subversion-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From rhuij...@apache.org
Subject svn commit: r1787182 [2/2] - /subversion/trunk/subversion/po/pl.po
Date Thu, 16 Mar 2017 13:26:20 GMT

Modified: subversion/trunk/subversion/po/pl.po
URL: http://svn.apache.org/viewvc/subversion/trunk/subversion/po/pl.po?rev=1787182&r1=1787181&r2=1787182&view=diff
==============================================================================
--- subversion/trunk/subversion/po/pl.po [UTF-8] (original)
+++ subversion/trunk/subversion/po/pl.po [UTF-8] Thu Mar 16 13:26:19 2017
@@ -57,7 +57,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: subversion 1.9\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: dev@subversion.apache.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2010-11-12 08:49-0600\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-03-16 14:20+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2009-11-14 22:00+0100\n"
 "Last-Translator: Subversion Developers <dev@subversion.tigris.org>\n"
 "Language-Team: Polish <dev@subversion.tigris.org>\n"
@@ -65,12469 +65,20758 @@ msgstr ""
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
+"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n==1 ? 0 : (n%10>=2 && n%10<=4) && (n%100<12 || n%100>=14) ? 1 : n!=1 && (n%10>=0 && n%10<=1) || (n%10>=5 && n%10<=9) || (n%100>=12 && n%100<=14) ? 2 : 3);\n"
 
 #. Constructing nice error messages for roots.
 #. Build an SVN_ERR_FS_NOT_FOUND error, with a detailed error text,
 #. for PATH in ROOT. ROOT is of type svn_fs_root_t *.
-#: ../include/private/svn_fs_util.h:68
+#: ../include/private/svn_fs_util.h:86
 #, c-format
 msgid "File not found: transaction '%s', path '%s'"
 msgstr "Plik nieznaleziony: transakcja '%s', ścieżka '%s'"
 
-#: ../include/private/svn_fs_util.h:73
+#: ../include/private/svn_fs_util.h:91
 #, c-format
 msgid "File not found: revision %ld, path '%s'"
 msgstr "Plik nieznaleziony: wersja %ld, ścieżka '%s'"
 
 #. Build a detailed `file already exists' message for PATH in ROOT.
 #. ROOT is of type svn_fs_root_t *.
-#: ../include/private/svn_fs_util.h:84
+#: ../include/private/svn_fs_util.h:102
 #, c-format
 msgid "File already exists: filesystem '%s', transaction '%s', path '%s'"
 msgstr "Plik już istnieje: system plików '%s', transakcja '%s, ścieżka '%s'"
 
-#: ../include/private/svn_fs_util.h:89
+#: ../include/private/svn_fs_util.h:107
 #, c-format
 msgid "File already exists: filesystem '%s', revision %ld, path '%s'"
 msgstr "Plik już istnieje: system plików '%s', wersja %ld, ścieżka '%s'"
 
 #. ROOT is of type svn_fs_root_t *.
-#: ../include/private/svn_fs_util.h:97
+#: ../include/private/svn_fs_util.h:115
 msgid "Root object must be a transaction root"
 msgstr "Obiekt korzenia musi być korzeniem transakcji"
 
 #. SVN_FS__ERR_NOT_MUTABLE: the caller attempted to change a node
 #. outside of a transaction. FS is of type "svn_fs_t *".
-#: ../include/private/svn_fs_util.h:104
+#: ../include/private/svn_fs_util.h:122
 #, c-format
 msgid "File is not mutable: filesystem '%s', revision %ld, path '%s'"
 msgstr "Plik jest niemodyfikowalny: system plików '%s', wersja %ld, ścieżka '%s'"
 
-#. FS is of type "svn fs_t *".
-#: ../include/private/svn_fs_util.h:111
+#. FS is of type "svn_fs_t *".
+#: ../include/private/svn_fs_util.h:129
 #, c-format
 msgid "'%s' is not a directory in filesystem '%s'"
 msgstr "'%s' nie jest katalogiem w systemie plików '%s'"
 
-#. FS is of type "svn fs_t *".
-#: ../include/private/svn_fs_util.h:118
+#. FS is of type "svn_fs_t *".
+#: ../include/private/svn_fs_util.h:136
 #, c-format
 msgid "'%s' is not a file in filesystem '%s'"
 msgstr "'%s' nie jest plikiem w systemie plików '%s'"
 
-#. FS is of type "svn fs_t *", LOCK is of type "svn_lock_t *".
-#: ../include/private/svn_fs_util.h:126
+#. FS is of type "svn_fs_t *", LOCK is of type "svn_lock_t *".
+#: ../include/private/svn_fs_util.h:144
 #, c-format
 msgid "Path '%s' is already locked by user '%s' in filesystem '%s'"
 msgstr "Ścieżka '%s' jest już zablokowana przez użytkownika '%s' w systemie plików '%s'"
 
-#. FS is of type "svn fs_t *".
-#: ../include/private/svn_fs_util.h:133
+#. FS is of type "svn_fs_t *".
+#: ../include/private/svn_fs_util.h:151
 #, c-format
 msgid "No lock on path '%s' in filesystem '%s'"
 msgstr "Brak blokady dla ścieżki '%s' w systemie plików '%s'"
 
-#. FS is of type "svn fs_t *".
-#: ../include/private/svn_fs_util.h:140
+#. FS is of type "svn_fs_t *".
+#: ../include/private/svn_fs_util.h:158
 #, c-format
 msgid "Lock has expired: lock-token '%s' in filesystem '%s'"
 msgstr "Blokada wygasła: żeton blokady '%s' w systemie plików '%s'"
 
-#. FS is of type "svn fs_t *".
-#: ../include/private/svn_fs_util.h:147
+#. FS is of type "svn_fs_t *".
+#: ../include/private/svn_fs_util.h:165
 #, c-format
 msgid "No username is currently associated with filesystem '%s'"
 msgstr "Brak użytkownika obecnie skojarzonego z systemem plików '%s'"
 
 #. SVN_FS__ERR_LOCK_OWNER_MISMATCH: trying to use a lock whose
 #. LOCK_OWNER doesn't match the USERNAME associated with FS.
-#. FS is of type "svn fs_t *".
-#: ../include/private/svn_fs_util.h:156
+#. FS is of type "svn_fs_t *".
+#: ../include/private/svn_fs_util.h:174
 #, c-format
 msgid "User '%s' is trying to use a lock owned by '%s' in filesystem '%s'"
 msgstr "Użytkownik '%s' próbuje użyć blokadę posiadaną przez '%s' w systemie plików '%s'"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:160
+#: ../include/svn_error_codes.h:166
 msgid "Bad parent pool passed to svn_make_pool()"
 msgstr "Błędna pula macierzysta przekazana do svn_make_pool()"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:164
+#: ../include/svn_error_codes.h:170
 msgid "Bogus filename"
 msgstr "Niepoprawna nazwa pliku"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:168
+#: ../include/svn_error_codes.h:174
 msgid "Bogus URL"
 msgstr "Niepoprawny URL"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:172
+#: ../include/svn_error_codes.h:178
 msgid "Bogus date"
 msgstr "Niepoprawna data"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:176
+#: ../include/svn_error_codes.h:182
 msgid "Bogus mime-type"
 msgstr "Niepoprawny typ MIME"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:186
+#: ../include/svn_error_codes.h:192
 msgid "Wrong or unexpected property value"
 msgstr "Błędna lub nieoczekiwana wartość atrybutu"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:190
+#: ../include/svn_error_codes.h:196
 msgid "Version file format not correct"
 msgstr "Niepoprawny format pliku wersji"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:194
+#: ../include/svn_error_codes.h:200
 msgid "Path is not an immediate child of the specified directory"
 msgstr "Ścieżka nie jest bezpośrednim katalogiem podrzędnym podanego katalogu"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:198
+#: ../include/svn_error_codes.h:204
 msgid "Bogus UUID"
 msgstr "Niepoprawny UUID"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:203 ../include/svn_error_codes.h:887
+#: ../include/svn_error_codes.h:209 ../include/svn_error_codes.h:1036
 msgid "Invalid configuration value"
 msgstr "Błąd konfiguracji"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:207
+#: ../include/svn_error_codes.h:213
 msgid "Bogus server specification"
 msgstr "Niepoprawna specyfikacja serwera"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:211
+#: ../include/svn_error_codes.h:217
 msgid "Unsupported checksum type"
 msgstr "Nieobsługiwany typ sumy kontrolnej"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:215
+#: ../include/svn_error_codes.h:221
 msgid "Invalid character in hex checksum"
 msgstr "Nieprawidłowy znak w szesnastkowej sumie kontrolnej"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:220
+#: ../include/svn_error_codes.h:226
 msgid "Unknown string value of token"
 msgstr "Nieznana wartość tekstowa żetonu"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:226
+#: ../include/svn_error_codes.h:231
+#, fuzzy
+msgid "Invalid changelist name"
+msgstr "Niewłaściwy typ zmiany"
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:236
+#, fuzzy
+msgid "Invalid atomic"
+msgstr "Błędna blokada"
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:241
+#, fuzzy
+msgid "Invalid compression method"
+msgstr "Nieprawidłowa wersja wieszakowa %ld"
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:247
 msgid "No such XML tag attribute"
 msgstr "Brak takiego atrybutu XML"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:230
+#: ../include/svn_error_codes.h:251
 msgid "<delta-pkg> is missing ancestry"
 msgstr "<delta-pkg> nie zawiera informacji o pochodzeniu"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:234
+#: ../include/svn_error_codes.h:255
 msgid "Unrecognized binary data encoding; can't decode"
 msgstr "Nierozpoznany format danych binarnych; nie można rozkodować"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:238
+#: ../include/svn_error_codes.h:259
 msgid "XML data was not well-formed"
 msgstr "Niepoprawny składniowo XML"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:242
+#: ../include/svn_error_codes.h:263
 msgid "Data cannot be safely XML-escaped"
 msgstr "Nie można stworzyć poprawnego XML"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:248
+#: ../include/svn_error_codes.h:268
+#, fuzzy
+msgid "Unexpected XML element found"
+msgstr "Nieoczekiwany rodzaj obiektu"
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:274
 msgid "Inconsistent line ending style"
 msgstr "Niespójny sposób zapisywania końców wiersza"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:252
+#: ../include/svn_error_codes.h:278
 msgid "Unrecognized line ending style"
 msgstr "Nieznany sposób zapisywania końców wiersza"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:257
+#: ../include/svn_error_codes.h:283
 msgid "Line endings other than expected"
 msgstr "Końce wiersza inne niż oczekiwano"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:261
+#: ../include/svn_error_codes.h:287
 msgid "Ran out of unique names"
 msgstr "Wykorzystano wszystkie unikalne nazwy"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:266
+#: ../include/svn_error_codes.h:292
 msgid "Framing error in pipe protocol"
 msgstr "Błąd ramki w komunikacji IPC"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:271
+#: ../include/svn_error_codes.h:297
 msgid "Read error in pipe"
 msgstr "Błąd odczytu IPC"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:275 ../libsvn_subr/cmdline.c:341
-#: ../libsvn_subr/cmdline.c:358 ../svn/util.c:923 ../svnlook/main.c:1802
+#. is errno on POSIX
+#: ../include/svn_error_codes.h:301 ../libsvn_subr/cmdline.c:418
+#: ../libsvn_subr/cmdline.c:449 ../libsvn_subr/cmdline.c:472 ../svn/util.c:571
+#: ../svnlook/svnlook.c:2000
 #, c-format
 msgid "Write error"
 msgstr "Błąd zapisu"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:281
+#: ../include/svn_error_codes.h:306
+#, fuzzy
+msgid "Write error in pipe"
+msgstr "Błąd odczytu IPC"
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:312
 msgid "Unexpected EOF on stream"
 msgstr "Nieoczekiwany koniec strumienia"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:285
+#: ../include/svn_error_codes.h:316
 msgid "Malformed stream data"
 msgstr "Uszkodzone dane w strumieniu"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:289
+#: ../include/svn_error_codes.h:320
 msgid "Unrecognized stream data"
 msgstr "Nierozpoznane dane w strumieniu"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:294
+#: ../include/svn_error_codes.h:325
 #, fuzzy
 msgid "Stream doesn't support seeking"
 msgstr "Strumień nie obsługuje ponownego ustawiania pozycji"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:300
+#: ../include/svn_error_codes.h:330
+#, fuzzy
+msgid "Stream doesn't support this capability"
+msgstr "Strumień nie obsługuje ponownego ustawiania pozycji"
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:336
 msgid "Unknown svn_node_kind"
 msgstr "Nieznany rodzaj obiektu"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:304
+#: ../include/svn_error_codes.h:340
 msgid "Unexpected node kind found"
 msgstr "Nieoczekiwany rodzaj obiektu"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:310
+#: ../include/svn_error_codes.h:346
 msgid "Can't find an entry"
 msgstr "Nie można znaleźć elementu"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:316
+#: ../include/svn_error_codes.h:352
 msgid "Entry already exists"
 msgstr "Element już istnieje"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:320
+#: ../include/svn_error_codes.h:356
 msgid "Entry has no revision"
 msgstr "Element nie ma wersji"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:324
+#: ../include/svn_error_codes.h:360
 msgid "Entry has no URL"
 msgstr "Element nie ma URL-u"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:328
+#: ../include/svn_error_codes.h:364
 msgid "Entry has an invalid attribute"
 msgstr "Obiekt ma niepoprawny atrybut"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:332
+#: ../include/svn_error_codes.h:368
 msgid "Can't create an entry for a forbidden name"
 msgstr "Nie można utworzyć wpisu dla zabronionej nazwy"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:338
+#: ../include/svn_error_codes.h:374
 msgid "Obstructed update"
 msgstr "Przerwana aktualizacja"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:343
+#: ../include/svn_error_codes.h:379
 msgid "Mismatch popping the WC unwind stack"
 msgstr "Niezgodność w trakcie pobierania wartości ze stosu cofania zmian"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:348
+#: ../include/svn_error_codes.h:384
 msgid "Attempt to pop empty WC unwind stack"
 msgstr "Próba pobrania wartości z pustego stosu cofania zmian"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:353
+#: ../include/svn_error_codes.h:389
 msgid "Attempt to unlock with non-empty unwind stack"
 msgstr "Próba zdjęcia blokady przy nieopróżnionym stosie cofania zmian"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:357
+#: ../include/svn_error_codes.h:393
 msgid "Attempted to lock an already-locked dir"
 msgstr "Próba zablokowania już zablokowanego katalogu"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:361
+#: ../include/svn_error_codes.h:397
 msgid "Working copy not locked; this is probably a bug, please report"
 msgstr "Kopia robocza nie została zablokowana. Prawdopodobnie jest to błąd, wyślij zgłoszenie błędu"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:366
+#: ../include/svn_error_codes.h:402
 msgid "Invalid lock"
 msgstr "Błędna blokada"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:373
+#: ../include/svn_error_codes.h:408 ../include/svn_error_codes.h:414
 msgid "Path is not a working copy directory"
 msgstr "Ścieżka nie wskazuje na katalog w obrębie kopii roboczej"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:381
+#: ../include/svn_error_codes.h:418
 msgid "Path is not a working copy file"
 msgstr "Ścieżka nie wskazuje na plik w obrębie kopii roboczej"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:385
+#: ../include/svn_error_codes.h:422
 msgid "Problem running log"
 msgstr "Nieudane uruchomienie logu"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:389
+#: ../include/svn_error_codes.h:426
 msgid "Can't find a working copy path"
 msgstr "Nie można odnaleźć ścieżki w ramach kopii roboczej"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:393
+#: ../include/svn_error_codes.h:430
 msgid "Working copy is not up-to-date"
 msgstr "Kopia robocza jest nieaktualna"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:397
+#: ../include/svn_error_codes.h:434
 msgid "Left locally modified or unversioned files"
 msgstr "Pozostały pliki zmodyfikowane lokalnie lub niepodlegające kontroli wersji"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:401
+#: ../include/svn_error_codes.h:438
 msgid "Unmergeable scheduling requested on an entry"
 msgstr "Zlecenie niezgodne z już zarejestrowanymi zleceniami"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:405
+#: ../include/svn_error_codes.h:442
 msgid "Found a working copy path"
 msgstr "Znaleziono ścieżkę w ramach kopii roboczej"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:409
+#: ../include/svn_error_codes.h:446
 msgid "A conflict in the working copy obstructs the current operation"
 msgstr "Konflikt w ramach kopii roboczej uniemożliwia wykonanie polecenia"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:413
+#: ../include/svn_error_codes.h:450
 msgid "Working copy is corrupt"
 msgstr "Uszkodzona kopia robocza"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:417
+#: ../include/svn_error_codes.h:454
 msgid "Working copy text base is corrupt"
 msgstr "Uszkodzony plik bazowy"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:421
+#: ../include/svn_error_codes.h:458
 msgid "Cannot change node kind"
 msgstr "Nie można zmienić typu obiektu"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:425
+#: ../include/svn_error_codes.h:462
 msgid "Invalid operation on the current working directory"
 msgstr "Niepoprawna operacja na katalogu bieżącym"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:429
+#: ../include/svn_error_codes.h:466
 msgid "Problem on first log entry in a working copy"
 msgstr "Problem z zapisem pierwszego elementy logu w kopii roboczej"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:433
+#: ../include/svn_error_codes.h:470
 msgid "Unsupported working copy format"
 msgstr "Nieznany format kopii roboczej"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:437
+#: ../include/svn_error_codes.h:474
 msgid "Path syntax not supported in this context"
 msgstr "Sposób zapisania ścieżki nieobsługiwany w tej sytuacji"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:442
+#: ../include/svn_error_codes.h:479
 msgid "Invalid schedule"
 msgstr "Niewłaściwe zlecenie"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:447
+#: ../include/svn_error_codes.h:484
 msgid "Invalid relocation"
 msgstr "Błędna relokacja"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:452
+#: ../include/svn_error_codes.h:489
 msgid "Invalid switch"
 msgstr "Niewłaściwy przełącznik"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:457
+#: ../include/svn_error_codes.h:494
 msgid "Changelist doesn't match"
 msgstr "Lista zmian się nie zgadza"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:462
+#: ../include/svn_error_codes.h:499
 msgid "Conflict resolution failed"
 msgstr "Rozwiązanie konfliktu nie powiodło się"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:466
+#: ../include/svn_error_codes.h:503
 msgid "Failed to locate 'copyfrom' path in working copy"
 msgstr "Nie udało się zlokalizować ścieżki 'copyfrom' w kopii roboczej"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:473
+#: ../include/svn_error_codes.h:511
 msgid "Moving a path from one changelist to another"
 msgstr "Przenoszenie ścieżki z jednej listy zmian to innej"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:478
+#: ../include/svn_error_codes.h:516
 msgid "Cannot delete a file external"
 msgstr "Nie można usunąć plikowego eksternału"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:483
+#: ../include/svn_error_codes.h:521
 msgid "Cannot move a file external"
 msgstr "Nie można przenieść plikowego eksternału"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:488
+#: ../include/svn_error_codes.h:526
 msgid "Something's amiss with the wc sqlite database"
 msgstr "Błąd bazy danych sqlite kopii roboczej"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:493
+#: ../include/svn_error_codes.h:531
 msgid "The working copy is missing"
 msgstr "Brak kopii roboczej"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:498
+#: ../include/svn_error_codes.h:536
 msgid "The specified node is not a symlink"
 msgstr "Określony obiekt nie jest dowiązaniem symbolicznym"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:503
+#: ../include/svn_error_codes.h:541
 msgid "The specified path has an unexpected status"
 msgstr "Określona ścieżka ma nieoczekiwany status"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:508
+#: ../include/svn_error_codes.h:546
 msgid "The working copy needs to be upgraded"
 msgstr "Kopia robocza musi zostać zaktualizowana"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:513
-msgid "Previous operation was interrupted; run 'svn cleanup'"
+#: ../include/svn_error_codes.h:551
+#, fuzzy
+msgid "Previous operation has not finished; run 'cleanup' if it was interrupted"
 msgstr "Poprzednia operacja została przerwana. Wykonaj 'svn cleanup'"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:518
-msgid "This operation can not be performed with just this depth."
+#: ../include/svn_error_codes.h:557
+msgid "The operation cannot be performed with the specified depth"
 msgstr ""
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:524
+#: ../include/svn_error_codes.h:562
+msgid "Couldn't open a working copy file because access was denied"
+msgstr ""
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:567
+msgid "Mixed-revision working copy was found but not expected"
+msgstr ""
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:572
+#, fuzzy
+msgid "Duplicate targets in svn:externals property"
+msgstr "Błędny format atrybutu svn:externals"
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:578
 msgid "General filesystem error"
 msgstr "Błąd systemu plików"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:528
+#: ../include/svn_error_codes.h:582
 msgid "Error closing filesystem"
 msgstr "Błąd w trakcie zamykania systemu plików"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:532
+#: ../include/svn_error_codes.h:586
 msgid "Filesystem is already open"
 msgstr "System plików jest już otwarty"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:536
+#: ../include/svn_error_codes.h:590
 msgid "Filesystem is not open"
 msgstr "System plików nie jest otwarty"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:540
+#: ../include/svn_error_codes.h:594
 msgid "Filesystem is corrupt"
 msgstr "Uszkodzony system plików"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:544
+#: ../include/svn_error_codes.h:598
 msgid "Invalid filesystem path syntax"
 msgstr "Błędna składnia ścieżki"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:548
+#: ../include/svn_error_codes.h:602
 msgid "Invalid filesystem revision number"
 msgstr "Błędny numer wersji"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:552
+#: ../include/svn_error_codes.h:606
 msgid "Invalid filesystem transaction name"
 msgstr "Błędna nazwa transakcji"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:556
+#: ../include/svn_error_codes.h:610
 msgid "Filesystem directory has no such entry"
 msgstr "Katalog nie zawiera takiego elementu"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:560
+#: ../include/svn_error_codes.h:614
 msgid "Filesystem has no such representation"
 msgstr "Katalog nie ma takiej reprezentacji"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:564
+#: ../include/svn_error_codes.h:618
 msgid "Filesystem has no such string"
 msgstr "System plików nie zawiera takiego napisu"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:568
+#: ../include/svn_error_codes.h:622
 msgid "Filesystem has no such copy"
 msgstr "System plików nie zawiera takiej kopii"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:572
+#: ../include/svn_error_codes.h:626
 msgid "The specified transaction is not mutable"
 msgstr "Podana transakcja nie może być modyfikowana"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:576
+#: ../include/svn_error_codes.h:630
 msgid "Filesystem has no item"
 msgstr "System plików nie zawiera podanego elementu"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:580
+#: ../include/svn_error_codes.h:634
 msgid "Filesystem has no such node-rev-id"
 msgstr "System plików nie zawiera węzła o podanym identyfikatorze wersji"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:584
+#: ../include/svn_error_codes.h:638
 msgid "String does not represent a node or node-rev-id"
 msgstr "Napis nie zawiera identyfikatora węzła lub wersji węzła"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:588
+#: ../include/svn_error_codes.h:642
 msgid "Name does not refer to a filesystem directory"
 msgstr "Nazwa nie odnosi się do katalogu systemu plików"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:592
+#: ../include/svn_error_codes.h:646
 msgid "Name does not refer to a filesystem file"
 msgstr "Nazwa nie odnosi się do pliku systemu plików"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:596
+#: ../include/svn_error_codes.h:650
 msgid "Name is not a single path component"
 msgstr "Nazwa nie jest pojedynczą ścieżką"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:600
+#: ../include/svn_error_codes.h:654
 msgid "Attempt to change immutable filesystem node"
 msgstr "Próba zmiany węzła niemogącego ulegać zmianom"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:604
+#: ../include/svn_error_codes.h:658
 msgid "Item already exists in filesystem"
 msgstr "Element już istnieje"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:608
+#: ../include/svn_error_codes.h:662
 msgid "Attempt to remove or recreate fs root dir"
 msgstr "Próba usunięcia lub ponownego utworzenia głównego katalogu systemu plików"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:612
+#: ../include/svn_error_codes.h:666
 msgid "Object is not a transaction root"
 msgstr "Obiekt nie wskazuje na korzeń transakcji"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:616
+#: ../include/svn_error_codes.h:670
 msgid "Object is not a revision root"
 msgstr "Obiekt nie wskazuje na korzeń wersji"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:620
+#: ../include/svn_error_codes.h:674
 msgid "Merge conflict during commit"
 msgstr "Konflikt łączenia zmian w trakcie zatwierdzania"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:624
+#: ../include/svn_error_codes.h:678
 msgid "A representation vanished or changed between reads"
 msgstr "Reprezentacja zniknęła lub zmieniła się pomiędzy kolejnymi odczytami"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:628
+#: ../include/svn_error_codes.h:682
 msgid "Tried to change an immutable representation"
 msgstr "Próba zmiany reprezentacji niemogącej ulegać zmianom"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:632
+#: ../include/svn_error_codes.h:686
 msgid "Malformed skeleton data"
 msgstr "Błędne dane wzorcowe"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:636
+#: ../include/svn_error_codes.h:690
 msgid "Transaction is out of date"
 msgstr "Transakcja jest nieaktualna"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:640
+#: ../include/svn_error_codes.h:694
 msgid "Berkeley DB error"
 msgstr "Błąd Berkeley DB"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:644
+#: ../include/svn_error_codes.h:698
 msgid "Berkeley DB deadlock error"
 msgstr "Zakleszczenie Berkeley DB"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:648
+#: ../include/svn_error_codes.h:702
 msgid "Transaction is dead"
 msgstr "Transakcja jest zniszczona"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:652
+#: ../include/svn_error_codes.h:706
 msgid "Transaction is not dead"
 msgstr "Transakcja nie jest zniszczona"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:657
+#: ../include/svn_error_codes.h:711
 msgid "Unknown FS type"
 msgstr "Nieznany typ systemu plików"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:662
+#: ../include/svn_error_codes.h:716
 msgid "No user associated with filesystem"
 msgstr "Brak użytkownika skojarzonego z systemem plików"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:667
+#: ../include/svn_error_codes.h:721
 msgid "Path is already locked"
 msgstr "Ścieżka została już zablokowana"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:672 ../include/svn_error_codes.h:834
+#: ../include/svn_error_codes.h:726 ../include/svn_error_codes.h:973
 msgid "Path is not locked"
 msgstr "Ścieżka nie jest zablokowana"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:677
+#: ../include/svn_error_codes.h:731
 msgid "Lock token is incorrect"
 msgstr "Żeton blokady jest niepoprawny"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:682
+#: ../include/svn_error_codes.h:736
 msgid "No lock token provided"
 msgstr "Nie podano żetonu blokady"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:687
+#: ../include/svn_error_codes.h:741
 msgid "Username does not match lock owner"
 msgstr "Nazwa użytkownika nie zgadza się z nazwą właściciela blokady"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:692
+#: ../include/svn_error_codes.h:746
 msgid "Filesystem has no such lock"
 msgstr "System plików nie zawiera takiej blokady"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:697
+#: ../include/svn_error_codes.h:751
 msgid "Lock has expired"
 msgstr "Blokada wygasła"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:702 ../include/svn_error_codes.h:821
+#: ../include/svn_error_codes.h:756 ../include/svn_error_codes.h:960
 msgid "Item is out of date"
 msgstr "Element jest nieaktualny"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:714
+#: ../include/svn_error_codes.h:768
 msgid "Unsupported FS format"
 msgstr "Nieznany format systemu plików"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:719
+#: ../include/svn_error_codes.h:773
 msgid "Representation is being written"
 msgstr "Reprezentacja jest zapisywana"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:724
+#: ../include/svn_error_codes.h:778
 msgid "The generated transaction name is too long"
 msgstr "Wygenerowana nazwa transakcji jest zbyt długa"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:729
+#: ../include/svn_error_codes.h:783
 msgid "Filesystem has no such node origin record"
 msgstr "System plików nie zawiera rekordu pochodzenia takiego węzła"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:734
+#: ../include/svn_error_codes.h:788
 msgid "Filesystem upgrade is not supported"
 msgstr "Aktualizacja systemu plików nie jest wspierana"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:739
+#: ../include/svn_error_codes.h:793
 msgid "Filesystem has no such checksum-representation index record"
 msgstr "System plików nie ma takiego rekordu wskaźnika reprezentacji sumy kontrolnej"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:744
+#: ../include/svn_error_codes.h:798
 msgid "Property value in filesystem differs from the provided base value"
 msgstr ""
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:751
+#: ../include/svn_error_codes.h:804
+msgid "The filesystem editor completion process was not followed"
+msgstr ""
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:809
+#, fuzzy
+msgid "A packed revprop could not be read"
+msgstr "[Wyjście błędów nie może być czytane.]"
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:814
+#, fuzzy
+msgid "Could not initialize the revprop caching infrastructure."
+msgstr "Nie można zainicjalizować pamięci podręcznej SQLite"
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:819
+#, fuzzy
+msgid "Malformed transaction ID string."
+msgstr "Błędny nagłówek reprezentacji"
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:824
+#, fuzzy
+msgid "Corrupt index file."
+msgstr "Uszkodzony plik 'current'"
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:829
+msgid "Revision not covered by index."
+msgstr ""
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:834
+msgid "Item index too large for this revision."
+msgstr ""
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:839
+msgid "Container index out of range."
+msgstr ""
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:844
+msgid "Index files are inconsistent."
+msgstr ""
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:849
+#, fuzzy
+msgid "Lock operation failed"
+msgstr "Nieudana autoryzacja"
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:854
+#, fuzzy
+msgid "Unsupported FS type"
+msgstr "Nieznany format systemu plików"
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:859
+msgid "Container capacity exceeded."
+msgstr ""
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:864
+#, fuzzy
+msgid "Malformed node revision ID string."
+msgstr "Brak wymaganego ID wersji obiektu"
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:869
+#, fuzzy
+msgid "Invalid generation number data."
+msgstr "Nieprawidłowy numer wersji '%ld'"
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:874
+msgid "Revprop manifest corrupt."
+msgstr ""
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:879
+#, fuzzy
+msgid "Property list is corrupt."
+msgstr "Uszkodzony system plików"
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:884
+msgid "Content checksums supposedly match but content does not."
+msgstr ""
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:890
 msgid "The repository is locked, perhaps for db recovery"
 msgstr "Repozytorium jest zablokowane, być może ze względu na odtwarzanie bazy danych"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:755
+#: ../include/svn_error_codes.h:894
 msgid "A repository hook failed"
 msgstr "Błąd wykonania skryptu (hook) repozytorium"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:759
+#: ../include/svn_error_codes.h:898
 msgid "Incorrect arguments supplied"
 msgstr "Błędne parametry"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:763
+#: ../include/svn_error_codes.h:902
 msgid "A report cannot be generated because no data was supplied"
 msgstr "Brak danych do wygenerowania raportu"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:767
+#: ../include/svn_error_codes.h:906
 msgid "Bogus revision report"
 msgstr "Niepoprawny raport o wersji"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:776
+#: ../include/svn_error_codes.h:915
 msgid "Unsupported repository version"
 msgstr "Nieobsługiwana wersja repozytorium"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:780
+#: ../include/svn_error_codes.h:919
 msgid "Disabled repository feature"
 msgstr "Wyłączona obsługa funkcji repozytorium"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:784
+#: ../include/svn_error_codes.h:923
 msgid "Error running post-commit hook"
 msgstr "Błąd działania skryptu post-commit"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:789
+#: ../include/svn_error_codes.h:928
 msgid "Error running post-lock hook"
 msgstr "Błąd podczas działania skryptu post-lock"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:794
+#: ../include/svn_error_codes.h:933
 msgid "Error running post-unlock hook"
 msgstr "Błąd podczas działania skryptu post-unlock"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:799
+#: ../include/svn_error_codes.h:938
 msgid "Repository upgrade is not supported"
 msgstr "Aktualizacja repozytorium nie jest wspierana"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:805
+#: ../include/svn_error_codes.h:944
 msgid "Bad URL passed to RA layer"
 msgstr "Błędny URL przekazany do warstwy RA"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:809
+#: ../include/svn_error_codes.h:948
 msgid "Authorization failed"
 msgstr "Nieudana autoryzacja"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:813
+#: ../include/svn_error_codes.h:952
 msgid "Unknown authorization method"
 msgstr "Nieznana metoda autoryzacji"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:817
+#: ../include/svn_error_codes.h:956
 msgid "Repository access method not implemented"
 msgstr "Niezaimplementowana metoda dostępu do repozytorium"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:825
+#: ../include/svn_error_codes.h:964
 msgid "Repository has no UUID"
 msgstr "Repozytorium nie ma UUID-u"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:829
+#: ../include/svn_error_codes.h:968
 msgid "Unsupported RA plugin ABI version"
 msgstr "Nieobsługiwana wersja ABI w pluginie RA"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:839
+#: ../include/svn_error_codes.h:978
 msgid "Server can only replay from the root of a repository"
 msgstr "Serwer może tylko powtarzać z katalogu głównego repozytorium"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:844
+#: ../include/svn_error_codes.h:983
 msgid "Repository UUID does not match expected UUID"
 msgstr "UUID repozytorium nie zgadza się z oczekiwanym UUID-em"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:849
+#: ../include/svn_error_codes.h:988
 msgid "Repository root URL does not match expected root URL"
 msgstr "URL katalogu głównego repozytorium nie zgadza się z oczekiwanym URL-em katalogu głównego"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:854
+#: ../include/svn_error_codes.h:993
 #, fuzzy
 msgid "Session URL does not match expected session URL"
 msgstr "URL katalogu głównego repozytorium nie zgadza się z oczekiwanym URL-em katalogu głównego"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:860
+#: ../include/svn_error_codes.h:998 ../libsvn_ra_svn/client.c:505
+#, c-format
+msgid "Can't create tunnel"
+msgstr "Nie udało się utworzyć tunelu"
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:1003
+#, fuzzy
+msgid "Can't create session"
+msgstr "Nie można utworzyć gniazda serwera"
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:1009
 msgid "RA layer failed to init socket layer"
 msgstr "Warstwa RA nie zainicjowała połączenia sieciowego"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:864
+#: ../include/svn_error_codes.h:1013
 msgid "RA layer failed to create HTTP request"
 msgstr "Warstwa RA nie stworzyła żądania HTTP"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:868
+#: ../include/svn_error_codes.h:1017
 msgid "RA layer request failed"
 msgstr "Żądanie warstwy RA nie powiodło się"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:872
+#: ../include/svn_error_codes.h:1021
 msgid "RA layer didn't receive requested OPTIONS info"
 msgstr "Warstwa RA nie otrzymała wymaganych informacji"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:876
+#: ../include/svn_error_codes.h:1025
 msgid "RA layer failed to fetch properties"
 msgstr "Warstwa RA nie zdołała pobrać atrybutów"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:880
+#: ../include/svn_error_codes.h:1029
 msgid "RA layer file already exists"
 msgstr "Plik warstwy RA już istnieje"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:894
+#: ../include/svn_error_codes.h:1043
 msgid "HTTP Path Not Found"
 msgstr "Nie znaleziono adresu HTTP"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:898
+#: ../include/svn_error_codes.h:1047
 msgid "Failed to execute WebDAV PROPPATCH"
 msgstr "Błąd wykonania PROPPATCH WebDAV"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:903 ../include/svn_error_codes.h:954
-#: ../libsvn_ra_svn/marshal.c:714 ../libsvn_ra_svn/marshal.c:832
-#: ../libsvn_ra_svn/marshal.c:859
+#. If condition COND is not met, return a "malformed network data" error.
+#.
+#: ../include/svn_error_codes.h:1052 ../include/svn_error_codes.h:1545
+#: ../libsvn_ra_svn/marshal.c:1434 ../libsvn_ra_svn/marshal.c:1691
+#: ../libsvn_ra_svn/marshal.c:1720 ../libsvn_ra_svn/marshal.c:2975
 msgid "Malformed network data"
 msgstr "Błędne dane z sieci"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:908
+#: ../include/svn_error_codes.h:1057
 msgid "Unable to extract data from response header"
 msgstr "Nie udało się zdekodować danych z nagłówka odpowiedzi"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:913
+#: ../include/svn_error_codes.h:1062
 msgid "Repository has been moved"
 msgstr "Repozytorium zostało przeniesione"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:918 ../libsvn_ra_serf/replay.c:844
-#: ../libsvn_ra_serf/update.c:2326 ../libsvn_ra_serf/util.c:689
+#: ../include/svn_error_codes.h:1067 ../libsvn_ra_serf/util.c:937
 msgid "Connection timed out"
 msgstr "Czas połączenie się skończył"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:923
+#: ../include/svn_error_codes.h:1072
 msgid "URL access forbidden for unknown reason"
 msgstr "Dostęp do URL-u zabroniony z nieznanego powodu"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:929 ../include/svn_error_codes.h:958
+#: ../include/svn_error_codes.h:1077
+msgid "The server state conflicts with the requested preconditions"
+msgstr ""
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:1082
+msgid "The URL doesn't allow the requested method"
+msgstr ""
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:1088 ../include/svn_error_codes.h:1549
 msgid "Couldn't find a repository"
 msgstr "Nie znaleziono repozytorium"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:933
+#: ../include/svn_error_codes.h:1092
 msgid "Couldn't open a repository"
 msgstr "Nie zdołano otworzyć repozytorium"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:938
-msgid "Special code for wrapping server errors to report to client"
-msgstr "Specjalny kod dla okrywania błędów serwera dla klienta"
-
-#: ../include/svn_error_codes.h:942
-msgid "Unknown svn protocol command"
-msgstr "Nieznane polecenie protokołu svn"
-
-#: ../include/svn_error_codes.h:946
-msgid "Network connection closed unexpectedly"
-msgstr "Nieoczekiwane przerwanie połączenia sieciowego"
-
-#: ../include/svn_error_codes.h:950
-msgid "Network read/write error"
-msgstr "Błąd odczytu/zapisu sieciowego"
-
-#: ../include/svn_error_codes.h:962
-msgid "Client/server version mismatch"
-msgstr "Niezgodność wersji klienta i serwera"
-
-#: ../include/svn_error_codes.h:967
-msgid "Cannot negotiate authentication mechanism"
-msgstr "Nie można określić sposobu uwierzytelniania"
-
-#: ../include/svn_error_codes.h:972
-msgid "Editor drive was aborted"
-msgstr "Kierowanie edytora zostało przerwane"
-
-#: ../include/svn_error_codes.h:978
-msgid "Initialization of SSPI library failed"
-msgstr "Inicjalizacja biblioteki SSPI nie udała się"
-
-#: ../include/svn_error_codes.h:982
-msgid "Server SSL certificate untrusted"
-msgstr "Niezaufany certyfikat SSL serwera"
-
-#: ../include/svn_error_codes.h:986
-msgid "Initialization of the GSSAPI context failed"
-msgstr "Inicjalizacja kontekstu GSSAPI nie udała się"
-
-#: ../include/svn_error_codes.h:991
-msgid "While handling serf response:"
-msgstr ""
-
-#: ../include/svn_error_codes.h:999
-msgid "Credential data unavailable"
-msgstr "Brak danych uwierzytelniających"
-
-#: ../include/svn_error_codes.h:1003
-msgid "No authentication provider available"
-msgstr "Brak mechanizmów uwierzytelniania"
-
-#: ../include/svn_error_codes.h:1007
-msgid "All authentication providers exhausted"
-msgstr "Wyczerpano możliwości uwierzytelniania"
-
-#: ../include/svn_error_codes.h:1011
-msgid "Credentials not saved"
-msgstr "Dane uwierzytelniające niezapisane"
-
-#: ../include/svn_error_codes.h:1016
-msgid "Authentication failed"
-msgstr "Nieudane uwierzytelnienie"
-
-#: ../include/svn_error_codes.h:1022
-msgid "Read access denied for root of edit"
-msgstr "Brak prawa do odczytu katalogu głównego edycji"
-
-#: ../include/svn_error_codes.h:1027
-msgid "Item is not readable"
-msgstr "Nie można odczytać elementu"
-
-#: ../include/svn_error_codes.h:1032
-msgid "Item is partially readable"
-msgstr "Element można tylko częściowo odczytać"
-
-#: ../include/svn_error_codes.h:1036
-msgid "Invalid authz configuration"
-msgstr "Błędna konfiguracja autoryzacji"
-
-#: ../include/svn_error_codes.h:1041
-msgid "Item is not writable"
-msgstr "Elementu nie można zapisywać"
-
-#: ../include/svn_error_codes.h:1047
+#: ../include/svn_error_codes.h:1098
 msgid "Svndiff data has invalid header"
 msgstr "Błędny nagłówek danych svndiff"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1051
+#: ../include/svn_error_codes.h:1102
 msgid "Svndiff data contains corrupt window"
 msgstr "Błędne okno danych svndiff"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1055
+#: ../include/svn_error_codes.h:1106
 msgid "Svndiff data contains backward-sliding source view"
 msgstr "Dane svndiff zawierają wsteczny podgląd"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1059
+#: ../include/svn_error_codes.h:1110
 msgid "Svndiff data contains invalid instruction"
 msgstr "Dane svndiff zawierają nieznaną instrukcję"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1063
+#: ../include/svn_error_codes.h:1114
 msgid "Svndiff data ends unexpectedly"
 msgstr "Nieoczekiwany koniec danych svndiff"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1067
+#: ../include/svn_error_codes.h:1118
 msgid "Svndiff compressed data is invalid"
 msgstr "Błędny nagłówek skomprymowanych danych svndiff"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1073
-msgid "Diff data source modified unexpectedly"
-msgstr "Dane diff nieoczekiwanie zostały zmodyfikowane"
-
-#: ../include/svn_error_codes.h:1079
+#: ../include/svn_error_codes.h:1124
 msgid "Apache has no path to an SVN filesystem"
 msgstr "Apache nie zna ścieżki do systemu plików Subversion"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1083
+#: ../include/svn_error_codes.h:1128
 msgid "Apache got a malformed URI"
 msgstr "Apache otrzymał niepoprawny URI"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1087
+#: ../include/svn_error_codes.h:1132
 msgid "Activity not found"
 msgstr "Nie znaleziono aktywności"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1091
+#: ../include/svn_error_codes.h:1136
 msgid "Baseline incorrect"
 msgstr "Błędna linia bazowa"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1095
+#: ../include/svn_error_codes.h:1140
 msgid "Input/output error"
 msgstr "Błąd wejścia/wyjścia"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1101
+#: ../include/svn_error_codes.h:1146
 msgid "A path under version control is needed for this operation"
 msgstr "To polecenie wymaga ścieżki podlegającej zarządzaniu wersjami"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1105
+#: ../include/svn_error_codes.h:1150
 msgid "Repository access is needed for this operation"
 msgstr "To polecenie wymaga dostępu do repozytorium"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1109
+#: ../include/svn_error_codes.h:1154
 msgid "Bogus revision information given"
 msgstr "Niepoprawne informacje o wersji"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1113
+#: ../include/svn_error_codes.h:1158
 msgid "Attempting to commit to a URL more than once"
 msgstr "Próba zatwierdzenia URL więcej niż raz"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1117
+#: ../include/svn_error_codes.h:1162
 msgid "Operation does not apply to binary file"
 msgstr "Polecenie niedostępne dla plików binarnych"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1123
+#: ../include/svn_error_codes.h:1168
 msgid "Format of an svn:externals property was invalid"
 msgstr "Błędny format atrybutu svn:externals"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1127
+#: ../include/svn_error_codes.h:1172
 msgid "Attempting restricted operation for modified resource"
 msgstr "Próba wykonania zastrzeżonej operacji dla zmodyfikowanego zasobu"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1131
+#: ../include/svn_error_codes.h:1176
 msgid "Operation does not apply to directory"
 msgstr "Polecenie niedostępne dla katalogów"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1135
+#: ../include/svn_error_codes.h:1180 ../svnadmin/svnadmin.c:1602
+#, c-format
 msgid "Revision range is not allowed"
 msgstr "Zakres wersji jest niedozwolony w tym przypadku"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1139
+#: ../include/svn_error_codes.h:1184
 msgid "Inter-repository relocation not allowed"
 msgstr "Przeniesienie między repozytoriami nie jest dozwolone"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1143
+#: ../include/svn_error_codes.h:1188
 msgid "Author name cannot contain a newline"
 msgstr "Nazwa autora nie może zawierać znaku nowego wiersza"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1147
+#: ../include/svn_error_codes.h:1192
 msgid "Bad property name"
 msgstr "Błędna nazwa atrybutu"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1152
+#: ../include/svn_error_codes.h:1197
 msgid "Two versioned resources are unrelated"
 msgstr "Podane zasoby nie są ze sobą związane"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1157
+#: ../include/svn_error_codes.h:1202
 msgid "Path has no lock token"
 msgstr "Ścieżka nie zawiera żetonu blokady"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1162
+#: ../include/svn_error_codes.h:1207
 msgid "Operation does not support multiple sources"
 msgstr "Operacja nie obsługuje wielu źródeł"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1167
+#: ../include/svn_error_codes.h:1212
 msgid "No versioned parent directories"
 msgstr "Niewersjonowane narzędne katalogi"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1172
+#: ../include/svn_error_codes.h:1217 ../include/svn_error_codes.h:1237
 msgid "Working copy and merge source not ready for reintegration"
 msgstr "Kopia robocza i źródło połączeń zmian nie są gotowe do reintegracji"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1177
+#: ../include/svn_error_codes.h:1222
 msgid "A file external cannot overwrite an existing versioned item"
 msgstr "Plikowy eksternał nie może nadpisać istniejącego wersjonowanego obiektu"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1182
+#: ../include/svn_error_codes.h:1227
 msgid "Invalid path component strip count specified"
 msgstr "Podano nieprawidłową liczbę usuwanych komponentów ścieżki"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1187
+#: ../include/svn_error_codes.h:1232
 msgid "Detected a cycle while processing the operation"
 msgstr ""
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1193
+#: ../include/svn_error_codes.h:1242
+msgid "Invalid mergeinfo detected in merge target"
+msgstr ""
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:1247
+msgid "Can't perform this operation without a valid lock token"
+msgstr ""
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:1252
+#, fuzzy
+msgid "The operation is forbidden by the server"
+msgstr "Wykonanie polecenia przerwano"
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:1257
+#, fuzzy
+msgid "The conflict resolution option is not applicable"
+msgstr "Rozwiązanie konfliktu nie powiodło się"
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:1263
 msgid "A problem occurred; see other errors for details"
 msgstr "Wystąpił błąd, zobacz szczegóły w innych błędach"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1197
+#: ../include/svn_error_codes.h:1267
 msgid "Failure loading plugin"
 msgstr "Błąd ładowania plugina."
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1201
+#: ../include/svn_error_codes.h:1271
 msgid "Malformed file"
 msgstr "Niepoprawny plik"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1205
+#: ../include/svn_error_codes.h:1275
 msgid "Incomplete data"
 msgstr "Niepełne dane"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1209
+#: ../include/svn_error_codes.h:1279
 msgid "Incorrect parameters given"
 msgstr "Błędne parametry"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1213
+#: ../include/svn_error_codes.h:1283
 msgid "Tried a versioning operation on an unversioned resource"
 msgstr "Polecenie wymaga pliku podlegającego zarządzaniu wersjami, podany parametr tego warunku nie spełnia."
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1217
+#: ../include/svn_error_codes.h:1287
 msgid "Test failed"
 msgstr "Błąd testu"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1221
+#: ../include/svn_error_codes.h:1291
 msgid "Trying to use an unsupported feature"
 msgstr "Próba użycia nieobsługiwanej funkcji"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1225
+#: ../include/svn_error_codes.h:1295
 msgid "Unexpected or unknown property kind"
 msgstr "Nieoczekiwany lub nieznany typ atrybutu"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1229
+#: ../include/svn_error_codes.h:1299
 msgid "Illegal target for the requested operation"
 msgstr "Niedozwolony obiekt dla podanej operacji"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1233
+#: ../include/svn_error_codes.h:1303
 msgid "MD5 checksum is missing"
 msgstr "Brak sumy kontrolnej MD5"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1237
+#: ../include/svn_error_codes.h:1307
 msgid "Directory needs to be empty but is not"
 msgstr "Katalog powinien być pusty, ale nie jest"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1241
+#: ../include/svn_error_codes.h:1311
 msgid "Error calling external program"
 msgstr "Błąd uruchamiania zewnętrznego programu"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1245
+#: ../include/svn_error_codes.h:1315
 msgid "Python exception has been set with the error"
 msgstr "Wyjątek języka Python"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1249
+#: ../include/svn_error_codes.h:1319
 msgid "A checksum mismatch occurred"
 msgstr "Niezgodność sumy kontrolnej"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1253
+#: ../include/svn_error_codes.h:1323
 msgid "The operation was interrupted"
 msgstr "Wykonanie polecenia przerwano"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1257
+#: ../include/svn_error_codes.h:1327
 msgid "The specified diff option is not supported"
 msgstr "Podana opcja diff nie jest obsługiwana"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1261
+#: ../include/svn_error_codes.h:1331
 msgid "Property not found"
 msgstr "Nie ma takiego atrybutu"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1265
+#: ../include/svn_error_codes.h:1335
 msgid "No auth file path available"
 msgstr "Brak ścieżki do pliku uwierzytelniającego"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1270
+#: ../include/svn_error_codes.h:1340
 msgid "Incompatible library version"
 msgstr "Niekompatybilna wersja biblioteki"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1275
+#: ../include/svn_error_codes.h:1345
 msgid "Mergeinfo parse error"
 msgstr "Błąd parsowania informacji łączenia zmian"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1280
+#: ../include/svn_error_codes.h:1350
 msgid "Cease invocation of this API"
 msgstr "Zaprzestane wywołanie tego API"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1285
+#: ../include/svn_error_codes.h:1355
 msgid "Error parsing revision number"
 msgstr "Błąd podczas parsowania numeru wersji"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1290
+#: ../include/svn_error_codes.h:1360
 msgid "Iteration terminated before completion"
 msgstr "Iteracja przerwana przed zakończeniem"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1295
+#: ../include/svn_error_codes.h:1365
 msgid "Unknown changelist"
 msgstr "Nieznana lista zmian"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1300
+#: ../include/svn_error_codes.h:1370
 msgid "Reserved directory name in command line arguments"
 msgstr "Zarezerwowana nazwa katalogu wśród argumentów linii poleceń"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1305
+#: ../include/svn_error_codes.h:1375
 msgid "Inquiry about unknown capability"
 msgstr "Dochodzenie w sprawie nieznanej zdolności"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1310
+#: ../include/svn_error_codes.h:1380
 msgid "Test skipped"
 msgstr "Test pominięty"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1315
-msgid "apr memcache library not available"
+#: ../include/svn_error_codes.h:1385
+#, fuzzy
+msgid "APR memcache library not available"
 msgstr "Biblioteka apr memcache niedostępna"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1320
+#: ../include/svn_error_codes.h:1390
 msgid "Couldn't perform atomic initialization"
 msgstr "Nie można przeprowadzić atomowej inicjalizacji"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1325
+#: ../include/svn_error_codes.h:1395
 msgid "SQLite error"
 msgstr "Błąd SQLite"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1330
+#: ../include/svn_error_codes.h:1400
 msgid "Attempted to write to readonly SQLite db"
 msgstr "Próba zapisu do bazy danych SQLite otwartej w trybie tylko do odczytu"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1335
+#: ../include/svn_error_codes.h:1407
 msgid "Unsupported schema found in SQLite db"
 msgstr "Nieobsługiwany schemat znaleziony w bazie danych SQLite"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1340
+#: ../include/svn_error_codes.h:1412
 msgid "The SQLite db is busy"
 msgstr ""
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1345
+#: ../include/svn_error_codes.h:1417
 msgid "SQLite busy at transaction rollback; resetting all busy SQLite statements to allow rollback"
 msgstr ""
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1352
-msgid "Error parsing arguments"
-msgstr "Błąd podczas parsowania parametrów"
+#: ../include/svn_error_codes.h:1423
+#, fuzzy
+msgid "Constraint error in SQLite db"
+msgstr "Nieobsługiwany schemat znaleziony w bazie danych SQLite"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1356
-msgid "Not enough arguments provided"
-msgstr "Zbyt mało parametrów"
+#: ../include/svn_error_codes.h:1428
+msgid "Too many memcached servers configured"
+msgstr ""
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1360
-msgid "Mutually exclusive arguments specified"
-msgstr "Podano sprzeczne parametry"
+#: ../include/svn_error_codes.h:1433
+#, fuzzy
+msgid "Failed to parse version number string"
+msgstr "Błąd pobierania nowego klucza"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1364
-msgid "Attempted command in administrative dir"
-msgstr "Próba wykonania polecenia w katalogu administracyjnym"
+#: ../include/svn_error_codes.h:1438
+#, fuzzy
+msgid "Atomic data storage is corrupt"
+msgstr "Uszkodzony plik bazowy"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1368
+#: ../include/svn_error_codes.h:1443
+msgid "utf8proc library error"
+msgstr ""
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:1448
+msgid "Bad arguments to SQL operators GLOB or LIKE"
+msgstr ""
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:1453
+#, fuzzy
+msgid "Packed data stream is corrupt"
+msgstr "Uszkodzony system plików"
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:1458
+msgid "Additional errors:"
+msgstr ""
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:1463
+msgid "Parser error: invalid input"
+msgstr ""
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:1468
+#, fuzzy
+msgid "SQLite transaction rollback failed"
+msgstr "Nie powiodło się sprzątanie po transakcji"
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:1474
+msgid "Error parsing arguments"
+msgstr "Błąd podczas parsowania parametrów"
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:1478
+msgid "Not enough arguments provided"
+msgstr "Zbyt mało parametrów"
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:1482
+msgid "Mutually exclusive arguments specified"
+msgstr "Podano sprzeczne parametry"
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:1486
+msgid "Attempted command in administrative dir"
+msgstr "Próba wykonania polecenia w katalogu administracyjnym"
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:1490
 msgid "The log message file is under version control"
 msgstr "Plik z opisem zmian podlega zarządzaniu wersjami"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1372
+#: ../include/svn_error_codes.h:1494
 msgid "The log message is a pathname"
 msgstr "Opis zmian jest ścieżką"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1376
+#: ../include/svn_error_codes.h:1498
 msgid "Committing in directory scheduled for addition"
 msgstr "Próba zatwierdzania w katalogu oczekującym na dodanie"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1380
+#: ../include/svn_error_codes.h:1502
 msgid "No external editor available"
 msgstr "Brak zewnętrznego edytora"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1384
+#: ../include/svn_error_codes.h:1506
 msgid "Something is wrong with the log message's contents"
 msgstr "Opis zmian zawiera jakiś błąd"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1388
+#: ../include/svn_error_codes.h:1510
 msgid "A log message was given where none was necessary"
 msgstr "Wprowadzono opis zmian mimo, że nie jest wymagany"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1392
+#: ../include/svn_error_codes.h:1514
 msgid "No external merge tool available"
 msgstr "Nie jest dostępne zewnętrzne narzędzie łączenia zmian"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1396
+#: ../include/svn_error_codes.h:1518
 msgid "Failed processing one or more externals definitions"
 msgstr ""
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1402
+#: ../include/svn_error_codes.h:1523
+#, fuzzy
+msgid "Repository verification failed"
+msgstr "Tworzenie repozytorium nie powiodło się"
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:1529
+msgid "Special code for wrapping server errors to report to client"
+msgstr "Specjalny kod dla okrywania błędów serwera dla klienta"
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:1533
+msgid "Unknown svn protocol command"
+msgstr "Nieznane polecenie protokołu svn"
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:1537
+msgid "Network connection closed unexpectedly"
+msgstr "Nieoczekiwane przerwanie połączenia sieciowego"
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:1541
+msgid "Network read/write error"
+msgstr "Błąd odczytu/zapisu sieciowego"
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:1553
+msgid "Client/server version mismatch"
+msgstr "Niezgodność wersji klienta i serwera"
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:1558
+msgid "Cannot negotiate authentication mechanism"
+msgstr "Nie można określić sposobu uwierzytelniania"
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:1563
+msgid "Editor drive was aborted"
+msgstr "Kierowanie edytora zostało przerwane"
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:1568
+msgid "Client request too long"
+msgstr ""
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:1573
+msgid "Server response too long"
+msgstr ""
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:1581
+msgid "Credential data unavailable"
+msgstr "Brak danych uwierzytelniających"
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:1585
+msgid "No authentication provider available"
+msgstr "Brak mechanizmów uwierzytelniania"
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:1589
+msgid "All authentication providers exhausted"
+msgstr "Wyczerpano możliwości uwierzytelniania"
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:1593
+msgid "Credentials not saved"
+msgstr "Dane uwierzytelniające niezapisane"
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:1598 ../libsvn_subr/gpg_agent.c:455
+msgid "Authentication failed"
+msgstr "Nieudane uwierzytelnienie"
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:1604
+msgid "Read access denied for root of edit"
+msgstr "Brak prawa do odczytu katalogu głównego edycji"
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:1609
+msgid "Item is not readable"
+msgstr "Nie można odczytać elementu"
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:1614
+msgid "Item is partially readable"
+msgstr "Element można tylko częściowo odczytać"
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:1618
+msgid "Invalid authz configuration"
+msgstr "Błędna konfiguracja autoryzacji"
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:1623
+msgid "Item is not writable"
+msgstr "Elementu nie można zapisywać"
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:1630
+msgid "Diff data source modified unexpectedly"
+msgstr "Dane diff nieoczekiwanie zostały zmodyfikowane"
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:1635
+#, fuzzy
+msgid "Diff data unexpected"
+msgstr "Nieoczekiwany koniec danych svndiff"
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:1642
+msgid "Initialization of SSPI library failed"
+msgstr "Inicjalizacja biblioteki SSPI nie udała się"
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:1648
+msgid "Server SSL certificate untrusted"
+msgstr "Niezaufany certyfikat SSL serwera"
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:1653
+msgid "Initialization of the GSSAPI context failed"
+msgstr "Inicjalizacja kontekstu GSSAPI nie udała się"
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:1658
+msgid "While handling serf response:"
+msgstr ""
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:1664
 msgid "Assertion failure"
 msgstr "Błąd asercji"
 
-#: ../libsvn_auth_gnome_keyring/gnome_keyring.c:392
-#: ../libsvn_auth_gnome_keyring/gnome_keyring.c:447
-#: ../libsvn_auth_gnome_keyring/gnome_keyring.c:554
-#: ../libsvn_auth_gnome_keyring/gnome_keyring.c:610
+#: ../include/svn_error_codes.h:1668
+msgid "No non-tracing links found in the error chain"
+msgstr ""
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:1676
+#, fuzzy
+msgid "Unexpected end of ASN1 data"
+msgstr "Nieoczekiwany koniec wpisu"
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:1680
+#, fuzzy
+msgid "Unexpected ASN1 tag"
+msgstr "Nieoczekiwany koniec strumienia"
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:1684
+#, fuzzy
+msgid "Invalid ASN1 length"
+msgstr "Niewłaściwy przełącznik"
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:1688
+msgid "ASN1 length mismatch"
+msgstr ""
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:1692
+#, fuzzy
+msgid "Invalid ASN1 data"
+msgstr "(nieprawidłowa data)"
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:1696
+msgid "Unavailable X509 feature"
+msgstr ""
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:1700
+msgid "Invalid PEM certificate"
+msgstr ""
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:1704
+#, fuzzy
+msgid "Invalid certificate format"
+msgstr "Błędny terminator wpisu"
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:1708
+#, fuzzy
+msgid "Invalid certificate version"
+msgstr "Błędna relokacja"
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:1712
+#, fuzzy
+msgid "Invalid certificate serial number"
+msgstr "Błędny numer wersji"
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:1716
+msgid "Found invalid algorithm in certificate"
+msgstr ""
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:1720
+msgid "Found invalid name in certificate"
+msgstr ""
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:1724
+msgid "Found invalid date in certificate"
+msgstr ""
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:1728
+msgid "Found invalid public key in certificate"
+msgstr ""
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:1732
+msgid "Found invalid signature in certificate"
+msgstr ""
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:1736
+msgid "Found invalid extensions in certificate"
+msgstr ""
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:1740
+msgid "Unknown certificate version"
+msgstr ""
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:1744
+msgid "Certificate uses unknown public key algorithm"
+msgstr ""
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:1748
+msgid "Certificate signature mismatch"
+msgstr ""
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:1752
+#, fuzzy
+msgid "Certficate verification failed"
+msgstr "Rozwiązanie konfliktu nie powiodło się"
+
+#: ../libsvn_auth_gnome_keyring/gnome_keyring.c:152
 msgid "GNOME Keyring is locked and we are non-interactive"
 msgstr "GNOME Keyring jest zablokowane i tryb nieinteraktywny jest używany"
 
-#: ../libsvn_client/add.c:488 ../libsvn_wc/adm_ops.c:881
-#: ../libsvn_wc/workqueue.c:1658 ../libsvn_wc/workqueue.c:1740
+#: ../libsvn_client/add.c:609 ../libsvn_client/cmdline.c:365
+#: ../libsvn_subr/opt.c:941
+#, c-format
+msgid "'%s' ends in a reserved name"
+msgstr "'%s' kończy się zarezerwowaną nazwą"
+
+#: ../libsvn_client/add.c:822
+#, c-format
+msgid "'%s' prevents creating parent of '%s'"
+msgstr ""
+
+#: ../libsvn_client/add.c:862 ../libsvn_wc/adm_ops.c:445
+#, c-format
+msgid "'%s' is an existing item in conflict; please mark the conflict as resolved before adding a new item here"
+msgstr ""
+
+#: ../libsvn_client/add.c:869 ../libsvn_wc/adm_ops.c:400
+#: ../libsvn_wc/workqueue.c:874 ../libsvn_wc/workqueue.c:968
 #, c-format
 msgid "'%s' not found"
 msgstr "Nie znaleziono '%s'"
 
-#: ../libsvn_client/add.c:493 ../libsvn_wc/adm_ops.c:572
-#: ../libsvn_wc/adm_ops.c:886
+#: ../libsvn_client/add.c:875 ../libsvn_wc/adm_ops.c:405
+#: ../libsvn_wc/delete.c:98
 #, c-format
 msgid "Unsupported node kind for path '%s'"
 msgstr "Nieobsługiwany rodzaj obiektu dla ścieżki '%s'"
 
-#: ../libsvn_client/add.c:534 ../libsvn_client/cmdline.c:268
-#: ../libsvn_subr/opt.c:878
-#, c-format
-msgid "'%s' ends in a reserved name"
-msgstr "'%s' kończy się zarezerwowaną nazwą"
-
-#: ../libsvn_client/add.c:580 ../libsvn_client/changelist.c:116
-#: ../libsvn_client/changelist.c:168 ../libsvn_client/cleanup.c:56
-#: ../libsvn_client/cleanup.c:134 ../libsvn_client/commit.c:701
-#: ../libsvn_client/export.c:952 ../libsvn_client/resolved.c:54
-#: ../libsvn_client/revert.c:135 ../libsvn_client/status.c:274
-#: ../svn/add-cmd.c:76 ../svn/changelist-cmd.c:84 ../svn/cleanup-cmd.c:69
-#: ../svn/export-cmd.c:91 ../svn/import-cmd.c:106 ../svn/resolve-cmd.c:106
-#: ../svn/resolved-cmd.c:76 ../svn/revert-cmd.c:77 ../svn/status-cmd.c:260
-#: ../svn/upgrade-cmd.c:72
+#: ../libsvn_client/add.c:908 ../libsvn_client/changelist.c:65
+#: ../libsvn_client/changelist.c:104 ../libsvn_client/deprecated.c:3098
+#: ../libsvn_client/export.c:1394 ../libsvn_client/import.c:831
+#: ../libsvn_client/patch.c:3744 ../libsvn_client/relocate.c:155
+#: ../libsvn_client/resolved.c:120 ../libsvn_client/revert.c:149
+#: ../libsvn_client/status.c:368 ../libsvn_client/switch.c:471
+#: ../libsvn_client/update.c:701 ../libsvn_client/upgrade.c:111
+#: ../svn/util.c:989 ../svnbench/util.c:76
 #, fuzzy, c-format
 msgid "'%s' is not a local path"
 msgstr "'%s' nie jest plikiem"
 
-#: ../libsvn_client/add.c:683 ../libsvn_ra/ra_loader.c:373
-#: ../libsvn_ra_serf/serf.c:366 ../libsvn_ra_serf/serf.c:482
+#: ../libsvn_client/add.c:949 ../libsvn_client/copy_foreign.c:491
+#: ../libsvn_wc/adm_ops.c:479 ../libsvn_wc/copy.c:786
 #, c-format
-msgid "Illegal repository URL '%s'"
-msgstr "Nieprawidłowy URL '%s' repozytorium"
+msgid "'%s' is already under version control"
+msgstr "'%s' już podlega zarządzaniu wersjami"
+
+#: ../libsvn_client/add.c:1082 ../libsvn_client/add.c:1109
+#, fuzzy, c-format
+msgid "There is no valid URI above '%s'"
+msgstr "Brak kolejki pracy dla '%s'."
 
-#: ../libsvn_client/blame.c:397
+#: ../libsvn_client/blame.c:457 ../libsvn_client/blame.c:764
 #, c-format
 msgid "Cannot calculate blame information for binary file '%s'"
 msgstr "Nie można określić odpowiedzialności za plik binarny '%s'"
 
-#: ../libsvn_client/blame.c:627
-msgid "Start revision must precede end revision"
-msgstr "Wersja początkowa musi być mniejsza niż końcowa"
-
-#: ../libsvn_client/cat.c:74 ../libsvn_client/commit_util.c:1038
-#: ../libsvn_client/delete.c:64 ../libsvn_client/prop_commands.c:429
-#: ../libsvn_client/prop_commands.c:947 ../libsvn_client/prop_commands.c:1264
-#: ../libsvn_client/revisions.c:104 ../libsvn_wc/adm_ops.c:2008
-#: ../libsvn_wc/adm_ops.c:2042 ../libsvn_wc/copy.c:596
-#: ../libsvn_wc/entries.c:1405 ../libsvn_wc/entries.c:2450
-#: ../libsvn_wc/entries.c:2481 ../libsvn_wc/node.c:1247
-#: ../libsvn_wc/update_editor.c:4171
+#: ../libsvn_client/cat.c:77 ../libsvn_client/commit_util.c:612
+#: ../libsvn_client/delete.c:81 ../libsvn_client/prop_commands.c:817
+#: ../libsvn_client/prop_commands.c:1398 ../libsvn_client/revisions.c:107
+#: ../libsvn_wc/adm_ops.c:913 ../libsvn_wc/adm_ops.c:967
+#: ../libsvn_wc/copy.c:628 ../libsvn_wc/copy.c:689 ../libsvn_wc/entries.c:1407
+#: ../libsvn_wc/entries.c:2803 ../libsvn_wc/entries.c:2834 ../svn/notify.c:1143
+#: ../svnbench/notify.c:968
 #, c-format
 msgid "'%s' is not under version control"
 msgstr "'%s' nie podlega zarządzaniu wersjami"
 
-#: ../libsvn_client/cat.c:79
+#: ../libsvn_client/cat.c:82
 #, c-format
 msgid "'%s' refers to a directory"
 msgstr "'%s' odnosi się do katalogu"
 
-#: ../libsvn_client/cat.c:89
+#: ../libsvn_client/cat.c:92
 #, c-format
-msgid "'%s' has no base revision until it is committed"
+msgid "'%s' has no pristine version until it is committed"
 msgstr ""
 
-#: ../libsvn_client/cat.c:153 ../libsvn_client/export.c:234
+#: ../libsvn_client/cat.c:147 ../libsvn_client/export.c:390
 msgid "(local)"
 msgstr "(lokalny)"
 
-#: ../libsvn_client/cat.c:236
+#: ../libsvn_client/cat.c:255
 #, c-format
 msgid "URL '%s' refers to a directory"
 msgstr "URL '%s' odnosi się do katalogu"
 
-#: ../libsvn_client/checkout.c:164 ../libsvn_client/export.c:1116
+#: ../libsvn_client/changelist.c:57
+#, fuzzy
+msgid "Target changelist name must not be empty"
+msgstr "Nazwy list zmian nie mogą być puste"
+
+#: ../libsvn_client/checkout.c:133 ../libsvn_client/export.c:1447
+#: ../svnbench/null-export-cmd.c:293
 #, c-format
 msgid "URL '%s' doesn't exist"
 msgstr "URL '%s' nie istnieje"
 
-#: ../libsvn_client/checkout.c:168
+#: ../libsvn_client/checkout.c:137
 #, c-format
 msgid "URL '%s' refers to a file, not a directory"
 msgstr "URL '%s' odnosi się do pliku, nie do katalogu"
 
-#: ../libsvn_client/checkout.c:204
-#, c-format
-msgid "'%s' is already a working copy for a different URL; use 'svn update' to update it"
+#: ../libsvn_client/checkout.c:175
+#, fuzzy, c-format
+msgid "'%s' is already a working copy for a different URL"
 msgstr "'%s' jest już kopią roboczą innego URL-u. Użyj 'svn update', by zaktualizować ją."
 
-#: ../libsvn_client/checkout.c:212
+#: ../libsvn_client/checkout.c:183
 #, c-format
 msgid "'%s' already exists and is not a directory"
 msgstr "'%s' już istnieje i nie jest katalogiem"
 
-#: ../libsvn_client/cmdline.c:78
-#, c-format
-msgid "Improper relative URL '%s'"
-msgstr "Niepoprawny względny URL '%s'"
-
-#: ../libsvn_client/cmdline.c:149
+#: ../libsvn_client/cmdline.c:104
 #, c-format
 msgid "All non-relative targets must have the same root URL"
 msgstr "Wszystkie bezwzględne cele muszą mieć ten sam URL katalogu głównego"
 
-#: ../libsvn_client/commit.c:433
-#, c-format
-msgid "Unknown or unversionable type for '%s'"
-msgstr "Nieznany lub niepodlegający zarządzaniu wersjami rodzaj obiektu dla '%s'"
-
-#: ../libsvn_client/commit.c:538
-msgid "New entry name required when importing a file"
-msgstr "Wymagane podanie nazwy obiektu podczas importowania pliku"
-
-#: ../libsvn_client/commit.c:573 ../libsvn_wc/adm_ops.c:567
-#: ../libsvn_wc/lock.c:140 ../libsvn_wc/wc_db_pdh.c:64
-#, c-format
-msgid "'%s' does not exist"
-msgstr "'%s' nie istnieje"
-
-#: ../libsvn_client/commit.c:655 ../libsvn_client/copy.c:471
-#: ../libsvn_client/merge.c:8975 ../libsvn_client/merge.c:10231
-#: ../libsvn_client/merge.c:10506 ../svnlook/main.c:1407
-#, c-format
-msgid "Path '%s' does not exist"
-msgstr "Ścieżka '%s' nie istnieje"
-
-#: ../libsvn_client/commit.c:795 ../libsvn_client/copy.c:482
-#: ../libsvn_client/copy.c:1021 ../libsvn_client/copy.c:1245
-#: ../libsvn_client/copy.c:1860
+#: ../libsvn_client/cmdline.c:207
 #, c-format
-msgid "Path '%s' already exists"
-msgstr "Ścieżka '%s' już istnieje"
+msgid "'%s' is just a peg revision. Maybe try '%s@' instead?"
+msgstr "'%s' jest tylko wersją wieszakową. Może spróbuj z '%s@'?"
 
-#: ../libsvn_client/commit.c:810
-#, c-format
-msgid "'%s' is a reserved name and cannot be imported"
-msgstr "'%s' to nazwa zastrzeżona i nie może zostać zaimportowana"
+#: ../libsvn_client/cmdline.c:321
+msgid "Resolving '^/': no repository root found in the target arguments or in the current directory"
+msgstr ""
 
-#: ../libsvn_client/commit.c:848 ../libsvn_client/copy.c:1402
+#: ../libsvn_client/commit.c:157 ../libsvn_client/copy.c:2303
 msgid "Commit failed (details follow):"
 msgstr "Zatwierdzenie nie powiodło się (szczegóły poniżej):"
 
-#: ../libsvn_client/commit.c:856
+#: ../libsvn_client/commit.c:165
 msgid "Commit succeeded, but other errors follow:"
 msgstr "Zatwierdzenie powiodło się, lecz wystąpiły inne błędy:"
 
-#: ../libsvn_client/commit.c:863
+#: ../libsvn_client/commit.c:172
 msgid "Error unlocking locked dirs (details follow):"
 msgstr "Nie udało się odblokowanie katalogów (szczegóły poniżej):"
 
-#: ../libsvn_client/commit.c:874
+#: ../libsvn_client/commit.c:183
 msgid "Error bumping revisions post-commit (details follow):"
 msgstr "Błąd operacji post-commit (szczegóły poniżej):"
 
-#: ../libsvn_client/commit.c:968
+#: ../libsvn_client/commit.c:554
+#, c-format
+msgid "'%s' is a URL, but URLs cannot be commit targets"
+msgstr "'%s' to URL, a URL-e nie mogą być obiektami zatwierdzenia"
+
+#: ../libsvn_client/commit.c:656
 #, fuzzy
-msgid "Are all targets part of the same working copy?"
+msgid ""
+"Commit can only commit to a single repository at a time.\n"
+"Are all targets part of the same working copy?"
 msgstr "Czy wszystkie obiekty docelowe należą do tej samej kopii roboczej?"
 
-#: ../libsvn_client/commit.c:1007
-msgid "Cannot non-recursively commit a directory deletion of a directory with child nodes"
-msgstr "Nie można nierekurencyjnie zatwierdzić usunięcia katalogu z obiektami podrzędnymi"
+#: ../libsvn_client/commit.c:722
+#, c-format
+msgid "Cannot commit '%s' because it was moved from '%s' which is not part of the commit; both sides of the move must be committed together"
+msgstr ""
 
-#: ../libsvn_client/commit.c:1057 ../svn/commit-cmd.c:71
+#: ../libsvn_client/commit.c:777
 #, c-format
-msgid "'%s' is a URL, but URLs cannot be commit targets"
-msgstr "'%s' to URL, a URL-e nie mogą być obiektami zatwierdzenia"
+msgid "Cannot commit '%s' because it was moved to '%s' which is not part of the commit; both sides of the move must be committed together"
+msgstr ""
 
-#: ../libsvn_client/commit_util.c:63 ../libsvn_repos/commit.c:132
+#: ../libsvn_client/commit_util.c:96 ../libsvn_repos/commit.c:169
 #, c-format
 msgid "Directory '%s' is out of date"
 msgstr "Katalog '%s' jest nieaktualny"
 
-#: ../libsvn_client/commit_util.c:64 ../libsvn_repos/commit.c:134
+#: ../libsvn_client/commit_util.c:97 ../libsvn_repos/commit.c:171
 #, c-format
 msgid "File '%s' is out of date"
 msgstr "Plik '%s' jest nieaktualny"
 
-#: ../libsvn_client/commit_util.c:288 ../libsvn_client/commit_util.c:479
-#: ../libsvn_client/commit_util.c:1032
+#: ../libsvn_client/commit_util.c:133
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Directory '%s' is locked in another working copy"
+msgstr "'%s' nie jest zablokowane w danej kopii roboczej"
+
+#: ../libsvn_client/commit_util.c:134
+#, fuzzy, c-format
+msgid "File '%s' is locked in another working copy"
+msgstr "'%s' nie jest zablokowane w danej kopii roboczej"
+
+#: ../libsvn_client/commit_util.c:169
 #, c-format
-msgid "Aborting commit: '%s' remains in conflict"
-msgstr "Zatwierdzanie przerwane: konflikt obiektu '%s'"
+msgid "Changing directory '%s' is forbidden by the server"
+msgstr ""
 
-#: ../libsvn_client/commit_util.c:330
+#: ../libsvn_client/commit_util.c:170
+#, c-format
+msgid "Changing file '%s' is forbidden by the server"
+msgstr ""
+
+#: ../libsvn_client/commit_util.c:318
 #, c-format
 msgid "Aborting commit: '%s' remains in tree-conflict"
 msgstr "Zatwierdzanie przerwane: konflikt drzewny obiektu '%s'"
 
-#: ../libsvn_client/commit_util.c:424 ../libsvn_client/commit_util.c:440
+#: ../libsvn_client/commit_util.c:668
 #, c-format
-msgid "Unknown entry kind for '%s'"
-msgstr "Nieznany rodzaj obiektu dla '%s'"
+msgid "Aborting commit: '%s' remains in conflict"
+msgstr "Zatwierdzanie przerwane: konflikt obiektu '%s'"
 
-#: ../libsvn_client/commit_util.c:457
-#, c-format
-msgid "Entry '%s' has unexpectedly changed special status"
-msgstr "Obiekt '%s' został zastąpiony plikiem specjalnym"
+#: ../libsvn_client/commit_util.c:687
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Node '%s' has unexpectedly changed kind"
+msgstr "Źródło '%s' nie jest katalogiem"
 
-#: ../libsvn_client/commit_util.c:654
+#: ../libsvn_client/commit_util.c:728
 #, c-format
 msgid "'%s' is scheduled for addition, but is missing"
 msgstr "'%s' przeznaczony do dodania, ale brakujący"
 
-#: ../libsvn_client/commit_util.c:935
-#, c-format
-msgid "'%s' is not under version control and is not part of the commit, yet its child '%s' is part of the commit"
+#: ../libsvn_client/commit_util.c:1279
+#, fuzzy, c-format
+msgid "'%s' is not known to exist in the repository and is not part of the commit, yet its child '%s' is part of the commit"
 msgstr "'%s' nie podlega zarządzaniu wersjami i nie podlega zatwierdzaniu, jednak podrzędny obiekt '%s' ma zostać zatwierdzony"
 
-#: ../libsvn_client/commit_util.c:1052 ../libsvn_client/url.c:198
-#, c-format
-msgid "Entry for '%s' has no URL"
-msgstr "Element '%s' nie ma URL-u"
-
-#: ../libsvn_client/commit_util.c:1069
-#, c-format
-msgid "'%s' is scheduled for addition within unversioned parent"
-msgstr "'%s' przeznaczony do dodania w katalogu niepodlegającym kontroli wersji"
-
-#: ../libsvn_client/commit_util.c:1210
+#: ../libsvn_client/commit_util.c:1421
 #, c-format
 msgid "Cannot commit both '%s' and '%s' as they refer to the same URL"
 msgstr "Nie można zatwierdzić '%s' i '%s', ponieważ odnoszą się do tego samego URL-u"
 
-#: ../libsvn_client/commit_util.c:1367
+#: ../libsvn_client/commit_util.c:1576
 #, c-format
 msgid "Commit item '%s' has copy flag but no copyfrom URL"
 msgstr "Element '%s' zaznaczony do skopiowania, lecz nie podano źródłowego URL-u"
 
-#: ../libsvn_client/commit_util.c:1372
+#: ../libsvn_client/commit_util.c:1581
 #, c-format
 msgid "Commit item '%s' has copy flag but an invalid revision"
 msgstr "Element '%s' zaznaczony do skopiowania, lecz wersja jest niewłaściwa"
 
-#: ../libsvn_client/commit_util.c:2080
+#: ../libsvn_client/commit_util.c:2056
 msgid "Standard properties can't be set explicitly as revision properties"
 msgstr "Standardowe atrybuty nie mogą być jawnie ustawione jako atrybuty wersji"
 
-#: ../libsvn_client/copy.c:500 ../libsvn_client/copy.c:1876
-#, c-format
-msgid "Path '%s' is not a directory"
-msgstr "Ścieżka '%s' nie jest katalogiem"
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:493 ../libsvn_client/conflicts.c:873
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:1490 ../libsvn_client/conflicts.c:3976
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:4398 ../libsvn_client/conflicts.c:4420
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:4471 ../libsvn_client/conflicts.c:4948
+#, fuzzy
+msgid "unknown author"
+msgstr "(brak autora)"
 
-#: ../libsvn_client/copy.c:669 ../libsvn_client/copy.c:710
-#, c-format
-msgid "Path '%s' already exists, but is not a directory"
-msgstr "Ścieżka '%s' już istnieje, ale nie jest katalogiem"
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:904
+msgid "A file containing uncommitted changes was found in the working copy."
+msgstr ""
+
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:907
+msgid "A file which differs from the corresponding file on the merge source branch was found in the working copy."
+msgstr ""
+
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:912
+msgid "A file which already occupies this path was found in the working copy."
+msgstr ""
 
-#: ../libsvn_client/copy.c:775
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:916
 #, fuzzy
-msgid "Source and destination URLs appear not to all point to the same repository."
-msgstr "Obiekty źródłowy i docelowy nie znajdują się w tym samym repozytorium(źródło: '%s'; cel: '%s')"
+msgid "An unversioned file was found in the working copy."
+msgstr "Ścieżka '%s' nie jest w kopii roboczej"
 
-#: ../libsvn_client/copy.c:985
-#, c-format
-msgid "Cannot move URL '%s' into itself"
-msgstr "Nie można przenieść URL-u '%s' do samego siebie"
-
-#: ../libsvn_client/copy.c:1007 ../libsvn_client/prop_commands.c:229
-#, c-format
-msgid "Path '%s' does not exist in revision %ld"
-msgstr "Ścieżka '%s' nie istnieje w wersji %ld"
-
-#: ../libsvn_client/copy.c:1536
-#, c-format
-msgid "Source URL '%s' is from foreign repository; leaving it as a disjoint WC"
-msgstr "Źródłowy URL '%s' pochodzi z zewnętrznego repozytorium; pozostaje jako kopia rozłączona"
-
-#: ../libsvn_client/copy.c:1638 ../libsvn_client/copy.c:1650
-#: ../libsvn_wc/adm_ops.c:941 ../libsvn_wc/copy.c:691
-#, c-format
-msgid "'%s' is already under version control"
-msgstr "'%s' już podlega zarządzaniu wersjami"
-
-#: ../libsvn_client/copy.c:1671
-#, c-format
-msgid "Entry for '%s' exists (though the working file is missing)"
-msgstr "Element '%s' istnieje, choć nie znaleziono kopii roboczej pliku"
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:920
+#, fuzzy
+msgid "A deleted file was found in the working copy."
+msgstr "Ścieżka '%s' nie jest w kopii roboczej"
 
-#: ../libsvn_client/copy.c:1844
-#, c-format
-msgid "Path '%s' not found in revision %ld"
-msgstr "Ścieżka '%s' nie znaleziona w wersji '%ld'"
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:925
+#, fuzzy
+msgid "No such file was found in the working copy."
+msgstr "Ścieżka '%s' nie jest w kopii roboczej"
 
-#: ../libsvn_client/copy.c:1849
-#, c-format
-msgid "Path '%s' not found in head revision"
-msgstr "Ścieżki '%s' nie znaleziono w wersji HEAD"
+#. ### display deleted revision
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:929
+msgid ""
+"No such file was found in the merge target working copy.\n"
+"Perhaps the file has been deleted or moved away in the repository's history?"
+msgstr ""
 
-#: ../libsvn_client/copy.c:1970
-msgid "Cannot mix repository and working copy sources"
-msgstr "Nie można mieszać źródeł repozytorium i kopii roboczej"
+#. ### show more details about copies or replacements?
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:939
+msgid "A file scheduled to be added to the repository in the next commit was found in the working copy."
+msgstr ""
 
-#: ../libsvn_client/copy.c:2022
-#, c-format
-msgid "Cannot copy path '%s' into its own child '%s'"
-msgstr "Nie można skopiować ścieżki '%s' do własnej podrzędnej '%s'"
+#. The move no longer exists.
+#. The move probably happened in branch history.
+#. * This case cannot happen until we detect incoming
+#. * moves, which we currently don't do.
+#. ### find deleted/moved revision?
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:970 ../libsvn_client/conflicts.c:1002
+msgid "The file in the working copy had been moved away at the time this conflict was recorded."
+msgstr ""
 
-#: ../libsvn_client/copy.c:2054
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:985 ../libsvn_client/conflicts.c:1018
 #, c-format
-msgid "Cannot move the file external at '%s'; please propedit the svn:externals description that created it"
-msgstr "Nie można przenieść plikowego eksternału przy '%s'. Proszę zmodyfikować opis svn:externals, który utworzył ten eksternał"
+msgid ""
+"The file in the working copy was moved away to\n"
+"'%s'."
+msgstr ""
 
-#: ../libsvn_client/copy.c:2069
-msgid "Moves between the working copy and the repository are not supported"
-msgstr "Przeniesienia między kopią roboczą a repozytorium są nieobsługiwane"
+#. The move no longer exists.
+#. The move probably happened in branch history.
+#. * This case cannot happen until we detect incoming
+#. * moves, which we currently don't do.
+#. ### find deleted/moved revision?
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:1044 ../libsvn_client/conflicts.c:1076
+msgid "A file had been moved here in the working copy at the time this conflict was recorded."
+msgstr ""
 
-#: ../libsvn_client/copy.c:2083
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:1059 ../libsvn_client/conflicts.c:1092
 #, c-format
-msgid "Cannot move path '%s' into itself"
-msgstr "Nie można przenieść ścieżki '%s' do siebie samej"
+msgid ""
+"A file was moved here in the working copy from\n"
+"'%s'."
+msgstr ""
 
-#: ../libsvn_client/copy.c:2152
-#, c-format
-msgid "'%s' does not have a URL associated with it"
-msgstr "obiekt '%s' nie posiada związanego z nim URL-u"
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:1128
+msgid "A directory containing uncommitted changes was found in the working copy."
+msgstr ""
 
-#: ../libsvn_client/delete.c:59
-#, c-format
-msgid "'%s' is in the way of the resource actually under version control"
-msgstr "'%s' leży w miejscu pliku podlegającego zarządzaniu wersjami"
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:1131
+msgid "A directory which differs from the corresponding directory on the merge source branch was found in the working copy."
+msgstr ""
 
-#: ../libsvn_client/delete.c:74
-#, c-format
-msgid "'%s' has local modifications -- commit or revert them first"
-msgstr "'%s' zawiera lokalne modyfikacje -- najpierw zatwierdź zmiany lub wycofaj je"
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:1136
+msgid "A directory which already occupies this path was found in the working copy."
+msgstr ""
 
-#: ../libsvn_client/delete.c:104
-#, c-format
-msgid "Cannot remove the file external at '%s'; please propedit or propdel the svn:externals description that created it"
-msgstr "Nie można usunąć plikowego eksternału przy '%s'. Proszę zmodyfikować lub usunąć opis svn:externals, który utworzył ten eksternał"
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:1140
+msgid "An unversioned directory was found in the working copy."
+msgstr ""
 
-#: ../libsvn_client/delete.c:339 ../libsvn_client/locking_commands.c:200
-#: ../svn/delete-cmd.c:68 ../svn/diff-cmd.c:288 ../svn/lock-cmd.c:116
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Cannot mix repository and working copy targets"
-msgstr "Nie można mieszać źródeł repozytorium i kopii roboczej"
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:1144
+#, fuzzy
+msgid "A deleted directory was found in the working copy."
+msgstr "Ścieżka '%s' nie jest w kopii roboczej"
 
-#: ../libsvn_client/deprecated.c:714 ../svn/move-cmd.c:65
-msgid "Cannot specify revisions (except HEAD) with move operations"
-msgstr "Nie można określić wersji (z wyjątkiem HEAD) dla operacji przeniesienia"
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:1150
+#, fuzzy
+msgid "No such directory was found in the working copy."
+msgstr "Ścieżka '%s' nie jest w kopii roboczej"
 
-#: ../libsvn_client/deprecated.c:1331
-msgid "No commits in repository"
-msgstr "Brak zatwierdzeń w repozytorium"
+#. ### display deleted revision
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:1154
+msgid ""
+"No such directory was found in the merge target working copy.\n"
+"Perhaps the directory has been deleted or moved away in the repository's history?"
+msgstr ""
 
-#: ../libsvn_client/deprecated.c:2094 ../libsvn_wc/deprecated.c:3370
-#, fuzzy
-msgid "Non-recursive relocation not supported"
-msgstr "Przeniesienie między repozytoriami nie jest dozwolone"
+#. ### show more details about copies or replacements?
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:1164
+msgid "A directory scheduled to be added to the repository in the next commit was found in the working copy."
+msgstr ""
 
-#: ../libsvn_client/diff.c:136
-#, c-format
-msgid "   Reverse-merged %s:r%s%s"
-msgstr "   Połączono odwrócone zmiany %s:r%s%s"
+#. The move no longer exists.
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:1196
+msgid "The directory in the working copy had been moved away at the time this conflict was recorded."
+msgstr ""
 
-#: ../libsvn_client/diff.c:151
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:1211
 #, c-format
-msgid "   Merged %s:r%s%s"
-msgstr "   Połączono zmiany %s:r%s%s"
+msgid ""
+"The directory in the working copy was moved away to\n"
+"'%s'."
+msgstr ""
 
-#: ../libsvn_client/diff.c:161 ../libsvn_diff/diff_file.c:1226
-#: ../libsvn_diff/diff_file.c:1242
-#, c-format
-msgid "Path '%s' must be an immediate child of the directory '%s'"
-msgstr "Ścieżka '%s' musi być bezpośrednim katalogiem podrzędnym katalogu '%s'"
+#. The move probably happened in branch history.
+#. * This case cannot happen until we detect incoming
+#. * moves, which we currently don't do.
+#. ### find deleted/moved revision?
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:1228
+msgid "The directory had been moved away at the time this conflict was recorded."
+msgstr ""
 
-#: ../libsvn_client/diff.c:359
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:1244
 #, c-format
-msgid "%s\t(revision %ld)"
-msgstr "%s\t(wersja %ld)"
+msgid ""
+"The directory was moved away to\n"
+"'%s'."
+msgstr ""
 
-#: ../libsvn_client/diff.c:361
-#, c-format
-msgid "%s\t(working copy)"
-msgstr "%s\t(kopia robocza)"
+#. The move no longer exists.
+#. The move probably happened in branch history.
+#. * This case cannot happen until we detect incoming
+#. * moves, which we currently don't do.
+#. ### find deleted/moved revision?
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:1270 ../libsvn_client/conflicts.c:1302
+msgid "A directory had been moved here at the time this conflict was recorded."
+msgstr ""
 
-#: ../libsvn_client/diff.c:637
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:1285
 #, c-format
-msgid "%sProperty changes on: %s%s"
-msgstr "%sZmiany atrybutów dla: %s%s"
+msgid ""
+"A directory was moved here from\n"
+"'%s'."
+msgstr ""
 
-#: ../libsvn_client/diff.c:921
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:1318
 #, c-format
-msgid "Cannot display: file marked as a binary type.%s"
-msgstr "Nie można wyświetlić: plik binarny.%s"
-
-#: ../libsvn_client/diff.c:1326
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Path '%s' has no URL"
-msgstr "'%s' nie ma URL-u"
+msgid ""
+"A directory was moved here in the working copy from\n"
+"'%s'."
+msgstr ""
 
-#: ../libsvn_client/diff.c:1395 ../libsvn_client/merge.c:6304
-#: ../libsvn_client/merge.c:8984
-msgid "Not all required revisions are specified"
-msgstr "Nie wszystkie wymagane wersje zostały podane"
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:2162
+msgid "An item containing uncommitted changes was found in the working copy."
+msgstr ""
 
-#: ../libsvn_client/diff.c:1410
-msgid "At least one revision must be non-local for a pegged diff"
-msgstr "Przynajmniej jedna wersja musi być zdalna dla wieszakowej różnicy"
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:2166
+msgid "An item which already occupies this path was found in the working copy."
+msgstr ""
 
-#: ../libsvn_client/diff.c:1518 ../libsvn_client/diff.c:1530
-#, c-format
-msgid "'%s' was not found in the repository at revision %ld"
-msgstr "'%s' nie występuje w repozytorium w wersji %ld"
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:2170
+#, fuzzy
+msgid "A deleted item was found in the working copy."
+msgstr "Ścieżka '%s' nie jest w kopii roboczej"
 
-#: ../libsvn_client/diff.c:1588
-msgid "Sorry, svn_client_diff5 was called in a way that is not yet supported"
-msgstr "Przepraszamy, ale svn_client_diff5 uruchomiono w sposób, który nie jest jeszcze obsługiwany"
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:2175
+msgid "No such file or directory was found in the working copy."
+msgstr ""
 
-#: ../libsvn_client/diff.c:1630
-msgid "Only diffs between a path's text-base and its working files are supported at this time"
-msgstr "Jedynie porównania między wersją bazową i jej plikiem roboczym są obecnie obsługiwane"
+#. ### display deleted revision
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:2180
+msgid ""
+"No such file or directory was found in the merge target working copy.\n"
+"The item may have been deleted or moved away in the repository's history."
+msgstr ""
 
-#: ../libsvn_client/diff.c:1816 ../libsvn_client/switch.c:132
-#, c-format
-msgid "Directory '%s' has no URL"
-msgstr "Katalog '%s' nie ma URL-u"
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:2187
+#, fuzzy
+msgid "An unversioned item was found in the working copy."
+msgstr "Ścieżka '%s' nie jest w kopii roboczej"
 
-#: ../libsvn_client/diff.c:2064
-msgid "Summarizing diff can only compare repository to repository"
-msgstr "Podsumowująca różnica może tylko porównywać repozytorium do repozytorium"
+#: ../libsvn_client/conflicts.c:2192
+msgid "An item scheduled to be added to the repository in the next commit was found in the working copy."
+msgstr ""
 

[... 27439 lines stripped ...]


Mime
View raw message