www-apache-bugdb mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From sinirsizl...@hotmail.com
Subject Hayýr !!
Date Thu, 27 Jun 2002 00:56:57 GMT
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<html>

<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-1254">
<meta content name="KEYWORDS">
<meta content name="DESCRIPTION">
<meta content="Gökhan Doðan - master@turkcell.org " name="AUTHOR">
<style>A {
	COLOR: #2c3897; TEXT-DECORATION: underline
}
A:hover {
	COLOR: #2c3897; TEXT-DECORATION: underline
}
A.cat:hover {
	FONT-WEIGHT: bold; BACKGROUND: #fcb52d; COLOR: #000000; TEXT-DECORATION: underline overline
}
A:visited {
	TEXT-DECORATION: underline
}
TD {
	FONT-SIZE: 12px; FONT-FAMILY: georgia, arial, verdana
}
small {
	FONT-SIZE: 10px; FONT-FAMILY: verdana, arial
}
subtitle {
	FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 13px; FONT-FAMILY: georgia, arial, verdana ; COLOR: #ffffff
}
heading {
	FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: georgia, arial
}
unknown {
	FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: verdana, tahoma, arial, sans-serif
}
INPUT {
	FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: verdana, arial, sans-serif
}
SELECT {
	FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: verdana, arial, sans-serif
}
</style>
<meta content="Microsoft FrontPage 3.0" name="GENERATOR">
<title>Http://www.kevseremlak.com</title>
</head>

<body bgColor="#ffffff">
<!-- Gökhan Doðan - master@turkcell.org -->
<!-- TOP BASLAR -->
<!-- TOP BITER -->

<table cellSpacing="3" cellPadding="1" width="100%" border="0">
<tbody>
 <tr>
  <td vAlign="top" align="middle" width="100%"><table cellSpacing="1" cellPadding="0"
  width="100%" bgColor="#1A8635" border="0">
   <tr>
    <td><table cellSpacing="0" cellPadding="0" width="100%" bgColor="#ffffff"
border="0">
     <tr>
      <td><table cellSpacing="0" cellPadding="2" width="100%" border="0" bgcolor="#0000CC">
<tbody>
       <tr>
        <td width="100%" bgColor="#1A8635"><font class="subtitle" color="#000000">Yýlýn
        Fýrsatý ! </font><font color="#FFFFFF"><strong>&lt;&lt;
</strong>ömür boyu sýnýrsýz
        logo, melodi, resimli mesaj, açýlýþ logosu, group logosu gönderebilirsiniz.
<strong>&gt;&gt;</strong></font></td>
       </tr>
       <tr>
        <td width="100%" bgColor="#ffffff"><p style="padding-bottom: 1px"><!--
ORTA ICERIK BASLAR --> - Yýlýn ürününü
        sizlere yýlýn fýrsatýyla sunuyoruz. Bugüne kadar cep telefonunuza <strong>logo,
        melodi, resimli mesaj, açýlýþ logosu, group logosu </strong>yollamak
için site site
        geziyor, hep bir yerlerde takýlýyordunuz deðil mi ? Peki, ya size ÝÞKENCE
BĂťTTĂť !
        Artýk ömür boyu bunlarýn hepsini ücretsiz yapabilirsiniz dersek ? &gt;&gt;&gt;&gt;</p>
        <hr color="#1A8635" noshade width="50%" size="1">
        <p><img src="http://www.amedya.gen.tr/store/nokibox.gif" align="left"
width="150"
        height="170" alt="nokibox.gif (13093 bytes)">Nokibox sayesinde cep telefonunuzu
        bilgisayarýnýza baðlayarak <strong>ömür boyu sýnýrsýz logo,
melodi, resimli mesaj,
        açýlýþ logosu, group logosu gönderebilirsiniz.</strong><br>
        Telefonunuzun ekranýna kendinizin veya sevdiklerinizin fotoðrafýný ekleyebilirsiniz<br>
        <font color="#000000">UnuttuĂ°unuz <strong>gĂĽvenlik kodunuzu
hemen çözebilirsiniz.</strong><br>
        Telefon <strong>rehberinizi bilgisayarýnýza aktarabilir</strong>
ĂĽzerinde deĂ°iĂľiklik
        yapabilirsiniz<br>
        Telefonunuzun ekranýna özel program sayesinde isminizi yazabilir kendi logolarýnýzý
        kendiniz çizebilirsiniz.<br>
        Yaptýðýnýz çalýþmalarý Nokibox sayesinde uzaktadi sevdiklerinize
        gönderebilirsiniz.<br>
        Kendi telefonunuza veya uzaktaki bir numaraya flash sms gönderebilirsiniz.<br>
        Nokibox ile 1000 adet Melodi, 3000 adet Logo, Resimli Mesaj, Açýlýþ Logosu
ve Group
        Logosu ve ayrica Güvenlik Kilitlerini açmanýz bir çok program gönderilecektir.<br>
        NokiboX sayesinde sizden uzakta olan sevdiklerinize ve yakýnlarýnýza Logo
ve Melodileri
        mesaj olarakta yollayabilirsiniz.<br>
        Binlerce logo ve melodi arasýnda dilediðinizi seçip üzerinde deðiþiklik
yapabilme
        imkanýyla anýnda telefonunuza yükleyebilirsiniz.<br>
        Telefon rehberinizi yedekleyebilir deðiþik sim kartlarýndaki rehberleri
birbirine
        yĂĽkleyebilirsiniz.<br>
        Türkçe resimli kullaným klavuzu sayesinde en fazla beþ dakikada kurulumu
yapýp
        telefonunuzu Ăľenlendirebilirsiniz.<br>
        <br>
        <strong>Nokibox sayesinde kredi kartĂ˝ ile kota satarak logo melodi
yĂĽkleyen sitelerden
        kurtulacaksýnýz.</strong><br>
        <em>Nokibox sayesinde SmartSMS gibi yurtdýþýný arayan programlara
hiç ihtiyacýnýz
        kalmayacak telefon paranýz cebinizde kalacak.</em></font><font
face="Verdana"
        color="#000000" size="2"><br>
        </font><a
        href="http://www.amedya.gen.tr/nokia/default.asp?UyeId=67&amp;R=198.28.17.06/ClickADD=SERVER2&amp;023021(ip)&amp;SoftwarePartner=AmedyaLTDSTI">Ayrýntýlý
        bilgi ve sipariþ vermek için týklayýnýz &gt;&gt;&gt;</a></p>
        <div align="center"><center><table border="1" cellpadding="2"
cellspacing="0" width="100%"
        bgcolor="#EBEBEB" bordercolor="#FFFFFF">
         <tr>
          <td><font face="Verdana" size="2">Paketin Içeriði : NOKIA
data kablosu, Program Cd'si ,
          Logo arþiv Cd'si, Melodi Arþiv Cd'si, Türkçe resimli kullaným klavuzu
</font></td>
         </tr>
         <tr>
          <td><font face="Verdana" size="2">Garanti SĂĽresi: Bir (1)
yýl </font></td>
         </tr>
        </table>
        </center></div><p align="right"><a
        href="http://www.amedya.gen.tr/nokia/default.asp?UyeId=67&amp;R=198.28.17.06/ClickADD=SERVER2&amp;023021(ip)&amp;SoftwarePartner=AmedyaLTDSTI"><strong>Ayrýntýlý
        bilgi ve sipariþ vermek için týklayýnýz &gt;&gt;&gt;</strong></a></td>
       </tr>
</tbody>
      </table>
      </td>
     </tr>
</tbody>
    </table>
    </td>
   </tr>
</tbody>
  </table>
  </td>
 </tr>
</tbody>
</table>
<!-- Gökhan Doðan - master@turkcell.org -->
<!-- ALT BASLAR -->

<table cellSpacing="1" cellPadding="1" width="100%" border="0">
<tbody>
 <tr>
  <td align="middle">Kullanýldýðý Telefonlar :Nokia 3210-<font face="Verdana"><small>3310-3330-3390-5110-5130-5190-6110-6150-6210-6250-7110
  8210-8850</small></font><font face="Verdana" size="2"> </font></td>
 </tr>
</tbody>
</table>
<!-- ALT BITER -->
</body>
</html>


Mime
View raw message