tomcat-users mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Arjen van der Weijden <Arjen.van.der.Weij...@rivm.nl>
Subject Arjen van der Weijden/RIVM/NL is out of the office.
Date Thu, 09 Oct 2003 23:47:49 GMT
I will be out of the office starting  10/10/2003 and will not return until
11/04/2003.

I will respond to your message when I return.

____________________________________________________________________________

"Dit bericht en eventuele aangehechte bestanden zijn vertrouwelijk en
uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Ongeautoriseerde verstrekking of
bekendmaking aan en gebruik door anderen zijn niet toegestaan. Als u dit
bericht per vergissing hebt ontvangen wordt u verzocht dit onmiddellijk aan
de afzender te melden en het bericht van uw systemen te verwijderen.
De werkgever van de afzender kan niet garanderen dat de verzonden en/of
ontvangen informatie juist is en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
schade die eruit kan voortvloeien."

"This message and any files transmitted with it may contain confidential
information and is solely intended for the addressee(s). Any unauthorized
disclosure or actions taken in reliance on it are forbidden. If you have
received this message in error, please delete it and notify the sender.
The employer of the sender does not guarantee that the information sent
and/or received is correct and does not accept any liability for damages
related thereto."---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: tomcat-user-unsubscribe@jakarta.apache.org
For additional commands, e-mail: tomcat-user-help@jakarta.apache.org


Mime
View raw message