subversion-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From matti...@apache.org
Subject svn commit: r1484356 - /subversion/trunk/subversion/po/sv.po
Date Sun, 19 May 2013 22:06:42 GMT
Author: mattiase
Date: Sun May 19 22:06:41 2013
New Revision: 1484356

URL: http://svn.apache.org/r1484356
Log:
* subversion/po/sv.po: Corrections after review.

Modified:
  subversion/trunk/subversion/po/sv.po

Modified: subversion/trunk/subversion/po/sv.po
URL: http://svn.apache.org/viewvc/subversion/trunk/subversion/po/sv.po?rev=1484356&r1=1484355&r2=1484356&view=diff
==============================================================================
--- subversion/trunk/subversion/po/sv.po [UTF-8] (original)
+++ subversion/trunk/subversion/po/sv.po [UTF-8] Sun May 19 22:06:41 2013
@@ -219,7 +219,7 @@ msgstr "Felaktigt datum"
 
 #: ../include/svn_error_codes.h:180
 msgid "Bogus mime-type"
-msgstr "Felaktig mime-typ"
+msgstr "Felaktig MIME-typ"
 
 #: ../include/svn_error_codes.h:190
 msgid "Wrong or unexpected property value"
@@ -7456,7 +7456,7 @@ msgstr "Kan inte sätta \"%s\" på en fi
 #: ../libsvn_wc/props.c:1629
 #, c-format
 msgid "Can't set '%s': file '%s' has binary mime type property"
-msgstr "Kan inte sätta \"%s\": filen \"%s\" har binär mime-typsegenskap"
+msgstr "Kan inte sätta \"%s\": filen \"%s\" har binär MIME-typsegenskap"
 
 #: ../libsvn_wc/props.c:1674
 msgid "Failed to load current properties"
@@ -9968,7 +9968,8 @@ msgstr ""
 "               (ARG1:ARG2))\n"
 "               Ett revisionsargument kan vara något av:\n"
 "                TAL     revisionsnummer\n"
-"                \"{\"DATUM\"}\" revision vid början av angiven dag\n"
+"                \"{\" DATUM \"}\" revision vid början av\n"
+"                       angiven dag\n"
 "                \"HEAD\"    senaste revisionen i arkivet\n"
 "                \"BASE\"    basrevisionen för objektets\n"
 "                       arbetskopia\n"
@@ -10030,7 +10031,7 @@ msgstr ""
 "               \"blame\".\n"
 "               Skönsvärde: \"-u\". Väljare separeras av tomrum.\n"
 "               För inbyggda \"diff\" och \"blame\" tillåts:\n"
-"                -u, --unified: Visa tre rader av sammanhang\n"
+"                -u, --unified: Visa tre rader sammanhang\n"
 "                -b, --ignore-space-change:\n"
 "                 Bortse från ändringar av mängden tomrum\n"
 "                -w, --ignore-all-space:\n"
@@ -10083,7 +10084,7 @@ msgstr ""
 
 #: ../svn/svn.c:226 ../svnrdump/svnrdump.c:140 ../svnsync/svnsync.c:187
 msgid "do not cache authentication tokens"
-msgstr "cacha inte autentiseringsinformation"
+msgstr "spara inte autentiseringsinformation"
 
 #: ../svn/svn.c:228 ../svnrdump/svnrdump.c:154 ../svnsync/svnsync.c:197
 msgid ""
@@ -10243,7 +10244,7 @@ msgid ""
 "               history"
 msgstr ""
 "använd/visa ytterligare information från\n"
-"               sammanslagningshistorien"
+"               sammanslagningshistoriken"
 
 #: ../svn/svn.c:298
 msgid ""
@@ -10406,7 +10407,7 @@ msgstr ""
 
 #: ../svn/svn.c:434
 msgid "add intermediate parents"
-msgstr "skapa mellanliggande förälderkataloger"
+msgstr "skapa mellanliggande föräldrakataloger"
 
 #: ../svn/svn.c:437
 msgid ""
@@ -10586,7 +10587,7 @@ msgstr ""
 "   nästa arkivering. Filer och kataloger som aldrig arkiverats tas\n"
 "   genast bort från arbetskopian såvida inte flaggan --keep-local anges.\n"
 "   Sökvägar som är, eller innehåller, objekt som ej är versionshanterade\n"
-"   eller som är ändrade raderas inte utan att flaggorna --force eller\n"
+"   eller som är ändrade raderas bara om flaggan --force eller\n"
 "   --keep-local används.\n"
 "\n"
 " 2. Varje objekt som anges med en URL raderas från arkivet genom en\n"
@@ -10913,7 +10914,7 @@ msgstr ""
 " 1. Visa loggmeddelanden för URL:en som motsvarar SÖKVÄG (\".\" om ej\n"
 "   angiven). Om REV anges avgör den var SÖKVÄG letas upp, och standard-\n"
 "   värdet för revisionsområdet är då REV:1. Annars är standardvärdet\n"
-"   för revisionsområdet är BASE:1 då URL:en kanske inte finns i\n"
+"   för revisionsområdet BASE:1 då URL:en kanske inte finns i\n"
 "   HEAD-revisionen.\n"
 "\n"
 " 2. Visa loggmeddelanden för varje SÖKVÄG (\".\" om ingen angiven) under\n"
@@ -10941,7 +10942,7 @@ msgstr ""
 "   *   matchar en följd av godtyckliga tecken\n"
 "   [abc] matchar något av tecknen inom hakparenteserna\n"
 " Om flera \"--search\"-flaggor anges kommer ett loggmeddelande visas om\n"
-" något det matchar något av sökmönstren. Om flaggan --search-and anges,\n"
+" det matchar något av sökmönstren. Om flaggan --search-and anges,\n"
 " så kombineras den flaggans argument med mönstret från föregående --search\n"
 " eller --search-and, och ett loggmeddelande visas bara om det matchar det\n"
 " kombinerade sökmönstret.\n"
@@ -10950,7 +10951,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 " Exempel:\n"
 "\n"
-"  Visa de senaste 5 loggmeddelanden för den aktuella arbetskopians\n"
+"  Visa de 5 senaste loggmeddelandena för den aktuella arbetskopians\n"
 "  katalog och visa sökvägar ändrade i varje arkivering:\n"
 "   svn log -l 5 -v\n"
 "\n"
@@ -11412,7 +11413,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "   Sammanslagningen är nu bara gjord i din egna arbetskopia och behöver\n"
 "   fortfarande arkiveras så att andra kan se den. Du kan granska\n"
-"   ändringarna och kan behöva lösa konflikter innan det sammanslagningen\n"
+"   ändringarna och kan behöva lösa konflikter innan sammanslagningen\n"
 "   arkiveras.\n"
 "\n"
 "    - Exempel på återförening -\n"
@@ -11439,8 +11440,8 @@ msgstr ""
 "     svn merge ^/funktion\n"
 "\n"
 "   För att förhindra onödiga konflikter kräver en återförening att\n"
-"   AKSÖKVÄGSMÅL inte är en arbetskopia med blandad revision, utan lokala\n"
-"   ändringar, och utan växlade delträd.\n"
+"   AKSÖKVÄGSMÅL inte är en arbetskopia med blandad revision och saknar\n"
+"   lokala ändringar och växlade delträd.\n"
 "\n"
 "   En återförening kräver också att källgrenen har genomgående\n"
 "   synkroniserats med målet -- i exemplet ovan innebär det att alla\n"
@@ -11546,7 +11547,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "   Två funktioner har utvecklats på skilda grenar, \"apelsin\" och\n"
 "   \"banan\". Det står nu klart att \"banan\" borde kombineras med grenen\n"
-"   \"apelsin\" för vidare utveckling innan återförening.\n"
+"   \"apelsin\" för vidare utveckling före återförening.\n"
 "\n"
 "   Grenen \"banan\" har synkroniserats med \"trunk\" upp till revision\n"
 "   500. (Om revisionsnumret inte är känt kan det hittas med hjälp av\n"
@@ -11617,7 +11618,7 @@ msgstr ""
 "  - Sammanslagningsföljning -\n"
 "\n"
 " Subversion använder egenskapen svn:mergeinfo för att följa samman-\n"
-" slagningshistorien. Denna egenskap läses i början av sammanslagningen\n"
+" slagningshistoriken. Denna egenskap läses i början av sammanslagningen\n"
 " för att avgöra vad som skall ingå, och uppdateras vid sammanslagningens\n"
 " fullbordan med de införda ändringarna. Sammanslagningsinformationen\n"
 " används bara om de två källorna befinner sig på samma historiska linje:\n"
@@ -11673,7 +11674,7 @@ msgstr ""
 "användning: 1. mergeinfo KÄLLA[@REV] [MÅL[@REV]]\n"
 "      2. mergeinfo --show-revs=VILKA KÄLLA[@REV] [MÅL[@REV]]\n"
 "\n"
-" 1. Sammanfatta sammanslagningshistorien mellan KÄLLA och MÅL. Diagrammet\n"
+" 1. Sammanfatta sammanslagningshistoriken mellan KÄLLA och MÅL. Diagrammet\n"
 "   visar, från vänster till höger:\n"
 "    grenarnas yngsta gemensamma ursprung;\n"
 "    den senaste fulla sammanslagningen i endera riktningen, och alltså\n"
@@ -11849,7 +11850,7 @@ msgstr ""
 "  G Sammanslagen (med lokala ändringar som inte har arkiverats)\n"
 "\n"
 " För ändringar som inte anbragdes exakt rapporteras detta på rader som\n"
-" med tecknet \">\". Sådana ändringar bör granskas noga.\n"
+" börjar med tecknet \">\". Sådana ändringar bör granskas noga.\n"
 "\n"
 " Om allt innehåll tas bort från en fil, så kommer den filen schemaläggas\n"
 " för radering. Om en ny fil skapas så kommer den schemaläggas att läggas\n"
@@ -11861,7 +11862,7 @@ msgstr ""
 " \"--- katalog/fil.txt (revision N)\"). För att undvika avslag,\n"
 " uppdatera först till revision N med hjälp av \"svn update -R N\",\n"
 " anbringa ändringsfilen, och uppdatera sedan tillbaka till revisionen\n"
-" HEAD. På så kan kommer konflikter lösas interaktivt.\n"
+" HEAD. På så sätt kan konflikter lösas interaktivt.\n"
 
 #: ../svn/svn.c:1201
 msgid ""
@@ -12113,9 +12114,9 @@ msgstr ""
 "  svn:executable - Om den finns, görs filen exekverbar. Använd\n"
 "   \"svn propdel svn:executable SÖKVÄG...\" för att nollställa.\n"
 "  svn:eol-style - Något av \"native\", \"CR\", \"LF\" eller \"CRLF\".\n"
-"  svn:mime-type - Filens mime-typ. Används för att avgöra hur samman-\n"
+"  svn:mime-type - Filens MIME-typ. Används för att avgöra hur samman-\n"
 "   slagningar av ändringar sker och hur den skickas från Apache. En\n"
-"   mime-typ som inleds med \"text/\" eller som saknas behandlas som text.\n"
+"   MIME-typ som inleds med \"text/\" eller som saknas behandlas som text.\n"
 "   Allt annat behandlas som binärdata.\n"
 "  svn:needs-lock - Om den är satt, visar den att filen bör låsas innan\n"
 "    den ändras. Gör att arbetsfilen blir skrivskyddad när den inte är\n"
@@ -12183,7 +12184,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 " Skriv om arbetskopians URL-metadata för att avspegla en ren syntaxändring.\n"
 " Detta används när en arkivrots-URL ändras (t.ex. byte av schema eller\n"
-" värddator) men arbetskopian fortfarande representerar samma katalog i\n"
+" värddator) men arbetskopian representerar fortfarande samma katalog i\n"
 " samma arkiv.\n"
 "\n"
 " 1. FRÅN-PREFIX och TILL-PREFIX är förled till arbetskopians aktuella\n"
@@ -12414,8 +12415,8 @@ msgstr ""
 "  Sjunde kolumnen: Huruvida objektet är föremål för en trädkonflikt\n"
 "   \" \" normalt\n"
 "   \"C\" trädkonflikt\n"
-"  Om objektet är föremål för en trädkonflikt kommer en extra rad skrivas\n"
-"  efter objektets statusrad om vad konflikten rör sig om.\n"
+"  Om objektet är föremål för en trädkonflikt kommer en extra rad om\n"
+"  konflikten skrivas efter objektets statusrad.\n"
 "\n"
 " Information om uppdateringar på servern visas i den nionde kolumnen\n"
 " (om -u angivits):\n"
@@ -12509,7 +12510,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 " 1. Uppdatera arbetskopian så att den återspeglar en ny URL i arkivet.\n"
 "   Detta liknar hur \"svn update\" beter sig och är det sätt på vilket\n"
-"   man flyttar en arbetskopia till en gren eller märke inom ett\n"
+"   man flyttar en arbetskopia till en gren eller ett märke inom ett\n"
 "   och samma arkiv. Om FIXREV anges bestämmer den i vilken revision som\n"
 "   målet ursprunglingen slås upp.\n"
 "\n"
@@ -12528,7 +12529,7 @@ msgstr ""
 "   målet för denna handling.\n"
 "\n"
 "   Normalt vägrar Subversion att växla en sökväg i en arbetskopia till\n"
-"   en ny URL utan gemensam ursprung i versionshanteringen. Använd\n"
+"   en ny URL utan gemensamt ursprung i versionshanteringen. Använd\n"
 "   flaggan \"--ignore-ancestry\" för att kringgå denna kontroll.\n"
 "\n"
 " 2. Flaggan \"--relocate\" är föråldrad. Denna syntax motsvaras nu av\n"
@@ -13003,7 +13004,7 @@ msgstr "Källa och mål saknar gemensamt
 #: ../svn/util.c:1091
 #, c-format
 msgid "svn: warning: '%s' is a binary mime-type but file '%s' looks like text; diff, merge,
blame, and other operations will stop working on this file\n"
-msgstr "svn: varning: \"%s\" är en binär mime-typ men filen \"%s\" ser ut som text; \"diff\",
\"merge\", \"blame\" och andra kommandon kommer sluta fungera med denna fil\n"
+msgstr "svn: varning: \"%s\" är en binär MIME-typ men filen \"%s\" ser ut som text; \"diff\",
\"merge\", \"blame\" och andra kommandon kommer sluta fungera med denna fil\n"
 
 #: ../svnadmin/svnadmin.c:218 ../svnrdump/svnrdump.c:120
 msgid "specify revision number ARG (or X:Y range)"
@@ -13193,7 +13194,7 @@ msgstr ""
 "\"dumpfile\"-format med återkoppling till standard fel. Revisionerna BÖRJAN\n"
 "till och med SLUT skrivs ut. Om inga revisioner anges, skrivs samtliga\n"
 "revisionsträd. Om endast BÖRJAN anges, skrivs det revisionsträdet. Flaggan\n"
-"--incremental gör att den första skrivna revisionen bara kommer innehålla\n"
+"--incremental gör att den först skrivna revisionen bara kommer innehålla\n"
 "sökvägarna som ändrades i den revisionen; annars kommer den innehålla alla\n"
 "sökvägar som finns i arkivet i den revisionen. (I båda fallen kommer alla\n"
 "revisioner därefter bara ta med sökvägarna som ändrades i varje enskild\n"
@@ -14123,7 +14124,7 @@ msgstr ""
 "                 ändringar av mängden tomrum\n"
 "                -w, --ignore-all-space: Bortse från allt tomrum\n"
 "                --ignore-eol-style: Bortse från ändringar av\n"
-"                 radbrytningstecken\n"
+"                 radslutstecken\n"
 "                -p, --show-c-function: Visa funktionsnamn i C"
 
 #: ../svnlook/svnlook.c:190 ../svnrdump/svnrdump.c:122
@@ -14288,7 +14289,7 @@ msgstr ""
 "                 2. svnlook proplist --revprop ARKIVSÖKVÄG\n"
 "\n"
 "Lista egenskaperna för en sökväg i arkivet eller, om --revprop anges,\n"
-"visa revisionsegenskaper. -v visar även egenskapernas värden.\n"
+"visa revisionsegenskaper. Med -v visas även egenskapernas värden.\n"
 
 #: ../svnlook/svnlook.c:287
 msgid ""
@@ -14592,7 +14593,7 @@ msgstr ""
 "              använd \"-\" för att läsa från standard in)\n"
 " --config-dir ARG    : använd ARG för att ange inställningskatalogen\n"
 " --config-option ARG  : använd ARG för att ange en inställning\n"
-" --no-auth-cache    : cacha inte autentiseringsinformation\n"
+" --no-auth-cache    : spara inte autentiseringsinformation\n"
 " --version       : visa versionsinformation\n"
 
 #: ../svnmucc/svnmucc.c:1002
@@ -14824,7 +14825,7 @@ msgid ""
 "               [used for FSFS repositories only]"
 msgstr ""
 "storlek på extra cacheminne i MB som används\n"
-"               för att reducera onödiga operation.\n"
+"               för att reducera onödiga operationer.\n"
 "               Standardvärdet är 128 för trådläge och 16 för\n"
 "               icke-trådat läge.\n"
 "               [endast använt för FSFS-arkiv]"
@@ -15258,7 +15259,7 @@ msgid ""
 "               instance of svnsync is running concurrently."
 msgstr ""
 "Stäng av inbyggd låsning. Användning av denna\n"
-"               flagga kan förstöra arkivspegeln om inte är\n"
+"               flagga kan förstöra arkivspegeln om det inte är\n"
 "               säkert att ingen annan körning av svnsync sker\n"
 "               samtidigt."
 
@@ -15479,7 +15480,7 @@ msgstr ""
 "  4168M     arbetskopia med ändringar\n"
 "  4123S     växlad arbetskopia\n"
 "  4123P     partiell arbetskopia från en gles utcheckning\n"
-"  123:4168MS  växlad arbetskopia med blandade revisioner och ändringar\n"
+"  4123:4168MS  växlad arbetskopia med blandade revisioner och ändringar\n"
 "\n"
 " Om AK_SÖKVÄG inte är versionshanterad så kommer programmet skriva ut\n"
 " \"Ej versionshanterad fil/katalog\". Om AK_SÖKVÄG är en tillagd, kopierad\n"Mime
View raw message