xalan-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From minc...@apache.org
Subject svn commit: r471981 [5/6] - in /xalan/java/trunk/src/org/apache/xml/serializer: ./ dom3/ utils/
Date Tue, 07 Nov 2006 04:28:02 GMT
Modified: xalan/java/trunk/src/org/apache/xml/serializer/utils/SerializerMessages_ca.java
URL: http://svn.apache.org/viewvc/xalan/java/trunk/src/org/apache/xml/serializer/utils/SerializerMessages_ca.java?view=diff&rev=471981&r1=471980&r2=471981
==============================================================================
--- xalan/java/trunk/src/org/apache/xml/serializer/utils/SerializerMessages_ca.java (original)
+++ xalan/java/trunk/src/org/apache/xml/serializer/utils/SerializerMessages_ca.java Mon Nov 6 20:28:00 2006
@@ -198,6 +198,93 @@
       {  MsgKey.ER_ENCODING_NOT_SUPPORTED,
         "Av\u00eds: el temps d''execuci\u00f3 de Java no d\u00f3na suport a la codificaci\u00f3 ''{0}''." },
 
+       {MsgKey.ER_FEATURE_NOT_FOUND,
+       "El par\u00e0metre ''{0}'' no es reconeix."},
+
+       {MsgKey.ER_FEATURE_NOT_SUPPORTED,
+       "El par\u00e0metre ''{0}'' es reconeix per\u00f2 el valor sol\u00b7licitat no es pot establir."},
+
+       {MsgKey.ER_STRING_TOO_LONG,
+       "La cadena resultant \u00e9s massa llarga per cabre en una DOMString: ''{0}''."},
+
+       {MsgKey.ER_TYPE_MISMATCH_ERR,
+       "El tipus de valor per a aquest nom de par\u00e0metre \u00e9s incompatible amb el tipus de valor esperat."},
+
+       {MsgKey.ER_NO_OUTPUT_SPECIFIED,
+       "La destinaci\u00f3 de sortida per a les dades que s'ha d'escriure era nul\u00b7la."},
+
+       {MsgKey.ER_UNSUPPORTED_ENCODING,
+       "S'ha trobat una codificaci\u00f3 no suportada."},
+
+       {MsgKey.ER_UNABLE_TO_SERIALIZE_NODE,
+       "El node no s'ha pogut serialitzat."},
+
+       {MsgKey.ER_CDATA_SECTIONS_SPLIT,
+       "La secci\u00f3 CDATA cont\u00e9 un o m\u00e9s marcadors d'acabament ']]>'."},
+
+       {MsgKey.ER_WARNING_WF_NOT_CHECKED,
+         "No s'ha pogut crear cap inst\u00e0ncia per comprovar si t\u00e9 un format correcte o no. El par\u00e0metre del tipus ben format es va establir en cert, per\u00f2 la comprovaci\u00f3 de format no s'ha pogut realitzar."
+       },
+
+       {MsgKey.ER_WF_INVALID_CHARACTER,
+         "El node ''{0}'' cont\u00e9 car\u00e0cters XML no v\u00e0lids."
+       },
+
+       { MsgKey.ER_WF_INVALID_CHARACTER_IN_COMMENT,
+         "S''ha trobat un car\u00e0cter XML no v\u00e0lid (Unicode: 0x{0}) en el comentari."
+       },
+
+       { MsgKey.ER_WF_INVALID_CHARACTER_IN_PI,
+         "S''ha trobat un car\u00e0cter XML no v\u00e0lid (Unicode: 0x{0}) en les dades d''instrucci\u00f3 de proc\u00e9s."
+       },
+
+       { MsgKey.ER_WF_INVALID_CHARACTER_IN_CDATA,
+         "S''ha trobat un car\u00e0cter XML no v\u00e0lid (Unicode: 0x''{0})'' en els continguts de la CDATASection."
+       },
+
+       { MsgKey.ER_WF_INVALID_CHARACTER_IN_TEXT,
+         "S''ha trobat un car\u00e0cter XML no v\u00e0lid (Unicode: 0x''{0})'' en el contingut de dades de car\u00e0cter del node."
+       },
+
+       { MsgKey.ER_WF_INVALID_CHARACTER_IN_NODE_NAME,
+         "S''han trobat car\u00e0cters XML no v\u00e0lids al node {0} anomenat ''{1}''."
+       },
+
+       { MsgKey.ER_WF_DASH_IN_COMMENT,
+         "La cadena \"--\" no est\u00e0 permesa dins dels comentaris."
+       },
+
+       {MsgKey.ER_WF_LT_IN_ATTVAL,
+         "El valor d''atribut \"{1}\" associat amb un tipus d''element \"{0}\" no pot contenir el car\u00e0cter ''<''."
+       },
+
+       {MsgKey.ER_WF_REF_TO_UNPARSED_ENT,
+         "La refer\u00e8ncia de l''entitat no analitzada \"&{0};\" no est\u00e0 permesa."
+       },
+
+       {MsgKey.ER_WF_REF_TO_EXTERNAL_ENT,
+         "La refer\u00e8ncia externa de l''entitat \"&{0};\" no est\u00e0 permesa en un valor d''atribut."
+       },
+
+       {MsgKey.ER_NS_PREFIX_CANNOT_BE_BOUND,
+         "El prefix \"{0}\" no es pot vincular a l''espai de noms \"{1}\"."
+       },
+
+       {MsgKey.ER_NULL_LOCAL_ELEMENT_NAME,
+         "El nom local de l''element \"{0}\" \u00e9s nul."
+       },
+
+       {MsgKey.ER_NULL_LOCAL_ATTR_NAME,
+         "El nom local d''atr \"{0}\" \u00e9s nul."
+       },
+
+       { MsgKey.ER_ELEM_UNBOUND_PREFIX_IN_ENTREF,
+         "El text de recanvi del node de l''entitat \"{0}\" cont\u00e9 un node d''element \"{1}\" amb un prefix de no enlla\u00e7at \"{2}\"."
+       },
+
+       { MsgKey.ER_ATTR_UNBOUND_PREFIX_IN_ENTREF,
+         "El text de recanvi del node de l''entitat \"{0}\" cont\u00e9 un node d''atribut \"{1}\" amb un prefix de no enlla\u00e7at \"{2}\"."
+       },
 
     };
 

Modified: xalan/java/trunk/src/org/apache/xml/serializer/utils/SerializerMessages_cs.java
URL: http://svn.apache.org/viewvc/xalan/java/trunk/src/org/apache/xml/serializer/utils/SerializerMessages_cs.java?view=diff&rev=471981&r1=471980&r2=471981
==============================================================================
--- xalan/java/trunk/src/org/apache/xml/serializer/utils/SerializerMessages_cs.java (original)
+++ xalan/java/trunk/src/org/apache/xml/serializer/utils/SerializerMessages_cs.java Mon Nov 6 20:28:00 2006
@@ -198,6 +198,93 @@
       {  MsgKey.ER_ENCODING_NOT_SUPPORTED,
         "Varov\u00e1n\u00ed: K\u00f3dov\u00e1n\u00ed ''{0}'' nen\u00ed v b\u011bhov\u00e9m prost\u0159ed\u00ed Java podporov\u00e1no." },
 
+       {MsgKey.ER_FEATURE_NOT_FOUND,
+       "Parametr ''{0}'' nebyl rozpozn\u00e1n."},
+
+       {MsgKey.ER_FEATURE_NOT_SUPPORTED,
+       "Parametr ''{0}'' byl rozpozn\u00e1n, ale nelze nastavit po\u017eadovanou hodnotu."},
+
+       {MsgKey.ER_STRING_TOO_LONG,
+       "V\u00fdsledn\u00fd \u0159et\u011bzec je p\u0159\u00edli\u0161 dlouh\u00fd pro \u0159et\u011bzec DOMString: ''{0}''."},
+
+       {MsgKey.ER_TYPE_MISMATCH_ERR,
+       "Typ hodnoty pro tento n\u00e1zev parametru nen\u00ed kompatibiln\u00ed s o\u010dek\u00e1van\u00fdm typem hodnoty."},
+
+       {MsgKey.ER_NO_OUTPUT_SPECIFIED,
+       "C\u00edlov\u00e9 um\u00edst\u011bn\u00ed v\u00fdstupu pro data ur\u010den\u00e1 k z\u00e1pisu je rovno hodnot\u011b Null. "},
+
+       {MsgKey.ER_UNSUPPORTED_ENCODING,
+       "Bylo nalezeno nepodporovan\u00e9 k\u00f3dov\u00e1n\u00ed."},
+
+       {MsgKey.ER_UNABLE_TO_SERIALIZE_NODE,
+       "Nelze prov\u00e9st serializaci uzlu. "},
+
+       {MsgKey.ER_CDATA_SECTIONS_SPLIT,
+       "Sekce CDATA obsahuje jednu nebo v\u00edce ukon\u010dovac\u00edch zna\u010dek ']]>'."},
+
+       {MsgKey.ER_WARNING_WF_NOT_CHECKED,
+         "Nelze vytvo\u0159it instanci modulu pro kontrolu spr\u00e1vn\u00e9ho utvo\u0159en\u00ed. Parametr spr\u00e1vn\u00e9ho utvo\u0159en\u00ed byl nastaven na hodnotu true, nepoda\u0159ilo se v\u0161ak zkontrolovat spr\u00e1vnost utvo\u0159en\u00ed. "
+       },
+
+       {MsgKey.ER_WF_INVALID_CHARACTER,
+         "Uzel ''{0}'' obsahuje neplatn\u00e9 znaky XML. "
+       },
+
+       { MsgKey.ER_WF_INVALID_CHARACTER_IN_COMMENT,
+         "V pozn\u00e1mce byl zji\u0161t\u011bn neplatn\u00fd znak XML (Unicode: 0x{0})."
+       },
+
+       { MsgKey.ER_WF_INVALID_CHARACTER_IN_PI,
+         "V datech instrukce zpracov\u00e1n\u00ed byl nalezen neplatn\u00fd znak XML (Unicode: 0x{0})."
+       },
+
+       { MsgKey.ER_WF_INVALID_CHARACTER_IN_CDATA,
+         "V odd\u00edlu CDATASection byl nalezen neplatn\u00fd znak XML (Unicode: 0x{0})."
+       },
+
+       { MsgKey.ER_WF_INVALID_CHARACTER_IN_TEXT,
+         "V obsahu znakov\u00fdch dat uzlu byl nalezen neplatn\u00fd znak XML (Unicode: 0x{0})."
+       },
+
+       { MsgKey.ER_WF_INVALID_CHARACTER_IN_NODE_NAME,
+         "V objektu {0} s n\u00e1zvem ''{1}'' byl nalezen neplatn\u00fd znak XML. "
+       },
+
+       { MsgKey.ER_WF_DASH_IN_COMMENT,
+         "V pozn\u00e1mk\u00e1ch nen\u00ed povolen \u0159et\u011bzec \"--\"."
+       },
+
+       {MsgKey.ER_WF_LT_IN_ATTVAL,
+         "Hodnota atributu \"{1}\" souvisej\u00edc\u00edho s typem prvku \"{0}\" nesm\u00ed obsahovat znak ''<''."
+       },
+
+       {MsgKey.ER_WF_REF_TO_UNPARSED_ENT,
+         "Odkaz na neanalyzovanou entitu \"&{0};\" nen\u00ed povolen."
+       },
+
+       {MsgKey.ER_WF_REF_TO_EXTERNAL_ENT,
+         "Extern\u00ed odkaz na entitu \"&{0};\" nen\u00ed v hodnot\u011b atributu povolen."
+       },
+
+       {MsgKey.ER_NS_PREFIX_CANNOT_BE_BOUND,
+         "P\u0159edpona \"{0}\" nesm\u00ed b\u00fdt v\u00e1zan\u00e1 k oboru n\u00e1zv\u016f \"{1}\"."
+       },
+
+       {MsgKey.ER_NULL_LOCAL_ELEMENT_NAME,
+         "Lok\u00e1ln\u00ed n\u00e1zev prvku \"{0}\" m\u00e1 hodnotu Null. "
+       },
+
+       {MsgKey.ER_NULL_LOCAL_ATTR_NAME,
+         "Lok\u00e1ln\u00ed n\u00e1zev atributu \"{0}\" m\u00e1 hodnotu Null. "
+       },
+
+       { MsgKey.ER_ELEM_UNBOUND_PREFIX_IN_ENTREF,
+         "Nov\u00fd text uzlu entity \"{0}\" obsahuje uzel prvku \"{1}\" s nesv\u00e1zanou p\u0159edponou \"{2}\"."
+       },
+
+       { MsgKey.ER_ATTR_UNBOUND_PREFIX_IN_ENTREF,
+         "Nov\u00fd text uzlu entity \"{0}\" obsahuje uzel atributu \"{1}\" s nesv\u00e1zanou p\u0159edponou \"{2}\". "
+       },
 
     };
 

Modified: xalan/java/trunk/src/org/apache/xml/serializer/utils/SerializerMessages_de.java
URL: http://svn.apache.org/viewvc/xalan/java/trunk/src/org/apache/xml/serializer/utils/SerializerMessages_de.java?view=diff&rev=471981&r1=471980&r2=471981
==============================================================================
--- xalan/java/trunk/src/org/apache/xml/serializer/utils/SerializerMessages_de.java (original)
+++ xalan/java/trunk/src/org/apache/xml/serializer/utils/SerializerMessages_de.java Mon Nov 6 20:28:00 2006
@@ -198,6 +198,93 @@
       {  MsgKey.ER_ENCODING_NOT_SUPPORTED,
         "Warnung: Die Codierung ''{0}'' wird von Java Runtime nicht unterst\u00fctzt." },
 
+       {MsgKey.ER_FEATURE_NOT_FOUND,
+       "Der Parameter ''{0}'' wird nicht erkannt."},
+
+       {MsgKey.ER_FEATURE_NOT_SUPPORTED,
+       "Der Parameter ''{0}'' wird erkannt, der angeforderte Wert kann jedoch nicht festgelegt werden."},
+
+       {MsgKey.ER_STRING_TOO_LONG,
+       "Die Ergebniszeichenfolge ist zu lang f\u00fcr eine DOM-Zeichenfolge: ''{0}''."},
+
+       {MsgKey.ER_TYPE_MISMATCH_ERR,
+       "Der Werttyp f\u00fcr diesen Parameternamen ist nicht kompatibel mit dem erwarteten Werttyp."},
+
+       {MsgKey.ER_NO_OUTPUT_SPECIFIED,
+       "Das Ausgabeziel f\u00fcr die zu schreibenden Daten war leer."},
+
+       {MsgKey.ER_UNSUPPORTED_ENCODING,
+       "Eine nicht unterst\u00fctzte Codierung wurde festgestellt."},
+
+       {MsgKey.ER_UNABLE_TO_SERIALIZE_NODE,
+       "Der Knoten konnte nicht serialisiert werden."},
+
+       {MsgKey.ER_CDATA_SECTIONS_SPLIT,
+       "Der Abschnitt CDATA enth\u00e4lt mindestens eine Beendigungsmarkierung ']]>'."},
+
+       {MsgKey.ER_WARNING_WF_NOT_CHECKED,
+         "Eine Instanz des Pr\u00fcfprogramms f\u00fcr korrekte Formatierung konnte nicht erstellt werden. F\u00fcr den korrekt formatierten Parameter wurde der Wert 'True' festgelegt, die Pr\u00fcfung auf korrekte Formatierung kann jedoch nicht durchgef\u00fchrt werden."
+       },
+
+       {MsgKey.ER_WF_INVALID_CHARACTER,
+         "Der Knoten ''{0}'' enth\u00e4lt ung\u00fcltige XML-Zeichen."
+       },
+
+       { MsgKey.ER_WF_INVALID_CHARACTER_IN_COMMENT,
+         "Im Kommentar wurde ein ung\u00fcltiges XML-Zeichen (Unicode: 0x{0}) gefunden."
+       },
+
+       { MsgKey.ER_WF_INVALID_CHARACTER_IN_PI,
+         "In der Verarbeitungsanweisung wurde ein ung\u00fcltiges XML-Zeichen (Unicode: 0x{0}) gefunden."
+       },
+
+       { MsgKey.ER_WF_INVALID_CHARACTER_IN_CDATA,
+         "Im Inhalt von CDATASection wurde ein ung\u00fcltiges XML-Zeichen (Unicode: 0x{0}) gefunden."
+       },
+
+       { MsgKey.ER_WF_INVALID_CHARACTER_IN_TEXT,
+         "Ein ung\u00fcltiges XML-Zeichen (Unicode: 0x{0}) wurde im Inhalt der Zeichendaten des Knotens gefunden."
+       },
+
+       { MsgKey.ER_WF_INVALID_CHARACTER_IN_NODE_NAME,
+         "Ung\u00fcltige XML-Zeichen wurden gefunden in {0} im Knoten ''{1}''."
+       },
+
+       { MsgKey.ER_WF_DASH_IN_COMMENT,
+         "Die Zeichenfolge \"--\" ist innerhalb von Kommentaren nicht zul\u00e4ssig."
+       },
+
+       {MsgKey.ER_WF_LT_IN_ATTVAL,
+         "Der Wert des Attributs \"{1}\" mit einem Elementtyp \"{0}\" darf nicht das Zeichen ''<'' enthalten."
+       },
+
+       {MsgKey.ER_WF_REF_TO_UNPARSED_ENT,
+         "Der syntaktisch nicht analysierte Entit\u00e4tenverweis \"&{0};\" ist nicht zul\u00e4ssig."
+       },
+
+       {MsgKey.ER_WF_REF_TO_EXTERNAL_ENT,
+         "Der externe Entit\u00e4tenverweis \"&{0};\" ist in einem Attributwert nicht zul\u00e4ssig."
+       },
+
+       {MsgKey.ER_NS_PREFIX_CANNOT_BE_BOUND,
+         "Das Pr\u00e4fix \"{0}\" kann nicht an den Namensbereich \"{1}\" gebunden werden."
+       },
+
+       {MsgKey.ER_NULL_LOCAL_ELEMENT_NAME,
+         "Der lokale Name von Element \"{0}\" ist nicht angegeben."
+       },
+
+       {MsgKey.ER_NULL_LOCAL_ATTR_NAME,
+         "Der lokale Name des Attributs \"{0}\" ist nicht angegeben."
+       },
+
+       { MsgKey.ER_ELEM_UNBOUND_PREFIX_IN_ENTREF,
+         "Der Ersatztext des Entit\u00e4tenknotens \"{0}\" enth\u00e4lt einen Elementknoten \"{1}\" mit einem nicht gebundenen Pr\u00e4fix \"{2}\"."
+       },
+
+       { MsgKey.ER_ATTR_UNBOUND_PREFIX_IN_ENTREF,
+         "Der Ersatztext des Entit\u00e4tenknotens \"{0}\" enth\u00e4lt einen Attributknoten \"{1}\" mit einem nicht gebundenen Pr\u00e4fix \"{2}\"."
+       },
 
     };
 

Modified: xalan/java/trunk/src/org/apache/xml/serializer/utils/SerializerMessages_es.java
URL: http://svn.apache.org/viewvc/xalan/java/trunk/src/org/apache/xml/serializer/utils/SerializerMessages_es.java?view=diff&rev=471981&r1=471980&r2=471981
==============================================================================
--- xalan/java/trunk/src/org/apache/xml/serializer/utils/SerializerMessages_es.java (original)
+++ xalan/java/trunk/src/org/apache/xml/serializer/utils/SerializerMessages_es.java Mon Nov 6 20:28:00 2006
@@ -198,6 +198,93 @@
       {  MsgKey.ER_ENCODING_NOT_SUPPORTED,
         "Aviso: La codificaci\u00f3n ''{0}'' no est\u00e1 soportada por Java Runtime." },
 
+       {MsgKey.ER_FEATURE_NOT_FOUND,
+       "El par\u00e1metro ''{0}'' no se reconoce."},
+
+       {MsgKey.ER_FEATURE_NOT_SUPPORTED,
+       "Se reconoce el par\u00e1metro ''{0}'' pero no puede establecerse el valor solicitado."},
+
+       {MsgKey.ER_STRING_TOO_LONG,
+       "La serie producida es demasiado larga para ajustarse a DOMString: ''{0}''."},
+
+       {MsgKey.ER_TYPE_MISMATCH_ERR,
+       "El tipo de valor para este nombre de par\u00e1metro es incompatible con el tipo de valor esperado."},
+
+       {MsgKey.ER_NO_OUTPUT_SPECIFIED,
+       "El destino de salida de escritura de los datos es nulo."},
+
+       {MsgKey.ER_UNSUPPORTED_ENCODING,
+       "Se ha encontrado una codificaci\u00f3n no soportada."},
+
+       {MsgKey.ER_UNABLE_TO_SERIALIZE_NODE,
+       "No se ha podido serializar el nodo."},
+
+       {MsgKey.ER_CDATA_SECTIONS_SPLIT,
+       "La secci\u00f3n CDATA contiene uno o m\u00e1s marcadores ']]>' de terminaci\u00f3n."},
+
+       {MsgKey.ER_WARNING_WF_NOT_CHECKED,
+         "No se ha podido crear una instancia del comprobador de gram\u00e1tica correcta. El par\u00e1metro well-formed se ha establecido en true pero no se puede realizar la comprobaci\u00f3n de gram\u00e1tica correcta."
+       },
+
+       {MsgKey.ER_WF_INVALID_CHARACTER,
+         "El nodo ''{0}'' contiene caracteres XML no v\u00e1lidos."
+       },
+
+       { MsgKey.ER_WF_INVALID_CHARACTER_IN_COMMENT,
+         "Se ha encontrado un car\u00e1cter XML no v\u00e1lido (Unicode: 0x{0}) en el comentario."
+       },
+
+       { MsgKey.ER_WF_INVALID_CHARACTER_IN_PI,
+         "Se ha encontrado un car\u00e1cter XML no v\u00e1lido (Unicode: 0x{0}) en los datos de la instrucci\u00f3n de proceso."
+       },
+
+       { MsgKey.ER_WF_INVALID_CHARACTER_IN_CDATA,
+         "Se ha encontrado un car\u00e1cter XML no v\u00e1lido (Unicode: 0x{0}) en el contenido de CDATASection."
+       },
+
+       { MsgKey.ER_WF_INVALID_CHARACTER_IN_TEXT,
+         "Se ha encontrado un car\u00e1cter XML no v\u00e1lido (Unicode: 0x{0}) en el contenido de datos de caracteres del nodo."
+       },
+
+       { MsgKey.ER_WF_INVALID_CHARACTER_IN_NODE_NAME,
+         "Se ha encontrado un car\u00e1cter o caracteres XML no v\u00e1lidos en el nodo {0} denominado ''{1}''."
+       },
+
+       { MsgKey.ER_WF_DASH_IN_COMMENT,
+         "No se permite la serie \"--\" dentro de los comentarios."
+       },
+
+       {MsgKey.ER_WF_LT_IN_ATTVAL,
+         "El valor del atributo \"{1}\" asociado a un tipo de elemento \"{0}\" no debe contener el car\u00e1cter ''''<''''."
+       },
+
+       {MsgKey.ER_WF_REF_TO_UNPARSED_ENT,
+         "No se permite la referencia de entidad no analizada \"&{0};\"."
+       },
+
+       {MsgKey.ER_WF_REF_TO_EXTERNAL_ENT,
+         "La referencia de entidad externa \"&{0};\" no est\u00e1 permitida en un valor de atributo."
+       },
+
+       {MsgKey.ER_NS_PREFIX_CANNOT_BE_BOUND,
+         "No se puede encontrar el prefijo \"{0}\" en el espacio de nombres \"{1}\"."
+       },
+
+       {MsgKey.ER_NULL_LOCAL_ELEMENT_NAME,
+         "El nombre local del elemento \"{0}\" es null."
+       },
+
+       {MsgKey.ER_NULL_LOCAL_ATTR_NAME,
+         "El nombre local del atributo \"{0}\" es null."
+       },
+
+       { MsgKey.ER_ELEM_UNBOUND_PREFIX_IN_ENTREF,
+         "El texto de sustituci\u00f3n del nodo de entidad \"{0}\" contiene un nodo de elemento \"{1}\" con un prefijo no enlazado \"{2}\"."
+       },
+
+       { MsgKey.ER_ATTR_UNBOUND_PREFIX_IN_ENTREF,
+         "El texto de sustituci\u00f3n del nodo de entidad \"{0}\" contiene un nodo de atributo \"{1}\" con un prefijo no enlazado \"{2}\"."
+       },
 
     };
 

Modified: xalan/java/trunk/src/org/apache/xml/serializer/utils/SerializerMessages_fr.java
URL: http://svn.apache.org/viewvc/xalan/java/trunk/src/org/apache/xml/serializer/utils/SerializerMessages_fr.java?view=diff&rev=471981&r1=471980&r2=471981
==============================================================================
--- xalan/java/trunk/src/org/apache/xml/serializer/utils/SerializerMessages_fr.java (original)
+++ xalan/java/trunk/src/org/apache/xml/serializer/utils/SerializerMessages_fr.java Mon Nov 6 20:28:00 2006
@@ -198,6 +198,93 @@
       {  MsgKey.ER_ENCODING_NOT_SUPPORTED,
         "Avertissement : Le codage ''{0}'' n''est pas pris en charge par l''environnement d''ex\u00e9cution Java." },
 
+       {MsgKey.ER_FEATURE_NOT_FOUND,
+       "Le param\u00e8tre ''{0}'' n''est pas reconnu."},
+
+       {MsgKey.ER_FEATURE_NOT_SUPPORTED,
+       "Le param\u00e8tre ''{0}'' est reconnu mas la valeur demand\u00e9e ne peut pas \u00eatre d\u00e9finie."},
+
+       {MsgKey.ER_STRING_TOO_LONG,
+       "La cha\u00eene obtenue est trop longue pour un DOMString : ''{0}''."},
+
+       {MsgKey.ER_TYPE_MISMATCH_ERR,
+       "Le type de valeur de ce param\u00e8tre est incompatible avec le type de valeur attendu."},
+
+       {MsgKey.ER_NO_OUTPUT_SPECIFIED,
+       "La sortie de destination des donn\u00e9es \u00e0 \u00e9crire \u00e9tait vide."},
+
+       {MsgKey.ER_UNSUPPORTED_ENCODING,
+       "Codage non pris en charge."},
+
+       {MsgKey.ER_UNABLE_TO_SERIALIZE_NODE,
+       "Le noeud ne peut pas \u00eatre s\u00e9rialis\u00e9."},
+
+       {MsgKey.ER_CDATA_SECTIONS_SPLIT,
+       "La section CDATA contient un ou plusieurs marqueurs de fin ']]>'."},
+
+       {MsgKey.ER_WARNING_WF_NOT_CHECKED,
+         "Aucune instance du programme de v\u00e9rification de la formation n'a pu \u00eatre cr\u00e9\u00e9e. La valeur true a \u00e9t\u00e9 attribu\u00e9e au param\u00e8tre well-formed mais la v\u00e9rification de la formation n'a pas pu \u00eatre effectu\u00e9e."
+       },
+
+       {MsgKey.ER_WF_INVALID_CHARACTER,
+         "Le noeud ''{0}'' contient des caract\u00e8res XML non valides."
+       },
+
+       { MsgKey.ER_WF_INVALID_CHARACTER_IN_COMMENT,
+         "Un caract\u00e8re XML non valide (Unicode : 0x{0}) a \u00e9t\u00e9 trouv\u00e9 dans le commentaire."
+       },
+
+       { MsgKey.ER_WF_INVALID_CHARACTER_IN_PI,
+         "Un caract\u00e8re XML non valide (Unicode : 0x{0}) a \u00e9t\u00e9 trouv\u00e9 dans les donn\u00e9es de l''instruction de traitement."
+       },
+
+       { MsgKey.ER_WF_INVALID_CHARACTER_IN_CDATA,
+         "Un caract\u00e8re XML non valide (Unicode: 0x{0}) a \u00e9t\u00e9 trouv\u00e9 dans le contenu de la CDATASection"
+       },
+
+       { MsgKey.ER_WF_INVALID_CHARACTER_IN_TEXT,
+         "Un caract\u00e8re XML non valide (Unicode : 0x{0}) a \u00e9t\u00e9 trouv\u00e9 dans le contenu des donn\u00e9es de type caract\u00e8res du noeud."
+       },
+
+       { MsgKey.ER_WF_INVALID_CHARACTER_IN_NODE_NAME,
+         "Un ou plusieurs caract\u00e8res non valides ont \u00e9t\u00e9 trouv\u00e9s dans le noeud {0} nomm\u00e9 ''{1}''."
+       },
+
+       { MsgKey.ER_WF_DASH_IN_COMMENT,
+         "La cha\u00eene \"--\" est interdite dans des commentaires."
+       },
+
+       {MsgKey.ER_WF_LT_IN_ATTVAL,
+         "La valeur de l''attribut \"{1}\" associ\u00e9 \u00e0 un type d''\u00e9l\u00e9ment \"{0}\" ne doit pas contenir le caract\u00e8re ''<''."
+       },
+
+       {MsgKey.ER_WF_REF_TO_UNPARSED_ENT,
+         "La r\u00e9f\u00e9rence d''entit\u00e9 non analys\u00e9e \"&{0};\" n''est pas admise."
+       },
+
+       {MsgKey.ER_WF_REF_TO_EXTERNAL_ENT,
+         "La r\u00e9f\u00e9rence d''entit\u00e9 externe \"&{0};\" n''est pas admise dans une valeur d''attribut."
+       },
+
+       {MsgKey.ER_NS_PREFIX_CANNOT_BE_BOUND,
+         "Le pr\u00e9fixe \"{0}\" ne peut pas \u00eatre li\u00e9 \u00e0 l''espace de noms \"{1}\"."
+       },
+
+       {MsgKey.ER_NULL_LOCAL_ELEMENT_NAME,
+         "Le nom local de l''\u00e9l\u00e9ment \"{0}\" a une valeur null."
+       },
+
+       {MsgKey.ER_NULL_LOCAL_ATTR_NAME,
+         "Le nom local de l''attribut \"{0}\" a une valeur null."
+       },
+
+       { MsgKey.ER_ELEM_UNBOUND_PREFIX_IN_ENTREF,
+         "le texte de remplacement du noeud de l''entit\u00e9 \"{0}\" contaient un noeud d''\u00e9l\u00e9ment \"{1}\" avec un pr\u00e9fixe non li\u00e9 \"{2}\"."
+       },
+
+       { MsgKey.ER_ATTR_UNBOUND_PREFIX_IN_ENTREF,
+         "Le texte de remplacement du noeud de l''entit\u00e9 \"{0}\" contient un noeud d''attribut \"{1}\" avec un pr\u00e9fixe non li\u00e9 \"{2}\"."
+       },
 
     };
 

Modified: xalan/java/trunk/src/org/apache/xml/serializer/utils/SerializerMessages_hu.java
URL: http://svn.apache.org/viewvc/xalan/java/trunk/src/org/apache/xml/serializer/utils/SerializerMessages_hu.java?view=diff&rev=471981&r1=471980&r2=471981
==============================================================================
--- xalan/java/trunk/src/org/apache/xml/serializer/utils/SerializerMessages_hu.java (original)
+++ xalan/java/trunk/src/org/apache/xml/serializer/utils/SerializerMessages_hu.java Mon Nov 6 20:28:00 2006
@@ -198,6 +198,93 @@
       {  MsgKey.ER_ENCODING_NOT_SUPPORTED,
         "Figyelmeztet\u00e9s: A(z) ''{0}'' k\u00f3dol\u00e1st nem t\u00e1mogatja a Java fut\u00e1si k\u00f6rnyezet." },
 
+       {MsgKey.ER_FEATURE_NOT_FOUND,
+       "A(z) ''{0}'' param\u00e9ter nem ismerhet\u0151 fel."},
+
+       {MsgKey.ER_FEATURE_NOT_SUPPORTED,
+       "A(z) ''{0}'' param\u00e9ter ismert, de a k\u00e9rt \u00e9rt\u00e9k nem \u00e1ll\u00edthat\u00f3 be."},
+
+       {MsgKey.ER_STRING_TOO_LONG,
+       "A l\u00e9trej\u00f6v\u0151 karaktersorozat t\u00fal hossz\u00fa, nem f\u00e9r el egy DOMString-ben: ''{0}''."},
+
+       {MsgKey.ER_TYPE_MISMATCH_ERR,
+       "A param\u00e9tern\u00e9v \u00e9rt\u00e9k\u00e9nek t\u00edpusa nem kompatibilis a v\u00e1rt t\u00edpussal."},
+
+       {MsgKey.ER_NO_OUTPUT_SPECIFIED,
+       "Az adatki\u00edr\u00e1s c\u00e9ljak\u00e9nt megadott \u00e9rt\u00e9k \u00fcres volt."},
+
+       {MsgKey.ER_UNSUPPORTED_ENCODING,
+       "Nem t\u00e1mogatott k\u00f3dol\u00e1s."},
+
+       {MsgKey.ER_UNABLE_TO_SERIALIZE_NODE,
+       "A csom\u00f3pont nem p\u00e9ld\u00e1nyos\u00edthat\u00f3."},
+
+       {MsgKey.ER_CDATA_SECTIONS_SPLIT,
+       "A CDATA szakasz legal\u00e1bb egy ']]>' lez\u00e1r\u00f3 jelz\u0151t tartalmaz."},
+
+       {MsgKey.ER_WARNING_WF_NOT_CHECKED,
+         "A szab\u00e1lyos form\u00e1z\u00e1st ellen\u0151rz\u0151 p\u00e9ld\u00e1nyt nem siker\u00fclt l\u00e9trehozni. A well-formed param\u00e9ter \u00e9rt\u00e9ke true, de a szab\u00e1lyos form\u00e1z\u00e1st nem lehet ellen\u0151rizni."
+       },
+
+       {MsgKey.ER_WF_INVALID_CHARACTER,
+         "A(z) ''{0}'' csom\u00f3pont \u00e9rv\u00e9nytelen XML karaktereket tartalmaz."
+       },
+
+       { MsgKey.ER_WF_INVALID_CHARACTER_IN_COMMENT,
+         "\u00c9rv\u00e9nytelen XML karakter (Unicode: 0x{0}) szerepelt a megjegyz\u00e9sben."
+       },
+
+       { MsgKey.ER_WF_INVALID_CHARACTER_IN_PI,
+         "\u00c9rv\u00e9nytelen XML karakter (Unicode: 0x{0}) szerepelt a feldolgoz\u00e1si utas\u00edt\u00e1sadatokban."
+       },
+
+       { MsgKey.ER_WF_INVALID_CHARACTER_IN_CDATA,
+         "\u00c9rv\u00e9nytelen XML karakter (Unicode: 0x{0}) szerepelt a CDATASection tartalm\u00e1ban."
+       },
+
+       { MsgKey.ER_WF_INVALID_CHARACTER_IN_TEXT,
+         "\u00c9rv\u00e9nytelen XML karakter (Unicode: 0x{0}) szerepelt a csom\u00f3pont karakteradat tartalm\u00e1ban."
+       },
+
+       { MsgKey.ER_WF_INVALID_CHARACTER_IN_NODE_NAME,
+         "\u00c9rv\u00e9nytelen XML karakter tal\u00e1lhat\u00f3 a(z) ''{1}'' nev\u0171 {0} csom\u00f3pontban."
+       },
+
+       { MsgKey.ER_WF_DASH_IN_COMMENT,
+         "A \"--\" karaktersorozat nem megengedett a megjegyz\u00e9sekben."
+       },
+
+       {MsgKey.ER_WF_LT_IN_ATTVAL,
+         "A(z) \"{0}\" elemt\u00edpussal t\u00e1rs\u00edtott \"{1}\" attrib\u00fatum \u00e9rt\u00e9ke nem tartalmazhat ''<'' karaktert."
+       },
+
+       {MsgKey.ER_WF_REF_TO_UNPARSED_ENT,
+         "Az \u00e9rtelmez\u00e9s n\u00e9lk\u00fcli \"&{0};\" entit\u00e1shivatkoz\u00e1s nem megengedett."
+       },
+
+       {MsgKey.ER_WF_REF_TO_EXTERNAL_ENT,
+         "A(z) \"&{0};\" k\u00fcls\u0151 entit\u00e1shivatkoz\u00e1s nem megengedett egy attrib\u00fatum\u00e9rt\u00e9kben."
+       },
+
+       {MsgKey.ER_NS_PREFIX_CANNOT_BE_BOUND,
+         "A(z) \"{0}\" el\u0151tag nem k\u00f6thet\u0151 a(z) \"{1}\" n\u00e9vt\u00e9rhez."
+       },
+
+       {MsgKey.ER_NULL_LOCAL_ELEMENT_NAME,
+         "A(z) \"{0}\" elem helyi neve null."
+       },
+
+       {MsgKey.ER_NULL_LOCAL_ATTR_NAME,
+         "A(z) \"{0}\" attrib\u00fatum helyi neve null."
+       },
+
+       { MsgKey.ER_ELEM_UNBOUND_PREFIX_IN_ENTREF,
+         "A(z) \"{0}\" entit\u00e1scsom\u00f3pont helyettes\u00edt\u0151 sz\u00f6vege a(z) \"{1}\" elemcsom\u00f3pontot tartalmazza, amelynek nem k\u00f6t\u00f6tt el\u0151tagja \"{2}\"."
+       },
+
+       { MsgKey.ER_ATTR_UNBOUND_PREFIX_IN_ENTREF,
+         "A(z) \"{0}\" entit\u00e1scsom\u00f3pont helyettes\u00edt\u0151 sz\u00f6vege a(z) \"{1}\" attrib\u00fatum-csom\u00f3pontot tartalmazza, amelynek nem k\u00f6t\u00f6tt el\u0151tagja \"{2}\"."
+       },
 
     };
 

Modified: xalan/java/trunk/src/org/apache/xml/serializer/utils/SerializerMessages_it.java
URL: http://svn.apache.org/viewvc/xalan/java/trunk/src/org/apache/xml/serializer/utils/SerializerMessages_it.java?view=diff&rev=471981&r1=471980&r2=471981
==============================================================================
--- xalan/java/trunk/src/org/apache/xml/serializer/utils/SerializerMessages_it.java (original)
+++ xalan/java/trunk/src/org/apache/xml/serializer/utils/SerializerMessages_it.java Mon Nov 6 20:28:00 2006
@@ -198,6 +198,93 @@
       {  MsgKey.ER_ENCODING_NOT_SUPPORTED,
         "Avvertenza: La codifica ''{0}'' non \u00e8 supportata da Java runtime." },
 
+       {MsgKey.ER_FEATURE_NOT_FOUND,
+       "Il parametro ''{0}'' non \u00e8 riconosciuto."},
+
+       {MsgKey.ER_FEATURE_NOT_SUPPORTED,
+       "Il parametro ''{0}'' \u00e8 riconosciuto ma non \u00e8 possibile impostare il valore richiesto."},
+
+       {MsgKey.ER_STRING_TOO_LONG,
+       "La stringa risultante \u00e8 troppo lunga per essere inserita in DOMString: ''{0}''."},
+
+       {MsgKey.ER_TYPE_MISMATCH_ERR,
+       "Il tipo di valore per questo nome di parametro non \u00e8 compatibile con il tipo di valore previsto."},
+
+       {MsgKey.ER_NO_OUTPUT_SPECIFIED,
+       "La destinazione di output in cui scrivere i dati era nulla."},
+
+       {MsgKey.ER_UNSUPPORTED_ENCODING,
+       "\u00c8 stata rilevata una codifica non supportata."},
+
+       {MsgKey.ER_UNABLE_TO_SERIALIZE_NODE,
+       "Impossibile serializzare il nodo."},
+
+       {MsgKey.ER_CDATA_SECTIONS_SPLIT,
+       "La Sezione CDATA contiene uno o pi\u00f9 markers di termine ']]>'."},
+
+       {MsgKey.ER_WARNING_WF_NOT_CHECKED,
+         "Impossibile creare un'istanza del controllore Well-Formedness. Il parametro well-formed \u00e8 stato impostato su true ma non \u00e8 possibile eseguire i controlli well-formedness."
+       },
+
+       {MsgKey.ER_WF_INVALID_CHARACTER,
+         "Il nodo ''{0}'' contiene caratteri XML non validi."
+       },
+
+       { MsgKey.ER_WF_INVALID_CHARACTER_IN_COMMENT,
+         "Trovato un carattere XML non valido (Unicode: 0x{0}) nel commento."
+       },
+
+       { MsgKey.ER_WF_INVALID_CHARACTER_IN_PI,
+         "Carattere XML non valido (Unicode: 0x{0}) rilevato nell''elaborazione di instructiondata."
+       },
+
+       { MsgKey.ER_WF_INVALID_CHARACTER_IN_CDATA,
+         "Carattere XML non valido (Unicode: 0x{0}) rilevato nel contenuto di CDATASection."
+       },
+
+       { MsgKey.ER_WF_INVALID_CHARACTER_IN_TEXT,
+         "Carattere XML non valido (Unicode: 0x{0}) rilevato nel contenuto dati di caratteri del nodo. "
+       },
+
+       { MsgKey.ER_WF_INVALID_CHARACTER_IN_NODE_NAME,
+         "Carattere XML non valido rilevato nel nodo {0} denominato ''{1}''."
+       },
+
+       { MsgKey.ER_WF_DASH_IN_COMMENT,
+         "La stringa \"--\" non \u00e8 consentita nei commenti."
+       },
+
+       {MsgKey.ER_WF_LT_IN_ATTVAL,
+         "Il valore dell''''attributo \"{1}\" associato con un tipo di elemento \"{0}\" non deve contenere il carattere ''<''."
+       },
+
+       {MsgKey.ER_WF_REF_TO_UNPARSED_ENT,
+         "Il riferimento entit\u00e0 non analizzata \"&{0};\" non \u00e8 permesso."
+       },
+
+       {MsgKey.ER_WF_REF_TO_EXTERNAL_ENT,
+         "Il riferimento all''''entit\u00e0 esterna \"&{0};\" non \u00e8 permesso in un valore attributo."
+       },
+
+       {MsgKey.ER_NS_PREFIX_CANNOT_BE_BOUND,
+         "Il prefisso \"{0}\" non pu\u00f2 essere associato allo spazio nome \"{1}\"."
+       },
+
+       {MsgKey.ER_NULL_LOCAL_ELEMENT_NAME,
+         "Il nome locale dell''''elemento \"{0}\" \u00e8 null."
+       },
+
+       {MsgKey.ER_NULL_LOCAL_ATTR_NAME,
+         "Il nome locale dell''''attributo \"{0}\" \u00e8 null."
+       },
+
+       { MsgKey.ER_ELEM_UNBOUND_PREFIX_IN_ENTREF,
+         "Il testo di sostituzione del nodo di entit\u00e0 \"{0}\" contiene un nodo di elemento \"{1}\" con un prefisso non associato \"{2}\"."
+       },
+
+       { MsgKey.ER_ATTR_UNBOUND_PREFIX_IN_ENTREF,
+         "Il testo di sostituzione del nodo di entit\u00e0 \"{0}\" contiene un nodo di attributo \"{1}\" con un prefisso non associato \"{2}\"."
+       },
 
     };
 

Modified: xalan/java/trunk/src/org/apache/xml/serializer/utils/SerializerMessages_ja.java
URL: http://svn.apache.org/viewvc/xalan/java/trunk/src/org/apache/xml/serializer/utils/SerializerMessages_ja.java?view=diff&rev=471981&r1=471980&r2=471981
==============================================================================
--- xalan/java/trunk/src/org/apache/xml/serializer/utils/SerializerMessages_ja.java (original)
+++ xalan/java/trunk/src/org/apache/xml/serializer/utils/SerializerMessages_ja.java Mon Nov 6 20:28:00 2006
@@ -198,6 +198,93 @@
       {  MsgKey.ER_ENCODING_NOT_SUPPORTED,
         "\u8b66\u544a: \u30a8\u30f3\u30b3\u30fc\u30c9 ''{0}'' \u306f\u3053\u306e Java \u30e9\u30f3\u30bf\u30a4\u30e0\u3067\u306f\u30b5\u30dd\u30fc\u30c8\u3055\u308c\u3066\u3044\u307e\u305b\u3093\u3002" },
 
+       {MsgKey.ER_FEATURE_NOT_FOUND,
+       "\u30d1\u30e9\u30e1\u30fc\u30bf\u30fc ''{0}'' \u306f\u8a8d\u8b58\u3055\u308c\u307e\u305b\u3093\u3002"},
+
+       {MsgKey.ER_FEATURE_NOT_SUPPORTED,
+       "\u30d1\u30e9\u30e1\u30fc\u30bf\u30fc ''{0}'' \u306f\u8a8d\u8b58\u3055\u308c\u307e\u3059\u304c\u3001\u8981\u6c42\u3055\u308c\u305f\u5024\u306f\u8a2d\u5b9a\u3067\u304d\u307e\u305b\u3093\u3002"},
+
+       {MsgKey.ER_STRING_TOO_LONG,
+       "\u7d50\u679c\u306e\u30b9\u30c8\u30ea\u30f3\u30b0\u304c\u9577\u3059\u304e\u308b\u305f\u3081\u3001DOMString \u5185\u306b\u53ce\u307e\u308a\u307e\u305b\u3093: ''{0}''\u3002"},
+
+       {MsgKey.ER_TYPE_MISMATCH_ERR,
+       "\u3053\u306e\u30d1\u30e9\u30e1\u30fc\u30bf\u30fc\u540d\u306e\u5024\u306e\u578b\u306f\u3001\u671f\u5f85\u3055\u308c\u308b\u5024\u306e\u578b\u3068\u4e0d\u9069\u5408\u3067\u3059\u3002"},
+
+       {MsgKey.ER_NO_OUTPUT_SPECIFIED,
+       "\u66f8\u304d\u8fbc\u307e\u308c\u308b\u30c7\u30fc\u30bf\u306e\u51fa\u529b\u5b9b\u5148\u304c\u30cc\u30eb\u3067\u3059\u3002"},
+
+       {MsgKey.ER_UNSUPPORTED_ENCODING,
+       "\u30b5\u30dd\u30fc\u30c8\u3055\u308c\u306a\u3044\u30a8\u30f3\u30b3\u30fc\u30c9\u304c\u691c\u51fa\u3055\u308c\u307e\u3057\u305f\u3002"},
+
+       {MsgKey.ER_UNABLE_TO_SERIALIZE_NODE,
+       "\u30ce\u30fc\u30c9\u3092\u76f4\u5217\u5316\u3067\u304d\u307e\u305b\u3093\u3067\u3057\u305f\u3002"},
+
+       {MsgKey.ER_CDATA_SECTIONS_SPLIT,
+       "CDATA \u30bb\u30af\u30b7\u30e7\u30f3\u306b 1 \u3064\u4ee5\u4e0a\u306e\u7d42\u4e86\u30de\u30fc\u30ab\u30fc ']]>' \u304c\u542b\u307e\u308c\u3066\u3044\u307e\u3059\u3002"},
+
+       {MsgKey.ER_WARNING_WF_NOT_CHECKED,
+         "\u6574\u5f62\u5f0f\u6027\u30c1\u30a7\u30c3\u30ab\u30fc\u306e\u30a4\u30f3\u30b9\u30bf\u30f3\u30b9\u3092\u4f5c\u6210\u3067\u304d\u307e\u305b\u3093\u3067\u3057\u305f\u3002 well-formed \u30d1\u30e9\u30e1\u30fc\u30bf\u30fc\u306e\u8a2d\u5b9a\u306f true \u3067\u3057\u305f\u304c\u3001\u6574\u5f62\u5f0f\u6027\u306e\u691c\u67fb\u306f\u5b9f\u884c\u3067\u304d\u307e\u305b\u3093\u3002"
+       },
+
+       {MsgKey.ER_WF_INVALID_CHARACTER,
+         "\u30ce\u30fc\u30c9 ''{0}'' \u306b\u7121\u52b9\u306a XML \u6587\u5b57\u304c\u3042\u308a\u307e\u3059\u3002"
+       },
+
+       { MsgKey.ER_WF_INVALID_CHARACTER_IN_COMMENT,
+         "\u30b3\u30e1\u30f3\u30c8\u306e\u4e2d\u306b\u7121\u52b9\u306a XML \u6587\u5b57 (Unicode: 0x{0}) \u304c\u898b\u3064\u304b\u308a\u307e\u3057\u305f\u3002"
+       },
+
+       { MsgKey.ER_WF_INVALID_CHARACTER_IN_PI,
+         "\u51e6\u7406\u547d\u4ee4\u30c7\u30fc\u30bf\u306e\u4e2d\u306b\u7121\u52b9\u306a XML \u6587\u5b57 (Unicode: 0x{0}) \u304c\u898b\u3064\u304b\u308a\u307e\u3057\u305f\u3002"
+       },
+
+       { MsgKey.ER_WF_INVALID_CHARACTER_IN_CDATA,
+         "CDATA \u30bb\u30af\u30b7\u30e7\u30f3\u306e\u4e2d\u306b\u7121\u52b9\u306a XML \u6587\u5b57 (Unicode: 0x{0}) \u304c\u898b\u3064\u304b\u308a\u307e\u3057\u305f\u3002"
+       },
+
+       { MsgKey.ER_WF_INVALID_CHARACTER_IN_TEXT,
+         "\u30ce\u30fc\u30c9\u306e\u6587\u5b57\u30c7\u30fc\u30bf\u306e\u5185\u5bb9\u306b\u7121\u52b9\u306a XML \u6587\u5b57 (Unicode: 0x{0}) \u304c\u898b\u3064\u304b\u308a\u307e\u3057\u305f\u3002"
+       },
+
+       { MsgKey.ER_WF_INVALID_CHARACTER_IN_NODE_NAME,
+         "''{1}'' \u3068\u3044\u3046\u540d\u524d\u306e {0} \u30ce\u30fc\u30c9\u306e\u4e2d\u306b\u7121\u52b9\u306a XML \u6587\u5b57\u304c\u898b\u3064\u304b\u308a\u307e\u3057\u305f\u3002"
+       },
+
+       { MsgKey.ER_WF_DASH_IN_COMMENT,
+         "\u30b9\u30c8\u30ea\u30f3\u30b0 \"--\" \u306f\u30b3\u30e1\u30f3\u30c8\u5185\u3067\u306f\u4f7f\u7528\u3067\u304d\u307e\u305b\u3093\u3002"
+       },
+
+       {MsgKey.ER_WF_LT_IN_ATTVAL,
+         "\u8981\u7d20\u578b \"{0}\" \u306b\u95a2\u9023\u3057\u305f\u5c5e\u6027 \"{1}\" \u306e\u5024\u306b\u306f ''<'' \u6587\u5b57\u3092\u542b\u3081\u3066\u306f\u3044\u3051\u307e\u305b\u3093\u3002"
+       },
+
+       {MsgKey.ER_WF_REF_TO_UNPARSED_ENT,
+         "\u89e3\u6790\u5bfe\u8c61\u5916\u5b9f\u4f53\u53c2\u7167 \"&{0};\" \u306f\u8a31\u53ef\u3055\u308c\u307e\u305b\u3093\u3002"
+       },
+
+       {MsgKey.ER_WF_REF_TO_EXTERNAL_ENT,
+         "\u5c5e\u6027\u5024\u3067\u306e\u5916\u90e8\u5b9f\u4f53\u53c2\u7167 \"&{0};\" \u306f\u8a31\u53ef\u3055\u308c\u307e\u305b\u3093\u3002"
+       },
+
+       {MsgKey.ER_NS_PREFIX_CANNOT_BE_BOUND,
+         "\u63a5\u982d\u90e8 \"{0}\" \u306f\u540d\u524d\u7a7a\u9593 \"{1}\" \u306b\u7d50\u5408\u3067\u304d\u307e\u305b\u3093\u3002"
+       },
+
+       {MsgKey.ER_NULL_LOCAL_ELEMENT_NAME,
+         "\u8981\u7d20 \"{0}\" \u306e\u30ed\u30fc\u30ab\u30eb\u540d\u304c\u30cc\u30eb\u3067\u3059\u3002"
+       },
+
+       {MsgKey.ER_NULL_LOCAL_ATTR_NAME,
+         "\u5c5e\u6027 \"{0}\" \u306e\u30ed\u30fc\u30ab\u30eb\u540d\u304c\u30cc\u30eb\u3067\u3059\u3002"
+       },
+
+       { MsgKey.ER_ELEM_UNBOUND_PREFIX_IN_ENTREF,
+         "\u5b9f\u4f53\u30ce\u30fc\u30c9 \"{0}\" \u306e\u7f6e\u63db\u30c6\u30ad\u30b9\u30c8\u306b\u3001\u672a\u7d50\u5408\u306e\u63a5\u982d\u90e8 \"{2}\" \u3092\u6301\u3064\u8981\u7d20\u30ce\u30fc\u30c9 \"{1}\" \u304c\u542b\u307e\u308c\u3066\u3044\u307e\u3059\u3002"
+       },
+
+       { MsgKey.ER_ATTR_UNBOUND_PREFIX_IN_ENTREF,
+         "\u5b9f\u4f53\u30ce\u30fc\u30c9 \"{0}\" \u306e\u7f6e\u63db\u30c6\u30ad\u30b9\u30c8\u306b\u3001\u672a\u7d50\u5408\u306e\u63a5\u982d\u90e8 \"{2}\" \u3092\u6301\u3064\u5c5e\u6027\u30ce\u30fc\u30c9 \"{1}\" \u304c\u542b\u307e\u308c\u3066\u3044\u307e\u3059\u3002"
+       },
 
     };
 

Modified: xalan/java/trunk/src/org/apache/xml/serializer/utils/SerializerMessages_ko.java
URL: http://svn.apache.org/viewvc/xalan/java/trunk/src/org/apache/xml/serializer/utils/SerializerMessages_ko.java?view=diff&rev=471981&r1=471980&r2=471981
==============================================================================
--- xalan/java/trunk/src/org/apache/xml/serializer/utils/SerializerMessages_ko.java (original)
+++ xalan/java/trunk/src/org/apache/xml/serializer/utils/SerializerMessages_ko.java Mon Nov 6 20:28:00 2006
@@ -198,6 +198,93 @@
       {  MsgKey.ER_ENCODING_NOT_SUPPORTED,
         "\uacbd\uace0: ''{0}'' \uc778\ucf54\ub529\uc740 Java Runtime\uc744 \uc9c0\uc6d0\ud558\uc9c0 \uc54a\uc2b5\ub2c8\ub2e4." },
 
+       {MsgKey.ER_FEATURE_NOT_FOUND,
+       "''{0}'' \ub9e4\uac1c\ubcc0\uc218\ub97c \uc778\uc2dd\ud560 \uc218 \uc5c6\uc2b5\ub2c8\ub2e4."},
+
+       {MsgKey.ER_FEATURE_NOT_SUPPORTED,
+       "''{0}'' \ub9e4\uac1c\ubcc0\uc218\ub294 \uc778\uc2dd\ud560 \uc218 \uc788\uc73c\ub098 \uc694\uccad\ub41c \uac12\uc744 \uc124\uc815\ud560 \uc218 \uc5c6\uc2b5\ub2c8\ub2e4."},
+
+       {MsgKey.ER_STRING_TOO_LONG,
+       "\uacb0\uacfc \ubb38\uc790\uc5f4\uc774 \ub108\ubb34 \uae38\uc5b4 DOMString\uc5d0 \ub9de\uc9c0 \uc54a\uc2b5\ub2c8\ub2e4: ''{0}'' "},
+
+       {MsgKey.ER_TYPE_MISMATCH_ERR,
+       "\uc774 \ub9e4\uac1c\ubcc0\uc218 \uc774\ub984\uc5d0 \ub300\ud55c \uac12 \uc720\ud615\uc774 \uc608\uc0c1 \uac12 \uc720\ud615\uacfc \ud638\ud658\ub418\uc9c0 \uc54a\uc2b5\ub2c8\ub2e4."},
+
+       {MsgKey.ER_NO_OUTPUT_SPECIFIED,
+       "\ub370\uc774\ud130\ub97c \uae30\ub85d\ud560 \ucd9c\ub825 \ub300\uc0c1\uc774 \ub110(null)\uc785\ub2c8\ub2e4."},
+
+       {MsgKey.ER_UNSUPPORTED_ENCODING,
+       "\uc9c0\uc6d0\ub418\uc9c0 \uc54a\ub294 \uc778\ucf54\ub529\uc774 \ubc1c\uacac\ub418\uc5c8\uc2b5\ub2c8\ub2e4."},
+
+       {MsgKey.ER_UNABLE_TO_SERIALIZE_NODE,
+       "\ub178\ub4dc\ub97c \uc9c1\ub82c\ud654\ud560 \uc218 \uc5c6\uc2b5\ub2c8\ub2e4."},
+
+       {MsgKey.ER_CDATA_SECTIONS_SPLIT,
+       "CDATA \uc139\uc158\uc5d0 \uc885\ub8cc \ud45c\uc2dc \ubb38\uc790\uc778 ']]>'\uac00 \ud558\ub098 \uc774\uc0c1 \ud3ec\ud568\ub418\uc5b4 \uc788\uc2b5\ub2c8\ub2e4."},
+
+       {MsgKey.ER_WARNING_WF_NOT_CHECKED,
+         "Well-Formedness \uac80\uc0ac\uae30\uc758 \uc778\uc2a4\ud134\uc2a4\ub97c \uc791\uc131\ud560 \uc218 \uc5c6\uc2b5\ub2c8\ub2e4. Well-Formed \ub9e4\uac1c\ubcc0\uc218\uac00 true\ub85c \uc124\uc815\ub418\uc5c8\uc9c0\ub9cc Well-Formedness \uac80\uc0ac\ub97c \uc218\ud589\ud560 \uc218 \uc5c6\uc2b5\ub2c8\ub2e4."
+       },
+
+       {MsgKey.ER_WF_INVALID_CHARACTER,
+         "''{0}'' \ub178\ub4dc\uc5d0 \uc720\ud6a8\ud558\uc9c0 \uc54a\uc740 XML \ubb38\uc790\uac00 \uc788\uc2b5\ub2c8\ub2e4."
+       },
+
+       { MsgKey.ER_WF_INVALID_CHARACTER_IN_COMMENT,
+         "\uc124\uba85\uc5d0 \uc720\ud6a8\ud558\uc9c0 \uc54a\uc740 XML \ubb38\uc790(Unicode: 0x{0})\uac00 \uc788\uc2b5\ub2c8\ub2e4. "
+       },
+
+       { MsgKey.ER_WF_INVALID_CHARACTER_IN_PI,
+         "\ucc98\ub9ac \uba85\ub839\uc5b4 \ub370\uc774\ud130\uc5d0 \uc720\ud6a8\ud558\uc9c0 \uc54a\uc740 XML \ubb38\uc790(Unicode: 0x{0})\uac00 \uc788\uc2b5\ub2c8\ub2e4 "
+       },
+
+       { MsgKey.ER_WF_INVALID_CHARACTER_IN_CDATA,
+         "CDATASection\uc758 \ub0b4\uc6a9\uc5d0 \uc720\ud6a8\ud558\uc9c0 \uc54a\uc740 XML \ubb38\uc790(Unicode: 0x{0})\uac00 \uc788\uc2b5\ub2c8\ub2e4. "
+       },
+
+       { MsgKey.ER_WF_INVALID_CHARACTER_IN_TEXT,
+         "\ub178\ub4dc\uc758 \ubb38\uc790 \ub370\uc774\ud130 \ub0b4\uc6a9\uc5d0 \uc720\ud6a8\ud558\uc9c0 \uc54a\uc740 XML \ubb38\uc790(Unicode: 0x{0})\uac00 \uc788\uc2b5\ub2c8\ub2e4. "
+       },
+
+       { MsgKey.ER_WF_INVALID_CHARACTER_IN_NODE_NAME,
+         "\uc774\ub984\uc774 ''{1}''\uc778 {0} \ub178\ub4dc\uc5d0 \uc720\ud6a8\ud558\uc9c0 \uc54a\uc740 XML \ubb38\uc790\uac00 \uc788\uc2b5\ub2c8\ub2e4. "
+       },
+
+       { MsgKey.ER_WF_DASH_IN_COMMENT,
+         "\uc124\uba85 \ub0b4\uc5d0\uc11c\ub294 \"--\" \ubb38\uc790\uc5f4\uc774 \ud5c8\uc6a9\ub418\uc9c0 \uc54a\uc2b5\ub2c8\ub2e4."
+       },
+
+       {MsgKey.ER_WF_LT_IN_ATTVAL,
+         "\"{0}\" \uc694\uc18c \uc720\ud615\uacfc \uc5f0\uad00\ub41c \"{1}\" \uc18d\uc131\uac12\uc5d0 ''<'' \ubb38\uc790\uac00 \ud3ec\ud568\ub418\uba74 \uc548\ub429\ub2c8\ub2e4."
+       },
+
+       {MsgKey.ER_WF_REF_TO_UNPARSED_ENT,
+         "\"&{0};\"\uc758 \uad6c\ubd84 \ubd84\uc11d\ub418\uc9c0 \uc54a\uc740 \uc5d4\ud2f0\ud2f0 \ucc38\uc870\ub294 \ud5c8\uc6a9\ub418\uc9c0 \uc54a\uc2b5\ub2c8\ub2e4. "
+       },
+
+       {MsgKey.ER_WF_REF_TO_EXTERNAL_ENT,
+         "\uc18d\uc131\uac12\uc5d0\ub294 \"&{0};\" \uc678\ubd80 \uc5d4\ud2f0\ud2f0 \ucc38\uc870\uac00 \ud5c8\uc6a9\ub418\uc9c0 \uc54a\uc2b5\ub2c8\ub2e4. "
+       },
+
+       {MsgKey.ER_NS_PREFIX_CANNOT_BE_BOUND,
+         "\"{0}\" \uc811\ub450\ubd80\ub97c \"{1}\" \uc774\ub984 \uacf5\uac04\uc5d0 \ubc14\uc778\ub4dc\ud560 \uc218 \uc5c6\uc2b5\ub2c8\ub2e4."
+       },
+
+       {MsgKey.ER_NULL_LOCAL_ELEMENT_NAME,
+         "\"{0}\" \uc694\uc18c\uc758 \ub85c\uceec \uc774\ub984\uc774 \ub110(null)\uc785\ub2c8\ub2e4."
+       },
+
+       {MsgKey.ER_NULL_LOCAL_ATTR_NAME,
+         "\"{0}\" \uc18d\uc131\uc758 \ub85c\uceec \uc774\ub984\uc774 \ub110(null)\uc785\ub2c8\ub2e4."
+       },
+
+       { MsgKey.ER_ELEM_UNBOUND_PREFIX_IN_ENTREF,
+         "\"{0}\" \uc5d4\ud2f0\ud2f0 \ub178\ub4dc\uc758 \ub300\uccb4 \ud14d\uc2a4\ud2b8\uc5d0 \ubc14\uc778\ub4dc\ub418\uc9c0 \uc54a\uc740 \uc811\ub450\ubd80 \"{2}\"\uc744(\ub97c) \uac16\ub294 \"{1}\" \uc694\uc18c \ub178\ub4dc\uac00 \uc788\uc2b5\ub2c8\ub2e4."
+       },
+
+       { MsgKey.ER_ATTR_UNBOUND_PREFIX_IN_ENTREF,
+         "\"{0}\" \uc5d4\ud2f0\ud2f0 \ub178\ub4dc\uc758 \ub300\uccb4 \ud14d\uc2a4\ud2b8\uc5d0 \ubc14\uc778\ub4dc\ub418\uc9c0 \uc54a\uc740 \uc811\ub450\ubd80 \"{2}\"\uc744(\ub97c) \uac16\ub294 \"{1}\" \uc18d\uc131 \ub178\ub4dc\uac00 \uc788\uc2b5\ub2c8\ub2e4."
+       },
 
     };
 

Modified: xalan/java/trunk/src/org/apache/xml/serializer/utils/SerializerMessages_pl.java
URL: http://svn.apache.org/viewvc/xalan/java/trunk/src/org/apache/xml/serializer/utils/SerializerMessages_pl.java?view=diff&rev=471981&r1=471980&r2=471981
==============================================================================
--- xalan/java/trunk/src/org/apache/xml/serializer/utils/SerializerMessages_pl.java (original)
+++ xalan/java/trunk/src/org/apache/xml/serializer/utils/SerializerMessages_pl.java Mon Nov 6 20:28:00 2006
@@ -198,6 +198,93 @@
       {  MsgKey.ER_ENCODING_NOT_SUPPORTED,
         "Ostrze\u017cenie: dekodowany ''{0}'' nie jest obs\u0142ugiwany przez \u015brodowisko wykonawcze Java." },
 
+       {MsgKey.ER_FEATURE_NOT_FOUND,
+       "Parametr ''{0}'' nie zosta\u0142 rozpoznany."},
+
+       {MsgKey.ER_FEATURE_NOT_SUPPORTED,
+       "Parametr ''{0}'' zosta\u0142 rozpoznany, ale nie mo\u017cna ustawi\u0107 \u017c\u0105danej warto\u015bci."},
+
+       {MsgKey.ER_STRING_TOO_LONG,
+       "Wynikowy \u0142a\u0144cuch jest zbyt d\u0142ugi, aby si\u0119 zmie\u015bci\u0107 w obiekcie DOMString: ''{0}''."},
+
+       {MsgKey.ER_TYPE_MISMATCH_ERR,
+       "Typ warto\u015bci parametru o tej nazwie jest niezgodny z oczekiwanym typem warto\u015bci. "},
+
+       {MsgKey.ER_NO_OUTPUT_SPECIFIED,
+       "Docelowe miejsce zapisu danych wyj\u015bciowych by\u0142o puste (null)."},
+
+       {MsgKey.ER_UNSUPPORTED_ENCODING,
+       "Napotkano nieobs\u0142ugiwane kodowanie."},
+
+       {MsgKey.ER_UNABLE_TO_SERIALIZE_NODE,
+       "Nie mo\u017cna przekszta\u0142ci\u0107 w\u0119z\u0142a do postaci szeregowej."},
+
+       {MsgKey.ER_CDATA_SECTIONS_SPLIT,
+       "Sekcja CDATA zawiera jeden lub kilka znacznik\u00f3w zako\u0144czenia ']]>'."},
+
+       {MsgKey.ER_WARNING_WF_NOT_CHECKED,
+         "Nie mo\u017cna utworzy\u0107 instancji obiektu sprawdzaj\u0105cego Well-Formedness. Parametr well-formed ustawiono na warto\u015b\u0107 true, ale nie mo\u017cna by\u0142o dokona\u0107 sprawdzenia poprawno\u015bci konstrukcji."
+       },
+
+       {MsgKey.ER_WF_INVALID_CHARACTER,
+         "W\u0119ze\u0142 ''{0}'' zawiera niepoprawne znaki XML."
+       },
+
+       { MsgKey.ER_WF_INVALID_CHARACTER_IN_COMMENT,
+         "W komentarzu znaleziono niepoprawny znak XML (Unicode: 0x{0})."
+       },
+
+       { MsgKey.ER_WF_INVALID_CHARACTER_IN_PI,
+         "W danych instrukcji przetwarzania znaleziono niepoprawny znak XML (Unicode: 0x{0})."
+       },
+
+       { MsgKey.ER_WF_INVALID_CHARACTER_IN_CDATA,
+         "W sekcji CDATA znaleziono niepoprawny znak XML (Unicode: 0x{0})."
+       },
+
+       { MsgKey.ER_WF_INVALID_CHARACTER_IN_TEXT,
+         "W tre\u015bci danych znakowych w\u0119z\u0142a znaleziono niepoprawny znak XML (Unicode: 0x{0})."
+       },
+
+       { MsgKey.ER_WF_INVALID_CHARACTER_IN_NODE_NAME,
+         "W {0} o nazwie ''{1}'' znaleziono niepoprawne znaki XML."
+       },
+
+       { MsgKey.ER_WF_DASH_IN_COMMENT,
+         "Ci\u0105g znak\u00f3w \"--\" jest niedozwolony w komentarzu."
+       },
+
+       {MsgKey.ER_WF_LT_IN_ATTVAL,
+         "Warto\u015b\u0107 atrybutu \"{1}\" zwi\u0105zanego z typem elementu \"{0}\" nie mo\u017ce zawiera\u0107 znaku ''<''."
+       },
+
+       {MsgKey.ER_WF_REF_TO_UNPARSED_ENT,
+         "Odwo\u0142anie do encji nieprzetwarzanej \"&{0};\" jest niedozwolone."
+       },
+
+       {MsgKey.ER_WF_REF_TO_EXTERNAL_ENT,
+         "Odwo\u0142anie do zewn\u0119trznej encji \"&{0};\" jest niedozwolone w warto\u015bci atrybutu."
+       },
+
+       {MsgKey.ER_NS_PREFIX_CANNOT_BE_BOUND,
+         "Nie mo\u017cna zwi\u0105za\u0107 przedrostka \"{0}\" z przestrzeni\u0105 nazw \"{1}\"."
+       },
+
+       {MsgKey.ER_NULL_LOCAL_ELEMENT_NAME,
+         "Nazwa lokalna elementu \"{0}\" jest pusta (null)."
+       },
+
+       {MsgKey.ER_NULL_LOCAL_ATTR_NAME,
+         "Nazwa lokalna atrybutu \"{0}\" jest pusta (null)."
+       },
+
+       { MsgKey.ER_ELEM_UNBOUND_PREFIX_IN_ENTREF,
+         "Tekst zast\u0119puj\u0105cy w\u0119z\u0142a encji \"{0}\" zawiera w\u0119ze\u0142 elementu \"{1}\" o niezwi\u0105zanym przedrostku \"{2}\"."
+       },
+
+       { MsgKey.ER_ATTR_UNBOUND_PREFIX_IN_ENTREF,
+         "Tekst zast\u0119puj\u0105cy w\u0119z\u0142a encji \"{0}\" zawiera w\u0119ze\u0142 atrybutu \"{1}\" o niezwi\u0105zanym przedrostku \"{2}\"."
+       },
 
     };
 

Modified: xalan/java/trunk/src/org/apache/xml/serializer/utils/SerializerMessages_pt_BR.java
URL: http://svn.apache.org/viewvc/xalan/java/trunk/src/org/apache/xml/serializer/utils/SerializerMessages_pt_BR.java?view=diff&rev=471981&r1=471980&r2=471981
==============================================================================
--- xalan/java/trunk/src/org/apache/xml/serializer/utils/SerializerMessages_pt_BR.java (original)
+++ xalan/java/trunk/src/org/apache/xml/serializer/utils/SerializerMessages_pt_BR.java Mon Nov 6 20:28:00 2006
@@ -198,6 +198,93 @@
       {  MsgKey.ER_ENCODING_NOT_SUPPORTED,
         "Aviso: A codifica\u00e7\u00e3o ''{0}'' n\u00e3o \u00e9 suportada pelo Java Runtime." },
 
+       {MsgKey.ER_FEATURE_NOT_FOUND,
+       "O par\u00e2metro ''{0}'' n\u00e3o \u00e9 reconhecido."},
+
+       {MsgKey.ER_FEATURE_NOT_SUPPORTED,
+       "O par\u00e2metro ''{0}'' \u00e9 reconhecido, mas o valor pedido n\u00e3o pode ser definido. "},
+
+       {MsgKey.ER_STRING_TOO_LONG,
+       "A cadeia resultante \u00e9 muito longa para caber em uma DOMString: ''{0}''. "},
+
+       {MsgKey.ER_TYPE_MISMATCH_ERR,
+       "O tipo de valor para este nome de par\u00e2metro \u00e9 incompat\u00edvel com o tipo de valor esperado. "},
+
+       {MsgKey.ER_NO_OUTPUT_SPECIFIED,
+       "O destino de sa\u00edda para os dados a serem gravados era nulo. "},
+
+       {MsgKey.ER_UNSUPPORTED_ENCODING,
+       "Uma codifica\u00e7\u00e3o n\u00e3o suportada foi encontrada. "},
+
+       {MsgKey.ER_UNABLE_TO_SERIALIZE_NODE,
+       "O n\u00f3 n\u00e3o p\u00f4de ser serializado."},
+
+       {MsgKey.ER_CDATA_SECTIONS_SPLIT,
+       "A Se\u00e7\u00e3o CDATA cont\u00e9m um ou mais marcadores de t\u00e9rmino ']]>'."},
+
+       {MsgKey.ER_WARNING_WF_NOT_CHECKED,
+         "Uma inst\u00e2ncia do verificador Well-Formedness n\u00e3o p\u00f4de ser criada. O par\u00e2metro well-formed foi definido como true, mas a verifica\u00e7\u00e3o well-formedness n\u00e3o pode ser executada."
+       },
+
+       {MsgKey.ER_WF_INVALID_CHARACTER,
+         "O n\u00f3 ''{0}'' cont\u00e9m caracteres XML inv\u00e1lidos. "
+       },
+
+       { MsgKey.ER_WF_INVALID_CHARACTER_IN_COMMENT,
+         "Um caractere XML inv\u00e1lido (Unicode: 0x{0}) foi encontrado no coment\u00e1rio. "
+       },
+
+       { MsgKey.ER_WF_INVALID_CHARACTER_IN_PI,
+         "Um caractere XML inv\u00e1lido (Unicode: 0x{0}) foi encontrado no processo instructiondata."
+       },
+
+       { MsgKey.ER_WF_INVALID_CHARACTER_IN_CDATA,
+         "Um caractere XML inv\u00e1lido (Unicode: 0x{0}) foi encontrado nos conte\u00fados do CDATASection. "
+       },
+
+       { MsgKey.ER_WF_INVALID_CHARACTER_IN_TEXT,
+         "Um caractere XML inv\u00e1lido (Unicode: 0x{0}) foi encontrado no conte\u00fado dos dados de caractere dos n\u00f3s. "
+       },
+
+       { MsgKey.ER_WF_INVALID_CHARACTER_IN_NODE_NAME,
+         "Um caractere inv\u00e1lido foi encontrado no {0} do n\u00f3 denominado ''{1}''."
+       },
+
+       { MsgKey.ER_WF_DASH_IN_COMMENT,
+         "A cadeia \"--\" n\u00e3o \u00e9 permitida dentro dos coment\u00e1rios. "
+       },
+
+       {MsgKey.ER_WF_LT_IN_ATTVAL,
+         "O valor do atributo \"{1}\" associado a um tipo de elemento \"{0}\" n\u00e3o deve conter o caractere ''<''. "
+       },
+
+       {MsgKey.ER_WF_REF_TO_UNPARSED_ENT,
+         "A refer\u00eancia de entidade n\u00e3o analisada \"&{0};\" n\u00e3o \u00e9 permitida. "
+       },
+
+       {MsgKey.ER_WF_REF_TO_EXTERNAL_ENT,
+         "A refer\u00eancia de entidade externa \"&{0};\" n\u00e3o \u00e9 permitida em um valor de atributo. "
+       },
+
+       {MsgKey.ER_NS_PREFIX_CANNOT_BE_BOUND,
+         "O prefixo \"{0}\" n\u00e3o pode ser vinculado ao espa\u00e7o de nomes \"{1}\"."
+       },
+
+       {MsgKey.ER_NULL_LOCAL_ELEMENT_NAME,
+         "O nome local do elemento \"{0}\" \u00e9 nulo."
+       },
+
+       {MsgKey.ER_NULL_LOCAL_ATTR_NAME,
+         "O nome local do atributo \"{0}\" \u00e9 nulo."
+       },
+
+       { MsgKey.ER_ELEM_UNBOUND_PREFIX_IN_ENTREF,
+         "O texto de substitui\u00e7\u00e3o do n\u00f3 de entidade \"{0}\" cont\u00e9m um n\u00f3 de elemento \"{1}\" com um prefixo n\u00e3o vinculado \"{2}\"."
+       },
+
+       { MsgKey.ER_ATTR_UNBOUND_PREFIX_IN_ENTREF,
+         "O texto de substitui\u00e7\u00e3o do n\u00f3 de entidade \"{0}\" cont\u00e9m um n\u00f3 de atributo \"{1}\" com um prefixo n\u00e3o vinculado \"{2}\"."
+       },
 
     };
 

Modified: xalan/java/trunk/src/org/apache/xml/serializer/utils/SerializerMessages_ru.java
URL: http://svn.apache.org/viewvc/xalan/java/trunk/src/org/apache/xml/serializer/utils/SerializerMessages_ru.java?view=diff&rev=471981&r1=471980&r2=471981
==============================================================================
--- xalan/java/trunk/src/org/apache/xml/serializer/utils/SerializerMessages_ru.java (original)
+++ xalan/java/trunk/src/org/apache/xml/serializer/utils/SerializerMessages_ru.java Mon Nov 6 20:28:00 2006
@@ -198,6 +198,93 @@
       {  MsgKey.ER_ENCODING_NOT_SUPPORTED,
         "\u041f\u0440\u0435\u0434\u0443\u043f\u0440\u0435\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u0435: \u041a\u043e\u0434\u0438\u0440\u043e\u0432\u043a\u0430 ''{0}'' \u043d\u0435 \u043f\u043e\u0434\u0434\u0435\u0440\u0436\u0438\u0432\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u0441\u0440\u0435\u0434\u043e\u0439 \u0432\u044b\u043f\u043e\u043b\u043d\u0435\u043d\u0438\u044f Java." },
 
+       {MsgKey.ER_FEATURE_NOT_FOUND,
+       "\u041f\u0430\u0440\u0430\u043c\u0435\u0442\u0440 ''{0}'' \u043d\u0435 \u0440\u0430\u0441\u043f\u043e\u0437\u043d\u0430\u043d. "},
+
+       {MsgKey.ER_FEATURE_NOT_SUPPORTED,
+       "\u041f\u0430\u0440\u0430\u043c\u0435\u0442\u0440 ''{0}'' \u0440\u0430\u0441\u043f\u043e\u0437\u043d\u0430\u043d, \u043d\u043e \u0437\u0430\u043f\u0440\u043e\u0448\u0435\u043d\u043d\u043e\u0435 \u0437\u043d\u0430\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0437\u0430\u0434\u0430\u0442\u044c \u043d\u0435 \u0443\u0434\u0430\u043b\u043e\u0441\u044c. "},
+
+       {MsgKey.ER_STRING_TOO_LONG,
+       "\u0421\u0442\u0440\u043e\u043a\u0430 \u0440\u0435\u0437\u0443\u043b\u044c\u0442\u0430\u0442\u0430 \u0441\u043b\u0438\u0448\u043a\u043e\u043c \u0434\u043b\u0438\u043d\u043d\u0430\u044f \u0434\u043b\u044f \u0440\u0430\u0437\u043c\u0435\u0449\u0435\u043d\u0438\u044f \u0432 DOMString: ''{0}''. "},
+
+       {MsgKey.ER_TYPE_MISMATCH_ERR,
+       "\u0422\u0438\u043f \u0437\u043d\u0430\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f \u0434\u043b\u044f \u043f\u0430\u0440\u0430\u043c\u0435\u0442\u0440\u0430 \u0441 \u044d\u0442\u0438 \u0438\u043c\u0435\u043d\u0435\u043c \u043d\u0435\u0441\u043e\u0432\u043c\u0435\u0441\u0442\u0438\u043c \u0441 \u043e\u0436\u0438\u0434\u0430\u0435\u043c\u044b\u043c \u0442\u0438\u043f\u043e\u043c \u0437\u043d\u0430\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f. "},
+
+       {MsgKey.ER_NO_OUTPUT_SPECIFIED,
+       "\u041d\u0435 \u0443\u043a\u0430\u0437\u0430\u043d \u0446\u0435\u043b\u0435\u0432\u043e\u0439 \u043a\u0430\u0442\u0430\u043b\u043e\u0433 \u0434\u043b\u044f \u0432\u044b\u0432\u043e\u0434\u0430 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445. "},
+
+       {MsgKey.ER_UNSUPPORTED_ENCODING,
+       "\u041e\u0431\u043d\u0430\u0440\u0443\u0436\u0435\u043d\u0430 \u043d\u0435\u043f\u043e\u0434\u0434\u0435\u0440\u0436\u0438\u0432\u0430\u0435\u043c\u0430\u044f \u043a\u043e\u0434\u0438\u0440\u043e\u0432\u043a\u0430. "},
+
+       {MsgKey.ER_UNABLE_TO_SERIALIZE_NODE,
+       "\u041d\u0435\u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0441\u0435\u0440\u0438\u0430\u043b\u0438\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0443\u0437\u0435\u043b. "},
+
+       {MsgKey.ER_CDATA_SECTIONS_SPLIT,
+       "\u0420\u0430\u0437\u0434\u0435\u043b CDATA \u0441\u043e\u0434\u0435\u0440\u0436\u0438\u0442 \u043e\u0434\u0438\u043d \u0438\u043b\u0438 \u043d\u0435\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043c\u0430\u0440\u043a\u0435\u0440\u043e\u0432 \u0440\u0430\u0437\u0434\u0435\u043b\u0438\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439 ']]>'. "},
+
+       {MsgKey.ER_WARNING_WF_NOT_CHECKED,
+         "\u041d\u0435\u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u0442\u044c \u044d\u043a\u0437\u0435\u043c\u043f\u043b\u044f\u0440 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0438 \u0434\u043e\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u0438. \u0414\u043e\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043c\u044b\u0439 \u043f\u0430\u0440\u0430\u043c\u0435\u0442\u0440 \u0438\u043c\u0435\u0435\u0442 \u0437\u043d\u0430\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435 true, \u043d\u043e \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0443 \u0434\u043e\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0432\u044b\u043f\u043e\u043b\u043d\u0438\u0442\u044c \u043d\u0435 \u0443\u0434\u0430\u043b\u043e\u0441\u044c. "
+       },
+
+       {MsgKey.ER_WF_INVALID_CHARACTER,
+         "\u0423\u0437\u0435\u043b ''{0}'' \u0441\u043e\u0434\u0435\u0440\u0436\u0438\u0442 \u043d\u0435\u0434\u043e\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043c\u044b\u0435 \u0441\u0438\u043c\u0432\u043e\u043b\u044b XML. "
+       },
+
+       { MsgKey.ER_WF_INVALID_CHARACTER_IN_COMMENT,
+         "\u0412 \u043a\u043e\u043c\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u0440\u0438\u0438 \u043e\u0431\u043d\u0430\u0440\u0443\u0436\u0435\u043d \u043d\u0435\u0434\u043e\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043c\u044b\u0439 \u0441\u0438\u043c\u0432\u043e\u043b XML (\u042e\u043d\u0438\u043a\u043e\u0434: 0x{0})."
+       },
+
+       { MsgKey.ER_WF_INVALID_CHARACTER_IN_PI,
+         "\u041f\u0440\u0438 \u043e\u0431\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u043a\u0435 instructiondata \u0431\u044b\u043b \u043e\u0431\u043d\u0430\u0440\u0443\u0436\u0435\u043d \u043d\u0435\u0434\u043e\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043c\u044b\u0439 \u0441\u0438\u043c\u0432\u043e\u043b XML (\u042e\u043d\u0438\u043a\u043e\u0434: 0x{0}). "
+       },
+
+       { MsgKey.ER_WF_INVALID_CHARACTER_IN_CDATA,
+         "\u0412 \u0441\u043e\u0434\u0435\u0440\u0436\u0438\u043c\u043e\u043c CDATASection \u043e\u0431\u043d\u0430\u0440\u0443\u0436\u0435\u043d \u043d\u0435\u0434\u043e\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043c\u044b\u0439 \u0441\u0438\u043c\u0432\u043e\u043b XML (\u042e\u043d\u0438\u043a\u043e\u0434: 0x{0})."
+       },
+
+       { MsgKey.ER_WF_INVALID_CHARACTER_IN_TEXT,
+         "\u0412 \u0441\u043e\u0434\u0435\u0440\u0436\u0438\u043c\u043e\u043c \u0441\u0438\u043c\u0432\u043e\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0443\u0437\u043b\u0430 \u043e\u0431\u043d\u0430\u0440\u0443\u0436\u0435\u043d \u043d\u0435\u0434\u043e\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043c\u044b\u0439 \u0441\u0438\u043c\u0432\u043e\u043b XML (\u042e\u043d\u0438\u043a\u043e\u0434: 0x{0})."
+       },
+
+       { MsgKey.ER_WF_INVALID_CHARACTER_IN_NODE_NAME,
+         "\u041d\u0435\u0434\u043e\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043c\u044b\u0435 \u0441\u0438\u043c\u0432\u043e\u043b\u044b XML \u043e\u0431\u043d\u0430\u0440\u0443\u0436\u0435\u043d\u044b \u0432 \u0443\u0437\u043b\u0435 {0} \u0441 \u0438\u043c\u0435\u043d\u0435\u043c ''{1}''. "
+       },
+
+       { MsgKey.ER_WF_DASH_IN_COMMENT,
+         "\u0421\u0442\u0440\u043e\u043a\u0430 \"--\" \u043d\u0435\u0434\u043e\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043c\u0430 \u0432 \u043a\u043e\u043c\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u0440\u0438\u0438. "
+       },
+
+       {MsgKey.ER_WF_LT_IN_ATTVAL,
+         "\u0417\u043d\u0430\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0430\u0442\u0440\u0438\u0431\u0443\u0442\u0430 \"{1}\", \u0441\u0432\u044f\u0437\u0430\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u0441 \u0442\u0438\u043f\u043e\u043c \u044d\u043b\u0435\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430 \"{0}\", \u043d\u0435 \u0434\u043e\u043b\u0436\u043d\u043e \u0441\u043e\u0434\u0435\u0440\u0436\u0430\u0442\u044c \u0441\u0438\u043c\u0432\u043e\u043b ''<''. "
+       },
+
+       {MsgKey.ER_WF_REF_TO_UNPARSED_ENT,
+         "\u041d\u0435\u043e\u0431\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u043d\u043d\u0430\u044f \u0441\u0441\u044b\u043b\u043a\u0430 \u043d\u0430 \u044d\u043b\u0435\u043c\u0435\u043d\u0442 \"&{0};\" \u043d\u0435\u0434\u043e\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043c\u0430. "
+       },
+
+       {MsgKey.ER_WF_REF_TO_EXTERNAL_ENT,
+         "\u0412\u043d\u0435\u0448\u043d\u044f\u044f \u0441\u0441\u044b\u043b\u043a\u0430 \u043d\u0430 \u044d\u043b\u0435\u043c\u0435\u043d\u0442 \"&{0};\" \u043d\u0435\u0434\u043e\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043c\u0430 \u0432 \u0437\u043d\u0430\u0447\u0435\u043d\u0438\u0438 \u0430\u0442\u0440\u0438\u0431\u0443\u0442\u0430. "
+       },
+
+       {MsgKey.ER_NS_PREFIX_CANNOT_BE_BOUND,
+         "\u041f\u0440\u0435\u0444\u0438\u043a\u0441 \"{0}\" \u043d\u0435 \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u043d\u0430\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f \u0432 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u0442\u0432\u0435 \u0438\u043c\u0435\u043d \"{1}\". "
+       },
+
+       {MsgKey.ER_NULL_LOCAL_ELEMENT_NAME,
+         "\u041b\u043e\u043a\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0435 \u0438\u043c\u044f \u044d\u043b\u0435\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430 \"{0}\" \u043f\u0443\u0441\u0442\u043e. "
+       },
+
+       {MsgKey.ER_NULL_LOCAL_ATTR_NAME,
+         "\u041b\u043e\u043a\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0435 \u0438\u043c\u044f \u0430\u0442\u0440\u0438\u0431\u0443\u0442\u0430 \"{0}\" \u043f\u0443\u0441\u0442\u043e. "
+       },
+
+       { MsgKey.ER_ELEM_UNBOUND_PREFIX_IN_ENTREF,
+         "\u0422\u0435\u043a\u0441\u0442 \u0437\u0430\u043c\u0435\u043d\u044b \u0434\u043b\u044f \u0443\u0437\u043b\u0430 \u0437\u0430\u043f\u0438\u0441\u0438 \"{0}\" \u0441\u043e\u0434\u0435\u0440\u0436\u0438\u0442 \u0443\u0437\u0435\u043b \u044d\u043b\u0435\u043c\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432 \"{1}\" \u0441 \u043d\u0435\u0441\u0432\u044f\u0437\u0430\u043d\u043d\u044b\u043c \u043f\u0440\u0435\u0444\u0438\u043a\u0441\u043e\u043c \"{2}\". "
+       },
+
+       { MsgKey.ER_ATTR_UNBOUND_PREFIX_IN_ENTREF,
+         "\u0422\u0435\u043a\u0441\u0442 \u0437\u0430\u043c\u0435\u043d\u044b \u0434\u043b\u044f \u0443\u0437\u043b\u0430 \u0437\u0430\u043f\u0438\u0441\u0438 \"{0}\" \u0441\u043e\u0434\u0435\u0440\u0436\u0438\u0442 \u0443\u0437\u0435\u043b \u0430\u0442\u0440\u0438\u0431\u0443\u0442\u043e\u0432 \"{1}\" \u0441 \u043d\u0435\u0441\u0432\u044f\u0437\u0430\u043d\u043d\u044b\u043c \u043f\u0440\u0435\u0444\u0438\u043a\u0441\u043e\u043c \"{2}\". "
+       },
 
     };
 

Modified: xalan/java/trunk/src/org/apache/xml/serializer/utils/SerializerMessages_sk.java
URL: http://svn.apache.org/viewvc/xalan/java/trunk/src/org/apache/xml/serializer/utils/SerializerMessages_sk.java?view=diff&rev=471981&r1=471980&r2=471981
==============================================================================
--- xalan/java/trunk/src/org/apache/xml/serializer/utils/SerializerMessages_sk.java (original)
+++ xalan/java/trunk/src/org/apache/xml/serializer/utils/SerializerMessages_sk.java Mon Nov 6 20:28:00 2006
@@ -198,6 +198,93 @@
       {  MsgKey.ER_ENCODING_NOT_SUPPORTED,
         "Varovanie: Java runtime nepodporuje k\u00f3dovanie ''{0}''." },
 
+       {MsgKey.ER_FEATURE_NOT_FOUND,
+       "Parameter ''{0}'' nebol rozpoznan\u00fd."},
+
+       {MsgKey.ER_FEATURE_NOT_SUPPORTED,
+       "Parameter ''{0}'' bol rozpoznan\u00fd, ale vy\u017eadovan\u00e1 hodnota sa ned\u00e1 nastavi\u0165."},
+
+       {MsgKey.ER_STRING_TOO_LONG,
+       "V\u00fdsledn\u00fd re\u0165azec je pr\u00edli\u0161 dlh\u00fd a nezmest\u00ed sa do DOMString: ''{0}''."},
+
+       {MsgKey.ER_TYPE_MISMATCH_ERR,
+       "Typ hodnoty pre tento n\u00e1zov parametra je nekompatibiln\u00fd s o\u010dak\u00e1van\u00fdm typom hodnoty."},
+
+       {MsgKey.ER_NO_OUTPUT_SPECIFIED,
+       "Cie\u013e v\u00fdstupu pre zap\u00edsanie \u00fadajov bol null."},
+
+       {MsgKey.ER_UNSUPPORTED_ENCODING,
+       "Bolo zaznamenan\u00e9 nepodporovan\u00e9 k\u00f3dovanie."},
+
+       {MsgKey.ER_UNABLE_TO_SERIALIZE_NODE,
+       "Uzol nebolo mo\u017en\u00e9 serializova\u0165."},
+
+       {MsgKey.ER_CDATA_SECTIONS_SPLIT,
+       "\u010cas\u0165 CDATA obsahuje jeden alebo viacer\u00e9 ozna\u010dova\u010de konca ']]>'."},
+
+       {MsgKey.ER_WARNING_WF_NOT_CHECKED,
+         "Nebolo mo\u017en\u00e9 vytvori\u0165 in\u0161tanciu kontrol\u00f3ra Well-Formedness. Parameter well-formed bol nastaven\u00fd na hodnotu true, ale kontrola well-formedness sa ned\u00e1 vykona\u0165."
+       },
+
+       {MsgKey.ER_WF_INVALID_CHARACTER,
+         "Uzol ''{0}'' obsahuje neplatn\u00e9 znaky XML."
+       },
+
+       { MsgKey.ER_WF_INVALID_CHARACTER_IN_COMMENT,
+         "V koment\u00e1ri bol n\u00e1jden\u00fd neplatn\u00fd znak XML (Unicode: 0x{0})."
+       },
+
+       { MsgKey.ER_WF_INVALID_CHARACTER_IN_PI,
+         "Pri spracovan\u00ed d\u00e1t in\u0161trukci\u00ed sa na\u0161iel neplatn\u00fd znak XML (Unicode: 0x{0})."
+       },
+
+       { MsgKey.ER_WF_INVALID_CHARACTER_IN_CDATA,
+         "V obsahu CDATASection sa na\u0161iel neplatn\u00fd znak XML (Unicode: 0x{0})."
+       },
+
+       { MsgKey.ER_WF_INVALID_CHARACTER_IN_TEXT,
+         "V obsahu znakov\u00fdch d\u00e1t uzla sa na\u0161iel neplatn\u00fd znak XML (Unicode: 0x{0})."
+       },
+
+       { MsgKey.ER_WF_INVALID_CHARACTER_IN_NODE_NAME,
+         "V uzle {0} s n\u00e1zvom ''{1}'' sa na\u0161iel neplatn\u00fd znak XML."
+       },
+
+       { MsgKey.ER_WF_DASH_IN_COMMENT,
+         "Re\u0165azec \"--\" nie je povolen\u00fd v r\u00e1mci koment\u00e1rov."
+       },
+
+       {MsgKey.ER_WF_LT_IN_ATTVAL,
+         "Hodnota atrib\u00fatu \"{1}\", ktor\u00e1 je priraden\u00e1 k prvku typu \"{0}\", nesmie obsahova\u0165 znak ''<''."
+       },
+
+       {MsgKey.ER_WF_REF_TO_UNPARSED_ENT,
+         "Neanalyzovan\u00fd odkaz na entitu \"&{0};\" nie je povolen\u00fd."
+       },
+
+       {MsgKey.ER_WF_REF_TO_EXTERNAL_ENT,
+         "Odkaz na extern\u00fa entitu \"&{0};\" nie je povolen\u00fd v hodnote atrib\u00fatu."
+       },
+
+       {MsgKey.ER_NS_PREFIX_CANNOT_BE_BOUND,
+         "Predpona \"{0}\" nem\u00f4\u017ee by\u0165 naviazan\u00e1 na n\u00e1zvov\u00fd priestor \"{1}\"."
+       },
+
+       {MsgKey.ER_NULL_LOCAL_ELEMENT_NAME,
+         "Lok\u00e1lny n\u00e1zov prvku \"{0}\" je null."
+       },
+
+       {MsgKey.ER_NULL_LOCAL_ATTR_NAME,
+         "Lok\u00e1lny n\u00e1zov atrib\u00fatu \"{0}\" je null."
+       },
+
+       { MsgKey.ER_ELEM_UNBOUND_PREFIX_IN_ENTREF,
+         "N\u00e1hradn\u00fd text pre uzol entity \"{0}\" obsahuje uzol prvku \"{1}\" s nenaviazanou predponou \"{2}\"."
+       },
+
+       { MsgKey.ER_ATTR_UNBOUND_PREFIX_IN_ENTREF,
+         "N\u00e1hradn\u00fd text uzla entity \"{0}\" obsahuje uzol atrib\u00fatu \"{1}\" s nenaviazanou predponou \"{2}\"."
+       },
 
     };
 

Modified: xalan/java/trunk/src/org/apache/xml/serializer/utils/SerializerMessages_sl.java
URL: http://svn.apache.org/viewvc/xalan/java/trunk/src/org/apache/xml/serializer/utils/SerializerMessages_sl.java?view=diff&rev=471981&r1=471980&r2=471981
==============================================================================
--- xalan/java/trunk/src/org/apache/xml/serializer/utils/SerializerMessages_sl.java (original)
+++ xalan/java/trunk/src/org/apache/xml/serializer/utils/SerializerMessages_sl.java Mon Nov 6 20:28:00 2006
@@ -198,6 +198,93 @@
       {  MsgKey.ER_ENCODING_NOT_SUPPORTED,
         "Opozorilo: Izvajalno okolje Java ne podpira kodiranja ''{0}''." },
 
+       {MsgKey.ER_FEATURE_NOT_FOUND,
+       "Parameter ''{0}'' ni prepoznan."},
+
+       {MsgKey.ER_FEATURE_NOT_SUPPORTED,
+       "Parameter ''{0}'' je prepoznan, vendar pa zahtevane vrednosti ni mogo\u010de nastaviti."},
+
+       {MsgKey.ER_STRING_TOO_LONG,
+       "Nastali niz je predolg za DOMString: ''{0}''."},
+
+       {MsgKey.ER_TYPE_MISMATCH_ERR,
+       "Tip vrednosti za to ime parametra je nezdru\u017eljiv s pri\u010dakovanim tipom vrednosti."},
+
+       {MsgKey.ER_NO_OUTPUT_SPECIFIED,
+       "Izhodno mesto za vpisovanje podatkov je bilo ni\u010d."},
+
+       {MsgKey.ER_UNSUPPORTED_ENCODING,
+       "Odkrito je nepodprto kodiranje."},
+
+       {MsgKey.ER_UNABLE_TO_SERIALIZE_NODE,
+       "Vozli\u0161\u010da ni mogo\u010de serializirati."},
+
+       {MsgKey.ER_CDATA_SECTIONS_SPLIT,
+       "Odsek CDATA vsebuje enega ali ve\u010d ozna\u010devalnikov prekinitve ']]>'."},
+
+       {MsgKey.ER_WARNING_WF_NOT_CHECKED,
+         "Primerka preverjevalnika Well-Formedness ni bilo mogo\u010de ustvariti. Parameter well-formed je bil nastavljen na True, ampak ni mogo\u010de preveriti well-formedness."
+       },
+
+       {MsgKey.ER_WF_INVALID_CHARACTER,
+         "Vozli\u0161\u010de ''{0}'' vsebuje neveljavne znake XML."
+       },
+
+       { MsgKey.ER_WF_INVALID_CHARACTER_IN_COMMENT,
+         "V komentarju je bil najden neveljaven XML znak (Unicode: 0x{0})."
+       },
+
+       { MsgKey.ER_WF_INVALID_CHARACTER_IN_PI,
+         "V podatkih navodila za obdelavo je bil najden neveljaven znak XML (Unicode: 0x{0})."
+       },
+
+       { MsgKey.ER_WF_INVALID_CHARACTER_IN_CDATA,
+         "V vsebini odseka CDATASection je bil najden neveljaven znak XML (Unicode: 0x{0})."
+       },
+
+       { MsgKey.ER_WF_INVALID_CHARACTER_IN_TEXT,
+         "V podatkovni vsebini znaka vozli\u0161\u010da je bil najden neveljaven znak XML (Unicode: 0x{0})."
+       },
+
+       { MsgKey.ER_WF_INVALID_CHARACTER_IN_NODE_NAME,
+         "V vozli\u0161\u010du {0} z imenom ''{1}'' je bil najden neveljaven znak XML."
+       },
+
+       { MsgKey.ER_WF_DASH_IN_COMMENT,
+         "Niz \"--\" ni dovoljen v komentarjih."
+       },
+
+       {MsgKey.ER_WF_LT_IN_ATTVAL,
+         "Vrednost atributa \"{1}\", ki je povezan s tipom elementa \"{0}\", ne sme vsebovati znaka ''<''."
+       },
+
+       {MsgKey.ER_WF_REF_TO_UNPARSED_ENT,
+         "Neraz\u010dlenjeni sklic entitete \"&{0};\" ni dovoljen."
+       },
+
+       {MsgKey.ER_WF_REF_TO_EXTERNAL_ENT,
+         "Zunanji sklic entitete \"&{0};\" ni dovoljen v vrednosti atributa."
+       },
+
+       {MsgKey.ER_NS_PREFIX_CANNOT_BE_BOUND,
+         "Predpona \"{0}\" ne more biti povezana z imenskim prostorom \"{1}\"."
+       },
+
+       {MsgKey.ER_NULL_LOCAL_ELEMENT_NAME,
+         "Lokalno ime elementa \"{0}\" je ni\u010d."
+       },
+
+       {MsgKey.ER_NULL_LOCAL_ATTR_NAME,
+         "Lokalno ime atributa \"{0}\" je ni\u010d."
+       },
+
+       { MsgKey.ER_ELEM_UNBOUND_PREFIX_IN_ENTREF,
+         "Besedilo za zamenjavo za vozli\u0161\u010de entitete \"{0}\" vsebuje vozli\u0161\u010de elementa \"{1}\" z nevezano predpono \"{2}\"."
+       },
+
+       { MsgKey.ER_ATTR_UNBOUND_PREFIX_IN_ENTREF,
+         "Besedilo za zamenjavo za vozli\u0161\u010de entitete \"{0}\" vsebuje vozli\u0161\u010de atributa \"{1}\" z nevezano predpono \"{2}\"."
+       },
 
     };
 

Modified: xalan/java/trunk/src/org/apache/xml/serializer/utils/SerializerMessages_tr.java
URL: http://svn.apache.org/viewvc/xalan/java/trunk/src/org/apache/xml/serializer/utils/SerializerMessages_tr.java?view=diff&rev=471981&r1=471980&r2=471981
==============================================================================
--- xalan/java/trunk/src/org/apache/xml/serializer/utils/SerializerMessages_tr.java (original)
+++ xalan/java/trunk/src/org/apache/xml/serializer/utils/SerializerMessages_tr.java Mon Nov 6 20:28:00 2006
@@ -198,6 +198,93 @@
       {  MsgKey.ER_ENCODING_NOT_SUPPORTED,
         "Uyar\u0131: ''{0}'' kodlamas\u0131 Java Runtime taraf\u0131ndan desteklenmiyor." },
 
+       {MsgKey.ER_FEATURE_NOT_FOUND,
+       "''{0}'' de\u011fi\u015ftirgesi tan\u0131nm\u0131yor."},
+
+       {MsgKey.ER_FEATURE_NOT_SUPPORTED,
+       "''{0}'' de\u011fi\u015ftirgesi tan\u0131n\u0131yor, ancak istenen de\u011fer tan\u0131mlanam\u0131yor."},
+
+       {MsgKey.ER_STRING_TOO_LONG,
+       "Sonu\u00e7 dizgisi DOMString i\u00e7in \u00e7ok uzun: ''{0}''."},
+
+       {MsgKey.ER_TYPE_MISMATCH_ERR,
+       "Bu de\u011fi\u015ftirge ad\u0131na ili\u015fkin de\u011fer tipi, beklenen de\u011fer tipiyle uyumlu de\u011fil."},
+
+       {MsgKey.ER_NO_OUTPUT_SPECIFIED,
+       "Yaz\u0131lacak verilerin \u00e7\u0131k\u0131\u015f hedefi bo\u015f de\u011ferli."},
+
+       {MsgKey.ER_UNSUPPORTED_ENCODING,
+       "Desteklenmeyen bir kodlama saptand\u0131."},
+
+       {MsgKey.ER_UNABLE_TO_SERIALIZE_NODE,
+       "D\u00fc\u011f\u00fcm diziselle\u015ftirilemedi."},
+
+       {MsgKey.ER_CDATA_SECTIONS_SPLIT,
+       "CDATA k\u0131sm\u0131nda bir ya da daha \u00e7ok ']]>' sonland\u0131rma imleyicisi var."},
+
+       {MsgKey.ER_WARNING_WF_NOT_CHECKED,
+         "Well-Formedness denet\u015feyicisinin somut \u00f6rne\u011fi yarat\u0131lamad\u0131. well-formed de\u011fi\u015ftirgesi true de\u011ferine ayarland\u0131, ancak do\u011fru bi\u00e7im denetimi ger\u00e7ekle\u015ftirilemiyor."
+       },
+
+       {MsgKey.ER_WF_INVALID_CHARACTER,
+         "''{0}'' d\u00fc\u011f\u00fcm\u00fc ge\u00e7ersiz XML karakterleri i\u00e7eriyor."
+       },
+
+       { MsgKey.ER_WF_INVALID_CHARACTER_IN_COMMENT,
+         "A\u00e7\u0131klamada ge\u00e7ersiz bir XML karakteri (Unicode: 0x{0}) saptand\u0131."
+       },
+
+       { MsgKey.ER_WF_INVALID_CHARACTER_IN_PI,
+         "\u0130\u015fleme y\u00f6nergesi verilerinde ge\u00e7ersiz bir XML karakteri (Unicode: 0x{0}) saptand\u0131."
+       },
+
+       { MsgKey.ER_WF_INVALID_CHARACTER_IN_CDATA,
+         "CDATASection i\u00e7eri\u011finde ge\u00e7ersiz bir XML karakteri (Unicode: 0x{0}) saptand\u0131."
+       },
+
+       { MsgKey.ER_WF_INVALID_CHARACTER_IN_TEXT,
+         "D\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcn karakter verileri i\u00e7eri\u011finde ge\u00e7ersiz bir XML karakteri (Unicode: 0x{0}) saptand\u0131."
+       },
+
+       { MsgKey.ER_WF_INVALID_CHARACTER_IN_NODE_NAME,
+         "''{1}'' adl\u0131 {0} d\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcnde ge\u00e7ersiz XML karakteri saptand\u0131."
+       },
+
+       { MsgKey.ER_WF_DASH_IN_COMMENT,
+         "A\u00e7\u0131klamalar i\u00e7inde \"--\" dizgisine izin verilmez."
+       },
+
+       {MsgKey.ER_WF_LT_IN_ATTVAL,
+         "\"{0}\" \u00f6\u011fe tipiyle ili\u015fkilendirilen \"{1}\" \u00f6zniteli\u011finin de\u011feri ''<'' karakteri i\u00e7ermemelidir."
+       },
+
+       {MsgKey.ER_WF_REF_TO_UNPARSED_ENT,
+         "\"&{0};\" ayr\u0131\u015ft\u0131r\u0131lmam\u0131\u015f varl\u0131k ba\u015fvurusuna izin verilmez."
+       },
+
+       {MsgKey.ER_WF_REF_TO_EXTERNAL_ENT,
+         "\u00d6znitelik de\u011ferinde \"&{0};\" d\u0131\u015f varl\u0131k ba\u015fvurusuna izin verilmez."
+       },
+
+       {MsgKey.ER_NS_PREFIX_CANNOT_BE_BOUND,
+         "\"{0}\" \u00f6neki \"{1}\" ad alan\u0131na ba\u011flanam\u0131yor."
+       },
+
+       {MsgKey.ER_NULL_LOCAL_ELEMENT_NAME,
+         "\"{0}\" \u00f6\u011fesinin yerel ad\u0131 bo\u015f de\u011ferli."
+       },
+
+       {MsgKey.ER_NULL_LOCAL_ATTR_NAME,
+         "\"{0}\" \u00f6zniteli\u011finin yerel ad\u0131 bo\u015f de\u011ferli."
+       },
+
+       { MsgKey.ER_ELEM_UNBOUND_PREFIX_IN_ENTREF,
+         "\"{0}\" varl\u0131k d\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcn\u00fcn yerine koyma metninde, ba\u011flanmam\u0131\u015f \"{2}\" \u00f6neki bulunan bir \u00f6\u011fe d\u00fc\u011f\u00fcm\u00fc (\"{1}\") var."
+       },
+
+       { MsgKey.ER_ATTR_UNBOUND_PREFIX_IN_ENTREF,
+         "\"{0}\" varl\u0131k d\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcn\u00fcn yerine koyma metninde, ba\u011flanmam\u0131\u015f \"{2}\" \u00f6neki bulunan bir \u00f6znitelik d\u00fc\u011f\u00fcm\u00fc (\"{1}\") var."
+       },
 
     };
 

Modified: xalan/java/trunk/src/org/apache/xml/serializer/utils/SerializerMessages_zh.java
URL: http://svn.apache.org/viewvc/xalan/java/trunk/src/org/apache/xml/serializer/utils/SerializerMessages_zh.java?view=diff&rev=471981&r1=471980&r2=471981
==============================================================================
--- xalan/java/trunk/src/org/apache/xml/serializer/utils/SerializerMessages_zh.java (original)
+++ xalan/java/trunk/src/org/apache/xml/serializer/utils/SerializerMessages_zh.java Mon Nov 6 20:28:00 2006
@@ -196,6 +196,93 @@
       {  MsgKey.ER_FACTORY_PROPERTY_MISSING,
         "\u4f20\u9012\u7ed9 SerializerFactory \u7684 Properties \u5bf9\u8c61\u4e0d\u5177\u6709\u5c5e\u6027\u201c{0}\u201d\u3002" },
 
+       {MsgKey.ER_FEATURE_NOT_FOUND,
+       "\u672a\u8bc6\u522b\u51fa\u53c2\u6570\u201c{0}\u201d\u3002"},
+
+       {MsgKey.ER_FEATURE_NOT_SUPPORTED,
+       "\u5df2\u8bc6\u522b\u51fa\u53c2\u6570\u201c{0}\u201d\uff0c\u4f46\u65e0\u6cd5\u8bbe\u7f6e\u8bf7\u6c42\u7684\u503c\u3002"},
+
+       {MsgKey.ER_STRING_TOO_LONG,
+       "\u4ea7\u751f\u7684\u5b57\u7b26\u4e32\u8fc7\u957f\u4e0d\u80fd\u88c5\u5165 DOMString\uff1a\u201c{0}\u201d\u3002"},
+
+       {MsgKey.ER_TYPE_MISMATCH_ERR,
+       "\u6b64\u53c2\u6570\u540d\u79f0\u7684\u503c\u7c7b\u578b\u4e0e\u671f\u671b\u7684\u503c\u7c7b\u578b\u4e0d\u517c\u5bb9\u3002"},
+
+       {MsgKey.ER_NO_OUTPUT_SPECIFIED,
+       "\u5c06\u8981\u5199\u5165\u6570\u636e\u7684\u8f93\u51fa\u76ee\u6807\u4e3a\u7a7a\u3002"},
+
+       {MsgKey.ER_UNSUPPORTED_ENCODING,
+       "\u9047\u5230\u4e0d\u53d7\u652f\u6301\u7684\u7f16\u7801\u3002"},
+
+       {MsgKey.ER_UNABLE_TO_SERIALIZE_NODE,
+       "\u65e0\u6cd5\u5c06\u8282\u70b9\u5e8f\u5217\u5316\u3002 "},
+
+       {MsgKey.ER_CDATA_SECTIONS_SPLIT,
+       "CDATA \u90e8\u5206\u5305\u542b\u4e00\u4e2a\u6216\u591a\u4e2a\u7ec8\u6b62\u6807\u8bb0\u201c]]>\u201d\u3002"},
+
+       {MsgKey.ER_WARNING_WF_NOT_CHECKED,
+         "\u65e0\u6cd5\u521b\u5efa\u683c\u5f0f\u6b63\u786e\u6027\u68c0\u67e5\u5668\u7684\u5b9e\u4f8b\u3002\u201c\u683c\u5f0f\u6b63\u786e\u201d\u53c2\u6570\u5df2\u8bbe\u7f6e\u4e3a true\uff0c\u4f46\u65e0\u6cd5\u6267\u884c\u683c\u5f0f\u6b63\u786e\u6027\u68c0\u67e5\u3002"
+       },
+
+       {MsgKey.ER_WF_INVALID_CHARACTER,
+         "\u8282\u70b9\u201c{0}\u201d\u5305\u542b\u65e0\u6548\u7684 XML \u5b57\u7b26\u3002"
+       },
+
+       { MsgKey.ER_WF_INVALID_CHARACTER_IN_COMMENT,
+         "\u5728\u6ce8\u91ca\u4e2d\u627e\u5230\u65e0\u6548\u7684 XML \u5b57\u7b26 (Unicode: 0x''{0})''\u3002"
+       },
+
+       { MsgKey.ER_WF_INVALID_CHARACTER_IN_PI,
+         "\u5728\u5904\u7406\u6307\u4ee4\u6570\u636e\u4e2d\u627e\u5230\u65e0\u6548\u7684 XML \u5b57\u7b26 (Unicode: 0x''{0})''\u3002"
+       },
+
+       { MsgKey.ER_WF_INVALID_CHARACTER_IN_CDATA,
+         "\u5728 CDATA \u90e8\u5206\u7684\u5185\u5bb9\u4e2d\u627e\u5230\u65e0\u6548\u7684 XML \u5b57\u7b26 (Unicode: 0x''{0})''\u3002"
+       },
+
+       { MsgKey.ER_WF_INVALID_CHARACTER_IN_TEXT,
+         "\u5728\u8282\u70b9\u7684\u5b57\u7b26\u6570\u636e\u5185\u5bb9\u4e2d\u627e\u5230\u65e0\u6548\u7684 XML \u5b57\u7b26 (Unicode: 0x''{0})''\u3002"
+       },
+
+       { MsgKey.ER_WF_INVALID_CHARACTER_IN_NODE_NAME,
+         "\u540d\u79f0\u4e3a\u201c{1})\u201d\u7684\u201c{0})\u201d\u4e2d\u627e\u5230\u65e0\u6548\u7684 XML \u5b57\u7b26\u3002"
+       },
+
+       { MsgKey.ER_WF_DASH_IN_COMMENT,
+         "\u6ce8\u91ca\u4e2d\u4e0d\u5141\u8bb8\u6709\u5b57\u7b26\u4e32\u201c--\u201d\u3002"
+       },
+
+       {MsgKey.ER_WF_LT_IN_ATTVAL,
+         "\u4e0e\u5143\u7d20\u7c7b\u578b\u201c{0}\u201d\u5173\u8054\u7684\u5c5e\u6027\u201c{1}\u201d\u7684\u503c\u4e0d\u5f97\u5305\u542b\u201c<\u201d\u5b57\u7b26\u3002"
+       },
+
+       {MsgKey.ER_WF_REF_TO_UNPARSED_ENT,
+         "\u4e0d\u5141\u8bb8\u6709\u672a\u89e3\u6790\u7684\u5b9e\u4f53\u5f15\u7528\u201c&{0};\u201d\u3002"
+       },
+
+       {MsgKey.ER_WF_REF_TO_EXTERNAL_ENT,
+         "\u5c5e\u6027\u503c\u4e2d\u4e0d\u5141\u8bb8\u6709\u5916\u90e8\u5b9e\u4f53\u5f15\u7528\u201c&{0};\u201d\u3002"
+       },
+
+       {MsgKey.ER_NS_PREFIX_CANNOT_BE_BOUND,
+         "\u524d\u7f00\u201c{0}\u201d\u4e0d\u80fd\u7ed1\u5b9a\u5230\u540d\u79f0\u7a7a\u95f4\u201c{1}\u201d\u3002"
+       },
+
+       {MsgKey.ER_NULL_LOCAL_ELEMENT_NAME,
+         "\u5143\u7d20\u201c{0}\u201d\u7684\u5c40\u90e8\u540d\u4e3a\u7a7a\u3002"
+       },
+
+       {MsgKey.ER_NULL_LOCAL_ATTR_NAME,
+         "\u5c5e\u6027\u201c{0}\u201d\u7684\u5c40\u90e8\u540d\u4e3a\u7a7a\u3002"
+       },
+
+       { MsgKey.ER_ELEM_UNBOUND_PREFIX_IN_ENTREF,
+         "\u5b9e\u4f53\u8282\u70b9\u201c{0}\u201d\u7684\u66ff\u4ee3\u6587\u672c\u4e2d\u5305\u542b\u5143\u7d20\u8282\u70b9\u201c{1}\u201d\uff0c\u8be5\u8282\u70b9\u5177\u6709\u672a\u7ed1\u5b9a\u7684\u524d\u7f00\u201c{2}\u201d\u3002"
+       },
+
+       { MsgKey.ER_ATTR_UNBOUND_PREFIX_IN_ENTREF,
+         "\u5b9e\u4f53\u8282\u70b9\u201c{0}\u201d\u7684\u66ff\u4ee3\u6587\u672c\u4e2d\u5305\u542b\u5c5e\u6027\u8282\u70b9\u201c{1}\u201d\uff0c\u8be5\u8282\u70b9\u5177\u6709\u672a\u7ed1\u5b9a\u7684\u524d\u7f00\u201c{2}\u201d\u3002"
+       },
 
     };
 ---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: xalan-cvs-unsubscribe@xml.apache.org
For additional commands, e-mail: xalan-cvs-help@xml.apache.org


Mime
View raw message