tomcat-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From i...@otv-oosterbeek.nl
Subject Re: Martina Rupprecht/SEND/LHS/SGH ist außer Haus.
Date Wed, 02 Jun 2004 23:03:48 GMT
Het adres info@otv-oosterbeek.nl is voorlopig niet meer in gebruik vanwege grote hoeveelheden
virusmails die daarop binnenkomen.
Gebruik het nieuwe adres dat op de website staat (linksonder).

Excuses voor het ongemak!---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: tomcat-dev-unsubscribe@jakarta.apache.org
For additional commands, e-mail: tomcat-dev-help@jakarta.apache.org


Mime
View raw message