tomcat-users mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Junek Leoš <ju...@oksystem.cz>
Subject Unreachable URL at Tomcat doc webpage
Date Thu, 12 Dec 2013 10:29:50 GMT
Hello!

At http://tomcat.apache.org/connectors-doc-archive/jk2/proxy.html I found 2 invalid URLs -
the last two links at "Source and Configuration" section:

http://httpd.apache.org/docs-2.1/mod/mod_proxy_ajp.html
http://httpd.apache.org/docs-2.1/mod/mod_proxy_balancer.html

I´m getting 404 error.

Could you fix it, please?

Regards,

Leoš Junek, IT Systems Administrator
OKsystem s.r.o.
Na Pankráci 125, 140 21 Praha 4, Czech Republic
tel: +420 236 072 268, fax: +420 236 072 112
e-mail: junek@oksystem.cz<mailto:junek@oksystem.cz>, web: www.oksystem.cz<http://www.oksystem.cz>
________________________________

Upozornění společnosti OKsystem s.r.o. s ohledem na zavedené standardy ISO 9001, ISO 27001
a ISO 14001:
Tato zpráva a všechny připojené soubory jsou dle obchodního zákoníku důvěrné. Jestliže
nejste zamýšleným adresátem, uvědomte prosím odesilatele a smažte zprávu i přiložené
soubory.
Opravdu potřebujete vytisknout tento email? Myslete na přírodu.

Disclaimer of OKsystem s.r.o. with respect to implemented standards ISO 9001, ISO 27001 and
ISO 14001:
This message and all attached files are confidential and legally privileged. If you are not
the intended recipient, please notify the sender and delete the message including all attachments.
Please consider the environment before printing this email.

Mime
  • Unnamed multipart/alternative (inline, None, 0 bytes)
View raw message