tomee-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From rmannibu...@apache.org
Subject svn commit: r1775954 [12/12] - in /tomee/site/trunk: content/ content/admin/ content/admin/cluster/ content/admin/configuration/ content/advanced/ content/advanced/applicationcomposer/ content/advanced/client/ content/advanced/shading/ content/advanced...
Date Sat, 24 Dec 2016 14:05:51 GMT
Modified: tomee/site/trunk/content/security/index.pdf
URL: http://svn.apache.org/viewvc/tomee/site/trunk/content/security/index.pdf?rev=1775954&r1=1775953&r2=1775954&view=diff
==============================================================================
--- tomee/site/trunk/content/security/index.pdf (original)
+++ tomee/site/trunk/content/security/index.pdf Sat Dec 24 14:05:51 2016
@@ -4,8 +4,8 @@
 << /Title (Security)
 /Creator (Asciidoctor PDF 1.5.0.alpha.11, based on Prawn 1.3.0)
 /Producer (Asciidoctor PDF 1.5.0.alpha.11, based on Prawn 1.3.0)
-/CreationDate (D:20161224142930+01'00')
-/ModDate (D:20161224142930+01'00')
+/CreationDate (D:20161224150420+01'00')
+/ModDate (D:20161224150420+01'00')
 >>
 endobj
 2 0 obj
@@ -78,7 +78,7 @@ endobj
 endobj
 8 0 obj
 << /Type /Font
-/BaseFont /AAAABN+NotoSerif
+/BaseFont /AAAABF+NotoSerif
 /Subtype /TrueType
 /FontDescriptor 37 0 R
 /FirstChar 32
@@ -682,7 +682,7 @@ endobj
 endobj
 14 0 obj
 << /Type /Font
-/BaseFont /AAAABO+NotoSerif-Bold
+/BaseFont /AAAABG+NotoSerif-Bold
 /Subtype /TrueType
 /FontDescriptor 41 0 R
 /FirstChar 32
@@ -1479,42 +1479,36 @@ endobj
 /Filter [/FlateDecode]
 >>
 stream
-xœ•z	Xç™ÿ÷͌„ H$Љ—ÐÁ!$îÃ\â4F€8ÌiŽØ˜8¬›8ŽãØIשë8^Ǎ
ëMü¤nêMì$ÍæÙÆnºy¼[ÿS7M²ÙÔÿlš&ñ:ÞÖÛǏñ¾3@`’v‡g}ß̼ïï{ïwfF
‘ñÐX÷°w,ýúïÃÌY„pdßÐtïûŠ øý6BšsC£ÝÞ»3Äa„tcpÍcýÓ»ÿÆwàšÐþ~Ÿ7â×|8¯§à|°w×jÃC0N‚±zósƝwžx
Mime
View raw message