tomcat-users mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Roland Carlsson <roland.carls...@alfa-moving.se>
Subject Gothia
Date Fri, 12 Nov 2004 09:56:45 GMT
Peter (H)ärling ringde och konstaterade att han inte hittat någon lösning på
det hela utan rekomenderade att vi kort och gott tog ner en av deras
konsulter för att göra om jobbet en gång till.

Jag sa att jag inte kunde beställa detta på egen hand. Han förväntar sig ett
svar idag eller på måndag om vi vill göra detta.

Jag förespråkade att vi ville ha Johan Gradvall till att göra detta om det
blir av.

//Rolle


---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: tomcat-user-unsubscribe@jakarta.apache.org
For additional commands, e-mail: tomcat-user-help@jakarta.apache.org


Mime
View raw message