openoffice-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Rob Weir <robw...@apache.org>
Subject Re: [Website]
Date Mon, 05 Aug 2013 17:53:48 GMT
2013/8/2 Tomasz Wawer <tomasz.wawer@trimtab.pl>

> Hello,****
>
> We are interested In implementing Open Office applications (writer, etc.)
> In our CRM.****
>
> Our CRM is a Cloud model application available via website.****
>
> ** **
>
> Do you have API we can use it?****
>
> I it free of charge?****
>
> **
>


Hello Tomasz,

OpenOffice has an SDK which includes an API for developing extensions to
OpenOffice.   You can download the SDK here:

http://www.openoffice.org/download/other.html#source

The OpenOffice SDK is open source, under the Apache License 2.0, the same
license that the OpenOffice application users.

Also, we have a dedicated mailing list for OpenOffice extension authors.
You might want to subscribe to that mailing list for any follow up
questions:

http://openoffice.apache.org/mailing-lists.html#api-mailing-list-public

Regards,

-Rob> **
>
> Pozdrawiam / Regards,****
>
> ** **
>
>
> [image: cid:C31B0C4E-263F-447A-86B0-3B2C3D3535F8]****
>
> *
> Tomasz Wawer***
>
> *E-commerce Manager***
>
> * ***
>
> kom. 533 308 302****
>
> e-mail:tomasz.wawer@trimtab.pl****
>
> www.trimtab.pl****
>
> * *
>
> [image: cid:2FDE5012-5917-4BF4-99FC-A3CA256680D7]****
>
> ** **
>
> *Trimtab Arteria Management Sp. z o.o S.K.A z siedzibą w Warszawie, ul. **Jana
> Rosoła 10, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
> Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy
> Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000285680, NIP: 522-26-93-182,
> REGON: 015517421, wysokość kapitału zakładowego: 1.500.000,00 złotych (w
> pełni opłacony).***
>
> ** **
>
> ** **
>
> ** **
>

Mime
  • Unnamed multipart/alternative (inline, None, 0 bytes)
View raw message