struts-user mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From "Bryon Lape" <bslstr...@grey-net.com>
Subject RE: e-mail address validator
Date Wed, 28 Sep 2005 11:52:29 GMT
Wow, even better.  Thanks.

>
> It's a standard build in validation of the validator see
> http://struts.apache.org/userGuide/dev_validator.html
>
> Gr,
> Bram
>
> I'm looking for a regular expression or something I can plug into Struts
> 1.2 to validate e-mail addresses off of a DynaForms.  Anyone have any
> pointers?
>
> Thanks.
>
>
> ---------------------------------------------------------------------
> To unsubscribe, e-mail: user-unsubscribe@struts.apache.org
> For additional commands, e-mail: user-help@struts.apache.org
>
> ##################################################################
> Dit document en de eventuele bijlagen is/zijn uitsluitend
> bestemd voor de hierboven genoemde geadresseerde(n) en
> kan/kunnen vertrouwelijke informatie bevatten. Indien u niet
> de geadresseerde bent, gelieve u zich te onthouden van
> verspreiding of vermenigvuldiging van dit bericht. Indien dit
> bericht kennelijk per vergissing naar u is verzonden, verzoeken
> wij u dit onverwijld te berichten aan beheer@svrz.nl en
> dit bericht te vernietigen.
> ##################################################################
>
> ---------------------------------------------------------------------
> To unsubscribe, e-mail: user-unsubscribe@struts.apache.org
> For additional commands, e-mail: user-help@struts.apache.org
>
>---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: user-unsubscribe@struts.apache.org
For additional commands, e-mail: user-help@struts.apache.org


Mime
View raw message