tomcat-users mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From "Ivo Van Den Maagdenberg" <Ivo.VanDenMaagdenb...@haven.Antwerpen.be>
Subject RE: Building Mod_jk for HP-UX fails
Date Mon, 05 Sep 2005 13:47:28 GMT
amber# /home/amaris/ivdmaagden/gmake/bin/make --version

GNU Make version 3.79.1, by Richard Stallman and Roland McGrath.
Built for hppa2.0w-hp-hpux11.11
Copyright (C) 1988, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2000
        Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions.
There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE.

Report bugs to <bug-make@gnu.org>.

And for gcc

 amber# /usr/local/bin/gcc --version
gcc (GCC) 3.3.3
Copyright (C) 2003 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions.  There is
NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE.


> -----Oorspronkelijk bericht-----
> Van: David Rees [mailto:drees76@gmail.com] 
> Verzonden: donderdag 1 september 2005 22:40
> Aan: Tomcat Users List
> Onderwerp: Re: Building Mod_jk for HP-UX fails
> 
> On 8/30/05, Ivo Van Den Maagdenberg
> <Ivo.VanDenMaagdenberg@haven.antwerpen.be> >
> > After the jk/native/common directory is built, make does seems not 
> > pass through the jk/native/apache-1.3 directory properly. I would 
> > appreciate some help in getting make this to work.
> >
> <snip>
> > 
> > Make output below:
> > 
> > Making all in apache-1.3
> > Make: line 23: syntax error.  Stop.
> > *** Error exit code 1
> 
> What version of make are you using?  Are you using GNU make?  
> If not, try that.
> 
> -Dave
> 
> ---------------------------------------------------------------------
> To unsubscribe, e-mail: tomcat-user-unsubscribe@jakarta.apache.org
> For additional commands, e-mail: tomcat-user-help@jakarta.apache.org
> 
> 

___

Deze e-mail en alle gekoppelde bestanden zijn officiele documenten van het Gemeentelijk Havenbedrijf
Antwerpen en kunnen vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Gelieve de afzender
onmiddellijk via e-mail of telefonisch te verwittigen als u deze e-mail per vergissing heeft
ontvangen en verwijder vervolgens de e-mail zonder deze te lezen, te reproduceren, te verspreiden
of te ontsluiten naar derden. Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen is op geen enkele manier
verantwoordelijk voor fouten of onnauwkeurigheden in de inhoud van deze e-mail. Het Gemeentelijk
Havenbedrijf Antwerpen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade,
verlies of ongemak veroorzaakt als gevolg van een onnauwkeurigheid of fout in deze e-mail.
--- English Translation: This e-mail and all attached files are official documents of Antwerp
Port Authority and may contain confidential or personal information. If you have received
this e-mail in error, you are asked to inform the sender by e-mail or telephone immediately,
and to remove it from your system without reading or reproducing it or passing it on to other
parties. Antwerp Port Authority is in no way responsible for any errors or inaccuracies in
the contents of this e-mail, nor can it be held liable for any direct or indirect loss, damage
or inconvenience arising from any such errors or inaccuracies. [GHA#Disclaimer]

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: tomcat-user-unsubscribe@jakarta.apache.org
For additional commands, e-mail: tomcat-user-help@jakarta.apache.org


Mime
View raw message