httpd-dev mailing list archives: June 1997

Site index · List index
Message list1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · Next »Thread · Author · Date
Ian Kluft [2.0 idea] API extension mechanism, Round 3 Sun, 01 Jun, 16:59
Randy Terbush Re: Modernisation of docs look Sun, 01 Jun, 17:12
Brian Behlendorf Java Module (fwd) Sun, 01 Jun, 20:09
Rob Hartill June 1997 Netcraft Web Server Survey (fwd) Sun, 01 Jun, 20:48
Chuck Murcko Communicator 4.0b5 Sun, 01 Jun, 21:25
Re: b11 + mod_perl + BrowserMatch
Doug MacEachern   Re: b11 + mod_perl + BrowserMatch Sun, 01 Jun, 22:42
Roy T. Fielding   Re: b11 + mod_perl + BrowserMatch Mon, 02 Jun, 04:56
Doug MacEachern   Re: b11 + mod_perl + BrowserMatch Mon, 02 Jun, 13:27
Rasmus Lerdorf   Re: b11 + mod_perl + BrowserMatch Mon, 02 Jun, 13:33
Aram Mirzadeh   Re: b11 + mod_perl + BrowserMatch Mon, 02 Jun, 14:55
Rasmus Lerdorf   Re: b11 + mod_perl + BrowserMatch Mon, 02 Jun, 14:59
Marc Slemko   Re: b11 + mod_perl + BrowserMatch Mon, 02 Jun, 15:15
Doug MacEachern Re: apache/yahoo Mon, 02 Jun, 00:34
Re: [TEST] changes to bugdb.cgi
Roy T. Fielding   Re: [TEST] changes to bugdb.cgi Mon, 02 Jun, 05:19
Brian Behlendorf   Re: [TEST] changes to bugdb.cgi Mon, 02 Jun, 18:23
Marc Slemko   Re: [TEST] changes to bugdb.cgi Mon, 02 Jun, 18:49
Rodent of Unusual Size   Re: [TEST] changes to bugdb.cgi Tue, 03 Jun, 02:03
Jim Jagielski [STATUS] Mon Jun 2 09:31:30 EDT 1997 Mon, 02 Jun, 13:32
Rodent of Unusual Size   Re: [STATUS] Mon Jun 2 09:31:30 EDT 1997 Mon, 02 Jun, 14:32
Dirk.vanGulik   Re: [STATUS] Mon Jun 2 09:31:30 EDT 1997 Mon, 02 Jun, 17:24
Paul Sutton   Re: [STATUS] Mon Jun 2 09:31:30 EDT 1997 Tue, 03 Jun, 08:48
Re: Security problem ?
Rob Hartill   Re: Security problem ? Mon, 02 Jun, 13:53
Chuck Murcko   Re: Security problem ? Mon, 02 Jun, 17:04
Ben Laurie   Re: Security problem ? Mon, 02 Jun, 17:23
Rob Hartill http://www.apache.org/manual-index/docs Mon, 02 Jun, 14:10
Rodent of Unusual Size   Re: http://www.apache.org/manual-index/docs Mon, 02 Jun, 15:00
Martin Kraemer [BUG] apache_1.2b11/mod_usertrack: gettimeofday() in SVR4 Mon, 02 Jun, 17:22
Martin Kraemer [BUG] more SVR4 problems Mon, 02 Jun, 17:34
Brian Behlendorf Apache story (fwd) Mon, 02 Jun, 18:02
Dirk.vanGulik   Re: Apache story (fwd) Mon, 02 Jun, 18:21
Dirk.vanGulik   Re: Apache story (fwd) Mon, 02 Jun, 18:33
Ben Laurie   Re: Apache story (fwd) Mon, 02 Jun, 18:42
Dirk.vanGulik   Re: Apache story (fwd) Mon, 02 Jun, 18:58
Dirk.vanGulik Re: Encryption of password Mon, 02 Jun, 19:08
Rodent of Unusual Size [PATCH] .c changes for Martin Kraemer's doc fixes Mon, 02 Jun, 20:26
Dean Gaudet   Re: [PATCH] .c changes for Martin Kraemer's doc fixes Wed, 04 Jun, 18:00
Rodent of Unusual Size   Re: [PATCH] .c changes for Martin Kraemer's doc fixes Thu, 05 Jun, 01:13
Doug MacEachern Re: [STATUS] Mon Jun 2 09:31:30 EDT 1997 Tue, 03 Jun, 02:07
Re: documentation/626: (fwd)
Marc Slemko   Re: documentation/626: (fwd) Tue, 03 Jun, 03:34
Rodent of Unusual Size   Re: documentation/626: (fwd) Tue, 03 Jun, 18:56
Roy T. Fielding ABOUT_APACHE file Tue, 03 Jun, 07:16
Jim Jagielski   Re: ABOUT_APACHE file Tue, 03 Jun, 09:22
Rodent of Unusual Size   Re: ABOUT_APACHE file Tue, 03 Jun, 11:04
Paul Richards     Re: ABOUT_APACHE file Tue, 03 Jun, 22:33
Randy Terbush   Re: ABOUT_APACHE file Tue, 03 Jun, 13:52
Chuck Murcko     Re: ABOUT_APACHE file Wed, 04 Jun, 00:02
Dirk.vanGulik Re: documentation/658: Tue, 03 Jun, 08:35
Jason A. Dour suEXEC dox... Tue, 03 Jun, 15:02
Jim Jagielski [STATUS] Tue Jun 3 13:32:51 EDT 1997 Tue, 03 Jun, 17:33
Ben Laurie   Re: [STATUS] Tue Jun 3 13:32:51 EDT 1997 Tue, 03 Jun, 17:39
Rodent of Unusual Size   Re: [STATUS] Tue Jun 3 13:32:51 EDT 1997 Tue, 03 Jun, 17:42
Jim Jagielski   Re: [STATUS] Tue Jun 3 13:32:51 EDT 1997 Tue, 03 Jun, 18:05
Marc Slemko   Re: [STATUS] Tue Jun 3 13:32:51 EDT 1997 Tue, 03 Jun, 18:56
Ben Laurie   Re: [STATUS] Tue Jun 3 13:32:51 EDT 1997 Tue, 03 Jun, 18:56
Ben Laurie   Re: [STATUS] Tue Jun 3 13:32:51 EDT 1997 Tue, 03 Jun, 19:10
sameer   Re: [STATUS] Tue Jun 3 13:32:51 EDT 1997 Tue, 03 Jun, 19:16
Jim Jagielski   Re: [STATUS] Tue Jun 3 13:32:51 EDT 1997 Tue, 03 Jun, 19:36
Marc Slemko Ack: Changed information for PR os-dgux/651 (fwd) Tue, 03 Jun, 19:23
Rodent of Unusual Size   Re: Ack: Changed information for PR os-dgux/651 (fwd) Tue, 03 Jun, 19:45
Marc Slemko   Re: Ack: Changed information for PR os-dgux/651 (fwd) Tue, 03 Jun, 20:20
Rodent of Unusual Size   Re: Ack: Changed information for PR os-dgux/651 (fwd) Tue, 03 Jun, 20:27
Marc Slemko   Re: Ack: Changed information for PR os-dgux/651 (fwd) Tue, 03 Jun, 20:32
sameer   Re: Ack: Changed information for PR os-dgux/651 (fwd) Tue, 03 Jun, 20:41
Brian Behlendorf   Re: Ack: Changed information for PR os-dgux/651 (fwd) Tue, 03 Jun, 22:20
Aram Mirzadeh Netscape Bug Tue, 03 Jun, 21:42
Marc Slemko   Re: Netscape Bug Tue, 03 Jun, 21:58
sameer   Re: Netscape Bug Tue, 03 Jun, 22:29
Aram Mirzadeh   Re: Netscape Bug Tue, 03 Jun, 23:01
Roy T. Fielding   Re: Netscape Bug Tue, 03 Jun, 23:16
Marc Slemko   Re: Netscape Bug Tue, 03 Jun, 23:55
Roy T. Fielding   Re: Netscape Bug Wed, 04 Jun, 00:09
Dean Gaudet   Re: Netscape Bug Wed, 04 Jun, 18:17
Dirk.vanGu...@jrc.it   Re: Netscape Bug Wed, 04 Jun, 18:24
Dean Gaudet   Re: Netscape Bug Wed, 04 Jun, 18:39
Rodent of Unusual Size Colouring books.. Wed, 04 Jun, 00:38
Marc Slemko   Re: Colouring books.. Wed, 04 Jun, 03:23
Brian Behlendorf   Re: Colouring books.. Wed, 04 Jun, 04:51
Brian Behlendorf support/log_server_status Wed, 04 Jun, 04:41
Doug MacEachern   Re: support/log_server_status Wed, 04 Jun, 17:48
Re: cvs commit: apache/src/modules Makefile
Ben Laurie   Re: cvs commit: apache/src/modules Makefile Wed, 04 Jun, 06:54
Ben Laurie   Re: cvs commit: apache/src/modules Makefile Wed, 04 Jun, 13:46
Marc Slemko   Re: cvs commit: apache/src/modules Makefile Wed, 04 Jun, 13:50
Ben Laurie   Re: cvs commit: apache/src/modules Makefile Wed, 04 Jun, 14:00
Marc Slemko   Re: cvs commit: apache/src/modules Makefile Wed, 04 Jun, 14:03
Jim Jagielski [STATUS] Wed Jun 4 08:10:42 EDT 1997 Wed, 04 Jun, 12:12
Rodent of Unusual Size   Re: [STATUS] Wed Jun 4 08:10:42 EDT 1997 Wed, 04 Jun, 12:31
Jim Jagielski   Re: [STATUS] Wed Jun 4 08:10:42 EDT 1997 Wed, 04 Jun, 13:04
Marc Slemko   Re: [STATUS] Wed Jun 4 08:10:42 EDT 1997 Wed, 04 Jun, 13:38
Ben Laurie   Re: [STATUS] Wed Jun 4 08:10:42 EDT 1997 Wed, 04 Jun, 13:47
Marc Slemko   Re: [STATUS] Wed Jun 4 08:10:42 EDT 1997 Wed, 04 Jun, 13:48
Dirk.vanGu...@jrc.it   Re: [STATUS] Wed Jun 4 08:10:42 EDT 1997 Wed, 04 Jun, 13:55
Jason A. Dour   Re: [STATUS] Wed Jun 4 08:10:42 EDT 1997 Wed, 04 Jun, 14:08
Jim Jagielski   Re: [STATUS] Wed Jun 4 08:10:42 EDT 1997 Wed, 04 Jun, 15:57
Mark Bixby   Re: [STATUS] Wed Jun 4 08:10:42 EDT 1997 Wed, 04 Jun, 16:19
Martin Kraemer   Re: [STATUS] Wed Jun 4 08:10:42 EDT 1997 Wed, 04 Jun, 17:45
Ben Laurie Stock reply? Wed, 04 Jun, 13:59
Re: [STATUS] Wed Jun 4 08:10:42 EDT 1997
Doug MacEachern   Re: [STATUS] Wed Jun 4 08:10:42 EDT 1997 Wed, 04 Jun, 14:36
ras...@bellglobal.com   Re: [STATUS] Wed Jun 4 08:10:42 EDT 1997 Wed, 04 Jun, 14:45
Doug MacEachern   Re: [STATUS] Wed Jun 4 08:10:42 EDT 1997 Wed, 04 Jun, 14:51
ras...@bellglobal.com   Re: [STATUS] Wed Jun 4 08:10:42 EDT 1997 Wed, 04 Jun, 15:01
Doug MacEachern   Re: [STATUS] Wed Jun 4 08:10:42 EDT 1997 Wed, 04 Jun, 15:10
Rodent of Unusual Size   Re: [STATUS] Wed Jun 4 08:10:42 EDT 1997 Wed, 04 Jun, 15:25
ras...@bellglobal.com   Re: [STATUS] Wed Jun 4 08:10:42 EDT 1997 Wed, 04 Jun, 15:36
Doug MacEachern   Re: [STATUS] Wed Jun 4 08:10:42 EDT 1997 Wed, 04 Jun, 15:49
Jim Jagielski   Re: [STATUS] Wed Jun 4 08:10:42 EDT 1997 Wed, 04 Jun, 15:53
Dean Gaudet Apache bug # 503 (fwd) Wed, 04 Jun, 15:59
Rodent of Unusual Size KEYS file is protected.. Wed, 04 Jun, 16:03
Ben Laurie   Re: KEYS file is protected.. Wed, 04 Jun, 17:09
Dean Gaudet Re: Changed information for PR mod_proxy/614 Wed, 04 Jun, 17:07
Dean Gaudet Re: Should $(OBJS): Makefile be there? Wed, 04 Jun, 17:08
Jason A. Dour [PATCH] updated suEXEC documentation. Wed, 04 Jun, 19:49
Rodent of Unusual Size   Re: [PATCH] updated suEXEC documentation. Wed, 04 Jun, 20:38
Jason A. Dour [PATCH] updated suEXEC documentation. (Take 2) Wed, 04 Jun, 19:53
Rodent of Unusual Size   Re: [PATCH] updated suEXEC documentation. (Take 2) Wed, 04 Jun, 20:51
Jim Jagielski [STATUS] Wed Jun 4 16:04:54 EDT 1997 Wed, 04 Jun, 20:17
Paul Sutton   Re: [STATUS] Wed Jun 4 16:04:54 EDT 1997 Thu, 05 Jun, 14:29
Doug MacEachern [PATCH] mod_include+perl+sfio Wed, 04 Jun, 20:34
Jim Jagielski   Re: [PATCH] mod_include+perl+sfio Wed, 04 Jun, 20:38
Rob Hartill   Re: [PATCH] mod_include+perl+sfio Wed, 04 Jun, 21:59
Jim Jagielski   Re: [PATCH] mod_include+perl+sfio Wed, 04 Jun, 23:57
Doug MacEachern   Re: [PATCH] mod_include+perl+sfio Thu, 05 Jun, 00:38
Jim Jagielski EDT and GMT Wed, 04 Jun, 20:37
Rob Hartill Re: cvs commit: apache KEYS Wed, 04 Jun, 20:54
Message list1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · Next »Thread · Author · Date
Box list
Jun 202168
May 2021101
Apr 202160
Mar 2021114
Feb 202145
Jan 202155
Dec 202076
Nov 202063
Oct 202029
Sep 202046
Aug 2020107
Jul 2020150
Jun 2020175
May 2020103
Apr 2020203
Mar 2020138
Feb 2020118
Jan 202068
Dec 201961
Nov 201999
Oct 2019161
Sep 201963
Aug 2019138
Jul 201972
Jun 201950
May 201956
Apr 201939
Mar 201947
Feb 201943
Jan 2019119
Dec 201839
Nov 201866
Oct 2018290
Sep 2018257
Aug 2018116
Jul 2018150
Jun 2018103
May 2018152
Apr 2018385
Mar 2018317
Feb 2018368
Jan 2018158
Dec 2017137
Nov 2017161
Oct 2017211
Sep 2017159
Aug 201776
Jul 2017242
Jun 2017251
May 2017172
Apr 2017232
Mar 2017189
Feb 2017364
Jan 2017569
Dec 2016382
Nov 2016171
Oct 201699
Sep 2016138
Aug 2016267
Jul 2016155
Jun 2016309
May 2016164
Apr 2016210
Mar 2016414
Feb 2016353
Jan 2016236
Dec 2015317
Nov 2015321
Oct 2015497
Sep 2015327
Aug 2015217
Jul 2015243
Jun 2015388
May 2015293
Apr 2015210
Mar 2015151
Feb 201567
Jan 2015227
Dec 2014164
Nov 2014139
Oct 2014140
Sep 2014161
Aug 2014167
Jul 2014192
Jun 2014174
May 2014121
Apr 2014287
Mar 2014292
Feb 2014264
Jan 2014243
Dec 2013265
Nov 2013377
Oct 2013233
Sep 2013291
Aug 2013186
Jul 2013253
Jun 2013240
May 2013266
Apr 2013152
Mar 2013188
Feb 2013252
Jan 2013258
Dec 2012131
Nov 2012168
Oct 2012106
Sep 2012169
Aug 2012279
Jul 2012184
Jun 201293
May 2012135
Apr 2012220
Mar 2012347
Feb 2012391
Jan 2012445
Dec 2011293
Nov 2011505
Oct 2011242
Sep 2011315
Aug 2011401
Jul 2011224
Jun 2011202
May 2011283
Apr 2011141
Mar 2011308
Feb 2011301
Jan 2011238
Dec 2010189
Nov 2010332
Oct 2010305
Sep 2010265
Aug 2010227
Jul 2010173
Jun 2010483
May 2010165
Apr 2010161
Mar 2010283
Feb 2010240
Jan 2010238
Dec 2009262
Nov 2009530
Oct 2009530
Sep 2009568
Aug 2009259
Jul 2009364
Jun 2009265
May 2009330
Apr 2009196
Mar 2009358
Feb 2009221
Jan 2009339
Dec 2008338
Nov 2008182
Oct 2008378
Sep 2008237
Aug 2008162
Jul 2008120
Jun 2008257
May 2008320
Apr 2008406
Mar 2008203
Feb 2008356
Jan 2008423
Dec 2007336
Nov 2007270
Oct 2007382
Sep 2007520
Aug 2007391
Jul 2007208
Jun 2007267
May 2007309
Apr 2007278
Mar 2007308
Feb 2007316
Jan 2007304
Dec 2006280
Nov 2006237
Oct 2006394
Sep 2006287
Aug 2006250
Jul 2006570
Jun 2006313
May 2006367
Apr 2006548
Mar 2006408
Feb 2006328
Jan 2006438
Dec 2005613
Nov 2005711
Oct 2005598
Sep 2005456
Aug 2005776
Jul 2005457
Jun 2005384
May 2005321
Apr 2005359
Mar 2005466
Feb 2005380
Jan 2005206
Dec 2004398
Nov 2004538
Oct 2004371
Sep 2004539
Aug 2004527
Jul 2004325
Jun 2004468
May 2004317
Apr 2004234
Mar 2004606
Feb 2004357
Jan 2004358
Dec 2003344
Nov 2003580
Oct 2003336
Sep 2003272
Aug 2003262
Jul 2003323
Jun 2003424
May 2003447
Apr 2003355
Mar 2003684
Feb 2003570
Jan 2003534
Dec 2002443
Nov 2002531
Oct 2002749
Sep 2002901
Aug 2002802
Jul 2002716
Jun 2002910
May 20021024
Apr 20021369
Mar 20021093
Feb 20021143
Jan 20021069
Dec 2001682
Nov 20011268
Oct 20011110
Sep 20011258
Aug 20011708
Jul 20011052
Jun 2001737
May 2001644
Apr 2001957
Mar 2001611
Feb 20011465
Jan 20011416
Dec 2000906
Nov 20001082
Oct 20001016
Sep 2000645
Aug 2000729
Jul 20001016
Jun 20001602
May 20001092
Apr 20001358
Mar 20001504
Feb 2000586
Jan 2000836
Dec 1999590
Nov 1999601
Oct 1999746
Sep 1999378
Aug 19991034
Jul 1999678
Jun 1999626
May 1999619
Apr 1999697
Mar 1999678
Feb 1999325
Jan 1999794
Dec 1998575
Nov 1998407
Oct 1998475
Sep 1998737
Aug 1998557
Jul 1998907
Jun 1998858
May 1998958
Apr 19981234
Mar 19981320
Feb 19981328
Jan 19981686
Dec 1997879
Nov 19971103
Oct 19971078
Sep 19971171
Aug 19971881
Jul 19971809
Jun 19971820
May 1997622
Apr 1997938
Mar 1997685
Feb 19971176
Jan 19971927
Dec 19961420
Nov 1996798
Oct 1996605
Sep 1996644
Aug 1996994
Jul 19961617
Jun 19961747
May 19961210
Apr 19961102
Mar 1996698
Feb 19961000
Jan 1996550
Dec 1995832
Nov 1995628
Oct 1995589
Sep 1995715
Aug 19951049
Jul 1995413
Jun 1995255
May 1995390
Apr 1995998
Mar 1995699