tomcat-users mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From bou...@atphypotheken.nl
Subject Re: Does JDBCRealm close connections?
Date Tue, 25 Jan 2005 02:59:19 GMT
Geachte relatie,

Het door u gebruikte e-mailadres is niet meer actief. U kunt uw e-mailbericht sturen naar
info@atphypotheken.nl of dit bericht beantwoorden.

Bedankt voor uw medewerking,

Met vriendelijke groet,

ATP Hypotheken
Het Spoor 40
3994 AK Houten

Tel. 030 750 25 33
Fax. 030 750 25 88
info@atphypotheken.nl

 -- DIT IS EEN AUTOMATISCH GEGENEREERD E-MAILBERICHT -----------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: tomcat-user-unsubscribe@jakarta.apache.org
For additional commands, e-mail: tomcat-user-help@jakarta.apache.org


Mime
View raw message