tomcat-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From craig...@locus.apache.org
Subject cvs commit: jakarta-tomcat/src/share/org/apache/tomcat/core LocalStrings_se.properties
Date Sat, 17 Jun 2000 00:52:48 GMT
craigmcc  00/06/16 17:52:48

 Added:    src/share/org/apache/tomcat/core LocalStrings_se.properties
 Log:
 Add Swedish locale strings for the org.apache.tomcat.core package. (I'm
 not going to *begin* to pretend that I understand them :-).
 Submitted by:	Bip Thelin <bip.thelin@sf.razorfish.com>
 
 Revision Changes  Path
 1.1         jakarta-tomcat/src/share/org/apache/tomcat/core/LocalStrings_se.properties
 
 Index: LocalStrings_se.properties
 ===================================================================
 # $Id: LocalStrings_se.properties,v 1.1 2000/06/17 00:52:48 craigmcc Exp $
 #
 
 # Localized strings for package org.apache.tomcat.core
 # This is the Swedish Locale
 
 scfacade.getresource.npe=Blank sökväg
 scfacade.getresource.iae=Sökväg {0} är inte absolut till basen av detta context.
 scfacade.context.iae=Servlet context sökväg måste börja med /: {0}
 scfacade.dispatcher.iae=Request dispatcher sökväg måste börja med /: {0}
 scfacade.dispatcher.iae2=Request dispatcher namn är inte giltigt:{0}
 scfacade.dispatcher.ndnfe=Namngiven request dispatcher kunde inte finnas:{0}
 
 context.init.alreadyinit=Context var redan intierat
 context.init.nodocbase=Ingen docbase definerat för context
 context.init.mue=Kan inte ladda parameterfiler från docbase {0}
 context.init.ioe=Kan inte ladda parametrar från docbase {0} pågrund av {1}
 
 context.init.propfile.url.error=Kan inte ladda parameterfil {0} från docbase {1}
 context.init.propfile.file.error=Kan inte ladda parameterfil {0} från docbase {1}
 context.init.propfile.servlet.format=Felspecificerad servlet parameter: {0}
 context.getConfig.msg=Konfigurerar webtjänst med "{0}"
 context.getConfig.e=kan inte konfigurera webtjänst med "{0}"
 context.props.iae=ingen klass för servlet: {0}
 
 context.dd.dropServlet=tar bort servlet: {0}
 context.dd.dropMapping=tar bort mapping: {0}
 context.dd.ignoreMapping=ignorerar mapping: {0}
 
 wrapper.load.noclassname=Inget klassnamn för servleten
 
 reqfac.getinstream.ise=Reader redan hämtad för den här requesten.
 reqfac.getreader.ise=InputStream redan hämtad för den här requesten.
 resfac.getoutstream.ise=Writer redan hämtad för den här requesten.
 resfac.getwriter.ise=OutputStream redan hämtad för den här requesten.
 
 hsrf.encodeRedirect.iae=urlar måste vara absoluta
 hsrf.redirect.iae=specificerad url redirect är blank
 hsrf.dispatcher.iae=Request dispatcher sökväg kan inte vara blank: {0}
 hsrf.error.ise=Response har redan blivit sänt
 
 rdi.forward.ise=Kan inte skicka vidare eftersom OutputStream eller Writer redan blivit hämtat
 
 serverResponse.outputStream.ise=getWriter() har redan blivit avbrutet
 serverResponse.ise.writer.ise=getOutputStream() har redan blivit avbrutet
 
 serverRequest.inputStream.npe=input stream är blank
 serverRequest.urlDecode.nfe=ogilltigt nummerformat: {0}
 serverResponse.outputStream.ise=Writer används redan för den här requesten
 serverResponse.writer.ise=OutputStream används redan för den här requesten
 
 servletLoader.load.mfue=problem att hämta klassnamn: {0}
 servletLoader.load.ioe=problem att läsa klassfil: {0}
 servletLoader.load.cnfe=problem att läsa klassfil: {0}
 
 sc.100=Fortsätt
 sc.101=Byter Protokoll
 sc.200=OK
 sc.201=Skapad
 sc.202=Acepterad
 sc.203=Non-Authoritative Information
 sc.204=Inget Innehåll
 sc.205=Reset Content
 sc.206=Delmängd av Innehåll
 sc.300=Multipla Val
 sc.301=Permanent flyttat
 sc.302=Hittat
 sc.303=Se Annan
 sc.304=Inte Modifierad
 sc.305=Använd Proxy
 sc.307=Temporär Redirect
 sc.400=Felaktig Request
 sc.401=Obehörig
 sc.402=Betalning obligatorisk
 sc.403=Förbjuden
 sc.404=Inte funnen
 sc.405=Metod inte tillåten
 sc.406=Inte accepterat
 sc.407=Proxy verifiering obligatorisk
 sc.408=Request Timeout
 sc.409=Konflikt
 sc.410=Borta
 sc.411=Längd obligatorisk
 sc.412=Precondition Failed
 sc.413=Request Entitet För Stor
 sc.414=Request-URI för lång
 sc.415=Inget stöd för mediatypen
 sc.416=Requested Range Not Satisfiable
 sc.417=Expectation Failed
 sc.500=Internt Server Fel
 sc.501=Inte Implementerat
 sc.502=Bad Gateway
 sc.503=Tjänst icke nåbar
 sc.504=Gateway Timeout
 sc.505=Inget stöd för HTTP Versionen
 
 servletOutputStreamImpl.write.iae=icke giltig write längd: {0}
 servletOutputStreamImpl.fmt.not_iso8859_1=Inte en ISO 8859_1 bokstav:{0}
 servletOutputStreamImpl.reset.ise=kan inte nollställa buffer efter skrivning till klienten
 servletOutputStreamImpl.setbuffer.ise=sätter buffer efter skrivning till writern
 
 
 

Mime
View raw message