struts-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From jo...@apache.org
Subject [35/52] [abbrv] [partial] struts-examples git commit: Add new rest plugin and angularjs based example application with support for bean validation and multi language support
Date Mon, 05 Oct 2015 18:06:40 GMT
http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/struts-examples/blob/a183bf5c/rest-angular/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-route.min.js.map
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/rest-angular/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-route.min.js.map b/rest-angular/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-route.min.js.map
new file mode 100644
index 0000000..c0b2f5c
--- /dev/null
+++ b/rest-angular/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-route.min.js.map
@@ -0,0 +1,8 @@
+{
+"version":3,
+"file":"angular-route.min.js",
+"lineCount":14,
+"mappings":"A;;;;;aAKC,SAAQ,CAACA,CAAD,CAASC,CAAT,CAAkBC,CAAlB,CAA6B,CAg3BtCC,QAASA,EAAa,CAACC,CAAD,CAASC,CAAT,CAAwBC,CAAxB,CAAkC,CACtD,MAAO,CACLC,SAAU,KADL,CAELC,SAAU,CAAA,CAFL,CAGLC,SAAU,GAHL,CAILC,WAAY,SAJP,CAKLC,KAAMA,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAQC,CAAR,CAAkBC,CAAlB,CAAwBC,CAAxB,CAA8BC,CAA9B,CAA2C,CAUrDC,QAASA,EAAe,EAAG,CACrBC,CAAJ,GACEZ,CAAAa,OAAA,CAAgBD,CAAhB,CACA,CAAAA,CAAA,CAAyB,IAF3B,CAKIE,EAAJ,GACEA,CAAAC,SAAA,EACA,CAAAD,CAAA,CAAe,IAFjB,CAIIE,EAAJ,GACEJ,CAIA,CAJyBZ,CAAAiB,MAAA,CAAeD,CAAf,CAIzB,CAHAJ,CAAAM,KAAA,CAA4B,QAAQ,EAAG,CACrCN,CAAA,CAAyB,IADY,CAAvC,CAGA,CAAAI,CAAA,CAAiB,IALnB,CAVyB,CAmB3BG,QAASA,EAAM,EAAG,CAAA,IACZC,EAAStB,CAAAuB,QAATD,EAA2BtB,CAAAuB,QAAAD,OAG/B,IAAIzB,CAAA2B,UAAA,CAFWF,CAEX,EAFqBA,CAAAG,UAErB,CAAJ,CAAiC,CAC3BC,IAAAA,EAAWlB,CAAAmB,KAAA,EAAXD,CACAH,EAAUvB,CAAAuB,QAkBdL,EAAA,CAVYN,CAAAgB,CAAYF,CAAZE,CAAsB,QAAQ,CAACA,CAAD,CAAQ,CAChD1B,CAAA2B,MAAA,CAAeD,CAAf,CAAsB,IAAtB,CAA4BV,CAA5B,EAA8CT,CAA9C,CAAAW,KAAA,CAA6DU,QAAsB,EAAG,CAChF,CAAAjC,CAAA2B,UAAA,CAAkBO,CAAlB,C
 AAJ,EACOA,CADP,EACwB,CAAAvB,CAAAwB,MAAA,CAAYD,CAAZ,CADxB,EAEE9B,CAAA,EAHkF,CAAtF,CAMAY,EAAA,EAPgD,CAAtCe,CAWZZ,EAAA,CAAeO,CAAAf,MAAf,CAA+BkB,CAC/BV,EAAAiB,MAAA,CAAmB,oBAAnB,CACAjB;CAAAgB,MAAA,CAAmBE,CAAnB,CAvB+B,CAAjC,IAyBErB,EAAA,EA7Bc,CA7BmC,IACjDG,CADiD,CAEjDE,CAFiD,CAGjDJ,CAHiD,CAIjDiB,EAAgBrB,CAAAyB,WAJiC,CAKjDD,EAAYxB,CAAA0B,OAAZF,EAA2B,EAE/B1B,EAAA6B,IAAA,CAAU,qBAAV,CAAiChB,CAAjC,CACAA,EAAA,EARqD,CALpD,CAD+C,CA6ExDiB,QAASA,EAAwB,CAACC,CAAD,CAAWC,CAAX,CAAwBxC,CAAxB,CAAgC,CAC/D,MAAO,CACLG,SAAU,KADL,CAELE,SAAW,IAFN,CAGLE,KAAMA,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAQC,CAAR,CAAkB,CAAA,IAC1Bc,EAAUvB,CAAAuB,QADgB,CAE1BD,EAASC,CAAAD,OAEbb,EAAAgC,KAAA,CAAcnB,CAAAG,UAAd,CAEA,KAAIlB,EAAOgC,CAAA,CAAS9B,CAAAiC,SAAA,EAAT,CAEPnB,EAAAoB,WAAJ,GACErB,CAAAsB,OAMA,CANgBpC,CAMhB,CALImC,CAKJ,CALiBH,CAAA,CAAYjB,CAAAoB,WAAZ,CAAgCrB,CAAhC,CAKjB,CAJIC,CAAAsB,aAIJ,GAHErC,CAAA,CAAMe,CAAAsB,aAAN,CAGF,CAHgCF,CAGhC,EADAlC,CAAAqC,KAAA,CAAc,yBAAd,CAAyCH,CAAzC,CACA,CAAAlC,CAAAsC,SAAA,EAAAD,KAAA,CAAyB,yBAAzB,CAAoDH,CAApD,CAPF,CA
 UApC,EAAA,CAAKC,CAAL,CAlB8B,CAH3B,CADwD,CA36B7DwC,CAAAA,CAAgBnD,CAAAoD,OAAA,CAAe,SAAf,CAA0B,CAAC,IAAD,CAA1B,CAAAC,SAAA,CACa,QADb,CAkBpBC,QAAuB,EAAG,CACxBC,QAASA,EAAO,CAACC,CAAD,CAASC,CAAT,CAAgB,CAC9B,MAAOzD,EAAA0D,OAAA,CAAeC,MAAAC,OAAA,CAAcJ,CAAd,CAAf;AAAsCC,CAAtC,CADuB,CA4JhCI,QAASA,EAAU,CAACC,CAAD,CAAOC,CAAP,CAAa,CAAA,IAC1BC,EAAcD,CAAAE,qBADY,CAE1BC,EAAM,CACJC,aAAcL,CADV,CAEJM,OAAQN,CAFJ,CAFoB,CAM1BO,EAAOH,CAAAG,KAAPA,CAAkB,EAEtBP,EAAA,CAAOA,CAAAQ,QAAA,CACI,UADJ,CACgB,MADhB,CAAAA,QAAA,CAEI,uBAFJ,CAE6B,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAIC,CAAJ,CAAWC,CAAX,CAAgBC,CAAhB,CAAwB,CAC5DC,CAAAA,CAAsB,GAAX,GAAAD,CAAA,CAAiBA,CAAjB,CAA0B,IACrCE,EAAAA,CAAkB,GAAX,GAAAF,CAAA,CAAiBA,CAAjB,CAA0B,IACrCL,EAAAQ,KAAA,CAAU,CAAEC,KAAML,CAAR,CAAaE,SAAU,CAAEA,CAAAA,CAAzB,CAAV,CACAH,EAAA,CAAQA,CAAR,EAAiB,EACjB,OAAO,EAAP,EACKG,CAAA,CAAW,EAAX,CAAgBH,CADrB,EAEI,KAFJ,EAGKG,CAAA,CAAWH,CAAX,CAAmB,EAHxB,GAIKI,CAJL,EAIa,OAJb,EAIwB,SAJxB,GAKKD,CALL,EAKiB,EALjB,EAMI,GANJ,EAOKA,CAPL,EAOiB,EAPjB,CALgE,CAF7D,CAAAL,QAAA,CAgBI,YAhBJ,CAg
 BkB,MAhBlB,CAkBPJ,EAAAE,OAAA,CAAa,IAAIW,MAAJ,CAAW,GAAX,CAAiBjB,CAAjB,CAAwB,GAAxB,CAA6BE,CAAA,CAAc,GAAd,CAAoB,EAAjD,CACb,OAAOE,EA3BuB,CAxJhC,IAAIc,EAAS,EAqGb,KAAAC,KAAA,CAAYC,QAAQ,CAACpB,CAAD,CAAOqB,CAAP,CAAc,CAEhC,IAAIC,EAAYpF,CAAAqF,KAAA,CAAaF,CAAb,CACZnF,EAAAsF,YAAA,CAAoBF,CAAAG,eAApB,CAAJ,GACEH,CAAAG,eADF,CAC6B,CAAA,CAD7B,CAGIvF;CAAAsF,YAAA,CAAoBF,CAAAnB,qBAApB,CAAJ,GACEmB,CAAAnB,qBADF,CACmC,IAAAA,qBADnC,CAGAe,EAAA,CAAOlB,CAAP,CAAA,CAAe9D,CAAA0D,OAAA,CACb0B,CADa,CAEbtB,CAFa,EAELD,CAAA,CAAWC,CAAX,CAAiBsB,CAAjB,CAFK,CAMf,IAAItB,CAAJ,CAAU,CACR,IAAI0B,EAAyC,GAA1B,EAAC1B,CAAA,CAAKA,CAAA2B,OAAL,CAAmB,CAAnB,CAAD,CACX3B,CAAA4B,OAAA,CAAY,CAAZ,CAAe5B,CAAA2B,OAAf,CAA6B,CAA7B,CADW,CAEX3B,CAFW,CAEJ,GAEfkB,EAAA,CAAOQ,CAAP,CAAA,CAAuBxF,CAAA0D,OAAA,CACrB,CAACiC,WAAY7B,CAAb,CADqB,CAErBD,CAAA,CAAW2B,CAAX,CAAyBJ,CAAzB,CAFqB,CALf,CAWV,MAAO,KA1ByB,CAsClC,KAAAnB,qBAAA,CAA4B,CAAA,CAuD5B,KAAA2B,UAAA,CAAiBC,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAS,CACV,QAAtB,GAAI,MAAOA,EAAX,GACEA,CADF,CACW,CAACH,WAAYG,CAAb,CADX,CAGA,KAAAb,K
 AAA,CAAU,IAAV,CAAgBa,CAAhB,CACA,OAAO,KALyB,CASlC,KAAAC,KAAA,CAAY,CAAC,YAAD,CACC,WADD,CAEC,cAFD,CAGC,IAHD,CAIC,WAJD,CAKC,kBALD,CAMC,MAND,CAOR,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAaC,CAAb,CAAwBC,CAAxB,CAAsCC,CAAtC,CAA0CC,CAA1C,CAAqDC,CAArD,CAAuEC,CAAvE,CAA6E,CA6RvFC,QAASA,EAAY,CAACC,CAAD,CAAiB,CACpC,IAAIC,EAAYtG,CAAAuB,QAOhB;CAJAgF,CAIA,EALAC,CAKA,CALgBC,CAAA,EAKhB,GAJ6CH,CAI7C,EAJ0DE,CAAAE,QAI1D,GAJoFJ,CAAAI,QAIpF,EAHO7G,CAAA8G,OAAA,CAAeH,CAAAI,WAAf,CAAyCN,CAAAM,WAAzC,CAGP,EAFO,CAACJ,CAAApB,eAER,EAFwC,CAACyB,CAEzC,GAAmCP,CAAAA,CAAnC,EAAgDE,CAAAA,CAAhD,EACMX,CAAAiB,WAAA,CAAsB,mBAAtB,CAA2CN,CAA3C,CAA0DF,CAA1D,CAAAS,iBADN,EAEQV,CAFR,EAGMA,CAAAW,eAAA,EAX8B,CAiBtCC,QAASA,EAAW,EAAG,CACrB,IAAIX,EAAYtG,CAAAuB,QAAhB,CACI2F,EAAYV,CAEhB,IAAID,CAAJ,CACED,CAAAX,OAEA,CAFmBuB,CAAAvB,OAEnB,CADA9F,CAAAqF,KAAA,CAAaoB,CAAAX,OAAb,CAA+BI,CAA/B,CACA,CAAAF,CAAAiB,WAAA,CAAsB,cAAtB,CAAsCR,CAAtC,CAHF,KAIO,IAAIY,CAAJ,EAAiBZ,CAAjB,CACLO,CAcA,CAdc,CAAA,CAcd,EAbA7G,CAAAuB,QAaA,CAbiB2F,CAajB,GAXMA,CAAA1B,WAWN,GAVQ3F,CAAAsH,SAAA,CAA
 iBD,CAAA1B,WAAjB,CAAJ,CACEM,CAAAnC,KAAA,CAAeyD,CAAA,CAAYF,CAAA1B,WAAZ,CAAkC0B,CAAAvB,OAAlC,CAAf,CAAA0B,OAAA,CAA2EH,CAAAvB,OAA3E,CAAAxB,QAAA,EADF,CAIE2B,CAAAwB,IAAA,CAAcJ,CAAA1B,WAAA,CAAqB0B,CAAAN,WAArB,CAA2Cd,CAAAnC,KAAA,EAA3C,CAA6DmC,CAAAuB,OAAA,EAA7D,CAAd,CAAAlD,QAAA,EAMN,EAAA6B,CAAAlB,KAAA,CAAQoC,CAAR,CAAA9F,KAAA,CACO,QAAQ,EAAG,CACd,GAAI8F,CAAJ,CAAe,CAAA,IACT5F;AAASzB,CAAA0D,OAAA,CAAe,EAAf,CAAmB2D,CAAAK,QAAnB,CADA,CAETC,CAFS,CAECC,CAEd5H,EAAA6H,QAAA,CAAgBpG,CAAhB,CAAwB,QAAQ,CAACqG,CAAD,CAAQrD,CAAR,CAAa,CAC3ChD,CAAA,CAAOgD,CAAP,CAAA,CAAczE,CAAAsH,SAAA,CAAiBQ,CAAjB,CAAA,CACV1B,CAAA2B,IAAA,CAAcD,CAAd,CADU,CACa1B,CAAA4B,OAAA,CAAiBF,CAAjB,CAAwB,IAAxB,CAA8B,IAA9B,CAAoCrD,CAApC,CAFgB,CAA7C,CAKIzE,EAAA2B,UAAA,CAAkBgG,CAAlB,CAA6BN,CAAAM,SAA7B,CAAJ,CACM3H,CAAAiI,WAAA,CAAmBN,CAAnB,CADN,GAEIA,CAFJ,CAEeA,CAAA,CAASN,CAAAvB,OAAT,CAFf,EAIW9F,CAAA2B,UAAA,CAAkBiG,CAAlB,CAAgCP,CAAAO,YAAhC,CAJX,GAKM5H,CAAAiI,WAAA,CAAmBL,CAAnB,CAGJ,GAFEA,CAEF,CAFgBA,CAAA,CAAYP,CAAAvB,OAAZ,CAEhB,EAAI9F,CAAA2B,UAAA,CAA
 kBiG,CAAlB,CAAJ,GACEP,CAAAa,kBACA,CAD8B5B,CAAA6B,QAAA,CAAaP,CAAb,CAC9B,CAAAD,CAAA,CAAWtB,CAAA,CAAiBuB,CAAjB,CAFb,CARF,CAaI5H,EAAA2B,UAAA,CAAkBgG,CAAlB,CAAJ,GACElG,CAAA,UADF,CACwBkG,CADxB,CAGA,OAAOxB,EAAAiC,IAAA,CAAO3G,CAAP,CAzBM,CADD,CADlB,CAAAF,KAAA,CA8BO,QAAQ,CAACE,CAAD,CAAS,CAEhB4F,CAAJ,EAAiBlH,CAAAuB,QAAjB,GACM2F,CAIJ,GAHEA,CAAA5F,OACA,CADmBA,CACnB,CAAAzB,CAAAqF,KAAA,CAAagC,CAAAvB,OAAb,CAA+BI,CAA/B,CAEF,EAAAF,CAAAiB,WAAA,CAAsB,qBAAtB,CAA6CI,CAA7C,CAAwDZ,CAAxD,CALF,CAFoB,CA9BxB,CAuCK,QAAQ,CAAC4B,CAAD,CAAQ,CACbhB,CAAJ,EAAiBlH,CAAAuB,QAAjB,EACEsE,CAAAiB,WAAA,CAAsB,mBAAtB;AAA2CI,CAA3C,CAAsDZ,CAAtD,CAAiE4B,CAAjE,CAFe,CAvCrB,CAvBmB,CA0EvBzB,QAASA,EAAU,EAAG,CAAA,IAEhBd,CAFgB,CAERwC,CACZtI,EAAA6H,QAAA,CAAgB7C,CAAhB,CAAwB,QAAQ,CAACG,CAAD,CAAQrB,CAAR,CAAc,CACxC,IAAA,CAAA,IAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAW,IAAA,EAAA,CAAA,KAAA,EAnHbO,EAAAA,CAmHac,CAnHNd,KAAX,KACIyB,EAAS,EAEb,IAgHiBX,CAhHZf,OAAL,CAGA,GADImE,CACJ,CA6GiBpD,CA9GTf,OAAAoE,KAAA,CAAkBC,CAAlB,CACR,CAAA,CAEA,IATqC,IAS5BC,EAAI,CATwB,
 CASrBC,EAAMJ,CAAA9C,OAAtB,CAAgCiD,CAAhC,CAAoCC,CAApC,CAAyC,EAAED,CAA3C,CAA8C,CAC5C,IAAIjE,EAAMJ,CAAA,CAAKqE,CAAL,CAAS,CAAT,CAAV,CAEIE,EAAML,CAAA,CAAEG,CAAF,CAENjE,EAAJ,EAAWmE,CAAX,GACE9C,CAAA,CAAOrB,CAAAK,KAAP,CADF,CACqB8D,CADrB,CAL4C,CAS9C,CAAA,CAAO9C,CAXP,CAAA,IAAQ,EAAA,CAAO,IAHf,KAAmB,EAAA,CAAO,IAgHT,EAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAX,CAAA,CAAJ,GACEwC,CAGA,CAHQ/E,CAAA,CAAQ4B,CAAR,CAAe,CACrBW,OAAQ9F,CAAA0D,OAAA,CAAe,EAAf,CAAmBuC,CAAAuB,OAAA,EAAnB,CAAuC1B,CAAvC,CADa,CAErBiB,WAAYjB,CAFS,CAAf,CAGR,CAAAwC,CAAAzB,QAAA,CAAgB1B,CAJlB,CAD4C,CAA9C,CASA,OAAOmD,EAAP,EAAgBtD,CAAA,CAAO,IAAP,CAAhB,EAAgCzB,CAAA,CAAQyB,CAAA,CAAO,IAAP,CAAR,CAAsB,CAACc,OAAQ,EAAT,CAAaiB,WAAW,EAAxB,CAAtB,CAZZ,CAkBtBQ,QAASA,EAAW,CAACsB,CAAD,CAAS/C,CAAT,CAAiB,CACnC,IAAIgD,EAAS,EACb9I,EAAA6H,QAAA,CAAgBkB,CAACF,CAADE,EAAW,EAAXA,OAAA,CAAqB,GAArB,CAAhB,CAA2C,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAUN,CAAV,CAAa,CAC9D,GAAU,CAAV,GAAIA,CAAJ,CACEI,CAAAjE,KAAA,CAAYmE,CAAZ,CADF,KAEO,CACL,IAAIC,EAAeD,CAAAV,MAAA,CAAc,oBAAd,CAAnB;AACI7D,EAAMwE,CAAA,CAAa,CAAb,CACV
 H,EAAAjE,KAAA,CAAYiB,CAAA,CAAOrB,CAAP,CAAZ,CACAqE,EAAAjE,KAAA,CAAYoE,CAAA,CAAa,CAAb,CAAZ,EAA+B,EAA/B,CACA,QAAOnD,CAAA,CAAOrB,CAAP,CALF,CAHuD,CAAhE,CAWA,OAAOqE,EAAAI,KAAA,CAAY,EAAZ,CAb4B,CA1YkD,IAmMnFlC,EAAc,CAAA,CAnMqE,CAoMnFL,CApMmF,CAqMnFD,CArMmF,CAsMnFvG,EAAS,CACP6E,OAAQA,CADD,CAcPmE,OAAQA,QAAQ,EAAG,CACjBnC,CAAA,CAAc,CAAA,CACdhB,EAAAoD,WAAA,CAAsB,QAAQ,EAAG,CAE/B7C,CAAA,EACAa,EAAA,EAH+B,CAAjC,CAFiB,CAdZ,CAoCPiC,aAAcA,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAY,CAChC,GAAI,IAAA5H,QAAJ,EAAoB,IAAAA,QAAAmF,QAApB,CACEyC,CAGA,CAHYtJ,CAAA0D,OAAA,CAAe,EAAf,CAAmB,IAAAhC,QAAAoE,OAAnB,CAAwCwD,CAAxC,CAGZ,CAFArD,CAAAnC,KAAA,CAAeyD,CAAA,CAAY,IAAA7F,QAAAmF,QAAA1C,aAAZ,CAA+CmF,CAA/C,CAAf,CAEA,CAAArD,CAAAuB,OAAA,CAAiB8B,CAAjB,CAJF,KAME,MAAMC,EAAA,CAAa,QAAb,CAAN,CAP8B,CApC3B,CAgDbvD,EAAAxD,IAAA,CAAe,sBAAf,CAAuC+D,CAAvC,CACAP,EAAAxD,IAAA,CAAe,wBAAf,CAAyC4E,CAAzC,CAEA,OAAOjH,EAzPgF,CAP7E,CAhNY,CAlBN,CAApB,KAEIoJ,EAAevJ,CAAAwJ,SAAA,CAAiB,SAAjB,CAmoBnBrG,EAAAE,SAAA,CAAuB,cAAvB,CAoCAoG,QAA6B,EAAG,CAC9B,IAAA1D,KAAA,CAAY2D,QAAQ,
 EAAG,CAAE,MAAO,EAAT,CADO,CApChC,CAwCAvG;CAAAwG,UAAA,CAAwB,QAAxB,CAAkCzJ,CAAlC,CACAiD,EAAAwG,UAAA,CAAwB,QAAxB,CAAkClH,CAAlC,CA+KAvC,EAAA0J,QAAA,CAAwB,CAAC,QAAD,CAAW,eAAX,CAA4B,UAA5B,CA6ExBnH,EAAAmH,QAAA,CAAmC,CAAC,UAAD,CAAa,aAAb,CAA4B,QAA5B,CA57BG,CAArC,CAAD,CAy9BG7J,MAz9BH,CAy9BWA,MAAAC,QAz9BX;",
+"sources":["angular-route.js"],
+"names":["window","angular","undefined","ngViewFactory","$route","$anchorScroll","$animate","restrict","terminal","priority","transclude","link","scope","$element","attr","ctrl","$transclude","cleanupLastView","previousLeaveAnimation","cancel","currentScope","$destroy","currentElement","leave","then","update","locals","current","isDefined","$template","newScope","$new","clone","enter","onNgViewEnter","autoScrollExp","$eval","$emit","onloadExp","autoscroll","onload","$on","ngViewFillContentFactory","$compile","$controller","html","contents","controller","$scope","controllerAs","data","children","ngRouteModule","module","provider","$RouteProvider","inherit","parent","extra","extend","Object","create","pathRegExp","path","opts","insensitive","caseInsensitiveMatch","ret","originalPath","regexp","keys","replace","_","slash","key","option","optional","star","push","name","RegExp","routes","when","this.when","route","routeCopy","copy","isUndefined","reloadOnSearch","redirectPath","length",
 "substr","redirectTo","otherwise","this.otherwise","params","$get","$rootScope","$location","$routeParams","$q","$injector","$templateRequest","$sce","prepareRoute","$locationEvent","lastRoute","preparedRouteIsUpdateOnly","preparedRoute","parseRoute","$$route","equals","pathParams","forceReload","$broadcast","defaultPrevented","preventDefault","commitRoute","nextRoute","isString","interpolate","search","url","resolve","template","templateUrl","forEach","value","get","invoke","isFunction","loadedTemplateUrl","valueOf","all","error","match","m","exec","on","i","len","val","string","result","split","segment","segmentMatch","join","reload","$evalAsync","updateParams","newParams","$routeMinErr","$$minErr","$RouteParamsProvider","this.$get","directive","$inject"]
+}

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/struts-examples/blob/a183bf5c/rest-angular/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-sanitize.js
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/rest-angular/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-sanitize.js b/rest-angular/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-sanitize.js
new file mode 100644
index 0000000..e56fb2e
--- /dev/null
+++ b/rest-angular/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-sanitize.js
@@ -0,0 +1,683 @@
+/**
+ * @license AngularJS v1.4.5
+ * (c) 2010-2015 Google, Inc. http://angularjs.org
+ * License: MIT
+ */
+(function(window, angular, undefined) {'use strict';
+
+/* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
+ *   Any commits to this file should be reviewed with security in mind. *
+ *  Changes to this file can potentially create security vulnerabilities. *
+ *     An approval from 2 Core members with history of modifying   *
+ *             this file is required.             *
+ *                                     *
+ * Does the change somehow allow for arbitrary javascript to be executed? *
+ *  Or allows for someone to change the prototype of built-in objects?  *
+ *   Or gives undesired access to variables likes document or window?  *
+ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * */
+
+var $sanitizeMinErr = angular.$$minErr('$sanitize');
+
+/**
+ * @ngdoc module
+ * @name ngSanitize
+ * @description
+ *
+ * # ngSanitize
+ *
+ * The `ngSanitize` module provides functionality to sanitize HTML.
+ *
+ *
+ * <div doc-module-components="ngSanitize"></div>
+ *
+ * See {@link ngSanitize.$sanitize `$sanitize`} for usage.
+ */
+
+/*
+ * HTML Parser By Misko Hevery (misko@hevery.com)
+ * based on: HTML Parser By John Resig (ejohn.org)
+ * Original code by Erik Arvidsson, Mozilla Public License
+ * http://erik.eae.net/simplehtmlparser/simplehtmlparser.js
+ *
+ * // Use like so:
+ * htmlParser(htmlString, {
+ *   start: function(tag, attrs, unary) {},
+ *   end: function(tag) {},
+ *   chars: function(text) {},
+ *   comment: function(text) {}
+ * });
+ *
+ */
+
+
+/**
+ * @ngdoc service
+ * @name $sanitize
+ * @kind function
+ *
+ * @description
+ *  The input is sanitized by parsing the HTML into tokens. All safe tokens (from a whitelist) are
+ *  then serialized back to properly escaped html string. This means that no unsafe input can make
+ *  it into the returned string, however, since our parser is more strict than a typical browser
+ *  parser, it's possible that some obscure input, which would be recognized as valid HTML by a
+ *  browser, won't make it through the sanitizer. The input may also contain SVG markup.
+ *  The whitelist is configured using the functions `aHrefSanitizationWhitelist` and
+ *  `imgSrcSanitizationWhitelist` of {@link ng.$compileProvider `$compileProvider`}.
+ *
+ * @param {string} html HTML input.
+ * @returns {string} Sanitized HTML.
+ *
+ * @example
+  <example module="sanitizeExample" deps="angular-sanitize.js">
+  <file name="index.html">
+   <script>
+     angular.module('sanitizeExample', ['ngSanitize'])
+      .controller('ExampleController', ['$scope', '$sce', function($scope, $sce) {
+       $scope.snippet =
+        '<p style="color:blue">an html\n' +
+        '<em onmouseover="this.textContent=\'PWN3D!\'">click here</em>\n' +
+        'snippet</p>';
+       $scope.deliberatelyTrustDangerousSnippet = function() {
+        return $sce.trustAsHtml($scope.snippet);
+       };
+      }]);
+   </script>
+   <div ng-controller="ExampleController">
+    Snippet: <textarea ng-model="snippet" cols="60" rows="3"></textarea>
+    <table>
+     <tr>
+      <td>Directive</td>
+      <td>How</td>
+      <td>Source</td>
+      <td>Rendered</td>
+     </tr>
+     <tr id="bind-html-with-sanitize">
+      <td>ng-bind-html</td>
+      <td>Automatically uses $sanitize</td>
+      <td><pre>&lt;div ng-bind-html="snippet"&gt;<br/>&lt;/div&gt;</pre></td>
+      <td><div ng-bind-html="snippet"></div></td>
+     </tr>
+     <tr id="bind-html-with-trust">
+      <td>ng-bind-html</td>
+      <td>Bypass $sanitize by explicitly trusting the dangerous value</td>
+      <td>
+      <pre>&lt;div ng-bind-html="deliberatelyTrustDangerousSnippet()"&gt;
+&lt;/div&gt;</pre>
+      </td>
+      <td><div ng-bind-html="deliberatelyTrustDangerousSnippet()"></div></td>
+     </tr>
+     <tr id="bind-default">
+      <td>ng-bind</td>
+      <td>Automatically escapes</td>
+      <td><pre>&lt;div ng-bind="snippet"&gt;<br/>&lt;/div&gt;</pre></td>
+      <td><div ng-bind="snippet"></div></td>
+     </tr>
+    </table>
+    </div>
+  </file>
+  <file name="protractor.js" type="protractor">
+   it('should sanitize the html snippet by default', function() {
+    expect(element(by.css('#bind-html-with-sanitize div')).getInnerHtml()).
+     toBe('<p>an html\n<em>click here</em>\nsnippet</p>');
+   });
+
+   it('should inline raw snippet if bound to a trusted value', function() {
+    expect(element(by.css('#bind-html-with-trust div')).getInnerHtml()).
+     toBe("<p style=\"color:blue\">an html\n" +
+       "<em onmouseover=\"this.textContent='PWN3D!'\">click here</em>\n" +
+       "snippet</p>");
+   });
+
+   it('should escape snippet without any filter', function() {
+    expect(element(by.css('#bind-default div')).getInnerHtml()).
+     toBe("&lt;p style=\"color:blue\"&gt;an html\n" +
+       "&lt;em onmouseover=\"this.textContent='PWN3D!'\"&gt;click here&lt;/em&gt;\n" +
+       "snippet&lt;/p&gt;");
+   });
+
+   it('should update', function() {
+    element(by.model('snippet')).clear();
+    element(by.model('snippet')).sendKeys('new <b onclick="alert(1)">text</b>');
+    expect(element(by.css('#bind-html-with-sanitize div')).getInnerHtml()).
+     toBe('new <b>text</b>');
+    expect(element(by.css('#bind-html-with-trust div')).getInnerHtml()).toBe(
+     'new <b onclick="alert(1)">text</b>');
+    expect(element(by.css('#bind-default div')).getInnerHtml()).toBe(
+     "new &lt;b onclick=\"alert(1)\"&gt;text&lt;/b&gt;");
+   });
+  </file>
+  </example>
+ */
+function $SanitizeProvider() {
+ this.$get = ['$$sanitizeUri', function($$sanitizeUri) {
+  return function(html) {
+   var buf = [];
+   htmlParser(html, htmlSanitizeWriter(buf, function(uri, isImage) {
+    return !/^unsafe/.test($$sanitizeUri(uri, isImage));
+   }));
+   return buf.join('');
+  };
+ }];
+}
+
+function sanitizeText(chars) {
+ var buf = [];
+ var writer = htmlSanitizeWriter(buf, angular.noop);
+ writer.chars(chars);
+ return buf.join('');
+}
+
+
+// Regular Expressions for parsing tags and attributes
+var START_TAG_REGEXP =
+    /^<((?:[a-zA-Z])[\w:-]*)((?:\s+[\w:-]+(?:\s*=\s*(?:(?:"[^"]*")|(?:'[^']*')|[^>\s]+))?)*)\s*(\/?)\s*(>?)/,
+ END_TAG_REGEXP = /^<\/\s*([\w:-]+)[^>]*>/,
+ ATTR_REGEXP = /([\w:-]+)(?:\s*=\s*(?:(?:"((?:[^"])*)")|(?:'((?:[^'])*)')|([^>\s]+)))?/g,
+ BEGIN_TAG_REGEXP = /^</,
+ BEGING_END_TAGE_REGEXP = /^<\//,
+ COMMENT_REGEXP = /<!--(.*?)-->/g,
+ DOCTYPE_REGEXP = /<!DOCTYPE([^>]*?)>/i,
+ CDATA_REGEXP = /<!\[CDATA\[(.*?)]]>/g,
+ SURROGATE_PAIR_REGEXP = /[\uD800-\uDBFF][\uDC00-\uDFFF]/g,
+ // Match everything outside of normal chars and " (quote character)
+ NON_ALPHANUMERIC_REGEXP = /([^\#-~| |!])/g;
+
+
+// Good source of info about elements and attributes
+// http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html#semantics
+// http://simon.html5.org/html-elements
+
+// Safe Void Elements - HTML5
+// http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html#void-elements
+var voidElements = makeMap("area,br,col,hr,img,wbr");
+
+// Elements that you can, intentionally, leave open (and which close themselves)
+// http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html#optional-tags
+var optionalEndTagBlockElements = makeMap("colgroup,dd,dt,li,p,tbody,td,tfoot,th,thead,tr"),
+  optionalEndTagInlineElements = makeMap("rp,rt"),
+  optionalEndTagElements = angular.extend({},
+                      optionalEndTagInlineElements,
+                      optionalEndTagBlockElements);
+
+// Safe Block Elements - HTML5
+var blockElements = angular.extend({}, optionalEndTagBlockElements, makeMap("address,article," +
+    "aside,blockquote,caption,center,del,dir,div,dl,figure,figcaption,footer,h1,h2,h3,h4,h5," +
+    "h6,header,hgroup,hr,ins,map,menu,nav,ol,pre,script,section,table,ul"));
+
+// Inline Elements - HTML5
+var inlineElements = angular.extend({}, optionalEndTagInlineElements, makeMap("a,abbr,acronym,b," +
+    "bdi,bdo,big,br,cite,code,del,dfn,em,font,i,img,ins,kbd,label,map,mark,q,ruby,rp,rt,s," +
+    "samp,small,span,strike,strong,sub,sup,time,tt,u,var"));
+
+// SVG Elements
+// https://wiki.whatwg.org/wiki/Sanitization_rules#svg_Elements
+// Note: the elements animate,animateColor,animateMotion,animateTransform,set are intentionally omitted.
+// They can potentially allow for arbitrary javascript to be executed. See #11290
+var svgElements = makeMap("circle,defs,desc,ellipse,font-face,font-face-name,font-face-src,g,glyph," +
+    "hkern,image,linearGradient,line,marker,metadata,missing-glyph,mpath,path,polygon,polyline," +
+    "radialGradient,rect,stop,svg,switch,text,title,tspan,use");
+
+// Special Elements (can contain anything)
+var specialElements = makeMap("script,style");
+
+var validElements = angular.extend({},
+                  voidElements,
+                  blockElements,
+                  inlineElements,
+                  optionalEndTagElements,
+                  svgElements);
+
+//Attributes that have href and hence need to be sanitized
+var uriAttrs = makeMap("background,cite,href,longdesc,src,usemap,xlink:href");
+
+var htmlAttrs = makeMap('abbr,align,alt,axis,bgcolor,border,cellpadding,cellspacing,class,clear,' +
+  'color,cols,colspan,compact,coords,dir,face,headers,height,hreflang,hspace,' +
+  'ismap,lang,language,nohref,nowrap,rel,rev,rows,rowspan,rules,' +
+  'scope,scrolling,shape,size,span,start,summary,tabindex,target,title,type,' +
+  'valign,value,vspace,width');
+
+// SVG attributes (without "id" and "name" attributes)
+// https://wiki.whatwg.org/wiki/Sanitization_rules#svg_Attributes
+var svgAttrs = makeMap('accent-height,accumulate,additive,alphabetic,arabic-form,ascent,' +
+  'baseProfile,bbox,begin,by,calcMode,cap-height,class,color,color-rendering,content,' +
+  'cx,cy,d,dx,dy,descent,display,dur,end,fill,fill-rule,font-family,font-size,font-stretch,' +
+  'font-style,font-variant,font-weight,from,fx,fy,g1,g2,glyph-name,gradientUnits,hanging,' +
+  'height,horiz-adv-x,horiz-origin-x,ideographic,k,keyPoints,keySplines,keyTimes,lang,' +
+  'marker-end,marker-mid,marker-start,markerHeight,markerUnits,markerWidth,mathematical,' +
+  'max,min,offset,opacity,orient,origin,overline-position,overline-thickness,panose-1,' +
+  'path,pathLength,points,preserveAspectRatio,r,refX,refY,repeatCount,repeatDur,' +
+  'requiredExtensions,requiredFeatures,restart,rotate,rx,ry,slope,stemh,stemv,stop-color,' +
+  'stop-opacity,strikethrough-position,strikethrough-thickness,stroke,stroke-dasharray,' +
+  'stroke-dashoffset,stroke-linecap,stroke-linejoin,stroke-miterlimit,stroke-opacity,' +
+  'stroke-width,systemLanguage,target,text-anchor,to,transform,type,u1,u2,underline-position,' +
+  'underline-thickness,unicode,unicode-range,units-per-em,values,version,viewBox,visibility,' +
+  'width,widths,x,x-height,x1,x2,xlink:actuate,xlink:arcrole,xlink:role,xlink:show,xlink:title,' +
+  'xlink:type,xml:base,xml:lang,xml:space,xmlns,xmlns:xlink,y,y1,y2,zoomAndPan', true);
+
+var validAttrs = angular.extend({},
+                uriAttrs,
+                svgAttrs,
+                htmlAttrs);
+
+function makeMap(str, lowercaseKeys) {
+ var obj = {}, items = str.split(','), i;
+ for (i = 0; i < items.length; i++) {
+  obj[lowercaseKeys ? angular.lowercase(items[i]) : items[i]] = true;
+ }
+ return obj;
+}
+
+
+/**
+ * @example
+ * htmlParser(htmlString, {
+ *   start: function(tag, attrs, unary) {},
+ *   end: function(tag) {},
+ *   chars: function(text) {},
+ *   comment: function(text) {}
+ * });
+ *
+ * @param {string} html string
+ * @param {object} handler
+ */
+function htmlParser(html, handler) {
+ if (typeof html !== 'string') {
+  if (html === null || typeof html === 'undefined') {
+   html = '';
+  } else {
+   html = '' + html;
+  }
+ }
+ var index, chars, match, stack = [], last = html, text;
+ stack.last = function() { return stack[stack.length - 1]; };
+
+ while (html) {
+  text = '';
+  chars = true;
+
+  // Make sure we're not in a script or style element
+  if (!stack.last() || !specialElements[stack.last()]) {
+
+   // Comment
+   if (html.indexOf("<!--") === 0) {
+    // comments containing -- are not allowed unless they terminate the comment
+    index = html.indexOf("--", 4);
+
+    if (index >= 0 && html.lastIndexOf("-->", index) === index) {
+     if (handler.comment) handler.comment(html.substring(4, index));
+     html = html.substring(index + 3);
+     chars = false;
+    }
+   // DOCTYPE
+   } else if (DOCTYPE_REGEXP.test(html)) {
+    match = html.match(DOCTYPE_REGEXP);
+
+    if (match) {
+     html = html.replace(match[0], '');
+     chars = false;
+    }
+   // end tag
+   } else if (BEGING_END_TAGE_REGEXP.test(html)) {
+    match = html.match(END_TAG_REGEXP);
+
+    if (match) {
+     html = html.substring(match[0].length);
+     match[0].replace(END_TAG_REGEXP, parseEndTag);
+     chars = false;
+    }
+
+   // start tag
+   } else if (BEGIN_TAG_REGEXP.test(html)) {
+    match = html.match(START_TAG_REGEXP);
+
+    if (match) {
+     // We only have a valid start-tag if there is a '>'.
+     if (match[4]) {
+      html = html.substring(match[0].length);
+      match[0].replace(START_TAG_REGEXP, parseStartTag);
+     }
+     chars = false;
+    } else {
+     // no ending tag found --- this piece should be encoded as an entity.
+     text += '<';
+     html = html.substring(1);
+    }
+   }
+
+   if (chars) {
+    index = html.indexOf("<");
+
+    text += index < 0 ? html : html.substring(0, index);
+    html = index < 0 ? "" : html.substring(index);
+
+    if (handler.chars) handler.chars(decodeEntities(text));
+   }
+
+  } else {
+   // IE versions 9 and 10 do not understand the regex '[^]', so using a workaround with [\W\w].
+   html = html.replace(new RegExp("([\\W\\w]*)<\\s*\\/\\s*" + stack.last() + "[^>]*>", 'i'),
+    function(all, text) {
+     text = text.replace(COMMENT_REGEXP, "$1").replace(CDATA_REGEXP, "$1");
+
+     if (handler.chars) handler.chars(decodeEntities(text));
+
+     return "";
+   });
+
+   parseEndTag("", stack.last());
+  }
+
+  if (html == last) {
+   throw $sanitizeMinErr('badparse', "The sanitizer was unable to parse the following block " +
+                    "of html: {0}", html);
+  }
+  last = html;
+ }
+
+ // Clean up any remaining tags
+ parseEndTag();
+
+ function parseStartTag(tag, tagName, rest, unary) {
+  tagName = angular.lowercase(tagName);
+  if (blockElements[tagName]) {
+   while (stack.last() && inlineElements[stack.last()]) {
+    parseEndTag("", stack.last());
+   }
+  }
+
+  if (optionalEndTagElements[tagName] && stack.last() == tagName) {
+   parseEndTag("", tagName);
+  }
+
+  unary = voidElements[tagName] || !!unary;
+
+  if (!unary) {
+   stack.push(tagName);
+  }
+
+  var attrs = {};
+
+  rest.replace(ATTR_REGEXP,
+   function(match, name, doubleQuotedValue, singleQuotedValue, unquotedValue) {
+    var value = doubleQuotedValue
+     || singleQuotedValue
+     || unquotedValue
+     || '';
+
+    attrs[name] = decodeEntities(value);
+  });
+  if (handler.start) handler.start(tagName, attrs, unary);
+ }
+
+ function parseEndTag(tag, tagName) {
+  var pos = 0, i;
+  tagName = angular.lowercase(tagName);
+  if (tagName) {
+   // Find the closest opened tag of the same type
+   for (pos = stack.length - 1; pos >= 0; pos--) {
+    if (stack[pos] == tagName) break;
+   }
+  }
+
+  if (pos >= 0) {
+   // Close all the open elements, up the stack
+   for (i = stack.length - 1; i >= pos; i--)
+    if (handler.end) handler.end(stack[i]);
+
+   // Remove the open elements from the stack
+   stack.length = pos;
+  }
+ }
+}
+
+var hiddenPre=document.createElement("pre");
+/**
+ * decodes all entities into regular string
+ * @param value
+ * @returns {string} A string with decoded entities.
+ */
+function decodeEntities(value) {
+ if (!value) { return ''; }
+
+ hiddenPre.innerHTML = value.replace(/</g,"&lt;");
+ // innerText depends on styling as it doesn't display hidden elements.
+ // Therefore, it's better to use textContent not to cause unnecessary reflows.
+ return hiddenPre.textContent;
+}
+
+/**
+ * Escapes all potentially dangerous characters, so that the
+ * resulting string can be safely inserted into attribute or
+ * element text.
+ * @param value
+ * @returns {string} escaped text
+ */
+function encodeEntities(value) {
+ return value.
+  replace(/&/g, '&amp;').
+  replace(SURROGATE_PAIR_REGEXP, function(value) {
+   var hi = value.charCodeAt(0);
+   var low = value.charCodeAt(1);
+   return '&#' + (((hi - 0xD800) * 0x400) + (low - 0xDC00) + 0x10000) + ';';
+  }).
+  replace(NON_ALPHANUMERIC_REGEXP, function(value) {
+   return '&#' + value.charCodeAt(0) + ';';
+  }).
+  replace(/</g, '&lt;').
+  replace(/>/g, '&gt;');
+}
+
+/**
+ * create an HTML/XML writer which writes to buffer
+ * @param {Array} buf use buf.jain('') to get out sanitized html string
+ * @returns {object} in the form of {
+ *   start: function(tag, attrs, unary) {},
+ *   end: function(tag) {},
+ *   chars: function(text) {},
+ *   comment: function(text) {}
+ * }
+ */
+function htmlSanitizeWriter(buf, uriValidator) {
+ var ignore = false;
+ var out = angular.bind(buf, buf.push);
+ return {
+  start: function(tag, attrs, unary) {
+   tag = angular.lowercase(tag);
+   if (!ignore && specialElements[tag]) {
+    ignore = tag;
+   }
+   if (!ignore && validElements[tag] === true) {
+    out('<');
+    out(tag);
+    angular.forEach(attrs, function(value, key) {
+     var lkey=angular.lowercase(key);
+     var isImage = (tag === 'img' && lkey === 'src') || (lkey === 'background');
+     if (validAttrs[lkey] === true &&
+      (uriAttrs[lkey] !== true || uriValidator(value, isImage))) {
+      out(' ');
+      out(key);
+      out('="');
+      out(encodeEntities(value));
+      out('"');
+     }
+    });
+    out(unary ? '/>' : '>');
+   }
+  },
+  end: function(tag) {
+    tag = angular.lowercase(tag);
+    if (!ignore && validElements[tag] === true) {
+     out('</');
+     out(tag);
+     out('>');
+    }
+    if (tag == ignore) {
+     ignore = false;
+    }
+   },
+  chars: function(chars) {
+    if (!ignore) {
+     out(encodeEntities(chars));
+    }
+   }
+ };
+}
+
+
+// define ngSanitize module and register $sanitize service
+angular.module('ngSanitize', []).provider('$sanitize', $SanitizeProvider);
+
+/* global sanitizeText: false */
+
+/**
+ * @ngdoc filter
+ * @name linky
+ * @kind function
+ *
+ * @description
+ * Finds links in text input and turns them into html links. Supports http/https/ftp/mailto and
+ * plain email address links.
+ *
+ * Requires the {@link ngSanitize `ngSanitize`} module to be installed.
+ *
+ * @param {string} text Input text.
+ * @param {string} target Window (_blank|_self|_parent|_top) or named frame to open links in.
+ * @returns {string} Html-linkified text.
+ *
+ * @usage
+  <span ng-bind-html="linky_expression | linky"></span>
+ *
+ * @example
+  <example module="linkyExample" deps="angular-sanitize.js">
+   <file name="index.html">
+    <script>
+     angular.module('linkyExample', ['ngSanitize'])
+      .controller('ExampleController', ['$scope', function($scope) {
+       $scope.snippet =
+        'Pretty text with some links:\n'+
+        'http://angularjs.org/,\n'+
+        'mailto:us@somewhere.org,\n'+
+        'another@somewhere.org,\n'+
+        'and one more: ftp://127.0.0.1/.';
+       $scope.snippetWithTarget = 'http://angularjs.org/';
+      }]);
+    </script>
+    <div ng-controller="ExampleController">
+    Snippet: <textarea ng-model="snippet" cols="60" rows="3"></textarea>
+    <table>
+     <tr>
+      <td>Filter</td>
+      <td>Source</td>
+      <td>Rendered</td>
+     </tr>
+     <tr id="linky-filter">
+      <td>linky filter</td>
+      <td>
+       <pre>&lt;div ng-bind-html="snippet | linky"&gt;<br>&lt;/div&gt;</pre>
+      </td>
+      <td>
+       <div ng-bind-html="snippet | linky"></div>
+      </td>
+     </tr>
+     <tr id="linky-target">
+     <td>linky target</td>
+     <td>
+      <pre>&lt;div ng-bind-html="snippetWithTarget | linky:'_blank'"&gt;<br>&lt;/div&gt;</pre>
+     </td>
+     <td>
+      <div ng-bind-html="snippetWithTarget | linky:'_blank'"></div>
+     </td>
+     </tr>
+     <tr id="escaped-html">
+      <td>no filter</td>
+      <td><pre>&lt;div ng-bind="snippet"&gt;<br>&lt;/div&gt;</pre></td>
+      <td><div ng-bind="snippet"></div></td>
+     </tr>
+    </table>
+   </file>
+   <file name="protractor.js" type="protractor">
+    it('should linkify the snippet with urls', function() {
+     expect(element(by.id('linky-filter')).element(by.binding('snippet | linky')).getText()).
+       toBe('Pretty text with some links: http://angularjs.org/, us@somewhere.org, ' +
+         'another@somewhere.org, and one more: ftp://127.0.0.1/.');
+     expect(element.all(by.css('#linky-filter a')).count()).toEqual(4);
+    });
+
+    it('should not linkify snippet without the linky filter', function() {
+     expect(element(by.id('escaped-html')).element(by.binding('snippet')).getText()).
+       toBe('Pretty text with some links: http://angularjs.org/, mailto:us@somewhere.org, ' +
+         'another@somewhere.org, and one more: ftp://127.0.0.1/.');
+     expect(element.all(by.css('#escaped-html a')).count()).toEqual(0);
+    });
+
+    it('should update', function() {
+     element(by.model('snippet')).clear();
+     element(by.model('snippet')).sendKeys('new http://link.');
+     expect(element(by.id('linky-filter')).element(by.binding('snippet | linky')).getText()).
+       toBe('new http://link.');
+     expect(element.all(by.css('#linky-filter a')).count()).toEqual(1);
+     expect(element(by.id('escaped-html')).element(by.binding('snippet')).getText())
+       .toBe('new http://link.');
+    });
+
+    it('should work with the target property', function() {
+    expect(element(by.id('linky-target')).
+      element(by.binding("snippetWithTarget | linky:'_blank'")).getText()).
+      toBe('http://angularjs.org/');
+    expect(element(by.css('#linky-target a')).getAttribute('target')).toEqual('_blank');
+    });
+   </file>
+  </example>
+ */
+angular.module('ngSanitize').filter('linky', ['$sanitize', function($sanitize) {
+ var LINKY_URL_REGEXP =
+    /((ftp|https?):\/\/|(www\.)|(mailto:)?[A-Za-z0-9._%+-]+@)\S*[^\s.;,(){}<>"\u201d\u2019]/i,
+   MAILTO_REGEXP = /^mailto:/i;
+
+ return function(text, target) {
+  if (!text) return text;
+  var match;
+  var raw = text;
+  var html = [];
+  var url;
+  var i;
+  while ((match = raw.match(LINKY_URL_REGEXP))) {
+   // We can not end in these as they are sometimes found at the end of the sentence
+   url = match[0];
+   // if we did not match ftp/http/www/mailto then assume mailto
+   if (!match[2] && !match[4]) {
+    url = (match[3] ? 'http://' : 'mailto:') + url;
+   }
+   i = match.index;
+   addText(raw.substr(0, i));
+   addLink(url, match[0].replace(MAILTO_REGEXP, ''));
+   raw = raw.substring(i + match[0].length);
+  }
+  addText(raw);
+  return $sanitize(html.join(''));
+
+  function addText(text) {
+   if (!text) {
+    return;
+   }
+   html.push(sanitizeText(text));
+  }
+
+  function addLink(url, text) {
+   html.push('<a ');
+   if (angular.isDefined(target)) {
+    html.push('target="',
+         target,
+         '" ');
+   }
+   html.push('href="',
+        url.replace(/"/g, '&quot;'),
+        '">');
+   addText(text);
+   html.push('</a>');
+  }
+ };
+}]);
+
+
+})(window, window.angular);

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/struts-examples/blob/a183bf5c/rest-angular/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-sanitize.min.js
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/rest-angular/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-sanitize.min.js b/rest-angular/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-sanitize.min.js
new file mode 100644
index 0000000..4404fea
--- /dev/null
+++ b/rest-angular/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-sanitize.min.js
@@ -0,0 +1,16 @@
+/*
+ AngularJS v1.4.5
+ (c) 2010-2015 Google, Inc. http://angularjs.org
+ License: MIT
+*/
+(function(n,h,p){'use strict';function E(a){var f=[];r(f,h.noop).chars(a);return f.join("")}function g(a,f){var d={},c=a.split(","),b;for(b=0;b<c.length;b++)d[f?h.lowercase(c[b]):c[b]]=!0;return d}function F(a,f){function d(a,b,d,l){b=h.lowercase(b);if(s[b])for(;e.last()&&t[e.last()];)c("",e.last());u[b]&&e.last()==b&&c("",b);(l=v[b]||!!l)||e.push(b);var m={};d.replace(G,function(b,a,f,c,d){m[a]=q(f||c||d||"")});f.start&&f.start(b,m,l)}function c(b,a){var c=0,d;if(a=h.lowercase(a))for(c=e.length-
+1;0<=c&&e[c]!=a;c--);if(0<=c){for(d=e.length-1;d>=c;d--)f.end&&f.end(e[d]);e.length=c}}"string"!==typeof a&&(a=null===a||"undefined"===typeof a?"":""+a);var b,k,e=[],m=a,l;for(e.last=function(){return e[e.length-1]};a;){l="";k=!0;if(e.last()&&w[e.last()])a=a.replace(new RegExp("([\\W\\w]*)<\\s*\\/\\s*"+e.last()+"[^>]*>","i"),function(a,b){b=b.replace(H,"$1").replace(I,"$1");f.chars&&f.chars(q(b));return""}),c("",e.last());else{if(0===a.indexOf("\x3c!--"))b=a.indexOf("--",4),0<=b&&a.lastIndexOf("--\x3e",
+b)===b&&(f.comment&&f.comment(a.substring(4,b)),a=a.substring(b+3),k=!1);else if(x.test(a)){if(b=a.match(x))a=a.replace(b[0],""),k=!1}else if(J.test(a)){if(b=a.match(y))a=a.substring(b[0].length),b[0].replace(y,c),k=!1}else K.test(a)&&((b=a.match(z))?(b[4]&&(a=a.substring(b[0].length),b[0].replace(z,d)),k=!1):(l+="<",a=a.substring(1)));k&&(b=a.indexOf("<"),l+=0>b?a:a.substring(0,b),a=0>b?"":a.substring(b),f.chars&&f.chars(q(l)))}if(a==m)throw L("badparse",a);m=a}c()}function q(a){if(!a)return"";A.innerHTML=
+a.replace(/</g,"&lt;");return A.textContent}function B(a){return a.replace(/&/g,"&amp;").replace(M,function(a){var d=a.charCodeAt(0);a=a.charCodeAt(1);return"&#"+(1024*(d-55296)+(a-56320)+65536)+";"}).replace(N,function(a){return"&#"+a.charCodeAt(0)+";"}).replace(/</g,"&lt;").replace(/>/g,"&gt;")}function r(a,f){var d=!1,c=h.bind(a,a.push);return{start:function(a,k,e){a=h.lowercase(a);!d&&w[a]&&(d=a);d||!0!==C[a]||(c("<"),c(a),h.forEach(k,function(d,e){var k=h.lowercase(e),g="img"===a&&"src"===k||
+"background"===k;!0!==O[k]||!0===D[k]&&!f(d,g)||(c(" "),c(e),c('="'),c(B(d)),c('"'))}),c(e?"/>":">"))},end:function(a){a=h.lowercase(a);d||!0!==C[a]||(c("</"),c(a),c(">"));a==d&&(d=!1)},chars:function(a){d||c(B(a))}}}var L=h.$$minErr("$sanitize"),z=/^<((?:[a-zA-Z])[\w:-]*)((?:\s+[\w:-]+(?:\s*=\s*(?:(?:"[^"]*")|(?:'[^']*')|[^>\s]+))?)*)\s*(\/?)\s*(>?)/,y=/^<\/\s*([\w:-]+)[^>]*>/,G=/([\w:-]+)(?:\s*=\s*(?:(?:"((?:[^"])*)")|(?:'((?:[^'])*)')|([^>\s]+)))?/g,K=/^</,J=/^<\//,H=/\x3c!--(.*?)--\x3e/g,x=/<!DOCTYPE([^>]*?)>/i,
+I=/<!\[CDATA\[(.*?)]]\x3e/g,M=/[\uD800-\uDBFF][\uDC00-\uDFFF]/g,N=/([^\#-~| |!])/g,v=g("area,br,col,hr,img,wbr");n=g("colgroup,dd,dt,li,p,tbody,td,tfoot,th,thead,tr");p=g("rp,rt");var u=h.extend({},p,n),s=h.extend({},n,g("address,article,aside,blockquote,caption,center,del,dir,div,dl,figure,figcaption,footer,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,hr,ins,map,menu,nav,ol,pre,script,section,table,ul")),t=h.extend({},p,g("a,abbr,acronym,b,bdi,bdo,big,br,cite,code,del,dfn,em,font,i,img,ins,kbd,label,map,mark,q,ruby,rp,rt,s,samp,small,span,strike,strong,sub,sup,time,tt,u,var"));
+n=g("circle,defs,desc,ellipse,font-face,font-face-name,font-face-src,g,glyph,hkern,image,linearGradient,line,marker,metadata,missing-glyph,mpath,path,polygon,polyline,radialGradient,rect,stop,svg,switch,text,title,tspan,use");var w=g("script,style"),C=h.extend({},v,s,t,u,n),D=g("background,cite,href,longdesc,src,usemap,xlink:href");n=g("abbr,align,alt,axis,bgcolor,border,cellpadding,cellspacing,class,clear,color,cols,colspan,compact,coords,dir,face,headers,height,hreflang,hspace,ismap,lang,language,nohref,nowrap,rel,rev,rows,rowspan,rules,scope,scrolling,shape,size,span,start,summary,tabindex,target,title,type,valign,value,vspace,width");
+p=g("accent-height,accumulate,additive,alphabetic,arabic-form,ascent,baseProfile,bbox,begin,by,calcMode,cap-height,class,color,color-rendering,content,cx,cy,d,dx,dy,descent,display,dur,end,fill,fill-rule,font-family,font-size,font-stretch,font-style,font-variant,font-weight,from,fx,fy,g1,g2,glyph-name,gradientUnits,hanging,height,horiz-adv-x,horiz-origin-x,ideographic,k,keyPoints,keySplines,keyTimes,lang,marker-end,marker-mid,marker-start,markerHeight,markerUnits,markerWidth,mathematical,max,min,offset,opacity,orient,origin,overline-position,overline-thickness,panose-1,path,pathLength,points,preserveAspectRatio,r,refX,refY,repeatCount,repeatDur,requiredExtensions,requiredFeatures,restart,rotate,rx,ry,slope,stemh,stemv,stop-color,stop-opacity,strikethrough-position,strikethrough-thickness,stroke,stroke-dasharray,stroke-dashoffset,stroke-linecap,stroke-linejoin,stroke-miterlimit,stroke-opacity,stroke-width,systemLanguage,target,text-anchor,to,transform,type,u1,u2,underline-position,un
 derline-thickness,unicode,unicode-range,units-per-em,values,version,viewBox,visibility,width,widths,x,x-height,x1,x2,xlink:actuate,xlink:arcrole,xlink:role,xlink:show,xlink:title,xlink:type,xml:base,xml:lang,xml:space,xmlns,xmlns:xlink,y,y1,y2,zoomAndPan",
+!0);var O=h.extend({},D,p,n),A=document.createElement("pre");h.module("ngSanitize",[]).provider("$sanitize",function(){this.$get=["$$sanitizeUri",function(a){return function(f){var d=[];F(f,r(d,function(c,b){return!/^unsafe/.test(a(c,b))}));return d.join("")}}]});h.module("ngSanitize").filter("linky",["$sanitize",function(a){var f=/((ftp|https?):\/\/|(www\.)|(mailto:)?[A-Za-z0-9._%+-]+@)\S*[^\s.;,(){}<>"\u201d\u2019]/i,d=/^mailto:/i;return function(c,b){function k(a){a&&g.push(E(a))}function e(a,
+c){g.push("<a ");h.isDefined(b)&&g.push('target="',b,'" ');g.push('href="',a.replace(/"/g,"&quot;"),'">');k(c);g.push("</a>")}if(!c)return c;for(var m,l=c,g=[],n,p;m=l.match(f);)n=m[0],m[2]||m[4]||(n=(m[3]?"http://":"mailto:")+n),p=m.index,k(l.substr(0,p)),e(n,m[0].replace(d,"")),l=l.substring(p+m[0].length);k(l);return a(g.join(""))}}])})(window,window.angular);
+//# sourceMappingURL=angular-sanitize.min.js.map

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/struts-examples/blob/a183bf5c/rest-angular/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-sanitize.min.js.map
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/rest-angular/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-sanitize.min.js.map b/rest-angular/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-sanitize.min.js.map
new file mode 100644
index 0000000..2f360f4
--- /dev/null
+++ b/rest-angular/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-sanitize.min.js.map
@@ -0,0 +1,8 @@
+{
+"version":3,
+"file":"angular-sanitize.min.js",
+"lineCount":15,
+"mappings":"A;;;;;aAKC,SAAQ,CAACA,CAAD,CAASC,CAAT,CAAkBC,CAAlB,CAA6B,CA6JtCC,QAASA,EAAY,CAACC,CAAD,CAAQ,CAC3B,IAAIC,EAAM,EACGC,EAAAC,CAAmBF,CAAnBE,CAAwBN,CAAAO,KAAxBD,CACbH,MAAA,CAAaA,CAAb,CACA,OAAOC,EAAAI,KAAA,CAAS,EAAT,CAJoB,CAmG7BC,QAASA,EAAO,CAACC,CAAD,CAAMC,CAAN,CAAqB,CAAA,IAC/BC,EAAM,EADyB,CACrBC,EAAQH,CAAAI,MAAA,CAAU,GAAV,CADa,CACGC,CACtC,KAAKA,CAAL,CAAS,CAAT,CAAYA,CAAZ,CAAgBF,CAAAG,OAAhB,CAA8BD,CAAA,EAA9B,CACEH,CAAA,CAAID,CAAA,CAAgBX,CAAAiB,UAAA,CAAkBJ,CAAA,CAAME,CAAN,CAAlB,CAAhB,CAA8CF,CAAA,CAAME,CAAN,CAAlD,CAAA,CAA8D,CAAA,CAEhE,OAAOH,EAL4B,CAqBrCM,QAASA,EAAU,CAACC,CAAD,CAAOC,CAAP,CAAgB,CAiGjCC,QAASA,EAAa,CAACC,CAAD,CAAMC,CAAN,CAAeC,CAAf,CAAqBC,CAArB,CAA4B,CAChDF,CAAA,CAAUvB,CAAAiB,UAAA,CAAkBM,CAAlB,CACV,IAAIG,CAAA,CAAcH,CAAd,CAAJ,CACE,IAAA,CAAOI,CAAAC,KAAA,EAAP,EAAuBC,CAAA,CAAeF,CAAAC,KAAA,EAAf,CAAvB,CAAA,CACEE,CAAA,CAAY,EAAZ,CAAgBH,CAAAC,KAAA,EAAhB,CAIAG,EAAA,CAAuBR,CAAvB,CAAJ,EAAuCI,CAAAC,KAAA,EAAvC,EAAuDL,CAAvD,EACEO,CAAA,CAAY,EAAZ,CAAgBP,CAAhB,CAKF,EAFAE,CAEA,CAFQO,CAA
 A,CAAaT,CAAb,CAER,EAFiC,CAAEE,CAAAA,CAEnC,GACEE,CAAAM,KAAA,CAAWV,CAAX,CAGF,KAAIW,EAAQ,EAEZV,EAAAW,QAAA,CAAaC,CAAb,CACE,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAQC,CAAR,CAAcC,CAAd,CAAiCC,CAAjC,CAAoDC,CAApD,CAAmE,CAMzEP,CAAA,CAAMI,CAAN,CAAA,CAAcI,CAAA,CALFH,CAKE,EAJTC,CAIS,EAHTC,CAGS,EAFT,EAES,CAN2D,CAD7E,CASIrB,EAAAuB,MAAJ,EAAmBvB,CAAAuB,MAAA,CAAcpB,CAAd,CAAuBW,CAAvB,CAA8BT,CAA9B,CA7B6B,CAgClDK,QAASA,EAAW,CAACR,CAAD,CAAMC,CAAN,CAAe,CAAA,IAC7BqB,EAAM,CADuB,CACpB7B,CAEb,IADAQ,CACA,CADUvB,CAAAiB,UAAA,CAAkBM,CAAlB,CACV,CAEE,IAAKqB,CAAL,CAAWjB,CAAAX,OAAX;AAA0B,CAA1B,CAAoC,CAApC,EAA6B4B,CAA7B,EACMjB,CAAA,CAAMiB,CAAN,CADN,EACoBrB,CADpB,CAAuCqB,CAAA,EAAvC,EAKF,GAAW,CAAX,EAAIA,CAAJ,CAAc,CAEZ,IAAK7B,CAAL,CAASY,CAAAX,OAAT,CAAwB,CAAxB,CAA2BD,CAA3B,EAAgC6B,CAAhC,CAAqC7B,CAAA,EAArC,CACMK,CAAAyB,IAAJ,EAAiBzB,CAAAyB,IAAA,CAAYlB,CAAA,CAAMZ,CAAN,CAAZ,CAGnBY,EAAAX,OAAA,CAAe4B,CANH,CAVmB,CAhIf,QAApB,GAAI,MAAOzB,EAAX,GAEIA,CAFJ,CACe,IAAb,GAAIA,CAAJ,EAAqC,WAArC,GAAqB,MAAOA,EAA5B,CACS,EADT,CAGS,EAHT,CAGcA,CAJhB,CADiC,KAQ7B2B,CA
 R6B,CAQtB3C,CARsB,CAQRwB,EAAQ,EARA,CAQIC,EAAOT,CARX,CAQiB4B,CAGlD,KAFApB,CAAAC,KAEA,CAFaoB,QAAQ,EAAG,CAAE,MAAOrB,EAAA,CAAMA,CAAAX,OAAN,CAAqB,CAArB,CAAT,CAExB,CAAOG,CAAP,CAAA,CAAa,CACX4B,CAAA,CAAO,EACP5C,EAAA,CAAQ,CAAA,CAGR,IAAKwB,CAAAC,KAAA,EAAL,EAAsBqB,CAAA,CAAgBtB,CAAAC,KAAA,EAAhB,CAAtB,CA2DET,CASA,CATOA,CAAAgB,QAAA,CAAa,IAAIe,MAAJ,CAAW,yBAAX,CAAuCvB,CAAAC,KAAA,EAAvC,CAAsD,QAAtD,CAAgE,GAAhE,CAAb,CACL,QAAQ,CAACuB,CAAD,CAAMJ,CAAN,CAAY,CAClBA,CAAA,CAAOA,CAAAZ,QAAA,CAAaiB,CAAb,CAA6B,IAA7B,CAAAjB,QAAA,CAA2CkB,CAA3C,CAAyD,IAAzD,CAEHjC,EAAAjB,MAAJ,EAAmBiB,CAAAjB,MAAA,CAAcuC,CAAA,CAAeK,CAAf,CAAd,CAEnB,OAAO,EALW,CADf,CASP,CAAAjB,CAAA,CAAY,EAAZ,CAAgBH,CAAAC,KAAA,EAAhB,CApEF,KAAqD,CAGnD,GAA6B,CAA7B,GAAIT,CAAAmC,QAAA,CAAa,SAAb,CAAJ,CAEER,CAEA,CAFQ3B,CAAAmC,QAAA,CAAa,IAAb,CAAmB,CAAnB,CAER,CAAa,CAAb,EAAIR,CAAJ,EAAkB3B,CAAAoC,YAAA,CAAiB,QAAjB;AAAwBT,CAAxB,CAAlB,GAAqDA,CAArD,GACM1B,CAAAoC,QAEJ,EAFqBpC,CAAAoC,QAAA,CAAgBrC,CAAAsC,UAAA,CAAe,CAAf,CAAkBX,CAAlB,CAAhB,CAErB,CADA3B,CACA,CADOA,CAAAsC,UAAA
 ,CAAeX,CAAf,CAAuB,CAAvB,CACP,CAAA3C,CAAA,CAAQ,CAAA,CAHV,CAJF,KAUO,IAAIuD,CAAAC,KAAA,CAAoBxC,CAApB,CAAJ,CAGL,IAFAkB,CAEA,CAFQlB,CAAAkB,MAAA,CAAWqB,CAAX,CAER,CACEvC,CACA,CADOA,CAAAgB,QAAA,CAAaE,CAAA,CAAM,CAAN,CAAb,CAAuB,EAAvB,CACP,CAAAlC,CAAA,CAAQ,CAAA,CAFV,CAHK,IAQA,IAAIyD,CAAAD,KAAA,CAA4BxC,CAA5B,CAAJ,CAGL,IAFAkB,CAEA,CAFQlB,CAAAkB,MAAA,CAAWwB,CAAX,CAER,CACE1C,CAEA,CAFOA,CAAAsC,UAAA,CAAepB,CAAA,CAAM,CAAN,CAAArB,OAAf,CAEP,CADAqB,CAAA,CAAM,CAAN,CAAAF,QAAA,CAAiB0B,CAAjB,CAAiC/B,CAAjC,CACA,CAAA3B,CAAA,CAAQ,CAAA,CAHV,CAHK,IAUI2D,EAAAH,KAAA,CAAsBxC,CAAtB,CAAJ,GAGL,CAFAkB,CAEA,CAFQlB,CAAAkB,MAAA,CAAW0B,CAAX,CAER,GAEM1B,CAAA,CAAM,CAAN,CAIJ,GAHElB,CACA,CADOA,CAAAsC,UAAA,CAAepB,CAAA,CAAM,CAAN,CAAArB,OAAf,CACP,CAAAqB,CAAA,CAAM,CAAN,CAAAF,QAAA,CAAiB4B,CAAjB,CAAmC1C,CAAnC,CAEF,EAAAlB,CAAA,CAAQ,CAAA,CANV,GASE4C,CACA,EADQ,GACR,CAAA5B,CAAA,CAAOA,CAAAsC,UAAA,CAAe,CAAf,CAVT,CAHK,CAiBHtD,EAAJ,GACE2C,CAKA,CALQ3B,CAAAmC,QAAA,CAAa,GAAb,CAKR,CAHAP,CAGA,EAHgB,CAAR,CAAAD,CAAA,CAAY3B,CAAZ,CAAmBA,CAAAsC,UAAA,
 CAAe,CAAf,CAAkBX,CAAlB,CAG3B,CAFA3B,CAEA,CAFe,CAAR,CAAA2B,CAAA,CAAY,EAAZ,CAAiB3B,CAAAsC,UAAA,CAAeX,CAAf,CAExB,CAAI1B,CAAAjB,MAAJ,EAAmBiB,CAAAjB,MAAA,CAAcuC,CAAA,CAAeK,CAAf,CAAd,CANrB,CAhDmD,CAuErD,GAAI5B,CAAJ,EAAYS,CAAZ,CACE,KAAMoC,EAAA,CAAgB,UAAhB,CAC4C7C,CAD5C,CAAN,CAGFS,CAAA,CAAOT,CAhFI,CAoFbW,CAAA,EA/FiC,CA4JnCY,QAASA,EAAc,CAACuB,CAAD,CAAQ,CAC7B,GAAKA,CAAAA,CAAL,CAAc,MAAO,EAErBC,EAAAC,UAAA;AAAsBF,CAAA9B,QAAA,CAAc,IAAd,CAAmB,MAAnB,CAGtB,OAAO+B,EAAAE,YANsB,CAgB/BC,QAASA,EAAc,CAACJ,CAAD,CAAQ,CAC7B,MAAOA,EAAA9B,QAAA,CACG,IADH,CACS,OADT,CAAAA,QAAA,CAEGmC,CAFH,CAE0B,QAAQ,CAACL,CAAD,CAAQ,CAC7C,IAAIM,EAAKN,CAAAO,WAAA,CAAiB,CAAjB,CACLC,EAAAA,CAAMR,CAAAO,WAAA,CAAiB,CAAjB,CACV,OAAO,IAAP,EAAgC,IAAhC,EAAiBD,CAAjB,CAAsB,KAAtB,GAA0CE,CAA1C,CAAgD,KAAhD,EAA0D,KAA1D,EAAqE,GAHxB,CAF1C,CAAAtC,QAAA,CAOGuC,CAPH,CAO4B,QAAQ,CAACT,CAAD,CAAQ,CAC/C,MAAO,IAAP,CAAcA,CAAAO,WAAA,CAAiB,CAAjB,CAAd,CAAoC,GADW,CAP5C,CAAArC,QAAA,CAUG,IAVH,CAUS,MAVT,CAAAA,QAAA,CAWG,IAXH,CAWS,MAXT,CADsB,CAyB/B9B,QAASA,EAAkB,CAACD,CA
 AD,CAAMuE,CAAN,CAAoB,CAC7C,IAAIC,EAAS,CAAA,CAAb,CACIC,EAAM7E,CAAA8E,KAAA,CAAa1E,CAAb,CAAkBA,CAAA6B,KAAlB,CACV,OAAO,CACLU,MAAOA,QAAQ,CAACrB,CAAD,CAAMY,CAAN,CAAaT,CAAb,CAAoB,CACjCH,CAAA,CAAMtB,CAAAiB,UAAA,CAAkBK,CAAlB,CACDsD,EAAAA,CAAL,EAAe3B,CAAA,CAAgB3B,CAAhB,CAAf,GACEsD,CADF,CACWtD,CADX,CAGKsD,EAAL,EAAsC,CAAA,CAAtC,GAAeG,CAAA,CAAczD,CAAd,CAAf,GACEuD,CAAA,CAAI,GAAJ,CAcA,CAbAA,CAAA,CAAIvD,CAAJ,CAaA,CAZAtB,CAAAgF,QAAA,CAAgB9C,CAAhB,CAAuB,QAAQ,CAAC+B,CAAD,CAAQgB,CAAR,CAAa,CAC1C,IAAIC,EAAKlF,CAAAiB,UAAA,CAAkBgE,CAAlB,CAAT,CACIE,EAAmB,KAAnBA,GAAW7D,CAAX6D,EAAqC,KAArCA,GAA4BD,CAA5BC;AAAyD,YAAzDA,GAAgDD,CAC3B,EAAA,CAAzB,GAAIE,CAAA,CAAWF,CAAX,CAAJ,EACsB,CAAA,CADtB,GACGG,CAAA,CAASH,CAAT,CADH,EAC8B,CAAAP,CAAA,CAAaV,CAAb,CAAoBkB,CAApB,CAD9B,GAEEN,CAAA,CAAI,GAAJ,CAIA,CAHAA,CAAA,CAAII,CAAJ,CAGA,CAFAJ,CAAA,CAAI,IAAJ,CAEA,CADAA,CAAA,CAAIR,CAAA,CAAeJ,CAAf,CAAJ,CACA,CAAAY,CAAA,CAAI,GAAJ,CANF,CAH0C,CAA5C,CAYA,CAAAA,CAAA,CAAIpD,CAAA,CAAQ,IAAR,CAAe,GAAnB,CAfF,CALiC,CAD9B,CAwBLoB,IAAKA,QAAQ,CAACvB,CAAD,
 CAAM,CACfA,CAAA,CAAMtB,CAAAiB,UAAA,CAAkBK,CAAlB,CACDsD,EAAL,EAAsC,CAAA,CAAtC,GAAeG,CAAA,CAAczD,CAAd,CAAf,GACEuD,CAAA,CAAI,IAAJ,CAEA,CADAA,CAAA,CAAIvD,CAAJ,CACA,CAAAuD,CAAA,CAAI,GAAJ,CAHF,CAKIvD,EAAJ,EAAWsD,CAAX,GACEA,CADF,CACW,CAAA,CADX,CAPe,CAxBd,CAmCLzE,MAAOA,QAAQ,CAACA,CAAD,CAAQ,CACdyE,CAAL,EACEC,CAAA,CAAIR,CAAA,CAAelE,CAAf,CAAJ,CAFiB,CAnClB,CAHsC,CA7c/C,IAAI6D,EAAkBhE,CAAAsF,SAAA,CAAiB,WAAjB,CAAtB,CAyJIvB,EACG,wGA1JP,CA2JEF,EAAiB,wBA3JnB,CA4JEzB,EAAc,yEA5JhB,CA6JE0B,EAAmB,IA7JrB,CA8JEF,EAAyB,MA9J3B,CA+JER,EAAiB,qBA/JnB,CAgKEM,EAAiB,qBAhKnB;AAiKEL,EAAe,yBAjKjB,CAkKEiB,EAAwB,iCAlK1B,CAoKEI,EAA0B,gBApK5B,CA6KI1C,EAAevB,CAAA,CAAQ,wBAAR,CAIf8E,EAAAA,CAA8B9E,CAAA,CAAQ,gDAAR,CAC9B+E,EAAAA,CAA+B/E,CAAA,CAAQ,OAAR,CADnC,KAEIsB,EAAyB/B,CAAAyF,OAAA,CAAe,EAAf,CACeD,CADf,CAEeD,CAFf,CAF7B,CAOI7D,EAAgB1B,CAAAyF,OAAA,CAAe,EAAf,CAAmBF,CAAnB,CAAgD9E,CAAA,CAAQ,4KAAR,CAAhD,CAPpB,CAYIoB,EAAiB7B,CAAAyF,OAAA,CAAe,EAAf,CAAmBD,CAAnB,CAAiD/E,CAAA,CAAQ,2JAAR,CAAjD,CAQjBiF;CAAAA,CAAcjF,CAAA,CAAQ,4NAAR,CAKlB
 ,KAAIwC,EAAkBxC,CAAA,CAAQ,cAAR,CAAtB,CAEIsE,EAAgB/E,CAAAyF,OAAA,CAAe,EAAf,CACezD,CADf,CAEeN,CAFf,CAGeG,CAHf,CAIeE,CAJf,CAKe2D,CALf,CAFpB,CAUIL,EAAW5E,CAAA,CAAQ,qDAAR,CAEXkF,EAAAA,CAAYlF,CAAA,CAAQ,kTAAR,CAQZmF;CAAAA,CAAWnF,CAAA,CAAQ,guCAAR;AAcoE,CAAA,CAdpE,CAgBf,KAAI2E,EAAapF,CAAAyF,OAAA,CAAe,EAAf,CACeJ,CADf,CAEeO,CAFf,CAGeD,CAHf,CAAjB,CAgLIzB,EAAU2B,QAAAC,cAAA,CAAuB,KAAvB,CA+Fd9F,EAAA+F,OAAA,CAAe,YAAf,CAA6B,EAA7B,CAAAC,SAAA,CAA0C,WAA1C,CAzXAC,QAA0B,EAAG,CAC3B,IAAAC,KAAA,CAAY,CAAC,eAAD,CAAkB,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAgB,CACpD,MAAO,SAAQ,CAAChF,CAAD,CAAO,CACpB,IAAIf,EAAM,EACVc,EAAA,CAAWC,CAAX,CAAiBd,CAAA,CAAmBD,CAAnB,CAAwB,QAAQ,CAACgG,CAAD,CAAMjB,CAAN,CAAe,CAC9D,MAAO,CAAC,SAAAxB,KAAA,CAAewC,CAAA,CAAcC,CAAd,CAAmBjB,CAAnB,CAAf,CADsD,CAA/C,CAAjB,CAGA,OAAO/E,EAAAI,KAAA,CAAS,EAAT,CALa,CAD8B,CAA1C,CADe,CAyX7B,CAwGAR,EAAA+F,OAAA,CAAe,YAAf,CAAAM,OAAA,CAAoC,OAApC,CAA6C,CAAC,WAAD,CAAc,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAY,CAAA,IACzEC,EACE,yFAFuE,CAGzEC,EAAgB,WAEpB,OAAO,SAAQ,CAACzD,CAAD,CAAO0D,CAAP,CAAe,CAsB5BC,QAASA,EA
 AO,CAAC3D,CAAD,CAAO,CAChBA,CAAL,EAGA5B,CAAAc,KAAA,CAAU/B,CAAA,CAAa6C,CAAb,CAAV,CAJqB,CAOvB4D,QAASA,EAAO,CAACC,CAAD;AAAM7D,CAAN,CAAY,CAC1B5B,CAAAc,KAAA,CAAU,KAAV,CACIjC,EAAA6G,UAAA,CAAkBJ,CAAlB,CAAJ,EACEtF,CAAAc,KAAA,CAAU,UAAV,CACUwE,CADV,CAEU,IAFV,CAIFtF,EAAAc,KAAA,CAAU,QAAV,CACU2E,CAAAzE,QAAA,CAAY,IAAZ,CAAkB,QAAlB,CADV,CAEU,IAFV,CAGAuE,EAAA,CAAQ3D,CAAR,CACA5B,EAAAc,KAAA,CAAU,MAAV,CAX0B,CA5B5B,GAAKc,CAAAA,CAAL,CAAW,MAAOA,EAMlB,KALA,IAAIV,CAAJ,CACIyE,EAAM/D,CADV,CAEI5B,EAAO,EAFX,CAGIyF,CAHJ,CAII7F,CACJ,CAAQsB,CAAR,CAAgByE,CAAAzE,MAAA,CAAUkE,CAAV,CAAhB,CAAA,CAEEK,CAQA,CARMvE,CAAA,CAAM,CAAN,CAQN,CANKA,CAAA,CAAM,CAAN,CAML,EANkBA,CAAA,CAAM,CAAN,CAMlB,GALEuE,CAKF,EALSvE,CAAA,CAAM,CAAN,CAAA,CAAW,SAAX,CAAuB,SAKhC,EAL6CuE,CAK7C,EAHA7F,CAGA,CAHIsB,CAAAS,MAGJ,CAFA4D,CAAA,CAAQI,CAAAC,OAAA,CAAW,CAAX,CAAchG,CAAd,CAAR,CAEA,CADA4F,CAAA,CAAQC,CAAR,CAAavE,CAAA,CAAM,CAAN,CAAAF,QAAA,CAAiBqE,CAAjB,CAAgC,EAAhC,CAAb,CACA,CAAAM,CAAA,CAAMA,CAAArD,UAAA,CAAc1C,CAAd,CAAkBsB,CAAA,CAAM,CAAN,CAAArB,OAAlB,CAER0F,E
 AAA,CAAQI,CAAR,CACA,OAAOR,EAAA,CAAUnF,CAAAX,KAAA,CAAU,EAAV,CAAV,CApBqB,CAL+C,CAAlC,CAA7C,CAlnBsC,CAArC,CAAD,CAqqBGT,MArqBH,CAqqBWA,MAAAC,QArqBX;",
+"sources":["angular-sanitize.js"],
+"names":["window","angular","undefined","sanitizeText","chars","buf","htmlSanitizeWriter","writer","noop","join","makeMap","str","lowercaseKeys","obj","items","split","i","length","lowercase","htmlParser","html","handler","parseStartTag","tag","tagName","rest","unary","blockElements","stack","last","inlineElements","parseEndTag","optionalEndTagElements","voidElements","push","attrs","replace","ATTR_REGEXP","match","name","doubleQuotedValue","singleQuotedValue","unquotedValue","decodeEntities","start","pos","end","index","text","stack.last","specialElements","RegExp","all","COMMENT_REGEXP","CDATA_REGEXP","indexOf","lastIndexOf","comment","substring","DOCTYPE_REGEXP","test","BEGING_END_TAGE_REGEXP","END_TAG_REGEXP","BEGIN_TAG_REGEXP","START_TAG_REGEXP","$sanitizeMinErr","value","hiddenPre","innerHTML","textContent","encodeEntities","SURROGATE_PAIR_REGEXP","hi","charCodeAt","low","NON_ALPHANUMERIC_REGEXP","uriValidator","ignore","out","bind","validElements","forEach","key","lkey","isIm
 age","validAttrs","uriAttrs","$$minErr","optionalEndTagBlockElements","optionalEndTagInlineElements","extend","svgElements","htmlAttrs","svgAttrs","document","createElement","module","provider","$SanitizeProvider","$get","$$sanitizeUri","uri","filter","$sanitize","LINKY_URL_REGEXP","MAILTO_REGEXP","target","addText","addLink","url","isDefined","raw","substr"]
+}


Mime
View raw message