
-   * ```
-   *
-   * Then you can create an injector and load your modules like this:
-   *
-   * ```js
-   * var injector = angular.injector(['ng', 'myModule'])
-   * ```
-   *
-   * However it's more likely that you'll just use
-   * {@link ng.directive:ngApp ngApp} or
-   * {@link angular.bootstrap} to simplify this process for you.
-   *
-   * @param {!string} name The name of the module to create or retrieve.
-   * @param {!Array.<string>=} requires If specified then new module is being created. If
-   *    unspecified then the module is being retrieved for further configuration.
-   * @param {Function=} configFn Optional configuration function for the module. Same as
-   *    {@link angular.Module#config Module#config()}.
-   * @returns {angular.Module} new module with the {@link angular.Module} api.
-   */
-  return function module(name, requires, configFn) {
-   var assertNotHasOwnProperty = function(name, context) {
-    if (name === 'hasOwnProperty') {
-     throw ngMinErr('badname', 'hasOwnProperty is not a valid {0} name', context);
-    }
-   };
-
-   assertNotHasOwnProperty(name, 'module');
-   if (requires && modules.hasOwnProperty(name)) {
-    modules[name] = null;
-   }
-   return ensure(modules, name, function() {
-    if (!requires) {
-     throw $injectorMinErr('nomod', "Module '{0}' is not available! You either misspelled " +
-       "the module name or forgot to load it. If registering a module ensure that you " +
-       "specify the dependencies as the second argument.", name);
-    }
-
-    /** @type {!Array.<Array.<*>>} */
-    var invokeQueue = [];
-
-    /** @type {!Array.<Function>} */
-    var configBlocks = [];
-
-    /** @type {!Array.<Function>} */
-    var runBlocks = [];
-
-    var config = invokeLater('$injector', 'invoke', 'push', configBlocks);
-
-    /** @type {angular.Module} */
-    var moduleInstance = {
-     // Private state
-     _invokeQueue: invokeQueue,
-     _configBlocks: configBlocks,
-     _runBlocks: runBlocks,
-
-     /**
-      * @ngdoc property
-      * @name angular.Module#requires
-      * @module ng
-      *
-      * @description
-      * Holds the list of modules which the injector will load before the current module is
-      * loaded.
-      */
-     requires: requires,
-
-     /**
-      * @ngdoc property
-      * @name angular.Module#name
-      * @module ng
-      *
-      * @description
-      * Name of the module.
-      */
-     name: name,
-
-
-     /**
-      * @ngdoc method
-      * @name angular.Module#provider
-      * @module ng
-      * @param {string} name service name
-      * @param {Function} providerType Construction function for creating new instance of the
-      *                service.
-      * @description
-      * See {@link auto.$provide#provider $provide.provider()}.
-      */
-     provider: invokeLaterAndSetModuleName('$provide', 'provider'),
-
-     /**
-      * @ngdoc method
-      * @name angular.Module#factory
-      * @module ng
-      * @param {string} name service name
-      * @param {Function} providerFunction Function for creating new instance of the service.
-      * @description
-      * See {@link auto.$provide#factory $provide.factory()}.
-      */
-     factory: invokeLaterAndSetModuleName('$provide', 'factory'),
-
-     /**
-      * @ngdoc method
-      * @name angular.Module#service
-      * @module ng
-      * @param {string} name service name
-      * @param {Function} constructor A constructor function that will be instantiated.
-      * @description
-      * See {@link auto.$provide#service $provide.service()}.
-      */
-     service: invokeLaterAndSetModuleName('$provide', 'service'),
-
-     /**
-      * @ngdoc method
-      * @name angular.Module#value
-      * @module ng
-      * @param {string} name service name
-      * @param {*} object Service instance object.
-      * @description
-      * See {@link auto.$provide#value $provide.value()}.
-      */
-     value: invokeLater('$provide', 'value'),
-
-     /**
-      * @ngdoc method
-      * @name angular.Module#constant
-      * @module ng
-      * @param {string} name constant name
-      * @param {*} object Constant value.
-      * @description
-      * Because the constants are fixed, they get applied before other provide methods.
-      * See {@link auto.$provide#constant $provide.constant()}.
-      */
-     constant: invokeLater('$provide', 'constant', 'unshift'),
-
-      /**
-      * @ngdoc method
-      * @name angular.Module#decorator
-      * @module ng
-      * @param {string} The name of the service to decorate.
-      * @param {Function} This function will be invoked when the service needs to be
-      *                  instantiated and should return the decorated service instance.
-      * @description
-      * See {@link auto.$provide#decorator $provide.decorator()}.
-      */
-     decorator: invokeLaterAndSetModuleName('$provide', 'decorator'),
-
-     /**
-      * @ngdoc method
-      * @name angular.Module#animation
-      * @module ng
-      * @param {string} name animation name
-      * @param {Function} animationFactory Factory function for creating new instance of an
-      *                  animation.
-      * @description
-      *
-      * **NOTE**: animations take effect only if the **ngAnimate** module is loaded.
-      *
-      *
-      * Defines an animation hook that can be later used with
-      * {@link $animate $animate} service and directives that use this service.
-      *
-      * ```js
-      * module.animation('.animation-name', function($inject1, $inject2) {
-      *  return {
-      *   eventName : function(element, done) {
-      *    //code to run the animation
-      *    //once complete, then run done()
-      *    return function cancellationFunction(element) {
-      *     //code to cancel the animation
-      *    }
-      *   }
-      *  }
-      * })
-      * ```
-      *
-      * See {@link ng.$animateProvider#register $animateProvider.register()} and
-      * {@link ngAnimate ngAnimate module} for more information.
-      */
-     animation: invokeLaterAndSetModuleName('$animateProvider', 'register'),
-
-     /**
-      * @ngdoc method
-      * @name angular.Module#filter
-      * @module ng
-      * @param {string} name Filter name - this must be a valid angular expression identifier
-      * @param {Function} filterFactory Factory function for creating new instance of filter.
-      * @description
-      * See {@link ng.$filterProvider#register $filterProvider.register()}.
-      *
-      * <div class="alert alert-warning">
-      * **Note:** Filter names must be valid angular {@link expression} identifiers, such as `uppercase` or `orderBy`.
-      * Names with special characters, such as hyphens and dots, are not allowed. If you wish to namespace
-      * your filters, then you can use capitalization (`myappSubsectionFilterx`) or underscores
-      * (`myapp_subsection_filterx`).
-      * </div>
-      */
-     filter: invokeLaterAndSetModuleName('$filterProvider', 'register'),
-
-     /**
-      * @ngdoc method
-      * @name angular.Module#controller
-      * @module ng
-      * @param {string|Object} name Controller name, or an object map of controllers where the
-      *  keys are the names and the values are the constructors.
-      * @param {Function} constructor Controller constructor function.
-      * @description
-      * See {@link ng.$controllerProvider#register $controllerProvider.register()}.
-      */
-     controller: invokeLaterAndSetModuleName('$controllerProvider', 'register'),
-
-     /**
-      * @ngdoc method
-      * @name angular.Module#directive
-      * @module ng
-      * @param {string|Object} name Directive name, or an object map of directives where the
-      *  keys are the names and the values are the factories.
-      * @param {Function} directiveFactory Factory function for creating new instance of
-      * directives.
-      * @description
-      * See {@link ng.$compileProvider#directive $compileProvider.directive()}.
-      */
-     directive: invokeLaterAndSetModuleName('$compileProvider', 'directive'),
-
-     /**
-      * @ngdoc method
-      * @name angular.Module#component
-      * @module ng
-      * @param {string} name Name of the component in camel-case (i.e. myComp which will match as my-comp)
-      * @param {Object} options Component definition object (a simplified
-      *  {@link ng.$compile#directive-definition-object directive definition object})
-      *
-      * @description
-      * See {@link ng.$compileProvider#component $compileProvider.component()}.
-      */
-     component: invokeLaterAndSetModuleName('$compileProvider', 'component'),
-
-     /**
-      * @ngdoc method
-      * @name angular.Module#config
-      * @module ng
-      * @param {Function} configFn Execute this function on module load. Useful for service
-      *  configuration.
-      * @description
-      * Use this method to register work which needs to be performed on module loading.
-      * For more about how to configure services, see
-      * {@link providers#provider-recipe Provider Recipe}.
-      */
-     config: config,
-
-     /**
-      * @ngdoc method
-      * @name angular.Module#run
-      * @module ng
-      * @param {Function} initializationFn Execute this function after injector creation.
-      *  Useful for application initialization.
-      * @description
-      * Use this method to register work which should be performed when the injector is done
-      * loading all modules.
-      */
-     run: function(block) {
-      runBlocks.push(block);
-      return this;
-     }
-    };
-
-    if (configFn) {
-     config(configFn);
-    }
-
-    return moduleInstance;
-
-    /**
-     * @param {string} provider
-     * @param {string} method
-     * @param {String=} insertMethod
-     * @returns {angular.Module}
-     */
-    function invokeLater(provider, method, insertMethod, queue) {
-     if (!queue) queue = invokeQueue;
-     return function() {
-      queue[insertMethod || 'push']([provider, method, arguments]);
-      return moduleInstance;
-     };
-    }
-
-    /**
-     * @param {string} provider
-     * @param {string} method
-     * @returns {angular.Module}
-     */
-    function invokeLaterAndSetModuleName(provider, method) {
-     return function(recipeName, factoryFunction) {
-      if (factoryFunction && isFunction(factoryFunction)) factoryFunction.$$moduleName = name;
-      invokeQueue.push([provider, method, arguments]);
-      return moduleInstance;
-     };
-    }
-   });
-  };
- });
-
-}
-
-setupModuleLoader(window);
-})(window);
-
-/**
- * Closure compiler type information
- *
- * @typedef { {
- *  requires: !Array.<string>,
- *  invokeQueue: !Array.<Array.<*>>,
- *
- *  service: function(string, Function):angular.Module,
- *  factory: function(string, Function):angular.Module,
- *  value: function(string, *):angular.Module,
- *
- *  filter: function(string, Function):angular.Module,
- *
- *  init: function(Function):angular.Module
- * } }
- */
-angular.Module;
-

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/struts/blob/7a350b02/archetypes/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-loader.min.js
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/archetypes/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-loader.min.js b/archetypes/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-loader.min.js
deleted file mode 100644
index 316ee26..0000000
--- a/archetypes/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-loader.min.js
+++ /dev/null
@@ -1,10 +0,0 @@
-/*
- AngularJS v1.5.0
- (c) 2010-2016 Google, Inc. http://angularjs.org
- License: MIT
-*/
-(function(){'use strict';function d(b){return function(){var a=arguments[0],e;e="["+(b?b+":":"")+a+"] http://errors.angularjs.org/1.5.0/"+(b?b+"/":"")+a;for(a=1;a<arguments.length;a++){e=e+(1==a?"?":"&")+"p"+(a-1)+"=";var d=encodeURIComponent,c;c=arguments[a];c="function"==typeof c?c.toString().replace(/ \{[\s\S]*$/,""):"undefined"==typeof c?"undefined":"string"!=typeof c?JSON.stringify(c):c;e+=d(c)}return Error(e)}}(function(b){function a(c,a,b){return c[a]||(c[a]=b())}var e=d("$injector"),n=d("ng");
-b=a(b,"angular",Object);b.$$minErr=b.$$minErr||d;return a(b,"module",function(){var c={};return function(b,d,h){if("hasOwnProperty"===b)throw n("badname","module");d&&c.hasOwnProperty(b)&&(c[b]=null);return a(c,b,function(){function c(a,b,d,e){e||(e=f);return function(){e[d||"push"]([a,b,arguments]);return g}}function a(c,e){return function(a,d){d&&"function"===typeof d&&(d.$$moduleName=b);f.push([c,e,arguments]);return g}}if(!d)throw e("nomod",b);var f=[],k=[],l=[],m=c("$injector","invoke","push",
-k),g={_invokeQueue:f,_configBlocks:k,_runBlocks:l,requires:d,name:b,provider:a("$provide","provider"),factory:a("$provide","factory"),service:a("$provide","service"),value:c("$provide","value"),constant:c("$provide","constant","unshift"),decorator:a("$provide","decorator"),animation:a("$animateProvider","register"),filter:a("$filterProvider","register"),controller:a("$controllerProvider","register"),directive:a("$compileProvider","directive"),component:a("$compileProvider","component"),config:m,run:function(a){l.push(a);
-return this}};h&&m(h);return g})}})})(window)})(window);
-//# sourceMappingURL=angular-loader.min.js.map

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/struts/blob/7a350b02/archetypes/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-loader.min.js.map
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/archetypes/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-loader.min.js.map b/archetypes/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-loader.min.js.map
deleted file mode 100644
index 67ebb8b..0000000
--- a/archetypes/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-loader.min.js.map
+++ /dev/null
@@ -1,8 +0,0 @@
-{
-"version":3,
-"file":"angular-loader.min.js",
-"lineCount":9,
-"mappings":"A;;;;;aAMC,SAAQ,EAAG,CA6DZA,QAAAA,EAAAA,CAAAA,CAAAA,CAAAA,CAAAA,MAAAA,SAAAA,EAAAA,CAAAA,IAAAA,EAAAA,SAAAA,CAAAA,CAAAA,CAAAA,CAAAA,CAAAA,EAAAA,CAAAA,GAAAA,EAAAA,CAAAA,CAAAA,CAAAA,CAAAA,GAAAA,CAAAA,EAAAA,EAAAA,CAAAA,CAAAA,sCAAAA,EAAAA,CAAAA,CAAAA,CAAAA,CAAAA,GAAAA,CAAAA,EAAAA,EAAAA,CAAAA,KAAAA,CAAAA,CAAAA,CAAAA,CAAAA,CAAAA,CAAAA,SAAAA,OAAAA,CAAAA,CAAAA,EAAAA,CAAAA,CAAAA,CAAAA,CAAAA,CAAAA,EAAAA,CAAAA,EAAAA,CAAAA,CAAAA,GAAAA,CAAAA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,EAAAA,CAAAA,CAAAA,CAAAA,EAAAA,GAAAA,KAAAA,EAAAA,kBAAAA,CAAAA,CAAAA,EAAAA,CAAAA,SAAAA,CAAAA,CAAAA,CAAAA,EAAAA,CAAAA,UAAAA,EAAAA,MAAAA,EAAAA,CAAAA,CAAAA,SAAAA,EAAAA,QAAAA,CAAAA,aAAAA,CAAAA,EAAAA,CAAAA,CAAAA,WAAAA,EAAAA,MAAAA,EAAAA,CAAAA,WAAAA,CAAAA,QAAAA,EAAAA,MAAAA,EAAAA,CAAAA,IAAAA,UAAAA,CAAAA,CAAAA,CAAAA,CAAAA,CAAAA,EAAAA,EAAAA,CAAAA,CAAAA,CAAAA,CAAAA,CAAAA,MAAAA,MAAAA,CAAAA,CAAAA,CAAAA,CAAAA,CA2CAC,SAA0B,CAACC,CAAD,CAAS,CAKjCC,QAASA,EAAM,CAACC,CAAD,CAAMC,CAAN,CAAYC,CAAZ,CAAqB,CAClC,MAAOF,EAAA,CAAIC,CAAJ,CAAP,GAAqBD,CAAA,CAAIC,CA
 AJ,CAArB,CAAiCC,CAAA,EAAjC,CADkC,CAHpC,IAAIC,EAAkBP,CAAA,CAAO,WAAP,CAAtB,CACIQ,EAAWR,CAAA,CAAO,IAAP,CAMXS;CAAAA,CAAUN,CAAA,CAAOD,CAAP,CAAe,SAAf,CAA0BQ,MAA1B,CAGdD,EAAAE,SAAA,CAAmBF,CAAAE,SAAnB,EAAuCX,CAEvC,OAAOG,EAAA,CAAOM,CAAP,CAAgB,QAAhB,CAA0B,QAAQ,EAAG,CAE1C,IAAIG,EAAU,EAqDd,OAAOC,SAAe,CAACR,CAAD,CAAOS,CAAP,CAAiBC,CAAjB,CAA2B,CAE7C,GAAa,gBAAb,GAKsBV,CALtB,CACE,KAAMG,EAAA,CAAS,SAAT,CAIoBQ,QAJpB,CAAN,CAKAF,CAAJ,EAAgBF,CAAAK,eAAA,CAAuBZ,CAAvB,CAAhB,GACEO,CAAA,CAAQP,CAAR,CADF,CACkB,IADlB,CAGA,OAAOF,EAAA,CAAOS,CAAP,CAAgBP,CAAhB,CAAsB,QAAQ,EAAG,CAuPtCa,QAASA,EAAW,CAACC,CAAD,CAAWC,CAAX,CAAmBC,CAAnB,CAAiCC,CAAjC,CAAwC,CACrDA,CAAL,GAAYA,CAAZ,CAAoBC,CAApB,CACA,OAAO,SAAQ,EAAG,CAChBD,CAAA,CAAMD,CAAN,EAAsB,MAAtB,CAAA,CAA8B,CAACF,CAAD,CAAWC,CAAX,CAAmBI,SAAnB,CAA9B,CACA,OAAOC,EAFS,CAFwC,CAa5DC,QAASA,EAA2B,CAACP,CAAD,CAAWC,CAAX,CAAmB,CACrD,MAAO,SAAQ,CAACO,CAAD,CAAaC,CAAb,CAA8B,CACvCA,CAAJ,EA7b4C,UA6b5C,GA7b2B,MA6bOA,EAAlC,GAAoDA,CAAAC,aAApD,CAAmFxB,CAAnF,CACAkB,EAAAO,KAAA,CAAiB,CAACX,CAAD,CAAWC,
 CAAX,CAAmBI,SAAnB,CAAjB,CACA,OAAOC,EAHoC,CADQ,CAnQvD,GAAKX,CAAAA,CAAL,CACE,KAAMP,EAAA,CAAgB,OAAhB,CAEiDF,CAFjD,CAAN,CAMF,IAAIkB,EAAc,EAAlB,CAGIQ,EAAe,EAHnB,CAMIC,EAAY,EANhB,CAQIC,EAASf,CAAA,CAAY,WAAZ,CAAyB,QAAzB,CAAmC,MAAnC;AAA2Ca,CAA3C,CARb,CAWIN,EAAiB,CAEnBS,aAAcX,CAFK,CAGnBY,cAAeJ,CAHI,CAInBK,WAAYJ,CAJO,CAenBlB,SAAUA,CAfS,CAyBnBT,KAAMA,CAzBa,CAsCnBc,SAAUO,CAAA,CAA4B,UAA5B,CAAwC,UAAxC,CAtCS,CAiDnBpB,QAASoB,CAAA,CAA4B,UAA5B,CAAwC,SAAxC,CAjDU,CA4DnBW,QAASX,CAAA,CAA4B,UAA5B,CAAwC,SAAxC,CA5DU,CAuEnBY,MAAOpB,CAAA,CAAY,UAAZ,CAAwB,OAAxB,CAvEY,CAmFnBqB,SAAUrB,CAAA,CAAY,UAAZ,CAAwB,UAAxB,CAAoC,SAApC,CAnFS,CA+FnBsB,UAAWd,CAAA,CAA4B,UAA5B,CAAwC,WAAxC,CA/FQ,CAiInBe,UAAWf,CAAA,CAA4B,kBAA5B,CAAgD,UAAhD,CAjIQ,CAmJnBgB,OAAQhB,CAAA,CAA4B,iBAA5B,CAA+C,UAA/C,CAnJW,CA+JnBiB,WAAYjB,CAAA,CAA4B,qBAA5B,CAAmD,UAAnD,CA/JO,CA4KnBkB,UAAWlB,CAAA,CAA4B,kBAA5B,CAAgD,WAAhD,CA5KQ,CAyLnBmB,UAAWnB,CAAA,CAA4B,kBAA5B,CAAgD,WAAhD,CAzLQ,CAsMnBO,OAAQA,CAtMW,CAkNnBa,IAAKA,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAQ,CACnBf,CAAAF,KAAA,CAAeiB,CAAf
 ,CACA;MAAO,KAFY,CAlNF,CAwNjBhC,EAAJ,EACEkB,CAAA,CAAOlB,CAAP,CAGF,OAAOU,EA/O+B,CAAjC,CAXwC,CAvDP,CAArC,CAd0B,CAAnCxB,CAiWA,CAAkBC,MAAlB,CAzcY,CAAX,CAAD,CA0cGA,MA1cH;",
-"sources":["angular-loader.js"],
-"names":["minErr","setupModuleLoader","window","ensure","obj","name","factory","$injectorMinErr","ngMinErr","angular","Object","$$minErr","modules","module","requires","configFn","context","hasOwnProperty","invokeLater","provider","method","insertMethod","queue","invokeQueue","arguments","moduleInstance","invokeLaterAndSetModuleName","recipeName","factoryFunction","$$moduleName","push","configBlocks","runBlocks","config","_invokeQueue","_configBlocks","_runBlocks","service","value","constant","decorator","animation","filter","controller","directive","component","run","block"]
-}


Mime
View raw message