tomcat-users mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From "Warron French" <wfre...@xtria.com>
Subject RE: RE: IIS 5.0 + ISAPI filter + tomcat
Date Mon, 24 Jan 2005 15:46:44 GMT
Sorry, I dont remember Dutch anymore.  Please reply in English.


Warron French
Sr. Network Engineer
Xtria, LLC
8045 Leesburg Pike #400
Vienna, VA 22182
Desk: 703-821-6110
Main: 703-821-6000
Fax:  703-827-0374


-----Original Message-----
From: bounce@atphypotheken.nl [mailto:bounce@atphypotheken.nl]
Sent: Monday, January 24, 2005 10:25 AM
To: tomcat-user@jakarta.apache.org
Subject: Re: RE: IIS 5.0 + ISAPI filter + tomcat


Geachte relatie,

Het door u gebruikte e-mailadres is niet meer actief. U kunt uw e-mailbericht sturen naar
info@atphypotheken.nl of dit bericht beantwoorden.

Bedankt voor uw medewerking,

Met vriendelijke groet,

ATP Hypotheken
Het Spoor 40
3994 AK Houten

Tel. 030 750 25 33
Fax. 030 750 25 88
info@atphypotheken.nl

 -- DIT IS EEN AUTOMATISCH GEGENEREERD E-MAILBERICHT -----------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: tomcat-user-unsubscribe@jakarta.apache.org
For additional commands, e-mail: tomcat-user-help@jakarta.apache.org

Mime
View raw message