www-mirrors mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From mark.majz...@goldwineclub.se
Subject Re: Re: Re: Re: rsync.us.apache.org unavailable
Date Tue, 08 Apr 2008 07:15:37 GMT
Tack för ditt mejl. Vänligen notera att denna adress har upphört. Våra nya kontaktuppgifter
hittar du här: http://www.goldwineclub.se/pages.php?id=390. Alternativt, klicka 'svara' på
denna e-post, vi har lagt in den nya adressen som svarsadress.

Med vänlig hälsning 

Gold Wine ClubMime
View raw message