ibatis-user-cs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Stief Dirckx <Stief.Dir...@icasa-consulting.com>
Subject Stief Dirckx is niet aanwezig op kantoor.
Date Mon, 11 Sep 2006 20:02:42 GMT
I will be out of the office starting  09/09/2006 and will not return until
25/09/2006.

Geachte mevrouw
Geachte heer

Bedankt voor uw bericht, maar ik ben momenteel niet aanwezig op kantoor. Ik
zal pas opnieuw bereikbaar zijn vanaf 25 september.

Voor dringende zaken raad ik u aan contact te nemen met Ivar Indekeu
(ivar.indekeu@icasa-consulting.com).

Met vriendelijke groeten / Cordialement / Best regards

Stief Dirckx - Consultant programmeur

Icasa Consulting Groep
Wetenschapspark 23 - 3590 Diepenbeek - Belgium
tel.: +32 (0)11/85.80.80 - fax: +32 (0)11/87.31.48
http://www.icasa-consulting.com

STRICTLY PERSONAL AND CONFIDENTIAL

Dit bericht is enkel bestemd voor de aangeduide ontvangers en kan
vertrouwelijke informatie bevatten. Als u niet de ontvanger bent, dan mag u
de inhoud van dit bericht niet bekendmaken noch kopiëren. Als u dit bericht
per vergissing heeft ontvangen, gelieve er de afzender of Group Icasa
Consulting onmiddellijk van op de hoogte te brengen en het bericht
vervolgens te verwijderen.

Ce Message est uniquement destiné aux récipiendaires indiqués et peut
contenir des informations confidentielles. Si vous n'êtes pas le
récipiendaire, vous ne devez pas révéler le contenu de ce message ou en
prendre copie. Si vous avez reçu ce message par erreur, veuillez en
informer l'expéditeur, ou Group Icasa Consulting immédiatement, avant de le
supprimer.

This message may contain confidential and proprietary material for the sole
use of the intended recipient. Any review or distribution by others is
strictly prohibited. If you are not the intended recipient please contact
the sender or Group Icasa Consulting and delete all copies.


Mime
View raw message