tomcat-users mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Tomasz Nowodziński <tomasz.nowodzin...@empik.com>
Subject Increase load and decrease performance while replace DBCP to Tomcat jdbc-pool
Date Fri, 07 Dec 2012 11:49:43 GMT
Hi all,

We are using Tomcat 7.0.25 on CentOS 5.5 64b.

After problems with connection leak and deadlocks in DBCP we made a 
decision to replace it with Tomcat JDBC-pool. Of course migration was 
really simple.

But after deploy it on a production environment I noticed, that load on 
a server with running two Tomcats increase from 4-4.5 to 5.5. We didn't 
do anything more, except change of pool. Moreover, performance measured 
with JMeter decrease by about 5%.

I spent some time to tune pool parameters, but without visible effects. 
I pasted my current config (from <GlobalNamingResources> in server.xml) 
below:

<Resource name="jdbc/xxxxxx"
      auth="Container"
      type="javax.sql.DataSource"
      factory="org.apache.tomcat.jdbc.pool.DataSourceFactory"
      initialSize="10"
      maxActive="100"
      minIdle="10"
      maxIdle="50"
      maxWait="10000"
      testOnBorrow="true"
      testOnReturn="false"
      testOnConnect="false"
      testWhileIdle="false"
      validationQuery="SELECT 1 from dual"
      validationInterval="30000"
      suspectTimeout="60"
      timeBetweenEvictionRunsMillis="30000"
      removeAbandonedTimeout="60"
      removeAbandoned="true"
      logAbandoned="true"
      abandonWhenPercentageFull="50"
      minEvictableIdleTimeMillis="60000"
      jmxEnabled="true"
      username="xxxxx"
      password="xxxxx"
      driverClassName="oracle.jdbc.OracleDriver"
      url="jdbc:oracle:oci:xxxxx"/>

FairQueue and PoolSweeperEnabled are true

In Spring applicationContext-jdbc.xml I have only:

  <bean id="dataSource" 
class="org.springframework.jndi.JndiObjectFactoryBean">
   <property name="resourceRef">
    <value>true</value>
   </property>
   <property name="jndiName">
    <value>java:comp/env/jdbc/PortalDB</value>
   </property>
  </bean>

What am I doing wrong? I thought, that JDBC_pool should be faster than 
DBCP out of the box.

-- 
Pozdrawiam/Regards

Tomasz Nowodziński
Informacja zawarta w niniejszej wiadomości elektronicznej jest poufna, podlega ochronie oraz
jest przeznaczona wyłącznie do użytku osoby lub podmiotu, wskazanych powyżej. Jeżeli
czytelnik niniejszej wiadomości nie jest zamierzonym jej adresatem, niniejszym informujemy,
że jakakolwiek dystrybucja lub kopiowanie tej wiadomości elektronicznej jest zakazane. Jeżeli
otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, uprzejmie prosimy bezzwłocznie poinformować
nas o tym oraz zniszczyć wiadomość oryginalną wraz z załącznikami. Dziękujemy.
Wszelkie wskazania dostawcy dotyczące cen detalicznych stosowanych przez naszą Spółkę
będą traktowane jedynie jako niewiążące rekomendacje cenowe. Nasza Spółka samodzielnie
kształtuje swoje ceny detaliczne, wyłącznie zgodnie z własną polityką handlową.
Prosimy o rozważenie wpływu niepotrzebnego drukowania tego dokumentu na środowisko. 

The information contained in this email is confidential, protected and intended solely for
the use of individual or entity named above. If you are not the intended recipient of this
email, you are hereby notified that any dissemination, distribution or copying of this email
is strictly prohibited. If you have received this email in error, please immediately notify
us by email and destroy the original message together with its attachments. Thank you.
Any supplier’s indications regarding retail price to be used by our Company will be treated
as non-binding price recommendations only. Our Company determines its retail prices individually
in line with its own commercial strategy.
Please consider the environment before printing this email.


---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: users-unsubscribe@tomcat.apache.org
For additional commands, e-mail: users-help@tomcat.apache.org


Mime
View raw message