tomcat-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From "Haluk Durmus" <haluk.dur...@gmx.de>
Subject Muzakara 2006-09-17 - gecici dünya
Date Sun, 17 Sep 2006 20:08:25 GMT
Allah
Bismillah


17- Şeyh Ebu Medyen el-Gavs radıyallahuanh buyurdu ki:

 “Dünyayı, ona yüz verene at ve sen yüzünü Mevlâ’na çevir”.

Şeyh el-Alevi (r.a) der ki “Insanlar dünya sevgisinden sarhoş, onu talep 
etme konusunda da şaşkın bir haldeler: “İnsanları sarhoş olmadıkları halde 
sarhoş iken görürsün!”1 o sarhoşluk onların kalplerini ve gönüllerini 
hatta kulaklarını ve gözlerini ele geçirmiştir: “Onları sana bakarken 
görürsün; fakat onlar görmezler!”2 “Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler; 
onlar akletmezler!”3 Yani dünyadan başka bir şeye kafaları çalışmaz ve 
onun dışındaki bir şeye iltifat etmezler. Allah’tan, bir merkebin aslandan 
kaçtığı gibi kaçarlar: “Sanki onlar, bir aslandan kaçan ürkmüş merkepler 
gibidirler.”4 Onlara seslendiğinde duymazlar. Onlara nasihat ettiğinde 
öğüt almazlar. Sana, “duyduk” derler fakat onlar duymamışlardır.
 Ey sıddık mürid! Dünyayı onunla meşgul olan kimselere at ve sen Mevlana 
yönel. Saha açık, meydan geniş; dünyayı atacak olursan sana ne itiraz eden 
olur ne de engelleyen. Bu nasihate kendini ver ve Mevlana yönel. Çünkü 
Allah’a yönelenler azdan bile daha azdır. Hatta ondan da azdır. Böylece 
Allah’a yönelme konusunda senin benzerin az olduğu için Allah katında 
değerli olursun. Hatta vuslata erer ve aştığın o şeyi de aşarsan Allah 
azzevecelle’nin katında “makbul” olursun. Nasıl olmayasın ki! Dünyayı onun 
ehline atmışsın ve sen onu Yaratan’a yönelmişsin. Hiç şüphesiz O seni 
kendisine cezbedecek ve seni Kendisine alacaktır. Bu O’nun şanındandır. 
Bir kelamında şöyle buyurur: “Bana iştiyak duyana ben de iştiyak duyarım. 
Bana yaklaşana ben de yaklaşırım. Muhakkak ki ben o kula kendisinden daha 
evlayım.”


Şeyh Ebu Medyen el-Gavs radıyallahuanh buyurdu ki:

“Zâil olanla süslenen kimse, aldanmıştır”.

Hiç şüphesiz Allah’ın dışındaki her şey gelip geçicidir. Özellikle de 
dünya ve onun süsleri. ...
Gelip gecici şeylerle gururlanan kimsenin misali uykusunda bir sürü 
dirheminin olduğunu gören kimse gibidir. Bu rüyanın etkisiyle uyanır ve 
eline bakmaya başlar. Fakat hiçbir şey bulamaz. Çünkü önceki yaşadığı 
halin hariçte bir varlığı yoktu. O sadece o hali yaşayanlara özgü izafi 
bir durumdur. İşte dünyalık mal, makam, güç, başkanlık ve buna benzer 
şeylerle süslenenler de böyledir. Buradan çıkıp Ahiret’e gittiklerinde 
ellerini boş bulurlar: “Ancak su ağzına ulaşsın diye iki elini suya uzatan 
kimse gibidir. Halbuki su ona ulaşamaz.”5 Böylelikle önceki yaşadığı 
haleti sadece bir uyku, bir rüya gibi görür. Zira Sallallahualeyhivesellem 
buyurdu: “İnsanlar uykudadır; ölünce uyanırlar.”

Yakaza ehli yani arif-i billahlar gelip geçici şeylerle süslenmezler. 
Onların zineti, süsü ancak Allah’ı bilmek ve ondan haşyet duymaktır..

Bunu, kendilerinden önceki salihlere ve hulefa-i raşidine uymak için 
yaparlar. Çünkü onlar içlerini dünyadan ve onun süslerinden 
arındırmışlardır. Onlar dünyadan ancak ihtiyaçları kadar aldılar ve 
Ahiretlerinden ziyade onunla meşgul olmadılar.”

Allah bizleri geçici olan dünyayla aldanmış olmaktan korusun ve yüzlerini 
Mevla’ya dönenlerden eylesin..

Mime
View raw message