tomcat-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From "Vattenfall Kundservice" <kundserv...@vattenfall.se>
Subject <AUTO> {VATTENFALL#076-836}cvs commit: jakarta-tomcat-connectors/jk/native2/include jk_service.h
Date Mon, 23 Feb 2004 15:45:55 GMT
Hej!
Tack för din e-post. Du har tilldelats ärendenummer # 76836. Vi kommer att besvara ditt
ärende under ordinarie öppettider och återkommer med svar snarast möjligt. Vid fortsatta
kontakter med oss ber vi dig använda svarsknappen i ditt e-postsystem. Då bibehålls ditt
ärendenummer. Har du inte angett ditt kundnummer ber vi dig göra det i framtida e-post.
 
Besök gärna vår hemsida www.vattenfall.se
 
Med vänlig hälsning 
Vattenfall AB Försäljning Sverige
 
Dear customer!
Your inquiry has been assigned reference number #76836. We will return to you with a reply
as soon as possible. In case of further contacts with Vattenfall concerning this inquiry please
use the "Reply"-button in your e-mail system thus retaining the reference number. If you have
not alreday stated your customer number please do so in a future e-mail.
 
Best regards 
Vattenfall AB Försäljning Sverige
 
 


Mime
  • Unnamed multipart/alternative (inline, None, 0 bytes)
View raw message