subversion-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From matti...@apache.org
Subject svn commit: r1826557 [2/2] - /subversion/trunk/subversion/po/sv.po
Date Mon, 12 Mar 2018 15:56:43 GMT

Modified: subversion/trunk/subversion/po/sv.po
URL: http://svn.apache.org/viewvc/subversion/trunk/subversion/po/sv.po?rev=1826557&r1=1826556&r2=1826557&view=diff
==============================================================================
--- subversion/trunk/subversion/po/sv.po [UTF-8] (original)
+++ subversion/trunk/subversion/po/sv.po [UTF-8] Mon Mar 12 15:56:43 2018
@@ -110,7 +110,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: subversion 1.9\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: dev@subversion.apache.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2018-03-06 10:56+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-03-12 16:55+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2018-03-06 11:13+0100\n"
 "Last-Translator: Subversion Developers <dev@subversion.apache.org>\n"
 "Language-Team: Swedish <dev@subversion.apache.org>\n"
@@ -324,7 +324,7 @@ msgstr "Läsfel i rör"
 #. is errno on POSIX
 #: ../include/svn_error_codes.h:306 ../libsvn_subr/cmdline.c:435
 #: ../libsvn_subr/cmdline.c:466 ../libsvn_subr/cmdline.c:489 ../svn/util.c:571
-#: ../svnlook/svnlook.c:2000
+#: ../svnlook/svnlook.c:2034
 #, c-format
 msgid "Write error"
 msgstr "Fel vid skrivning"
@@ -1062,7 +1062,7 @@ msgstr "Operationen tillåter ej att kä
 msgid "Operation does not apply to directory"
 msgstr "Operationen kan ej utföras på en katalog"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1185 ../svnadmin/svnadmin.c:1747
+#: ../include/svn_error_codes.h:1185 ../svnadmin/svnadmin.c:1810
 #, c-format
 msgid "Revision range is not allowed"
 msgstr "Revisionsområde otillåtet"
@@ -1564,7 +1564,7 @@ msgid "GNOME Keyring is locked and we ar
 msgstr "GNOMEs nyckelkedja är låst och vi är inte interaktiva"
 
 #: ../libsvn_client/add.c:609 ../libsvn_client/cmdline.c:365
-#: ../libsvn_subr/opt.c:941
+#: ../libsvn_subr/opt.c:1234
 #, c-format
 msgid "'%s' ends in a reserved name"
 msgstr "\"%s\" slutar med ett reserverat namn"
@@ -1592,13 +1592,14 @@ msgid "Unsupported node kind for path '%
 msgstr "Nodtypen för sökvägen \"%s\" stöds inte"
 
 #: ../libsvn_client/add.c:908 ../libsvn_client/changelist.c:65
-#: ../libsvn_client/changelist.c:104 ../libsvn_client/deprecated.c:3098
-#: ../libsvn_client/export.c:1392 ../libsvn_client/import.c:861
+#: ../libsvn_client/changelist.c:104 ../libsvn_client/deprecated.c:3197
+#: ../libsvn_client/export.c:1389 ../libsvn_client/import.c:861
 #: ../libsvn_client/patch.c:3745 ../libsvn_client/relocate.c:155
-#: ../libsvn_client/resolved.c:120 ../libsvn_client/revert.c:149
-#: ../libsvn_client/shelve.c:194 ../libsvn_client/status.c:368
+#: ../libsvn_client/resolved.c:120 ../libsvn_client/revert.c:152
+#: ../libsvn_client/shelf.c:378 ../libsvn_client/status.c:368
 #: ../libsvn_client/switch.c:471 ../libsvn_client/update.c:701
-#: ../libsvn_client/upgrade.c:111 ../svn/util.c:990 ../svnbench/util.c:76
+#: ../libsvn_client/upgrade.c:111 ../svn/shelf-cmd.c:1053 ../svn/util.c:990
+#: ../svnbench/util.c:76
 #, c-format
 msgid "'%s' is not a local path"
 msgstr "\"%s\" är ingen lokal sökväg"
@@ -1653,7 +1654,7 @@ msgstr "URL:en \"%s\" pekar på en katal
 msgid "Target changelist name must not be empty"
 msgstr "Ändringslistan får inte ha tomt namn"
 
-#: ../libsvn_client/checkout.c:133 ../libsvn_client/export.c:1449
+#: ../libsvn_client/checkout.c:133 ../libsvn_client/export.c:1446
 #: ../svnbench/null-export-cmd.c:293
 #, c-format
 msgid "URL '%s' doesn't exist"
@@ -3460,356 +3461,356 @@ msgstr "Kan inte lösa trädkonflikten p
 msgid "Cannot resolve tree conflict on '%s' (expected an added item, but the item is not added)"
 msgstr "Kan inte lösa trädkonflikten på \"%s\" (tillagt objekt förväntades, men objektet är inte tillagt)"
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:6731 ../libsvn_client/conflicts.c:8546
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:6732 ../libsvn_client/conflicts.c:8547
 #, c-format
 msgid "If needed, a backup copy of '%s' can be found at '%s'"
 msgstr "Vid behov finns en säkerhetskopia av \"%s\" vid \"%s\""
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:7594
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:7595
 #, c-format
 msgid "Conflict resolution option '%d' requires details for tree conflict at '%s' to be fetched from the repository"
 msgstr "Konfliktlösningsvalet \"%d\" kräver att detaljer om trädkonflikten vid \"%s\" hämtas från arkivet"
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:7618
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:7619
 #, c-format
 msgid "Could not determine when '%s' was added the repository"
 msgstr "Kunde inte avgöra när \"%s\" lades till arkivet"
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:7633
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:7634
 #, c-format
 msgid "Could not determine when '%s' was deleted from the repository"
 msgstr "Kunde inte avgöra när \"%s\" raderades från arkivet"
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:7922
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:7923
 #, c-format
 msgid "Could not determine the revision in which '^/%s' was added to the repository.\n"
 msgstr "Kunde inte avgöra i vilken revision \"^/%s\" lades till arkivet.\n"
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:8026
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:8027
 #, c-format
 msgid "Conflict resolution option '%d' requires details for tree conflict at '%s' to be fetched from the repository."
 msgstr "Konfliktlösningsvalet \"%d\" kräver att detaljer om trädkonflikten vid \"%s\" hämtas från arkivet."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:8043
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:8044
 #, c-format
 msgid "Cannot resolve tree conflict on '%s' (expected a copied item, but the item is not a copy)"
 msgstr "Kan inte lösa trädkonflikten på \"%s\" (förväntade ett kopierat objekt, men objektet är inte en kopia)"
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:8054
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:8055
 #, c-format
 msgid "Could not find the revision in which '%s' was deleted from the repository"
 msgstr "Kunde inte avgöra i vilken revision \"%s\" raderades från arkivet"
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:8064
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:8065
 #, c-format
 msgid "Cannot resolve tree conflict on '%s' (expected an item copied from a revision smaller than r%ld, but the item was copied from r%ld)"
 msgstr "Kan inte lösa trädkonflikten på \"%s\" (förväntade ett objekt kopierat från en revision mindre än r%ld, men objektet kopierades från r%ld)"
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:8077
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:8078
 #, c-format
 msgid "Cannot resolve tree conflict on '%s' (expected an item copied from a revision larger than r%ld, but the item was copied from r%ld)"
 msgstr "Kan inte lösa trädkonflikten på \"%s\" (förväntade ett objekt kopierat från en revision större än r%ld, men objektet kopierades från r%ld)"
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:8096
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:8097
 #, c-format
 msgid "Cannot resolve tree conflict on '%s' (expected an item copied from '^/%s' or from '^/%s' but the item was copied from '^/%s@%ld')"
 msgstr "Kan inte lösa trädkonflikten på \"%s\" (förväntade ett objekt kopierat från \"^/%s\" eller från \"^/%s\" men objektet kopierades från \"^/%s@%ld\")"
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:8118
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:8119
 #, c-format
 msgid "Cannot resolve tree conflict on '%s' (expected an item copied from '^/%s', but the item was copied from '^/%s@%ld')"
 msgstr "Kan inte lösa trädkonflikten på \"%s\" (förväntade ett objekt kopierat från \"^/%s\", men objektet kopierades från \"^/%s@%ld\")"
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:8143
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:8144
 #, c-format
 msgid "Cannot resolve tree conflict on '%s' (expected node kind '%s' but found '%s')"
 msgstr "Kan inte lösa trädkonflikten på \"%s\" (förväntade nodtyp \"%s\" men hittade \"%s\")"
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:8310 ../libsvn_client/conflicts.c:8593
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:8311 ../libsvn_client/conflicts.c:8594
 #, c-format
 msgid "The specified conflict resolution option requires details for tree conflict at '%s' to be fetched from the repository first."
 msgstr "Det angivna konfliktlösningsvalet kräver att detaljer om trädkonflikten vid \"%s\" först hämtas från arkivet."
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:8317
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:8318
 #, c-format
 msgid "Invalid operation code '%d' recorded for conflict at '%s'"
 msgstr "Ogiltig operationskod \"%d\" registrerad för konflikten vid \"%s\""
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:8654
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:8655
 #, c-format
 msgid "Cannot resolve tree conflict on '%s' (expected a copied item at '%s', but the item is not a copy)"
 msgstr "Kan inte lösa trädkonflikten på \"%s\" (förväntade ett kopierat objekt vid \"%s\", men objektet är inte en kopia)"
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:8667
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:8668
 #, c-format
 msgid "Cannot resolve tree conflict on '%s' (could not determine origin of '%s')"
 msgstr "Kan inte lösa trädkonflikten på \"%s\" (kunde inte avgöra ursprunget för \"%s\")"
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:8687
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:8688
 #, c-format
 msgid "Cannot resolve tree conflict on '%s' (could not find common ancestor of '^/%s@%ld' and '^/%s@%ld')"
 msgstr "Kan inte lösa trädkonflikten på \"%s\" (kunde inte hitta gemensamt ursprung för \"^/%s@%ld\" och \"^/%s@%ld\")"
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:9042 ../libsvn_client/conflicts.c:9125
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:10283
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:9044 ../libsvn_client/conflicts.c:9127
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:10293
 msgid "Postpone"
 msgstr "Lös senare"
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:9043 ../libsvn_client/conflicts.c:9126
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:10284
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:9045 ../libsvn_client/conflicts.c:9128
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:10294
 msgid "skip this conflict and leave it unresolved"
 msgstr "hoppa över denna konflikt och lämna den olöst"
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:9052 ../libsvn_client/conflicts.c:9073
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:9131
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:9054 ../libsvn_client/conflicts.c:9075
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:9133
 msgid "Accept base"
 msgstr "Godta basen"
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:9053
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:9055
 msgid "discard local and incoming changes for this binary file"
 msgstr "släng bort lokala och inkommande ändringar för denna binärfil"
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:9058 ../libsvn_client/conflicts.c:9079
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:9137
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:9060 ../libsvn_client/conflicts.c:9081
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:9139
 msgid "Accept incoming"
 msgstr "Godta inkommande"
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:9059
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:9061
 msgid "accept incoming version of binary file"
 msgstr "godta inkommande version av binärfil"
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:9064 ../libsvn_client/conflicts.c:9103
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:9143 ../libsvn_client/conflicts.c:9200
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:9066 ../libsvn_client/conflicts.c:9105
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:9145 ../libsvn_client/conflicts.c:9202
 msgid "Mark as resolved"
 msgstr "Markera som löst"
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:9065
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:9067
 msgid "accept binary file as it appears in the working copy"
 msgstr "godta binärfilen som den är i arbetskopian"
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:9074
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:9076
 msgid "discard local and incoming changes for this file"
 msgstr "släng bort lokala och inkommande ändringar för denna fil"
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:9080
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:9082
 msgid "accept incoming version of entire file"
 msgstr "godta inkommande version av hela filen"
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:9085
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:9087
 msgid "Reject incoming"
 msgstr "Avslå inkommande"
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:9086
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:9088
 msgid "reject all incoming changes for this file"
 msgstr "avslå alla inkommande ändringar för denna fil"
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:9091 ../libsvn_client/conflicts.c:9149
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:9093 ../libsvn_client/conflicts.c:9151
 msgid "Accept incoming for conflicts"
 msgstr "Godta inkommande för konflikter"
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:9092
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:9094
 msgid "accept changes only where they conflict"
 msgstr "godta ändringar bara där konflikter uppstår"
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:9097 ../libsvn_client/conflicts.c:9155
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:9099 ../libsvn_client/conflicts.c:9157
 msgid "Reject conflicts"
 msgstr "Avslå konflikter"
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:9098 ../libsvn_client/conflicts.c:9156
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:9100 ../libsvn_client/conflicts.c:9158
 msgid "reject changes which conflict and accept the rest"
 msgstr "avslå ändringar som orsakar konflikter och godta resten"
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:9104
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:9106
 msgid "accept the file as it appears in the working copy"
 msgstr "godta filen som den är i arbetskopian"
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:9132
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:9134
 msgid "discard local and incoming changes for this property"
 msgstr "släng bort lokala och inkommande ändringar för denna egenskap"
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:9138
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:9140
 msgid "accept incoming version of entire property value"
 msgstr "godta inkommande version av hela egenskapsvärdet"
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:9144
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:9146
 msgid "accept working copy version of entire property value"
 msgstr "godta arbetskopians version av hela egenskapsvärdet"
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:9150
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:9152
 msgid "accept incoming changes only where they conflict"
 msgstr "godta inkommande ändringar bara där konflikter uppstår"
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:9161
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:9163
 msgid "Accept merged"
 msgstr "Godta sammanslaget"
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:9162
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:9164
 msgid "accept merged version of property value"
 msgstr "godta sammanslagen version av egenskapsvärde"
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:9201
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:9203
 msgid "accept current working copy state"
 msgstr "godta nuvarande tillstånd i arbetskopia"
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:9228
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:9230
 msgid "Update move destination"
 msgstr "Uppdatera flyttmålet"
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:9229
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:9231
 msgid "apply incoming changes to move destination"
 msgstr "utför inkommande ändringar på flyttmålet"
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:9263
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:9265
 msgid "Update any moved-away children"
 msgstr "Uppdatera bortflyttade barn om sådana finns"
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:9264
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:9266
 msgid "prepare for updating moved-away children, if any"
 msgstr "förbered för uppdatering av bortflyttade barn, om sådana finns"
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:9309
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:9311
 #, c-format
 msgid "ignore and do not add '^/%s@%ld' here"
 msgstr "hoppa över och lägg inte till \"^/%s@%ld\" här"
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:9317
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:9319
 #, c-format
 msgid "replace '^/%s@%ld' with the locally added file"
 msgstr "ersätt \"^/%s@%ld\" med den lokalt tillagda filen"
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:9322
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:9324
 #, c-format
 msgid "replace '^/%s@%ld' with the locally added directory"
 msgstr "ersätt \"^/%s@%ld\" med den lokalt tillagda katalogen"
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:9328
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:9330
 #, c-format
 msgid "replace '^/%s@%ld' with the locally added item"
 msgstr "ersätt \"^/%s@%ld\" med det lokalt tillagda objektet"
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:9333
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:9335
 #, c-format
 msgid "unexpected operation code '%d'"
 msgstr "oväntad operationskod \"%d\""
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:9337
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:9339
 msgid "Ignore incoming addition"
 msgstr "Hoppa över inkommande tillägg"
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:9383 ../libsvn_client/conflicts.c:9508
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:9385 ../libsvn_client/conflicts.c:9510
 #, c-format
 msgid "merge '^/%s@%ld' into '%s'"
 msgstr "slå samman \"^/%s@%ld\" in i \"%s\""
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:9391 ../libsvn_client/conflicts.c:9516
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:9393 ../libsvn_client/conflicts.c:9518
 #, c-format
 msgid "merge local '%s' and '^/%s@%ld'"
 msgstr "slå samman lokala \"%s\" och \"^/%s@%ld\""
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:9401
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:9403
 msgid "Merge the files"
 msgstr "Slå samman filerna"
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:9450
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:9452
 #, c-format
 msgid "delete '%s', copy '^/%s@%ld' here, and merge the files"
 msgstr "radera \"%s\", kopiera hit \"^/%s@%ld\", och slå samman filerna"
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:9460 ../libsvn_client/conflicts.c:9638
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:9462 ../libsvn_client/conflicts.c:9640
 msgid "Replace and merge"
 msgstr "Ersätt och slå samman"
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:9525
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:9527
 msgid "Merge the directories"
 msgstr "Slå samman katalogerna"
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:9572
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:9574
 #, c-format
 msgid "delete '%s' and copy '^/%s@%ld' here"
 msgstr "radera \"%s\" och kopiera hit \"^/%s@%ld\""
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:9581
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:9583
 msgid "Delete my directory and replace it with incoming directory"
 msgstr "Radera min katalog och ersätt den med inkommande katalog"
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:9628
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:9630
 #, c-format
 msgid "delete '%s', copy '^/%s@%ld' here, and merge the directories"
 msgstr "radera \"%s\", kopiera hit \"^/%s@%ld\", och slå samman katalogerna"
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:9706
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:9710
 #, c-format
 msgid "ignore the deletion of '^/%s@%ld'"
 msgstr "hoppa över raderingen av \"^/%s@%ld\""
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:9711
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:9715
 msgid "Ignore incoming deletion"
 msgstr "Hoppa över inkommande radering"
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:9761
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:9768
 #, c-format
 msgid "accept the deletion of '%s'"
 msgstr "godta borttagningen av \"%s\""
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:9768
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:9775
 msgid "Accept incoming deletion"
 msgstr "Godta inkommande radering"
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:9807
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:9814
 #, c-format
 msgid "move '%s' to '%s' and merge"
 msgstr "flytta \"%s\" till \"%s\" och slå samman"
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:9817
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:9824
 #, c-format
 msgid "move and merge local changes from '%s' into '%s'"
 msgstr "flytta och slå samman lokala ändringar från \"%s\" till \"%s\""
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:9878 ../libsvn_client/conflicts.c:9935
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:9885 ../libsvn_client/conflicts.c:9945
 msgid "Move and merge"
 msgstr "Flytta och slå samman"
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:10019
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:10029
 #, c-format
 msgid "apply changes to move destination '%s'"
 msgstr "utför ändringar på flyttmålet \"%s\""
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:10028
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:10038
 msgid "Apply to move destination"
 msgstr "Utför ändringar på flyttmålet"
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:10061 ../libsvn_client/conflicts.c:10189
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:10071 ../libsvn_client/conflicts.c:10199
 #, c-format
 msgid "Getting a list of possible move targets requires details for tree conflict at '%s' to be fetched from the repository first"
 msgstr "För att räkna upp möjliga flyttmål måste detaljer om trädkonflikten vid \"%s\" först hämtas från arkivet"
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:10114 ../libsvn_client/conflicts.c:10237
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:10124 ../libsvn_client/conflicts.c:10247
 #, c-format
 msgid "Setting a move target requires details for tree conflict at '%s' to be fetched from the repository first"
 msgstr "För att ange ett flyttmål måste detaljer om trädkonflikten vid \"%s\" först hämtas från arkivet"
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:10123 ../libsvn_client/conflicts.c:10250
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:10133 ../libsvn_client/conflicts.c:10260
 #, c-format
 msgid "Index '%d' is out of bounds of the possible move target list for '%s'"
 msgstr "Index \"%d\" är utanför listan av möjliga flyttmål för \"%s\""
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:10160
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:10170
 #, c-format
 msgid "Repository path '%s' not found in list of possible move targets for '%s'"
 msgstr "Arkivsökvägen \"%s\" fanns inte i listan av möjliga flyttmål för \"%s\""
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:10467 ../libsvn_client/conflicts.c:10516
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:10569
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:10477 ../libsvn_client/conflicts.c:10526
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:10579
 #, c-format
 msgid "Inapplicable conflict resolution option given for conflicted path '%s'"
 msgstr "Ej tillämpbart konfliktlösningsval angivet för konfliktsökväg \"%s\""
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:10789
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:10799
 #, c-format
 msgid "Property '%s' is not in conflict."
 msgstr "Egenskapen \"%s\" är inte i konflikt"
 
-#: ../libsvn_client/conflicts.c:11179 ../libsvn_wc/conflicts.c:3292
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:11189 ../libsvn_wc/conflicts.c:3327
 #, c-format
 msgid "Unable to resolve pending conflict on '%s'"
 msgstr "Kan inte lösa väntande konflikt på \"%s\""
@@ -3869,7 +3870,7 @@ msgid "Path '%s' is not a directory"
 msgstr "Sökvägen \"%s\" är ingen katalog"
 
 #: ../libsvn_client/copy.c:1131 ../libsvn_client/merge.c:10252
-#: ../svnlook/svnlook.c:1411
+#: ../svnlook/svnlook.c:1445
 #, c-format
 msgid "Path '%s' does not exist"
 msgstr "Sökvägen \"%s\" finns inte"
@@ -3943,7 +3944,7 @@ msgstr "Sökvägen \"%s\" finns inte i a
 #: ../libsvn_fs_x/dag.c:904 ../libsvn_ra_serf/commit.c:2229
 #: ../libsvn_ra_svn/client.c:1506 ../libsvn_wc/diff_editor.c:2109
 #: ../libsvn_wc/diff_editor.c:2195 ../libsvn_wc/externals.c:711
-#: ../libsvn_wc/update_editor.c:4228
+#: ../libsvn_wc/update_editor.c:4239
 #, c-format
 msgid "Checksum mismatch for '%s'"
 msgstr "Felaktig kontrollsumma för \"%s\""
@@ -3987,11 +3988,11 @@ msgstr "URL:en \"%s\" finns inte"
 msgid "Cannot specify revisions (except HEAD) with move operations"
 msgstr "Revisioner (förutom HEAD) kan ej anges vid flyttoperationer"
 
-#: ../libsvn_client/deprecated.c:1667
+#: ../libsvn_client/deprecated.c:1750
 msgid "No commits in repository"
 msgstr "Ingenting har arkiverats i arkivet"
 
-#: ../libsvn_client/deprecated.c:3052 ../libsvn_wc/deprecated.c:4202
+#: ../libsvn_client/deprecated.c:3151 ../libsvn_wc/deprecated.c:4229
 msgid "Non-recursive relocation not supported"
 msgstr "Icke-rekursiv omlokalisering otillåten"
 
@@ -4016,49 +4017,50 @@ msgstr "%s\t(finns ej)"
 msgid "%s\t(working copy)"
 msgstr "%s\t(arbetskopia)"
 
-#: ../libsvn_client/diff.c:934
+#: ../libsvn_client/diff.c:944
 #, c-format
 msgid "Cannot display: file marked as a binary type.%s"
 msgstr "Kan inte visa: filen markerad som binär.%s"
 
-#: ../libsvn_client/diff.c:1471 ../libsvn_client/merge.c:7301
+#: ../libsvn_client/diff.c:1481 ../libsvn_client/merge.c:7301
 #: ../libsvn_client/merge.c:10654
 msgid "Not all required revisions are specified"
 msgstr "Alla revisioner som krävs angavs inte"
 
-#: ../libsvn_client/diff.c:1485
+#: ../libsvn_client/diff.c:1495
 msgid "At least one revision must be something other than BASE or WORKING when diffing a URL"
 msgstr "Åtminstone en revision måste vara något annat än BASE eller WORKING för diff av en URL"
 
-#: ../libsvn_client/diff.c:1522
+#: ../libsvn_client/diff.c:1532
 #, c-format
 msgid "Diff target '%s' was not found in the repository at revision '%ld'"
 msgstr "\"%s\" fanns inte i revision %ld i arkivet"
 
-#: ../libsvn_client/diff.c:1527
+#: ../libsvn_client/diff.c:1537
 #, c-format
 msgid "Diff target '%s' was not found in the repository at revision '%ld' or '%ld'"
 msgstr "\"%s\" fanns inte i revision %ld eller %ld i arkivet"
 
-#: ../libsvn_client/diff.c:1703
+#: ../libsvn_client/diff.c:1713
 #, c-format
 msgid "Diff target '%s' was not found in the repository at revisions '%ld' and '%ld'"
 msgstr "\"%s\" fanns inte i revision %ld och %ld i arkivet"
 
-#: ../libsvn_client/diff.c:1708
+#: ../libsvn_client/diff.c:1718
 #, c-format
 msgid "Diff targets '%s' and '%s' were not found in the repository at revisions '%ld' and '%ld'"
 msgstr "\"%s\" och \"%s\" fanns inte i revision %ld och %ld i arkivet"
 
-#: ../libsvn_client/diff.c:1807
-msgid "Sorry, svn_client_diff6 was called in a way that is not yet supported"
+#: ../libsvn_client/diff.c:1817
+#, fuzzy
+msgid "Sorry, svn_client_diff7 was called in a way that is not yet supported"
 msgstr "Tyvärr anropades svn_client_diff6 på ett sätt som inte stöds ännu"
 
-#: ../libsvn_client/diff.c:1847
-msgid "Only diffs between a path's text-base and its working files are supported at this time"
-msgstr "Endast skillnader mellan en arbetskopias textbas och arbetsfilerna stöds för närvarande"
+#: ../libsvn_client/diff.c:1857
+msgid "A non-URL diff at this time must be either from a path's base to the same path's working version or between the working versions of two paths"
+msgstr ""
 
-#: ../libsvn_client/diff.c:2551 ../libsvn_client/diff.c:2638
+#: ../libsvn_client/diff.c:2632 ../libsvn_client/diff.c:2696
 msgid "Cannot ignore properties and show only properties at the same time"
 msgstr "Kan inte samtidigt bortse från egenskaper och bara visa egenskaper"
 
@@ -4076,7 +4078,7 @@ msgstr "\"%s\" är inte ett giltigt rads
 msgid "Destination directory exists, and will not be overwritten unless forced"
 msgstr "Destinationskatalogen finns och kommer inte att skrivas över om det inte framtvingas"
 
-#: ../libsvn_client/export.c:265 ../libsvn_client/export.c:1529
+#: ../libsvn_client/export.c:265 ../libsvn_client/export.c:1526
 #: ../libsvn_wc/adm_crawler.c:1270 ../libsvn_wc/copy.c:651
 #: ../libsvn_wc/crop.c:239 ../libsvn_wc/crop.c:342 ../libsvn_wc/info.c:377
 #: ../libsvn_wc/node.c:529 ../libsvn_wc/props.c:202 ../libsvn_wc/status.c:2728
@@ -4097,14 +4099,14 @@ msgstr "Destinationskatalogen finns och
 msgid "The node '%s' was not found."
 msgstr "Noden \"%s\" kunde inte hittas."
 
-#: ../libsvn_client/export.c:285 ../libsvn_client/export.c:1182
-#: ../libsvn_client/export.c:1237
+#: ../libsvn_client/export.c:285 ../libsvn_client/export.c:1181
+#: ../libsvn_client/export.c:1235
 #, c-format
 msgid "Destination file '%s' exists, and will not be overwritten unless forced"
 msgstr "Destinationsfilen \"%s\" finns och kommer inte att skrivas över om det inte framtvingas"
 
-#: ../libsvn_client/export.c:291 ../libsvn_client/export.c:1187
-#: ../libsvn_client/export.c:1242
+#: ../libsvn_client/export.c:291 ../libsvn_client/export.c:1186
+#: ../libsvn_client/export.c:1240
 #, c-format
 msgid "Destination '%s' exists. Cannot overwrite directory with non-directory"
 msgstr "Destinationen \"%s\" finns redan. En katalog kan inte skrivas över med något som inte är en katalog"
@@ -4646,15 +4648,30 @@ msgstr "Sökvägen \"%s\" saknar senaste
 msgid "Unrecognized revision type requested for '%s'"
 msgstr "Okänd revisionstyp begärd för \"%s\""
 
-#: ../libsvn_client/shelve.c:56
+#: ../libsvn_client/shelf.c:58
 msgid "Shelf name cannot be the empty string"
 msgstr "Hyllnamnet kan inte vara tomma strängen"
 
-#: ../libsvn_client/shelve.c:84
+#: ../libsvn_client/shelf.c:86
 #, c-format
 msgid "Shelve: Bad encoded name '%s'"
 msgstr "Shelve: Felaktigt kodat namn \"%s\""
 
+#: ../libsvn_client/shelf.c:148
+#, fuzzy, c-format
+msgid "shelf '%s': no versions available"
+msgstr "\"%s\": ingen låsidentifierare tillgänglig"
+
+#: ../libsvn_client/shelf.c:152
+#, c-format
+msgid "shelf '%s' has no version %d: max version is %d"
+msgstr ""
+
+#: ../libsvn_client/shelf.c:455
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Shelf '%s' not found"
+msgstr "\"%s\" finns inte"
+
 #: ../libsvn_client/status.c:422 ../libsvn_client/status.c:601
 #: ../libsvn_wc/lock.c:564 ../libsvn_wc/lock.c:856 ../libsvn_wc/lock.c:1542
 #: ../libsvn_wc/wc_db.c:13629 ../libsvn_wc/wc_db_wcroot.c:722
@@ -4683,7 +4700,7 @@ msgid "Directory '%s' has no URL"
 msgstr "Katalogen \"%s\" saknar URL"
 
 #: ../libsvn_client/switch.c:215 ../libsvn_ra_local/ra_plugin.c:236
-#: ../libsvn_ra_local/ra_plugin.c:326 ../libsvn_wc/update_editor.c:4921
+#: ../libsvn_ra_local/ra_plugin.c:326 ../libsvn_wc/update_editor.c:4932
 #, c-format
 msgid ""
 "'%s'\n"
@@ -4838,15 +4855,15 @@ msgstr "Sökvägen \"%s\" måste vara in
 msgid "Failed to delete mmap '%s'"
 msgstr "Kunde inte ta bort minnesmappning \"%s\""
 
-#: ../libsvn_diff/parse-diff.c:368
+#: ../libsvn_diff/parse-diff.c:373
 msgid "Unexpected data in base85 section"
 msgstr "Oväntad data i base85-sektion"
 
-#: ../libsvn_diff/parse-diff.c:437
+#: ../libsvn_diff/parse-diff.c:442
 msgid "Base85 data expands to longer than declared filesize"
 msgstr "Base85-data expanderas till mer än deklarerad filstorlek"
 
-#: ../libsvn_diff/parse-diff.c:441
+#: ../libsvn_diff/parse-diff.c:446
 msgid "Base85 data expands to smaller than declared filesize"
 msgstr "Base85-data expanderas till mindre än deklarerad filstorlek"
 
@@ -7103,7 +7120,7 @@ msgstr "URL:en \"%s\" är inte ett barn
 msgid "'%s' path not found"
 msgstr "Sökvägen \"%s\" finns inte"
 
-#: ../libsvn_ra_local/ra_plugin.c:1692 ../libsvn_ra_serf/options.c:759
+#: ../libsvn_ra_local/ra_plugin.c:1692 ../libsvn_ra_serf/options.c:777
 #: ../libsvn_ra_svn/client.c:3093
 #, c-format
 msgid "Don't know anything about capability '%s'"
@@ -7179,7 +7196,7 @@ msgstr "REPORT-svaret innehöll inte de
 msgid "Got unrecognized encoding '%s'"
 msgstr "Okänd kodning \"%s\""
 
-#: ../libsvn_ra_serf/list.c:126 ../libsvn_ra_serf/log.c:172
+#: ../libsvn_ra_serf/list.c:113 ../libsvn_ra_serf/log.c:172
 #, c-format
 msgid "Unsupported encoding '%s'"
 msgstr "Kodningen \"%s\" stöds ej"
@@ -7246,34 +7263,39 @@ msgstr "När egenskapen \"%s\" på \"%s\
 msgid "While handling the '%s' path:"
 msgstr "När sökvägen \"%s\" behandlades:"
 
-#: ../libsvn_ra_serf/options.c:473
+#: ../libsvn_ra_serf/options.c:413
+#, c-format
+msgid "The server at '%s' does not support the HTTP/DAV protocol"
+msgstr ""
+
+#: ../libsvn_ra_serf/options.c:491
 msgid "The OPTIONS response did not include the youngest revision"
 msgstr "OPTIONS-svaret innehöll inte den yngsta revisionen"
 
-#: ../libsvn_ra_serf/options.c:514
+#: ../libsvn_ra_serf/options.c:532
 msgid "The OPTIONS response did not include the requested activity-collection-set value"
 msgstr "OPTIONS-svaret innehöll inte det efterfrågade värdet på \"activity-collection-set\""
 
-#: ../libsvn_ra_serf/options.c:556
+#: ../libsvn_ra_serf/options.c:574
 msgid "Location header not set on redirect response"
 msgstr "Platshuvud inte satt i omriktningssvar"
 
-#: ../libsvn_ra_serf/options.c:586 ../libsvn_ra_serf/util.c:1835
+#: ../libsvn_ra_serf/options.c:604 ../libsvn_ra_serf/util.c:1835
 #, c-format
 msgid "Repository moved permanently to '%s'"
 msgstr "Arkivet har permanent flyttats till \"%s\""
 
-#: ../libsvn_ra_serf/options.c:587 ../libsvn_ra_serf/util.c:1836
+#: ../libsvn_ra_serf/options.c:605 ../libsvn_ra_serf/util.c:1836
 #, c-format
 msgid "Repository moved temporarily to '%s'"
 msgstr "Arkivet har tillfälligt flyttats till \"%s\""
 
-#: ../libsvn_ra_serf/options.c:742
+#: ../libsvn_ra_serf/options.c:760
 #, c-format
 msgid "Don't know how to handle '%s' for capability '%s'"
 msgstr "Kan inte hantera \"%s\" för förmåga \"%s\""
 
-#: ../libsvn_ra_serf/options.c:766
+#: ../libsvn_ra_serf/options.c:784
 #, c-format
 msgid "Attempt to fetch capability '%s' resulted in '%s'"
 msgstr "Ett försök att hämta förmåga \"%s\" resulterade i \"%s\""
@@ -8103,17 +8125,17 @@ msgstr "Delta-djupet \"exclude\" stöds
 msgid "Invalid editor anchoring; at least one of the input paths is not a directory and there was no source entry"
 msgstr "Editeringen börjar på ett ogiltigt ställe; minst en av sökvägarna är ingen katalog och det fanns ingen källpost"
 
-#: ../libsvn_repos/deprecated.c:715 ../svnadmin/svnadmin.c:988
+#: ../libsvn_repos/deprecated.c:715 ../svnadmin/svnadmin.c:1051
 #, c-format
 msgid "* Dumped revision %ld.\n"
 msgstr "* Dumpade revision %ld.\n"
 
-#: ../libsvn_repos/deprecated.c:721 ../svnadmin/svnadmin.c:994
+#: ../libsvn_repos/deprecated.c:721 ../svnadmin/svnadmin.c:1057
 #, c-format
 msgid "* Verified revision %ld.\n"
 msgstr "* Verifierade revision %ld.\n"
 
-#: ../libsvn_repos/deprecated.c:729 ../svnadmin/svnadmin.c:1042
+#: ../libsvn_repos/deprecated.c:729 ../svnadmin/svnadmin.c:1105
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -8124,7 +8146,7 @@ msgstr ""
 "------- Arkiverade revision %ld >>>\n"
 "\n"
 
-#: ../libsvn_repos/deprecated.c:735 ../svnadmin/svnadmin.c:1048
+#: ../libsvn_repos/deprecated.c:735 ../svnadmin/svnadmin.c:1111
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -8135,36 +8157,36 @@ msgstr ""
 "------- Arkiverade ny revision %ld (från originalrevisionen %ld) >>>\n"
 "\n"
 
-#: ../libsvn_repos/deprecated.c:748 ../svnadmin/svnadmin.c:1061
+#: ../libsvn_repos/deprecated.c:748 ../svnadmin/svnadmin.c:1124
 #, c-format
 msgid "   * editing path : %s ..."
 msgstr "   * editerar sökvägen: %s ..."
 
-#: ../libsvn_repos/deprecated.c:754 ../svnadmin/svnadmin.c:1067
+#: ../libsvn_repos/deprecated.c:754 ../svnadmin/svnadmin.c:1130
 #, c-format
 msgid "   * deleting path : %s ..."
 msgstr "   * raderar sökvägen: %s ..."
 
-#: ../libsvn_repos/deprecated.c:760 ../svnadmin/svnadmin.c:1073
+#: ../libsvn_repos/deprecated.c:760 ../svnadmin/svnadmin.c:1136
 #, c-format
 msgid "   * adding path : %s ..."
 msgstr "   * lägger till sökvägen: %s ..."
 
-#: ../libsvn_repos/deprecated.c:766 ../svnadmin/svnadmin.c:1079
+#: ../libsvn_repos/deprecated.c:766 ../svnadmin/svnadmin.c:1142
 #, c-format
 msgid "   * replacing path : %s ..."
 msgstr "   * ersätter sökvägen: %s ..."
 
-#: ../libsvn_repos/deprecated.c:776 ../svnadmin/svnadmin.c:1088
+#: ../libsvn_repos/deprecated.c:776 ../svnadmin/svnadmin.c:1151
 msgid " done.\n"
 msgstr " klart.\n"
 
-#: ../libsvn_repos/deprecated.c:786 ../svnadmin/svnadmin.c:1097
+#: ../libsvn_repos/deprecated.c:786 ../svnadmin/svnadmin.c:1160
 #, c-format
 msgid "<<< Started new transaction, based on original revision %ld\n"
 msgstr "<<< Startade ny transaktion, baserad på originalrevisionen %ld\n"
 
-#: ../libsvn_repos/deprecated.c:793 ../svnadmin/svnadmin.c:1110
+#: ../libsvn_repos/deprecated.c:793 ../svnadmin/svnadmin.c:1173
 #, c-format
 msgid " removing '\\r' from %s ..."
 msgstr " tar bort \"\\r\" från %s ..."
@@ -9066,7 +9088,8 @@ msgstr "Kan inte beräkna begärt datum"
 msgid "Can't expand time"
 msgstr "Kan inte dela upp tid"
 
-#: ../libsvn_subr/deprecated.c:365 ../libsvn_subr/opt.c:302
+#: ../libsvn_subr/deprecated.c:365 ../libsvn_subr/opt.c:410
+#: ../libsvn_subr/opt.c:513
 msgid ""
 "\n"
 "Valid options:\n"
@@ -9074,7 +9097,8 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Giltiga flaggor:\n"
 
-#: ../libsvn_subr/deprecated.c:441 ../libsvn_subr/opt.c:426
+#: ../libsvn_subr/deprecated.c:441 ../libsvn_subr/opt.c:693
+#: ../libsvn_subr/opt.c:719
 #, c-format
 msgid ""
 "\"%s\": unknown command.\n"
@@ -9083,8 +9107,8 @@ msgstr ""
 "\"%s\": okänt kommando.\n"
 "\n"
 
-#: ../libsvn_subr/deprecated.c:619 ../libsvn_subr/opt.c:1241
-#: ../svnrdump/svnrdump.c:597
+#: ../libsvn_subr/deprecated.c:619 ../libsvn_subr/opt.c:1534
+#: ../libsvn_subr/opt.c:1584 ../svnrdump/svnrdump.c:603
 #, c-format
 msgid "Type '%s help' for usage.\n"
 msgstr "Skriv \"%s help\" för användning.\n"
@@ -9703,11 +9727,11 @@ msgstr "Kan inte låsa upp mutex"
 msgid "Can't get module file name"
 msgstr "Kan inte erhålla modulens filnamn"
 
-#: ../libsvn_subr/opt.c:189
+#: ../libsvn_subr/opt.c:273
 msgid " ARG"
 msgstr " ARG"
 
-#: ../libsvn_subr/opt.c:324
+#: ../libsvn_subr/opt.c:432 ../libsvn_subr/opt.c:535
 msgid ""
 "\n"
 "Global options:\n"
@@ -9715,37 +9739,37 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Globala flaggor:\n"
 
-#: ../libsvn_subr/opt.c:827
+#: ../libsvn_subr/opt.c:1120
 #, c-format
 msgid "Syntax error parsing peg revision '%s'; did you mean '%s@'?"
 msgstr "Syntaxfel i den fixerade revisionen \"%s\"; menade du \"%s@\"?"
 
-#: ../libsvn_subr/opt.c:833
+#: ../libsvn_subr/opt.c:1126
 #, c-format
 msgid "Syntax error parsing peg revision '%s'"
 msgstr "Syntaxfel i den fixerade revisionen \"%s\""
 
-#: ../libsvn_subr/opt.c:970
+#: ../libsvn_subr/opt.c:1263
 msgid "Revision property pair is empty"
 msgstr "Revisionsegenskapsparet är tomt"
 
-#: ../libsvn_subr/opt.c:990 ../svn/propedit-cmd.c:87 ../svn/propget-cmd.c:337
+#: ../libsvn_subr/opt.c:1283 ../svn/propedit-cmd.c:87 ../svn/propget-cmd.c:337
 #: ../svn/propset-cmd.c:68
 #, c-format
 msgid "'%s' is not a valid Subversion property name"
 msgstr "\"%s\" är inget giltigt namn på en Subversion-egenskap"
 
-#: ../libsvn_subr/opt.c:1066
+#: ../libsvn_subr/opt.c:1359
 #, c-format
 msgid "URL '%s' contains a '..' element"
 msgstr "URL:en \"%s\" innehåller ett \"..\"-element"
 
-#: ../libsvn_subr/opt.c:1099
+#: ../libsvn_subr/opt.c:1392
 #, c-format
 msgid "Error resolving case of '%s'"
 msgstr "Kunde inte ta reda på skiftläge för \"%s\""
 
-#: ../libsvn_subr/opt.c:1121
+#: ../libsvn_subr/opt.c:1414
 #, c-format
 msgid ""
 "%s, version %s\n"
@@ -9756,7 +9780,7 @@ msgstr ""
 "  kompilerad %s %s på %s\n"
 "\n"
 
-#: ../libsvn_subr/opt.c:1138
+#: ../libsvn_subr/opt.c:1431
 msgid ""
 "System information:\n"
 "\n"
@@ -9764,21 +9788,21 @@ msgstr ""
 "Systeminformation:\n"
 "\n"
 
-#: ../libsvn_subr/opt.c:1139
+#: ../libsvn_subr/opt.c:1432
 #, c-format
 msgid "* running on %s\n"
 msgstr "* kör på %s\n"
 
-#: ../libsvn_subr/opt.c:1143
+#: ../libsvn_subr/opt.c:1436
 #, c-format
 msgid " - %s\n"
 msgstr " - %s\n"
 
-#: ../libsvn_subr/opt.c:1153
+#: ../libsvn_subr/opt.c:1446
 msgid "* linked dependencies:\n"
 msgstr "* länkade beroenden:\n"
 
-#: ../libsvn_subr/opt.c:1178
+#: ../libsvn_subr/opt.c:1471
 msgid "* loaded shared libraries:\n"
 msgstr "* inlästa delat bibliotek:\n"
 
@@ -10063,19 +10087,19 @@ msgstr "Filen \"%s\" har inkonsekventa r
 msgid "Can't read special file: File '%s' not found"
 msgstr "Kan inte läsa specialfil: Filen \"%s\" hittades ej"
 
-#: ../libsvn_subr/sysinfo.c:1238
+#: ../libsvn_subr/sysinfo.c:1239
 msgid "Intel"
 msgstr "Intel"
 
-#: ../libsvn_subr/sysinfo.c:1239
+#: ../libsvn_subr/sysinfo.c:1240
 msgid "Intel 64-bit"
 msgstr "64-bitars Intel"
 
-#: ../libsvn_subr/sysinfo.c:1240
+#: ../libsvn_subr/sysinfo.c:1241
 msgid "PowerPC"
 msgstr "PowerPC"
 
-#: ../libsvn_subr/sysinfo.c:1241
+#: ../libsvn_subr/sysinfo.c:1242
 msgid "PowerPC 64-bit"
 msgstr "64-bitars PowerPC"
 
@@ -10313,17 +10337,17 @@ msgstr "Revisionen %ld stämmer inte med
 msgid "URL '%s' (uuid: '%s') doesn't match existing URL '%s' (uuid: '%s') in '%s'"
 msgstr "URL:en \"%s\" (UUID: \"%s\") stämmer inte med den existerande URL:en \"%s\" (UUID: \"%s\") i \"%s\""
 
-#: ../libsvn_wc/adm_ops.c:313 ../libsvn_wc/update_editor.c:5334
+#: ../libsvn_wc/adm_ops.c:313 ../libsvn_wc/update_editor.c:5345
 #, c-format
 msgid "Can't find parent directory's node while trying to add '%s'"
 msgstr "Kunde inte hitta föräldrakatalogens nod när \"%s\" skulle läggas till"
 
-#: ../libsvn_wc/adm_ops.c:322 ../libsvn_wc/update_editor.c:5328
+#: ../libsvn_wc/adm_ops.c:322 ../libsvn_wc/update_editor.c:5339
 #, c-format
 msgid "Can't add '%s' to a parent directory scheduled for deletion"
 msgstr "Kan inte lägga till \"%s\" i en föräldrakatalog som är schemalagd för radering"
 
-#: ../libsvn_wc/adm_ops.c:329 ../libsvn_wc/update_editor.c:5341
+#: ../libsvn_wc/adm_ops.c:329 ../libsvn_wc/update_editor.c:5352
 #, c-format
 msgid "Can't schedule an addition of '%s' below a not-directory node"
 msgstr "Kan inte schemalägga ett tillägg av \"%s\" under en nod som inte är en katalog"
@@ -10361,78 +10385,78 @@ msgstr "För gammalt loggformat; var god
 msgid "Not a conflict skel"
 msgstr "Inte ett konfliktskelett"
 
-#: ../libsvn_wc/conflicts.c:608 ../libsvn_wc/conflicts.c:705
+#: ../libsvn_wc/conflicts.c:624 ../libsvn_wc/conflicts.c:721
 msgid "Not a completed conflict skel"
 msgstr "Inte ett fullständigt konfliktskelett"
 
-#: ../libsvn_wc/conflicts.c:786 ../libsvn_wc/conflicts.c:859
-#: ../libsvn_wc/conflicts.c:949
+#: ../libsvn_wc/conflicts.c:802 ../libsvn_wc/conflicts.c:875
+#: ../libsvn_wc/conflicts.c:966
 msgid "Conflict not set"
 msgstr "Konflikt inte satt"
 
-#: ../libsvn_wc/conflicts.c:1316 ../libsvn_wc/conflicts.c:1991
-#: ../libsvn_wc/conflicts.c:2036
+#: ../libsvn_wc/conflicts.c:1350 ../libsvn_wc/conflicts.c:2025
+#: ../libsvn_wc/conflicts.c:2070
 msgid "Conflict callback violated API: returned no results"
 msgstr "Konfliktprocedur bröt mot API:et: returnerade inga resultat"
 
-#: ../libsvn_wc/conflicts.c:1359
+#: ../libsvn_wc/conflicts.c:1393
 msgid "Conflict callback violated API: returned no merged file"
 msgstr "Konfliktprocedur bröt mot API:et: returnerade ingen sammanslagen fil"
 
-#: ../libsvn_wc/conflicts.c:1646
+#: ../libsvn_wc/conflicts.c:1680
 #, c-format
 msgid "Conflict on '%s' cannot be resolved to 'theirs-conflict' or 'mine-conflict' because a merged version of the file cannot be created."
 msgstr "Konflikt på \"%s\" kan inte lösas till \"theirs-conflict\" eller \"mine-conflict\" eftersom en sammanslagen version av filen inte kan skapas."
 
-#: ../libsvn_wc/conflicts.c:1691
+#: ../libsvn_wc/conflicts.c:1725
 #, c-format
 msgid "Conflict on '%s' could not be resolved because the chosen version of the file is not available."
 msgstr "Konflikt på \"%s\" kan inte lösas eftersom den valda versionen av filen inte finns."
 
-#: ../libsvn_wc/conflicts.c:2506
+#: ../libsvn_wc/conflicts.c:2540
 msgid "Invalid 'conflict_result' argument"
 msgstr "Ogiltigt \"conflict_result\"-argument"
 
-#: ../libsvn_wc/conflicts.c:2768 ../libsvn_wc/conflicts.c:2813
+#: ../libsvn_wc/conflicts.c:2803 ../libsvn_wc/conflicts.c:2848
 #, c-format
 msgid "Tree conflict can only be resolved to 'working' or 'mine-conflict' state; '%s' not resolved"
 msgstr "Trädkonflikt kan endast lösas till tillstånden \"working\" eller \"mine-conflict\"; \"%s\" ej löst"
 
-#: ../libsvn_wc/conflicts.c:2840
+#: ../libsvn_wc/conflicts.c:2875
 #, c-format
 msgid "Tree conflict can only be resolved to 'working' state; '%s' is no longer moved"
 msgstr "Trädkonflikt kan endast lösas till tillståndet \"working\"; \"%s\" har inte längre flyttats"
 
-#: ../libsvn_wc/conflicts.c:2858
+#: ../libsvn_wc/conflicts.c:2893
 #, c-format
 msgid "Tree conflict can only be resolved to 'working' state; '%s' not resolved"
 msgstr "Trädkonflikt kan endast lösas till tillståndet \"working\"; \"%s\" ej löst"
 
-#: ../libsvn_wc/conflicts.c:3035
+#: ../libsvn_wc/conflicts.c:3070
 msgid "No conflict-callback and no pre-defined conflict-choice provided"
 msgstr "Ingen konfliktprocedur och inget fördefinierad konfliktval tillhandahölls"
 
-#: ../libsvn_wc/conflicts.c:3304
+#: ../libsvn_wc/conflicts.c:3339
 #, c-format
 msgid "Unable to resolve conflicts on '%s'"
 msgstr "Kan inte lösa konflikten på \"%s\""
 
-#: ../libsvn_wc/conflicts.c:3495 ../libsvn_wc/conflicts.c:3581
-#: ../libsvn_wc/conflicts.c:3660 ../libsvn_wc/conflicts.c:3746
-#: ../libsvn_wc/conflicts.c:3813
+#: ../libsvn_wc/conflicts.c:3530 ../libsvn_wc/conflicts.c:3616
+#: ../libsvn_wc/conflicts.c:3695 ../libsvn_wc/conflicts.c:3781
+#: ../libsvn_wc/conflicts.c:3848
 #, c-format
 msgid "Unexpected conflict operation '%s' on '%s'"
 msgstr "Oväntad konfliktsoperation \"%s\" på \"%s\""
 
-#: ../libsvn_wc/conflicts.c:3503 ../libsvn_wc/conflicts.c:3588
-#: ../libsvn_wc/conflicts.c:3666 ../libsvn_wc/conflicts.c:3752
-#: ../libsvn_wc/conflicts.c:3819
+#: ../libsvn_wc/conflicts.c:3538 ../libsvn_wc/conflicts.c:3623
+#: ../libsvn_wc/conflicts.c:3701 ../libsvn_wc/conflicts.c:3787
+#: ../libsvn_wc/conflicts.c:3854
 #, c-format
 msgid "Unexpected conflict reason '%s' on '%s'"
 msgstr "Oväntad konfliktorsak \"%s\" på \"%s\""
 
-#: ../libsvn_wc/conflicts.c:3594 ../libsvn_wc/conflicts.c:3672
-#: ../libsvn_wc/conflicts.c:3758 ../libsvn_wc/conflicts.c:3825
+#: ../libsvn_wc/conflicts.c:3629 ../libsvn_wc/conflicts.c:3707
+#: ../libsvn_wc/conflicts.c:3793 ../libsvn_wc/conflicts.c:3860
 #, c-format
 msgid "Unexpected conflict action '%s' on '%s'"
 msgstr "Oväntad konflikthandling \"%s\" på \"%s\""
@@ -10561,7 +10585,7 @@ msgstr "\"%s\" representerar arkivroten
 msgid "File '%s' has local modifications"
 msgstr "Filen \"%s\" har lokala ändringar"
 
-#: ../libsvn_wc/deprecated.c:2393
+#: ../libsvn_wc/deprecated.c:2420
 #, c-format
 msgid "Unexpectedly found '%s': path is marked 'missing'"
 msgstr "Hittade \"%s\", vilket var oväntat: sökvägen är markerad som \"saknad\""
@@ -11096,31 +11120,31 @@ msgstr ""
 msgid "'%s' is not valid as filename in directory '%s'"
 msgstr "\"%s\" är inte giltig som filnamn i katalogen \"%s\""
 
-#: ../libsvn_wc/update_editor.c:1507
+#: ../libsvn_wc/update_editor.c:1511
 #, c-format
 msgid "Unexpected attempt to add a node at path '%s'"
 msgstr "Oväntat försök att lägga till en nod vid sökvägen \"%s\""
 
-#: ../libsvn_wc/update_editor.c:1518
+#: ../libsvn_wc/update_editor.c:1522
 #, c-format
 msgid "Unexpected attempt to edit, delete, or replace a node at path '%s'"
 msgstr "Oväntat försök att ändra, radera eller ersätta en nod vid sökvägen \"%s\""
 
-#: ../libsvn_wc/update_editor.c:1899
+#: ../libsvn_wc/update_editor.c:1904
 #, c-format
 msgid "Failed to add directory '%s': object of the same name as the administrative directory"
 msgstr "Kunde inte lägga till katalogen \"%s\": objektet har samma namn som förvaltningskatalogen"
 
-#: ../libsvn_wc/update_editor.c:2572
+#: ../libsvn_wc/update_editor.c:2580
 msgid "Couldn't do property merge"
 msgstr "Kunde inte slå ihop egenskaper"
 
-#: ../libsvn_wc/update_editor.c:3111
+#: ../libsvn_wc/update_editor.c:3119
 #, c-format
 msgid "Failed to add file '%s': object of the same name as the administrative directory"
 msgstr "Misslyckades att lägga till filen \"%s\": objektet har samma namn som förvaltningskatalogen"
 
-#: ../libsvn_wc/update_editor.c:3650
+#: ../libsvn_wc/update_editor.c:3661
 #, c-format
 msgid ""
 "Checksum mismatch for '%s':\n"
@@ -11131,22 +11155,22 @@ msgstr ""
 "  väntad: %s\n"
 "  lagrad: %s\n"
 
-#: ../libsvn_wc/update_editor.c:5309
+#: ../libsvn_wc/update_editor.c:5320
 #, c-format
 msgid "Node '%s' exists."
 msgstr "Noden \"%s\" finns redan."
 
-#: ../libsvn_wc/update_editor.c:5369
+#: ../libsvn_wc/update_editor.c:5380
 #, c-format
 msgid "Copyfrom-url '%s' has different repository root than '%s'"
 msgstr "URL:en för kopieringskällan till \"%s\" har annan arkivrot än \"%s\""
 
-#: ../libsvn_wc/update_editor.c:5581
+#: ../libsvn_wc/update_editor.c:5592
 #, c-format
 msgid "'%s' is not an unmodified copied directory"
 msgstr "\"%s\" är inte en oförändrad kopierad katalog"
 
-#: ../libsvn_wc/update_editor.c:5592
+#: ../libsvn_wc/update_editor.c:5603
 #, c-format
 msgid "Copyfrom '%s' doesn't match original location of '%s'"
 msgstr "Kopieringskällan \"%s\" motsvarar inte den ursprungliga platsen \"%s\""
@@ -11434,46 +11458,46 @@ msgstr "Den orörda texten med MD5-kontr
 msgid "'%s' is not deleted"
 msgstr "\"%s\" är inte raderad"
 
-#: ../libsvn_wc/wc_db_update_move.c:459 ../libsvn_wc/wc_db_update_move.c:483
+#: ../libsvn_wc/wc_db_update_move.c:464 ../libsvn_wc/wc_db_update_move.c:488
 #, c-format
 msgid "'%s' already in conflict"
 msgstr "\"%s\" är redan i konflikt"
 
-#: ../libsvn_wc/wc_db_update_move.c:1621
+#: ../libsvn_wc/wc_db_update_move.c:1627
 msgid ".working"
 msgstr ".arbetskopia"
 
-#: ../libsvn_wc/wc_db_update_move.c:2183
+#: ../libsvn_wc/wc_db_update_move.c:2189
 #, c-format
 msgid "Cannot apply update because '%s' is a switched path (please switch it back to its original URL and try again)"
 msgstr "Kan inte utföra uppdatering eftersom \"%s\" är en växlad sökväg (växla den tillbaka till dess ursprungliga URL och försök igen)"
 
-#: ../libsvn_wc/wc_db_update_move.c:2192
+#: ../libsvn_wc/wc_db_update_move.c:2198
 #, c-format
 msgid "Cannot apply update because '%s' is a mixed-revision working copy (please update and try again)"
 msgstr "Kan inte utföra uppdatering eftersom \"%s\" är en arbetskopia med blandad revision (uppdatera och försök igen)"
 
-#: ../libsvn_wc/wc_db_update_move.c:2245
+#: ../libsvn_wc/wc_db_update_move.c:2251
 #, c-format
 msgid "The node '%s' has not been moved away"
 msgstr "Noden \"%s\" har inte flyttats bort"
 
-#: ../libsvn_wc/wc_db_update_move.c:2709
+#: ../libsvn_wc/wc_db_update_move.c:2715
 #, c-format
 msgid "Cannot merge local changes from '%s' because '%s' already contains other local changes (please commit or revert these other changes and try again)"
 msgstr "Kan inte slå samman lokala ändringar från \"%s\" eftersom \"%s\" redan innehåller andra lokala ändringar (arkivera eller återställ dessa andra ändringar och försök igen)"
 
-#: ../libsvn_wc/wc_db_update_move.c:4083
+#: ../libsvn_wc/wc_db_update_move.c:4089
 #, c-format
 msgid "'%s' is not in conflict"
 msgstr "\"%s\" är inte i konflikt"
 
-#: ../libsvn_wc/wc_db_update_move.c:4096
+#: ../libsvn_wc/wc_db_update_move.c:4102
 #, c-format
 msgid "'%s' is not a valid tree-conflict victim"
 msgstr "\"%s\" är inte ett giltigt offer för trädkonflikt"
 
-#: ../libsvn_wc/wc_db_update_move.c:4109
+#: ../libsvn_wc/wc_db_update_move.c:4115
 #, c-format
 msgid "'%s' is already a moved away tree-conflict"
 msgstr "\"%s\" är redan en bortflyttad trädkonflikt"
@@ -12391,8 +12415,8 @@ msgstr ""
 "Subversion är ett verktyg för versionshantering.\n"
 "Se http://subversion.apache.org/ för ytterligare information\n"
 
-#: ../svn/help-cmd.c:71 ../svnbench/help-cmd.c:66 ../svnrdump/svnrdump.c:610
-#: ../svnsync/svnsync.c:1933
+#: ../svn/help-cmd.c:71 ../svnbench/help-cmd.c:66 ../svnrdump/svnrdump.c:616
+#: ../svnsync/svnsync.c:1938
 msgid ""
 "The following repository access (RA) modules are available:\n"
 "\n"
@@ -12465,8 +12489,8 @@ msgstr "\"%s\" är inget giltigt värde
 msgid "Resource is not under version control."
 msgstr "Resursen är inte versionshanterad."
 
-#: ../svn/info-cmd.c:436 ../svnadmin/svnadmin.c:2304
-#: ../svnadmin/svnadmin.c:2540
+#: ../svn/info-cmd.c:436 ../svnadmin/svnadmin.c:2367
+#: ../svnadmin/svnadmin.c:2603
 #, c-format
 msgid "Path: %s\n"
 msgstr "Sökväg: %s\n"
@@ -12744,91 +12768,91 @@ msgstr "Låskommentaren innehåller en n
 msgid "One or more locks could not be obtained"
 msgstr "Ett eller flera lås kunde inte tas"
 
-#: ../svn/log-cmd.c:110
+#: ../svn/log-cmd.c:111 ../svn/svn.c:1129 ../svn/svn.c:1201 ../svn/svn.c:1267
 msgid "\n"
 msgstr "\n"
 
-#: ../svn/log-cmd.c:340
+#: ../svn/log-cmd.c:341
 msgid "(no author)"
 msgstr "(författare saknas)"
 
-#: ../svn/log-cmd.c:346
+#: ../svn/log-cmd.c:347
 msgid "(no date)"
 msgstr "(datum saknas)"
 
-#: ../svn/log-cmd.c:376
+#: ../svn/log-cmd.c:377
 #, c-format
 msgid " | %d line"
 msgid_plural " | %d lines"
 msgstr[0] " | %d rad"
 msgstr[1] " | %d rader"
 
-#: ../svn/log-cmd.c:393
+#: ../svn/log-cmd.c:394
 #, c-format
 msgid "Changed paths:\n"
 msgstr "Ändrade sökvägar:\n"
 
-#: ../svn/log-cmd.c:413
+#: ../svn/log-cmd.c:414
 #, c-format
 msgid " (from %s:%ld)"
 msgstr " (från %s:%ld)"
 
-#: ../svn/log-cmd.c:431
+#: ../svn/log-cmd.c:432
 #, c-format
 msgid "Reverse merged via:"
 msgstr "Omvänt sammanslaget från:"
 
-#: ../svn/log-cmd.c:433
+#: ../svn/log-cmd.c:434
 #, c-format
 msgid "Merged via:"
 msgstr "Sammanslaget från:"
 
-#: ../svn/log-cmd.c:716
+#: ../svn/log-cmd.c:717
 msgid "'with-all-revprops' option only valid in XML mode"
 msgstr "Flaggan \"with-all-revprops\" är endast tillåten i XML-läge"
 
-#: ../svn/log-cmd.c:720
+#: ../svn/log-cmd.c:721
 msgid "'with-no-revprops' option only valid in XML mode"
 msgstr "Flaggan \"with-no-revprops\" är endast tillåten i XML-läge"
 
-#: ../svn/log-cmd.c:724
+#: ../svn/log-cmd.c:725
 msgid "'with-revprop' option only valid in XML mode"
 msgstr "Flaggan \"with-revprop\" är endast tillåten i XML-läge"
 
-#: ../svn/log-cmd.c:731
+#: ../svn/log-cmd.c:732
 msgid "'diff' option is not supported in XML mode"
 msgstr "Flaggan \"diff\" stöds ej i XML-läge"
 
-#: ../svn/log-cmd.c:737
+#: ../svn/log-cmd.c:738
 msgid "'quiet' and 'diff' options are mutually exclusive"
 msgstr "Flaggorna \"quiet\" och \"quit\" kan inte användas samtidigt"
 
-#: ../svn/log-cmd.c:741
+#: ../svn/log-cmd.c:742
 msgid "'diff-cmd' option requires 'diff' option"
 msgstr "Flaggan \"diff-cmd\" måste användas med flaggan \"diff\""
 
-#: ../svn/log-cmd.c:745
+#: ../svn/log-cmd.c:746
 msgid "'internal-diff' option requires 'diff' option"
 msgstr "Flaggan \"internal-diff\" måste användas med flaggan \"diff\""
 
-#: ../svn/log-cmd.c:749
+#: ../svn/log-cmd.c:750
 msgid "'extensions' option requires 'diff' option"
 msgstr "Flaggan \"extensions\" måste användas med flaggan \"diff\""
 
-#: ../svn/log-cmd.c:754
+#: ../svn/log-cmd.c:755
 msgid "'depth' option requires 'diff' option"
 msgstr "Flaggan \"depth\" måste användas med flaggan \"diff\""
 
-#: ../svn/log-cmd.c:770 ../svnbench/null-log-cmd.c:158
+#: ../svn/log-cmd.c:771 ../svnbench/null-log-cmd.c:158
 msgid "-c and -r are mutually exclusive"
 msgstr "-c och -r kan inte användas samtidigt"
 
-#: ../svn/log-cmd.c:802
+#: ../svn/log-cmd.c:803
 #, c-format
 msgid "Only relative paths can be specified after a URL for 'svn log', but '%s' is not a relative path"
 msgstr "Endast relativa sökvägar kan anges efter en URL för \"svn log\", men \"%s\" är inte en relativ sökväg"
 
-#: ../svn/log-cmd.c:849
+#: ../svn/log-cmd.c:850
 #, c-format
 msgid "cannot assign with 'with-revprop' option (drop the '=')"
 msgstr "kan inte tilldela med flaggan \"with-revprop\" (ta bort \"=\")"
@@ -12856,9 +12880,9 @@ msgid "Second revision required"
 msgstr "En andra revision måste anges"
 
 #: ../svn/merge-cmd.c:368 ../svn/merge-cmd.c:395 ../svn/mergeinfo-cmd.c:361
-#: ../svnadmin/svnadmin.c:2508 ../svnlook/svnlook.c:2052
-#: ../svnlook/svnlook.c:2246 ../svnlook/svnlook.c:2350
-#: ../svnlook/svnlook.c:2385
+#: ../svnadmin/svnadmin.c:2571 ../svnlook/svnlook.c:2086
+#: ../svnlook/svnlook.c:2280 ../svnlook/svnlook.c:2384
+#: ../svnlook/svnlook.c:2419
 msgid "Too many arguments given"
 msgstr "För många argument"
 
@@ -13313,7 +13337,7 @@ msgstr "Ersätter      %s\n"
 msgid "Transmitting file data "
 msgstr "Skickar filinnehåll "
 
-#: ../svn/notify.c:968 ../svnadmin/svnadmin.c:2485 ../svnbench/notify.c:749
+#: ../svn/notify.c:968 ../svnadmin/svnadmin.c:2548 ../svnbench/notify.c:749
 #, c-format
 msgid "'%s' locked by user '%s'.\n"
 msgstr "\"%s\" låstes av användaren \"%s\".\n"
@@ -13511,7 +13535,7 @@ msgid "Error writing to stream"
 msgstr "Fel vid skrivning till ström"
 
 #: ../svn/propget-cmd.c:187 ../svn/proplist-cmd.c:156 ../svn/proplist-cmd.c:160
-#: ../svnlook/svnlook.c:1743 ../svnlook/svnlook.c:1898
+#: ../svnlook/svnlook.c:1777 ../svnlook/svnlook.c:1932
 #, c-format
 msgid ""
 "Inherited properties on '%s',\n"
@@ -13521,8 +13545,8 @@ msgstr ""
 "från \"%s\":\n"
 
 #. Not a --revprop
-#: ../svn/propget-cmd.c:197 ../svn/proplist-cmd.c:175 ../svnlook/svnlook.c:1778
-#: ../svnlook/svnlook.c:1933
+#: ../svn/propget-cmd.c:197 ../svn/proplist-cmd.c:175 ../svnlook/svnlook.c:1812
+#: ../svnlook/svnlook.c:1967
 #, c-format
 msgid "Properties on '%s':\n"
 msgstr "Egenskaper på \"%s\":\n"
@@ -13650,39 +13674,160 @@ msgstr "flaggan --accept saknas"
 msgid "invalid 'accept' ARG"
 msgstr "ogiltigt \"accept\"-argument"
 
-#: ../svn/revert-cmd.c:80
+#: ../svn/revert-cmd.c:81
 msgid "Try 'svn revert --depth infinity' instead?"
 msgstr "Försök med \"svn revert --depth infinity\" istället?"
 
-#: ../svn/shelve-cmd.c:112
+#: ../svn/shelf-cmd.c:123
+#, fuzzy
+msgid "All targets must be in the same WC"
+msgstr "Alla icke-relativa mål måste ha samma rot-URL"
+
+#: ../svn/shelf-cmd.c:141
+#, c-format
+msgid "%d days"
+msgstr ""
+
+#: ../svn/shelf-cmd.c:143
+#, c-format
+msgid "%d hours"
+msgstr ""
+
+#: ../svn/shelf-cmd.c:145
+#, c-format
+msgid "%d minutes"
+msgstr ""
+
+#: ../svn/shelf-cmd.c:174
 #, c-format
 msgid "Could not run external command '%s'"
 msgstr "Kunde inte köra externa kommandot \"%s\""
 
-#: ../svn/shelve-cmd.c:143
+#: ../svn/shelf-cmd.c:263
+#, fuzzy, c-format
+msgid "version %d"
+msgstr "versionsfel"
+
+#: ../svn/shelf-cmd.c:266
+#, fuzzy, c-format
+msgid "version %d of %d"
+msgstr "Ej versionshanterad fil%s"
+
+#: ../svn/shelf-cmd.c:272
 #, c-format
-msgid "%-30s %6d mins old %10ld bytes %4d paths changed\n"
-msgstr "%-30s %6d min gammal %10ld byte %4d sökvägar ändrade\n"
+msgid ", %d paths changed"
+msgstr ""
+
+#: ../svn/shelf-cmd.c:274
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s, %s ago%s\n"
+msgstr "%s, %s %s"
 
-#: ../svn/shelve-cmd.c:147
+#: ../svn/shelf-cmd.c:289
 #, c-format
 msgid " %.50s\n"
 msgstr " %.50s\n"
 
-#: ../svn/shelve-cmd.c:189
-msgid "No shelved changes found"
+#: ../svn/shelf-cmd.c:390
+#, fuzzy
+msgid "No shelves found"
 msgstr "Inga ändringar lagda på hyllan"
 
-#: ../svn/shelve-cmd.c:285
+#: ../svn/shelf-cmd.c:542
+#, fuzzy, c-format
+msgid "--- Save a new version of '%s' in WC root '%s'\n"
+msgstr "Låsning misslyckades: nyare version av \"%s\" finns"
+
+#: ../svn/shelf-cmd.c:543
+#, c-format
+msgid "--- Shelve '%s' in WC root '%s'\n"
+msgstr ""
+
+#: ../svn/shelf-cmd.c:550
+msgid "--- Modifications to save:\n"
+msgstr ""
+
+#: ../svn/shelf-cmd.c:551
+msgid "--- Modifications to shelve:\n"
+msgstr ""
+
+#: ../svn/shelf-cmd.c:564
+#, fuzzy, c-format
+msgid "No local modifications found"
+msgstr "Lokala ändringar kvarlämnade som \"%s\"\n"
+
+#: ../svn/shelf-cmd.c:569
+#, fuzzy, c-format
+msgid "--- Saving...\n"
+msgstr "--- Sammanslagning\n"
+
+#: ../svn/shelf-cmd.c:570
+#, fuzzy, c-format
+msgid "--- Shelving...\n"
+msgstr "--- Sammanslagning\n"
+
+#: ../svn/shelf-cmd.c:578
+#, fuzzy, c-format
+msgid "None of the local modifications could be saved"
+msgstr "Lokala ändringar kvarlämnade som \"%s\"\n"
+
+#: ../svn/shelf-cmd.c:579
+#, fuzzy, c-format
+msgid "None of the local modifications could be shelved"
+msgstr "Lokala ändringar kvarlämnade som \"%s\"\n"
+
+#: ../svn/shelf-cmd.c:648
+msgid "--- Paths modified in shelf and in WC:\n"
+msgstr ""
+
+#: ../svn/shelf-cmd.c:678
+msgid "Cannot unshelve/restore, as at least one path is modified in shelf and in WC"
+msgstr ""
+
+#: ../svn/shelf-cmd.c:743
+#, c-format
+msgid "--- Unshelve '%s' in WC root '%s'\n"
+msgstr ""
+
+#: ../svn/shelf-cmd.c:768
+msgid "Unshelve/restore failed due to conflicts"
+msgstr ""
+
+#: ../svn/shelf-cmd.c:781
 #, c-format
-msgid "No changes were shelved"
-msgstr "Inga ändringar lades på hyllan"
+msgid "restored '%s' version %d and deleted %d newer versions\n"
+msgstr ""
 
-#: ../svn/shelve-cmd.c:327
+#: ../svn/shelf-cmd.c:785
 #, c-format
-msgid "unshelving the youngest change, '%s'\n"
+msgid "restored '%s' version %d (the newest version)\n"
+msgstr ""
+
+#: ../svn/shelf-cmd.c:842
+#, fuzzy, c-format
+msgid "deleted '%s'\n"
+msgstr "Återställde \"%s\"\n"
+
+#: ../svn/shelf-cmd.c:942
+#, fuzzy, c-format
+msgid "saved '%s' version %d\n"
+msgstr " Uppdaterade \"%s\" till r%ld.\n"
+
+#: ../svn/shelf-cmd.c:946
+#, fuzzy, c-format
+msgid "shelved '%s' version %d\n"
+msgstr "Checkade ut revision %ld.\n"
+
+#: ../svn/shelf-cmd.c:977
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unshelving the youngest shelf, '%s'\n"
 msgstr "tar bort den yngsta ändringen från hyllan, \"%s\"\n"
 
+#: ../svn/shelf-cmd.c:987 ../svn/shelf-cmd.c:1155 ../svn/shelf-cmd.c:1203
+#: ../svnadmin/svnadmin.c:766
+msgid "Too many arguments"
+msgstr "För många argument"
+
 #: ../svn/status-cmd.c:97
 #, c-format
 msgid " Text conflicts: %u\n"
@@ -13726,42 +13871,42 @@ msgstr "flyttad från %s"
 msgid "moved to %s"
 msgstr "flyttad till %s"
 
-#: ../svn/svn.c:161
+#: ../svn/svn.c:159
 msgid "force operation to run"
 msgstr "tvinga operationen att utföras"
 
-#: ../svn/svn.c:163
+#: ../svn/svn.c:161
 msgid "force validity of log message source"
 msgstr "acceptera alltid det angivna loggmeddelandet"
 
-#: ../svn/svn.c:164 ../svn/svn.c:165 ../svnadmin/svnadmin.c:168
+#: ../svn/svn.c:162 ../svn/svn.c:163 ../svnadmin/svnadmin.c:168
 #: ../svnadmin/svnadmin.c:171 ../svnbench/svnbench.c:83
 #: ../svnbench/svnbench.c:84 ../svndumpfilter/svndumpfilter.c:944
 #: ../svndumpfilter/svndumpfilter.c:947 ../svnfsfs/svnfsfs.c:89
 #: ../svnfsfs/svnfsfs.c:92 ../svnlook/svnlook.c:115 ../svnlook/svnlook.c:127
-#: ../svnsync/svnsync.c:284 ../svnsync/svnsync.c:286
+#: ../svnsync/svnsync.c:289 ../svnsync/svnsync.c:291
 msgid "show help on a subcommand"
 msgstr "visa hjälp för ett underkommando"
 
-#: ../svn/svn.c:166
+#: ../svn/svn.c:164
 msgid "specify log message ARG"
 msgstr "ange loggmeddelande ARG"
 
-#: ../svn/svn.c:167 ../svnbench/svnbench.c:85
+#: ../svn/svn.c:165 ../svnbench/svnbench.c:85
 msgid "print nothing, or only summary information"
 msgstr "ingen utmatning, eller bara sammanfattning"
 
-#: ../svn/svn.c:168 ../svnbench/svnbench.c:86
+#: ../svn/svn.c:166 ../svnbench/svnbench.c:86
 msgid "descend recursively, same as --depth=infinity"
 msgstr "gå ner rekursivt, som --depth=infinity"
 
-#: ../svn/svn.c:169 ../svnbench/svnbench.c:87
+#: ../svn/svn.c:167 ../svnbench/svnbench.c:87
 msgid "obsolete; try --depth=files or --depth=immediates"
 msgstr ""
 "föråldrat; försök med --depth=files\n"
 "               eller --depth=immediates"
 
-#: ../svn/svn.c:171 ../svnbench/svnbench.c:89
+#: ../svn/svn.c:169 ../svnbench/svnbench.c:89
 msgid ""
 "the change made by revision ARG (like -r ARG-1:ARG)\n"
 "               If ARG is negative this is like -r ARG:ARG-1\n"
@@ -13774,7 +13919,7 @@ msgstr ""
 "               Om ARG är på formen ARG1-ARG2 så är detta samma\n"
 "               som ARG1:ARG2, där ARG1 ingår"
 
-#: ../svn/svn.c:179 ../svnbench/svnbench.c:97
+#: ../svn/svn.c:177 ../svnbench/svnbench.c:97
 msgid ""
 "ARG (some commands also take ARG1:ARG2 range)\n"
 "               A revision argument can be one of:\n"
@@ -13798,41 +13943,41 @@ msgstr ""
 "                       arkiveringen vid eller före BASE\n"
 "                \"PREV\"    revisionen före COMMITTED"
 
-#: ../svn/svn.c:194
+#: ../svn/svn.c:192
 msgid "read log message from file ARG"
 msgstr "läs loggmeddelande från filen ARG"
 
-#: ../svn/svn.c:196
+#: ../svn/svn.c:194
 msgid "give output suitable for concatenation"
 msgstr "skapa utdata som kan slås ihop"
 
-#: ../svn/svn.c:198
+#: ../svn/svn.c:196
 msgid "treat value as being in charset encoding ARG"
 msgstr ""
 "betrakta värdet som om det använder\n"
 "               teckenkodningen ARG"
 
-#: ../svn/svn.c:199 ../svnadmin/svnadmin.c:174 ../svnbench/svnbench.c:112
+#: ../svn/svn.c:197 ../svnadmin/svnadmin.c:174 ../svnbench/svnbench.c:112
 #: ../svndumpfilter/svndumpfilter.c:950 ../svnfsfs/svnfsfs.c:95
-#: ../svnlook/svnlook.c:179 ../svnrdump/svnrdump.c:134
-#: ../svnserve/svnserve.c:419 ../svnsync/svnsync.c:282
+#: ../svnlook/svnlook.c:179 ../svnrdump/svnrdump.c:140
+#: ../svnserve/svnserve.c:419 ../svnsync/svnsync.c:287
 #: ../svnversion/svnversion.c:144
 msgid "show program version information"
 msgstr "visa programversionsinformation"
 
-#: ../svn/svn.c:200 ../svnbench/svnbench.c:113
+#: ../svn/svn.c:198 ../svnbench/svnbench.c:113
 msgid "print extra information"
 msgstr "visa extrainformation"
 
-#: ../svn/svn.c:201
+#: ../svn/svn.c:199
 msgid "display update information"
 msgstr "visa uppdateringsinformation"
 
-#: ../svn/svn.c:202 ../svnbench/svnbench.c:114 ../svnrdump/svnrdump.c:116
+#: ../svn/svn.c:200 ../svnbench/svnbench.c:114 ../svnrdump/svnrdump.c:122
 msgid "specify a username ARG"
 msgstr "ange ett användarnamn ARG"
 
-#: ../svn/svn.c:204
+#: ../svn/svn.c:202
 msgid ""
 "specify a password ARG (caution: on many operating\n"
 "               systems, other users will be able to see this)"
@@ -13840,11 +13985,11 @@ msgstr ""
 "ange lösenordet ARG (varning: på många system\n"
 "               kan andra användare se detta)"
 
-#: ../svn/svn.c:209 ../svnbench/svnbench.c:117 ../svnrdump/svnrdump.c:120
+#: ../svn/svn.c:207 ../svnbench/svnbench.c:117 ../svnrdump/svnrdump.c:126
 msgid "read password from stdin"
 msgstr "läs lösenord från standard in"
 
-#: ../svn/svn.c:211
+#: ../svn/svn.c:209
 msgid ""
 "Specify differencing options for external diff or\n"
 "               internal diff or blame. Default: '-u'. Options are\n"
@@ -13872,13 +14017,13 @@ msgstr ""
 "                -U N, --context N: Visa N rader sammanhang\n"
 "                -p, --show-c-function: Visa funktionsnamn i C"
 
-#: ../svn/svn.c:231 ../svnbench/svnbench.c:119
+#: ../svn/svn.c:229 ../svnbench/svnbench.c:119
 msgid "pass contents of file ARG as additional args"
 msgstr ""
 "använd innehållet i filen ARG som ytterligare\n"
 "               argument"
 
-#: ../svn/svn.c:233 ../svnbench/svnbench.c:121
+#: ../svn/svn.c:231 ../svnbench/svnbench.c:121
 msgid ""
 "limit operation by depth ARG ('empty', 'files',\n"
 "               'immediates', or 'infinity')"
@@ -13886,7 +14031,7 @@ msgstr ""
 "begränsa kommandot till djupet ARG (\"empty\",\n"
 "               \"files\", \"immediates\" eller \"infinity\")"
 
-#: ../svn/svn.c:237
+#: ../svn/svn.c:235
 msgid ""
 "set new working copy depth to ARG ('exclude',\n"
 "               'empty', 'files', 'immediates', or 'infinity')"
@@ -13894,19 +14039,19 @@ msgstr ""
 "sätt arbetskopians djup till ARG (\"exclude\",\n"
 "               \"empty\", \"files\", \"immediates\" eller \"infinity\")"
 
-#: ../svn/svn.c:240 ../svnlook/svnlook.c:182
+#: ../svn/svn.c:238 ../svnlook/svnlook.c:182
 msgid "output in XML"
 msgstr "visa information som XML"
 
-#: ../svn/svn.c:241
+#: ../svn/svn.c:239
 msgid "DEPRECATED"
 msgstr "FÖRÅLDRAT"
 
-#: ../svn/svn.c:243 ../svnbench/svnbench.c:126
+#: ../svn/svn.c:241 ../svnbench/svnbench.c:126
 msgid "do not cross copies while traversing history"
 msgstr "följ inte kopieringar när historiken gås igenom"
 
-#: ../svn/svn.c:245
+#: ../svn/svn.c:243
 msgid ""
 "disregard default and svn:ignore and\n"
 "               svn:global-ignores property ignores"
@@ -13914,12 +14059,12 @@ msgstr ""
 "bortse ifrån svn:ignore, svn:global-ignores och\n"
 "               standarduteslutningar"
 
-#: ../svn/svn.c:249 ../svnbench/svnbench.c:128 ../svnrdump/svnrdump.c:130
-#: ../svnsync/svnsync.c:198
+#: ../svn/svn.c:247 ../svnbench/svnbench.c:128 ../svnrdump/svnrdump.c:136
+#: ../svnsync/svnsync.c:203
 msgid "do not cache authentication tokens"
 msgstr "spara inte autentiseringsinformation"
 
-#: ../svn/svn.c:251 ../svnbench/svnbench.c:130 ../svnrdump/svnrdump.c:144
+#: ../svn/svn.c:249 ../svnbench/svnbench.c:130 ../svnrdump/svnrdump.c:150
 msgid ""
 "deprecated; same as\n"
 "               --trust-server-cert-failures=unknown-ca"
@@ -13927,7 +14072,7 @@ msgstr ""
 "föråldrat; samma som\n"
 "               --trust-server-cert-failures=unknown-ca"
 
-#: ../svn/svn.c:255 ../svnbench/svnbench.c:134 ../svnrdump/svnrdump.c:148
+#: ../svn/svn.c:253 ../svnbench/svnbench.c:134 ../svnrdump/svnrdump.c:154
 msgid ""
 "with --non-interactive, accept SSL server\n"
 "               certificates with failures; ARG is comma-separated\n"
@@ -13944,7 +14089,7 @@ msgstr ""
 "               certifikat), \"not-yet-valid\" (certifikatet ännu\n"
 "               ej giltigt) och \"other\" (alla andra fel)."
 
-#: ../svn/svn.c:269 ../svnrdump/svnrdump.c:122 ../svnsync/svnsync.c:190
+#: ../svn/svn.c:267 ../svnrdump/svnrdump.c:128 ../svnsync/svnsync.c:195
 msgid ""
 "do no interactive prompting (default is to prompt\n"
 "               only if standard input is a terminal device)"
@@ -13952,7 +14097,7 @@ msgstr ""
 "ingen interaktiv fråga (vanligtvis ställs frågor\n"
 "               bara om standardinmatningen är en terminal)"
 
-#: ../svn/svn.c:273 ../svnrdump/svnrdump.c:126 ../svnsync/svnsync.c:194
+#: ../svn/svn.c:271 ../svnrdump/svnrdump.c:132 ../svnsync/svnsync.c:199
 msgid ""
 "do interactive prompting even if standard input\n"
 "               is not a terminal device"
@@ -13960,59 +14105,59 @@ msgstr ""
 "ställ interaktiva frågor även om\n"
 "               standardinmatningen inte är en terminal"
 
-#: ../svn/svn.c:277
+#: ../svn/svn.c:275
 msgid "try operation but make no changes"
 msgstr "testa operationen, men gör inga ändringar"
 
-#: ../svn/svn.c:279
+#: ../svn/svn.c:277
 msgid "disable merge tracking; diff nodes as if related"
 msgstr ""
 "stäng av sammanslagningsföljning; jämför som om\n"
 "               noderna var besläktade"
 
-#: ../svn/svn.c:281
+#: ../svn/svn.c:279
 msgid "ignore externals definitions"
 msgstr "bortse ifrån externals-definitioner"
 
-#: ../svn/svn.c:282
+#: ../svn/svn.c:280
 msgid "use ARG as merge command"
 msgstr "använd ARG som merge-kommando"
 
-#: ../svn/svn.c:283
+#: ../svn/svn.c:281
 msgid "use ARG as external editor"
 msgstr "använd ARG som extern editor"
 
-#: ../svn/svn.c:285
+#: ../svn/svn.c:283
 msgid "merge only mergeinfo differences"
 msgstr ""
 "slå bara ihop skillnader i\n"
 "               sammanslagningsinformationen"
 
-#: ../svn/svn.c:286
+#: ../svn/svn.c:284
 msgid "use ARG as the older target"
 msgstr "använd ARG som det äldre målet"
 
-#: ../svn/svn.c:287
+#: ../svn/svn.c:285
 msgid "use ARG as the newer target"
 msgstr "använd ARG som det nyare målet"
 
-#: ../svn/svn.c:289
+#: ../svn/svn.c:287
 msgid "operate on a revision property (use with -r)"
 msgstr "arbeta med en revisionsegenskap (används med -r)"
 
-#: ../svn/svn.c:290
+#: ../svn/svn.c:288
 msgid "relocate via URL-rewriting"
 msgstr "omlokalisera genom att skriva om URL:er"
 
-#: ../svn/svn.c:292 ../svnadmin/svnadmin.c:221 ../svnbench/svnbench.c:150
-#: ../svnrdump/svnrdump.c:114 ../svnsync/svnsync.c:248
+#: ../svn/svn.c:290 ../svnadmin/svnadmin.c:221 ../svnbench/svnbench.c:150
+#: ../svnrdump/svnrdump.c:120 ../svnsync/svnsync.c:253
 msgid "read user configuration files from directory ARG"
 msgstr ""
 "läs användarens konfigurationsfiler från katalogen\n"
 "               ARG"
 
-#: ../svn/svn.c:294 ../svnbench/svnbench.c:152 ../svnrdump/svnrdump.c:136
-#: ../svnsync/svnsync.c:250
+#: ../svn/svn.c:292 ../svnbench/svnbench.c:152 ../svnrdump/svnrdump.c:142
+#: ../svnsync/svnsync.c:255
 msgid ""
 "set user configuration option in the format:\n"
 "                 FILE:SECTION:OPTION=[VALUE]\n"
@@ -14024,15 +14169,15 @@ msgstr ""
 "               Till exempel:\n"
 "                 servers:global:http-library=serf"
 
-#: ../svn/svn.c:301
+#: ../svn/svn.c:299
 msgid "enable automatic properties"
 msgstr "aktivera automatiska egenskaper"
 
-#: ../svn/svn.c:302
+#: ../svn/svn.c:300
 msgid "disable automatic properties"
 msgstr "deaktivera automatiska egenskaper"
 
-#: ../svn/svn.c:304
+#: ../svn/svn.c:302
 msgid ""
 "use a different EOL marker than the standard\n"
 "               system marker for files with the svn:eol-style\n"
@@ -14044,39 +14189,39 @@ msgstr ""
 "               \"eol-style\" satt till \"native\". ARG kan vara\n"
 "               något av \"LF\", \"CR\" och \"CRLF\""
 
-#: ../svn/svn.c:311 ../svnbench/svnbench.c:159
+#: ../svn/svn.c:309 ../svnbench/svnbench.c:159
 msgid "maximum number of log entries"
 msgstr "maximalt antal loggposter"
 
-#: ../svn/svn.c:312
+#: ../svn/svn.c:310
 msgid "don't unlock the targets"
 msgstr "lås inte upp målen"
 
-#: ../svn/svn.c:313
+#: ../svn/svn.c:311
 msgid "remove changelist association"
 msgstr "ta bort koppling till ändringslista"
 
-#: ../svn/svn.c:315
+#: ../svn/svn.c:313
 msgid "operate only on members of changelist ARG"
 msgstr "arbeta endast med medlemmar av ändringslistan ARG"
 
-#: ../svn/svn.c:317
+#: ../svn/svn.c:315
 msgid "don't delete changelists after commit"
 msgstr "ta inte bort ändringslistor efter arkivering"
 
-#: ../svn/svn.c:318
+#: ../svn/svn.c:316
 msgid "keep path in working copy"
 msgstr "behåll sökväg i arbetskopia"
 
-#: ../svn/svn.c:320 ../svnbench/svnbench.c:161
+#: ../svn/svn.c:318 ../svnbench/svnbench.c:161
 msgid "retrieve all revision properties"
 msgstr "hämta alla revisionsegenskaper"
 
-#: ../svn/svn.c:322 ../svnbench/svnbench.c:163
+#: ../svn/svn.c:320 ../svnbench/svnbench.c:163
 msgid "retrieve no revision properties"
 msgstr "hämta inga revisionsegenskaper"
 
-#: ../svn/svn.c:324 ../svnbench/svnbench.c:165
+#: ../svn/svn.c:322 ../svnbench/svnbench.c:165
 msgid ""
 "set revision property ARG in new revision\n"
 "               using the name[=value] format"
@@ -14084,11 +14229,11 @@ msgstr ""
 "sätt revisionsegenskapen ARG i ny revision\n"
 "               på formatet namn[=värde]"
 
-#: ../svn/svn.c:327
+#: ../svn/svn.c:325
 msgid "make intermediate directories"
 msgstr "skapa mellanliggande kataloger"
 
-#: ../svn/svn.c:329 ../svnbench/svnbench.c:169
+#: ../svn/svn.c:327 ../svnbench/svnbench.c:169
 msgid ""
 "use/display additional information from merge\n"
 "               history"
@@ -14096,7 +14241,7 @@ msgstr ""
 "använd/visa ytterligare information från\n"
 "               sammanslagningshistoriken"
 
-#: ../svn/svn.c:333
+#: ../svn/svn.c:331
 msgid ""
 "specify automatic conflict resolution action\n"
 "               ('postpone', 'working', 'base', 'mine-conflict',\n"
@@ -14111,7 +14256,7 @@ msgstr ""
 "               (förkortningar: \"p\", \"mc\", \"tc\", \"mf\", \"tf\",\n"
 "               \"e\", \"l\", \"r\")"
 
-#: ../svn/svn.c:344
+#: ../svn/svn.c:342
 msgid ""
 "specify which collection of revisions to display\n"
 "               ('merged', 'eligible')"
@@ -14119,11 +14264,11 @@ msgstr ""
 "ange slag av revisioner att visa\n"
 "               (\"merged\", \"eligible\")"
 
-#: ../svn/svn.c:348
+#: ../svn/svn.c:346
 msgid "deprecated"
 msgstr "avrådes"
 
-#: ../svn/svn.c:350
+#: ../svn/svn.c:348
 msgid ""
 "number of leading path components to strip from\n"
 "               paths parsed from the patch file. --strip 0\n"
@@ -14143,67 +14288,67 @@ msgstr ""
 "               Katalogseparatorn är \"/\" på alla plattformar.\n"
 "               Ett \"/\" i början räknas som en katalog."
 
-#: ../svn/svn.c:366
+#: ../svn/svn.c:364
 msgid "don't expand keywords"
 msgstr "expandera inte nyckelord"
 
-#: ../svn/svn.c:368
+#: ../svn/svn.c:366
 msgid "apply the unidiff in reverse"
 msgstr "anbringa unidiffen baklänges"
 
-#: ../svn/svn.c:370
+#: ../svn/svn.c:368
 msgid "ignore whitespace during pattern matching"
 msgstr "strunta i tomrum vid mönstermatchning"
 
-#: ../svn/svn.c:371
+#: ../svn/svn.c:369
 msgid "produce diff output"
 msgstr "utdata i form av skillnader"
 
 #. maps to show_diff
 #. diff options
-#: ../svn/svn.c:373 ../svnlook/svnlook.c:139
+#: ../svn/svn.c:371 ../svnlook/svnlook.c:139
 msgid "use ARG as diff command"
 msgstr "använd ARG som diff-kommando"
 
-#: ../svn/svn.c:375
+#: ../svn/svn.c:373
 msgid "override diff-cmd specified in config file"
 msgstr "kringgå \"diff-cmd\" angiven i inställningsfilen"
 
-#: ../svn/svn.c:377 ../svnlook/svnlook.c:133
+#: ../svn/svn.c:375 ../svnlook/svnlook.c:133
 msgid "do not print differences for added files"
 msgstr "visa inte skillnader för tillagda filer"
 
-#: ../svn/svn.c:379 ../svnlook/svnlook.c:136
+#: ../svn/svn.c:377 ../svnlook/svnlook.c:136
 msgid "do not print differences for deleted files"
 msgstr "visa inte skillnader för raderade filer"
 
-#: ../svn/svn.c:381
+#: ../svn/svn.c:379
 msgid "don't diff copied or moved files with their source"
 msgstr ""
 "jämför inte kopierade eller flyttade filer\n"
 "               med deras källa"
 
-#: ../svn/svn.c:383
+#: ../svn/svn.c:381
 msgid "diff unrelated nodes as delete and add"
 msgstr "jämför obesläktade noder som radering och tillägg"
 
-#: ../svn/svn.c:384
+#: ../svn/svn.c:382
 msgid "show a summary of the results"
 msgstr "visa en sammanfattning av resultatet"
 
-#: ../svn/svn.c:386
+#: ../svn/svn.c:384
 msgid "use git's extended diff format"
 msgstr "använd git:s utökade format"
 
-#: ../svn/svn.c:388 ../svnlook/svnlook.c:142
+#: ../svn/svn.c:386 ../svnlook/svnlook.c:142
 msgid "ignore properties during the operation"
 msgstr "strunta i egenskaper"
 
-#: ../svn/svn.c:390 ../svnlook/svnlook.c:145
+#: ../svn/svn.c:388 ../svnlook/svnlook.c:145
 msgid "show only properties during the operation"
 msgstr "visa endast egenskaper"
 
-#: ../svn/svn.c:392
+#: ../svn/svn.c:390
 msgid ""
 "generate diff suitable for generic third-party\n"
 "               patch tools; currently the same as\n"
@@ -14213,7 +14358,7 @@ msgstr ""
 "               patch-verktyg; för närvarande samma som\n"
 "               \"--show-copies-as-adds --ignore-properties\""
 
-#: ../svn/svn.c:400
+#: ../svn/svn.c:398
 msgid ""
 "Allow operation on mixed-revision working copy.\n"
 "               Use of this option is not recommended!\n"
@@ -14223,7 +14368,7 @@ msgstr ""
 "               Användning av denna flagga rekommenderas inte!\n"
 "               Kör \"svn update\" istället."
 
-#: ../svn/svn.c:406
+#: ../svn/svn.c:404
 msgid ""
 "also operate on externals defined by\n"
 "               svn:externals properties"
@@ -14231,11 +14376,11 @@ msgstr ""
 "verka även på externa objekt\n"
 "               definierade av egenskaperna svn:externals"
 
-#: ../svn/svn.c:410
+#: ../svn/svn.c:408
 msgid "retrieve properties set on parents of the target"
 msgstr "hämta egenskaper satta på målets föräldrar"
 
-#: ../svn/svn.c:412
+#: ../svn/svn.c:410
 msgid ""
 "use ARG as search pattern (glob syntax, case-\n"
 "               and accent-insensitive, may require quotation marks\n"
@@ -14246,31 +14391,31 @@ msgstr ""
 "               behöva citattecken för att hindra expansion i\n"
 "               skalet)"
 
-#: ../svn/svn.c:418
+#: ../svn/svn.c:416
 msgid "combine ARG with the previous search pattern"
 msgstr "kombinera ARG med föregående sökmönster"
 
-#: ../svn/svn.c:420
+#: ../svn/svn.c:418
 msgid "show revision log message, author and date"
 msgstr "visa loggmeddelande, författare och datum"
 
-#: ../svn/svn.c:422
+#: ../svn/svn.c:420
 msgid "remove unversioned items"
 msgstr "visa icke versionshanterade objekt"
 
-#: ../svn/svn.c:423
+#: ../svn/svn.c:421
 msgid "remove ignored items"
 msgstr "ta bort ej beaktade objekt"
 
-#: ../svn/svn.c:424 ../svnlook/svnlook.c:155 ../svnversion/svnversion.c:140
+#: ../svn/svn.c:422 ../svnlook/svnlook.c:155 ../svnversion/svnversion.c:140
 msgid "do not output the trailing newline"
 msgstr "skriv inte ut det avslutande radslutet"
 
-#: ../svn/svn.c:425
+#: ../svn/svn.c:423
 msgid "show cached passwords"
 msgstr "visa cachade lösenord"
 
-#: ../svn/svn.c:427
+#: ../svn/svn.c:425
 msgid ""
 "pin externals with no explicit revision to their\n"
 "               current revision (recommended when tagging)"
@@ -14279,7 +14424,7 @@ msgstr ""
 "               vid deras nuvarande revision (rekommenderas\n"
 "               vid märkning)"
 
-#: ../svn/svn.c:431
+#: ../svn/svn.c:429
 msgid ""
 "print only the item identified by ARG:\n"
 "                'kind'    node kind of TARGET\n"
@@ -14316,7 +14461,7 @@ msgstr ""
 "                   författare till \"last-changed-revision\"\n"
 "                \"wc-root\"     rot för MÅLets arbetskopia"
 
-#: ../svn/svn.c:466
+#: ../svn/svn.c:464
 msgid ""
 "Local additions are merged with incoming additions\n"
 "               instead of causing a tree conflict. Use of this\n"
@@ -14328,25 +14473,17 @@ msgstr ""
 "               väljare rekommenderas inte! Använd \"svn resolve\"\n"
 "               för att lösa trädkonflikter istället."
 
-#: ../svn/svn.c:475
+#: ../svn/svn.c:473
 msgid "remove unreferenced pristines from .svn directory"
 msgstr ""
 "ta bort orörda filer som inte används\n"
 "               från .svn-katalogen"
 
-#: ../svn/svn.c:477
-msgid "list shelved patches"
-msgstr "lista patchar på hyllan"
-
-#: ../svn/svn.c:478
-msgid "do not delete the shelved patch"
-msgstr "radera inte patchen på hyllan"
-
-#: ../svn/svn.c:479
-msgid "delete the shelved patch"
-msgstr "radera patchen på hyllan"
+#: ../svn/svn.c:476
+msgid "drop shelf after successful unshelve"
+msgstr ""
 
-#: ../svn/svn.c:529
+#: ../svn/svn.c:526
 msgid ""
 "Put files and directories under version control, scheduling\n"
 "them for addition to repository. They will be added in next commit.\n"
@@ -14356,16 +14493,20 @@ msgstr ""
 "läggas till i arkivet. De kommer att läggas till vid nästa arkivering.\n"
 "användning: add PATH...\n"
 
-#: ../svn/svn.c:534
+#: ../svn/svn.c:532
 msgid "add intermediate parents"
 msgstr "skapa mellanliggande föräldrakataloger"
 
-#: ../svn/svn.c:537
+#: ../svn/svn.c:535
 msgid ""
 "Manage cached authentication credentials.\n"
 "usage: 1. svn auth [PATTERN ...]\n"
 "usage: 2. svn auth --remove PATTERN [PATTERN ...]\n"
 "\n"
+msgstr ""
+
+#: ../svn/svn.c:539
+msgid ""
 " With no arguments, list all cached authentication credentials.\n"
 " Authentication credentials include usernames, passwords,\n"
 " SSL certificates, and SSL client-certificate passphrases.\n"
@@ -14373,6 +14514,11 @@ msgid ""
 " or more patterns. With the --remove option, remove cached authentication\n"
 " credentials matching one or more patterns.\n"
 "\n"
+msgstr ""
+
+#: ../svn/svn.c:546
+#, fuzzy
+msgid ""
 " If more than one pattern is specified credentials are considered only if they\n"
 " match all specified patterns. Patterns are matched case-sensitively and may\n"
 " contain glob wildcards:\n"
@@ -14403,59 +14549,74 @@ msgstr ""
 " Observera att jokertecken vanligtvis behöver citeras på kommandoraden\n"
 " eftersom många kommandoskal annars försöker expandera dem.\n"
 
-#: ../svn/svn.c:558
+#: ../svn/svn.c:557
 msgid "remove matching authentication credentials"
 msgstr "ta bort motsvarande autentiseringsreferenser"
 
-#: ../svn/svn.c:563
+#: ../svn/svn.c:562
 msgid ""
 "Show when each line of a file was last (or\n"
 "next) changed.\n"
 "usage: blame [-rM:N] TARGET[@REV]...\n"
 "\n"
+msgstr ""
+
+#: ../svn/svn.c:566
+msgid ""
 " Annotate each line of a file with the revision number and author of the\n"
 " last change (or optionally the next change) to that line.\n"
 "\n"
+msgstr ""
+
+#: ../svn/svn.c:569 ../svnbench/svnbench.c:222
+msgid ""
 " With no revision range (same as -r0:REV), or with '-r M:N' where M < N,\n"
 " annotate each line that is present in revision N of the file, with\n"
 " the last revision at or before rN that changed or added the line,\n"
 " looking back no further than rM.\n"
 "\n"
+msgstr ""
+
+#: ../svn/svn.c:574 ../svnbench/svnbench.c:227
+msgid ""
 " With a reverse revision range '-r M:N' where M > N,\n"
 " annotate each line that is present in revision N of the file, with\n"
 " the next revision after rN that changed or deleted the line,\n"
 " looking forward no further than rM.\n"
 "\n"
+msgstr ""
+
+#: ../svn/svn.c:579 ../svnbench/svnbench.c:232
+#, fuzzy
+msgid ""
 " If specified, REV determines in which revision the target is first\n"
 " looked up.\n"
 "\n"
-" Write the annotated result to standard output.\n"
 msgstr ""
-"Visa när varje rad i en fil senast\n"
-"ändrades, eller när den ändras därefter.\n"
-"användning: blame [-rM:N] MÅL[@REV]...\n"
-"\n"
-" Kommentera varje rad i en fil med visa revisionsnumret och författaren till\n"
-" den senaste ändringen (eller nästa ändring) av raden.\n"
-"\n"
-" Utan revisionsintervall (samma som -r0:REV), eller med \"-r M:N\" där M < N,\n"
-" kommentera varje rad som finns i revision N av filen, med den senaste\n"
-" revisionen i eller före rN som ändrade eller lade till raden, utan att\n"
-" gå längre bakåt i tiden än rM.\n"
-"\n"
-" Med ett bakvänt revisionsintervall \"-r M:N\" där M > N, kommentera varje rad\n"
-" som finns i revision N av filen, med nästa revision efter rN som ändrade\n"
-" eller raderade raden, utan att gå längre framåt i tiden än rM.\n"
+"Visa innehållet i angivna filer eller URL:er.\n"
+"användning: cat MÅL[@REV]...\n"
 "\n"
 " Om REV anges, bestämmer den i vilken revision målet först letas upp.\n"
-"\n"
-" Det kommenterade resultatet skrivs till standardutmatningen.\n"
+
+#: ../svn/svn.c:582 ../svnbench/svnbench.c:235
+msgid " Write the annotated result to standard output.\n"
+msgstr ""
 
 #: ../svn/svn.c:587
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Output the content of specified files or URLs.\n"
 "usage: cat TARGET[@REV]...\n"
 "\n"
+msgstr ""
+"Visa innehållet i angivna filer eller URL:er.\n"
+"användning: cat MÅL[@REV]...\n"
+"\n"
+" Om REV anges, bestämmer den i vilken revision målet först letas upp.\n"
+
+#: ../svn/svn.c:590
+#, fuzzy
+msgid ""
 " If specified, REV determines in which revision the target is first\n"
 " looked up.\n"
 msgstr ""
@@ -14464,7 +14625,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 " Om REV anges, bestämmer den i vilken revision målet först letas upp.\n"
 
-#: ../svn/svn.c:595
+#: ../svn/svn.c:596
 msgid ""
 "Associate (or dissociate) changelist CLNAME with the named files.\n"
 "usage: 1. changelist CLNAME PATH...\n"
@@ -14475,19 +14636,37 @@ msgstr ""
 "användning: 1. changelist ÄLNAMN SÖKVÄG...\n"
 "      2. changelist --remove SÖKVÄG...\n"
 
-#: ../svn/svn.c:601
+#: ../svn/svn.c:603
 msgid ""
 "Check out a working copy from a repository.\n"
 "usage: checkout URL[@REV]... [PATH]\n"
 "\n"
+msgstr ""
+
+#: ../svn/svn.c:606
+#, fuzzy
+msgid ""
 " If specified, REV determines in which revision the URL is first\n"
 " looked up.\n"
 "\n"
+msgstr ""
+"Visa innehållet i angivna filer eller URL:er.\n"
+"användning: cat MÅL[@REV]...\n"
+"\n"
+" Om REV anges, bestämmer den i vilken revision målet först letas upp.\n"
+
+#: ../svn/svn.c:609
+msgid ""
 " If PATH is omitted, the basename of the URL will be used as\n"
 " the destination. If multiple URLs are given each will be checked\n"
 " out into a sub-directory of PATH, with the name of the sub-directory\n"
 " being the basename of the URL.\n"
 "\n"
+msgstr ""
+
+#: ../svn/svn.c:614
+#, fuzzy
+msgid ""
 " If --force is used, unversioned obstructing paths in the working\n"
 " copy destination do not automatically cause the check out to fail.\n"
 " If the obstructing path is the same type (file or directory) as the\n"
@@ -14499,8 +14678,6 @@ msgid ""
 " to the working copy. All properties from the repository are applied\n"
 " to the obstructing path.\n"
 "\n"
-" See also 'svn help update' for a list of possible characters\n"
-" reporting the action taken.\n"
 msgstr ""
 "Checka ut en arbetskopia från ett arkiv.\n"
 "användning: checkout URL[@REV]... [SÖKVÄG]\n"
@@ -14525,7 +14702,13 @@ msgstr ""
 " Se även \"svn help update\" för en lista av möjliga tecken i rapporten\n"
 " om vilken åtgärd som utfördes.\n"
 
-#: ../svn/svn.c:628
+#: ../svn/svn.c:625
+msgid ""
+" See also 'svn help update' for a list of possible characters\n"
+" reporting the action taken.\n"
+msgstr ""
+
+#: ../svn/svn.c:631
 msgid ""
 "Either recover from an interrupted operation that left the working copy locked,\n"
 "or remove unwanted files.\n"
@@ -14534,88 +14717,85 @@ msgid ""
 "     cleanup --remove-ignored [WCPATH...]\n"
 "    3. cleanup --vacuum-pristines [WCPATH...]\n"
 "\n"
+msgstr ""
+
+#: ../svn/svn.c:638
+msgid ""
 " 1. When none of the options --remove-unversioned, --remove-ignored, and\n"
 "  --vacuum-pristines is specified, remove all write locks (shown as 'L' by\n"
 "  the 'svn status' command) from the working copy. Usually, this is only\n"
 "  necessary if a Subversion client has crashed while using the working copy,\n"
 "  leaving it in an unusable state.\n"
 "\n"
+msgstr ""
+
+#: ../svn/svn.c:644
+msgid ""
 "  WARNING: There is no mechanism that will protect write locks still\n"
 "       being used by other Subversion clients. Running this command\n"
 "       without any options while another client is using the working\n"
 "       copy can corrupt the working copy beyond repair!\n"
 "\n"
+msgstr ""
+
+#: ../svn/svn.c:649
+msgid ""
 " 2. If the --remove-unversioned option or the --remove-ignored option\n"
 "  is given, remove any unversioned or ignored items within WCPATH.\n"
 "  Note that the 'svn status' command shows unversioned items as '?',\n"
 "  and ignored items as 'I' if the --no-ignore option is given to it.\n"
 "\n"
+msgstr ""
+
+#: ../svn/svn.c:654
+msgid ""
 " 3. If the --vacuum-pristines option is given, remove pristine copies of\n"

[... 8777 lines stripped ...]


Mime
View raw message