tomcat-users mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Endre Stølsvik <En...@Stolsvik.com>
Subject Re: Tomcat vs BEA Weblogic?
Date Mon, 20 Sep 2004 07:45:48 GMT
Ehh, oops.  ;)

I was about to post personally to this dude, which obviously is a
Norwegian, when I hit the send button (ctrl+x, y) slightly early!

Endre!


On Mon, 20 Sep 2004, Endre Stølsvik wrote:

| On Mon, 20 Sep 2004, Bjørn T Johansen wrote:
|
| | I am taking over a project that's running on Weblogic 8.1 SP3 today.. They are only using
| | the jsp-container and it is time to renew the support agreement with BEA.
|
| Kjoer med Tomcat! Serioest - hvis du vet hva det er snakk om, og vet hva
| du gjoer, saa er jo Tomcat -vesentlig- bedre enn noe som helst
| kommersielt.
|
| Sjekk denne:
|   http://www.webperformanceinc.com/library/ServletReport/
|   (Selskap som hindrer en i aa "publish performance benchmarks"
| simpelthe1n ber om aa -aldri- faa en dollar av meg - det er regelrett
| forkastelig! )
|
| Mvh,
| Endre


---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: tomcat-user-unsubscribe@jakarta.apache.org
For additional commands, e-mail: tomcat-user-help@jakarta.apache.org


Mime
View raw message