struts-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From jo...@apache.org
Subject [19/30] struts git commit: WW-4522 Support latest stable AngularJS version in maven angularjs archetype
Date Fri, 10 Jul 2015 15:37:06 GMT
http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/struts/blob/7928d345/archetypes/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-resource.min.js.map
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/archetypes/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-resource.min.js.map b/archetypes/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-resource.min.js.map
index aede37e..191a437 100644
--- a/archetypes/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-resource.min.js.map
+++ b/archetypes/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-resource.min.js.map
@@ -2,7 +2,7 @@
 "version":3,
 "file":"angular-resource.min.js",
 "lineCount":12,
-"mappings":"A;;;;;aAKC,SAAQ,CAACA,CAAD,CAASC,CAAT,CAAkBC,CAAlB,CAA6B,CA6BtCC,QAASA,EAAmB,CAACC,CAAD,CAAMC,CAAN,CAAW,CACrCA,CAAA,CAAMA,CAAN,EAAa,EAEbJ,EAAAK,QAAA,CAAgBD,CAAhB,CAAqB,QAAQ,CAACE,CAAD,CAAQC,CAAR,CAAa,CACxC,OAAOH,CAAA,CAAIG,CAAJ,CADiC,CAA1C,CAIA,KAASA,IAAAA,CAAT,GAAgBJ,EAAhB,CACM,CAAAA,CAAAK,eAAA,CAAmBD,CAAnB,CAAJ,EAAmD,GAAnD,GAAiCA,CAAAE,OAAA,CAAW,CAAX,CAAjC,EAA4E,GAA5E,GAA0DF,CAAAE,OAAA,CAAW,CAAX,CAA1D,GACEL,CAAA,CAAIG,CAAJ,CADF,CACaJ,CAAA,CAAII,CAAJ,CADb,CAKF,OAAOH,EAb8B,CA3BvC,IAAIM,EAAkBV,CAAAW,SAAA,CAAiB,WAAjB,CAAtB,CAKIC,EAAoB,iCAoVxBZ,EAAAa,OAAA,CAAe,YAAf,CAA6B,CAAC,IAAD,CAA7B,CAAAC,SAAA,CACW,WADX,CACwB,QAAQ,EAAG,CAC/B,IAAIA,EAAW,IAEf,KAAAC,SAAA,CAAgB,CAEdC,qBAAsB,CAAA,CAFR,CAKdC,QAAS,CACP,IAAO,CAACC,OAAQ,KAAT,CADA,CAEP,KAAQ,CAACA,OAAQ,MAAT,CAFD,CAGP,MAAS,CAACA,OAAQ,KAAT,CAAgBC,QAAS,CAAA,CAAzB,CAHF,CAIP,OAAU,CAACD,OAAQ,QAAT,CAJH,CAKP,SAAU,CAACA,OAAQ,QAAT,CALH,CALK,CAchB;IAAAE,KAAA,CAAY,CAAC,OAAD,CAAU,IAAV,CAAgB,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAQC,CAAR,CAAY,CA+C9CC,QAASA,EAAK,CA
 ACC,CAAD,CAAWT,CAAX,CAAqB,CACjC,IAAAS,SAAA,CAAgBA,CAChB,KAAAT,SAAA,CAAgBU,CAAA,CAAO,EAAP,CAAWX,CAAAC,SAAX,CAA8BA,CAA9B,CAChB,KAAAW,UAAA,CAAiB,EAHgB,CAoEnCC,QAASA,EAAe,CAACC,CAAD,CAAMC,CAAN,CAAqBZ,CAArB,CAA8Ba,CAA9B,CAAuC,CAK7DC,QAASA,EAAa,CAACC,CAAD,CAAOC,CAAP,CAAqB,CACzC,IAAIC,EAAM,EACVD,EAAA,CAAeR,CAAA,CAAO,EAAP,CAAWI,CAAX,CAA0BI,CAA1B,CACf5B,EAAA,CAAQ4B,CAAR,CAAsB,QAAQ,CAAC3B,CAAD,CAAQC,CAAR,CAAa,CACrC4B,CAAA,CAAW7B,CAAX,CAAJ,GAAyBA,CAAzB,CAAiCA,CAAA,EAAjC,CACW,KAAA,CAAA,IAAAA,CAAA,EAASA,CAAAG,OAAT,EAA4C,GAA5C,EAAyBH,CAAAG,OAAA,CAAa,CAAb,CAAzB,CAAA,CACT,CAAA,CAAA,CAAA,KAAA,EAAA,CAAA,OAAA,CAAA,CAAA,CA5dZ,IALgB,IAKhB,EAAuB2B,CAAvB,EALiC,EAKjC,GAAuBA,CAAvB,EALgD,gBAKhD,GAAuBA,CAAvB,EAJI,CAAAxB,CAAAyB,KAAA,CAAuB,GAAvB,CAImBD,CAJnB,CAIJ,CACE,KAAM1B,EAAA,CAAgB,WAAhB,CAAsE0B,CAAtE,CAAN,CAGF,IADIE,IAAAA,EAAOF,CAAAG,MAAA,CAAW,GAAX,CAAPD,CACKE,EAAI,CADTF,CACYG,EAAKH,CAAAI,OAArB,CAAkCF,CAAlC,CAAsCC,CAAtC,EAA4CE,CAA5C,GAAoD1C,CAApD,CAA+DuC,CAAA,EAA/D,CAAoE,CAClE,IAAIjC,EAAM+B,CAAA,CAAKE,CAAL
 ,CACVG,EAAA,CAAe,IAAT,GAACA,CAAD,CAAiBA,CAAA,CAAIpC,CAAJ,CAAjB,CAA4BN,CAFgC,CAud/C,CAAA,IACiCK,EAAAA,CAAAA,CAD5C4B,EAAA,CAAI3B,CAAJ,CAAA,CAAW,CAF8B,CAA3C,CAKA,OAAO2B,EARkC,CAW3CU,QAASA,EAA0B,CAACC,CAAD,CAAW,CAC5C,MAAOA,EAAAC,SADqC,CAI9CC,QAASA,EAAQ,CAACzC,CAAD,CAAQ,CACvBJ,CAAA,CAAoBI,CAApB;AAA6B,EAA7B,CAAiC,IAAjC,CADuB,CAnBzB,IAAI0C,EAAQ,IAAIzB,CAAJ,CAAUK,CAAV,CAAeE,CAAf,CAEZb,EAAA,CAAUQ,CAAA,CAAO,EAAP,CAAWX,CAAAC,SAAAE,QAAX,CAAsCA,CAAtC,CAqBV8B,EAAAE,UAAAC,OAAA,CAA4BC,QAAQ,EAAG,CACrC,IAAInB,EAAOP,CAAA,CAAO,EAAP,CAAW,IAAX,CACX,QAAOO,CAAAoB,SACP,QAAOpB,CAAAqB,UACP,OAAOrB,EAJ8B,CAOvC3B,EAAA,CAAQY,CAAR,CAAiB,QAAQ,CAACqC,CAAD,CAASC,CAAT,CAAe,CACtC,IAAIC,EAAU,qBAAAnB,KAAA,CAA2BiB,CAAApC,OAA3B,CAEd6B,EAAA,CAASQ,CAAT,CAAA,CAAiB,QAAQ,CAACE,CAAD,CAAKC,CAAL,CAASC,CAAT,CAAaC,CAAb,CAAiB,CAAA,IACpCC,EAAS,EAD2B,CACvB7B,CADuB,CACjB8B,CADiB,CACRC,CAGhC,QAAQC,SAAAtB,OAAR,EACE,KAAK,CAAL,CACEqB,CACA,CADQH,CACR,CAAAE,CAAA,CAAUH,CAEZ,MAAK,CAAL,CACA,KAAK,CAAL,CACE,GAAIxB,CAAA,CAAWuB,CAAX,CAAJ,CAAoB,CAClB
 ,GAAIvB,CAAA,CAAWsB,CAAX,CAAJ,CAAoB,CAClBK,CAAA,CAAUL,CACVM,EAAA,CAAQL,CACR,MAHkB,CAMpBI,CAAA,CAAUJ,CACVK,EAAA,CAAQJ,CARU,CAApB,IAUO,CACLE,CAAA,CAASJ,CACTzB,EAAA,CAAO0B,CACPI,EAAA,CAAUH,CACV,MAJK,CAMT,KAAK,CAAL,CACMxB,CAAA,CAAWsB,CAAX,CAAJ,CAAoBK,CAApB,CAA8BL,CAA9B,CACSD,CAAJ,CAAaxB,CAAb,CAAoByB,CAApB,CACAI,CADA,CACSJ,CACd,MACF,MAAK,CAAL,CAAQ,KACR,SACE,KAAM/C,EAAA,CAAgB,SAAhB,CAEJsD,SAAAtB,OAFI,CAAN,CA9BJ,CAoCA,IAAIuB,EAAiB,IAAjBA,WAAiClB,EAArC,CACIzC,EAAQ2D,CAAA,CAAiBjC,CAAjB,CAAyBsB,CAAAnC,QAAA,CAAiB,EAAjB,CAAsB,IAAI4B,CAAJ,CAAaf,CAAb,CAD3D;AAEIkC,EAAa,EAFjB,CAGIC,EAAsBb,CAAAc,YAAtBD,EAA4Cb,CAAAc,YAAAvB,SAA5CsB,EACFvB,CAJF,CAKIyB,EAA2Bf,CAAAc,YAA3BC,EAAiDf,CAAAc,YAAAE,cAAjDD,EACFpE,CAEFI,EAAA,CAAQiD,CAAR,CAAgB,QAAQ,CAAChD,CAAD,CAAQC,CAAR,CAAa,CACxB,QAAX,EAAIA,CAAJ,EAA8B,SAA9B,EAAuBA,CAAvB,EAAkD,aAAlD,EAA2CA,CAA3C,GACE2D,CAAA,CAAW3D,CAAX,CADF,CACoBgE,CAAA,CAAKjE,CAAL,CADpB,CADmC,CAArC,CAMIkD,EAAJ,GAAaU,CAAAlC,KAAb,CAA+BA,CAA/B,CACAgB,EAAAwB,aAAA,CAAmBN,CAAnB,CACEzC,CAAA,CAAO,EAAP,C
 AAWM,CAAA,CAAcC,CAAd,CAAoBsB,CAAAO,OAApB,EAAqC,EAArC,CAAX,CAAqDA,CAArD,CADF,CAEEP,CAAA1B,IAFF,CAII6C,EAAAA,CAAUpD,CAAA,CAAM6C,CAAN,CAAAQ,KAAA,CAAuB,QAAQ,CAAC7B,CAAD,CAAW,CAAA,IAClDb,EAAOa,CAAAb,KAD2C,CAEpDyC,EAAUnE,CAAA8C,SAEZ,IAAIpB,CAAJ,CAAU,CAGR,GAAIhC,CAAAmB,QAAA,CAAgBa,CAAhB,CAAJ,GAA+B,CAAEb,CAAAmC,CAAAnC,QAAjC,CACE,KAAMT,EAAA,CAAgB,QAAhB,CAE+B6C,CAF/B,CAEqCD,CAAAnC,QAAA,CAAiB,OAAjB,CAA2B,QAFhE,CAGJnB,CAAAmB,QAAA,CAAgBa,CAAhB,CAAA,CAAwB,OAAxB,CAAkC,QAH9B,CAAN,CAMEsB,CAAAnC,QAAJ,EACEb,CAAAoC,OACA,CADe,CACf,CAAArC,CAAA,CAAQ2B,CAAR,CAAc,QAAQ,CAAC2C,CAAD,CAAO,CACP,QAApB,GAAI,MAAOA,EAAX,CACErE,CAAAsE,KAAA,CAAW,IAAI7B,CAAJ,CAAa4B,CAAb,CAAX,CADF,CAMErE,CAAAsE,KAAA,CAAWD,CAAX,CAPyB,CAA7B,CAFF,GAaEzE,CAAA,CAAoB8B,CAApB,CAA0B1B,CAA1B,CACA,CAAAA,CAAA8C,SAAA;AAAiBqB,CAdnB,CAVQ,CA4BVnE,CAAA+C,UAAA,CAAkB,CAAA,CAElBR,EAAAC,SAAA,CAAoBxC,CAEpB,OAAOuC,EApC+C,CAA1C,CAqCX,QAAQ,CAACA,CAAD,CAAW,CACpBvC,CAAA+C,UAAA,CAAkB,CAAA,CAElB,EAACU,CAAD,EAAUc,CAAV,EAAgBhC,CAAhB,CAEA,OAAOvB,EAAAwD,OAAA,CAAUjC,CA
 AV,CALa,CArCR,CA6Cd4B,EAAA,CAAUA,CAAAC,KAAA,CACR,QAAQ,CAAC7B,CAAD,CAAW,CACjB,IAAIvC,EAAQ6D,CAAA,CAAoBtB,CAApB,CACZ,EAACiB,CAAD,EAAYe,CAAZ,EAAkBvE,CAAlB,CAAyBuC,CAAAkC,QAAzB,CACA,OAAOzE,EAHU,CADX,CAMR+D,CANQ,CAQV,OAAKJ,EAAL,CAWOQ,CAXP,EAIEnE,CAAA8C,SAGO9C,CAHUmE,CAGVnE,CAFPA,CAAA+C,UAEO/C,CAFW,CAAA,CAEXA,CAAAA,CAPT,CAhHwC,CA+H1CyC,EAAAE,UAAA,CAAmB,GAAnB,CAAyBM,CAAzB,CAAA,CAAiC,QAAQ,CAACM,CAAD,CAASC,CAAT,CAAkBC,CAAlB,CAAyB,CAC5D5B,CAAA,CAAW0B,CAAX,CAAJ,GACEE,CAAmC,CAA3BD,CAA2B,CAAlBA,CAAkB,CAARD,CAAQ,CAAAA,CAAA,CAAS,EAD9C,CAGImB,EAAAA,CAASjC,CAAA,CAASQ,CAAT,CAAA0B,KAAA,CAAoB,IAApB,CAA0BpB,CAA1B,CAAkC,IAAlC,CAAwCC,CAAxC,CAAiDC,CAAjD,CACb,OAAOiB,EAAA5B,SAAP,EAA0B4B,CALsC,CAlI5B,CAAxC,CA2IAjC,EAAAmC,KAAA,CAAgBC,QAAQ,CAACC,CAAD,CAA0B,CAChD,MAAOzD,EAAA,CAAgBC,CAAhB,CAAqBH,CAAA,CAAO,EAAP,CAAWI,CAAX,CAA0BuD,CAA1B,CAArB,CAAyEnE,CAAzE,CADyC,CAIlD,OAAO8B,EA9KsD,CAnHjB,IAE1C8B,EAAO7E,CAAA6E,KAFmC,CAG5CxE,EAAUL,CAAAK,QAHkC,CAI5CoB,EAASzB,CAAAyB,OAJmC,CAK5C8C,EAAOvE,CAAAuE,KALqC,CAM5CpC,EAAanC,CAA
 AmC,WA+CfZ,EAAA0B,UAAA,CAAkB,CAChBuB,aAAcA,QAAQ,CAACa,CAAD,CAASxB,CAAT,CAAiByB,CAAjB,CAA4B,CAAA,IAC5CC,EAAO,IADqC,CAE9C3D,EAAM0D,CAAN1D,EAAmB2D,CAAA/D,SAF2B,CAG9CgE,CAH8C;AAI9CC,CAJ8C,CAM5C/D,EAAY6D,CAAA7D,UAAZA,CAA6B,EACjCrB,EAAA,CAAQuB,CAAAW,MAAA,CAAU,IAAV,CAAR,CAAyB,QAAQ,CAACmD,CAAD,CAAQ,CACvC,GAAc,gBAAd,GAAIA,CAAJ,CACE,KAAMhF,EAAA,CAAgB,SAAhB,CAAN,CAEI,CAAA,OAAA2B,KAAA,CAA0BqD,CAA1B,CAAN,EAA2CA,CAA3C,EACGrD,CAAA,IAAIsD,MAAJ,CAAW,cAAX,CAA4BD,CAA5B,CAAoC,SAApC,CAAArD,MAAA,CAAoDT,CAApD,CADH,GAEEF,CAAA,CAAUgE,CAAV,CAFF,CAEqB,CAAA,CAFrB,CAJuC,CAAzC,CASA9D,EAAA,CAAMA,CAAAgE,QAAA,CAAY,MAAZ,CAAoB,GAApB,CAEN/B,EAAA,CAASA,CAAT,EAAmB,EACnBxD,EAAA,CAAQkF,CAAA7D,UAAR,CAAwB,QAAQ,CAACmE,CAAD,CAAIC,CAAJ,CAAc,CAC5CN,CAAA,CAAM3B,CAAArD,eAAA,CAAsBsF,CAAtB,CAAA,CAAkCjC,CAAA,CAAOiC,CAAP,CAAlC,CAAqDP,CAAAxE,SAAA,CAAc+E,CAAd,CACvD9F,EAAA+F,UAAA,CAAkBP,CAAlB,CAAJ,EAAsC,IAAtC,GAA8BA,CAA9B,EACEC,CACA,CAtCCO,kBAAA,CAqC6BR,CArC7B,CAAAI,QAAA,CACG,OADH,CACY,GADZ,CAAAA,QAAA,CAEG,OAFH,CAEY,GAFZ,CAAAA,QAAA,CAGG
 ,MAHH,CAGW,GAHX,CAAAA,QAAA,CAIG,OAJH,CAIY,GAJZ,CAAAA,QAAA,CAKG,MALH,CAK8B,KAL9B,CAnBAA,QAAA,CACG,OADH,CACY,GADZ,CAAAA,QAAA,CAEG,OAFH,CAEY,GAFZ,CAAAA,QAAA,CAGG,OAHH,CAGY,GAHZ,CAyDD,CAAAhE,CAAA,CAAMA,CAAAgE,QAAA,CAAY,IAAID,MAAJ,CAAW,GAAX;AAAiBG,CAAjB,CAA4B,SAA5B,CAAuC,GAAvC,CAAZ,CAAyD,QAAQ,CAACG,CAAD,CAAQC,CAAR,CAAY,CACjF,MAAOT,EAAP,CAAoBS,CAD6D,CAA7E,CAFR,EAMEtE,CANF,CAMQA,CAAAgE,QAAA,CAAY,IAAID,MAAJ,CAAW,OAAX,CAAsBG,CAAtB,CAAiC,SAAjC,CAA4C,GAA5C,CAAZ,CAA8D,QAAQ,CAACG,CAAD,CACxEE,CADwE,CACxDC,CADwD,CAClD,CACxB,MAAsB,GAAtB,EAAIA,CAAA3F,OAAA,CAAY,CAAZ,CAAJ,CACS2F,CADT,CAGSD,CAHT,CAG0BC,CAJF,CADpB,CARoC,CAA9C,CAoBIb,EAAAxE,SAAAC,qBAAJ,GACEY,CADF,CACQA,CAAAgE,QAAA,CAAY,MAAZ,CAAoB,EAApB,CADR,EACmC,GADnC,CAMAhE,EAAA,CAAMA,CAAAgE,QAAA,CAAY,mBAAZ,CAAiC,GAAjC,CAENP,EAAAzD,IAAA,CAAaA,CAAAgE,QAAA,CAAY,QAAZ,CAAsB,IAAtB,CAIbvF,EAAA,CAAQwD,CAAR,CAAgB,QAAQ,CAACvD,CAAD,CAAQC,CAAR,CAAa,CAC9BgF,CAAA7D,UAAA,CAAenB,CAAf,CAAL,GACE8E,CAAAxB,OACA,CADgBwB,CAAAxB,OAChB,EADiC,EACjC,CAAAwB,CAAAxB,OAAA,CAActD,C
 AAd,CAAA,CAAqBD,CAFvB,CADmC,CAArC,CAnDgD,CADlC,CA+OlB,OAAOqB,EApSuC,CAApC,CAjBmB,CADnC,CA3VsC,CAArC,CAAD,CAspBG5B,MAtpBH,CAspBWA,MAAAC,QAtpBX;",
+"mappings":"A;;;;;aAKC,SAAQ,CAACA,CAAD,CAASC,CAAT,CAAkBC,CAAlB,CAA6B,CA6BtCC,QAASA,EAAmB,CAACC,CAAD,CAAMC,CAAN,CAAW,CACrCA,CAAA,CAAMA,CAAN,EAAa,EAEbJ,EAAAK,QAAA,CAAgBD,CAAhB,CAAqB,QAAQ,CAACE,CAAD,CAAQC,CAAR,CAAa,CACxC,OAAOH,CAAA,CAAIG,CAAJ,CADiC,CAA1C,CAIA,KAASA,IAAAA,CAAT,GAAgBJ,EAAhB,CACM,CAAAA,CAAAK,eAAA,CAAmBD,CAAnB,CAAJ,EAAmD,GAAnD,GAAiCA,CAAAE,OAAA,CAAW,CAAX,CAAjC,EAA4E,GAA5E,GAA0DF,CAAAE,OAAA,CAAW,CAAX,CAA1D,GACEL,CAAA,CAAIG,CAAJ,CADF,CACaJ,CAAA,CAAII,CAAJ,CADb,CAKF,OAAOH,EAb8B,CA3BvC,IAAIM,EAAkBV,CAAAW,SAAA,CAAiB,WAAjB,CAAtB,CAKIC,EAAoB,mCAqVxBZ,EAAAa,OAAA,CAAe,YAAf,CAA6B,CAAC,IAAD,CAA7B,CAAAC,SAAA,CACW,WADX,CACwB,QAAQ,EAAG,CAC/B,IAAIA,EAAW,IAEf,KAAAC,SAAA,CAAgB,CAEdC,qBAAsB,CAAA,CAFR,CAKdC,QAAS,CACP,IAAO,CAACC,OAAQ,KAAT,CADA,CAEP,KAAQ,CAACA,OAAQ,MAAT,CAFD,CAGP,MAAS,CAACA,OAAQ,KAAT,CAAgBC,QAAS,CAAA,CAAzB,CAHF,CAIP,OAAU,CAACD,OAAQ,QAAT,CAJH,CAKP,SAAU,CAACA,OAAQ,QAAT,CALH,CALK,CAchB;IAAAE,KAAA,CAAY,CAAC,OAAD,CAAU,IAAV,CAAgB,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAQC,CAAR,CAAY,CA+C9CC,QAASA,EAAK,CA
 ACC,CAAD,CAAWT,CAAX,CAAqB,CACjC,IAAAS,SAAA,CAAgBA,CAChB,KAAAT,SAAA,CAAgBU,CAAA,CAAO,EAAP,CAAWX,CAAAC,SAAX,CAA8BA,CAA9B,CAChB,KAAAW,UAAA,CAAiB,EAHgB,CAoEnCC,QAASA,EAAe,CAACC,CAAD,CAAMC,CAAN,CAAqBZ,CAArB,CAA8Ba,CAA9B,CAAuC,CAK7DC,QAASA,EAAa,CAACC,CAAD,CAAOC,CAAP,CAAqB,CACzC,IAAIC,EAAM,EACVD,EAAA,CAAeR,CAAA,CAAO,EAAP,CAAWI,CAAX,CAA0BI,CAA1B,CACf5B,EAAA,CAAQ4B,CAAR,CAAsB,QAAQ,CAAC3B,CAAD,CAAQC,CAAR,CAAa,CACrC4B,CAAA,CAAW7B,CAAX,CAAJ,GAAyBA,CAAzB,CAAiCA,CAAA,EAAjC,CACW,KAAA,CAAA,IAAAA,CAAA,EAASA,CAAAG,OAAT,EAA4C,GAA5C,EAAyBH,CAAAG,OAAA,CAAa,CAAb,CAAzB,CAAA,CACT,CAAA,CAAA,CAAA,KAAA,EAAA,CAAA,OAAA,CAAA,CAAA,CA7dZ,IALgB,IAKhB,EAAuB2B,CAAvB,EALiC,EAKjC,GAAuBA,CAAvB,EALgD,gBAKhD,GAAuBA,CAAvB,EAJI,CAAAxB,CAAAyB,KAAA,CAAuB,GAAvB,CAImBD,CAJnB,CAIJ,CACE,KAAM1B,EAAA,CAAgB,WAAhB,CAAsE0B,CAAtE,CAAN,CAGF,IADIE,IAAAA,EAAOF,CAAAG,MAAA,CAAW,GAAX,CAAPD,CACKE,EAAI,CADTF,CACYG,EAAKH,CAAAI,OAArB,CAAkCF,CAAlC,CAAsCC,CAAtC,EAA4CE,CAA5C,GAAoD1C,CAApD,CAA+DuC,CAAA,EAA/D,CAAoE,CAClE,IAAIjC,EAAM+B,CAAA,CAAKE,CAAL
 ,CACVG,EAAA,CAAe,IAAT,GAACA,CAAD,CAAiBA,CAAA,CAAIpC,CAAJ,CAAjB,CAA4BN,CAFgC,CAwd/C,CAAA,IACiCK,EAAAA,CAAAA,CAD5C4B,EAAA,CAAI3B,CAAJ,CAAA,CAAW,CAF8B,CAA3C,CAKA,OAAO2B,EARkC,CAW3CU,QAASA,EAA0B,CAACC,CAAD,CAAW,CAC5C,MAAOA,EAAAC,SADqC,CAI9CC,QAASA,EAAQ,CAACzC,CAAD,CAAQ,CACvBJ,CAAA,CAAoBI,CAApB;AAA6B,EAA7B,CAAiC,IAAjC,CADuB,CAnBzB,IAAI0C,EAAQ,IAAIzB,CAAJ,CAAUK,CAAV,CAAeE,CAAf,CAEZb,EAAA,CAAUQ,CAAA,CAAO,EAAP,CAAWX,CAAAC,SAAAE,QAAX,CAAsCA,CAAtC,CAqBV8B,EAAAE,UAAAC,OAAA,CAA4BC,QAAQ,EAAG,CACrC,IAAInB,EAAOP,CAAA,CAAO,EAAP,CAAW,IAAX,CACX,QAAOO,CAAAoB,SACP,QAAOpB,CAAAqB,UACP,OAAOrB,EAJ8B,CAOvC3B,EAAA,CAAQY,CAAR,CAAiB,QAAQ,CAACqC,CAAD,CAASC,CAAT,CAAe,CACtC,IAAIC,EAAU,qBAAAnB,KAAA,CAA2BiB,CAAApC,OAA3B,CAEd6B,EAAA,CAASQ,CAAT,CAAA,CAAiB,QAAQ,CAACE,CAAD,CAAKC,CAAL,CAASC,CAAT,CAAaC,CAAb,CAAiB,CAAA,IACpCC,EAAS,EAD2B,CACvB7B,CADuB,CACjB8B,CADiB,CACRC,CAGhC,QAAQC,SAAAtB,OAAR,EACE,KAAK,CAAL,CACEqB,CACA,CADQH,CACR,CAAAE,CAAA,CAAUH,CAEZ,MAAK,CAAL,CACA,KAAK,CAAL,CACE,GAAIxB,CAAA,CAAWuB,CAAX,CAAJ,CAAoB,CAClB
 ,GAAIvB,CAAA,CAAWsB,CAAX,CAAJ,CAAoB,CAClBK,CAAA,CAAUL,CACVM,EAAA,CAAQL,CACR,MAHkB,CAMpBI,CAAA,CAAUJ,CACVK,EAAA,CAAQJ,CARU,CAApB,IAUO,CACLE,CAAA,CAASJ,CACTzB,EAAA,CAAO0B,CACPI,EAAA,CAAUH,CACV,MAJK,CAMT,KAAK,CAAL,CACMxB,CAAA,CAAWsB,CAAX,CAAJ,CAAoBK,CAApB,CAA8BL,CAA9B,CACSD,CAAJ,CAAaxB,CAAb,CAAoByB,CAApB,CACAI,CADA,CACSJ,CACd,MACF,MAAK,CAAL,CAAQ,KACR,SACE,KAAM/C,EAAA,CAAgB,SAAhB,CAEJsD,SAAAtB,OAFI,CAAN,CA9BJ,CAoCA,IAAIuB,EAAiB,IAAjBA,WAAiClB,EAArC,CACIzC,EAAQ2D,CAAA,CAAiBjC,CAAjB,CAAyBsB,CAAAnC,QAAA,CAAiB,EAAjB,CAAsB,IAAI4B,CAAJ,CAAaf,CAAb,CAD3D;AAEIkC,EAAa,EAFjB,CAGIC,EAAsBb,CAAAc,YAAtBD,EAA4Cb,CAAAc,YAAAvB,SAA5CsB,EACFvB,CAJF,CAKIyB,EAA2Bf,CAAAc,YAA3BC,EAAiDf,CAAAc,YAAAE,cAAjDD,EACFpE,CAEFI,EAAA,CAAQiD,CAAR,CAAgB,QAAQ,CAAChD,CAAD,CAAQC,CAAR,CAAa,CACxB,QAAX,EAAIA,CAAJ,EAA8B,SAA9B,EAAuBA,CAAvB,EAAkD,aAAlD,EAA2CA,CAA3C,GACE2D,CAAA,CAAW3D,CAAX,CADF,CACoBgE,CAAA,CAAKjE,CAAL,CADpB,CADmC,CAArC,CAMIkD,EAAJ,GAAaU,CAAAlC,KAAb,CAA+BA,CAA/B,CACAgB,EAAAwB,aAAA,CAAmBN,CAAnB,CACEzC,CAAA,CAAO,EAAP,C
 AAWM,CAAA,CAAcC,CAAd,CAAoBsB,CAAAO,OAApB,EAAqC,EAArC,CAAX,CAAqDA,CAArD,CADF,CAEEP,CAAA1B,IAFF,CAII6C,EAAAA,CAAUpD,CAAA,CAAM6C,CAAN,CAAAQ,KAAA,CAAuB,QAAQ,CAAC7B,CAAD,CAAW,CAAA,IAClDb,EAAOa,CAAAb,KAD2C,CAEpDyC,EAAUnE,CAAA8C,SAEZ,IAAIpB,CAAJ,CAAU,CAGR,GAAIhC,CAAAmB,QAAA,CAAgBa,CAAhB,CAAJ,GAA+B,CAAEb,CAAAmC,CAAAnC,QAAjC,CACE,KAAMT,EAAA,CAAgB,QAAhB,CAEkD6C,CAFlD,CAEwDD,CAAAnC,QAAA,CAAiB,OAAjB,CAA2B,QAFnF,CAGJnB,CAAAmB,QAAA,CAAgBa,CAAhB,CAAA,CAAwB,OAAxB,CAAkC,QAH9B,CAGwCkC,CAAAhD,OAHxC,CAG2DgD,CAAAtC,IAH3D,CAAN,CAME0B,CAAAnC,QAAJ,EACEb,CAAAoC,OACA,CADe,CACf,CAAArC,CAAA,CAAQ2B,CAAR,CAAc,QAAQ,CAAC2C,CAAD,CAAO,CACP,QAApB,GAAI,MAAOA,EAAX,CACErE,CAAAsE,KAAA,CAAW,IAAI7B,CAAJ,CAAa4B,CAAb,CAAX,CADF,CAMErE,CAAAsE,KAAA,CAAWD,CAAX,CAPyB,CAA7B,CAFF;CAaEzE,CAAA,CAAoB8B,CAApB,CAA0B1B,CAA1B,CACA,CAAAA,CAAA8C,SAAA,CAAiBqB,CAdnB,CAVQ,CA4BVnE,CAAA+C,UAAA,CAAkB,CAAA,CAElBR,EAAAC,SAAA,CAAoBxC,CAEpB,OAAOuC,EApC+C,CAA1C,CAqCX,QAAQ,CAACA,CAAD,CAAW,CACpBvC,CAAA+C,UAAA,CAAkB,CAAA,CAElB,EAACU,CAAD,EAAUc,CAAV,EAAgB
 hC,CAAhB,CAEA,OAAOvB,EAAAwD,OAAA,CAAUjC,CAAV,CALa,CArCR,CA6Cd4B,EAAA,CAAUA,CAAAC,KAAA,CACR,QAAQ,CAAC7B,CAAD,CAAW,CACjB,IAAIvC,EAAQ6D,CAAA,CAAoBtB,CAApB,CACZ,EAACiB,CAAD,EAAYe,CAAZ,EAAkBvE,CAAlB,CAAyBuC,CAAAkC,QAAzB,CACA,OAAOzE,EAHU,CADX,CAMR+D,CANQ,CAQV,OAAKJ,EAAL,CAWOQ,CAXP,EAIEnE,CAAA8C,SAGO9C,CAHUmE,CAGVnE,CAFPA,CAAA+C,UAEO/C,CAFW,CAAA,CAEXA,CAAAA,CAPT,CAhHwC,CA+H1CyC,EAAAE,UAAA,CAAmB,GAAnB,CAAyBM,CAAzB,CAAA,CAAiC,QAAQ,CAACM,CAAD,CAASC,CAAT,CAAkBC,CAAlB,CAAyB,CAC5D5B,CAAA,CAAW0B,CAAX,CAAJ,GACEE,CAAmC,CAA3BD,CAA2B,CAAlBA,CAAkB,CAARD,CAAQ,CAAAA,CAAA,CAAS,EAD9C,CAGImB,EAAAA,CAASjC,CAAA,CAASQ,CAAT,CAAA0B,KAAA,CAAoB,IAApB,CAA0BpB,CAA1B,CAAkC,IAAlC,CAAwCC,CAAxC,CAAiDC,CAAjD,CACb,OAAOiB,EAAA5B,SAAP,EAA0B4B,CALsC,CAlI5B,CAAxC,CA2IAjC,EAAAmC,KAAA,CAAgBC,QAAQ,CAACC,CAAD,CAA0B,CAChD,MAAOzD,EAAA,CAAgBC,CAAhB,CAAqBH,CAAA,CAAO,EAAP,CAAWI,CAAX,CAA0BuD,CAA1B,CAArB,CAAyEnE,CAAzE,CADyC,CAIlD,OAAO8B,EA9KsD,CAnHjB,IAE1C8B,EAAO7E,CAAA6E,KAFmC,CAG5CxE,EAAUL,CAAAK,QAHkC,CAI5CoB,EAASzB,CAAAyB,OAJmC,CAK5
 C8C,EAAOvE,CAAAuE,KALqC,CAM5CpC,EAAanC,CAAAmC,WA+CfZ,EAAA0B,UAAA,CAAkB,CAChBuB,aAAcA,QAAQ,CAACa,CAAD,CAASxB,CAAT,CAAiByB,CAAjB,CAA4B,CAAA,IAC5CC,EAAO,IADqC;AAE9C3D,EAAM0D,CAAN1D,EAAmB2D,CAAA/D,SAF2B,CAG9CgE,CAH8C,CAI9CC,CAJ8C,CAM5C/D,EAAY6D,CAAA7D,UAAZA,CAA6B,EACjCrB,EAAA,CAAQuB,CAAAW,MAAA,CAAU,IAAV,CAAR,CAAyB,QAAQ,CAACmD,CAAD,CAAQ,CACvC,GAAc,gBAAd,GAAIA,CAAJ,CACE,KAAMhF,EAAA,CAAgB,SAAhB,CAAN,CAEI,CAAA,OAAA2B,KAAA,CAA0BqD,CAA1B,CAAN,EAA2CA,CAA3C,EACGrD,CAAA,IAAIsD,MAAJ,CAAW,cAAX,CAA4BD,CAA5B,CAAoC,SAApC,CAAArD,MAAA,CAAoDT,CAApD,CADH,GAEEF,CAAA,CAAUgE,CAAV,CAFF,CAEqB,CAAA,CAFrB,CAJuC,CAAzC,CASA9D,EAAA,CAAMA,CAAAgE,QAAA,CAAY,MAAZ,CAAoB,GAApB,CAEN/B,EAAA,CAASA,CAAT,EAAmB,EACnBxD,EAAA,CAAQkF,CAAA7D,UAAR,CAAwB,QAAQ,CAACmE,CAAD,CAAIC,CAAJ,CAAc,CAC5CN,CAAA,CAAM3B,CAAArD,eAAA,CAAsBsF,CAAtB,CAAA,CAAkCjC,CAAA,CAAOiC,CAAP,CAAlC,CAAqDP,CAAAxE,SAAA,CAAc+E,CAAd,CACvD9F,EAAA+F,UAAA,CAAkBP,CAAlB,CAAJ,EAAsC,IAAtC,GAA8BA,CAA9B,EACEC,CACA,CAtCCO,kBAAA,CAqC6BR,CArC7B,CAAAI,QAAA,CACG,OADH,CACY,GADZ,CAAA
 A,QAAA,CAEG,OAFH,CAEY,GAFZ,CAAAA,QAAA,CAGG,MAHH,CAGW,GAHX,CAAAA,QAAA,CAIG,OAJH,CAIY,GAJZ,CAAAA,QAAA,CAKG,MALH,CAK8B,KAL9B,CAnBAA,QAAA,CACG,OADH,CACY,GADZ,CAAAA,QAAA,CAEG,OAFH,CAEY,GAFZ,CAAAA,QAAA,CAGG,OAHH;AAGY,GAHZ,CAyDD,CAAAhE,CAAA,CAAMA,CAAAgE,QAAA,CAAY,IAAID,MAAJ,CAAW,GAAX,CAAiBG,CAAjB,CAA4B,SAA5B,CAAuC,GAAvC,CAAZ,CAAyD,QAAQ,CAACG,CAAD,CAAQC,CAAR,CAAY,CACjF,MAAOT,EAAP,CAAoBS,CAD6D,CAA7E,CAFR,EAMEtE,CANF,CAMQA,CAAAgE,QAAA,CAAY,IAAID,MAAJ,CAAW,OAAX,CAAsBG,CAAtB,CAAiC,SAAjC,CAA4C,GAA5C,CAAZ,CAA8D,QAAQ,CAACG,CAAD,CACxEE,CADwE,CACxDC,CADwD,CAClD,CACxB,MAAsB,GAAtB,EAAIA,CAAA3F,OAAA,CAAY,CAAZ,CAAJ,CACS2F,CADT,CAGSD,CAHT,CAG0BC,CAJF,CADpB,CARoC,CAA9C,CAoBIb,EAAAxE,SAAAC,qBAAJ,GACEY,CADF,CACQA,CAAAgE,QAAA,CAAY,MAAZ,CAAoB,EAApB,CADR,EACmC,GADnC,CAMAhE,EAAA,CAAMA,CAAAgE,QAAA,CAAY,mBAAZ,CAAiC,GAAjC,CAENP,EAAAzD,IAAA,CAAaA,CAAAgE,QAAA,CAAY,QAAZ,CAAsB,IAAtB,CAIbvF,EAAA,CAAQwD,CAAR,CAAgB,QAAQ,CAACvD,CAAD,CAAQC,CAAR,CAAa,CAC9BgF,CAAA7D,UAAA,CAAenB,CAAf,CAAL,GACE8E,CAAAxB,OACA,CADgBwB,CAAAxB,OAC
 hB,EADiC,EACjC,CAAAwB,CAAAxB,OAAA,CAActD,CAAd,CAAA,CAAqBD,CAFvB,CADmC,CAArC,CAnDgD,CADlC,CA+OlB,OAAOqB,EApSuC,CAApC,CAjBmB,CADnC,CA5VsC,CAArC,CAAD,CAupBG5B,MAvpBH,CAupBWA,MAAAC,QAvpBX;",
 "sources":["angular-resource.js"],
 "names":["window","angular","undefined","shallowClearAndCopy","src","dst","forEach","value","key","hasOwnProperty","charAt","$resourceMinErr","$$minErr","MEMBER_NAME_REGEX","module","provider","defaults","stripTrailingSlashes","actions","method","isArray","$get","$http","$q","Route","template","extend","urlParams","resourceFactory","url","paramDefaults","options","extractParams","data","actionParams","ids","isFunction","path","test","keys","split","i","ii","length","obj","defaultResponseInterceptor","response","resource","Resource","route","prototype","toJSON","Resource.prototype.toJSON","$promise","$resolved","action","name","hasBody","a1","a2","a3","a4","params","success","error","arguments","isInstanceCall","httpConfig","responseInterceptor","interceptor","responseErrorInterceptor","responseError","copy","setUrlParams","promise","then","item","push","noop","reject","headers","result","call","bind","Resource.bind","additionalParamDefaults","config","actionUrl","self","val","encode
 dVal","param","RegExp","replace","_","urlParam","isDefined","encodeURIComponent","match","p1","leadingSlashes","tail"]
 }

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/struts/blob/7928d345/archetypes/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-route.js
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/archetypes/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-route.js b/archetypes/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-route.js
index 68150e7..27ce94f 100644
--- a/archetypes/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-route.js
+++ b/archetypes/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-route.js
@@ -1,6 +1,6 @@
 /**
- * @license AngularJS v1.3.15
- * (c) 2010-2014 Google, Inc. http://angularjs.org
+ * @license AngularJS v1.4.2
+ * (c) 2010-2015 Google, Inc. http://angularjs.org
 * License: MIT
 */
 (function(window, angular, undefined) {'use strict';
@@ -78,8 +78,8 @@ function $RouteProvider() {
  *  - `controller` – `{(string|function()=}` – Controller fn that should be associated with
  *   newly created scope or the name of a {@link angular.Module#controller registered
  *   controller} if passed as a string.
-  *  - `controllerAs` – `{string=}` – A controller alias name. If present the controller will be
-  *   published to scope under the `controllerAs` name.
+  *  - `controllerAs` – `{string=}` – An identifier name for a reference to the controller.
+  *   If present, the controller will be published to scope under the `controllerAs` name.
  *  - `template` – `{string=|function()=}` – html template as a string or a function that
  *   returns an html template as a string which should be used by {@link
  *   ngRoute.directive:ngView ngView} or {@link ng.directive:ngInclude ngInclude} directives.
@@ -440,9 +440,11 @@ function $RouteProvider() {
   * @name $route#$routeUpdate
   * @eventType broadcast on root scope
   * @description
-   *
   * The `reloadOnSearch` property has been set to false, and we are reusing the same
   * instance of the Controller.
+   *
+   * @param {Object} angularEvent Synthetic event object
+   * @param {Route} current Current/previous route information.
   */
 
   var forceReload = false,
@@ -594,9 +596,8 @@ function $RouteProvider() {
         if (angular.isFunction(templateUrl)) {
          templateUrl = templateUrl(nextRoute.params);
         }
-        templateUrl = $sce.getTrustedResourceUrl(templateUrl);
         if (angular.isDefined(templateUrl)) {
-         nextRoute.loadedTemplateUrl = templateUrl;
+         nextRoute.loadedTemplateUrl = $sce.valueOf(templateUrl);
          template = $templateRequest(templateUrl);
         }
        }
@@ -606,8 +607,8 @@ function $RouteProvider() {
        return $q.all(locals);
       }
      }).
-     // after route change
      then(function(locals) {
+      // after route change
       if (nextRoute == $route.current) {
        if (nextRoute) {
         nextRoute.locals = locals;

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/struts/blob/7928d345/archetypes/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-route.min.js
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/archetypes/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-route.min.js b/archetypes/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-route.min.js
index ca3e81b..fb2bdef 100644
--- a/archetypes/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-route.min.js
+++ b/archetypes/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-route.min.js
@@ -1,15 +1,15 @@
 /*
- AngularJS v1.3.15
- (c) 2010-2014 Google, Inc. http://angularjs.org
+ AngularJS v1.4.2
+ (c) 2010-2015 Google, Inc. http://angularjs.org
 License: MIT
 */
-(function(q,d,C){'use strict';function v(r,k,h){return{restrict:"ECA",terminal:!0,priority:400,transclude:"element",link:function(a,f,b,c,y){function z(){l&&(h.cancel(l),l=null);m&&(m.$destroy(),m=null);n&&(l=h.leave(n),l.then(function(){l=null}),n=null)}function x(){var b=r.current&&r.current.locals;if(d.isDefined(b&&b.$template)){var b=a.$new(),c=r.current;n=y(b,function(b){h.enter(b,null,n||f).then(function(){!d.isDefined(t)||t&&!a.$eval(t)||k()});z()});m=c.scope=b;m.$emit("$viewContentLoaded");
-m.$eval(w)}else z()}var m,n,l,t=b.autoscroll,w=b.onload||"";a.$on("$routeChangeSuccess",x);x()}}}function A(d,k,h){return{restrict:"ECA",priority:-400,link:function(a,f){var b=h.current,c=b.locals;f.html(c.$template);var y=d(f.contents());b.controller&&(c.$scope=a,c=k(b.controller,c),b.controllerAs&&(a[b.controllerAs]=c),f.data("$ngControllerController",c),f.children().data("$ngControllerController",c));y(a)}}}q=d.module("ngRoute",["ng"]).provider("$route",function(){function r(a,f){return d.extend(Object.create(a),
-f)}function k(a,d){var b=d.caseInsensitiveMatch,c={originalPath:a,regexp:a},h=c.keys=[];a=a.replace(/([().])/g,"\\$1").replace(/(\/)?:(\w+)([\?\*])?/g,function(a,d,b,c){a="?"===c?c:null;c="*"===c?c:null;h.push({name:b,optional:!!a});d=d||"";return""+(a?"":d)+"(?:"+(a?d:"")+(c&&"(.+?)"||"([^/]+)")+(a||"")+")"+(a||"")}).replace(/([\/$\*])/g,"\\$1");c.regexp=new RegExp("^"+a+"$",b?"i":"");return c}var h={};this.when=function(a,f){var b=d.copy(f);d.isUndefined(b.reloadOnSearch)&&(b.reloadOnSearch=!0);
-d.isUndefined(b.caseInsensitiveMatch)&&(b.caseInsensitiveMatch=this.caseInsensitiveMatch);h[a]=d.extend(b,a&&k(a,b));if(a){var c="/"==a[a.length-1]?a.substr(0,a.length-1):a+"/";h[c]=d.extend({redirectTo:a},k(c,b))}return this};this.caseInsensitiveMatch=!1;this.otherwise=function(a){"string"===typeof a&&(a={redirectTo:a});this.when(null,a);return this};this.$get=["$rootScope","$location","$routeParams","$q","$injector","$templateRequest","$sce",function(a,f,b,c,k,q,x){function m(b){var e=s.current;
-(v=(p=l())&&e&&p.$$route===e.$$route&&d.equals(p.pathParams,e.pathParams)&&!p.reloadOnSearch&&!w)||!e&&!p||a.$broadcast("$routeChangeStart",p,e).defaultPrevented&&b&&b.preventDefault()}function n(){var u=s.current,e=p;if(v)u.params=e.params,d.copy(u.params,b),a.$broadcast("$routeUpdate",u);else if(e||u)w=!1,(s.current=e)&&e.redirectTo&&(d.isString(e.redirectTo)?f.path(t(e.redirectTo,e.params)).search(e.params).replace():f.url(e.redirectTo(e.pathParams,f.path(),f.search())).replace()),c.when(e).then(function(){if(e){var a=
-d.extend({},e.resolve),b,g;d.forEach(a,function(b,e){a[e]=d.isString(b)?k.get(b):k.invoke(b,null,null,e)});d.isDefined(b=e.template)?d.isFunction(b)&&(b=b(e.params)):d.isDefined(g=e.templateUrl)&&(d.isFunction(g)&&(g=g(e.params)),g=x.getTrustedResourceUrl(g),d.isDefined(g)&&(e.loadedTemplateUrl=g,b=q(g)));d.isDefined(b)&&(a.$template=b);return c.all(a)}}).then(function(c){e==s.current&&(e&&(e.locals=c,d.copy(e.params,b)),a.$broadcast("$routeChangeSuccess",e,u))},function(b){e==s.current&&a.$broadcast("$routeChangeError",
-e,u,b)})}function l(){var a,b;d.forEach(h,function(c,h){var g;if(g=!b){var k=f.path();g=c.keys;var m={};if(c.regexp)if(k=c.regexp.exec(k)){for(var l=1,n=k.length;l<n;++l){var p=g[l-1],q=k[l];p&&q&&(m[p.name]=q)}g=m}else g=null;else g=null;g=a=g}g&&(b=r(c,{params:d.extend({},f.search(),a),pathParams:a}),b.$$route=c)});return b||h[null]&&r(h[null],{params:{},pathParams:{}})}function t(a,b){var c=[];d.forEach((a||"").split(":"),function(a,d){if(0===d)c.push(a);else{var f=a.match(/(\w+)(?:[?*])?(.*)/),
-h=f[1];c.push(b[h]);c.push(f[2]||"");delete b[h]}});return c.join("")}var w=!1,p,v,s={routes:h,reload:function(){w=!0;a.$evalAsync(function(){m();n()})},updateParams:function(a){if(this.current&&this.current.$$route)a=d.extend({},this.current.params,a),f.path(t(this.current.$$route.originalPath,a)),f.search(a);else throw B("norout");}};a.$on("$locationChangeStart",m);a.$on("$locationChangeSuccess",n);return s}]});var B=d.$$minErr("ngRoute");q.provider("$routeParams",function(){this.$get=function(){return{}}});
-q.directive("ngView",v);q.directive("ngView",A);v.$inject=["$route","$anchorScroll","$animate"];A.$inject=["$compile","$controller","$route"]})(window,window.angular);
+(function(p,c,C){'use strict';function v(r,h,g){return{restrict:"ECA",terminal:!0,priority:400,transclude:"element",link:function(a,f,b,d,y){function z(){k&&(g.cancel(k),k=null);l&&(l.$destroy(),l=null);m&&(k=g.leave(m),k.then(function(){k=null}),m=null)}function x(){var b=r.current&&r.current.locals;if(c.isDefined(b&&b.$template)){var b=a.$new(),d=r.current;m=y(b,function(b){g.enter(b,null,m||f).then(function(){!c.isDefined(t)||t&&!a.$eval(t)||h()});z()});l=d.scope=b;l.$emit("$viewContentLoaded");
+l.$eval(w)}else z()}var l,m,k,t=b.autoscroll,w=b.onload||"";a.$on("$routeChangeSuccess",x);x()}}}function A(c,h,g){return{restrict:"ECA",priority:-400,link:function(a,f){var b=g.current,d=b.locals;f.html(d.$template);var y=c(f.contents());b.controller&&(d.$scope=a,d=h(b.controller,d),b.controllerAs&&(a[b.controllerAs]=d),f.data("$ngControllerController",d),f.children().data("$ngControllerController",d));y(a)}}}p=c.module("ngRoute",["ng"]).provider("$route",function(){function r(a,f){return c.extend(Object.create(a),
+f)}function h(a,c){var b=c.caseInsensitiveMatch,d={originalPath:a,regexp:a},g=d.keys=[];a=a.replace(/([().])/g,"\\$1").replace(/(\/)?:(\w+)([\?\*])?/g,function(a,c,b,d){a="?"===d?d:null;d="*"===d?d:null;g.push({name:b,optional:!!a});c=c||"";return""+(a?"":c)+"(?:"+(a?c:"")+(d&&"(.+?)"||"([^/]+)")+(a||"")+")"+(a||"")}).replace(/([\/$\*])/g,"\\$1");d.regexp=new RegExp("^"+a+"$",b?"i":"");return d}var g={};this.when=function(a,f){var b=c.copy(f);c.isUndefined(b.reloadOnSearch)&&(b.reloadOnSearch=!0);
+c.isUndefined(b.caseInsensitiveMatch)&&(b.caseInsensitiveMatch=this.caseInsensitiveMatch);g[a]=c.extend(b,a&&h(a,b));if(a){var d="/"==a[a.length-1]?a.substr(0,a.length-1):a+"/";g[d]=c.extend({redirectTo:a},h(d,b))}return this};this.caseInsensitiveMatch=!1;this.otherwise=function(a){"string"===typeof a&&(a={redirectTo:a});this.when(null,a);return this};this.$get=["$rootScope","$location","$routeParams","$q","$injector","$templateRequest","$sce",function(a,f,b,d,h,p,x){function l(b){var e=s.current;
+(v=(n=k())&&e&&n.$$route===e.$$route&&c.equals(n.pathParams,e.pathParams)&&!n.reloadOnSearch&&!w)||!e&&!n||a.$broadcast("$routeChangeStart",n,e).defaultPrevented&&b&&b.preventDefault()}function m(){var u=s.current,e=n;if(v)u.params=e.params,c.copy(u.params,b),a.$broadcast("$routeUpdate",u);else if(e||u)w=!1,(s.current=e)&&e.redirectTo&&(c.isString(e.redirectTo)?f.path(t(e.redirectTo,e.params)).search(e.params).replace():f.url(e.redirectTo(e.pathParams,f.path(),f.search())).replace()),d.when(e).then(function(){if(e){var a=
+c.extend({},e.resolve),b,f;c.forEach(a,function(b,e){a[e]=c.isString(b)?h.get(b):h.invoke(b,null,null,e)});c.isDefined(b=e.template)?c.isFunction(b)&&(b=b(e.params)):c.isDefined(f=e.templateUrl)&&(c.isFunction(f)&&(f=f(e.params)),c.isDefined(f)&&(e.loadedTemplateUrl=x.valueOf(f),b=p(f)));c.isDefined(b)&&(a.$template=b);return d.all(a)}}).then(function(f){e==s.current&&(e&&(e.locals=f,c.copy(e.params,b)),a.$broadcast("$routeChangeSuccess",e,u))},function(b){e==s.current&&a.$broadcast("$routeChangeError",
+e,u,b)})}function k(){var a,b;c.forEach(g,function(d,g){var q;if(q=!b){var h=f.path();q=d.keys;var l={};if(d.regexp)if(h=d.regexp.exec(h)){for(var k=1,m=h.length;k<m;++k){var n=q[k-1],p=h[k];n&&p&&(l[n.name]=p)}q=l}else q=null;else q=null;q=a=q}q&&(b=r(d,{params:c.extend({},f.search(),a),pathParams:a}),b.$$route=d)});return b||g[null]&&r(g[null],{params:{},pathParams:{}})}function t(a,b){var d=[];c.forEach((a||"").split(":"),function(a,c){if(0===c)d.push(a);else{var f=a.match(/(\w+)(?:[?*])?(.*)/),
+g=f[1];d.push(b[g]);d.push(f[2]||"");delete b[g]}});return d.join("")}var w=!1,n,v,s={routes:g,reload:function(){w=!0;a.$evalAsync(function(){l();m()})},updateParams:function(a){if(this.current&&this.current.$$route)a=c.extend({},this.current.params,a),f.path(t(this.current.$$route.originalPath,a)),f.search(a);else throw B("norout");}};a.$on("$locationChangeStart",l);a.$on("$locationChangeSuccess",m);return s}]});var B=c.$$minErr("ngRoute");p.provider("$routeParams",function(){this.$get=function(){return{}}});
+p.directive("ngView",v);p.directive("ngView",A);v.$inject=["$route","$anchorScroll","$animate"];A.$inject=["$compile","$controller","$route"]})(window,window.angular);
 //# sourceMappingURL=angular-route.min.js.map

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/struts/blob/7928d345/archetypes/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-route.min.js.map
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/archetypes/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-route.min.js.map b/archetypes/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-route.min.js.map
index 486443e..61461be 100644
--- a/archetypes/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-route.min.js.map
+++ b/archetypes/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-route.min.js.map
@@ -2,7 +2,7 @@
 "version":3,
 "file":"angular-route.min.js",
 "lineCount":14,
-"mappings":"A;;;;;aAKC,SAAQ,CAACA,CAAD,CAASC,CAAT,CAAkBC,CAAlB,CAA6B,CA82BtCC,QAASA,EAAa,CAACC,CAAD,CAASC,CAAT,CAAwBC,CAAxB,CAAkC,CACtD,MAAO,CACLC,SAAU,KADL,CAELC,SAAU,CAAA,CAFL,CAGLC,SAAU,GAHL,CAILC,WAAY,SAJP,CAKLC,KAAMA,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAQC,CAAR,CAAkBC,CAAlB,CAAwBC,CAAxB,CAA8BC,CAA9B,CAA2C,CAUrDC,QAASA,EAAe,EAAG,CACrBC,CAAJ,GACEZ,CAAAa,OAAA,CAAgBD,CAAhB,CACA,CAAAA,CAAA,CAAyB,IAF3B,CAKIE,EAAJ,GACEA,CAAAC,SAAA,EACA,CAAAD,CAAA,CAAe,IAFjB,CAIIE,EAAJ,GACEJ,CAIA,CAJyBZ,CAAAiB,MAAA,CAAeD,CAAf,CAIzB,CAHAJ,CAAAM,KAAA,CAA4B,QAAQ,EAAG,CACrCN,CAAA,CAAyB,IADY,CAAvC,CAGA,CAAAI,CAAA,CAAiB,IALnB,CAVyB,CAmB3BG,QAASA,EAAM,EAAG,CAAA,IACZC,EAAStB,CAAAuB,QAATD,EAA2BtB,CAAAuB,QAAAD,OAG/B,IAAIzB,CAAA2B,UAAA,CAFWF,CAEX,EAFqBA,CAAAG,UAErB,CAAJ,CAAiC,CAC3BC,IAAAA,EAAWlB,CAAAmB,KAAA,EAAXD,CACAH,EAAUvB,CAAAuB,QAkBdL,EAAA,CAVYN,CAAAgB,CAAYF,CAAZE,CAAsB,QAAQ,CAACA,CAAD,CAAQ,CAChD1B,CAAA2B,MAAA,CAAeD,CAAf,CAAsB,IAAtB,CAA4BV,CAA5B,EAA8CT,CAA9C,CAAAW,KAAA,CAA6DU,QAAsB,EAAG,CAChF,CAAAjC,CAAA2B,UAAA,CAAkBO,CAAlB,C
 AAJ,EACOA,CADP,EACwB,CAAAvB,CAAAwB,MAAA,CAAYD,CAAZ,CADxB,EAEE9B,CAAA,EAHkF,CAAtF,CAMAY,EAAA,EAPgD,CAAtCe,CAWZZ,EAAA,CAAeO,CAAAf,MAAf,CAA+BkB,CAC/BV,EAAAiB,MAAA,CAAmB,oBAAnB,CACAjB;CAAAgB,MAAA,CAAmBE,CAAnB,CAvB+B,CAAjC,IAyBErB,EAAA,EA7Bc,CA7BmC,IACjDG,CADiD,CAEjDE,CAFiD,CAGjDJ,CAHiD,CAIjDiB,EAAgBrB,CAAAyB,WAJiC,CAKjDD,EAAYxB,CAAA0B,OAAZF,EAA2B,EAE/B1B,EAAA6B,IAAA,CAAU,qBAAV,CAAiChB,CAAjC,CACAA,EAAA,EARqD,CALpD,CAD+C,CA6ExDiB,QAASA,EAAwB,CAACC,CAAD,CAAWC,CAAX,CAAwBxC,CAAxB,CAAgC,CAC/D,MAAO,CACLG,SAAU,KADL,CAELE,SAAW,IAFN,CAGLE,KAAMA,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAQC,CAAR,CAAkB,CAAA,IAC1Bc,EAAUvB,CAAAuB,QADgB,CAE1BD,EAASC,CAAAD,OAEbb,EAAAgC,KAAA,CAAcnB,CAAAG,UAAd,CAEA,KAAIlB,EAAOgC,CAAA,CAAS9B,CAAAiC,SAAA,EAAT,CAEPnB,EAAAoB,WAAJ,GACErB,CAAAsB,OAMA,CANgBpC,CAMhB,CALImC,CAKJ,CALiBH,CAAA,CAAYjB,CAAAoB,WAAZ,CAAgCrB,CAAhC,CAKjB,CAJIC,CAAAsB,aAIJ,GAHErC,CAAA,CAAMe,CAAAsB,aAAN,CAGF,CAHgCF,CAGhC,EADAlC,CAAAqC,KAAA,CAAc,yBAAd,CAAyCH,CAAzC,CACA,CAAAlC,CAAAsC,SAAA,EAAAD,KAAA,CAAyB,yBAAzB,CAAoDH,CAApD,CAPF,CA
 UApC,EAAA,CAAKC,CAAL,CAlB8B,CAH3B,CADwD,CAz6B7DwC,CAAAA,CAAgBnD,CAAAoD,OAAA,CAAe,SAAf,CAA0B,CAAC,IAAD,CAA1B,CAAAC,SAAA,CACa,QADb,CAkBpBC,QAAuB,EAAG,CACxBC,QAASA,EAAO,CAACC,CAAD,CAASC,CAAT,CAAgB,CAC9B,MAAOzD,EAAA0D,OAAA,CAAeC,MAAAC,OAAA,CAAcJ,CAAd,CAAf;AAAsCC,CAAtC,CADuB,CA4JhCI,QAASA,EAAU,CAACC,CAAD,CAAOC,CAAP,CAAa,CAAA,IAC1BC,EAAcD,CAAAE,qBADY,CAE1BC,EAAM,CACJC,aAAcL,CADV,CAEJM,OAAQN,CAFJ,CAFoB,CAM1BO,EAAOH,CAAAG,KAAPA,CAAkB,EAEtBP,EAAA,CAAOA,CAAAQ,QAAA,CACI,UADJ,CACgB,MADhB,CAAAA,QAAA,CAEI,uBAFJ,CAE6B,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAIC,CAAJ,CAAWC,CAAX,CAAgBC,CAAhB,CAAwB,CAC5DC,CAAAA,CAAsB,GAAX,GAAAD,CAAA,CAAiBA,CAAjB,CAA0B,IACrCE,EAAAA,CAAkB,GAAX,GAAAF,CAAA,CAAiBA,CAAjB,CAA0B,IACrCL,EAAAQ,KAAA,CAAU,CAAEC,KAAML,CAAR,CAAaE,SAAU,CAAEA,CAAAA,CAAzB,CAAV,CACAH,EAAA,CAAQA,CAAR,EAAiB,EACjB,OAAO,EAAP,EACKG,CAAA,CAAW,EAAX,CAAgBH,CADrB,EAEI,KAFJ,EAGKG,CAAA,CAAWH,CAAX,CAAmB,EAHxB,GAIKI,CAJL,EAIa,OAJb,EAIwB,SAJxB,GAKKD,CALL,EAKiB,EALjB,EAMI,GANJ,EAOKA,CAPL,EAOiB,EAPjB,CALgE,CAF7D,CAAAL,QAAA,CAgBI,YAhBJ,CAg
 BkB,MAhBlB,CAkBPJ,EAAAE,OAAA,CAAa,IAAIW,MAAJ,CAAW,GAAX,CAAiBjB,CAAjB,CAAwB,GAAxB,CAA6BE,CAAA,CAAc,GAAd,CAAoB,EAAjD,CACb,OAAOE,EA3BuB,CAxJhC,IAAIc,EAAS,EAqGb,KAAAC,KAAA,CAAYC,QAAQ,CAACpB,CAAD,CAAOqB,CAAP,CAAc,CAEhC,IAAIC,EAAYpF,CAAAqF,KAAA,CAAaF,CAAb,CACZnF,EAAAsF,YAAA,CAAoBF,CAAAG,eAApB,CAAJ,GACEH,CAAAG,eADF,CAC6B,CAAA,CAD7B,CAGIvF;CAAAsF,YAAA,CAAoBF,CAAAnB,qBAApB,CAAJ,GACEmB,CAAAnB,qBADF,CACmC,IAAAA,qBADnC,CAGAe,EAAA,CAAOlB,CAAP,CAAA,CAAe9D,CAAA0D,OAAA,CACb0B,CADa,CAEbtB,CAFa,EAELD,CAAA,CAAWC,CAAX,CAAiBsB,CAAjB,CAFK,CAMf,IAAItB,CAAJ,CAAU,CACR,IAAI0B,EAAyC,GAA1B,EAAC1B,CAAA,CAAKA,CAAA2B,OAAL,CAAmB,CAAnB,CAAD,CACX3B,CAAA4B,OAAA,CAAY,CAAZ,CAAe5B,CAAA2B,OAAf,CAA6B,CAA7B,CADW,CAEX3B,CAFW,CAEJ,GAEfkB,EAAA,CAAOQ,CAAP,CAAA,CAAuBxF,CAAA0D,OAAA,CACrB,CAACiC,WAAY7B,CAAb,CADqB,CAErBD,CAAA,CAAW2B,CAAX,CAAyBJ,CAAzB,CAFqB,CALf,CAWV,MAAO,KA1ByB,CAsClC,KAAAnB,qBAAA,CAA4B,CAAA,CAuD5B,KAAA2B,UAAA,CAAiBC,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAS,CACV,QAAtB,GAAI,MAAOA,EAAX,GACEA,CADF,CACW,CAACH,WAAYG,CAAb,CADX,CAGA,KAAAb,K
 AAA,CAAU,IAAV,CAAgBa,CAAhB,CACA,OAAO,KALyB,CASlC,KAAAC,KAAA,CAAY,CAAC,YAAD,CACC,WADD,CAEC,cAFD,CAGC,IAHD,CAIC,WAJD,CAKC,kBALD,CAMC,MAND,CAOR,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAaC,CAAb,CAAwBC,CAAxB,CAAsCC,CAAtC,CAA0CC,CAA1C,CAAqDC,CAArD,CAAuEC,CAAvE,CAA6E,CAyRvFC,QAASA,EAAY,CAACC,CAAD,CAAiB,CACpC,IAAIC,EAAYtG,CAAAuB,QAOhB;CAJAgF,CAIA,EALAC,CAKA,CALgBC,CAAA,EAKhB,GAJ6CH,CAI7C,EAJ0DE,CAAAE,QAI1D,GAJoFJ,CAAAI,QAIpF,EAHO7G,CAAA8G,OAAA,CAAeH,CAAAI,WAAf,CAAyCN,CAAAM,WAAzC,CAGP,EAFO,CAACJ,CAAApB,eAER,EAFwC,CAACyB,CAEzC,GAAmCP,CAAAA,CAAnC,EAAgDE,CAAAA,CAAhD,EACMX,CAAAiB,WAAA,CAAsB,mBAAtB,CAA2CN,CAA3C,CAA0DF,CAA1D,CAAAS,iBADN,EAEQV,CAFR,EAGMA,CAAAW,eAAA,EAX8B,CAiBtCC,QAASA,EAAW,EAAG,CACrB,IAAIX,EAAYtG,CAAAuB,QAAhB,CACI2F,EAAYV,CAEhB,IAAID,CAAJ,CACED,CAAAX,OAEA,CAFmBuB,CAAAvB,OAEnB,CADA9F,CAAAqF,KAAA,CAAaoB,CAAAX,OAAb,CAA+BI,CAA/B,CACA,CAAAF,CAAAiB,WAAA,CAAsB,cAAtB,CAAsCR,CAAtC,CAHF,KAIO,IAAIY,CAAJ,EAAiBZ,CAAjB,CACLO,CAcA,CAdc,CAAA,CAcd,EAbA7G,CAAAuB,QAaA,CAbiB2F,CAajB,GAXMA,CAAA1B,WAWN,GAVQ3F,CAAAsH,SAAA,CAA
 iBD,CAAA1B,WAAjB,CAAJ,CACEM,CAAAnC,KAAA,CAAeyD,CAAA,CAAYF,CAAA1B,WAAZ,CAAkC0B,CAAAvB,OAAlC,CAAf,CAAA0B,OAAA,CAA2EH,CAAAvB,OAA3E,CAAAxB,QAAA,EADF,CAIE2B,CAAAwB,IAAA,CAAcJ,CAAA1B,WAAA,CAAqB0B,CAAAN,WAArB,CAA2Cd,CAAAnC,KAAA,EAA3C,CAA6DmC,CAAAuB,OAAA,EAA7D,CAAd,CAAAlD,QAAA,EAMN,EAAA6B,CAAAlB,KAAA,CAAQoC,CAAR,CAAA9F,KAAA,CACO,QAAQ,EAAG,CACd,GAAI8F,CAAJ,CAAe,CAAA,IACT5F;AAASzB,CAAA0D,OAAA,CAAe,EAAf,CAAmB2D,CAAAK,QAAnB,CADA,CAETC,CAFS,CAECC,CAEd5H,EAAA6H,QAAA,CAAgBpG,CAAhB,CAAwB,QAAQ,CAACqG,CAAD,CAAQrD,CAAR,CAAa,CAC3ChD,CAAA,CAAOgD,CAAP,CAAA,CAAczE,CAAAsH,SAAA,CAAiBQ,CAAjB,CAAA,CACV1B,CAAA2B,IAAA,CAAcD,CAAd,CADU,CACa1B,CAAA4B,OAAA,CAAiBF,CAAjB,CAAwB,IAAxB,CAA8B,IAA9B,CAAoCrD,CAApC,CAFgB,CAA7C,CAKIzE,EAAA2B,UAAA,CAAkBgG,CAAlB,CAA6BN,CAAAM,SAA7B,CAAJ,CACM3H,CAAAiI,WAAA,CAAmBN,CAAnB,CADN,GAEIA,CAFJ,CAEeA,CAAA,CAASN,CAAAvB,OAAT,CAFf,EAIW9F,CAAA2B,UAAA,CAAkBiG,CAAlB,CAAgCP,CAAAO,YAAhC,CAJX,GAKM5H,CAAAiI,WAAA,CAAmBL,CAAnB,CAIJ,GAHEA,CAGF,CAHgBA,CAAA,CAAYP,CAAAvB,OAAZ,CAGhB,EADA8B,CACA,CADctB,CAA
 A4B,sBAAA,CAA2BN,CAA3B,CACd,CAAI5H,CAAA2B,UAAA,CAAkBiG,CAAlB,CAAJ,GACEP,CAAAc,kBACA,CAD8BP,CAC9B,CAAAD,CAAA,CAAWtB,CAAA,CAAiBuB,CAAjB,CAFb,CATF,CAcI5H,EAAA2B,UAAA,CAAkBgG,CAAlB,CAAJ,GACElG,CAAA,UADF,CACwBkG,CADxB,CAGA,OAAOxB,EAAAiC,IAAA,CAAO3G,CAAP,CA1BM,CADD,CADlB,CAAAF,KAAA,CAgCO,QAAQ,CAACE,CAAD,CAAS,CAChB4F,CAAJ,EAAiBlH,CAAAuB,QAAjB,GACM2F,CAIJ,GAHEA,CAAA5F,OACA,CADmBA,CACnB,CAAAzB,CAAAqF,KAAA,CAAagC,CAAAvB,OAAb,CAA+BI,CAA/B,CAEF,EAAAF,CAAAiB,WAAA,CAAsB,qBAAtB,CAA6CI,CAA7C,CAAwDZ,CAAxD,CALF,CADoB,CAhCxB,CAwCK,QAAQ,CAAC4B,CAAD,CAAQ,CACbhB,CAAJ,EAAiBlH,CAAAuB,QAAjB,EACEsE,CAAAiB,WAAA,CAAsB,mBAAtB;AAA2CI,CAA3C,CAAsDZ,CAAtD,CAAiE4B,CAAjE,CAFe,CAxCrB,CAvBmB,CA2EvBzB,QAASA,EAAU,EAAG,CAAA,IAEhBd,CAFgB,CAERwC,CACZtI,EAAA6H,QAAA,CAAgB7C,CAAhB,CAAwB,QAAQ,CAACG,CAAD,CAAQrB,CAAR,CAAc,CACxC,IAAA,CAAA,IAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAW,IAAA,EAAA,CAAA,KAAA,EApHbO,EAAAA,CAoHac,CApHNd,KAAX,KACIyB,EAAS,EAEb,IAiHiBX,CAjHZf,OAAL,CAGA,GADImE,CACJ,CA8GiBpD,CA/GTf,OAAAoE,KAAA,CAAkBC,CAAlB,CACR,CAAA,CAE
 A,IATqC,IAS5BC,EAAI,CATwB,CASrBC,EAAMJ,CAAA9C,OAAtB,CAAgCiD,CAAhC,CAAoCC,CAApC,CAAyC,EAAED,CAA3C,CAA8C,CAC5C,IAAIjE,EAAMJ,CAAA,CAAKqE,CAAL,CAAS,CAAT,CAAV,CAEIE,EAAML,CAAA,CAAEG,CAAF,CAENjE,EAAJ,EAAWmE,CAAX,GACE9C,CAAA,CAAOrB,CAAAK,KAAP,CADF,CACqB8D,CADrB,CAL4C,CAS9C,CAAA,CAAO9C,CAXP,CAAA,IAAQ,EAAA,CAAO,IAHf,KAAmB,EAAA,CAAO,IAiHT,EAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAX,CAAA,CAAJ,GACEwC,CAGA,CAHQ/E,CAAA,CAAQ4B,CAAR,CAAe,CACrBW,OAAQ9F,CAAA0D,OAAA,CAAe,EAAf,CAAmBuC,CAAAuB,OAAA,EAAnB,CAAuC1B,CAAvC,CADa,CAErBiB,WAAYjB,CAFS,CAAf,CAGR,CAAAwC,CAAAzB,QAAA,CAAgB1B,CAJlB,CAD4C,CAA9C,CASA,OAAOmD,EAAP,EAAgBtD,CAAA,CAAO,IAAP,CAAhB,EAAgCzB,CAAA,CAAQyB,CAAA,CAAO,IAAP,CAAR,CAAsB,CAACc,OAAQ,EAAT,CAAaiB,WAAW,EAAxB,CAAtB,CAZZ,CAkBtBQ,QAASA,EAAW,CAACsB,CAAD,CAAS/C,CAAT,CAAiB,CACnC,IAAIgD,EAAS,EACb9I,EAAA6H,QAAA,CAAgBkB,CAACF,CAADE,EAAW,EAAXA,OAAA,CAAqB,GAArB,CAAhB,CAA2C,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAUN,CAAV,CAAa,CAC9D,GAAU,CAAV,GAAIA,CAAJ,CACEI,CAAAjE,KAAA,CAAYmE,CAAZ,CADF,KAEO,CACL,IAAIC,EAAeD,CAAAV,MAAA,CAAc,oBAAd,CAAnB;AACI7D,
 EAAMwE,CAAA,CAAa,CAAb,CACVH,EAAAjE,KAAA,CAAYiB,CAAA,CAAOrB,CAAP,CAAZ,CACAqE,EAAAjE,KAAA,CAAYoE,CAAA,CAAa,CAAb,CAAZ,EAA+B,EAA/B,CACA,QAAOnD,CAAA,CAAOrB,CAAP,CALF,CAHuD,CAAhE,CAWA,OAAOqE,EAAAI,KAAA,CAAY,EAAZ,CAb4B,CAvYkD,IA+LnFlC,EAAc,CAAA,CA/LqE,CAgMnFL,CAhMmF,CAiMnFD,CAjMmF,CAkMnFvG,EAAS,CACP6E,OAAQA,CADD,CAcPmE,OAAQA,QAAQ,EAAG,CACjBnC,CAAA,CAAc,CAAA,CACdhB,EAAAoD,WAAA,CAAsB,QAAQ,EAAG,CAE/B7C,CAAA,EACAa,EAAA,EAH+B,CAAjC,CAFiB,CAdZ,CAoCPiC,aAAcA,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAY,CAChC,GAAI,IAAA5H,QAAJ,EAAoB,IAAAA,QAAAmF,QAApB,CACEyC,CAGA,CAHYtJ,CAAA0D,OAAA,CAAe,EAAf,CAAmB,IAAAhC,QAAAoE,OAAnB,CAAwCwD,CAAxC,CAGZ,CAFArD,CAAAnC,KAAA,CAAeyD,CAAA,CAAY,IAAA7F,QAAAmF,QAAA1C,aAAZ,CAA+CmF,CAA/C,CAAf,CAEA,CAAArD,CAAAuB,OAAA,CAAiB8B,CAAjB,CAJF,KAME,MAAMC,EAAA,CAAa,QAAb,CAAN,CAP8B,CApC3B,CAgDbvD,EAAAxD,IAAA,CAAe,sBAAf,CAAuC+D,CAAvC,CACAP,EAAAxD,IAAA,CAAe,wBAAf,CAAyC4E,CAAzC,CAEA,OAAOjH,EArPgF,CAP7E,CAhNY,CAlBN,CAApB,KAEIoJ,EAAevJ,CAAAwJ,SAAA,CAAiB,SAAjB,CAgoBnBrG,EAAAE,SAAA,CAAuB,cAAvB,CAoCAoG,QAA6B,EAAG,CAC9
 B,IAAA1D,KAAA,CAAY2D,QAAQ,EAAG,CAAE,MAAO,EAAT,CADO,CApChC,CAwCAvG;CAAAwG,UAAA,CAAwB,QAAxB,CAAkCzJ,CAAlC,CACAiD,EAAAwG,UAAA,CAAwB,QAAxB,CAAkClH,CAAlC,CAgLAvC,EAAA0J,QAAA,CAAwB,CAAC,QAAD,CAAW,eAAX,CAA4B,UAA5B,CA6ExBnH,EAAAmH,QAAA,CAAmC,CAAC,UAAD,CAAa,aAAb,CAA4B,QAA5B,CA17BG,CAArC,CAAD,CAu9BG7J,MAv9BH,CAu9BWA,MAAAC,QAv9BX;",
+"mappings":"A;;;;;aAKC,SAAQ,CAACA,CAAD,CAASC,CAAT,CAAkBC,CAAlB,CAA6B,CA+2BtCC,QAASA,EAAa,CAACC,CAAD,CAASC,CAAT,CAAwBC,CAAxB,CAAkC,CACtD,MAAO,CACLC,SAAU,KADL,CAELC,SAAU,CAAA,CAFL,CAGLC,SAAU,GAHL,CAILC,WAAY,SAJP,CAKLC,KAAMA,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAQC,CAAR,CAAkBC,CAAlB,CAAwBC,CAAxB,CAA8BC,CAA9B,CAA2C,CAUrDC,QAASA,EAAe,EAAG,CACrBC,CAAJ,GACEZ,CAAAa,OAAA,CAAgBD,CAAhB,CACA,CAAAA,CAAA,CAAyB,IAF3B,CAKIE,EAAJ,GACEA,CAAAC,SAAA,EACA,CAAAD,CAAA,CAAe,IAFjB,CAIIE,EAAJ,GACEJ,CAIA,CAJyBZ,CAAAiB,MAAA,CAAeD,CAAf,CAIzB,CAHAJ,CAAAM,KAAA,CAA4B,QAAQ,EAAG,CACrCN,CAAA,CAAyB,IADY,CAAvC,CAGA,CAAAI,CAAA,CAAiB,IALnB,CAVyB,CAmB3BG,QAASA,EAAM,EAAG,CAAA,IACZC,EAAStB,CAAAuB,QAATD,EAA2BtB,CAAAuB,QAAAD,OAG/B,IAAIzB,CAAA2B,UAAA,CAFWF,CAEX,EAFqBA,CAAAG,UAErB,CAAJ,CAAiC,CAC3BC,IAAAA,EAAWlB,CAAAmB,KAAA,EAAXD,CACAH,EAAUvB,CAAAuB,QAkBdL,EAAA,CAVYN,CAAAgB,CAAYF,CAAZE,CAAsB,QAAQ,CAACA,CAAD,CAAQ,CAChD1B,CAAA2B,MAAA,CAAeD,CAAf,CAAsB,IAAtB,CAA4BV,CAA5B,EAA8CT,CAA9C,CAAAW,KAAA,CAA6DU,QAAsB,EAAG,CAChF,CAAAjC,CAAA2B,UAAA,CAAkBO,CAAlB,C
 AAJ,EACOA,CADP,EACwB,CAAAvB,CAAAwB,MAAA,CAAYD,CAAZ,CADxB,EAEE9B,CAAA,EAHkF,CAAtF,CAMAY,EAAA,EAPgD,CAAtCe,CAWZZ,EAAA,CAAeO,CAAAf,MAAf,CAA+BkB,CAC/BV,EAAAiB,MAAA,CAAmB,oBAAnB,CACAjB;CAAAgB,MAAA,CAAmBE,CAAnB,CAvB+B,CAAjC,IAyBErB,EAAA,EA7Bc,CA7BmC,IACjDG,CADiD,CAEjDE,CAFiD,CAGjDJ,CAHiD,CAIjDiB,EAAgBrB,CAAAyB,WAJiC,CAKjDD,EAAYxB,CAAA0B,OAAZF,EAA2B,EAE/B1B,EAAA6B,IAAA,CAAU,qBAAV,CAAiChB,CAAjC,CACAA,EAAA,EARqD,CALpD,CAD+C,CA6ExDiB,QAASA,EAAwB,CAACC,CAAD,CAAWC,CAAX,CAAwBxC,CAAxB,CAAgC,CAC/D,MAAO,CACLG,SAAU,KADL,CAELE,SAAW,IAFN,CAGLE,KAAMA,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAQC,CAAR,CAAkB,CAAA,IAC1Bc,EAAUvB,CAAAuB,QADgB,CAE1BD,EAASC,CAAAD,OAEbb,EAAAgC,KAAA,CAAcnB,CAAAG,UAAd,CAEA,KAAIlB,EAAOgC,CAAA,CAAS9B,CAAAiC,SAAA,EAAT,CAEPnB,EAAAoB,WAAJ,GACErB,CAAAsB,OAMA,CANgBpC,CAMhB,CALImC,CAKJ,CALiBH,CAAA,CAAYjB,CAAAoB,WAAZ,CAAgCrB,CAAhC,CAKjB,CAJIC,CAAAsB,aAIJ,GAHErC,CAAA,CAAMe,CAAAsB,aAAN,CAGF,CAHgCF,CAGhC,EADAlC,CAAAqC,KAAA,CAAc,yBAAd,CAAyCH,CAAzC,CACA,CAAAlC,CAAAsC,SAAA,EAAAD,KAAA,CAAyB,yBAAzB,CAAoDH,CAApD,CAPF,CA
 UApC,EAAA,CAAKC,CAAL,CAlB8B,CAH3B,CADwD,CA16B7DwC,CAAAA,CAAgBnD,CAAAoD,OAAA,CAAe,SAAf,CAA0B,CAAC,IAAD,CAA1B,CAAAC,SAAA,CACa,QADb,CAkBpBC,QAAuB,EAAG,CACxBC,QAASA,EAAO,CAACC,CAAD,CAASC,CAAT,CAAgB,CAC9B,MAAOzD,EAAA0D,OAAA,CAAeC,MAAAC,OAAA,CAAcJ,CAAd,CAAf;AAAsCC,CAAtC,CADuB,CA4JhCI,QAASA,EAAU,CAACC,CAAD,CAAOC,CAAP,CAAa,CAAA,IAC1BC,EAAcD,CAAAE,qBADY,CAE1BC,EAAM,CACJC,aAAcL,CADV,CAEJM,OAAQN,CAFJ,CAFoB,CAM1BO,EAAOH,CAAAG,KAAPA,CAAkB,EAEtBP,EAAA,CAAOA,CAAAQ,QAAA,CACI,UADJ,CACgB,MADhB,CAAAA,QAAA,CAEI,uBAFJ,CAE6B,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAIC,CAAJ,CAAWC,CAAX,CAAgBC,CAAhB,CAAwB,CAC5DC,CAAAA,CAAsB,GAAX,GAAAD,CAAA,CAAiBA,CAAjB,CAA0B,IACrCE,EAAAA,CAAkB,GAAX,GAAAF,CAAA,CAAiBA,CAAjB,CAA0B,IACrCL,EAAAQ,KAAA,CAAU,CAAEC,KAAML,CAAR,CAAaE,SAAU,CAAEA,CAAAA,CAAzB,CAAV,CACAH,EAAA,CAAQA,CAAR,EAAiB,EACjB,OAAO,EAAP,EACKG,CAAA,CAAW,EAAX,CAAgBH,CADrB,EAEI,KAFJ,EAGKG,CAAA,CAAWH,CAAX,CAAmB,EAHxB,GAIKI,CAJL,EAIa,OAJb,EAIwB,SAJxB,GAKKD,CALL,EAKiB,EALjB,EAMI,GANJ,EAOKA,CAPL,EAOiB,EAPjB,CALgE,CAF7D,CAAAL,QAAA,CAgBI,YAhBJ,CAg
 BkB,MAhBlB,CAkBPJ,EAAAE,OAAA,CAAa,IAAIW,MAAJ,CAAW,GAAX,CAAiBjB,CAAjB,CAAwB,GAAxB,CAA6BE,CAAA,CAAc,GAAd,CAAoB,EAAjD,CACb,OAAOE,EA3BuB,CAxJhC,IAAIc,EAAS,EAqGb,KAAAC,KAAA,CAAYC,QAAQ,CAACpB,CAAD,CAAOqB,CAAP,CAAc,CAEhC,IAAIC,EAAYpF,CAAAqF,KAAA,CAAaF,CAAb,CACZnF,EAAAsF,YAAA,CAAoBF,CAAAG,eAApB,CAAJ,GACEH,CAAAG,eADF,CAC6B,CAAA,CAD7B,CAGIvF;CAAAsF,YAAA,CAAoBF,CAAAnB,qBAApB,CAAJ,GACEmB,CAAAnB,qBADF,CACmC,IAAAA,qBADnC,CAGAe,EAAA,CAAOlB,CAAP,CAAA,CAAe9D,CAAA0D,OAAA,CACb0B,CADa,CAEbtB,CAFa,EAELD,CAAA,CAAWC,CAAX,CAAiBsB,CAAjB,CAFK,CAMf,IAAItB,CAAJ,CAAU,CACR,IAAI0B,EAAyC,GAA1B,EAAC1B,CAAA,CAAKA,CAAA2B,OAAL,CAAmB,CAAnB,CAAD,CACX3B,CAAA4B,OAAA,CAAY,CAAZ,CAAe5B,CAAA2B,OAAf,CAA6B,CAA7B,CADW,CAEX3B,CAFW,CAEJ,GAEfkB,EAAA,CAAOQ,CAAP,CAAA,CAAuBxF,CAAA0D,OAAA,CACrB,CAACiC,WAAY7B,CAAb,CADqB,CAErBD,CAAA,CAAW2B,CAAX,CAAyBJ,CAAzB,CAFqB,CALf,CAWV,MAAO,KA1ByB,CAsClC,KAAAnB,qBAAA,CAA4B,CAAA,CAuD5B,KAAA2B,UAAA,CAAiBC,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAS,CACV,QAAtB,GAAI,MAAOA,EAAX,GACEA,CADF,CACW,CAACH,WAAYG,CAAb,CADX,CAGA,KAAAb,K
 AAA,CAAU,IAAV,CAAgBa,CAAhB,CACA,OAAO,KALyB,CASlC,KAAAC,KAAA,CAAY,CAAC,YAAD,CACC,WADD,CAEC,cAFD,CAGC,IAHD,CAIC,WAJD,CAKC,kBALD,CAMC,MAND,CAOR,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAaC,CAAb,CAAwBC,CAAxB,CAAsCC,CAAtC,CAA0CC,CAA1C,CAAqDC,CAArD,CAAuEC,CAAvE,CAA6E,CA2RvFC,QAASA,EAAY,CAACC,CAAD,CAAiB,CACpC,IAAIC,EAAYtG,CAAAuB,QAOhB;CAJAgF,CAIA,EALAC,CAKA,CALgBC,CAAA,EAKhB,GAJ6CH,CAI7C,EAJ0DE,CAAAE,QAI1D,GAJoFJ,CAAAI,QAIpF,EAHO7G,CAAA8G,OAAA,CAAeH,CAAAI,WAAf,CAAyCN,CAAAM,WAAzC,CAGP,EAFO,CAACJ,CAAApB,eAER,EAFwC,CAACyB,CAEzC,GAAmCP,CAAAA,CAAnC,EAAgDE,CAAAA,CAAhD,EACMX,CAAAiB,WAAA,CAAsB,mBAAtB,CAA2CN,CAA3C,CAA0DF,CAA1D,CAAAS,iBADN,EAEQV,CAFR,EAGMA,CAAAW,eAAA,EAX8B,CAiBtCC,QAASA,EAAW,EAAG,CACrB,IAAIX,EAAYtG,CAAAuB,QAAhB,CACI2F,EAAYV,CAEhB,IAAID,CAAJ,CACED,CAAAX,OAEA,CAFmBuB,CAAAvB,OAEnB,CADA9F,CAAAqF,KAAA,CAAaoB,CAAAX,OAAb,CAA+BI,CAA/B,CACA,CAAAF,CAAAiB,WAAA,CAAsB,cAAtB,CAAsCR,CAAtC,CAHF,KAIO,IAAIY,CAAJ,EAAiBZ,CAAjB,CACLO,CAcA,CAdc,CAAA,CAcd,EAbA7G,CAAAuB,QAaA,CAbiB2F,CAajB,GAXMA,CAAA1B,WAWN,GAVQ3F,CAAAsH,SAAA,CAA
 iBD,CAAA1B,WAAjB,CAAJ,CACEM,CAAAnC,KAAA,CAAeyD,CAAA,CAAYF,CAAA1B,WAAZ,CAAkC0B,CAAAvB,OAAlC,CAAf,CAAA0B,OAAA,CAA2EH,CAAAvB,OAA3E,CAAAxB,QAAA,EADF,CAIE2B,CAAAwB,IAAA,CAAcJ,CAAA1B,WAAA,CAAqB0B,CAAAN,WAArB,CAA2Cd,CAAAnC,KAAA,EAA3C,CAA6DmC,CAAAuB,OAAA,EAA7D,CAAd,CAAAlD,QAAA,EAMN,EAAA6B,CAAAlB,KAAA,CAAQoC,CAAR,CAAA9F,KAAA,CACO,QAAQ,EAAG,CACd,GAAI8F,CAAJ,CAAe,CAAA,IACT5F;AAASzB,CAAA0D,OAAA,CAAe,EAAf,CAAmB2D,CAAAK,QAAnB,CADA,CAETC,CAFS,CAECC,CAEd5H,EAAA6H,QAAA,CAAgBpG,CAAhB,CAAwB,QAAQ,CAACqG,CAAD,CAAQrD,CAAR,CAAa,CAC3ChD,CAAA,CAAOgD,CAAP,CAAA,CAAczE,CAAAsH,SAAA,CAAiBQ,CAAjB,CAAA,CACV1B,CAAA2B,IAAA,CAAcD,CAAd,CADU,CACa1B,CAAA4B,OAAA,CAAiBF,CAAjB,CAAwB,IAAxB,CAA8B,IAA9B,CAAoCrD,CAApC,CAFgB,CAA7C,CAKIzE,EAAA2B,UAAA,CAAkBgG,CAAlB,CAA6BN,CAAAM,SAA7B,CAAJ,CACM3H,CAAAiI,WAAA,CAAmBN,CAAnB,CADN,GAEIA,CAFJ,CAEeA,CAAA,CAASN,CAAAvB,OAAT,CAFf,EAIW9F,CAAA2B,UAAA,CAAkBiG,CAAlB,CAAgCP,CAAAO,YAAhC,CAJX,GAKM5H,CAAAiI,WAAA,CAAmBL,CAAnB,CAGJ,GAFEA,CAEF,CAFgBA,CAAA,CAAYP,CAAAvB,OAAZ,CAEhB,EAAI9F,CAAA2B,UAAA,CAA
 kBiG,CAAlB,CAAJ,GACEP,CAAAa,kBACA,CAD8B5B,CAAA6B,QAAA,CAAaP,CAAb,CAC9B,CAAAD,CAAA,CAAWtB,CAAA,CAAiBuB,CAAjB,CAFb,CARF,CAaI5H,EAAA2B,UAAA,CAAkBgG,CAAlB,CAAJ,GACElG,CAAA,UADF,CACwBkG,CADxB,CAGA,OAAOxB,EAAAiC,IAAA,CAAO3G,CAAP,CAzBM,CADD,CADlB,CAAAF,KAAA,CA8BO,QAAQ,CAACE,CAAD,CAAS,CAEhB4F,CAAJ,EAAiBlH,CAAAuB,QAAjB,GACM2F,CAIJ,GAHEA,CAAA5F,OACA,CADmBA,CACnB,CAAAzB,CAAAqF,KAAA,CAAagC,CAAAvB,OAAb,CAA+BI,CAA/B,CAEF,EAAAF,CAAAiB,WAAA,CAAsB,qBAAtB,CAA6CI,CAA7C,CAAwDZ,CAAxD,CALF,CAFoB,CA9BxB,CAuCK,QAAQ,CAAC4B,CAAD,CAAQ,CACbhB,CAAJ,EAAiBlH,CAAAuB,QAAjB,EACEsE,CAAAiB,WAAA,CAAsB,mBAAtB;AAA2CI,CAA3C,CAAsDZ,CAAtD,CAAiE4B,CAAjE,CAFe,CAvCrB,CAvBmB,CA0EvBzB,QAASA,EAAU,EAAG,CAAA,IAEhBd,CAFgB,CAERwC,CACZtI,EAAA6H,QAAA,CAAgB7C,CAAhB,CAAwB,QAAQ,CAACG,CAAD,CAAQrB,CAAR,CAAc,CACxC,IAAA,CAAA,IAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAW,IAAA,EAAA,CAAA,KAAA,EAnHbO,EAAAA,CAmHac,CAnHNd,KAAX,KACIyB,EAAS,EAEb,IAgHiBX,CAhHZf,OAAL,CAGA,GADImE,CACJ,CA6GiBpD,CA9GTf,OAAAoE,KAAA,CAAkBC,CAAlB,CACR,CAAA,CAEA,IATqC,IAS5BC,EAAI,CATwB,
 CASrBC,EAAMJ,CAAA9C,OAAtB,CAAgCiD,CAAhC,CAAoCC,CAApC,CAAyC,EAAED,CAA3C,CAA8C,CAC5C,IAAIjE,EAAMJ,CAAA,CAAKqE,CAAL,CAAS,CAAT,CAAV,CAEIE,EAAML,CAAA,CAAEG,CAAF,CAENjE,EAAJ,EAAWmE,CAAX,GACE9C,CAAA,CAAOrB,CAAAK,KAAP,CADF,CACqB8D,CADrB,CAL4C,CAS9C,CAAA,CAAO9C,CAXP,CAAA,IAAQ,EAAA,CAAO,IAHf,KAAmB,EAAA,CAAO,IAgHT,EAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAX,CAAA,CAAJ,GACEwC,CAGA,CAHQ/E,CAAA,CAAQ4B,CAAR,CAAe,CACrBW,OAAQ9F,CAAA0D,OAAA,CAAe,EAAf,CAAmBuC,CAAAuB,OAAA,EAAnB,CAAuC1B,CAAvC,CADa,CAErBiB,WAAYjB,CAFS,CAAf,CAGR,CAAAwC,CAAAzB,QAAA,CAAgB1B,CAJlB,CAD4C,CAA9C,CASA,OAAOmD,EAAP,EAAgBtD,CAAA,CAAO,IAAP,CAAhB,EAAgCzB,CAAA,CAAQyB,CAAA,CAAO,IAAP,CAAR,CAAsB,CAACc,OAAQ,EAAT,CAAaiB,WAAW,EAAxB,CAAtB,CAZZ,CAkBtBQ,QAASA,EAAW,CAACsB,CAAD,CAAS/C,CAAT,CAAiB,CACnC,IAAIgD,EAAS,EACb9I,EAAA6H,QAAA,CAAgBkB,CAACF,CAADE,EAAW,EAAXA,OAAA,CAAqB,GAArB,CAAhB,CAA2C,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAUN,CAAV,CAAa,CAC9D,GAAU,CAAV,GAAIA,CAAJ,CACEI,CAAAjE,KAAA,CAAYmE,CAAZ,CADF,KAEO,CACL,IAAIC,EAAeD,CAAAV,MAAA,CAAc,oBAAd,CAAnB;AACI7D,EAAMwE,CAAA,CAAa,CAAb,CACV
 H,EAAAjE,KAAA,CAAYiB,CAAA,CAAOrB,CAAP,CAAZ,CACAqE,EAAAjE,KAAA,CAAYoE,CAAA,CAAa,CAAb,CAAZ,EAA+B,EAA/B,CACA,QAAOnD,CAAA,CAAOrB,CAAP,CALF,CAHuD,CAAhE,CAWA,OAAOqE,EAAAI,KAAA,CAAY,EAAZ,CAb4B,CAxYkD,IAiMnFlC,EAAc,CAAA,CAjMqE,CAkMnFL,CAlMmF,CAmMnFD,CAnMmF,CAoMnFvG,EAAS,CACP6E,OAAQA,CADD,CAcPmE,OAAQA,QAAQ,EAAG,CACjBnC,CAAA,CAAc,CAAA,CACdhB,EAAAoD,WAAA,CAAsB,QAAQ,EAAG,CAE/B7C,CAAA,EACAa,EAAA,EAH+B,CAAjC,CAFiB,CAdZ,CAoCPiC,aAAcA,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAY,CAChC,GAAI,IAAA5H,QAAJ,EAAoB,IAAAA,QAAAmF,QAApB,CACEyC,CAGA,CAHYtJ,CAAA0D,OAAA,CAAe,EAAf,CAAmB,IAAAhC,QAAAoE,OAAnB,CAAwCwD,CAAxC,CAGZ,CAFArD,CAAAnC,KAAA,CAAeyD,CAAA,CAAY,IAAA7F,QAAAmF,QAAA1C,aAAZ,CAA+CmF,CAA/C,CAAf,CAEA,CAAArD,CAAAuB,OAAA,CAAiB8B,CAAjB,CAJF,KAME,MAAMC,EAAA,CAAa,QAAb,CAAN,CAP8B,CApC3B,CAgDbvD,EAAAxD,IAAA,CAAe,sBAAf,CAAuC+D,CAAvC,CACAP,EAAAxD,IAAA,CAAe,wBAAf,CAAyC4E,CAAzC,CAEA,OAAOjH,EAvPgF,CAP7E,CAhNY,CAlBN,CAApB,KAEIoJ,EAAevJ,CAAAwJ,SAAA,CAAiB,SAAjB,CAioBnBrG,EAAAE,SAAA,CAAuB,cAAvB,CAoCAoG,QAA6B,EAAG,CAC9B,IAAA1D,KAAA,CAAY2D,QAAQ,
 EAAG,CAAE,MAAO,EAAT,CADO,CApChC,CAwCAvG;CAAAwG,UAAA,CAAwB,QAAxB,CAAkCzJ,CAAlC,CACAiD,EAAAwG,UAAA,CAAwB,QAAxB,CAAkClH,CAAlC,CAgLAvC,EAAA0J,QAAA,CAAwB,CAAC,QAAD,CAAW,eAAX,CAA4B,UAA5B,CA6ExBnH,EAAAmH,QAAA,CAAmC,CAAC,UAAD,CAAa,aAAb,CAA4B,QAA5B,CA37BG,CAArC,CAAD,CAw9BG7J,MAx9BH,CAw9BWA,MAAAC,QAx9BX;",
 "sources":["angular-route.js"],
-"names":["window","angular","undefined","ngViewFactory","$route","$anchorScroll","$animate","restrict","terminal","priority","transclude","link","scope","$element","attr","ctrl","$transclude","cleanupLastView","previousLeaveAnimation","cancel","currentScope","$destroy","currentElement","leave","then","update","locals","current","isDefined","$template","newScope","$new","clone","enter","onNgViewEnter","autoScrollExp","$eval","$emit","onloadExp","autoscroll","onload","$on","ngViewFillContentFactory","$compile","$controller","html","contents","controller","$scope","controllerAs","data","children","ngRouteModule","module","provider","$RouteProvider","inherit","parent","extra","extend","Object","create","pathRegExp","path","opts","insensitive","caseInsensitiveMatch","ret","originalPath","regexp","keys","replace","_","slash","key","option","optional","star","push","name","RegExp","routes","when","this.when","route","routeCopy","copy","isUndefined","reloadOnSearch","redirectPath","length",
 "substr","redirectTo","otherwise","this.otherwise","params","$get","$rootScope","$location","$routeParams","$q","$injector","$templateRequest","$sce","prepareRoute","$locationEvent","lastRoute","preparedRouteIsUpdateOnly","preparedRoute","parseRoute","$$route","equals","pathParams","forceReload","$broadcast","defaultPrevented","preventDefault","commitRoute","nextRoute","isString","interpolate","search","url","resolve","template","templateUrl","forEach","value","get","invoke","isFunction","getTrustedResourceUrl","loadedTemplateUrl","all","error","match","m","exec","on","i","len","val","string","result","split","segment","segmentMatch","join","reload","$evalAsync","updateParams","newParams","$routeMinErr","$$minErr","$RouteParamsProvider","this.$get","directive","$inject"]
+"names":["window","angular","undefined","ngViewFactory","$route","$anchorScroll","$animate","restrict","terminal","priority","transclude","link","scope","$element","attr","ctrl","$transclude","cleanupLastView","previousLeaveAnimation","cancel","currentScope","$destroy","currentElement","leave","then","update","locals","current","isDefined","$template","newScope","$new","clone","enter","onNgViewEnter","autoScrollExp","$eval","$emit","onloadExp","autoscroll","onload","$on","ngViewFillContentFactory","$compile","$controller","html","contents","controller","$scope","controllerAs","data","children","ngRouteModule","module","provider","$RouteProvider","inherit","parent","extra","extend","Object","create","pathRegExp","path","opts","insensitive","caseInsensitiveMatch","ret","originalPath","regexp","keys","replace","_","slash","key","option","optional","star","push","name","RegExp","routes","when","this.when","route","routeCopy","copy","isUndefined","reloadOnSearch","redirectPath","length",
 "substr","redirectTo","otherwise","this.otherwise","params","$get","$rootScope","$location","$routeParams","$q","$injector","$templateRequest","$sce","prepareRoute","$locationEvent","lastRoute","preparedRouteIsUpdateOnly","preparedRoute","parseRoute","$$route","equals","pathParams","forceReload","$broadcast","defaultPrevented","preventDefault","commitRoute","nextRoute","isString","interpolate","search","url","resolve","template","templateUrl","forEach","value","get","invoke","isFunction","loadedTemplateUrl","valueOf","all","error","match","m","exec","on","i","len","val","string","result","split","segment","segmentMatch","join","reload","$evalAsync","updateParams","newParams","$routeMinErr","$$minErr","$RouteParamsProvider","this.$get","directive","$inject"]
 }

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/struts/blob/7928d345/archetypes/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-sanitize.js
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/archetypes/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-sanitize.js b/archetypes/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-sanitize.js
index 61c5089..f7ff4dd 100644
--- a/archetypes/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-sanitize.js
+++ b/archetypes/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-sanitize.js
@@ -1,6 +1,6 @@
 /**
- * @license AngularJS v1.3.15
- * (c) 2010-2014 Google, Inc. http://angularjs.org
+ * @license AngularJS v1.4.2
+ * (c) 2010-2015 Google, Inc. http://angularjs.org
 * License: MIT
 */
 (function(window, angular, undefined) {'use strict';
@@ -211,10 +211,11 @@ var inlineElements = angular.extend({}, optionalEndTagInlineElements, makeMap("a
 
 // SVG Elements
 // https://wiki.whatwg.org/wiki/Sanitization_rules#svg_Elements
-var svgElements = makeMap("animate,animateColor,animateMotion,animateTransform,circle,defs," +
-    "desc,ellipse,font-face,font-face-name,font-face-src,g,glyph,hkern,image,linearGradient," +
-    "line,marker,metadata,missing-glyph,mpath,path,polygon,polyline,radialGradient,rect,set," +
-    "stop,svg,switch,text,title,tspan,use");
+// Note: the elements animate,animateColor,animateMotion,animateTransform,set are intentionally omitted.
+// They can potentially allow for arbitrary javascript to be executed. See #11290
+var svgElements = makeMap("circle,defs,desc,ellipse,font-face,font-face-name,font-face-src,g,glyph," +
+    "hkern,image,linearGradient,line,marker,metadata,missing-glyph,mpath,path,polygon,polyline," +
+    "radialGradient,rect,stop,svg,switch,text,title,tspan,use");
 
 // Special Elements (can contain anything)
 var specialElements = makeMap("script,style");
@@ -232,36 +233,37 @@ var uriAttrs = makeMap("background,cite,href,longdesc,src,usemap,xlink:href");
 var htmlAttrs = makeMap('abbr,align,alt,axis,bgcolor,border,cellpadding,cellspacing,class,clear,' +
   'color,cols,colspan,compact,coords,dir,face,headers,height,hreflang,hspace,' +
   'ismap,lang,language,nohref,nowrap,rel,rev,rows,rowspan,rules,' +
-  'scope,scrolling,shape,size,span,start,summary,target,title,type,' +
+  'scope,scrolling,shape,size,span,start,summary,tabindex,target,title,type,' +
   'valign,value,vspace,width');
 
 // SVG attributes (without "id" and "name" attributes)
 // https://wiki.whatwg.org/wiki/Sanitization_rules#svg_Attributes
 var svgAttrs = makeMap('accent-height,accumulate,additive,alphabetic,arabic-form,ascent,' +
-  'attributeName,attributeType,baseProfile,bbox,begin,by,calcMode,cap-height,class,color,' +
-  'color-rendering,content,cx,cy,d,dx,dy,descent,display,dur,end,fill,fill-rule,font-family,' +
-  'font-size,font-stretch,font-style,font-variant,font-weight,from,fx,fy,g1,g2,glyph-name,' +
-  'gradientUnits,hanging,height,horiz-adv-x,horiz-origin-x,ideographic,k,keyPoints,' +
-  'keySplines,keyTimes,lang,marker-end,marker-mid,marker-start,markerHeight,markerUnits,' +
-  'markerWidth,mathematical,max,min,offset,opacity,orient,origin,overline-position,' +
-  'overline-thickness,panose-1,path,pathLength,points,preserveAspectRatio,r,refX,refY,' +
-  'repeatCount,repeatDur,requiredExtensions,requiredFeatures,restart,rotate,rx,ry,slope,stemh,' +
-  'stemv,stop-color,stop-opacity,strikethrough-position,strikethrough-thickness,stroke,' +
-  'stroke-dasharray,stroke-dashoffset,stroke-linecap,stroke-linejoin,stroke-miterlimit,' +
-  'stroke-opacity,stroke-width,systemLanguage,target,text-anchor,to,transform,type,u1,u2,' +
-  'underline-position,underline-thickness,unicode,unicode-range,units-per-em,values,version,' +
-  'viewBox,visibility,width,widths,x,x-height,x1,x2,xlink:actuate,xlink:arcrole,xlink:role,' +
-  'xlink:show,xlink:title,xlink:type,xml:base,xml:lang,xml:space,xmlns,xmlns:xlink,y,y1,y2,' +
-  'zoomAndPan');
+  'baseProfile,bbox,begin,by,calcMode,cap-height,class,color,color-rendering,content,' +
+  'cx,cy,d,dx,dy,descent,display,dur,end,fill,fill-rule,font-family,font-size,font-stretch,' +
+  'font-style,font-variant,font-weight,from,fx,fy,g1,g2,glyph-name,gradientUnits,hanging,' +
+  'height,horiz-adv-x,horiz-origin-x,ideographic,k,keyPoints,keySplines,keyTimes,lang,' +
+  'marker-end,marker-mid,marker-start,markerHeight,markerUnits,markerWidth,mathematical,' +
+  'max,min,offset,opacity,orient,origin,overline-position,overline-thickness,panose-1,' +
+  'path,pathLength,points,preserveAspectRatio,r,refX,refY,repeatCount,repeatDur,' +
+  'requiredExtensions,requiredFeatures,restart,rotate,rx,ry,slope,stemh,stemv,stop-color,' +
+  'stop-opacity,strikethrough-position,strikethrough-thickness,stroke,stroke-dasharray,' +
+  'stroke-dashoffset,stroke-linecap,stroke-linejoin,stroke-miterlimit,stroke-opacity,' +
+  'stroke-width,systemLanguage,target,text-anchor,to,transform,type,u1,u2,underline-position,' +
+  'underline-thickness,unicode,unicode-range,units-per-em,values,version,viewBox,visibility,' +
+  'width,widths,x,x-height,x1,x2,xlink:actuate,xlink:arcrole,xlink:role,xlink:show,xlink:title,' +
+  'xlink:type,xml:base,xml:lang,xml:space,xmlns,xmlns:xlink,y,y1,y2,zoomAndPan', true);
 
 var validAttrs = angular.extend({},
                 uriAttrs,
                 svgAttrs,
                 htmlAttrs);
 
-function makeMap(str) {
+function makeMap(str, lowercaseKeys) {
  var obj = {}, items = str.split(','), i;
- for (i = 0; i < items.length; i++) obj[items[i]] = true;
+ for (i = 0; i < items.length; i++) {
+  obj[lowercaseKeys ? angular.lowercase(items[i]) : items[i]] = true;
+ }
  return obj;
 }
 
@@ -389,8 +391,9 @@ function htmlParser(html, handler) {
 
   unary = voidElements[tagName] || !!unary;
 
-  if (!unary)
+  if (!unary) {
    stack.push(tagName);
+  }
 
   var attrs = {};
 
@@ -409,11 +412,12 @@ function htmlParser(html, handler) {
  function parseEndTag(tag, tagName) {
   var pos = 0, i;
   tagName = angular.lowercase(tagName);
-  if (tagName)
+  if (tagName) {
    // Find the closest opened tag of the same type
-   for (pos = stack.length - 1; pos >= 0; pos--)
-    if (stack[pos] == tagName)
-     break;
+   for (pos = stack.length - 1; pos >= 0; pos--) {
+    if (stack[pos] == tagName) break;
+   }
+  }
 
   if (pos >= 0) {
    // Close all the open elements, up the stack
@@ -627,8 +631,8 @@ angular.module('ngSanitize', []).provider('$sanitize', $SanitizeProvider);
 */
 angular.module('ngSanitize').filter('linky', ['$sanitize', function($sanitize) {
  var LINKY_URL_REGEXP =
-    /((ftp|https?):\/\/|(www\.)|(mailto:)?[A-Za-z0-9._%+-]+@)\S*[^\s.;,(){}<>"”’]/,
-   MAILTO_REGEXP = /^mailto:/;
+    /((ftp|https?):\/\/|(www\.)|(mailto:)?[A-Za-z0-9._%+-]+@)\S*[^\s.;,(){}<>"”’]/i,
+   MAILTO_REGEXP = /^mailto:/i;
 
  return function(text, target) {
   if (!text) return text;

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/struts/blob/7928d345/archetypes/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-sanitize.min.js
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/archetypes/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-sanitize.min.js b/archetypes/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-sanitize.min.js
index f687995..eeb72f2 100644
--- a/archetypes/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-sanitize.min.js
+++ b/archetypes/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-sanitize.min.js
@@ -1,16 +1,16 @@
 /*
- AngularJS v1.3.15
- (c) 2010-2014 Google, Inc. http://angularjs.org
+ AngularJS v1.4.2
+ (c) 2010-2015 Google, Inc. http://angularjs.org
 License: MIT
 */
-(function(n,h,p){'use strict';function E(a){var e=[];r(e,h.noop).chars(a);return e.join("")}function g(a){var e={};a=a.split(",");var d;for(d=0;d<a.length;d++)e[a[d]]=!0;return e}function F(a,e){function d(a,b,d,l){b=h.lowercase(b);if(s[b])for(;f.last()&&t[f.last()];)c("",f.last());u[b]&&f.last()==b&&c("",b);(l=v[b]||!!l)||f.push(b);var m={};d.replace(G,function(a,b,e,c,d){m[b]=q(e||c||d||"")});e.start&&e.start(b,m,l)}function c(a,b){var c=0,d;if(b=h.lowercase(b))for(c=f.length-1;0<=c&&f[c]!=b;c--);
-if(0<=c){for(d=f.length-1;d>=c;d--)e.end&&e.end(f[d]);f.length=c}}"string"!==typeof a&&(a=null===a||"undefined"===typeof a?"":""+a);var b,k,f=[],m=a,l;for(f.last=function(){return f[f.length-1]};a;){l="";k=!0;if(f.last()&&w[f.last()])a=a.replace(new RegExp("([\\W\\w]*)<\\s*\\/\\s*"+f.last()+"[^>]*>","i"),function(a,b){b=b.replace(H,"$1").replace(I,"$1");e.chars&&e.chars(q(b));return""}),c("",f.last());else{if(0===a.indexOf("\x3c!--"))b=a.indexOf("--",4),0<=b&&a.lastIndexOf("--\x3e",b)===b&&(e.comment&&
-e.comment(a.substring(4,b)),a=a.substring(b+3),k=!1);else if(x.test(a)){if(b=a.match(x))a=a.replace(b[0],""),k=!1}else if(J.test(a)){if(b=a.match(y))a=a.substring(b[0].length),b[0].replace(y,c),k=!1}else K.test(a)&&((b=a.match(z))?(b[4]&&(a=a.substring(b[0].length),b[0].replace(z,d)),k=!1):(l+="<",a=a.substring(1)));k&&(b=a.indexOf("<"),l+=0>b?a:a.substring(0,b),a=0>b?"":a.substring(b),e.chars&&e.chars(q(l)))}if(a==m)throw L("badparse",a);m=a}c()}function q(a){if(!a)return"";A.innerHTML=a.replace(/</g,
-"&lt;");return A.textContent}function B(a){return a.replace(/&/g,"&amp;").replace(M,function(a){var d=a.charCodeAt(0);a=a.charCodeAt(1);return"&#"+(1024*(d-55296)+(a-56320)+65536)+";"}).replace(N,function(a){return"&#"+a.charCodeAt(0)+";"}).replace(/</g,"&lt;").replace(/>/g,"&gt;")}function r(a,e){var d=!1,c=h.bind(a,a.push);return{start:function(a,k,f){a=h.lowercase(a);!d&&w[a]&&(d=a);d||!0!==C[a]||(c("<"),c(a),h.forEach(k,function(d,f){var k=h.lowercase(f),g="img"===a&&"src"===k||"background"===
-k;!0!==O[k]||!0===D[k]&&!e(d,g)||(c(" "),c(f),c('="'),c(B(d)),c('"'))}),c(f?"/>":">"))},end:function(a){a=h.lowercase(a);d||!0!==C[a]||(c("</"),c(a),c(">"));a==d&&(d=!1)},chars:function(a){d||c(B(a))}}}var L=h.$$minErr("$sanitize"),z=/^<((?:[a-zA-Z])[\w:-]*)((?:\s+[\w:-]+(?:\s*=\s*(?:(?:"[^"]*")|(?:'[^']*')|[^>\s]+))?)*)\s*(\/?)\s*(>?)/,y=/^<\/\s*([\w:-]+)[^>]*>/,G=/([\w:-]+)(?:\s*=\s*(?:(?:"((?:[^"])*)")|(?:'((?:[^'])*)')|([^>\s]+)))?/g,K=/^</,J=/^<\//,H=/\x3c!--(.*?)--\x3e/g,x=/<!DOCTYPE([^>]*?)>/i,
+(function(n,h,p){'use strict';function E(a){var f=[];r(f,h.noop).chars(a);return f.join("")}function g(a,f){var d={},c=a.split(","),b;for(b=0;b<c.length;b++)d[f?h.lowercase(c[b]):c[b]]=!0;return d}function F(a,f){function d(a,b,d,l){b=h.lowercase(b);if(s[b])for(;e.last()&&t[e.last()];)c("",e.last());u[b]&&e.last()==b&&c("",b);(l=v[b]||!!l)||e.push(b);var m={};d.replace(G,function(b,a,f,c,d){m[a]=q(f||c||d||"")});f.start&&f.start(b,m,l)}function c(b,a){var c=0,d;if(a=h.lowercase(a))for(c=e.length-
+1;0<=c&&e[c]!=a;c--);if(0<=c){for(d=e.length-1;d>=c;d--)f.end&&f.end(e[d]);e.length=c}}"string"!==typeof a&&(a=null===a||"undefined"===typeof a?"":""+a);var b,k,e=[],m=a,l;for(e.last=function(){return e[e.length-1]};a;){l="";k=!0;if(e.last()&&w[e.last()])a=a.replace(new RegExp("([\\W\\w]*)<\\s*\\/\\s*"+e.last()+"[^>]*>","i"),function(a,b){b=b.replace(H,"$1").replace(I,"$1");f.chars&&f.chars(q(b));return""}),c("",e.last());else{if(0===a.indexOf("\x3c!--"))b=a.indexOf("--",4),0<=b&&a.lastIndexOf("--\x3e",
+b)===b&&(f.comment&&f.comment(a.substring(4,b)),a=a.substring(b+3),k=!1);else if(x.test(a)){if(b=a.match(x))a=a.replace(b[0],""),k=!1}else if(J.test(a)){if(b=a.match(y))a=a.substring(b[0].length),b[0].replace(y,c),k=!1}else K.test(a)&&((b=a.match(z))?(b[4]&&(a=a.substring(b[0].length),b[0].replace(z,d)),k=!1):(l+="<",a=a.substring(1)));k&&(b=a.indexOf("<"),l+=0>b?a:a.substring(0,b),a=0>b?"":a.substring(b),f.chars&&f.chars(q(l)))}if(a==m)throw L("badparse",a);m=a}c()}function q(a){if(!a)return"";A.innerHTML=
+a.replace(/</g,"&lt;");return A.textContent}function B(a){return a.replace(/&/g,"&amp;").replace(M,function(a){var d=a.charCodeAt(0);a=a.charCodeAt(1);return"&#"+(1024*(d-55296)+(a-56320)+65536)+";"}).replace(N,function(a){return"&#"+a.charCodeAt(0)+";"}).replace(/</g,"&lt;").replace(/>/g,"&gt;")}function r(a,f){var d=!1,c=h.bind(a,a.push);return{start:function(a,k,e){a=h.lowercase(a);!d&&w[a]&&(d=a);d||!0!==C[a]||(c("<"),c(a),h.forEach(k,function(d,e){var k=h.lowercase(e),g="img"===a&&"src"===k||
+"background"===k;!0!==O[k]||!0===D[k]&&!f(d,g)||(c(" "),c(e),c('="'),c(B(d)),c('"'))}),c(e?"/>":">"))},end:function(a){a=h.lowercase(a);d||!0!==C[a]||(c("</"),c(a),c(">"));a==d&&(d=!1)},chars:function(a){d||c(B(a))}}}var L=h.$$minErr("$sanitize"),z=/^<((?:[a-zA-Z])[\w:-]*)((?:\s+[\w:-]+(?:\s*=\s*(?:(?:"[^"]*")|(?:'[^']*')|[^>\s]+))?)*)\s*(\/?)\s*(>?)/,y=/^<\/\s*([\w:-]+)[^>]*>/,G=/([\w:-]+)(?:\s*=\s*(?:(?:"((?:[^"])*)")|(?:'((?:[^'])*)')|([^>\s]+)))?/g,K=/^</,J=/^<\//,H=/\x3c!--(.*?)--\x3e/g,x=/<!DOCTYPE([^>]*?)>/i,
 I=/<!\[CDATA\[(.*?)]]\x3e/g,M=/[\uD800-\uDBFF][\uDC00-\uDFFF]/g,N=/([^\#-~| |!])/g,v=g("area,br,col,hr,img,wbr");n=g("colgroup,dd,dt,li,p,tbody,td,tfoot,th,thead,tr");p=g("rp,rt");var u=h.extend({},p,n),s=h.extend({},n,g("address,article,aside,blockquote,caption,center,del,dir,div,dl,figure,figcaption,footer,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,hr,ins,map,menu,nav,ol,pre,script,section,table,ul")),t=h.extend({},p,g("a,abbr,acronym,b,bdi,bdo,big,br,cite,code,del,dfn,em,font,i,img,ins,kbd,label,map,mark,q,ruby,rp,rt,s,samp,small,span,strike,strong,sub,sup,time,tt,u,var"));
-n=g("animate,animateColor,animateMotion,animateTransform,circle,defs,desc,ellipse,font-face,font-face-name,font-face-src,g,glyph,hkern,image,linearGradient,line,marker,metadata,missing-glyph,mpath,path,polygon,polyline,radialGradient,rect,set,stop,svg,switch,text,title,tspan,use");var w=g("script,style"),C=h.extend({},v,s,t,u,n),D=g("background,cite,href,longdesc,src,usemap,xlink:href");n=g("abbr,align,alt,axis,bgcolor,border,cellpadding,cellspacing,class,clear,color,cols,colspan,compact,coords,dir,face,headers,height,hreflang,hspace,ismap,lang,language,nohref,nowrap,rel,rev,rows,rowspan,rules,scope,scrolling,shape,size,span,start,summary,target,title,type,valign,value,vspace,width");
-p=g("accent-height,accumulate,additive,alphabetic,arabic-form,ascent,attributeName,attributeType,baseProfile,bbox,begin,by,calcMode,cap-height,class,color,color-rendering,content,cx,cy,d,dx,dy,descent,display,dur,end,fill,fill-rule,font-family,font-size,font-stretch,font-style,font-variant,font-weight,from,fx,fy,g1,g2,glyph-name,gradientUnits,hanging,height,horiz-adv-x,horiz-origin-x,ideographic,k,keyPoints,keySplines,keyTimes,lang,marker-end,marker-mid,marker-start,markerHeight,markerUnits,markerWidth,mathematical,max,min,offset,opacity,orient,origin,overline-position,overline-thickness,panose-1,path,pathLength,points,preserveAspectRatio,r,refX,refY,repeatCount,repeatDur,requiredExtensions,requiredFeatures,restart,rotate,rx,ry,slope,stemh,stemv,stop-color,stop-opacity,strikethrough-position,strikethrough-thickness,stroke,stroke-dasharray,stroke-dashoffset,stroke-linecap,stroke-linejoin,stroke-miterlimit,stroke-opacity,stroke-width,systemLanguage,target,text-anchor,to,transform,type
 ,u1,u2,underline-position,underline-thickness,unicode,unicode-range,units-per-em,values,version,viewBox,visibility,width,widths,x,x-height,x1,x2,xlink:actuate,xlink:arcrole,xlink:role,xlink:show,xlink:title,xlink:type,xml:base,xml:lang,xml:space,xmlns,xmlns:xlink,y,y1,y2,zoomAndPan");
-var O=h.extend({},D,p,n),A=document.createElement("pre");h.module("ngSanitize",[]).provider("$sanitize",function(){this.$get=["$$sanitizeUri",function(a){return function(e){var d=[];F(e,r(d,function(c,b){return!/^unsafe/.test(a(c,b))}));return d.join("")}}]});h.module("ngSanitize").filter("linky",["$sanitize",function(a){var e=/((ftp|https?):\/\/|(www\.)|(mailto:)?[A-Za-z0-9._%+-]+@)\S*[^\s.;,(){}<>"\u201d\u2019]/,d=/^mailto:/;return function(c,b){function k(a){a&&g.push(E(a))}function f(a,c){g.push("<a ");
-h.isDefined(b)&&g.push('target="',b,'" ');g.push('href="',a.replace(/"/g,"&quot;"),'">');k(c);g.push("</a>")}if(!c)return c;for(var m,l=c,g=[],n,p;m=l.match(e);)n=m[0],m[2]||m[4]||(n=(m[3]?"http://":"mailto:")+n),p=m.index,k(l.substr(0,p)),f(n,m[0].replace(d,"")),l=l.substring(p+m[0].length);k(l);return a(g.join(""))}}])})(window,window.angular);
+n=g("circle,defs,desc,ellipse,font-face,font-face-name,font-face-src,g,glyph,hkern,image,linearGradient,line,marker,metadata,missing-glyph,mpath,path,polygon,polyline,radialGradient,rect,stop,svg,switch,text,title,tspan,use");var w=g("script,style"),C=h.extend({},v,s,t,u,n),D=g("background,cite,href,longdesc,src,usemap,xlink:href");n=g("abbr,align,alt,axis,bgcolor,border,cellpadding,cellspacing,class,clear,color,cols,colspan,compact,coords,dir,face,headers,height,hreflang,hspace,ismap,lang,language,nohref,nowrap,rel,rev,rows,rowspan,rules,scope,scrolling,shape,size,span,start,summary,tabindex,target,title,type,valign,value,vspace,width");
+p=g("accent-height,accumulate,additive,alphabetic,arabic-form,ascent,baseProfile,bbox,begin,by,calcMode,cap-height,class,color,color-rendering,content,cx,cy,d,dx,dy,descent,display,dur,end,fill,fill-rule,font-family,font-size,font-stretch,font-style,font-variant,font-weight,from,fx,fy,g1,g2,glyph-name,gradientUnits,hanging,height,horiz-adv-x,horiz-origin-x,ideographic,k,keyPoints,keySplines,keyTimes,lang,marker-end,marker-mid,marker-start,markerHeight,markerUnits,markerWidth,mathematical,max,min,offset,opacity,orient,origin,overline-position,overline-thickness,panose-1,path,pathLength,points,preserveAspectRatio,r,refX,refY,repeatCount,repeatDur,requiredExtensions,requiredFeatures,restart,rotate,rx,ry,slope,stemh,stemv,stop-color,stop-opacity,strikethrough-position,strikethrough-thickness,stroke,stroke-dasharray,stroke-dashoffset,stroke-linecap,stroke-linejoin,stroke-miterlimit,stroke-opacity,stroke-width,systemLanguage,target,text-anchor,to,transform,type,u1,u2,underline-position,un
 derline-thickness,unicode,unicode-range,units-per-em,values,version,viewBox,visibility,width,widths,x,x-height,x1,x2,xlink:actuate,xlink:arcrole,xlink:role,xlink:show,xlink:title,xlink:type,xml:base,xml:lang,xml:space,xmlns,xmlns:xlink,y,y1,y2,zoomAndPan",
+!0);var O=h.extend({},D,p,n),A=document.createElement("pre");h.module("ngSanitize",[]).provider("$sanitize",function(){this.$get=["$$sanitizeUri",function(a){return function(f){var d=[];F(f,r(d,function(c,b){return!/^unsafe/.test(a(c,b))}));return d.join("")}}]});h.module("ngSanitize").filter("linky",["$sanitize",function(a){var f=/((ftp|https?):\/\/|(www\.)|(mailto:)?[A-Za-z0-9._%+-]+@)\S*[^\s.;,(){}<>"\u201d\u2019]/i,d=/^mailto:/i;return function(c,b){function k(a){a&&g.push(E(a))}function e(a,
+c){g.push("<a ");h.isDefined(b)&&g.push('target="',b,'" ');g.push('href="',a.replace(/"/g,"&quot;"),'">');k(c);g.push("</a>")}if(!c)return c;for(var m,l=c,g=[],n,p;m=l.match(f);)n=m[0],m[2]||m[4]||(n=(m[3]?"http://":"mailto:")+n),p=m.index,k(l.substr(0,p)),e(n,m[0].replace(d,"")),l=l.substring(p+m[0].length);k(l);return a(g.join(""))}}])})(window,window.angular);
 //# sourceMappingURL=angular-sanitize.min.js.map


Mime
View raw message