tomcat-users mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Endre Stølsvik <En...@Stolsvik.com>
Subject Re: Tomcat vs BEA Weblogic?
Date Mon, 20 Sep 2004 07:36:52 GMT
On Mon, 20 Sep 2004, Bjørn T Johansen wrote:

| I am taking over a project that's running on Weblogic 8.1 SP3 today.. They are only using
| the jsp-container and it is time to renew the support agreement with BEA.

Kjoer med Tomcat! Serioest - hvis du vet hva det er snakk om, og vet hva
du gjoer, saa er jo Tomcat -vesentlig- bedre enn noe som helst
kommersielt.

Sjekk denne:
  http://www.webperformanceinc.com/library/ServletReport/
  (Selskap som hindrer en i aa "publish performance benchmarks"
simpelthe1n ber om aa -aldri- faa en dollar av meg - det er regelrett
forkastelig! )

Mvh,
Endre


---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: tomcat-user-unsubscribe@jakarta.apache.org
For additional commands, e-mail: tomcat-user-help@jakarta.apache.org


Mime
View raw message