tomcat-users mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From MBA Michiel Bakker <michiel.bak...@bct.nl>
Subject Tomcat and multi-processor support
Date Tue, 29 Apr 2003 11:44:27 GMT
Dear sir, madam,

I was wondering if Tomcat (4.0.6) is supported on multi-processor
environments. I'm currently testing a webapp on Tomcat 4.0.6 on a W2K
multi-processor environment. De processors are 2 Intel Xeon's. 
Is there a specific Tomcat version for multi-processor support. I heard that
the Apache httpd server is available as well for single- as for
multi-processor environments.
Thanks.

With kind regards,

Michiel Bakker,
system developer

 <<...>> 

BCT - The Document Store

Postbus 300
6430 AH  Hoensbroek
Heiberg 40
6436 CL  Amstenrade

telefoon			+31 (0)46 442 45 45
telefax			+31 (0)46 442 47 30
helpdesk			+31 (0)46 442 50 20
telefax helpdesk		+31 (0)46 442 59 79
internet			www.bct.nl
e-mail			info@bct.nl

U kunt mij tevens bereiken via:
e-mail		mba@bct.nlWinnaar van de applicatie van het jaar 2002

Disclaimer
Dit E-mail bericht is uitsluitend bestemd voor kennisneming door geadresseerde(n). Mocht u
niet de geadresseerde zijn c.q. niet gerechtigd zijn tot kennisneming van de inhoud, dan verzoeken
wij u vriendelijk om ons daarvan direct in kennis te stellen en dit bericht te vernietigen..

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: tomcat-user-unsubscribe@jakarta.apache.org
For additional commands, e-mail: tomcat-user-help@jakarta.apache.org


Mime
View raw message