www-mirrors mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From mark.majz...@goldwineclub.se
Subject Re: Re: [fifaleague.ru] Re: Re: confirm subscribe to mirrors@apache.org
Date Thu, 10 Apr 2008 09:17:04 GMT
Tack för ditt mejl. Vänligen notera att denna adress har upphört. Våra nya kontaktuppgifter
hittar du här: http://www.goldwineclub.se/pages.php?id=390. Alternativt, klicka 'svara' på
denna e-post, vi har lagt in den nya adressen som svarsadress.

Med vänlig hälsning 

Gold Wine ClubMime
View raw message