tapestry-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From hls...@apache.org
Subject svn commit: r594319 [20/40] - in /tapestry/tapestry5/trunk: ./ tapestry-annotations/ tapestry-annotations/src/main/java/org/apache/tapestry/beaneditor/ tapestry-annotations/src/site/ tapestry-component-report/ tapestry-component-report/src/main/java/or...
Date Mon, 12 Nov 2007 22:23:28 GMT
Modified: tapestry/tapestry5/trunk/tapestry-core/src/main/resources/org/apache/tapestry/jscalendar-1.0/lang/calendar-al.js
URL: http://svn.apache.org/viewvc/tapestry/tapestry5/trunk/tapestry-core/src/main/resources/org/apache/tapestry/jscalendar-1.0/lang/calendar-al.js?rev=594319&r1=594318&r2=594319&view=diff
==============================================================================
--- tapestry/tapestry5/trunk/tapestry-core/src/main/resources/org/apache/tapestry/jscalendar-1.0/lang/calendar-al.js (original)
+++ tapestry/tapestry5/trunk/tapestry-core/src/main/resources/org/apache/tapestry/jscalendar-1.0/lang/calendar-al.js Mon Nov 12 14:22:31 2007
@@ -3,55 +3,55 @@
 
 // ditet
 Calendar._DN = new Array
-("E Diele",
-"E Hene",
-"E Marte",
-"E Merkure",
-"E Enjte",
-"E Premte",
-"E Shtune",
-"E Diele");
+    ("E Diele",
+        "E Hene",
+        "E Marte",
+        "E Merkure",
+        "E Enjte",
+        "E Premte",
+        "E Shtune",
+        "E Diele");
 
 //ditet shkurt
 Calendar._SDN = new Array
-("Die",
-"Hen",
-"Mar",
-"Mer",
-"Enj",
-"Pre",
-"Sht",
-"Die");
+    ("Die",
+        "Hen",
+        "Mar",
+        "Mer",
+        "Enj",
+        "Pre",
+        "Sht",
+        "Die");
 
 // muajt
 Calendar._MN = new Array
-("Janar",
-"Shkurt",
-"Mars",
-"Prill",
-"Maj",
-"Qeshor",
-"Korrik",
-"Gusht",
-"Shtator",
-"Tetor",
-"Nentor",
-"Dhjetor");
+    ("Janar",
+        "Shkurt",
+        "Mars",
+        "Prill",
+        "Maj",
+        "Qeshor",
+        "Korrik",
+        "Gusht",
+        "Shtator",
+        "Tetor",
+        "Nentor",
+        "Dhjetor");
 
 // muajte shkurt
 Calendar._SMN = new Array
-("Jan",
-"Shk",
-"Mar",
-"Pri",
-"Maj",
-"Qes",
-"Kor",
-"Gus",
-"Sht",
-"Tet",
-"Nen",
-"Dhj");
+    ("Jan",
+        "Shk",
+        "Mar",
+        "Pri",
+        "Maj",
+        "Qes",
+        "Kor",
+        "Gus",
+        "Sht",
+        "Tet",
+        "Nen",
+        "Dhj");
 
 // ndihmesa
 Calendar._TT = {};
@@ -59,17 +59,17 @@
 
 Calendar._TT["ABOUT"] =
 "Zgjedhes i ores/dates ne DHTML \n" +
-"\n\n" +"Zgjedhja e Dates:\n" +
+"\n\n" + "Zgjedhja e Dates:\n" +
 "- Perdor butonat \xab, \xbb per te zgjedhur vitin\n" +
-"- Perdor butonat" + String.fromCharCode(0x2039) + ", " + 
+"- Perdor butonat" + String.fromCharCode(0x2039) + ", " +
 String.fromCharCode(0x203a) +
 " per te zgjedhur muajin\n" +
 "- Mbani shtypur butonin e mousit per nje zgjedje me te shpejte.";
 Calendar._TT["ABOUT_TIME"] = "\n\n" +
-"Zgjedhja e kohes:\n" +
-"- Kliko tek ndonje nga pjeset e ores per ta rritur ate\n" +
-"- ose kliko me Shift per ta zvogeluar ate\n" +
-"- ose cliko dhe terhiq per zgjedhje me te shpejte.";
+               "Zgjedhja e kohes:\n" +
+               "- Kliko tek ndonje nga pjeset e ores per ta rritur ate\n" +
+               "- ose kliko me Shift per ta zvogeluar ate\n" +
+               "- ose cliko dhe terhiq per zgjedhje me te shpejte.";
 
 Calendar._TT["PREV_YEAR"] = "Viti i shkuar (prit per menune)";
 Calendar._TT["PREV_MONTH"] = "Muaji i shkuar (prit per menune)";
@@ -90,7 +90,8 @@
 Calendar._TT["CLOSE"] = "Mbyll";
 Calendar._TT["TODAY"] = "Sot";
 Calendar._TT["TIME_PART"] = "Kliko me (Shift-)ose terhiqe per te ndryshuar 
-vleren";
+vleren
+";
 
 // date formats
 Calendar._TT["DEF_DATE_FORMAT"] = "%Y-%m-%d";

Modified: tapestry/tapestry5/trunk/tapestry-core/src/main/resources/org/apache/tapestry/jscalendar-1.0/lang/calendar-bg.js
URL: http://svn.apache.org/viewvc/tapestry/tapestry5/trunk/tapestry-core/src/main/resources/org/apache/tapestry/jscalendar-1.0/lang/calendar-bg.js?rev=594319&r1=594318&r2=594319&view=diff
==============================================================================
--- tapestry/tapestry5/trunk/tapestry-core/src/main/resources/org/apache/tapestry/jscalendar-1.0/lang/calendar-bg.js (original)
+++ tapestry/tapestry5/trunk/tapestry-core/src/main/resources/org/apache/tapestry/jscalendar-1.0/lang/calendar-bg.js Mon Nov 12 14:22:31 2007
@@ -12,14 +12,14 @@
 
 // full day names
 Calendar._DN = new Array
-("Íåäåëÿ",
- "Ïîíåäåëíèê",
- "Âòîðíèê",
- "Ñðÿäà",
- "×åòâúðòúê",
- "Ïåòúê",
- "Ñúáîòà",
- "Íåäåëÿ");
+    ("Íåäåëÿ",
+        "Ïîíåäåëíèê",
+        "Âòîðíèê",
+        "Ñðÿäà",
+        "×åòâúðòúê",
+        "Ïåòúê",
+        "Ñúáîòà",
+        "Íåäåëÿ");
 
 // Please note that the following array of short day names (and the same goes
 // for short month names, _SMN) isn't absolutely necessary. We give it here
@@ -35,44 +35,44 @@
 
 // short day names
 Calendar._SDN = new Array
-("Íåä",
- "Ïîí",
- "Âòî",
- "Ñðÿ",
- "×åò",
- "Ïåò",
- "Ñúá",
- "Íåä");
+    ("Íåä",
+        "Ïîí",
+        "Âòî",
+        "Ñðÿ",
+        "×åò",
+        "Ïåò",
+        "Ñúá",
+        "Íåä");
 
 // full month names
 Calendar._MN = new Array
-("ßíóàðè",
- "Ôåâðóàðè",
- "Ìàðò",
- "Àïðèë",
- "Ìàé",
- "Þíè",
- "Þëè",
- "Àâãóñò",
- "Ñåïòåìâðè",
- "Îêòîìâðè",
- "Íîåìâðè",
- "Äåêåìâðè");
+    ("ßíóàðè",
+        "Ôåâðóàðè",
+        "Ìàðò",
+        "Àïðèë",
+        "Ìàé",
+        "Þíè",
+        "Þëè",
+        "Àâãóñò",
+        "Ñåïòåìâðè",
+        "Îêòîìâðè",
+        "Íîåìâðè",
+        "Äåêåìâðè");
 
 // short month names
 Calendar._SMN = new Array
-("ßíó",
- "Ôåâ",
- "Ìàð",
- "Àïð",
- "Ìàé",
- "Þíè",
- "Þëè",
- "Àâã",
- "Ñåï",
- "Îêò",
- "Íîå",
- "Äåê");
+    ("ßíó",
+        "Ôåâ",
+        "Ìàð",
+        "Àïð",
+        "Ìàé",
+        "Þíè",
+        "Þëè",
+        "Àâã",
+        "Ñåï",
+        "Îêò",
+        "Íîå",
+        "Äåê");
 
 // tooltips
 Calendar._TT = {};
@@ -89,10 +89,10 @@
 "- Use the " + String.fromCharCode(0x2039) + ", " + String.fromCharCode(0x203a) + " buttons to select month\n" +
 "- Hold mouse button on any of the above buttons for faster selection.";
 Calendar._TT["ABOUT_TIME"] = "\n\n" +
-"Time selection:\n" +
-"- Click on any of the time parts to increase it\n" +
-"- or Shift-click to decrease it\n" +
-"- or click and drag for faster selection.";
+               "Time selection:\n" +
+               "- Click on any of the time parts to increase it\n" +
+               "- or Shift-click to decrease it\n" +
+               "- or click and drag for faster selection.";
 
 Calendar._TT["PREV_YEAR"] = "Ïðåäíà ãîäèíà (çàäðúæòå çà ìåíþ)";
 Calendar._TT["PREV_MONTH"] = "Ïðåäåí ìåñåö (çàäðúæòå çà ìåíþ)";

Modified: tapestry/tapestry5/trunk/tapestry-core/src/main/resources/org/apache/tapestry/jscalendar-1.0/lang/calendar-big5-utf8.js
URL: http://svn.apache.org/viewvc/tapestry/tapestry5/trunk/tapestry-core/src/main/resources/org/apache/tapestry/jscalendar-1.0/lang/calendar-big5-utf8.js?rev=594319&r1=594318&r2=594319&view=diff
==============================================================================
--- tapestry/tapestry5/trunk/tapestry-core/src/main/resources/org/apache/tapestry/jscalendar-1.0/lang/calendar-big5-utf8.js (original)
+++ tapestry/tapestry5/trunk/tapestry-core/src/main/resources/org/apache/tapestry/jscalendar-1.0/lang/calendar-big5-utf8.js Mon Nov 12 14:22:31 2007
@@ -8,17 +8,17 @@
 // For translators: please use UTF-8 if possible. We strongly believe that
 // Unicode is the answer to a real internationalized world. Also please
 // include your contact information in the header, as can be seen above.
-	
+
 // full day names
 Calendar._DN = new Array
-("星期日",
- "星期一",
- "星期二",
- "星期三",
- "星期四",
- "星期五",
- "星期六",
- "星期日");
+    ("星期日",
+        "星期一",
+        "星期二",
+        "星期三",
+        "星期四",
+        "星期五",
+        "星期六",
+        "星期日");
 
 // Please note that the following array of short day names (and the same goes
 // for short month names, _SMN) isn't absolutely necessary. We give it here
@@ -34,44 +34,44 @@
 
 // short day names
 Calendar._SDN = new Array
-("日",
- "一",
- "二",
- "三",
- "四",
- "五",
- "六",
- "日");
+    ("日",
+        "一",
+        "二",
+        "三",
+        "四",
+        "五",
+        "六",
+        "日");
 
 // full month names
 Calendar._MN = new Array
-("一月",
- "二月",
- "三月",
- "四月",
- "五月",
- "六月",
- "七月",
- "八月",
- "九月",
- "十月",
- "十一月",
- "十二月");
+    ("一月",
+        "二月",
+        "三月",
+        "四月",
+        "五月",
+        "六月",
+        "七月",
+        "八月",
+        "九月",
+        "十月",
+        "十一月",
+        "十二月");
 
 // short month names
 Calendar._SMN = new Array
-("一月",
- "二月",
- "三月",
- "四月",
- "五月",
- "六月",
- "七月",
- "八月",
- "九月",
- "十月",
- "十一月",
- "十二月");
+    ("一月",
+        "二月",
+        "三月",
+        "四月",
+        "五月",
+        "六月",
+        "七月",
+        "八月",
+        "九月",
+        "十月",
+        "十一月",
+        "十二月");
 
 // tooltips
 Calendar._TT = {};
@@ -88,10 +88,10 @@
 "- 使用 " + String.fromCharCode(0x2039) + ", " + String.fromCharCode(0x203a) + " 按鈕可選擇月份\n" +
 "- 按住上面的按鈕可以加快選取";
 Calendar._TT["ABOUT_TIME"] = "\n\n" +
-"時間選擇方法:\n" +
-"- 點擊任何的時間部份可增加其值\n" +
-"- 同時按Shift鍵再點擊可減少其值\n" +
-"- 點擊並拖曳可加快改變的值";
+               "時間選擇方法:\n" +
+               "- 點擊任何的時間部份可增加其值\n" +
+               "- 同時按Shift鍵再點擊可減少其值\n" +
+               "- 點擊並拖曳可加快改變的值";
 
 Calendar._TT["PREV_YEAR"] = "上一年 (按住選單)";
 Calendar._TT["PREV_MONTH"] = "下一年 (按住選單)";

Modified: tapestry/tapestry5/trunk/tapestry-core/src/main/resources/org/apache/tapestry/jscalendar-1.0/lang/calendar-big5.js
URL: http://svn.apache.org/viewvc/tapestry/tapestry5/trunk/tapestry-core/src/main/resources/org/apache/tapestry/jscalendar-1.0/lang/calendar-big5.js?rev=594319&r1=594318&r2=594319&view=diff
==============================================================================
--- tapestry/tapestry5/trunk/tapestry-core/src/main/resources/org/apache/tapestry/jscalendar-1.0/lang/calendar-big5.js (original)
+++ tapestry/tapestry5/trunk/tapestry-core/src/main/resources/org/apache/tapestry/jscalendar-1.0/lang/calendar-big5.js Mon Nov 12 14:22:31 2007
@@ -8,17 +8,17 @@
 // For translators: please use UTF-8 if possible. We strongly believe that
 // Unicode is the answer to a real internationalized world. Also please
 // include your contact information in the header, as can be seen above.
-	
+
 // full day names
 Calendar._DN = new Array
-("¬P´Á¤é",
- "¬P´Á¤@",
- "¬P´Á¤G",
- "¬P´Á¤T",
- "¬P´Á¥|",
- "¬P´Á¤­",
- "¬P´Á¤»",
- "¬P´Á¤é");
+    ("¬P´Á¤é",
+        "¬P´Á¤@",
+        "¬P´Á¤G",
+        "¬P´Á¤T",
+        "¬P´Á¥|",
+        "¬P´Á¤­",
+        "¬P´Á¤»",
+        "¬P´Á¤é");
 
 // Please note that the following array of short day names (and the same goes
 // for short month names, _SMN) isn't absolutely necessary. We give it here
@@ -34,44 +34,44 @@
 
 // short day names
 Calendar._SDN = new Array
-("¤é",
- "¤@",
- "¤G",
- "¤T",
- "¥|",
- "¤­",
- "¤»",
- "¤é");
+    ("¤é",
+        "¤@",
+        "¤G",
+        "¤T",
+        "¥|",
+        "¤­",
+        "¤»",
+        "¤é");
 
 // full month names
 Calendar._MN = new Array
-("¤@¤ë",
- "¤G¤ë",
- "¤T¤ë",
- "¥|¤ë",
- "¤­¤ë",
- "¤»¤ë",
- "¤C¤ë",
- "¤K¤ë",
- "¤E¤ë",
- "¤Q¤ë",
- "¤Q¤@¤ë",
- "¤Q¤G¤ë");
+    ("¤@¤ë",
+        "¤G¤ë",
+        "¤T¤ë",
+        "¥|¤ë",
+        "¤­¤ë",
+        "¤»¤ë",
+        "¤C¤ë",
+        "¤K¤ë",
+        "¤E¤ë",
+        "¤Q¤ë",
+        "¤Q¤@¤ë",
+        "¤Q¤G¤ë");
 
 // short month names
 Calendar._SMN = new Array
-("¤@¤ë",
- "¤G¤ë",
- "¤T¤ë",
- "¥|¤ë",
- "¤­¤ë",
- "¤»¤ë",
- "¤C¤ë",
- "¤K¤ë",
- "¤E¤ë",
- "¤Q¤ë",
- "¤Q¤@¤ë",
- "¤Q¤G¤ë");
+    ("¤@¤ë",
+        "¤G¤ë",
+        "¤T¤ë",
+        "¥|¤ë",
+        "¤­¤ë",
+        "¤»¤ë",
+        "¤C¤ë",
+        "¤K¤ë",
+        "¤E¤ë",
+        "¤Q¤ë",
+        "¤Q¤@¤ë",
+        "¤Q¤G¤ë");
 
 // tooltips
 Calendar._TT = {};
@@ -88,10 +88,10 @@
 "- ¨Ï¥Î " + String.fromCharCode(0x2039) + ", " + String.fromCharCode(0x203a) + " «ö¶s¥i¿ï¾Ü¤ë¥÷\n" +
 "- «ö¦í¤W­±ªº«ö¶s¥i¥H¥[§Ö¿ï¨ú";
 Calendar._TT["ABOUT_TIME"] = "\n\n" +
-"®É¶¡¿ï¾Ü¤èªk:\n" +
-"- ÂIÀ»¥ô¦óªº®É¶¡³¡¥÷¥i¼W¥[¨ä­È\n" +
-"- ¦P®É«öShiftÁä¦AÂIÀ»¥i´î¤Ö¨ä­È\n" +
-"- ÂIÀ»¨Ã©ì¦²¥i¥[§Ö§ïÅܪº­È";
+               "®É¶¡¿ï¾Ü¤èªk:\n" +
+               "- ÂIÀ»¥ô¦óªº®É¶¡³¡¥÷¥i¼W¥[¨ä­È\n" +
+               "- ¦P®É«öShiftÁä¦AÂIÀ»¥i´î¤Ö¨ä­È\n" +
+               "- ÂIÀ»¨Ã©ì¦²¥i¥[§Ö§ïÅܪº­È";
 
 Calendar._TT["PREV_YEAR"] = "¤W¤@¦~ («ö¦í¿ï³æ)";
 Calendar._TT["PREV_MONTH"] = "¤U¤@¦~ («ö¦í¿ï³æ)";

Modified: tapestry/tapestry5/trunk/tapestry-core/src/main/resources/org/apache/tapestry/jscalendar-1.0/lang/calendar-br.js
URL: http://svn.apache.org/viewvc/tapestry/tapestry5/trunk/tapestry-core/src/main/resources/org/apache/tapestry/jscalendar-1.0/lang/calendar-br.js?rev=594319&r1=594318&r2=594319&view=diff
==============================================================================
--- tapestry/tapestry5/trunk/tapestry-core/src/main/resources/org/apache/tapestry/jscalendar-1.0/lang/calendar-br.js (original)
+++ tapestry/tapestry5/trunk/tapestry-core/src/main/resources/org/apache/tapestry/jscalendar-1.0/lang/calendar-br.js Mon Nov 12 14:22:31 2007
@@ -11,14 +11,14 @@
 
 // full day names
 Calendar._DN = new Array
-("Domingo",
- "Segunda",
- "Terça",
- "Quarta",
- "Quinta",
- "Sexta",
- "Sabádo",
- "Domingo");
+    ("Domingo",
+        "Segunda",
+        "Terça",
+        "Quarta",
+        "Quinta",
+        "Sexta",
+        "Sabádo",
+        "Domingo");
 
 // Please note that the following array of short day names (and the same goes
 // for short month names, _SMN) isn't absolutely necessary. We give it here
@@ -37,18 +37,18 @@
 
 // full month names
 Calendar._MN = new Array
-("Janeiro",
- "Fevereiro",
- "Março",
- "Abril",
- "Maio",
- "Junho",
- "Julho",
- "Agosto",
- "Setembro",
- "Outubro",
- "Novembro",
- "Dezembro");
+    ("Janeiro",
+        "Fevereiro",
+        "Março",
+        "Abril",
+        "Maio",
+        "Junho",
+        "Julho",
+        "Agosto",
+        "Setembro",
+        "Outubro",
+        "Novembro",
+        "Dezembro");
 
 // short month names
 // [No changes using default values]
@@ -72,10 +72,10 @@
 "- Clique e segure com o mouse em qualquer botão para selecionar rapidamente.";
 
 Calendar._TT["ABOUT_TIME"] = "\n\n" +
-"Selecionar hora:\n" +
-"- Clique em qualquer uma das partes da hora para aumentar\n" +
-"- ou Shift-clique para diminuir\n" +
-"- ou clique e arraste para selecionar rapidamente.";
+               "Selecionar hora:\n" +
+               "- Clique em qualquer uma das partes da hora para aumentar\n" +
+               "- ou Shift-clique para diminuir\n" +
+               "- ou clique e arraste para selecionar rapidamente.";
 
 Calendar._TT["PREV_YEAR"] = "Ano anterior (clique e segure para menu)";
 Calendar._TT["PREV_MONTH"] = "Mês anterior (clique e segure para menu)";

Modified: tapestry/tapestry5/trunk/tapestry-core/src/main/resources/org/apache/tapestry/jscalendar-1.0/lang/calendar-ca.js
URL: http://svn.apache.org/viewvc/tapestry/tapestry5/trunk/tapestry-core/src/main/resources/org/apache/tapestry/jscalendar-1.0/lang/calendar-ca.js?rev=594319&r1=594318&r2=594319&view=diff
==============================================================================
--- tapestry/tapestry5/trunk/tapestry-core/src/main/resources/org/apache/tapestry/jscalendar-1.0/lang/calendar-ca.js (original)
+++ tapestry/tapestry5/trunk/tapestry-core/src/main/resources/org/apache/tapestry/jscalendar-1.0/lang/calendar-ca.js Mon Nov 12 14:22:31 2007
@@ -11,14 +11,14 @@
 
 // full day names
 Calendar._DN = new Array
-("Diumenge",
- "Dilluns",
- "Dimarts",
- "Dimecres",
- "Dijous",
- "Divendres",
- "Dissabte",
- "Diumenge");
+    ("Diumenge",
+        "Dilluns",
+        "Dimarts",
+        "Dimecres",
+        "Dijous",
+        "Divendres",
+        "Dissabte",
+        "Diumenge");
 
 // Please note that the following array of short day names (and the same goes
 // for short month names, _SMN) isn't absolutely necessary. We give it here
@@ -34,44 +34,44 @@
 
 // short day names
 Calendar._SDN = new Array
-("Diu",
- "Dil",
- "Dmt",
- "Dmc",
- "Dij",
- "Div",
- "Dis",
- "Diu");
+    ("Diu",
+        "Dil",
+        "Dmt",
+        "Dmc",
+        "Dij",
+        "Div",
+        "Dis",
+        "Diu");
 
 // full month names
 Calendar._MN = new Array
-("Gener",
- "Febrer",
- "Març",
- "Abril",
- "Maig",
- "Juny",
- "Juliol",
- "Agost",
- "Setembre",
- "Octubre",
- "Novembre",
- "Desembre");
+    ("Gener",
+        "Febrer",
+        "Març",
+        "Abril",
+        "Maig",
+        "Juny",
+        "Juliol",
+        "Agost",
+        "Setembre",
+        "Octubre",
+        "Novembre",
+        "Desembre");
 
 // short month names
 Calendar._SMN = new Array
-("Gen",
- "Feb",
- "Mar",
- "Abr",
- "Mai",
- "Jun",
- "Jul",
- "Ago",
- "Set",
- "Oct",
- "Nov",
- "Des");
+    ("Gen",
+        "Feb",
+        "Mar",
+        "Abr",
+        "Mai",
+        "Jun",
+        "Jul",
+        "Ago",
+        "Set",
+        "Oct",
+        "Nov",
+        "Des");
 
 // tooltips
 Calendar._TT = {};
@@ -88,10 +88,10 @@
 "- Fes servir els botons " + String.fromCharCode(0x2039) + ", " + String.fromCharCode(0x203a) + " per se.lecciconar el mes\n" +
 "- Manté el ratolí apretat en qualsevol dels anteriors per sel.lecció ràpida.";
 Calendar._TT["ABOUT_TIME"] = "\n\n" +
-"Time selection:\n" +
-"- claca en qualsevol de les parts de la hora per augmentar-les\n" +
-"- o Shift-click per decrementar-la\n" +
-"- or click and arrastra per sel.lecció ràpida.";
+               "Time selection:\n" +
+               "- claca en qualsevol de les parts de la hora per augmentar-les\n" +
+               "- o Shift-click per decrementar-la\n" +
+               "- or click and arrastra per sel.lecció ràpida.";
 
 Calendar._TT["PREV_YEAR"] = "Any anterior (Mantenir per menu)";
 Calendar._TT["PREV_MONTH"] = "Mes anterior (Mantenir per menu)";

Modified: tapestry/tapestry5/trunk/tapestry-core/src/main/resources/org/apache/tapestry/jscalendar-1.0/lang/calendar-cs-utf8.js
URL: http://svn.apache.org/viewvc/tapestry/tapestry5/trunk/tapestry-core/src/main/resources/org/apache/tapestry/jscalendar-1.0/lang/calendar-cs-utf8.js?rev=594319&r1=594318&r2=594319&view=diff
==============================================================================
--- tapestry/tapestry5/trunk/tapestry-core/src/main/resources/org/apache/tapestry/jscalendar-1.0/lang/calendar-cs-utf8.js (original)
+++ tapestry/tapestry5/trunk/tapestry-core/src/main/resources/org/apache/tapestry/jscalendar-1.0/lang/calendar-cs-utf8.js Mon Nov 12 14:22:31 2007
@@ -7,10 +7,10 @@
 */
 
 // ** I18N
-Calendar._DN = new Array('Neděle','Pondělí','Úterý','Středa','Čtvrtek','Pátek','Sobota','Neděle');
-Calendar._SDN = new Array('Ne','Po','Út','St','Čt','Pá','So','Ne');
-Calendar._MN = new Array('Leden','Únor','Březen','Duben','Květen','Červen','Červenec','Srpen','Září','Říjen','Listopad','Prosinec');
-Calendar._SMN = new Array('Led','Úno','Bře','Dub','Kvě','Črv','Čvc','Srp','Zář','Říj','Lis','Pro');
+Calendar._DN = new Array('Neděle', 'Pondělí', 'Úterý', 'Středa', 'Čtvrtek', 'Pátek', 'Sobota', 'Neděle');
+Calendar._SDN = new Array('Ne', 'Po', 'Út', 'St', 'Čt', 'Pá', 'So', 'Ne');
+Calendar._MN = new Array('Leden', 'Únor', 'Březen', 'Duben', 'Květen', 'Červen', 'Červenec', 'Srpen', 'Září', 'Říjen', 'Listopad', 'Prosinec');
+Calendar._SMN = new Array('Led', 'Úno', 'Bře', 'Dub', 'Kvě', 'Črv', 'Čvc', 'Srp', 'Zář', 'Říj', 'Lis', 'Pro');
 
 // tooltips
 Calendar._TT = {};
@@ -39,10 +39,10 @@
 "- Podržte tlačítko myši na jakémkoliv z těch tlačítek pro rychlejší výběr.";
 
 Calendar._TT["ABOUT_TIME"] = "\n\n" +
-"Výběr času:\n" +
-"- Klikněte na jakoukoliv z částí výběru času pro zvýšení.\n" +
-"- nebo Shift-click pro snížení\n" +
-"- nebo klikněte a táhněte pro rychlejší výběr.";
+               "Výběr času:\n" +
+               "- Klikněte na jakoukoliv z částí výběru času pro zvýšení.\n" +
+               "- nebo Shift-click pro snížení\n" +
+               "- nebo klikněte a táhněte pro rychlejší výběr.";
 
 // the following is to inform that "%s" is to be the first day of week
 // %s will be replaced with the day name.

Modified: tapestry/tapestry5/trunk/tapestry-core/src/main/resources/org/apache/tapestry/jscalendar-1.0/lang/calendar-cs-win.js
URL: http://svn.apache.org/viewvc/tapestry/tapestry5/trunk/tapestry-core/src/main/resources/org/apache/tapestry/jscalendar-1.0/lang/calendar-cs-win.js?rev=594319&r1=594318&r2=594319&view=diff
==============================================================================
--- tapestry/tapestry5/trunk/tapestry-core/src/main/resources/org/apache/tapestry/jscalendar-1.0/lang/calendar-cs-win.js (original)
+++ tapestry/tapestry5/trunk/tapestry-core/src/main/resources/org/apache/tapestry/jscalendar-1.0/lang/calendar-cs-win.js Mon Nov 12 14:22:31 2007
@@ -7,10 +7,10 @@
 */
 
 // ** I18N
-Calendar._DN = new Array('Nedìle','Pondìlí','Úterý','Støeda','Ètvrtek','Pátek','Sobota','Nedìle');
-Calendar._SDN = new Array('Ne','Po','Út','St','Èt','Pá','So','Ne');
-Calendar._MN = new Array('Leden','Únor','Bøezen','Duben','Kvìten','Èerven','Èervenec','Srpen','Záøí','Øíjen','Listopad','Prosinec');
-Calendar._SMN = new Array('Led','Úno','Bøe','Dub','Kvì','Èrv','Èvc','Srp','Záø','Øíj','Lis','Pro');
+Calendar._DN = new Array('Nedìle', 'Pondìlí', 'Úterý', 'Støeda', 'Ètvrtek', 'Pátek', 'Sobota', 'Nedìle');
+Calendar._SDN = new Array('Ne', 'Po', 'Út', 'St', 'Èt', 'Pá', 'So', 'Ne');
+Calendar._MN = new Array('Leden', 'Únor', 'Bøezen', 'Duben', 'Kvìten', 'Èerven', 'Èervenec', 'Srpen', 'Záøí', 'Øíjen', 'Listopad', 'Prosinec');
+Calendar._SMN = new Array('Led', 'Úno', 'Bøe', 'Dub', 'Kvì', 'Èrv', 'Èvc', 'Srp', 'Záø', 'Øíj', 'Lis', 'Pro');
 
 // tooltips
 Calendar._TT = {};
@@ -39,10 +39,10 @@
 "- Podržte tlaèítko myši na jakémkoliv z tìch tlaèítek pro rychlejší výbìr.";
 
 Calendar._TT["ABOUT_TIME"] = "\n\n" +
-"Výbìr èasu:\n" +
-"- Kliknìte na jakoukoliv z èástí výbìru èasu pro zvýšení.\n" +
-"- nebo Shift-click pro snížení\n" +
-"- nebo kliknìte a táhnìte pro rychlejší výbìr.";
+               "Výbìr èasu:\n" +
+               "- Kliknìte na jakoukoliv z èástí výbìru èasu pro zvýšení.\n" +
+               "- nebo Shift-click pro snížení\n" +
+               "- nebo kliknìte a táhnìte pro rychlejší výbìr.";
 
 // the following is to inform that "%s" is to be the first day of week
 // %s will be replaced with the day name.

Modified: tapestry/tapestry5/trunk/tapestry-core/src/main/resources/org/apache/tapestry/jscalendar-1.0/lang/calendar-da.js
URL: http://svn.apache.org/viewvc/tapestry/tapestry5/trunk/tapestry-core/src/main/resources/org/apache/tapestry/jscalendar-1.0/lang/calendar-da.js?rev=594319&r1=594318&r2=594319&view=diff
==============================================================================
--- tapestry/tapestry5/trunk/tapestry-core/src/main/resources/org/apache/tapestry/jscalendar-1.0/lang/calendar-da.js (original)
+++ tapestry/tapestry5/trunk/tapestry-core/src/main/resources/org/apache/tapestry/jscalendar-1.0/lang/calendar-da.js Mon Nov 12 14:22:31 2007
@@ -11,14 +11,14 @@
 
 // full day names
 Calendar._DN = new Array
-("Søndag",
-"Mandag",
-"Tirsdag",
-"Onsdag",
-"Torsdag",
-"Fredag",
-"Lørdag",
-"Søndag");
+    ("Søndag",
+        "Mandag",
+        "Tirsdag",
+        "Onsdag",
+        "Torsdag",
+        "Fredag",
+        "Lørdag",
+        "Søndag");
 
 // Please note that the following array of short day names (and the same goes
 // for short month names, _SMN) isn't absolutely necessary. We give it here
@@ -34,44 +34,44 @@
 
 // short day names
 Calendar._SDN = new Array
-("Søn",
-"Man",
-"Tir",
-"Ons",
-"Tor",
-"Fre",
-"Lør",
-"Søn");
+    ("Søn",
+        "Man",
+        "Tir",
+        "Ons",
+        "Tor",
+        "Fre",
+        "Lør",
+        "Søn");
 
 // full month names
 Calendar._MN = new Array
-("Januar",
-"Februar",
-"Marts",
-"April",
-"Maj",
-"Juni",
-"Juli",
-"August",
-"September",
-"Oktober",
-"November",
-"December");
+    ("Januar",
+        "Februar",
+        "Marts",
+        "April",
+        "Maj",
+        "Juni",
+        "Juli",
+        "August",
+        "September",
+        "Oktober",
+        "November",
+        "December");
 
 // short month names
 Calendar._SMN = new Array
-("Jan",
-"Feb",
-"Mar",
-"Apr",
-"Maj",
-"Jun",
-"Jul",
-"Aug",
-"Sep",
-"Okt",
-"Nov",
-"Dec");
+    ("Jan",
+        "Feb",
+        "Mar",
+        "Apr",
+        "Maj",
+        "Jun",
+        "Jul",
+        "Aug",
+        "Sep",
+        "Okt",
+        "Nov",
+        "Dec");
 
 // tooltips
 Calendar._TT = {};
@@ -80,18 +80,19 @@
 Calendar._TT["ABOUT"] =
 "DHTML Date/Time Selector\n" +
 "(c) dynarch.com 2002-2005 / Author: Mihai Bazon\n" + // don't translate this this ;-)
-"For den seneste version besøg: http://www.dynarch.com/projects/calendar/\n"; +
-"Distribueret under GNU LGPL. Se http://gnu.org/licenses/lgpl.html for detajler." +
+"For den seneste version besøg: http://www.dynarch.com/projects/calendar/\n";
++
+    "Distribueret under GNU LGPL. Se http://gnu.org/licenses/lgpl.html for detajler." +
 "\n\n" +
 "Valg af dato:\n" +
 "- Brug \xab, \xbb knapperne for at vælge år\n" +
 "- Brug " + String.fromCharCode(0x2039) + ", " + String.fromCharCode(0x203a) + " knapperne for at vælge måned\n" +
 "- Hold knappen på musen nede på knapperne ovenfor for hurtigere valg.";
 Calendar._TT["ABOUT_TIME"] = "\n\n" +
-"Valg af tid:\n" +
-"- Klik på en vilkårlig del for større værdi\n" +
-"- eller Shift-klik for for mindre værdi\n" +
-"- eller klik og træk for hurtigere valg.";
+               "Valg af tid:\n" +
+               "- Klik på en vilkårlig del for større værdi\n" +
+               "- eller Shift-klik for for mindre værdi\n" +
+               "- eller klik og træk for hurtigere valg.";
 
 Calendar._TT["PREV_YEAR"] = "Ét år tilbage (hold for menu)";
 Calendar._TT["PREV_MONTH"] = "Én måned tilbage (hold for menu)";

Modified: tapestry/tapestry5/trunk/tapestry-core/src/main/resources/org/apache/tapestry/jscalendar-1.0/lang/calendar-de.js
URL: http://svn.apache.org/viewvc/tapestry/tapestry5/trunk/tapestry-core/src/main/resources/org/apache/tapestry/jscalendar-1.0/lang/calendar-de.js?rev=594319&r1=594318&r2=594319&view=diff
==============================================================================
--- tapestry/tapestry5/trunk/tapestry-core/src/main/resources/org/apache/tapestry/jscalendar-1.0/lang/calendar-de.js (original)
+++ tapestry/tapestry5/trunk/tapestry-core/src/main/resources/org/apache/tapestry/jscalendar-1.0/lang/calendar-de.js Mon Nov 12 14:22:31 2007
@@ -11,14 +11,14 @@
 
 // full day names
 Calendar._DN = new Array
-("Sonntag",
- "Montag",
- "Dienstag",
- "Mittwoch",
- "Donnerstag",
- "Freitag",
- "Samstag",
- "Sonntag");
+    ("Sonntag",
+        "Montag",
+        "Dienstag",
+        "Mittwoch",
+        "Donnerstag",
+        "Freitag",
+        "Samstag",
+        "Sonntag");
 
 // Please note that the following array of short day names (and the same goes
 // for short month names, _SMN) isn't absolutely necessary. We give it here
@@ -34,44 +34,44 @@
 
 // short day names
 Calendar._SDN = new Array
-("So",
- "Mo",
- "Di",
- "Mi",
- "Do",
- "Fr",
- "Sa",
- "So");
+    ("So",
+        "Mo",
+        "Di",
+        "Mi",
+        "Do",
+        "Fr",
+        "Sa",
+        "So");
 
 // full month names
 Calendar._MN = new Array
-("Januar",
- "Februar",
- "M\u00e4rz",
- "April",
- "Mai",
- "Juni",
- "Juli",
- "August",
- "September",
- "Oktober",
- "November",
- "Dezember");
+    ("Januar",
+        "Februar",
+        "M\u00e4rz",
+        "April",
+        "Mai",
+        "Juni",
+        "Juli",
+        "August",
+        "September",
+        "Oktober",
+        "November",
+        "Dezember");
 
 // short month names
 Calendar._SMN = new Array
-("Jan",
- "Feb",
- "M\u00e4r",
- "Apr",
- "May",
- "Jun",
- "Jul",
- "Aug",
- "Sep",
- "Okt",
- "Nov",
- "Dez");
+    ("Jan",
+        "Feb",
+        "M\u00e4r",
+        "Apr",
+        "May",
+        "Jun",
+        "Jul",
+        "Aug",
+        "Sep",
+        "Okt",
+        "Nov",
+        "Dez");
 
 // tooltips
 Calendar._TT = {};
@@ -88,10 +88,10 @@
 "- Benutzen Sie die " + String.fromCharCode(0x2039) + ", " + String.fromCharCode(0x203a) + " Buttons um den Monat zu w\u00e4hlen\n" +
 "- F\u00fcr eine Schnellauswahl halten Sie die Maustaste \u00fcber diesen Buttons fest.";
 Calendar._TT["ABOUT_TIME"] = "\n\n" +
-"Zeit ausw\u00e4hlen:\n" +
-"- Klicken Sie auf die Teile der Uhrzeit, um diese zu erh\u00F6hen\n" +
-"- oder klicken Sie mit festgehaltener Shift-Taste um diese zu verringern\n" +
-"- oder klicken und festhalten f\u00fcr Schnellauswahl.";
+               "Zeit ausw\u00e4hlen:\n" +
+               "- Klicken Sie auf die Teile der Uhrzeit, um diese zu erh\u00F6hen\n" +
+               "- oder klicken Sie mit festgehaltener Shift-Taste um diese zu verringern\n" +
+               "- oder klicken und festhalten f\u00fcr Schnellauswahl.";
 
 Calendar._TT["TOGGLE"] = "Ersten Tag der Woche w\u00e4hlen";
 Calendar._TT["PREV_YEAR"] = "Voriges Jahr (Festhalten f\u00fcr Schnellauswahl)";

Modified: tapestry/tapestry5/trunk/tapestry-core/src/main/resources/org/apache/tapestry/jscalendar-1.0/lang/calendar-du.js
URL: http://svn.apache.org/viewvc/tapestry/tapestry5/trunk/tapestry-core/src/main/resources/org/apache/tapestry/jscalendar-1.0/lang/calendar-du.js?rev=594319&r1=594318&r2=594319&view=diff
==============================================================================
--- tapestry/tapestry5/trunk/tapestry-core/src/main/resources/org/apache/tapestry/jscalendar-1.0/lang/calendar-du.js (original)
+++ tapestry/tapestry5/trunk/tapestry-core/src/main/resources/org/apache/tapestry/jscalendar-1.0/lang/calendar-du.js Mon Nov 12 14:22:31 2007
@@ -1,26 +1,26 @@
 // ** I18N
 Calendar._DN = new Array
-("Zondag",
- "Maandag",
- "Dinsdag",
- "Woensdag",
- "Donderdag",
- "Vrijdag",
- "Zaterdag",
- "Zondag");
+    ("Zondag",
+        "Maandag",
+        "Dinsdag",
+        "Woensdag",
+        "Donderdag",
+        "Vrijdag",
+        "Zaterdag",
+        "Zondag");
 Calendar._MN = new Array
-("Januari",
- "Februari",
- "Maart",
- "April",
- "Mei",
- "Juni",
- "Juli",
- "Augustus",
- "September",
- "Oktober",
- "November",
- "December");
+    ("Januari",
+        "Februari",
+        "Maart",
+        "April",
+        "Mei",
+        "Juni",
+        "Juli",
+        "Augustus",
+        "September",
+        "Oktober",
+        "November",
+        "December");
 
 // tooltips
 Calendar._TT = {};

Modified: tapestry/tapestry5/trunk/tapestry-core/src/main/resources/org/apache/tapestry/jscalendar-1.0/lang/calendar-el.js
URL: http://svn.apache.org/viewvc/tapestry/tapestry5/trunk/tapestry-core/src/main/resources/org/apache/tapestry/jscalendar-1.0/lang/calendar-el.js?rev=594319&r1=594318&r2=594319&view=diff
==============================================================================
--- tapestry/tapestry5/trunk/tapestry-core/src/main/resources/org/apache/tapestry/jscalendar-1.0/lang/calendar-el.js (original)
+++ tapestry/tapestry5/trunk/tapestry-core/src/main/resources/org/apache/tapestry/jscalendar-1.0/lang/calendar-el.js Mon Nov 12 14:22:31 2007
@@ -1,51 +1,51 @@
 // ** I18N
 Calendar._DN = new Array
-("Κυριακή",
- "Δευτέρα",
- "Τρίτη",
- "Τετάρτη",
- "Πέμπτη",
- "Παρασκευή",
- "Σάββατο",
- "Κυριακή");
+    ("Κυριακή",
+        "Δευτέρα",
+        "Τρίτη",
+        "Τετάρτη",
+        "Πέμπτη",
+        "Παρασκευή",
+        "Σάββατο",
+        "Κυριακή");
 
 Calendar._SDN = new Array
-("Κυ",
- "Δε",
- "Tρ",
- "Τε",
- "Πε",
- "Πα",
- "Σα",
- "Κυ");
+    ("Κυ",
+        "Δε",
+        "Tρ",
+        "Τε",
+        "Πε",
+        "Πα",
+        "Σα",
+        "Κυ");
 
 Calendar._MN = new Array
-("Ιανουάριος",
- "Φεβρουάριος",
- "Μάρτιος",
- "Απρίλιος",
- "Μάϊος",
- "Ιούνιος",
- "Ιούλιος",
- "Αύγουστος",
- "Σεπτέμβριος",
- "Οκτώβριος",
- "Νοέμβριος",
- "Δεκέμβριος");
+    ("Ιανουάριος",
+        "Φεβρουάριος",
+        "Μάρτιος",
+        "Απρίλιος",
+        "Μάϊος",
+        "Ιούνιος",
+        "Ιούλιος",
+        "Αύγουστος",
+        "Σεπτέμβριος",
+        "Οκτώβριος",
+        "Νοέμβριος",
+        "Δεκέμβριος");
 
 Calendar._SMN = new Array
-("Ιαν",
- "Φεβ",
- "Μαρ",
- "Απρ",
- "Μαι",
- "Ιουν",
- "Ιουλ",
- "Αυγ",
- "Σεπ",
- "Οκτ",
- "Νοε",
- "Δεκ");
+    ("Ιαν",
+        "Φεβ",
+        "Μαρ",
+        "Απρ",
+        "Μαι",
+        "Ιουν",
+        "Ιουλ",
+        "Αυγ",
+        "Σεπ",
+        "Οκτ",
+        "Νοε",
+        "Δεκ");
 
 // tooltips
 Calendar._TT = {};
@@ -62,10 +62,10 @@
 "- Χρησιμοποιείστε τα κουμπιά " + String.fromCharCode(0x2039) + ", " + String.fromCharCode(0x203a) + " για επιλογή μήνα\n" +
 "- Κρατήστε κουμπί ποντικού πατημένο στα παραπάνω κουμπιά για πιο γρήγορη επιλογή.";
 Calendar._TT["ABOUT_TIME"] = "\n\n" +
-"Επιλογή ώρας:\n" +
-"- Κάντε κλικ σε ένα από τα μέρη της ώρας για αύξηση\n" +
-"- ή Shift-κλικ για μείωση\n" +
-"- ή κλικ και μετακίνηση για πιο γρήγορη επιλογή.";
+               "Επιλογή ώρας:\n" +
+               "- Κάντε κλικ σε ένα από τα μέρη της ώρας για αύξηση\n" +
+               "- ή Shift-κλικ για μείωση\n" +
+               "- ή κλικ και μετακίνηση για πιο γρήγορη επιλογή.";
 Calendar._TT["TOGGLE"] = "Μπάρα πρώτης ημέρας της εβδομάδας";
 Calendar._TT["PREV_YEAR"] = "Προηγ. έτος (κρατήστε για το μενού)";
 Calendar._TT["PREV_MONTH"] = "Προηγ. μήνας (κρατήστε για το μενού)";

Modified: tapestry/tapestry5/trunk/tapestry-core/src/main/resources/org/apache/tapestry/jscalendar-1.0/lang/calendar-en.js
URL: http://svn.apache.org/viewvc/tapestry/tapestry5/trunk/tapestry-core/src/main/resources/org/apache/tapestry/jscalendar-1.0/lang/calendar-en.js?rev=594319&r1=594318&r2=594319&view=diff
==============================================================================
--- tapestry/tapestry5/trunk/tapestry-core/src/main/resources/org/apache/tapestry/jscalendar-1.0/lang/calendar-en.js (original)
+++ tapestry/tapestry5/trunk/tapestry-core/src/main/resources/org/apache/tapestry/jscalendar-1.0/lang/calendar-en.js Mon Nov 12 14:22:31 2007
@@ -11,14 +11,14 @@
 
 // full day names
 Calendar._DN = new Array
-("Sunday",
- "Monday",
- "Tuesday",
- "Wednesday",
- "Thursday",
- "Friday",
- "Saturday",
- "Sunday");
+    ("Sunday",
+        "Monday",
+        "Tuesday",
+        "Wednesday",
+        "Thursday",
+        "Friday",
+        "Saturday",
+        "Sunday");
 
 // Please note that the following array of short day names (and the same goes
 // for short month names, _SMN) isn't absolutely necessary. We give it here
@@ -34,14 +34,14 @@
 
 // short day names
 Calendar._SDN = new Array
-("Sun",
- "Mon",
- "Tue",
- "Wed",
- "Thu",
- "Fri",
- "Sat",
- "Sun");
+    ("Sun",
+        "Mon",
+        "Tue",
+        "Wed",
+        "Thu",
+        "Fri",
+        "Sat",
+        "Sun");
 
 // First day of the week. "0" means display Sunday first, "1" means display
 // Monday first, etc.
@@ -49,33 +49,33 @@
 
 // full month names
 Calendar._MN = new Array
-("January",
- "February",
- "March",
- "April",
- "May",
- "June",
- "July",
- "August",
- "September",
- "October",
- "November",
- "December");
+    ("January",
+        "February",
+        "March",
+        "April",
+        "May",
+        "June",
+        "July",
+        "August",
+        "September",
+        "October",
+        "November",
+        "December");
 
 // short month names
 Calendar._SMN = new Array
-("Jan",
- "Feb",
- "Mar",
- "Apr",
- "May",
- "Jun",
- "Jul",
- "Aug",
- "Sep",
- "Oct",
- "Nov",
- "Dec");
+    ("Jan",
+        "Feb",
+        "Mar",
+        "Apr",
+        "May",
+        "Jun",
+        "Jul",
+        "Aug",
+        "Sep",
+        "Oct",
+        "Nov",
+        "Dec");
 
 // tooltips
 Calendar._TT = {};
@@ -92,10 +92,10 @@
 "- Use the " + String.fromCharCode(0x2039) + ", " + String.fromCharCode(0x203a) + " buttons to select month\n" +
 "- Hold mouse button on any of the above buttons for faster selection.";
 Calendar._TT["ABOUT_TIME"] = "\n\n" +
-"Time selection:\n" +
-"- Click on any of the time parts to increase it\n" +
-"- or Shift-click to decrease it\n" +
-"- or click and drag for faster selection.";
+               "Time selection:\n" +
+               "- Click on any of the time parts to increase it\n" +
+               "- or Shift-click to decrease it\n" +
+               "- or click and drag for faster selection.";
 
 Calendar._TT["PREV_YEAR"] = "Prev. year (hold for menu)";
 Calendar._TT["PREV_MONTH"] = "Prev. month (hold for menu)";

Modified: tapestry/tapestry5/trunk/tapestry-core/src/main/resources/org/apache/tapestry/jscalendar-1.0/lang/calendar-es.js
URL: http://svn.apache.org/viewvc/tapestry/tapestry5/trunk/tapestry-core/src/main/resources/org/apache/tapestry/jscalendar-1.0/lang/calendar-es.js?rev=594319&r1=594318&r2=594319&view=diff
==============================================================================
--- tapestry/tapestry5/trunk/tapestry-core/src/main/resources/org/apache/tapestry/jscalendar-1.0/lang/calendar-es.js (original)
+++ tapestry/tapestry5/trunk/tapestry-core/src/main/resources/org/apache/tapestry/jscalendar-1.0/lang/calendar-es.js Mon Nov 12 14:22:31 2007
@@ -13,14 +13,14 @@
 
 // full day names
 Calendar._DN = new Array
-("Domingo",
- "Lunes",
- "Martes",
- "Miércoles",
- "Jueves",
- "Viernes",
- "Sábado",
- "Domingo");
+    ("Domingo",
+        "Lunes",
+        "Martes",
+        "Miércoles",
+        "Jueves",
+        "Viernes",
+        "Sábado",
+        "Domingo");
 
 // Please note that the following array of short day names (and the same goes
 // for short month names, _SMN) isn't absolutely necessary. We give it here
@@ -36,14 +36,14 @@
 
 // short day names
 Calendar._SDN = new Array
-("Dom",
- "Lun",
- "Mar",
- "Mié",
- "Jue",
- "Vie",
- "Sáb",
- "Dom");
+    ("Dom",
+        "Lun",
+        "Mar",
+        "Mié",
+        "Jue",
+        "Vie",
+        "Sáb",
+        "Dom");
 
 // First day of the week. "0" means display Sunday first, "1" means display
 // Monday first, etc.
@@ -51,33 +51,33 @@
 
 // full month names
 Calendar._MN = new Array
-("Enero",
- "Febrero",
- "Marzo",
- "Abril",
- "Mayo",
- "Junio",
- "Julio",
- "Agosto",
- "Septiembre",
- "Octubre",
- "Noviembre",
- "Diciembre");
+    ("Enero",
+        "Febrero",
+        "Marzo",
+        "Abril",
+        "Mayo",
+        "Junio",
+        "Julio",
+        "Agosto",
+        "Septiembre",
+        "Octubre",
+        "Noviembre",
+        "Diciembre");
 
 // short month names
 Calendar._SMN = new Array
-("Ene",
- "Feb",
- "Mar",
- "Abr",
- "May",
- "Jun",
- "Jul",
- "Ago",
- "Sep",
- "Oct",
- "Nov",
- "Dic");
+    ("Ene",
+        "Feb",
+        "Mar",
+        "Abr",
+        "May",
+        "Jun",
+        "Jul",
+        "Ago",
+        "Sep",
+        "Oct",
+        "Nov",
+        "Dic");
 
 // tooltips
 Calendar._TT = {};
@@ -94,10 +94,10 @@
 "- Use los botones " + String.fromCharCode(0x2039) + ", " + String.fromCharCode(0x203a) + " para seleccionar el mes\n" +
 "- Mantenga pulsado el ratón en cualquiera de estos botones para una selección rápida.";
 Calendar._TT["ABOUT_TIME"] = "\n\n" +
-"Selección de hora:\n" +
-"- Pulse en cualquiera de las partes de la hora para incrementarla\n" +
-"- o pulse las mayúsculas mientras hace clic para decrementarla\n" +
-"- o haga clic y arrastre el ratón para una selección más rápida.";
+               "Selección de hora:\n" +
+               "- Pulse en cualquiera de las partes de la hora para incrementarla\n" +
+               "- o pulse las mayúsculas mientras hace clic para decrementarla\n" +
+               "- o haga clic y arrastre el ratón para una selección más rápida.";
 
 Calendar._TT["PREV_YEAR"] = "Año anterior (mantener para menú)";
 Calendar._TT["PREV_MONTH"] = "Mes anterior (mantener para menú)";

Modified: tapestry/tapestry5/trunk/tapestry-core/src/main/resources/org/apache/tapestry/jscalendar-1.0/lang/calendar-fi.js
URL: http://svn.apache.org/viewvc/tapestry/tapestry5/trunk/tapestry-core/src/main/resources/org/apache/tapestry/jscalendar-1.0/lang/calendar-fi.js?rev=594319&r1=594318&r2=594319&view=diff
==============================================================================
--- tapestry/tapestry5/trunk/tapestry-core/src/main/resources/org/apache/tapestry/jscalendar-1.0/lang/calendar-fi.js (original)
+++ tapestry/tapestry5/trunk/tapestry-core/src/main/resources/org/apache/tapestry/jscalendar-1.0/lang/calendar-fi.js Mon Nov 12 14:22:31 2007
@@ -7,55 +7,55 @@
 
 // full day names
 Calendar._DN = new Array
-("Sunnuntai",
- "Maanantai",
- "Tiistai",
- "Keskiviikko",
- "Torstai",
- "Perjantai",
- "Lauantai",
- "Sunnuntai");
+    ("Sunnuntai",
+        "Maanantai",
+        "Tiistai",
+        "Keskiviikko",
+        "Torstai",
+        "Perjantai",
+        "Lauantai",
+        "Sunnuntai");
 
 // short day names
 Calendar._SDN = new Array
-("Su",
- "Ma",
- "Ti",
- "Ke",
- "To",
- "Pe",
- "La",
- "Su");
+    ("Su",
+        "Ma",
+        "Ti",
+        "Ke",
+        "To",
+        "Pe",
+        "La",
+        "Su");
 
 // full month names
 Calendar._MN = new Array
-("Tammikuu",
- "Helmikuu",
- "Maaliskuu",
- "Huhtikuu",
- "Toukokuu",
- "Kesäkuu",
- "Heinäkuu",
- "Elokuu",
- "Syyskuu",
- "Lokakuu",
- "Marraskuu",
- "Joulukuu");
+    ("Tammikuu",
+        "Helmikuu",
+        "Maaliskuu",
+        "Huhtikuu",
+        "Toukokuu",
+        "Kesäkuu",
+        "Heinäkuu",
+        "Elokuu",
+        "Syyskuu",
+        "Lokakuu",
+        "Marraskuu",
+        "Joulukuu");
 
 // short month names
 Calendar._SMN = new Array
-("Tam",
- "Hel",
- "Maa",
- "Huh",
- "Tou",
- "Kes",
- "Hei",
- "Elo",
- "Syy",
- "Lok",
- "Mar",
- "Jou");
+    ("Tam",
+        "Hel",
+        "Maa",
+        "Huh",
+        "Tou",
+        "Kes",
+        "Hei",
+        "Elo",
+        "Syy",
+        "Lok",
+        "Mar",
+        "Jou");
 
 // tooltips
 Calendar._TT = {};
@@ -72,10 +72,10 @@
 "- Käytä " + String.fromCharCode(0x2039) + ", " + String.fromCharCode(0x203a) + " painikkeita valitaksesi kuukausi\n" +
 "- Pitämällä hiiren painiketta minkä tahansa yllä olevan painikkeen kohdalla, saat näkyviin valikon nopeampaan siirtymiseen.";
 Calendar._TT["ABOUT_TIME"] = "\n\n" +
-"Ajan valinta:\n" +
-"- Klikkaa kellonajan numeroita lisätäksesi aikaa\n" +
-"- tai pitämällä Shift-näppäintä pohjassa saat aikaa taaksepäin\n" +
-"- tai klikkaa ja pidä hiiren painike pohjassa sekä liikuta hiirtä muuttaaksesi aikaa nopeasti eteen- ja taaksepäin.";
+               "Ajan valinta:\n" +
+               "- Klikkaa kellonajan numeroita lisätäksesi aikaa\n" +
+               "- tai pitämällä Shift-näppäintä pohjassa saat aikaa taaksepäin\n" +
+               "- tai klikkaa ja pidä hiiren painike pohjassa sekä liikuta hiirtä muuttaaksesi aikaa nopeasti eteen- ja taaksepäin.";
 
 Calendar._TT["PREV_YEAR"] = "Edell. vuosi (paina hetki, näet valikon)";
 Calendar._TT["PREV_MONTH"] = "Edell. kuukausi (paina hetki, näet valikon)";

Modified: tapestry/tapestry5/trunk/tapestry-core/src/main/resources/org/apache/tapestry/jscalendar-1.0/lang/calendar-fr.js
URL: http://svn.apache.org/viewvc/tapestry/tapestry5/trunk/tapestry-core/src/main/resources/org/apache/tapestry/jscalendar-1.0/lang/calendar-fr.js?rev=594319&r1=594318&r2=594319&view=diff
==============================================================================
--- tapestry/tapestry5/trunk/tapestry-core/src/main/resources/org/apache/tapestry/jscalendar-1.0/lang/calendar-fr.js (original)
+++ tapestry/tapestry5/trunk/tapestry-core/src/main/resources/org/apache/tapestry/jscalendar-1.0/lang/calendar-fr.js Mon Nov 12 14:22:31 2007
@@ -13,14 +13,14 @@
 
 // full day names
 Calendar._DN = new Array
-("Dimanche",
- "Lundi",
- "Mardi",
- "Mercredi",
- "Jeudi",
- "Vendredi",
- "Samedi",
- "Dimanche");
+    ("Dimanche",
+        "Lundi",
+        "Mardi",
+        "Mercredi",
+        "Jeudi",
+        "Vendredi",
+        "Samedi",
+        "Dimanche");
 
 // Please note that the following array of short day names (and the same goes
 // for short month names, _SMN) isn't absolutely necessary. We give it here
@@ -36,44 +36,44 @@
 
 // short day names
 Calendar._SDN = new Array
-("Dim",
- "Lun",
- "Mar",
- "Mar",
- "Jeu",
- "Ven",
- "Sam",
- "Dim");
+    ("Dim",
+        "Lun",
+        "Mar",
+        "Mar",
+        "Jeu",
+        "Ven",
+        "Sam",
+        "Dim");
 
 // full month names
 Calendar._MN = new Array
-("Janvier",
- "Février",
- "Mars",
- "Avril",
- "Mai",
- "Juin",
- "Juillet",
- "Août",
- "Septembre",
- "Octobre",
- "Novembre",
- "Décembre");
+    ("Janvier",
+        "Février",
+        "Mars",
+        "Avril",
+        "Mai",
+        "Juin",
+        "Juillet",
+        "Août",
+        "Septembre",
+        "Octobre",
+        "Novembre",
+        "Décembre");
 
 // short month names
 Calendar._SMN = new Array
-("Jan",
- "Fev",
- "Mar",
- "Avr",
- "Mai",
- "Juin",
- "Juil",
- "Aout",
- "Sep",
- "Oct",
- "Nov",
- "Dec");
+    ("Jan",
+        "Fev",
+        "Mar",
+        "Avr",
+        "Mai",
+        "Juin",
+        "Juil",
+        "Aout",
+        "Sep",
+        "Oct",
+        "Nov",
+        "Dec");
 
 // tooltips
 Calendar._TT = {};
@@ -90,10 +90,10 @@
 "- Utiliser les bouttons " + String.fromCharCode(0x2039) + ", " + String.fromCharCode(0x203a) + " pour selectionner les mois\n" +
 "- Garder la souris sur n'importe quels boutons pour une selection plus rapide";
 Calendar._TT["ABOUT_TIME"] = "\n\n" +
-"Selection de l\'heure :\n" +
-"- Cliquer sur heures ou minutes pour incrementer\n" +
-"- ou Maj-clic pour decrementer\n" +
-"- ou clic et glisser-deplacer pour une selection plus rapide";
+               "Selection de l\'heure :\n" +
+               "- Cliquer sur heures ou minutes pour incrementer\n" +
+               "- ou Maj-clic pour decrementer\n" +
+               "- ou clic et glisser-deplacer pour une selection plus rapide";
 
 Calendar._TT["PREV_YEAR"] = "Année préc. (maintenir pour menu)";
 Calendar._TT["PREV_MONTH"] = "Mois préc. (maintenir pour menu)";

Modified: tapestry/tapestry5/trunk/tapestry-core/src/main/resources/org/apache/tapestry/jscalendar-1.0/lang/calendar-he-utf8.js
URL: http://svn.apache.org/viewvc/tapestry/tapestry5/trunk/tapestry-core/src/main/resources/org/apache/tapestry/jscalendar-1.0/lang/calendar-he-utf8.js?rev=594319&r1=594318&r2=594319&view=diff
==============================================================================
--- tapestry/tapestry5/trunk/tapestry-core/src/main/resources/org/apache/tapestry/jscalendar-1.0/lang/calendar-he-utf8.js (original)
+++ tapestry/tapestry5/trunk/tapestry-core/src/main/resources/org/apache/tapestry/jscalendar-1.0/lang/calendar-he-utf8.js Mon Nov 12 14:22:31 2007
@@ -11,14 +11,14 @@
 
 // full day names
 Calendar._DN = new Array
-("ראשון",
- "שני",
- "שלישי",
- "רביעי",
- "חמישי",
- "שישי",
- "שבת",
- "ראשון");
+    ("ראשון",
+        "שני",
+        "שלישי",
+        "רביעי",
+        "חמישי",
+        "שישי",
+        "שבת",
+        "ראשון");
 
 // Please note that the following array of short day names (and the same goes
 // for short month names, _SMN) isn't absolutely necessary. We give it here
@@ -34,44 +34,44 @@
 
 // short day names
 Calendar._SDN = new Array
-("א",
- "ב",
- "ג",
- "ד",
- "ה",
- "ו",
- "ש",
- "א");
+    ("א",
+        "ב",
+        "ג",
+        "ד",
+        "ה",
+        "ו",
+        "ש",
+        "א");
 
 // full month names
 Calendar._MN = new Array
-("ינואר",
- "פברואר",
- "מרץ",
- "אפריל",
- "מאי",
- "יוני",
- "יולי",
- "אוגוסט",
- "ספטמבר",
- "אוקטובר",
- "נובמבר",
- "דצמבר");
+    ("ינואר",
+        "פברואר",
+        "מרץ",
+        "אפריל",
+        "מאי",
+        "יוני",
+        "יולי",
+        "אוגוסט",
+        "ספטמבר",
+        "אוקטובר",
+        "נובמבר",
+        "דצמבר");
 
 // short month names
 Calendar._SMN = new Array
-("ינא",
- "פבר",
- "מרץ",
- "אפר",
- "מאי",
- "יונ",
- "יול",
- "אוג",
- "ספט",
- "אוק",
- "נוב",
- "דצמ");
+    ("ינא",
+        "פבר",
+        "מרץ",
+        "אפר",
+        "מאי",
+        "יונ",
+        "יול",
+        "אוג",
+        "ספט",
+        "אוק",
+        "נוב",
+        "דצמ");
 
 // tooltips
 Calendar._TT = {};
@@ -83,15 +83,18 @@
 "הגירסא האחרונה זמינה ב: http://www.dynarch.com/projects/calendar/\n" +
 "מופץ תחת זיכיון ה GNU LGPL. עיין ב http://gnu.org/licenses/lgpl.html לפרטים נוספים." +
 "\n\n" +
-בחירת תאריך:\n" +
+בחירת
+תאריך:\
+n
+" +
 "- השתמש בכפתורים \xab, \xbb לבחירת שנה\n" +
 "- השתמש בכפתורים " + String.fromCharCode(0x2039) + ", " + String.fromCharCode(0x203a) + " לבחירת חודש\n" +
 "- החזק העכבר לחוץ מעל הכפתורים המוזכרים לעיל לבחירה מהירה יותר.";
 Calendar._TT["ABOUT_TIME"] = "\n\n" +
-"בחירת זמן:\n" +
-"- לחץ על כל אחד מחלקי הזמן כדי להוסיף\n" +
-"- או shift בשילוב עם לחיצה כדי להחסיר\n" +
-"- או לחץ וגרור לפעולה מהירה יותר.";
+               "בחירת זמן:\n" +
+               "- לחץ על כל אחד מחלקי הזמן כדי להוסיף\n" +
+               "- או shift בשילוב עם לחיצה כדי להחסיר\n" +
+               "- או לחץ וגרור לפעולה מהירה יותר.";
 
 Calendar._TT["PREV_YEAR"] = "שנה קודמת - החזק לקבלת תפריט";
 Calendar._TT["PREV_MONTH"] = "חודש קודם - החזק לקבלת תפריט";

Modified: tapestry/tapestry5/trunk/tapestry-core/src/main/resources/org/apache/tapestry/jscalendar-1.0/lang/calendar-hr-utf8.js
URL: http://svn.apache.org/viewvc/tapestry/tapestry5/trunk/tapestry-core/src/main/resources/org/apache/tapestry/jscalendar-1.0/lang/calendar-hr-utf8.js?rev=594319&r1=594318&r2=594319&view=diff
==============================================================================
--- tapestry/tapestry5/trunk/tapestry-core/src/main/resources/org/apache/tapestry/jscalendar-1.0/lang/calendar-hr-utf8.js (original)
+++ tapestry/tapestry5/trunk/tapestry-core/src/main/resources/org/apache/tapestry/jscalendar-1.0/lang/calendar-hr-utf8.js Mon Nov 12 14:22:31 2007
@@ -4,27 +4,27 @@
 * Public License, as long as you do not remove or alter this notice.
 */
 Calendar._DN = new Array
-("Nedjelja",
- "Ponedjeljak",
- "Utorak",
- "Srijeda",
- "Četvrtak",
- "Petak",
- "Subota",
- "Nedjelja");
+    ("Nedjelja",
+        "Ponedjeljak",
+        "Utorak",
+        "Srijeda",
+        "Četvrtak",
+        "Petak",
+        "Subota",
+        "Nedjelja");
 Calendar._MN = new Array
-("Siječanj",
- "Veljača",
- "Ožujak",
- "Travanj",
- "Svibanj",
- "Lipanj",
- "Srpanj",
- "Kolovoz",
- "Rujan",
- "Listopad",
- "Studeni",
- "Prosinac");
+    ("Siječanj",
+        "Veljača",
+        "Ožujak",
+        "Travanj",
+        "Svibanj",
+        "Lipanj",
+        "Srpanj",
+        "Kolovoz",
+        "Rujan",
+        "Listopad",
+        "Studeni",
+        "Prosinac");
 
 // tooltips
 Calendar._TT = {};

Modified: tapestry/tapestry5/trunk/tapestry-core/src/main/resources/org/apache/tapestry/jscalendar-1.0/lang/calendar-hr.js
URL: http://svn.apache.org/viewvc/tapestry/tapestry5/trunk/tapestry-core/src/main/resources/org/apache/tapestry/jscalendar-1.0/lang/calendar-hr.js?rev=594319&r1=594318&r2=594319&view=diff
==============================================================================
Binary files - no diff available.

Modified: tapestry/tapestry5/trunk/tapestry-core/src/main/resources/org/apache/tapestry/jscalendar-1.0/lang/calendar-hu.js
URL: http://svn.apache.org/viewvc/tapestry/tapestry5/trunk/tapestry-core/src/main/resources/org/apache/tapestry/jscalendar-1.0/lang/calendar-hu.js?rev=594319&r1=594318&r2=594319&view=diff
==============================================================================
--- tapestry/tapestry5/trunk/tapestry-core/src/main/resources/org/apache/tapestry/jscalendar-1.0/lang/calendar-hu.js (original)
+++ tapestry/tapestry5/trunk/tapestry-core/src/main/resources/org/apache/tapestry/jscalendar-1.0/lang/calendar-hu.js Mon Nov 12 14:22:31 2007
@@ -12,14 +12,14 @@
 
 // full day names
 Calendar._DN = new Array
-("Vasárnap",
- "Hétfõ",
- "Kedd",
- "Szerda",
- "Csütörtök",
- "Péntek",
- "Szombat",
- "Vasárnap");
+    ("Vasárnap",
+        "Hétfõ",
+        "Kedd",
+        "Szerda",
+        "Csütörtök",
+        "Péntek",
+        "Szombat",
+        "Vasárnap");
 
 // Please note that the following array of short day names (and the same goes
 // for short month names, _SMN) isn't absolutely necessary. We give it here
@@ -35,44 +35,44 @@
 
 // short day names
 Calendar._SDN = new Array
-("v",
- "h",
- "k",
- "sze",
- "cs",
- "p",
- "szo",
- "v");
+    ("v",
+        "h",
+        "k",
+        "sze",
+        "cs",
+        "p",
+        "szo",
+        "v");
 
 // full month names
 Calendar._MN = new Array
-("január",
- "február",
- "március",
- "április",
- "május",
- "június",
- "július",
- "augusztus",
- "szeptember",
- "október",
- "november",
- "december");
+    ("január",
+        "február",
+        "március",
+        "április",
+        "május",
+        "június",
+        "július",
+        "augusztus",
+        "szeptember",
+        "október",
+        "november",
+        "december");
 
 // short month names
 Calendar._SMN = new Array
-("jan",
- "feb",
- "már",
- "ápr",
- "máj",
- "jún",
- "júl",
- "aug",
- "sze",
- "okt",
- "nov",
- "dec");
+    ("jan",
+        "feb",
+        "már",
+        "ápr",
+        "máj",
+        "jún",
+        "júl",
+        "aug",
+        "sze",
+        "okt",
+        "nov",
+        "dec");
 
 // tooltips
 Calendar._TT = {};
@@ -89,10 +89,10 @@
 "- használja a " + String.fromCharCode(0x2039) + ", " + String.fromCharCode(0x203a) + " gombokat a hónap kiválasztásához\n" +
 "- tartsa lenyomva az egérgombot a gyors választáshoz.";
 Calendar._TT["ABOUT_TIME"] = "\n\n" +
-"Idõ választás:\n" +
-"- kattintva növelheti az idõt\n" +
-"- shift-tel kattintva csökkentheti\n" +
-"- lenyomva tartva és húzva gyorsabban kiválaszthatja.";
+               "Idõ választás:\n" +
+               "- kattintva növelheti az idõt\n" +
+               "- shift-tel kattintva csökkentheti\n" +
+               "- lenyomva tartva és húzva gyorsabban kiválaszthatja.";
 
 Calendar._TT["PREV_YEAR"] = "Elõzõ év (tartsa nyomva a menühöz)";
 Calendar._TT["PREV_MONTH"] = "Elõzõ hónap (tartsa nyomva a menühöz)";

Modified: tapestry/tapestry5/trunk/tapestry-core/src/main/resources/org/apache/tapestry/jscalendar-1.0/lang/calendar-it.js
URL: http://svn.apache.org/viewvc/tapestry/tapestry5/trunk/tapestry-core/src/main/resources/org/apache/tapestry/jscalendar-1.0/lang/calendar-it.js?rev=594319&r1=594318&r2=594319&view=diff
==============================================================================
--- tapestry/tapestry5/trunk/tapestry-core/src/main/resources/org/apache/tapestry/jscalendar-1.0/lang/calendar-it.js (original)
+++ tapestry/tapestry5/trunk/tapestry-core/src/main/resources/org/apache/tapestry/jscalendar-1.0/lang/calendar-it.js Mon Nov 12 14:22:31 2007
@@ -12,14 +12,14 @@
 
 // full day names
 Calendar._DN = new Array
-("Domenica",
- "Lunedì",
- "Martedì",
- "Mercoledì",
- "Giovedì",
- "Venerdì",
- "Sabato",
- "Domenica");
+    ("Domenica",
+        "Lunedì",
+        "Martedì",
+        "Mercoledì",
+        "Giovedì",
+        "Venerdì",
+        "Sabato",
+        "Domenica");
 
 // Please note that the following array of short day names (and the same goes
 // for short month names, _SMN) isn't absolutely necessary. We give it here
@@ -35,44 +35,44 @@
 
 // short day names
 Calendar._SDN = new Array
-("Dom",
- "Lun",
- "Mar",
- "Mer",
- "Gio",
- "Ven",
- "Sab",
- "Dom");
+    ("Dom",
+        "Lun",
+        "Mar",
+        "Mer",
+        "Gio",
+        "Ven",
+        "Sab",
+        "Dom");
 
 // full month names
 Calendar._MN = new Array
-("Gennaio",
- "Febbraio",
- "Marzo",
- "Aprile",
- "Maggio",
- "Giugno",
- "Luglio",
- "Augosto",
- "Settembre",
- "Ottobre",
- "Novembre",
- "Dicembre");
+    ("Gennaio",
+        "Febbraio",
+        "Marzo",
+        "Aprile",
+        "Maggio",
+        "Giugno",
+        "Luglio",
+        "Augosto",
+        "Settembre",
+        "Ottobre",
+        "Novembre",
+        "Dicembre");
 
 // short month names
 Calendar._SMN = new Array
-("Gen",
- "Feb",
- "Mar",
- "Apr",
- "Mag",
- "Giu",
- "Lug",
- "Ago",
- "Set",
- "Ott",
- "Nov",
- "Dic");
+    ("Gen",
+        "Feb",
+        "Mar",
+        "Apr",
+        "Mag",
+        "Giu",
+        "Lug",
+        "Ago",
+        "Set",
+        "Ott",
+        "Nov",
+        "Dic");
 
 // tooltips
 Calendar._TT = {};
@@ -89,10 +89,10 @@
 "- Usa " + String.fromCharCode(0x2039) + ", " + String.fromCharCode(0x203a) + " per i mesi\n" +
 "- Tieni premuto a lungo il mouse per accedere alle funzioni di selezione veloce.";
 Calendar._TT["ABOUT_TIME"] = "\n\n" +
-"Selezione orario:\n" +
-"- Clicca sul numero per incrementarlo\n" +
-"- o Shift+click per decrementarlo\n" +
-"- o click e sinistra o destra per variarlo.";
+               "Selezione orario:\n" +
+               "- Clicca sul numero per incrementarlo\n" +
+               "- o Shift+click per decrementarlo\n" +
+               "- o click e sinistra o destra per variarlo.";
 
 Calendar._TT["PREV_YEAR"] = "Anno prec.(clicca a lungo per il menù)";
 Calendar._TT["PREV_MONTH"] = "Mese prec. (clicca a lungo per il menù)";

Modified: tapestry/tapestry5/trunk/tapestry-core/src/main/resources/org/apache/tapestry/jscalendar-1.0/lang/calendar-jp.js
URL: http://svn.apache.org/viewvc/tapestry/tapestry5/trunk/tapestry-core/src/main/resources/org/apache/tapestry/jscalendar-1.0/lang/calendar-jp.js?rev=594319&r1=594318&r2=594319&view=diff
==============================================================================
--- tapestry/tapestry5/trunk/tapestry-core/src/main/resources/org/apache/tapestry/jscalendar-1.0/lang/calendar-jp.js (original)
+++ tapestry/tapestry5/trunk/tapestry-core/src/main/resources/org/apache/tapestry/jscalendar-1.0/lang/calendar-jp.js Mon Nov 12 14:22:31 2007
@@ -1,26 +1,26 @@
 // ** I18N
 Calendar._DN = new Array
-("“ú",
- "ŒŽ",
- "‰Î",
- "…",
- "–Ø",
- "‹à",
- "“y",
- "“ú");
+    ("“ú",
+        "ŒŽ",
+        "‰Î",
+        "…",
+        "–Ø",
+        "‹à",
+        "“y",
+        "“ú");
 Calendar._MN = new Array
-("1ŒŽ",
- "2ŒŽ",
- "3ŒŽ",
- "4ŒŽ",
- "5ŒŽ",
- "6ŒŽ",
- "7ŒŽ",
- "8ŒŽ",
- "9ŒŽ",
- "10ŒŽ",
- "11ŒŽ",
- "12ŒŽ");
+    ("1ŒŽ",
+        "2ŒŽ",
+        "3ŒŽ",
+        "4ŒŽ",
+        "5ŒŽ",
+        "6ŒŽ",
+        "7ŒŽ",
+        "8ŒŽ",
+        "9ŒŽ",
+        "10ŒŽ",
+        "11ŒŽ",
+        "12ŒŽ");
 
 // tooltips
 Calendar._TT = {};

Modified: tapestry/tapestry5/trunk/tapestry-core/src/main/resources/org/apache/tapestry/jscalendar-1.0/lang/calendar-ko-utf8.js
URL: http://svn.apache.org/viewvc/tapestry/tapestry5/trunk/tapestry-core/src/main/resources/org/apache/tapestry/jscalendar-1.0/lang/calendar-ko-utf8.js?rev=594319&r1=594318&r2=594319&view=diff
==============================================================================
--- tapestry/tapestry5/trunk/tapestry-core/src/main/resources/org/apache/tapestry/jscalendar-1.0/lang/calendar-ko-utf8.js (original)
+++ tapestry/tapestry5/trunk/tapestry-core/src/main/resources/org/apache/tapestry/jscalendar-1.0/lang/calendar-ko-utf8.js Mon Nov 12 14:22:31 2007
@@ -14,14 +14,14 @@
 // full day names
 
 Calendar._DN = new Array
-("일요일",
- "월요일",
- "화요일",
- "수요일",
- "목요일",
- "금요일",
- "토요일",
- "일요일");
+    ("일요일",
+        "월요일",
+        "화요일",
+        "수요일",
+        "목요일",
+        "금요일",
+        "토요일",
+        "일요일");
 
 // Please note that the following array of short day names (and the same goes
 // for short month names, _SMN) isn't absolutely necessary. We give it here
@@ -37,44 +37,44 @@
 
 // short day names
 Calendar._SDN = new Array
-("일",
- "월",
- "화",
- "수",
- "목",
- "금",
- "토",
- "일");
+    ("일",
+        "월",
+        "화",
+        "수",
+        "목",
+        "금",
+        "토",
+        "일");
 
 // full month names
 Calendar._MN = new Array
-("1월",
- "2월",
- "3월",
- "4월",
- "5월",
- "6월",
- "7월",
- "8월",
- "9월",
- "10월",
- "11월",
- "12월");
+    ("1월",
+        "2월",
+        "3월",
+        "4월",
+        "5월",
+        "6월",
+        "7월",
+        "8월",
+        "9월",
+        "10월",
+        "11월",
+        "12월");
 
 // short month names
 Calendar._SMN = new Array
-("1",
- "2",
- "3",
- "4",
- "5",
- "6",
- "7",
- "8",
- "9",
- "10",
- "11",
- "12");
+    ("1",
+        "2",
+        "3",
+        "4",
+        "5",
+        "6",
+        "7",
+        "8",
+        "9",
+        "10",
+        "11",
+        "12");
 
 // tooltips
 Calendar._TT = {};
@@ -83,10 +83,10 @@
 Calendar._TT["ABOUT"] =
 "DHTML Date/Time Selector\n" +
 "(c) dynarch.com 2002-2005 / Author: Mihai Bazon\n" + // don't translate this this ;-)
-"\n"+
+"\n" +
 "최신 버전을 받으시려면 http://www.dynarch.com/projects/calendar/ 에 방문하세요\n" +
-"\n"+
-"GNU LGPL 라이센스로 배포됩니다. \n"+
+"\n" +
+"GNU LGPL 라이센스로 배포됩니다. \n" +
 "라이센스에 대한 자세한 내용은 http://gnu.org/licenses/lgpl.html 을 읽으세요." +
 "\n\n" +
 "날짜 선택:\n" +
@@ -94,10 +94,10 @@
 "- 달을 선택하려면 " + String.fromCharCode(0x2039) + ", " + String.fromCharCode(0x203a) + " 버튼을 누르세요\n" +
 "- 계속 누르고 있으면 위 값들을 빠르게 선택하실 수 있습니다.";
 Calendar._TT["ABOUT_TIME"] = "\n\n" +
-"시간 선택:\n" +
-"- 마우스로 누르면 시간이 증가합니다\n" +
-"- Shift 키와 함께 누르면 감소합니다\n" +
-"- 누른 상태에서 마우스를 움직이면 좀 더 빠르게 값이 변합니다.\n";
+               "시간 선택:\n" +
+               "- 마우스로 누르면 시간이 증가합니다\n" +
+               "- Shift 키와 함께 누르면 감소합니다\n" +
+               "- 누른 상태에서 마우스를 움직이면 좀 더 빠르게 값이 변합니다.\n";
 
 Calendar._TT["PREV_YEAR"] = "지난 해 (길게 누르면 목록)";
 Calendar._TT["PREV_MONTH"] = "지난 달 (길게 누르면 목록)";

Modified: tapestry/tapestry5/trunk/tapestry-core/src/main/resources/org/apache/tapestry/jscalendar-1.0/lang/calendar-ko.js
URL: http://svn.apache.org/viewvc/tapestry/tapestry5/trunk/tapestry-core/src/main/resources/org/apache/tapestry/jscalendar-1.0/lang/calendar-ko.js?rev=594319&r1=594318&r2=594319&view=diff
==============================================================================
--- tapestry/tapestry5/trunk/tapestry-core/src/main/resources/org/apache/tapestry/jscalendar-1.0/lang/calendar-ko.js (original)
+++ tapestry/tapestry5/trunk/tapestry-core/src/main/resources/org/apache/tapestry/jscalendar-1.0/lang/calendar-ko.js Mon Nov 12 14:22:31 2007
@@ -14,14 +14,14 @@
 // full day names
 
 Calendar._DN = new Array
-("ÀÏ¿äÀÏ",
- "¿ù¿äÀÏ",
- "È­¿äÀÏ",
- "¼ö¿äÀÏ",
- "¸ñ¿äÀÏ",
- "±Ý¿äÀÏ",
- "Åä¿äÀÏ",
- "ÀÏ¿äÀÏ");
+    ("ÀÏ¿äÀÏ",
+        "¿ù¿äÀÏ",
+        "È­¿äÀÏ",
+        "¼ö¿äÀÏ",
+        "¸ñ¿äÀÏ",
+        "±Ý¿äÀÏ",
+        "Åä¿äÀÏ",
+        "ÀÏ¿äÀÏ");
 
 // Please note that the following array of short day names (and the same goes
 // for short month names, _SMN) isn't absolutely necessary. We give it here
@@ -37,44 +37,44 @@
 
 // short day names
 Calendar._SDN = new Array
-("ÀÏ",
- "¿ù",
- "È­",
- "¼ö",
- "¸ñ",
- "±Ý",
- "Åä",
- "ÀÏ");
+    ("ÀÏ",
+        "¿ù",
+        "È­",
+        "¼ö",
+        "¸ñ",
+        "±Ý",
+        "Åä",
+        "ÀÏ");
 
 // full month names
 Calendar._MN = new Array
-("1¿ù",
- "2¿ù",
- "3¿ù",
- "4¿ù",
- "5¿ù",
- "6¿ù",
- "7¿ù",
- "8¿ù",
- "9¿ù",
- "10¿ù",
- "11¿ù",
- "12¿ù");
+    ("1¿ù",
+        "2¿ù",
+        "3¿ù",
+        "4¿ù",
+        "5¿ù",
+        "6¿ù",
+        "7¿ù",
+        "8¿ù",
+        "9¿ù",
+        "10¿ù",
+        "11¿ù",
+        "12¿ù");
 
 // short month names
 Calendar._SMN = new Array
-("1",
- "2",
- "3",
- "4",
- "5",
- "6",
- "7",
- "8",
- "9",
- "10",
- "11",
- "12");
+    ("1",
+        "2",
+        "3",
+        "4",
+        "5",
+        "6",
+        "7",
+        "8",
+        "9",
+        "10",
+        "11",
+        "12");
 
 // tooltips
 Calendar._TT = {};
@@ -83,10 +83,10 @@
 Calendar._TT["ABOUT"] =
 "DHTML Date/Time Selector\n" +
 "(c) dynarch.com 2002-2005 / Author: Mihai Bazon\n" + // don't translate this this ;-)
-"\n"+
+"\n" +
 "ÃֽŠ¹öÀüÀ» ¹ÞÀ¸½Ã·Á¸é http://www.dynarch.com/projects/calendar/ ¿¡ ¹æ¹®Çϼ¼¿ä\n" +
-"\n"+
-"GNU LGPL ¶óÀ̼¾½º·Î ¹èÆ÷µË´Ï´Ù. \n"+
+"\n" +
+"GNU LGPL ¶óÀ̼¾½º·Î ¹èÆ÷µË´Ï´Ù. \n" +
 "¶óÀ̼¾½º¿¡ ´ëÇÑ ÀÚ¼¼ÇÑ ³»¿ëÀº http://gnu.org/licenses/lgpl.html À» ÀÐÀ¸¼¼¿ä." +
 "\n\n" +
 "³¯Â¥ ¼±ÅÃ:\n" +
@@ -94,10 +94,10 @@
 "- ´ÞÀ» ¼±ÅÃÇÏ·Á¸é " + String.fromCharCode(0x2039) + ", " + String.fromCharCode(0x203a) + " ¹öÆ°À» ´©¸£¼¼¿ä\n" +
 "- °è¼Ó ´©¸£°í ÀÖÀ¸¸é À§ °ªµéÀ» ºü¸£°Ô ¼±ÅÃÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.";
 Calendar._TT["ABOUT_TIME"] = "\n\n" +
-"½Ã°£ ¼±ÅÃ:\n" +
-"- ¸¶¿ì½º·Î ´©¸£¸é ½Ã°£ÀÌ Áõ°¡ÇÕ´Ï´Ù\n" +
-"- Shift Å°¿Í ÇÔ²² ´©¸£¸é °¨¼ÒÇÕ´Ï´Ù\n" +
-"- ´©¸¥ »óÅ¿¡¼­ ¸¶¿ì½º¸¦ ¿òÁ÷À̸é Á» ´õ ºü¸£°Ô °ªÀÌ º¯ÇÕ´Ï´Ù.\n";
+               "½Ã°£ ¼±ÅÃ:\n" +
+               "- ¸¶¿ì½º·Î ´©¸£¸é ½Ã°£ÀÌ Áõ°¡ÇÕ´Ï´Ù\n" +
+               "- Shift Å°¿Í ÇÔ²² ´©¸£¸é °¨¼ÒÇÕ´Ï´Ù\n" +
+               "- ´©¸¥ »óÅ¿¡¼­ ¸¶¿ì½º¸¦ ¿òÁ÷À̸é Á» ´õ ºü¸£°Ô °ªÀÌ º¯ÇÕ´Ï´Ù.\n";
 
 Calendar._TT["PREV_YEAR"] = "Áö³­ ÇØ (±æ°Ô ´©¸£¸é ¸ñ·Ï)";
 Calendar._TT["PREV_MONTH"] = "Áö³­ ´Þ (±æ°Ô ´©¸£¸é ¸ñ·Ï)";

Modified: tapestry/tapestry5/trunk/tapestry-core/src/main/resources/org/apache/tapestry/jscalendar-1.0/lang/calendar-lt-utf8.js
URL: http://svn.apache.org/viewvc/tapestry/tapestry5/trunk/tapestry-core/src/main/resources/org/apache/tapestry/jscalendar-1.0/lang/calendar-lt-utf8.js?rev=594319&r1=594318&r2=594319&view=diff
==============================================================================
--- tapestry/tapestry5/trunk/tapestry-core/src/main/resources/org/apache/tapestry/jscalendar-1.0/lang/calendar-lt-utf8.js (original)
+++ tapestry/tapestry5/trunk/tapestry-core/src/main/resources/org/apache/tapestry/jscalendar-1.0/lang/calendar-lt-utf8.js Mon Nov 12 14:22:31 2007
@@ -11,14 +11,14 @@
 
 // full day names
 Calendar._DN = new Array
-("Sekmadienis",
- "Pirmadienis",
- "Antradienis",
- "Trečiadienis",
- "Ketvirtadienis",
- "Pentadienis",
- "Šeštadienis",
- "Sekmadienis");
+    ("Sekmadienis",
+        "Pirmadienis",
+        "Antradienis",
+        "Trečiadienis",
+        "Ketvirtadienis",
+        "Pentadienis",
+        "Šeštadienis",
+        "Sekmadienis");
 
 // Please note that the following array of short day names (and the same goes
 // for short month names, _SMN) isn't absolutely necessary. We give it here
@@ -34,44 +34,44 @@
 
 // short day names
 Calendar._SDN = new Array
-("Sek",
- "Pir",
- "Ant",
- "Tre",
- "Ket",
- "Pen",
- "Šeš",
- "Sek");
+    ("Sek",
+        "Pir",
+        "Ant",
+        "Tre",
+        "Ket",
+        "Pen",
+        "Šeš",
+        "Sek");
 
 // full month names
 Calendar._MN = new Array
-("Sausis",
- "Vasaris",
- "Kovas",
- "Balandis",
- "Gegužė",
- "Birželis",
- "Liepa",
- "Rugpjūtis",
- "Rugsėjis",
- "Spalis",
- "Lapkritis",
- "Gruodis");
+    ("Sausis",
+        "Vasaris",
+        "Kovas",
+        "Balandis",
+        "Gegužė",
+        "Birželis",
+        "Liepa",
+        "Rugpjūtis",
+        "Rugsėjis",
+        "Spalis",
+        "Lapkritis",
+        "Gruodis");
 
 // short month names
 Calendar._SMN = new Array
-("Sau",
- "Vas",
- "Kov",
- "Bal",
- "Geg",
- "Bir",
- "Lie",
- "Rgp",
- "Rgs",
- "Spa",
- "Lap",
- "Gru");
+    ("Sau",
+        "Vas",
+        "Kov",
+        "Bal",
+        "Geg",
+        "Bir",
+        "Lie",
+        "Rgp",
+        "Rgs",
+        "Spa",
+        "Lap",
+        "Gru");
 
 // tooltips
 Calendar._TT = {};
@@ -88,10 +88,10 @@
 "- Mėnesio pasirinkimas: " + String.fromCharCode(0x2039) + ", " + String.fromCharCode(0x203a) + "\n" +
 "- Nuspauskite ir laikykite pelės klavišą greitesniam pasirinkimui.";
 Calendar._TT["ABOUT_TIME"] = "\n\n" +
-"Laiko pasirinkimas:\n" +
-"- Spustelkite ant valandų arba minučių - skaičius padidės vienetu.\n" +
-"- Jei spausite kartu su Shift, skaičius sumažės.\n" +
-"- Greitam pasirinkimui spustelkite ir pajudinkite pelę.";
+               "Laiko pasirinkimas:\n" +
+               "- Spustelkite ant valandų arba minučių - skaičius padidės vienetu.\n" +
+               "- Jei spausite kartu su Shift, skaičius sumažės.\n" +
+               "- Greitam pasirinkimui spustelkite ir pajudinkite pelę.";
 
 Calendar._TT["PREV_YEAR"] = "Ankstesni metai (laikykite, jei norite meniu)";
 Calendar._TT["PREV_MONTH"] = "Ankstesnis mėnuo (laikykite, jei norite meniu)";

Modified: tapestry/tapestry5/trunk/tapestry-core/src/main/resources/org/apache/tapestry/jscalendar-1.0/lang/calendar-lt.js
URL: http://svn.apache.org/viewvc/tapestry/tapestry5/trunk/tapestry-core/src/main/resources/org/apache/tapestry/jscalendar-1.0/lang/calendar-lt.js?rev=594319&r1=594318&r2=594319&view=diff
==============================================================================
--- tapestry/tapestry5/trunk/tapestry-core/src/main/resources/org/apache/tapestry/jscalendar-1.0/lang/calendar-lt.js (original)
+++ tapestry/tapestry5/trunk/tapestry-core/src/main/resources/org/apache/tapestry/jscalendar-1.0/lang/calendar-lt.js Mon Nov 12 14:22:31 2007
@@ -11,14 +11,14 @@
 
 // full day names
 Calendar._DN = new Array
-("Sekmadienis",
- "Pirmadienis",
- "Antradienis",
- "Treèiadienis",
- "Ketvirtadienis",
- "Pentadienis",
- "Ðeðtadienis",
- "Sekmadienis");
+    ("Sekmadienis",
+        "Pirmadienis",
+        "Antradienis",
+        "Treèiadienis",
+        "Ketvirtadienis",
+        "Pentadienis",
+        "Ðeðtadienis",
+        "Sekmadienis");
 
 // Please note that the following array of short day names (and the same goes
 // for short month names, _SMN) isn't absolutely necessary. We give it here
@@ -34,44 +34,44 @@
 
 // short day names
 Calendar._SDN = new Array
-("Sek",
- "Pir",
- "Ant",
- "Tre",
- "Ket",
- "Pen",
- "Ðeð",
- "Sek");
+    ("Sek",
+        "Pir",
+        "Ant",
+        "Tre",
+        "Ket",
+        "Pen",
+        "Ðeð",
+        "Sek");
 
 // full month names
 Calendar._MN = new Array
-("Sausis",
- "Vasaris",
- "Kovas",
- "Balandis",
- "Geguþë",
- "Birþelis",
- "Liepa",
- "Rugpjûtis",
- "Rugsëjis",
- "Spalis",
- "Lapkritis",
- "Gruodis");
+    ("Sausis",
+        "Vasaris",
+        "Kovas",
+        "Balandis",
+        "Geguþë",
+        "Birþelis",
+        "Liepa",
+        "Rugpjûtis",
+        "Rugsëjis",
+        "Spalis",
+        "Lapkritis",
+        "Gruodis");
 
 // short month names
 Calendar._SMN = new Array
-("Sau",
- "Vas",
- "Kov",
- "Bal",
- "Geg",
- "Bir",
- "Lie",
- "Rgp",
- "Rgs",
- "Spa",
- "Lap",
- "Gru");
+    ("Sau",
+        "Vas",
+        "Kov",
+        "Bal",
+        "Geg",
+        "Bir",
+        "Lie",
+        "Rgp",
+        "Rgs",
+        "Spa",
+        "Lap",
+        "Gru");
 
 // tooltips
 Calendar._TT = {};
@@ -88,10 +88,10 @@
 "- Mënesio pasirinkimas: " + String.fromCharCode(0x2039) + ", " + String.fromCharCode(0x203a) + "\n" +
 "- Nuspauskite ir laikykite pelës klaviðà greitesniam pasirinkimui.";
 Calendar._TT["ABOUT_TIME"] = "\n\n" +
-"Laiko pasirinkimas:\n" +
-"- Spustelkite ant valandø arba minuèiø - skaièus padidës vienetu.\n" +
-"- Jei spausite kartu su Shift, skaièius sumaþës.\n" +
-"- Greitam pasirinkimui spustelkite ir pajudinkite pelæ.";
+               "Laiko pasirinkimas:\n" +
+               "- Spustelkite ant valandø arba minuèiø - skaièus padidës vienetu.\n" +
+               "- Jei spausite kartu su Shift, skaièius sumaþës.\n" +
+               "- Greitam pasirinkimui spustelkite ir pajudinkite pelæ.";
 
 Calendar._TT["PREV_YEAR"] = "Ankstesni metai (laikykite, jei norite meniu)";
 Calendar._TT["PREV_MONTH"] = "Ankstesnis mënuo (laikykite, jei norite meniu)";Mime
View raw message