tomcat-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From ma...@apache.org
Subject svn commit: r1852894 [2/2] - in /tomcat/trunk: ./ conf/ java/javax/el/ java/javax/servlet/ java/org/apache/catalina/authenticator/ java/org/apache/catalina/authenticator/jaspic/ java/org/apache/catalina/connector/ java/org/apache/catalina/core/ java/or...
Date Mon, 04 Feb 2019 10:45:09 GMT
Added: tomcat/trunk/java/org/apache/coyote/http2/LocalStrings_cs.properties
URL: http://svn.apache.org/viewvc/tomcat/trunk/java/org/apache/coyote/http2/LocalStrings_cs.properties?rev=1852894&view=auto
==============================================================================
--- tomcat/trunk/java/org/apache/coyote/http2/LocalStrings_cs.properties (added)
+++ tomcat/trunk/java/org/apache/coyote/http2/LocalStrings_cs.properties Mon Feb 4 10:45:08
2019
@@ -0,0 +1,40 @@
+# Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+# contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
+# this work for additional information regarding copyright ownership.
+# The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+# (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+# the License. You may obtain a copy of the License at
+#
+#   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+#
+# Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+# distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+# WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+# See the License for the specific language governing permissions and
+# limitations under the License.
+
+abstractStream.windowSizeInc=Spojení [{0}], Stream [{1}], zvyšte tok kontrolního
okna z [{2}] na [{3}]
+
+connectionPrefaceParser.mismatch=Neočekávaná sekvence bytů byla přijata při
zahájení klientem [{0}]
+
+connectionSettings.debug=Spojení [{0}], typ parametru [{1}] nastaven na [{2}]
+connectionSettings.headerTableSizeLimit=Spojení [{0}], Pokus o nastavení velikosti
hlavičky tabulky na [{1}], limit je však 16k
+connectionSettings.maxFrameSizeInvalid=Spojení [{0}], požadovaná maximnální
velikost rámce [{1}] je mimo povolený rozsah od [{2}] do [{3}]
+
+hpack.invalidCharacter=Znak Unicode [{0}] na pozici [{1}] nemůže být zak´dován,
neboť je mimo dovolený rozsah 0 až 255.
+
+http2Parser.headers.wrongStream=Spojení [{0}] obsahuje hlavičky pro stream [{1}], 
byl však obdržen rámec pro stream [{2}]
+http2Parser.processFrameData.window=Spojení [{0}], klient poslal více dat než stream
povouje
+http2Parser.processFrameHeaders.decodingDataLeft=Po dekódování HPACK zůstala
data, která měla být zkonzumována
+http2Parser.processFramePushPromise=Connection [{0}], Stream [{1}], Rámec pro Push nemá
být zaslán klientem
+
+streamStateMachine.invalidReset=Spojení [{0}], Stream [{1}], Stav [{2}], Reset není
v tomto stavu dovolen
+
+upgradeHandler.pingFailed=Spojení [{0}] pro odeslání příkazu ping na klienta
selhalo
+upgradeHandler.prunedPriority=Spojení [{0}] omezilo nepoužívaný stream [{1}],
který mohl být částí prioritního stromu
+upgradeHandler.rst.debug=Spojení [{0}], Stream [{1}], Chyba [{2}], Zpráva [{3}], RST
(zavírání streamu)
+upgradeHandler.sendPrefaceFail=Spojení [{0}], selhalo odeslánízahájení klientovi
+upgradeHandler.socketCloseFailed=Chyba zavírání socketu
+upgradeHandler.stream.even=Bylo vyžádáno nové vzdálené stream ID [{0}],
ale všechny vzdálené streamy musí používat streams must obdobné identifikátory
+upgradeHandler.upgrade=Spojení [{0}], HTTP/1.1 upgrade na stream [1]
+upgradeHandler.writeHeaders=Spojení [{0}], Stream [{1}]

Propchange: tomcat/trunk/java/org/apache/coyote/http2/LocalStrings_cs.properties
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: tomcat/trunk/java/org/apache/jasper/resources/LocalStrings_cs.properties
URL: http://svn.apache.org/viewvc/tomcat/trunk/java/org/apache/jasper/resources/LocalStrings_cs.properties?rev=1852894&view=auto
==============================================================================
--- tomcat/trunk/java/org/apache/jasper/resources/LocalStrings_cs.properties (added)
+++ tomcat/trunk/java/org/apache/jasper/resources/LocalStrings_cs.properties Mon Feb 4 10:45:08
2019
@@ -0,0 +1,69 @@
+# Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+# contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
+# this work for additional information regarding copyright ownership.
+# The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+# (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+# the License. You may obtain a copy of the License at
+#
+#   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+#
+# Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+# distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+# WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+# See the License for the specific language governing permissions and
+# limitations under the License.
+
+jasper.error.emptybodycontent.nonempty=Tag [{0}] musí být podle TLD prázdný,
ale není
+
+jsp.error.attribute.deferredmix=Nelze použít oba EL výrazy ${} a #{} ve stejném
atributu
+jsp.error.attribute.noequal=jsou očekávány stejné symboly
+jsp.error.attribute.nowhitespace=JSP specifikace vyžaduje jméno atributu s úvodní
mezerou
+jsp.error.data.file.processing=Chyba zpracování souboru [{0}]
+jsp.error.el.template.deferred=#{...} není dovoleno v textu šablony
+jsp.error.fallback.invalidUse=jsp:fallback musí být přímý potomek od jsp:plugin
+jsp.error.invalid.tagdir=Adresář tag souborů [{0}] nezačíná "/WEB-INF/tags"
+jsp.error.invalid.version=Neplatná verze JSP definovaná pro souboru tagů na [{0}]
+jsp.error.ise_on_clear=Nedovolené volání metody clear(), když velikost buffer
== 0
+jsp.error.jspbody.required=Pro specifikaci těla tagu [{0}] musí být použito jsp:body,
pokud je jsp:attribute použit.
+jsp.error.jspelement.missing.name=Chybí požadovaný atribut 'name'
+jsp.error.mandatory.attribute=[{0}]: Chybí povinný atribut [{1}]
+jsp.error.no.scratch.dir=JSP engine není nakonfigurován pracovní (scratch) adresář.\n\
+Přidejte prosím "jsp.initparams=scratchdir=<dir-name>" \n\
+do souboru servlets.properties pro tento kontext
+jsp.error.no.scriptlets=Elementy pro skriptování ( &lt;%!, &lt;jsp:declaration,
&lt;%=, &lt;jsp:expression, &lt;%, &lt;jsp:scriptlet ) zde nejsou dovoleny.
+jsp.error.noFunction=Funkci [{0}] nelze pro uvedený prefix najít
+jsp.error.not.in.template=[{0}] není povoleno v šabloně pro text v body.
+jsp.error.outputfolder=Výstupní adresář nenalezen
+jsp.error.paramexpected=Očekávám standardní akci "jsp:param" s atributy "name"
a "value"
+jsp.error.parse.xml=Chyba načítání XML ze souboru [{0}]
+jsp.error.prolog_pagedir_encoding_mismatch=Kóodování stránky specifikované
v XML prologu [{0}] se liší od toho specifikovaného ve stránce [{1}]
+jsp.error.scripting.variable.missing_name=Nelze určit jméno proměnné ve skriptu
z atributu [{0}]
+jsp.error.simpletag.badbodycontent=TLD pro třídu [{0}] specifikuje neplatný obsah
body(JSP) pro SimpleTag.
+jsp.error.tagfile.nameFrom.badAttribute=Nastavení attributu (definované na řádce
[{1}] pojmenovaného jako [{0}], hodnota tohoto atributu nazvaného name-from-attribute)
musí být typu java.lang.String, je "required" a ne "rtexprvalue".
+jsp.error.taglibDirective.absUriCannotBeResolved=Absolutní uri: [{0}] nelze vyhodnoti
ani ze souboru web.xml ani z jar souborů obsažených v aplikaci
+jsp.error.taglibDirective.missing.location=Není specifikován atribut 'uri' ani 'tagdir'
+jsp.error.taglibDirective.uriInvalid=Poskytovatel URI pro knihovnu tagů [{0}] nemá
platné URI
+jsp.error.teiclass.instantiation=Selhalo nahrání či vytvoření instance třídy
TagExtraInfo: [{0}]
+jsp.error.tld.mandatory.element.missing=Povinný TLD element [{0}] chybí nebo je prázdný
v TLD [{1}]
+jsp.error.unknown_attribute_type=Neznámý typ atributu [{1}] pro atribut [{0}].
+jsp.exception=Při zpracování se vyskytla výjimka [{0}] na řádku [{1}]
+jsp.info.ignoreSetting=Ignorováno nastavení pro [{0}] z [{1}], protože SecurityManager
je aktivován
+jsp.message.jsp_queue_update=Aktualizuji JSP na cestě [{0}] ve frontě kontextu [{1}]
+jsp.message.jsp_removed_excess=Odstraňuji přístup JSP na cestě [{0}] pro frontu
z kontextu [{1}]
+jsp.warning.enablePooling=Varování: Neplatná inicializační hodnota parametru
enablePooling. Bude použita výchozí hodnota "true"
+
+jspc.webfrg.header=<?xml version="1.0" encoding="{0}"?>\n\
+<web-fragment xmlns="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee"\n\
+\       xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"\n\
+\       xsi:schemaLocation="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee\n\
+\           http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee/web-fragment_4_0.xsd"\n\
+\       version="4.0"\n\
+\       metadata-complete="true">\n\
+\ <name>org_apache_jasper.jspc</name>\n\
+\ <distributable/>\n\
+<!--\n\
+Automaticky vytvořeno pomocí Apache Tomcat JspC.\n\
+-->
+jspc.webxml.footer=</web-app>
+
+org.apache.jasper.compiler.TldCache.servletContextNull=Poskytovatel ServletContext je null

Propchange: tomcat/trunk/java/org/apache/jasper/resources/LocalStrings_cs.properties
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: tomcat/trunk/java/org/apache/naming/LocalStrings_cs.properties
URL: http://svn.apache.org/viewvc/tomcat/trunk/java/org/apache/naming/LocalStrings_cs.properties?rev=1852894&view=auto
==============================================================================
--- tomcat/trunk/java/org/apache/naming/LocalStrings_cs.properties (added)
+++ tomcat/trunk/java/org/apache/naming/LocalStrings_cs.properties Mon Feb 4 10:45:08 2019
@@ -0,0 +1,16 @@
+# Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+# contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
+# this work for additional information regarding copyright ownership.
+# The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+# (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+# the License. You may obtain a copy of the License at
+#
+#   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+#
+# Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+# distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+# WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+# See the License for the specific language governing permissions and
+# limitations under the License.
+
+namingContext.contextExpected=Jméno není svázáno s kontextem

Propchange: tomcat/trunk/java/org/apache/naming/LocalStrings_cs.properties
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: tomcat/trunk/java/org/apache/naming/factory/LocalStrings_cs.properties
URL: http://svn.apache.org/viewvc/tomcat/trunk/java/org/apache/naming/factory/LocalStrings_cs.properties?rev=1852894&view=auto
==============================================================================
--- tomcat/trunk/java/org/apache/naming/factory/LocalStrings_cs.properties (added)
+++ tomcat/trunk/java/org/apache/naming/factory/LocalStrings_cs.properties Mon Feb 4 10:45:08
2019
@@ -0,0 +1,16 @@
+# Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+# contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
+# this work for additional information regarding copyright ownership.
+# The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+# (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+# the License. You may obtain a copy of the License at
+#
+#   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+#
+# Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+# distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+# WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+# See the License for the specific language governing permissions and
+# limitations under the License.
+
+resourceLinkFactory.nullType=Lokální zdroj [{0}], který odkazuje na globální
zdroj [{1}], nespecifikuje požadovaný typ atributu

Propchange: tomcat/trunk/java/org/apache/naming/factory/LocalStrings_cs.properties
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: tomcat/trunk/java/org/apache/tomcat/util/LocalStrings_cs.properties
URL: http://svn.apache.org/viewvc/tomcat/trunk/java/org/apache/tomcat/util/LocalStrings_cs.properties?rev=1852894&view=auto
==============================================================================
--- tomcat/trunk/java/org/apache/tomcat/util/LocalStrings_cs.properties (added)
+++ tomcat/trunk/java/org/apache/tomcat/util/LocalStrings_cs.properties Mon Feb 4 10:45:08
2019
@@ -0,0 +1,18 @@
+# Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+# contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
+# this work for additional information regarding copyright ownership.
+# The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+# (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+# the License. You may obtain a copy of the License at
+#
+#   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+#
+# Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+# distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+# WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+# See the License for the specific language governing permissions and
+# limitations under the License.
+
+diagnostics.threadDumpTitle=Plný uložiště vláken (thread dump)
+diagnostics.vmInfoClassCompilation=Kompilace třídy
+diagnostics.vmInfoLogger=Informace Loggeru

Propchange: tomcat/trunk/java/org/apache/tomcat/util/LocalStrings_cs.properties
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: tomcat/trunk/java/org/apache/tomcat/util/compat/LocalStrings_cs.properties
URL: http://svn.apache.org/viewvc/tomcat/trunk/java/org/apache/tomcat/util/compat/LocalStrings_cs.properties?rev=1852894&view=auto
==============================================================================
--- tomcat/trunk/java/org/apache/tomcat/util/compat/LocalStrings_cs.properties (added)
+++ tomcat/trunk/java/org/apache/tomcat/util/compat/LocalStrings_cs.properties Mon Feb 4
10:45:08 2019
@@ -0,0 +1,16 @@
+# Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+# contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
+# this work for additional information regarding copyright ownership.
+# The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+# (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+# the License. You may obtain a copy of the License at
+#
+#   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+#
+# Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+# distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+# WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+# See the License for the specific language governing permissions and
+# limitations under the License.
+
+jreCompat.noApplicationProtocol=Java Runtime nepodporuje SSLEngine.getApplicationProtocol().
Java 9 je potřeba pro použití této vlastnosti.

Propchange: tomcat/trunk/java/org/apache/tomcat/util/compat/LocalStrings_cs.properties
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: tomcat/trunk/java/org/apache/tomcat/util/descriptor/web/LocalStrings_cs.properties
URL: http://svn.apache.org/viewvc/tomcat/trunk/java/org/apache/tomcat/util/descriptor/web/LocalStrings_cs.properties?rev=1852894&view=auto
==============================================================================
--- tomcat/trunk/java/org/apache/tomcat/util/descriptor/web/LocalStrings_cs.properties (added)
+++ tomcat/trunk/java/org/apache/tomcat/util/descriptor/web/LocalStrings_cs.properties Mon
Feb 4 10:45:08 2019
@@ -0,0 +1,21 @@
+# Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+# contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
+# this work for additional information regarding copyright ownership.
+# The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+# (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+# the License. You may obtain a copy of the License at
+#
+#   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+#
+# Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+# distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+# WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+# See the License for the specific language governing permissions and
+# limitations under the License.
+
+filterDef.invalidFilterName=Neplatný <filter-name> [{0}] v definici filtru.
+
+webRuleSet.postconstruct.duplicate=Opakovaná definice metody "post construct" pro třídu
[{0}]
+
+webXml.duplicateServletMapping=Servlety [{0}] a [{1}] jsou oba mapovány na URL[{2}], která
není dovolená.
+webXml.mergeConflictSessionTrackingMode=Mód sledování relace byl definovanán
nekonzistentně ve více fragmentech, vetně fragmentu se jménem [{0}] umístěným
na [{1}]

Propchange: tomcat/trunk/java/org/apache/tomcat/util/descriptor/web/LocalStrings_cs.properties
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: tomcat/trunk/java/org/apache/tomcat/util/http/LocalStrings_cs.properties
URL: http://svn.apache.org/viewvc/tomcat/trunk/java/org/apache/tomcat/util/http/LocalStrings_cs.properties?rev=1852894&view=auto
==============================================================================
--- tomcat/trunk/java/org/apache/tomcat/util/http/LocalStrings_cs.properties (added)
+++ tomcat/trunk/java/org/apache/tomcat/util/http/LocalStrings_cs.properties Mon Feb 4 10:45:08
2019
@@ -0,0 +1,17 @@
+# Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+# contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
+# this work for additional information regarding copyright ownership.
+# The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+# (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+# the License. You may obtain a copy of the License at
+#
+#   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+#
+# Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+# distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+# WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+# See the License for the specific language governing permissions and
+# limitations under the License.
+
+parameters.copyFail=Vytvoření kopie původních hodnot parametrů pro účely
DEBUG logování selhalo
+parameters.fallToDebug=Poznámka: další výskyty chyb parametrů budou zalogovány
v DEBUG úrovni.

Propchange: tomcat/trunk/java/org/apache/tomcat/util/http/LocalStrings_cs.properties
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: tomcat/trunk/java/org/apache/tomcat/util/http/parser/LocalStrings_cs.properties
URL: http://svn.apache.org/viewvc/tomcat/trunk/java/org/apache/tomcat/util/http/parser/LocalStrings_cs.properties?rev=1852894&view=auto
==============================================================================
--- tomcat/trunk/java/org/apache/tomcat/util/http/parser/LocalStrings_cs.properties (added)
+++ tomcat/trunk/java/org/apache/tomcat/util/http/parser/LocalStrings_cs.properties Mon Feb
 4 10:45:08 2019
@@ -0,0 +1,18 @@
+# Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+# contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
+# this work for additional information regarding copyright ownership.
+# The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+# (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+# the License. You may obtain a copy of the License at
+#
+#   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+#
+# Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+# distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+# WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+# See the License for the specific language governing permissions and
+# limitations under the License.
+
+cookie.valueNotPresent=<neuvedeno>
+
+http.invalidHextet=Neplatný hextet. Hextet se skládá maximálně ze 4 hexadecimálních
znaků.

Propchange: tomcat/trunk/java/org/apache/tomcat/util/http/parser/LocalStrings_cs.properties
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: tomcat/trunk/java/org/apache/tomcat/util/net/LocalStrings_cs.properties
URL: http://svn.apache.org/viewvc/tomcat/trunk/java/org/apache/tomcat/util/net/LocalStrings_cs.properties?rev=1852894&view=auto
==============================================================================
--- tomcat/trunk/java/org/apache/tomcat/util/net/LocalStrings_cs.properties (added)
+++ tomcat/trunk/java/org/apache/tomcat/util/net/LocalStrings_cs.properties Mon Feb 4 10:45:08
2019
@@ -0,0 +1,40 @@
+# Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+# contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
+# this work for additional information regarding copyright ownership.
+# The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+# (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+# the License. You may obtain a copy of the License at
+#
+#   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+#
+# Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+# distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+# WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+# See the License for the specific language governing permissions and
+# limitations under the License.
+
+channel.nio.ssl.sniDefault=Nelze načíst dostatek dat k určení pořadovaného
SNI host jména. Je použit default
+channel.nio.ssl.sniHostName=Jméno SNI serveru (host name) získané pro spojení
[{0}] je [{1}]
+channel.nio.ssl.unwrapFail=Nelze rozbalit data, neplatný status [{0}]
+
+endpoint.apr.checkConf=Kontroluji OpenSSLConf
+endpoint.apr.pollAddInvalid=Neplatrný pokus pro přidání socketu [{0}] do načítače
+endpoint.apr.tooManyCertFiles=Bylo nakonfigurováno více certifikátů než AprEndpoint
dokáže zpracovat
+endpoint.debug.socketCloseFail=Uzavření socketu selhalo
+endpoint.invalidJmxNameSslHostCert=Nelze vygenerovat platné jméno JMX objektu pro SSLHostConfigCertificate
přiřazené k hostu [{0}] a typu certifikátu [{1}]
+endpoint.nio.stopLatchAwaitInterrupted=Toto vlákno bylo přeručeno při čekání
na ukončení čítačů (poller)
+endpoint.noSslHostConfig=Žádný SSLHostConfig element nebyl nalezen pro hostName
[{0}] odpovídající defaultSSLHostConfigName pro konektor [{1}]
+endpoint.sendfile.addfail=Selhání Sendfile: [{0}] [{1}]
+endpoint.serverSocket.closeFailed=Sevření server socketu [{0}] selhalo
+endpoint.setAttribute=Nastavte [{0}] na [{1}]
+endpoint.warn.incorrectConnectionCount=Nesprávný počet spojení, více volání
metody socket.close pro stejný socket.
+endpoint.warn.noLocalName=Nelze určit lokální jméno serveru pro socket [{0}]
+
+jsse.ssl3=SSLv3 byl explicitně povolen. Tento protokol není bezpečný.
+
+socket.apr.closed=Socket [{0}] přiřazený na spojení byl uzavřen.
+socket.closed=Socket přiřazený k tomuto spojení byl uzavřen.
+
+sslHostConfig.fileNotFound=Konfigurační soubor [{0}] neexistuje
+
+sslUtilBase.noneSupported=Žádný z uvedených [{0}] není podporován SSL enginem:
[{1}]

Propchange: tomcat/trunk/java/org/apache/tomcat/util/net/LocalStrings_cs.properties
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: tomcat/trunk/java/org/apache/tomcat/util/net/jsse/LocalStrings_cs.properties
URL: http://svn.apache.org/viewvc/tomcat/trunk/java/org/apache/tomcat/util/net/jsse/LocalStrings_cs.properties?rev=1852894&view=auto
==============================================================================
--- tomcat/trunk/java/org/apache/tomcat/util/net/jsse/LocalStrings_cs.properties (added)
+++ tomcat/trunk/java/org/apache/tomcat/util/net/jsse/LocalStrings_cs.properties Mon Feb 
4 10:45:08 2019
@@ -0,0 +1,17 @@
+# Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+# contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
+# this work for additional information regarding copyright ownership.
+# The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+# (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+# the License. You may obtain a copy of the License at
+#
+#   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+#
+# Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+# distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+# WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+# See the License for the specific language governing permissions and
+# limitations under the License.
+
+jsse.noDefaultCiphers=Nelze určit default pro šifrování [{0}]. Nastavte nějakou
hodnotu pro zahájení práce konektor.
+jsse.pemParseError=Nelze analyzovat klíč [{0}]

Propchange: tomcat/trunk/java/org/apache/tomcat/util/net/jsse/LocalStrings_cs.properties
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: tomcat/trunk/java/org/apache/tomcat/util/net/openssl/LocalStrings_cs.properties
URL: http://svn.apache.org/viewvc/tomcat/trunk/java/org/apache/tomcat/util/net/openssl/LocalStrings_cs.properties?rev=1852894&view=auto
==============================================================================
--- tomcat/trunk/java/org/apache/tomcat/util/net/openssl/LocalStrings_cs.properties (added)
+++ tomcat/trunk/java/org/apache/tomcat/util/net/openssl/LocalStrings_cs.properties Mon Feb
 4 10:45:08 2019
@@ -0,0 +1,20 @@
+# Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+# contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
+# this work for additional information regarding copyright ownership.
+# The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+# (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+# the License. You may obtain a copy of the License at
+#
+#   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+#
+# Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+# distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+# WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+# See the License for the specific language governing permissions and
+# limitations under the License.
+
+engine.emptyCipherSuite=Prázdná šifrovací řada
+engine.noSession=SSL session ID není dostupné
+engine.openSSLError=Chyba OpenSSL: [{0}] zpráva: [{1}]
+
+opensslconf.checkFailed=Chyba při kontrole OpenSSLConf

Propchange: tomcat/trunk/java/org/apache/tomcat/util/net/openssl/LocalStrings_cs.properties
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: tomcat/trunk/java/org/apache/tomcat/util/scan/LocalStrings_cs.properties
URL: http://svn.apache.org/viewvc/tomcat/trunk/java/org/apache/tomcat/util/scan/LocalStrings_cs.properties?rev=1852894&view=auto
==============================================================================
--- tomcat/trunk/java/org/apache/tomcat/util/scan/LocalStrings_cs.properties (added)
+++ tomcat/trunk/java/org/apache/tomcat/util/scan/LocalStrings_cs.properties Mon Feb 4 10:45:08
2019
@@ -0,0 +1,17 @@
+# Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+# contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
+# this work for additional information regarding copyright ownership.
+# The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+# (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+# the License. You may obtain a copy of the License at
+#
+#   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+#
+# Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+# distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+# WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+# See the License for the specific language governing permissions and
+# limitations under the License.
+
+jarScan.classPath.badEntry=Vstup z classpath [{0}] nelze konvertoovat na URL
+jarScan.classloaderFail=Selhalo skenování [{0}] z hierarchie classloaderu

Propchange: tomcat/trunk/java/org/apache/tomcat/util/scan/LocalStrings_cs.properties
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: tomcat/trunk/java/org/apache/tomcat/websocket/LocalStrings_cs.properties
URL: http://svn.apache.org/viewvc/tomcat/trunk/java/org/apache/tomcat/websocket/LocalStrings_cs.properties?rev=1852894&view=auto
==============================================================================
--- tomcat/trunk/java/org/apache/tomcat/websocket/LocalStrings_cs.properties (added)
+++ tomcat/trunk/java/org/apache/tomcat/websocket/LocalStrings_cs.properties Mon Feb 4 10:45:08
2019
@@ -0,0 +1,30 @@
+# Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+# contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
+# this work for additional information regarding copyright ownership.
+# The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+# (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+# the License. You may obtain a copy of the License at
+#
+#   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+#
+# Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+# distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+# WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+# See the License for the specific language governing permissions and
+# limitations under the License.
+
+caseInsensitiveKeyMap.nullKey=Null klíče nejsou povoleny
+
+wsFrame.closed=Nové okno bylo obdrženo po uzavření kontrolního okna
+wsFrame.wrongRsv=Klientský frame nastavil rezervované bity na [{0}] pro zprávu s
opCode [{1}], která není podporována na této adrese
+
+wsHandshakeRequest.invalidUri=String [{0}] nelze použít pro vytvoření platné
URI
+
+wsRemoteEndpoint.closedDuringMessage=Zbytek zprávy nebude odeslán, neboť WebSocket
relace byla ukončena
+wsRemoteEndpoint.flushOnCloseFailed=Dávkové zprávy jsou stále povoleny po uzavření
relace. Nelze vložit zbývající zprávu.
+wsRemoteEndpoint.wrongState=Vzdálená služba byla ve stavu [{0}], což je neplatný
stav pro tuto volanou metodu
+
+wsSession.doClose=Zavírám WebSocket session [{1}]
+wsSession.instanceNew=Selhala registrace instance endpointu
+
+wsWebSocketContainer.sessionCloseFail=Session s ID [{0}] nebylo čistě ukončeno

Propchange: tomcat/trunk/java/org/apache/tomcat/websocket/LocalStrings_cs.properties
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: tomcat/trunk/java/org/apache/tomcat/websocket/pojo/LocalStrings_cs.properties
URL: http://svn.apache.org/viewvc/tomcat/trunk/java/org/apache/tomcat/websocket/pojo/LocalStrings_cs.properties?rev=1852894&view=auto
==============================================================================
--- tomcat/trunk/java/org/apache/tomcat/websocket/pojo/LocalStrings_cs.properties (added)
+++ tomcat/trunk/java/org/apache/tomcat/websocket/pojo/LocalStrings_cs.properties Mon Feb
 4 10:45:08 2019
@@ -0,0 +1,19 @@
+# Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+# contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
+# this work for additional information regarding copyright ownership.
+# The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+# (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+# the License. You may obtain a copy of the License at
+#
+#   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+#
+# Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+# distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+# WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+# See the License for the specific language governing permissions and
+# limitations under the License.
+
+pojoEndpointServer.getPojoInstanceFail=Vytvoření POJO instance typu [{0}] selhalo
+
+pojoMethodMapping.duplicateAnnotation=Duplicitní anotace [{0}] přítomná na třídě
[{1}]
+pojoMethodMapping.invalidDecoder=Nelze vytvořit instanci specifikovaného dekodéru
typu [{0}]

Propchange: tomcat/trunk/java/org/apache/tomcat/websocket/pojo/LocalStrings_cs.properties
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: tomcat/trunk/java/org/apache/tomcat/websocket/server/LocalStrings_cs.properties
URL: http://svn.apache.org/viewvc/tomcat/trunk/java/org/apache/tomcat/websocket/server/LocalStrings_cs.properties?rev=1852894&view=auto
==============================================================================
--- tomcat/trunk/java/org/apache/tomcat/websocket/server/LocalStrings_cs.properties (added)
+++ tomcat/trunk/java/org/apache/tomcat/websocket/server/LocalStrings_cs.properties Mon Feb
 4 10:45:08 2019
@@ -0,0 +1,16 @@
+# Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+# contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
+# this work for additional information regarding copyright ownership.
+# The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+# (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+# the License. You may obtain a copy of the License at
+#
+#   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+#
+# Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+# distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+# WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+# See the License for the specific language governing permissions and
+# limitations under the License.
+
+serverContainer.pojoDeploy=POJO třída [{0}] nasazovaná na cestu [{1}] v ServletContext
[{2}]

Propchange: tomcat/trunk/java/org/apache/tomcat/websocket/server/LocalStrings_cs.properties
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Modified: tomcat/trunk/res/maven/mvn-pub.xml
URL: http://svn.apache.org/viewvc/tomcat/trunk/res/maven/mvn-pub.xml?rev=1852894&r1=1852893&r2=1852894&view=diff
==============================================================================
--- tomcat/trunk/res/maven/mvn-pub.xml (original)
+++ tomcat/trunk/res/maven/mvn-pub.xml Mon Feb 4 10:45:08 2019
@@ -428,6 +428,7 @@
   <doMavenDeploy artifactId="tomcat-coyote"/>
   <doMavenDeploy artifactId="tomcat-dbcp"/>
   <doMavenDeploy artifactId="tomcat-websocket"/>
+  <doMavenDeployNoSrc artifactId="tomcat-i18n-cs"/>
   <doMavenDeployNoSrc artifactId="tomcat-i18n-de"/>
   <doMavenDeployNoSrc artifactId="tomcat-i18n-es"/>
   <doMavenDeployNoSrc artifactId="tomcat-i18n-fr"/>

Added: tomcat/trunk/res/maven/tomcat-i18n-cs.pom
URL: http://svn.apache.org/viewvc/tomcat/trunk/res/maven/tomcat-i18n-cs.pom?rev=1852894&view=auto
==============================================================================
--- tomcat/trunk/res/maven/tomcat-i18n-cs.pom (added)
+++ tomcat/trunk/res/maven/tomcat-i18n-cs.pom Mon Feb 4 10:45:08 2019
@@ -0,0 +1,35 @@
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
+<!--
+ Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+ contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
+ this work for additional information regarding copyright ownership.
+ The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+ (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+ the License. You may obtain a copy of the License at
+
+   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+
+ Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ See the License for the specific language governing permissions and
+ limitations under the License.
+-->
+<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
+ xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
+ xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0
+ http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
+ <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
+ <groupId>org.apache.tomcat</groupId>
+ <artifactId>tomcat-i18n-de</artifactId>
+ <version>@MAVEN.DEPLOY.VERSION@</version>
+ <description>Czech translations</description>
+ <url>https://tomcat.apache.org/</url>
+ <licenses>
+  <license>
+   <name>Apache License, Version 2.0</name>
+   <url>http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.txt</url>
+   <distribution>repo</distribution>
+  </license>
+ </licenses>
+</project>

Propchange: tomcat/trunk/res/maven/tomcat-i18n-cs.pom
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Modified: tomcat/trunk/webapps/docs/changelog.xml
URL: http://svn.apache.org/viewvc/tomcat/trunk/webapps/docs/changelog.xml?rev=1852894&r1=1852893&r2=1852894&view=diff
==============================================================================
--- tomcat/trunk/webapps/docs/changelog.xml (original)
+++ tomcat/trunk/webapps/docs/changelog.xml Mon Feb 4 10:45:08 2019
@@ -58,6 +58,10 @@
     Update the NSIS Installer used to build the Windows installer to version
     3.04. (markt)
    </update>
+   <add>
+    Add Czech translations to Apache Tomcat. Includes contributions from
+    Arnošt Havelka and Alice. (markt)
+   </add>
   </changelog>
  </subsection>
 </section>

Added: tomcat/trunk/webapps/examples/WEB-INF/classes/LocalStrings_cs.properties
URL: http://svn.apache.org/viewvc/tomcat/trunk/webapps/examples/WEB-INF/classes/LocalStrings_cs.properties?rev=1852894&view=auto
==============================================================================
--- tomcat/trunk/webapps/examples/WEB-INF/classes/LocalStrings_cs.properties (added)
+++ tomcat/trunk/webapps/examples/WEB-INF/classes/LocalStrings_cs.properties Mon Feb 4 10:45:08
2019
@@ -0,0 +1,19 @@
+# Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+# contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
+# this work for additional information regarding copyright ownership.
+# The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+# (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+# the License. You may obtain a copy of the License at
+#
+#   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+#
+# Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+# distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+# WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+# See the License for the specific language governing permissions and
+# limitations under the License.
+
+cookies.make-cookie=Vytvořte cookie pro zaslání do Vašeho prohlížeče
+
+requestparams.no-params=Žádný parametr, vložte nějaký prosím
+requestparams.title=Příklad parametrů dotazu

Propchange: tomcat/trunk/webapps/examples/WEB-INF/classes/LocalStrings_cs.properties
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: dev-unsubscribe@tomcat.apache.org
For additional commands, e-mail: dev-help@tomcat.apache.org


Mime
View raw message