struts-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From jo...@apache.org
Subject [22/28] struts-examples git commit: Update rest angular example
Date Sat, 21 May 2016 12:49:31 GMT
http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/struts-examples/blob/558c6b0f/rest-angular/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-resource.min.js.map
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/rest-angular/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-resource.min.js.map b/rest-angular/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-resource.min.js.map
index 7089b6e..5174e18 100644
--- a/rest-angular/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-resource.min.js.map
+++ b/rest-angular/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-resource.min.js.map
@@ -1,8 +1,8 @@
 {
 "version":3,
 "file":"angular-resource.min.js",
-"lineCount":12,
-"mappings":"A;;;;;aAKC,SAAQ,CAACA,CAAD,CAASC,CAAT,CAAkBC,CAAlB,CAA6B,CA6BtCC,QAASA,EAAmB,CAACC,CAAD,CAAMC,CAAN,CAAW,CACrCA,CAAA,CAAMA,CAAN,EAAa,EAEbJ,EAAAK,QAAA,CAAgBD,CAAhB,CAAqB,QAAQ,CAACE,CAAD,CAAQC,CAAR,CAAa,CACxC,OAAOH,CAAA,CAAIG,CAAJ,CADiC,CAA1C,CAIA,KAASA,IAAAA,CAAT,GAAgBJ,EAAhB,CACM,CAAAA,CAAAK,eAAA,CAAmBD,CAAnB,CAAJ,EAAmD,GAAnD,GAAiCA,CAAAE,OAAA,CAAW,CAAX,CAAjC,EAA4E,GAA5E,GAA0DF,CAAAE,OAAA,CAAW,CAAX,CAA1D,GACEL,CAAA,CAAIG,CAAJ,CADF,CACaJ,CAAA,CAAII,CAAJ,CADb,CAKF,OAAOH,EAb8B,CA3BvC,IAAIM,EAAkBV,CAAAW,SAAA,CAAiB,WAAjB,CAAtB,CAKIC,EAAoB,mCAqVxBZ,EAAAa,OAAA,CAAe,YAAf,CAA6B,CAAC,IAAD,CAA7B,CAAAC,SAAA,CACW,WADX,CACwB,QAAQ,EAAG,CAC/B,IAAIC,EAA4B,oBAAhC,CACID,EAAW,IAEf,KAAAE,SAAA,CAAgB,CAEdC,qBAAsB,CAAA,CAFR,CAKdC,QAAS,CACP,IAAO,CAACC,OAAQ,KAAT,CADA,CAEP,KAAQ,CAACA,OAAQ,MAAT,CAFD,CAGP,MAAS,CAACA,OAAQ,KAAT,CAAgBC,QAAS,CAAA,CAAzB,CAHF,CAIP,OAAU,CAACD,OAAQ,QAAT,CAJH,CAKP,SAAU,CAACA,OAAQ,QAAT,CALH,CALK,CAchB;IAAAE,KAAA,CAAY,CAAC,OAAD,CAAU,IAAV,CAAgB,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAQC,CAAR,CAAY,CA
 +C9CC,QAASA,EAAK,CAACC,CAAD,CAAWT,CAAX,CAAqB,CACjC,IAAAS,SAAA,CAAgBA,CAChB,KAAAT,SAAA,CAAgBU,CAAA,CAAO,EAAP,CAAWZ,CAAAE,SAAX,CAA8BA,CAA9B,CAChB,KAAAW,UAAA,CAAiB,EAHgB,CAyEnCC,QAASA,EAAe,CAACC,CAAD,CAAMC,CAAN,CAAqBZ,CAArB,CAA8Ba,CAA9B,CAAuC,CAK7DC,QAASA,EAAa,CAACC,CAAD,CAAOC,CAAP,CAAqB,CACzC,IAAIC,EAAM,EACVD,EAAA,CAAeR,CAAA,CAAO,EAAP,CAAWI,CAAX,CAA0BI,CAA1B,CACf7B,EAAA,CAAQ6B,CAAR,CAAsB,QAAQ,CAAC5B,CAAD,CAAQC,CAAR,CAAa,CACrC6B,CAAA,CAAW9B,CAAX,CAAJ,GAAyBA,CAAzB,CAAiCA,CAAA,EAAjC,CACW,KAAA,CAAA,IAAAA,CAAA,EAASA,CAAAG,OAAT,EAA4C,GAA5C,EAAyBH,CAAAG,OAAA,CAAa,CAAb,CAAzB,CAAA,CACT,CAAA,CAAA,CAAA,KAAA,EAAA,CAAA,OAAA,CAAA,CAAA,CAneZ,IALgB,IAKhB,EAAuB4B,CAAvB,EALiC,EAKjC,GAAuBA,CAAvB,EALgD,gBAKhD,GAAuBA,CAAvB,EAJI,CAAAzB,CAAA0B,KAAA,CAAuB,GAAvB,CAImBD,CAJnB,CAIJ,CACE,KAAM3B,EAAA,CAAgB,WAAhB,CAAsE2B,CAAtE,CAAN,CAGF,IADIE,IAAAA,EAAOF,CAAAG,MAAA,CAAW,GAAX,CAAPD,CACKE,EAAI,CADTF,CACYG,EAAKH,CAAAI,OAArB,CAAkCF,CAAlC,CAAsCC,CAAtC,EAA4CE,CAA5C,GAAoD3C,CAApD,CAA+DwC,CAAA,EAA/D,CAAoE,CAClE,IAAIlC,EAA
 MgC,CAAA,CAAKE,CAAL,CACVG,EAAA,CAAe,IAAT,GAACA,CAAD,CAAiBA,CAAA,CAAIrC,CAAJ,CAAjB,CAA4BN,CAFgC,CA8d/C,CAAA,IACiCK,EAAAA,CAAAA,CAD5C6B,EAAA,CAAI5B,CAAJ,CAAA,CAAW,CAF8B,CAA3C,CAKA,OAAO4B,EARkC,CAW3CU,QAASA,EAA0B,CAACC,CAAD,CAAW,CAC5C,MAAOA,EAAAC,SADqC,CAI9CC,QAASA,EAAQ,CAAC1C,CAAD,CAAQ,CACvBJ,CAAA,CAAoBI,CAApB;AAA6B,EAA7B,CAAiC,IAAjC,CADuB,CAnBzB,IAAI2C,EAAQ,IAAIzB,CAAJ,CAAUK,CAAV,CAAeE,CAAf,CAEZb,EAAA,CAAUQ,CAAA,CAAO,EAAP,CAAWZ,CAAAE,SAAAE,QAAX,CAAsCA,CAAtC,CAqBV8B,EAAAE,UAAAC,OAAA,CAA4BC,QAAQ,EAAG,CACrC,IAAInB,EAAOP,CAAA,CAAO,EAAP,CAAW,IAAX,CACX,QAAOO,CAAAoB,SACP,QAAOpB,CAAAqB,UACP,OAAOrB,EAJ8B,CAOvC5B,EAAA,CAAQa,CAAR,CAAiB,QAAQ,CAACqC,CAAD,CAASC,CAAT,CAAe,CACtC,IAAIC,EAAU,qBAAAnB,KAAA,CAA2BiB,CAAApC,OAA3B,CAEd6B,EAAA,CAASQ,CAAT,CAAA,CAAiB,QAAQ,CAACE,CAAD,CAAKC,CAAL,CAASC,CAAT,CAAaC,CAAb,CAAiB,CAAA,IACpCC,EAAS,EAD2B,CACvB7B,CADuB,CACjB8B,CADiB,CACRC,CAGhC,QAAQC,SAAAtB,OAAR,EACE,KAAK,CAAL,CACEqB,CACA,CADQH,CACR,CAAAE,CAAA,CAAUH,CAEZ,MAAK,CAAL,CACA,KAAK,CAAL,CACE,GAAIxB,CAAA,CAAWuB,CA
 AX,CAAJ,CAAoB,CAClB,GAAIvB,CAAA,CAAWsB,CAAX,CAAJ,CAAoB,CAClBK,CAAA,CAAUL,CACVM,EAAA,CAAQL,CACR,MAHkB,CAMpBI,CAAA,CAAUJ,CACVK,EAAA,CAAQJ,CARU,CAApB,IAUO,CACLE,CAAA,CAASJ,CACTzB,EAAA,CAAO0B,CACPI,EAAA,CAAUH,CACV,MAJK,CAMT,KAAK,CAAL,CACMxB,CAAA,CAAWsB,CAAX,CAAJ,CAAoBK,CAApB,CAA8BL,CAA9B,CACSD,CAAJ,CAAaxB,CAAb,CAAoByB,CAApB,CACAI,CADA,CACSJ,CACd,MACF,MAAK,CAAL,CAAQ,KACR,SACE,KAAMhD,EAAA,CAAgB,SAAhB,CAEJuD,SAAAtB,OAFI,CAAN,CA9BJ,CAoCA,IAAIuB,EAAiB,IAAjBA,WAAiClB,EAArC,CACI1C,EAAQ4D,CAAA,CAAiBjC,CAAjB,CAAyBsB,CAAAnC,QAAA,CAAiB,EAAjB,CAAsB,IAAI4B,CAAJ,CAAaf,CAAb,CAD3D;AAEIkC,EAAa,EAFjB,CAGIC,EAAsBb,CAAAc,YAAtBD,EAA4Cb,CAAAc,YAAAvB,SAA5CsB,EACFvB,CAJF,CAKIyB,EAA2Bf,CAAAc,YAA3BC,EAAiDf,CAAAc,YAAAE,cAAjDD,EACFrE,CAEFI,EAAA,CAAQkD,CAAR,CAAgB,QAAQ,CAACjD,CAAD,CAAQC,CAAR,CAAa,CACxB,QAAX,EAAIA,CAAJ,EAA8B,SAA9B,EAAuBA,CAAvB,EAAkD,aAAlD,EAA2CA,CAA3C,GACE4D,CAAA,CAAW5D,CAAX,CADF,CACoBiE,CAAA,CAAKlE,CAAL,CADpB,CADmC,CAArC,CAMImD,EAAJ,GAAaU,CAAAlC,KAAb,CAA+BA,CAA/B,CACAgB,EAAAwB,aAAA,CAAmBN,CAAnB,CACE
 zC,CAAA,CAAO,EAAP,CAAWM,CAAA,CAAcC,CAAd,CAAoBsB,CAAAO,OAApB,EAAqC,EAArC,CAAX,CAAqDA,CAArD,CADF,CAEEP,CAAA1B,IAFF,CAII6C,EAAAA,CAAUpD,CAAA,CAAM6C,CAAN,CAAAQ,KAAA,CAAuB,QAAQ,CAAC7B,CAAD,CAAW,CAAA,IAClDb,EAAOa,CAAAb,KAD2C,CAEpDyC,EAAUpE,CAAA+C,SAEZ,IAAIpB,CAAJ,CAAU,CAGR,GAAIjC,CAAAoB,QAAA,CAAgBa,CAAhB,CAAJ,GAA+B,CAAEb,CAAAmC,CAAAnC,QAAjC,CACE,KAAMV,EAAA,CAAgB,QAAhB,CAEkD8C,CAFlD,CAEwDD,CAAAnC,QAAA,CAAiB,OAAjB,CAA2B,QAFnF,CAGJpB,CAAAoB,QAAA,CAAgBa,CAAhB,CAAA,CAAwB,OAAxB,CAAkC,QAH9B,CAGwCkC,CAAAhD,OAHxC,CAG2DgD,CAAAtC,IAH3D,CAAN,CAME0B,CAAAnC,QAAJ,EACEd,CAAAqC,OACA,CADe,CACf,CAAAtC,CAAA,CAAQ4B,CAAR,CAAc,QAAQ,CAAC2C,CAAD,CAAO,CACP,QAApB,GAAI,MAAOA,EAAX,CACEtE,CAAAuE,KAAA,CAAW,IAAI7B,CAAJ,CAAa4B,CAAb,CAAX,CADF,CAMEtE,CAAAuE,KAAA,CAAWD,CAAX,CAPyB,CAA7B,CAFF;CAaE1E,CAAA,CAAoB+B,CAApB,CAA0B3B,CAA1B,CACA,CAAAA,CAAA+C,SAAA,CAAiBqB,CAdnB,CAVQ,CA4BVpE,CAAAgD,UAAA,CAAkB,CAAA,CAElBR,EAAAC,SAAA,CAAoBzC,CAEpB,OAAOwC,EApC+C,CAA1C,CAqCX,QAAQ,CAACA,CAAD,CAAW,CACpBxC,CAAAgD,UAAA,CAAkB,CAAA,CAElB,EAACU,CA
 AD,EAAUc,CAAV,EAAgBhC,CAAhB,CAEA,OAAOvB,EAAAwD,OAAA,CAAUjC,CAAV,CALa,CArCR,CA6Cd4B,EAAA,CAAUA,CAAAC,KAAA,CACR,QAAQ,CAAC7B,CAAD,CAAW,CACjB,IAAIxC,EAAQ8D,CAAA,CAAoBtB,CAApB,CACZ,EAACiB,CAAD,EAAYe,CAAZ,EAAkBxE,CAAlB,CAAyBwC,CAAAkC,QAAzB,CACA,OAAO1E,EAHU,CADX,CAMRgE,CANQ,CAQV,OAAKJ,EAAL,CAWOQ,CAXP,EAIEpE,CAAA+C,SAGO/C,CAHUoE,CAGVpE,CAFPA,CAAAgD,UAEOhD,CAFW,CAAA,CAEXA,CAAAA,CAPT,CAhHwC,CA+H1C0C,EAAAE,UAAA,CAAmB,GAAnB,CAAyBM,CAAzB,CAAA,CAAiC,QAAQ,CAACM,CAAD,CAASC,CAAT,CAAkBC,CAAlB,CAAyB,CAC5D5B,CAAA,CAAW0B,CAAX,CAAJ,GACEE,CAAmC,CAA3BD,CAA2B,CAAlBA,CAAkB,CAARD,CAAQ,CAAAA,CAAA,CAAS,EAD9C,CAGImB,EAAAA,CAASjC,CAAA,CAASQ,CAAT,CAAA0B,KAAA,CAAoB,IAApB,CAA0BpB,CAA1B,CAAkC,IAAlC,CAAwCC,CAAxC,CAAiDC,CAAjD,CACb,OAAOiB,EAAA5B,SAAP,EAA0B4B,CALsC,CAlI5B,CAAxC,CA2IAjC,EAAAmC,KAAA,CAAgBC,QAAQ,CAACC,CAAD,CAA0B,CAChD,MAAOzD,EAAA,CAAgBC,CAAhB,CAAqBH,CAAA,CAAO,EAAP,CAAWI,CAAX,CAA0BuD,CAA1B,CAArB,CAAyEnE,CAAzE,CADyC,CAIlD,OAAO8B,EA9KsD,CAxHjB,IAE1C8B,EAAO9E,CAAA8E,KAFmC,CAG5CzE,EAAUL,CAAAK,QAHkC,CAI5CqB,EAAS1
 B,CAAA0B,OAJmC,CAK5C8C,EAAOxE,CAAAwE,KALqC,CAM5CpC,EAAapC,CAAAoC,WA+CfZ,EAAA0B,UAAA,CAAkB,CAChBuB,aAAcA,QAAQ,CAACa,CAAD,CAASxB,CAAT,CAAiByB,CAAjB,CAA4B,CAAA,IAC5CC,EAAO,IADqC;AAE9C3D,EAAM0D,CAAN1D,EAAmB2D,CAAA/D,SAF2B,CAG9CgE,CAH8C,CAI9CC,CAJ8C,CAK9CC,EAAoB,EAL0B,CAO5ChE,EAAY6D,CAAA7D,UAAZA,CAA6B,EACjCtB,EAAA,CAAQwB,CAAAW,MAAA,CAAU,IAAV,CAAR,CAAyB,QAAQ,CAACoD,CAAD,CAAQ,CACvC,GAAc,gBAAd,GAAIA,CAAJ,CACE,KAAMlF,EAAA,CAAgB,SAAhB,CAAN,CAEI,CAAA,OAAA4B,KAAA,CAA0BsD,CAA1B,CAAN,EAA2CA,CAA3C,EACGtD,CAAA,IAAIuD,MAAJ,CAAW,cAAX,CAA4BD,CAA5B,CAAoC,SAApC,CAAAtD,MAAA,CAAoDT,CAApD,CADH,GAEEF,CAAA,CAAUiE,CAAV,CAFF,CAEqB,CAAA,CAFrB,CAJuC,CAAzC,CASA/D,EAAA,CAAMA,CAAAiE,QAAA,CAAY,MAAZ,CAAoB,GAApB,CACNjE,EAAA,CAAMA,CAAAiE,QAAA,CAAY/E,CAAZ,CAAuC,QAAQ,CAACgF,CAAD,CAAQ,CAC3DJ,CAAA,CAAoBI,CACpB,OAAO,EAFoD,CAAvD,CAKNjC,EAAA,CAASA,CAAT,EAAmB,EACnBzD,EAAA,CAAQmF,CAAA7D,UAAR,CAAwB,QAAQ,CAACqE,CAAD,CAAIC,CAAJ,CAAc,CAC5CR,CAAA,CAAM3B,CAAAtD,eAAA,CAAsByF,CAAtB,CAAA,CAAkCnC,CAAA,CAAOmC,CAAP,CAAlC,CAAqDT,CAAAxE,SAAA
 ,CAAciF,CAAd,CACvDjG,EAAAkG,UAAA,CAAkBT,CAAlB,CAAJ,EAAsC,IAAtC,GAA8BA,CAA9B,EACEC,CACA,CA3CCS,kBAAA,CA0C6BV,CA1C7B,CAAAK,QAAA,CACG,OADH,CACY,GADZ,CAAAA,QAAA,CAEG,OAFH,CAEY,GAFZ,CAAAA,QAAA,CAGG,MAHH,CAGW,GAHX,CAAAA,QAAA,CAIG,OAJH,CAIY,GAJZ,CAAAA,QAAA,CAKG,MALH,CAK8B,KAL9B,CAnBAA,QAAA,CACG,OADH;AACY,GADZ,CAAAA,QAAA,CAEG,OAFH,CAEY,GAFZ,CAAAA,QAAA,CAGG,OAHH,CAGY,GAHZ,CA8DD,CAAAjE,CAAA,CAAMA,CAAAiE,QAAA,CAAY,IAAID,MAAJ,CAAW,GAAX,CAAiBI,CAAjB,CAA4B,SAA5B,CAAuC,GAAvC,CAAZ,CAAyD,QAAQ,CAACF,CAAD,CAAQK,CAAR,CAAY,CACjF,MAAOV,EAAP,CAAoBU,CAD6D,CAA7E,CAFR,EAMEvE,CANF,CAMQA,CAAAiE,QAAA,CAAY,IAAID,MAAJ,CAAW,OAAX,CAAsBI,CAAtB,CAAiC,SAAjC,CAA4C,GAA5C,CAAZ,CAA8D,QAAQ,CAACF,CAAD,CACxEM,CADwE,CACxDC,CADwD,CAClD,CACxB,MAAsB,GAAtB,EAAIA,CAAA7F,OAAA,CAAY,CAAZ,CAAJ,CACS6F,CADT,CAGSD,CAHT,CAG0BC,CAJF,CADpB,CARoC,CAA9C,CAoBId,EAAAxE,SAAAC,qBAAJ,GACEY,CADF,CACQA,CAAAiE,QAAA,CAAY,MAAZ,CAAoB,EAApB,CADR,EACmC,GADnC,CAMAjE,EAAA,CAAMA,CAAAiE,QAAA,CAAY,mBAAZ,CAAiC,GAAjC,CAENR,EAAAzD,IAAA,CAAa8D,CAAb,CAAiC9D,CAAAiE,
 QAAA,CAAY,QAAZ,CAAsB,IAAtB,CAIjCzF,EAAA,CAAQyD,CAAR,CAAgB,QAAQ,CAACxD,CAAD,CAAQC,CAAR,CAAa,CAC9BiF,CAAA7D,UAAA,CAAepB,CAAf,CAAL,GACE+E,CAAAxB,OACA,CADgBwB,CAAAxB,OAChB,EADiC,EACjC,CAAAwB,CAAAxB,OAAA,CAAcvD,CAAd,CAAA,CAAqBD,CAFvB,CADmC,CAArC,CAxDgD,CADlC,CAoPlB,OAAOsB,EAzSuC,CAApC,CAlBmB,CADnC,CA5VsC,CAArC,CAAD,CA6pBG7B,MA7pBH,CA6pBWA,MAAAC,QA7pBX;",
+"lineCount":14,
+"mappings":"A;;;;;aAKC,SAAQ,CAACA,CAAD,CAASC,CAAT,CAAkBC,CAAlB,CAA6B,CA6BtCC,QAASA,EAAmB,CAACC,CAAD,CAAMC,CAAN,CAAW,CACrCA,CAAA,CAAMA,CAAN,EAAa,EAEbJ,EAAAK,QAAA,CAAgBD,CAAhB,CAAqB,QAAQ,CAACE,CAAD,CAAQC,CAAR,CAAa,CACxC,OAAOH,CAAA,CAAIG,CAAJ,CADiC,CAA1C,CAIA,KAASA,IAAAA,CAAT,GAAgBJ,EAAhB,CACM,CAAAA,CAAAK,eAAA,CAAmBD,CAAnB,CAAJ,EAAmD,GAAnD,GAAiCA,CAAAE,OAAA,CAAW,CAAX,CAAjC,EAA4E,GAA5E,GAA0DF,CAAAE,OAAA,CAAW,CAAX,CAA1D,GACEL,CAAA,CAAIG,CAAJ,CADF,CACaJ,CAAA,CAAII,CAAJ,CADb,CAKF,OAAOH,EAb8B,CA3BvC,IAAIM,EAAkBV,CAAAW,SAAA,CAAiB,WAAjB,CAAtB,CAKIC,EAAoB,mCAwYxBZ,EAAAa,OAAA,CAAe,YAAf,CAA6B,CAAC,IAAD,CAA7B,CAAAC,SAAA,CACW,WADX,CACwB,QAAQ,EAAG,CAC/B,IAAIC,EAA4B,oBAAhC,CACID,EAAW,IAEf,KAAAE,SAAA,CAAgB,CAEdC,qBAAsB,CAAA,CAFR,CAKdC,QAAS,CACP,IAAO,CAACC,OAAQ,KAAT,CADA,CAEP,KAAQ,CAACA,OAAQ,MAAT,CAFD,CAGP,MAAS,CAACA,OAAQ,KAAT,CAAgBC,QAAS,CAAA,CAAzB,CAHF,CAIP,OAAU,CAACD,OAAQ,QAAT,CAJH,CAKP,SAAU,CAACA,OAAQ,QAAT,CALH,CALK,CAchB;IAAAE,KAAA,CAAY,CAAC,OAAD,CAAU,MAAV,CAAkB,IAAlB,CAAwB,UAAxB,CAAoC,QAAQ,CAACC
 ,CAAD,CAAQC,CAAR,CAAcC,CAAd,CAAkBC,CAAlB,CAA4B,CAsClFC,QAASA,EAAc,CAACC,CAAD,CAAMC,CAAN,CAAuB,CAC5C,MAAOC,mBAAA,CAAmBF,CAAnB,CAAAG,QAAA,CACG,OADH,CACY,GADZ,CAAAA,QAAA,CAEG,OAFH,CAEY,GAFZ,CAAAA,QAAA,CAGG,MAHH,CAGW,GAHX,CAAAA,QAAA,CAIG,OAJH,CAIY,GAJZ,CAAAA,QAAA,CAKG,MALH,CAKYF,CAAA,CAAkB,KAAlB,CAA0B,GALtC,CADqC,CAS9CG,QAASA,EAAK,CAACC,CAAD,CAAWhB,CAAX,CAAqB,CACjC,IAAAgB,SAAA,CAAgBA,CAChB,KAAAhB,SAAA,CAAgBiB,CAAA,CAAO,EAAP,CAAWnB,CAAAE,SAAX,CAA8BA,CAA9B,CAChB,KAAAkB,UAAA,CAAiB,EAHgB,CA+EnCC,QAASA,EAAe,CAACC,CAAD,CAAMC,CAAN,CAAqBnB,CAArB,CAA8BoB,CAA9B,CAAuC,CAK7DC,QAASA,EAAa,CAACC,CAAD,CAAOC,CAAP,CAAqB,CACzC,IAAIC,EAAM,EACVD,EAAA,CAAeR,CAAA,CAAO,EAAP,CAAWI,CAAX,CAA0BI,CAA1B,CACfpC,EAAA,CAAQoC,CAAR,CAAsB,QAAQ,CAACnC,CAAD,CAAQC,CAAR,CAAa,CACrCoC,CAAA,CAAWrC,CAAX,CAAJ,GAAyBA,CAAzB,CAAiCA,CAAA,EAAjC,CACW,KAAA,CAAA,IAAAA,CAAA,EAASA,CAAAG,OAAT,EAA4C,GAA5C,EAAyBH,CAAAG,OAAA,CAAa,CAAb,CAAzB,CAAA,CACT,CAAA,CAAA,CAAA,KAAA,EAAA,CAAA,OAAA,CAAA,CAAA,CA5hBZ,IALgB,IAKhB,EAAuBmC,CAAvB,EALiC,EAKjC,GAAuB
 A,CAAvB,EALgD,gBAKhD,GAAuBA,CAAvB,EAJI,CAAAhC,CAAAiC,KAAA,CAAuB,GAAvB;AAImBD,CAJnB,CAIJ,CACE,KAAMlC,EAAA,CAAgB,WAAhB,CAAsEkC,CAAtE,CAAN,CAGF,IADIE,IAAAA,EAAOF,CAAAG,MAAA,CAAW,GAAX,CAAPD,CACKE,EAAI,CADTF,CACYG,EAAKH,CAAAI,OAArB,CAAkCF,CAAlC,CAAsCC,CAAtC,EAA4CjD,CAAAmD,UAAA,CAAkBC,CAAlB,CAA5C,CAAoEJ,CAAA,EAApE,CAAyE,CACvE,IAAIzC,EAAMuC,CAAA,CAAKE,CAAL,CACVI,EAAA,CAAe,IAAT,GAACA,CAAD,CAAiBA,CAAA,CAAI7C,CAAJ,CAAjB,CAA4BN,CAFqC,CAuhBpD,CAAA,IACiCK,EAAAA,CAAAA,CAD5CoC,EAAA,CAAInC,CAAJ,CAAA,CAAW,CAF8B,CAA3C,CAKA,OAAOmC,EARkC,CAW3CW,QAASA,EAA0B,CAACC,CAAD,CAAW,CAC5C,MAAOA,EAAAC,SADqC,CAI9CC,QAASA,EAAQ,CAAClD,CAAD,CAAQ,CACvBJ,CAAA,CAAoBI,CAApB,EAA6B,EAA7B,CAAiC,IAAjC,CADuB,CAnBzB,IAAImD,EAAQ,IAAI1B,CAAJ,CAAUK,CAAV,CAAeE,CAAf,CAEZpB,EAAA,CAAUe,CAAA,CAAO,EAAP,CAAWnB,CAAAE,SAAAE,QAAX,CAAsCA,CAAtC,CAqBVsC,EAAAE,UAAAC,OAAA,CAA4BC,QAAQ,EAAG,CACrC,IAAIpB,EAAOP,CAAA,CAAO,EAAP,CAAW,IAAX,CACX,QAAOO,CAAAqB,SACP,QAAOrB,CAAAsB,UACP,OAAOtB,EAJ8B,CAOvCnC,EAAA,CAAQa,CAAR,CAAiB,QAAQ,CAAC6C,CAAD,CAASC,CAAT,CA
 Ae,CACtC,IAAIC,EAAU,qBAAApB,KAAA,CAA2BkB,CAAA5C,OAA3B,CAAd,CACI+C,EAAiBH,CAAAI,QADrB,CAEIC,EAAcpE,CAAAmD,UAAA,CAAkBY,CAAAK,YAAlB,CAAA,CAAwCL,CAAAK,YAAxC,CACb9B,CAAD,EAAYtC,CAAAmD,UAAA,CAAkBb,CAAA8B,YAAlB,CAAZ,CAAsD9B,CAAA8B,YAAtD;AACAtD,CAAAE,SAAAoD,YAEAF,EAAJ,EAAuB,CAAAlE,CAAAqE,SAAA,CAAiBH,CAAjB,CAAvB,GACE3C,CAAA+C,MAAA,CAAW,gQAAX,CAMA,CADA,OAAOP,CAAAI,QACP,CAAAD,CAAA,CAAiB,IAPnB,CAUAV,EAAA,CAASQ,CAAT,CAAA,CAAiB,QAAQ,CAACO,CAAD,CAAKC,CAAL,CAASC,CAAT,CAAaC,CAAb,CAAiB,CAAA,IACpCC,EAAS,EAD2B,CACvBnC,CADuB,CACjBoC,CADiB,CACRC,CAGhC,QAAQC,SAAA5B,OAAR,EACE,KAAK,CAAL,CACE2B,CACA,CADQH,CACR,CAAAE,CAAA,CAAUH,CAEZ,MAAK,CAAL,CACA,KAAK,CAAL,CACE,GAAI9B,CAAA,CAAW6B,CAAX,CAAJ,CAAoB,CAClB,GAAI7B,CAAA,CAAW4B,CAAX,CAAJ,CAAoB,CAClBK,CAAA,CAAUL,CACVM,EAAA,CAAQL,CACR,MAHkB,CAMpBI,CAAA,CAAUJ,CACVK,EAAA,CAAQJ,CARU,CAApB,IAUO,CACLE,CAAA,CAASJ,CACT/B,EAAA,CAAOgC,CACPI,EAAA,CAAUH,CACV,MAJK,CAMT,KAAK,CAAL,CACM9B,CAAA,CAAW4B,CAAX,CAAJ;AAAoBK,CAApB,CAA8BL,CAA9B,CACSN,CAAJ,CAAazB,CAAb,CAAoB+B,CAApB,CACAI,CADA
 ,CACSJ,CACd,MACF,MAAK,CAAL,CAAQ,KACR,SACE,KAAM7D,EAAA,CAAgB,SAAhB,CAEJoE,SAAA5B,OAFI,CAAN,CA9BJ,CAoCA,IAAI6B,EAAiB,IAAjBA,WAAiCvB,EAArC,CACIlD,EAAQyE,CAAA,CAAiBvC,CAAjB,CAAyBuB,CAAA3C,QAAA,CAAiB,EAAjB,CAAsB,IAAIoC,CAAJ,CAAahB,CAAb,CAD3D,CAEIwC,EAAa,EAFjB,CAGIC,EAAsBlB,CAAAmB,YAAtBD,EAA4ClB,CAAAmB,YAAA5B,SAA5C2B,EACF5B,CAJF,CAKI8B,EAA2BpB,CAAAmB,YAA3BC,EAAiDpB,CAAAmB,YAAAE,cAAjDD,EACFlF,CANF,CAOIoF,CAPJ,CAQIC,CAEJjF,EAAA,CAAQ0D,CAAR,CAAgB,QAAQ,CAACzD,CAAD,CAAQC,CAAR,CAAa,CACnC,OAAQA,CAAR,EACE,QACEyE,CAAA,CAAWzE,CAAX,CAAA,CAAkBgF,CAAA,CAAKjF,CAAL,CAEpB,MAAK,QAAL,CACA,KAAK,SAAL,CACA,KAAK,aAAL,CACA,KAAK,aAAL,CAPF,CADmC,CAArC,CAaKyE,EAAAA,CAAL,EAAuBX,CAAvB,GACEiB,CAGA,CAHkB7D,CAAAgE,MAAA,EAGlB,CAFAR,CAAAb,QAEA,CAFqBkB,CAAAI,QAErB,CAAIvB,CAAJ,GACEoB,CADF,CAC0B7D,CAAA,CAAS4D,CAAAK,QAAT,CAAkCxB,CAAlC,CAD1B,CAJF,CASID,EAAJ,GAAae,CAAAxC,KAAb,CAA+BA,CAA/B,CACAiB,EAAAkC,aAAA,CAAmBX,CAAnB,CACE/C,CAAA,CAAO,EAAP,CAAWM,CAAA,CAAcC,CAAd,CAAoBuB,CAAAY,OAApB,EAAqC,EAArC,CAAX,CAAqDA,CAArD,CADF,CAEEZ,CAA
 A3B,IAFF,CAIIqD,EAAAA,CAAUnE,CAAA,CAAM0D,CAAN,CAAAY,KAAA,CAAuB,QAAQ,CAACtC,CAAD,CAAW,CACtD,IAAId;AAAOc,CAAAd,KAEX,IAAIA,CAAJ,CAAU,CAGR,GAAIxC,CAAAoB,QAAA,CAAgBoB,CAAhB,CAAJ,GAA+B,CAAEpB,CAAA2C,CAAA3C,QAAjC,CACE,KAAMV,EAAA,CAAgB,QAAhB,CAEkDsD,CAFlD,CAEwDD,CAAA3C,QAAA,CAAiB,OAAjB,CAA2B,QAFnF,CAGJpB,CAAAoB,QAAA,CAAgBoB,CAAhB,CAAA,CAAwB,OAAxB,CAAkC,QAH9B,CAGwCwC,CAAA7D,OAHxC,CAG2D6D,CAAA5C,IAH3D,CAAN,CAMF,GAAI2B,CAAA3C,QAAJ,CACEd,CAAA4C,OACA,CADe,CACf,CAAA7C,CAAA,CAAQmC,CAAR,CAAc,QAAQ,CAACqD,CAAD,CAAO,CACP,QAApB,GAAI,MAAOA,EAAX,CACEvF,CAAAwF,KAAA,CAAW,IAAItC,CAAJ,CAAaqC,CAAb,CAAX,CADF,CAMEvF,CAAAwF,KAAA,CAAWD,CAAX,CAPyB,CAA7B,CAFF,KAYO,CACL,IAAIJ,EAAUnF,CAAAuD,SACd3D,EAAA,CAAoBsC,CAApB,CAA0BlC,CAA1B,CACAA,EAAAuD,SAAA,CAAiB4B,CAHZ,CAtBC,CA4BVnC,CAAAC,SAAA,CAAoBjD,CAEpB,OAAOgD,EAjC+C,CAA1C,CAkCX,QAAQ,CAACA,CAAD,CAAW,CACpB,CAACuB,CAAD,EAAUkB,CAAV,EAAgBzC,CAAhB,CACA,OAAO9B,EAAAwE,OAAA,CAAU1C,CAAV,CAFa,CAlCR,CAuCdmC,EAAAQ,QAAA,CAAgB,QAAQ,EAAG,CACzB3F,CAAAwD,UAAA,CAAkB,CAAA,CACbiB,EAAAA,CAAL,
 EAAuBX,CAAvB,GACE9D,CAAA4F,eAEA,CAFuBlG,CAAA+F,KAEvB,CADAtE,CAAA0E,OAAA,CAAgBb,CAAhB,CACA,CAAAD,CAAA,CAAkBC,CAAlB,CAA0CN,CAAAb,QAA1C,CAA+D,IAHjE,CAFyB,CAA3B,CASAsB,EAAA,CAAUA,CAAAG,KAAA,CACR,QAAQ,CAACtC,CAAD,CAAW,CACjB,IAAIhD,EAAQ2E,CAAA,CAAoB3B,CAApB,CACZ,EAACsB,CAAD,EAAYmB,CAAZ,EAAkBzF,CAAlB,CAAyBgD,CAAA8C,QAAzB,CACA,OAAO9F,EAHU,CADX,CAMR6E,CANQ,CAQV,OAAKJ,EAAL;AAYOU,CAZP,EAIEnF,CAAAuD,SAIOvD,CAJUmF,CAIVnF,CAHPA,CAAAwD,UAGOxD,CAHW,CAAA,CAGXA,CAFH8D,CAEG9D,GAFUA,CAAA4F,eAEV5F,CAFiC+E,CAAAK,QAEjCpF,EAAAA,CART,CArIwC,CAqJ1CkD,EAAAE,UAAA,CAAmB,GAAnB,CAAyBM,CAAzB,CAAA,CAAiC,QAAQ,CAACW,CAAD,CAASC,CAAT,CAAkBC,CAAlB,CAAyB,CAC5DlC,CAAA,CAAWgC,CAAX,CAAJ,GACEE,CAAmC,CAA3BD,CAA2B,CAAlBA,CAAkB,CAARD,CAAQ,CAAAA,CAAA,CAAS,EAD9C,CAGI0B,EAAAA,CAAS7C,CAAA,CAASQ,CAAT,CAAAsC,KAAA,CAAoB,IAApB,CAA0B3B,CAA1B,CAAkC,IAAlC,CAAwCC,CAAxC,CAAiDC,CAAjD,CACb,OAAOwB,EAAAxC,SAAP,EAA0BwC,CALsC,CAtK5B,CAAxC,CA+KA7C,EAAA+C,KAAA,CAAgBC,QAAQ,CAACC,CAAD,CAA0B,CAChD,MAAOtE,EAAA,CAAgBC,CAAhB,CAAqBH,CAAA,CAAO,EAAP,CAAWI,C
 AAX,CAA0BoE,CAA1B,CAArB,CAAyEvF,CAAzE,CADyC,CAIlD,OAAOsC,EAlNsD,CA9HmB,IAE9EuC,EAAO/F,CAAA+F,KAFuE,CAGhF1F,EAAUL,CAAAK,QAHsE,CAIhF4B,EAASjC,CAAAiC,OAJuE,CAKhFsD,EAAOvF,CAAAuF,KALyE,CAMhF5C,EAAa3C,CAAA2C,WA+CfZ,EAAA2B,UAAA,CAAkB,CAChBiC,aAAcA,QAAQ,CAACe,CAAD,CAAS/B,CAAT,CAAiBgC,CAAjB,CAA4B,CAAA,IAC5CC,EAAO,IADqC,CAE9CxE,EAAMuE,CAANvE,EAAmBwE,CAAA5E,SAF2B,CAG9CL,CAH8C,CAI9CkF,CAJ8C,CAK9CC,EAAoB,EAL0B,CAO5C5E,EAAY0E,CAAA1E,UAAZA,CAA6B,EACjC7B,EAAA,CAAQ+B,CAAAW,MAAA,CAAU,IAAV,CAAR,CAAyB,QAAQ,CAACgE,CAAD,CAAQ,CACvC,GAAc,gBAAd,GAAIA,CAAJ,CACE,KAAMrG,EAAA,CAAgB,SAAhB,CAAN,CAEI,CAAA,OAAAmC,KAAA,CAA0BkE,CAA1B,CAAN,EAA2CA,CAA3C,EACGlE,CAAA,IAAImE,MAAJ,CAAW,cAAX;AAA4BD,CAA5B,CAAoC,SAApC,CAAAlE,MAAA,CAAoDT,CAApD,CADH,GAEEF,CAAA,CAAU6E,CAAV,CAFF,CAEqB,CACjBE,kBAAmBpE,CAAC,IAAImE,MAAJ,CAAW,SAAX,CAAuBD,CAAvB,CAA+B,WAA/B,CAADlE,MAAA,CAAmDT,CAAnD,CADF,CAFrB,CAJuC,CAAzC,CAWAA,EAAA,CAAMA,CAAAN,QAAA,CAAY,MAAZ,CAAoB,GAApB,CACNM,EAAA,CAAMA,CAAAN,QAAA,CAAYf,CAAZ,CAAuC,QAAQ,CAACmG,CAAD,CAAQ,CAC3DJ,CAAA,CAA
 oBI,CACpB,OAAO,EAFoD,CAAvD,CAKNvC,EAAA,CAASA,CAAT,EAAmB,EACnBtE,EAAA,CAAQuG,CAAA1E,UAAR,CAAwB,QAAQ,CAACiF,CAAD,CAAYC,CAAZ,CAAsB,CACpDzF,CAAA,CAAMgD,CAAAnE,eAAA,CAAsB4G,CAAtB,CAAA,CAAkCzC,CAAA,CAAOyC,CAAP,CAAlC,CAAqDR,CAAA5F,SAAA,CAAcoG,CAAd,CACvDpH,EAAAmD,UAAA,CAAkBxB,CAAlB,CAAJ,EAAsC,IAAtC,GAA8BA,CAA9B,EAEIkF,CAIF,CALIM,CAAAF,kBAAJ,CACevF,CAAA,CAAeC,CAAf,CAAoB,CAAA,CAApB,CADf,CA/DCD,CAAA,CAkE+BC,CAlE/B,CAAoB,CAAA,CAApB,CAAAG,QAAA,CACG,OADH,CACY,GADZ,CAAAA,QAAA,CAEG,OAFH,CAEY,GAFZ,CAAAA,QAAA,CAGG,OAHH,CAGY,GAHZ,CAoED,CAAAM,CAAA,CAAMA,CAAAN,QAAA,CAAY,IAAIkF,MAAJ,CAAW,GAAX,CAAiBI,CAAjB,CAA4B,SAA5B,CAAuC,GAAvC,CAAZ,CAAyD,QAAQ,CAACF,CAAD,CAAQG,CAAR,CAAY,CACjF,MAAOR,EAAP,CAAoBQ,CAD6D,CAA7E,CANR,EAUEjF,CAVF,CAUQA,CAAAN,QAAA,CAAY,IAAIkF,MAAJ,CAAW,OAAX,CAAsBI,CAAtB,CAAiC,SAAjC,CAA4C,GAA5C,CAAZ,CAA8D,QAAQ,CAACF,CAAD,CACxEI,CADwE,CACxDC,CADwD,CAClD,CACxB,MAAsB,GAAtB;AAAIA,CAAA9G,OAAA,CAAY,CAAZ,CAAJ,CACS8G,CADT,CAGSD,CAHT,CAG0BC,CAJF,CADpB,CAZ4C,CAAtD,CAwBIX,EAAA5F,SAAAC,qBAAJ,GACEmB,CADF,CACQ
 A,CAAAN,QAAA,CAAY,MAAZ,CAAoB,EAApB,CADR,EACmC,GADnC,CAMAM,EAAA,CAAMA,CAAAN,QAAA,CAAY,mBAAZ,CAAiC,GAAjC,CAEN4E,EAAAtE,IAAA,CAAa0E,CAAb,CAAiC1E,CAAAN,QAAA,CAAY,QAAZ,CAAsB,IAAtB,CAIjCzB,EAAA,CAAQsE,CAAR,CAAgB,QAAQ,CAACrE,CAAD,CAAQC,CAAR,CAAa,CAC9BqG,CAAA1E,UAAA,CAAe3B,CAAf,CAAL,GACEmG,CAAA/B,OACA,CADgB+B,CAAA/B,OAChB,EADiC,EACjC,CAAA+B,CAAA/B,OAAA,CAAcpE,CAAd,CAAA,CAAqBD,CAFvB,CADmC,CAArC,CA9DgD,CADlC,CA8RlB,OAAO6B,EAnV2E,CAAxE,CAlBmB,CADnC,CA/YsC,CAArC,CAAD,CA0vBGpC,MA1vBH,CA0vBWA,MAAAC,QA1vBX;",
 "sources":["angular-resource.js"],
-"names":["window","angular","undefined","shallowClearAndCopy","src","dst","forEach","value","key","hasOwnProperty","charAt","$resourceMinErr","$$minErr","MEMBER_NAME_REGEX","module","provider","PROTOCOL_AND_DOMAIN_REGEX","defaults","stripTrailingSlashes","actions","method","isArray","$get","$http","$q","Route","template","extend","urlParams","resourceFactory","url","paramDefaults","options","extractParams","data","actionParams","ids","isFunction","path","test","keys","split","i","ii","length","obj","defaultResponseInterceptor","response","resource","Resource","route","prototype","toJSON","Resource.prototype.toJSON","$promise","$resolved","action","name","hasBody","a1","a2","a3","a4","params","success","error","arguments","isInstanceCall","httpConfig","responseInterceptor","interceptor","responseErrorInterceptor","responseError","copy","setUrlParams","promise","then","item","push","noop","reject","headers","result","call","bind","Resource.bind","additionalParamDefaults","config","act
 ionUrl","self","val","encodedVal","protocolAndDomain","param","RegExp","replace","match","_","urlParam","isDefined","encodeURIComponent","p1","leadingSlashes","tail"]
+"names":["window","angular","undefined","shallowClearAndCopy","src","dst","forEach","value","key","hasOwnProperty","charAt","$resourceMinErr","$$minErr","MEMBER_NAME_REGEX","module","provider","PROTOCOL_AND_DOMAIN_REGEX","defaults","stripTrailingSlashes","actions","method","isArray","$get","$http","$log","$q","$timeout","encodeUriQuery","val","pctEncodeSpaces","encodeURIComponent","replace","Route","template","extend","urlParams","resourceFactory","url","paramDefaults","options","extractParams","data","actionParams","ids","isFunction","path","test","keys","split","i","ii","length","isDefined","obj","defaultResponseInterceptor","response","resource","Resource","route","prototype","toJSON","Resource.prototype.toJSON","$promise","$resolved","action","name","hasBody","numericTimeout","timeout","cancellable","isNumber","debug","a1","a2","a3","a4","params","success","error","arguments","isInstanceCall","httpConfig","responseInterceptor","interceptor","responseErrorInterceptor","responseEr
 ror","timeoutDeferred","numericTimeoutPromise","copy","defer","promise","resolve","setUrlParams","then","item","push","noop","reject","finally","$cancelRequest","cancel","headers","result","call","bind","Resource.bind","additionalParamDefaults","config","actionUrl","self","encodedVal","protocolAndDomain","param","RegExp","isQueryParamValue","match","paramInfo","urlParam","p1","leadingSlashes","tail"]
 }

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/struts-examples/blob/558c6b0f/rest-angular/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-route.js
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/rest-angular/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-route.js b/rest-angular/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-route.js
index b38478e..45ac238 100644
--- a/rest-angular/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-route.js
+++ b/rest-angular/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-route.js
@@ -1,6 +1,6 @@
 /**
- * @license AngularJS v1.4.5
- * (c) 2010-2015 Google, Inc. http://angularjs.org
+ * @license AngularJS v1.5.0
+ * (c) 2010-2016 Google, Inc. http://angularjs.org
 * License: MIT
 */
 (function(window, angular, undefined) {'use strict';
@@ -105,8 +105,17 @@ function $RouteProvider() {
  *   If all the promises are resolved successfully, the values of the resolved promises are
  *   injected and {@link ngRoute.$route#$routeChangeSuccess $routeChangeSuccess} event is
  *   fired. If any of the promises are rejected the
-  *   {@link ngRoute.$route#$routeChangeError $routeChangeError} event is fired. The map object
-  *   is:
+  *   {@link ngRoute.$route#$routeChangeError $routeChangeError} event is fired.
+  *   For easier access to the resolved dependencies from the template, the `resolve` map will
+  *   be available on the scope of the route, under `$resolve` (by default) or a custom name
+  *   specified by the `resolveAs` property (see below). This can be particularly useful, when
+  *   working with {@link angular.Module#component components} as route templates.<br />
+  *   <div class="alert alert-warning">
+  *    **Note:** If your scope already contains a property with this name, it will be hidden
+  *    or overwritten. Make sure, you specify an appropriate name for this property, that
+  *    does not collide with other properties on the scope.
+  *   </div>
+  *   The map object is:
  *
  *   - `key` – `{string}`: a name of a dependency to be injected into the controller.
  *   - `factory` - `{string|function}`: If `string` then it is an alias for a service.
@@ -116,7 +125,10 @@ function $RouteProvider() {
  *    `ngRoute.$routeParams` will still refer to the previous route within these resolve
  *    functions. Use `$route.current.params` to access the new route parameters, instead.
  *
-  *  - `redirectTo` – {(string|function())=} – value to update
+  *  - `resolveAs` - `{string=}` - The name under which the `resolve` map will be available on
+  *   the scope of the route. If omitted, defaults to `$resolve`.
+  *
+  *  - `redirectTo` – `{(string|function())=}` – value to update
  *   {@link ng.$location $location} path with and trigger route redirection.
  *
  *   If `redirectTo` is a function, it will be called with the following parameters:
@@ -129,13 +141,13 @@ function $RouteProvider() {
  *   The custom `redirectTo` function is expected to return a string which will be used
  *   to update `$location.path()` and `$location.search()`.
  *
-  *  - `[reloadOnSearch=true]` - {boolean=} - reload route when only `$location.search()`
+  *  - `[reloadOnSearch=true]` - `{boolean=}` - reload route when only `$location.search()`
  *   or `$location.hash()` changes.
  *
  *   If the option is set to `false` and url in the browser changes, then
  *   `$routeUpdate` event is broadcasted on the root scope.
  *
-  *  - `[caseInsensitiveMatch=false]` - {boolean=} - match routes without being case sensitive
+  *  - `[caseInsensitiveMatch=false]` - `{boolean=}` - match routes without being case sensitive
  *
  *   If the option is set to `true`, then the particular route can be matched without being
  *   case sensitive
@@ -265,7 +277,7 @@ function $RouteProvider() {
   * @property {Object} current Reference to the current route definition.
   * The route definition contains:
   *
-   *  - `controller`: The controller constructor as define in route definition.
+   *  - `controller`: The controller constructor as defined in the route definition.
   *  - `locals`: A map of locals which is used by {@link ng.$controller $controller} service for
   *   controller instantiation. The `locals` contain
   *   the resolved values of the `resolve` map. Additionally the `locals` also contain:
@@ -273,6 +285,10 @@ function $RouteProvider() {
   *   - `$scope` - The current route scope.
   *   - `$template` - The current route template HTML.
   *
+   *   The `locals` will be assigned to the route scope's `$resolve` property. You can override
+   *   the property name, using `resolveAs` in the route definition. See
+   *   {@link ngRoute.$routeProvider $routeProvider} for more info.
+   *
   * @property {Object} routes Object with all route configuration Objects as its properties.
   *
   * @description
@@ -468,10 +484,18 @@ function $RouteProvider() {
      */
      reload: function() {
       forceReload = true;
+
+      var fakeLocationEvent = {
+       defaultPrevented: false,
+       preventDefault: function fakePreventDefault() {
+        this.defaultPrevented = true;
+        forceReload = false;
+       }
+      };
+
       $rootScope.$evalAsync(function() {
-       // Don't support cancellation of a reload for now...
-       prepareRoute();
-       commitRoute();
+       prepareRoute(fakeLocationEvent);
+       if (!fakeLocationEvent.defaultPrevented) commitRoute();
       });
      },
 
@@ -981,6 +1005,7 @@ function ngViewFillContentFactory($compile, $controller, $route) {
     $element.data('$ngControllerController', controller);
     $element.children().data('$ngControllerController', controller);
    }
+   scope[current.resolveAs || '$resolve'] = locals;
 
    link(scope);
   }

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/struts-examples/blob/558c6b0f/rest-angular/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-route.min.js
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/rest-angular/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-route.min.js b/rest-angular/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-route.min.js
index e83292d..4d0d018 100644
--- a/rest-angular/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-route.min.js
+++ b/rest-angular/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-route.min.js
@@ -1,15 +1,15 @@
 /*
- AngularJS v1.4.5
- (c) 2010-2015 Google, Inc. http://angularjs.org
+ AngularJS v1.5.0
+ (c) 2010-2016 Google, Inc. http://angularjs.org
 License: MIT
 */
-(function(p,c,C){'use strict';function v(r,h,g){return{restrict:"ECA",terminal:!0,priority:400,transclude:"element",link:function(a,f,b,d,y){function z(){k&&(g.cancel(k),k=null);l&&(l.$destroy(),l=null);m&&(k=g.leave(m),k.then(function(){k=null}),m=null)}function x(){var b=r.current&&r.current.locals;if(c.isDefined(b&&b.$template)){var b=a.$new(),d=r.current;m=y(b,function(b){g.enter(b,null,m||f).then(function(){!c.isDefined(t)||t&&!a.$eval(t)||h()});z()});l=d.scope=b;l.$emit("$viewContentLoaded");
-l.$eval(w)}else z()}var l,m,k,t=b.autoscroll,w=b.onload||"";a.$on("$routeChangeSuccess",x);x()}}}function A(c,h,g){return{restrict:"ECA",priority:-400,link:function(a,f){var b=g.current,d=b.locals;f.html(d.$template);var y=c(f.contents());b.controller&&(d.$scope=a,d=h(b.controller,d),b.controllerAs&&(a[b.controllerAs]=d),f.data("$ngControllerController",d),f.children().data("$ngControllerController",d));y(a)}}}p=c.module("ngRoute",["ng"]).provider("$route",function(){function r(a,f){return c.extend(Object.create(a),
-f)}function h(a,c){var b=c.caseInsensitiveMatch,d={originalPath:a,regexp:a},g=d.keys=[];a=a.replace(/([().])/g,"\\$1").replace(/(\/)?:(\w+)([\?\*])?/g,function(a,c,b,d){a="?"===d?d:null;d="*"===d?d:null;g.push({name:b,optional:!!a});c=c||"";return""+(a?"":c)+"(?:"+(a?c:"")+(d&&"(.+?)"||"([^/]+)")+(a||"")+")"+(a||"")}).replace(/([\/$\*])/g,"\\$1");d.regexp=new RegExp("^"+a+"$",b?"i":"");return d}var g={};this.when=function(a,f){var b=c.copy(f);c.isUndefined(b.reloadOnSearch)&&(b.reloadOnSearch=!0);
-c.isUndefined(b.caseInsensitiveMatch)&&(b.caseInsensitiveMatch=this.caseInsensitiveMatch);g[a]=c.extend(b,a&&h(a,b));if(a){var d="/"==a[a.length-1]?a.substr(0,a.length-1):a+"/";g[d]=c.extend({redirectTo:a},h(d,b))}return this};this.caseInsensitiveMatch=!1;this.otherwise=function(a){"string"===typeof a&&(a={redirectTo:a});this.when(null,a);return this};this.$get=["$rootScope","$location","$routeParams","$q","$injector","$templateRequest","$sce",function(a,f,b,d,h,p,x){function l(b){var e=s.current;
-(v=(n=k())&&e&&n.$$route===e.$$route&&c.equals(n.pathParams,e.pathParams)&&!n.reloadOnSearch&&!w)||!e&&!n||a.$broadcast("$routeChangeStart",n,e).defaultPrevented&&b&&b.preventDefault()}function m(){var u=s.current,e=n;if(v)u.params=e.params,c.copy(u.params,b),a.$broadcast("$routeUpdate",u);else if(e||u)w=!1,(s.current=e)&&e.redirectTo&&(c.isString(e.redirectTo)?f.path(t(e.redirectTo,e.params)).search(e.params).replace():f.url(e.redirectTo(e.pathParams,f.path(),f.search())).replace()),d.when(e).then(function(){if(e){var a=
-c.extend({},e.resolve),b,f;c.forEach(a,function(b,e){a[e]=c.isString(b)?h.get(b):h.invoke(b,null,null,e)});c.isDefined(b=e.template)?c.isFunction(b)&&(b=b(e.params)):c.isDefined(f=e.templateUrl)&&(c.isFunction(f)&&(f=f(e.params)),c.isDefined(f)&&(e.loadedTemplateUrl=x.valueOf(f),b=p(f)));c.isDefined(b)&&(a.$template=b);return d.all(a)}}).then(function(f){e==s.current&&(e&&(e.locals=f,c.copy(e.params,b)),a.$broadcast("$routeChangeSuccess",e,u))},function(b){e==s.current&&a.$broadcast("$routeChangeError",
-e,u,b)})}function k(){var a,b;c.forEach(g,function(d,g){var q;if(q=!b){var h=f.path();q=d.keys;var l={};if(d.regexp)if(h=d.regexp.exec(h)){for(var k=1,m=h.length;k<m;++k){var n=q[k-1],p=h[k];n&&p&&(l[n.name]=p)}q=l}else q=null;else q=null;q=a=q}q&&(b=r(d,{params:c.extend({},f.search(),a),pathParams:a}),b.$$route=d)});return b||g[null]&&r(g[null],{params:{},pathParams:{}})}function t(a,b){var d=[];c.forEach((a||"").split(":"),function(a,c){if(0===c)d.push(a);else{var f=a.match(/(\w+)(?:[?*])?(.*)/),
-g=f[1];d.push(b[g]);d.push(f[2]||"");delete b[g]}});return d.join("")}var w=!1,n,v,s={routes:g,reload:function(){w=!0;a.$evalAsync(function(){l();m()})},updateParams:function(a){if(this.current&&this.current.$$route)a=c.extend({},this.current.params,a),f.path(t(this.current.$$route.originalPath,a)),f.search(a);else throw B("norout");}};a.$on("$locationChangeStart",l);a.$on("$locationChangeSuccess",m);return s}]});var B=c.$$minErr("ngRoute");p.provider("$routeParams",function(){this.$get=function(){return{}}});
-p.directive("ngView",v);p.directive("ngView",A);v.$inject=["$route","$anchorScroll","$animate"];A.$inject=["$compile","$controller","$route"]})(window,window.angular);
+(function(r,d,C){'use strict';function x(s,h,g){return{restrict:"ECA",terminal:!0,priority:400,transclude:"element",link:function(a,c,b,f,y){function k(){n&&(g.cancel(n),n=null);l&&(l.$destroy(),l=null);m&&(n=g.leave(m),n.then(function(){n=null}),m=null)}function z(){var b=s.current&&s.current.locals;if(d.isDefined(b&&b.$template)){var b=a.$new(),f=s.current;m=y(b,function(b){g.enter(b,null,m||c).then(function(){!d.isDefined(u)||u&&!a.$eval(u)||h()});k()});l=f.scope=b;l.$emit("$viewContentLoaded");
+l.$eval(v)}else k()}var l,m,n,u=b.autoscroll,v=b.onload||"";a.$on("$routeChangeSuccess",z);z()}}}function A(d,h,g){return{restrict:"ECA",priority:-400,link:function(a,c){var b=g.current,f=b.locals;c.html(f.$template);var y=d(c.contents());if(b.controller){f.$scope=a;var k=h(b.controller,f);b.controllerAs&&(a[b.controllerAs]=k);c.data("$ngControllerController",k);c.children().data("$ngControllerController",k)}a[b.resolveAs||"$resolve"]=f;y(a)}}}r=d.module("ngRoute",["ng"]).provider("$route",function(){function s(a,
+c){return d.extend(Object.create(a),c)}function h(a,d){var b=d.caseInsensitiveMatch,f={originalPath:a,regexp:a},g=f.keys=[];a=a.replace(/([().])/g,"\\$1").replace(/(\/)?:(\w+)([\?\*])?/g,function(a,d,b,c){a="?"===c?c:null;c="*"===c?c:null;g.push({name:b,optional:!!a});d=d||"";return""+(a?"":d)+"(?:"+(a?d:"")+(c&&"(.+?)"||"([^/]+)")+(a||"")+")"+(a||"")}).replace(/([\/$\*])/g,"\\$1");f.regexp=new RegExp("^"+a+"$",b?"i":"");return f}var g={};this.when=function(a,c){var b=d.copy(c);d.isUndefined(b.reloadOnSearch)&&
+(b.reloadOnSearch=!0);d.isUndefined(b.caseInsensitiveMatch)&&(b.caseInsensitiveMatch=this.caseInsensitiveMatch);g[a]=d.extend(b,a&&h(a,b));if(a){var f="/"==a[a.length-1]?a.substr(0,a.length-1):a+"/";g[f]=d.extend({redirectTo:a},h(f,b))}return this};this.caseInsensitiveMatch=!1;this.otherwise=function(a){"string"===typeof a&&(a={redirectTo:a});this.when(null,a);return this};this.$get=["$rootScope","$location","$routeParams","$q","$injector","$templateRequest","$sce",function(a,c,b,f,h,k,r){function l(b){var e=
+t.current;(x=(p=n())&&e&&p.$$route===e.$$route&&d.equals(p.pathParams,e.pathParams)&&!p.reloadOnSearch&&!v)||!e&&!p||a.$broadcast("$routeChangeStart",p,e).defaultPrevented&&b&&b.preventDefault()}function m(){var w=t.current,e=p;if(x)w.params=e.params,d.copy(w.params,b),a.$broadcast("$routeUpdate",w);else if(e||w)v=!1,(t.current=e)&&e.redirectTo&&(d.isString(e.redirectTo)?c.path(u(e.redirectTo,e.params)).search(e.params).replace():c.url(e.redirectTo(e.pathParams,c.path(),c.search())).replace()),f.when(e).then(function(){if(e){var a=
+d.extend({},e.resolve),b,c;d.forEach(a,function(b,e){a[e]=d.isString(b)?h.get(b):h.invoke(b,null,null,e)});d.isDefined(b=e.template)?d.isFunction(b)&&(b=b(e.params)):d.isDefined(c=e.templateUrl)&&(d.isFunction(c)&&(c=c(e.params)),d.isDefined(c)&&(e.loadedTemplateUrl=r.valueOf(c),b=k(c)));d.isDefined(b)&&(a.$template=b);return f.all(a)}}).then(function(c){e==t.current&&(e&&(e.locals=c,d.copy(e.params,b)),a.$broadcast("$routeChangeSuccess",e,w))},function(b){e==t.current&&a.$broadcast("$routeChangeError",
+e,w,b)})}function n(){var a,b;d.forEach(g,function(f,g){var q;if(q=!b){var h=c.path();q=f.keys;var l={};if(f.regexp)if(h=f.regexp.exec(h)){for(var k=1,n=h.length;k<n;++k){var m=q[k-1],p=h[k];m&&p&&(l[m.name]=p)}q=l}else q=null;else q=null;q=a=q}q&&(b=s(f,{params:d.extend({},c.search(),a),pathParams:a}),b.$$route=f)});return b||g[null]&&s(g[null],{params:{},pathParams:{}})}function u(a,b){var c=[];d.forEach((a||"").split(":"),function(a,d){if(0===d)c.push(a);else{var f=a.match(/(\w+)(?:[?*])?(.*)/),
+g=f[1];c.push(b[g]);c.push(f[2]||"");delete b[g]}});return c.join("")}var v=!1,p,x,t={routes:g,reload:function(){v=!0;var b={defaultPrevented:!1,preventDefault:function(){this.defaultPrevented=!0;v=!1}};a.$evalAsync(function(){l(b);b.defaultPrevented||m()})},updateParams:function(a){if(this.current&&this.current.$$route)a=d.extend({},this.current.params,a),c.path(u(this.current.$$route.originalPath,a)),c.search(a);else throw B("norout");}};a.$on("$locationChangeStart",l);a.$on("$locationChangeSuccess",
+m);return t}]});var B=d.$$minErr("ngRoute");r.provider("$routeParams",function(){this.$get=function(){return{}}});r.directive("ngView",x);r.directive("ngView",A);x.$inject=["$route","$anchorScroll","$animate"];A.$inject=["$compile","$controller","$route"]})(window,window.angular);
 //# sourceMappingURL=angular-route.min.js.map

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/struts-examples/blob/558c6b0f/rest-angular/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-route.min.js.map
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/rest-angular/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-route.min.js.map b/rest-angular/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-route.min.js.map
index c0b2f5c..fb5cffc 100644
--- a/rest-angular/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-route.min.js.map
+++ b/rest-angular/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-route.min.js.map
@@ -2,7 +2,7 @@
 "version":3,
 "file":"angular-route.min.js",
 "lineCount":14,
-"mappings":"A;;;;;aAKC,SAAQ,CAACA,CAAD,CAASC,CAAT,CAAkBC,CAAlB,CAA6B,CAg3BtCC,QAASA,EAAa,CAACC,CAAD,CAASC,CAAT,CAAwBC,CAAxB,CAAkC,CACtD,MAAO,CACLC,SAAU,KADL,CAELC,SAAU,CAAA,CAFL,CAGLC,SAAU,GAHL,CAILC,WAAY,SAJP,CAKLC,KAAMA,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAQC,CAAR,CAAkBC,CAAlB,CAAwBC,CAAxB,CAA8BC,CAA9B,CAA2C,CAUrDC,QAASA,EAAe,EAAG,CACrBC,CAAJ,GACEZ,CAAAa,OAAA,CAAgBD,CAAhB,CACA,CAAAA,CAAA,CAAyB,IAF3B,CAKIE,EAAJ,GACEA,CAAAC,SAAA,EACA,CAAAD,CAAA,CAAe,IAFjB,CAIIE,EAAJ,GACEJ,CAIA,CAJyBZ,CAAAiB,MAAA,CAAeD,CAAf,CAIzB,CAHAJ,CAAAM,KAAA,CAA4B,QAAQ,EAAG,CACrCN,CAAA,CAAyB,IADY,CAAvC,CAGA,CAAAI,CAAA,CAAiB,IALnB,CAVyB,CAmB3BG,QAASA,EAAM,EAAG,CAAA,IACZC,EAAStB,CAAAuB,QAATD,EAA2BtB,CAAAuB,QAAAD,OAG/B,IAAIzB,CAAA2B,UAAA,CAFWF,CAEX,EAFqBA,CAAAG,UAErB,CAAJ,CAAiC,CAC3BC,IAAAA,EAAWlB,CAAAmB,KAAA,EAAXD,CACAH,EAAUvB,CAAAuB,QAkBdL,EAAA,CAVYN,CAAAgB,CAAYF,CAAZE,CAAsB,QAAQ,CAACA,CAAD,CAAQ,CAChD1B,CAAA2B,MAAA,CAAeD,CAAf,CAAsB,IAAtB,CAA4BV,CAA5B,EAA8CT,CAA9C,CAAAW,KAAA,CAA6DU,QAAsB,EAAG,CAChF,CAAAjC,CAAA2B,UAAA,CAAkBO,CAAlB,C
 AAJ,EACOA,CADP,EACwB,CAAAvB,CAAAwB,MAAA,CAAYD,CAAZ,CADxB,EAEE9B,CAAA,EAHkF,CAAtF,CAMAY,EAAA,EAPgD,CAAtCe,CAWZZ,EAAA,CAAeO,CAAAf,MAAf,CAA+BkB,CAC/BV,EAAAiB,MAAA,CAAmB,oBAAnB,CACAjB;CAAAgB,MAAA,CAAmBE,CAAnB,CAvB+B,CAAjC,IAyBErB,EAAA,EA7Bc,CA7BmC,IACjDG,CADiD,CAEjDE,CAFiD,CAGjDJ,CAHiD,CAIjDiB,EAAgBrB,CAAAyB,WAJiC,CAKjDD,EAAYxB,CAAA0B,OAAZF,EAA2B,EAE/B1B,EAAA6B,IAAA,CAAU,qBAAV,CAAiChB,CAAjC,CACAA,EAAA,EARqD,CALpD,CAD+C,CA6ExDiB,QAASA,EAAwB,CAACC,CAAD,CAAWC,CAAX,CAAwBxC,CAAxB,CAAgC,CAC/D,MAAO,CACLG,SAAU,KADL,CAELE,SAAW,IAFN,CAGLE,KAAMA,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAQC,CAAR,CAAkB,CAAA,IAC1Bc,EAAUvB,CAAAuB,QADgB,CAE1BD,EAASC,CAAAD,OAEbb,EAAAgC,KAAA,CAAcnB,CAAAG,UAAd,CAEA,KAAIlB,EAAOgC,CAAA,CAAS9B,CAAAiC,SAAA,EAAT,CAEPnB,EAAAoB,WAAJ,GACErB,CAAAsB,OAMA,CANgBpC,CAMhB,CALImC,CAKJ,CALiBH,CAAA,CAAYjB,CAAAoB,WAAZ,CAAgCrB,CAAhC,CAKjB,CAJIC,CAAAsB,aAIJ,GAHErC,CAAA,CAAMe,CAAAsB,aAAN,CAGF,CAHgCF,CAGhC,EADAlC,CAAAqC,KAAA,CAAc,yBAAd,CAAyCH,CAAzC,CACA,CAAAlC,CAAAsC,SAAA,EAAAD,KAAA,CAAyB,yBAAzB,CAAoDH,CAApD,CAPF,CA
 UApC,EAAA,CAAKC,CAAL,CAlB8B,CAH3B,CADwD,CA36B7DwC,CAAAA,CAAgBnD,CAAAoD,OAAA,CAAe,SAAf,CAA0B,CAAC,IAAD,CAA1B,CAAAC,SAAA,CACa,QADb,CAkBpBC,QAAuB,EAAG,CACxBC,QAASA,EAAO,CAACC,CAAD,CAASC,CAAT,CAAgB,CAC9B,MAAOzD,EAAA0D,OAAA,CAAeC,MAAAC,OAAA,CAAcJ,CAAd,CAAf;AAAsCC,CAAtC,CADuB,CA4JhCI,QAASA,EAAU,CAACC,CAAD,CAAOC,CAAP,CAAa,CAAA,IAC1BC,EAAcD,CAAAE,qBADY,CAE1BC,EAAM,CACJC,aAAcL,CADV,CAEJM,OAAQN,CAFJ,CAFoB,CAM1BO,EAAOH,CAAAG,KAAPA,CAAkB,EAEtBP,EAAA,CAAOA,CAAAQ,QAAA,CACI,UADJ,CACgB,MADhB,CAAAA,QAAA,CAEI,uBAFJ,CAE6B,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAIC,CAAJ,CAAWC,CAAX,CAAgBC,CAAhB,CAAwB,CAC5DC,CAAAA,CAAsB,GAAX,GAAAD,CAAA,CAAiBA,CAAjB,CAA0B,IACrCE,EAAAA,CAAkB,GAAX,GAAAF,CAAA,CAAiBA,CAAjB,CAA0B,IACrCL,EAAAQ,KAAA,CAAU,CAAEC,KAAML,CAAR,CAAaE,SAAU,CAAEA,CAAAA,CAAzB,CAAV,CACAH,EAAA,CAAQA,CAAR,EAAiB,EACjB,OAAO,EAAP,EACKG,CAAA,CAAW,EAAX,CAAgBH,CADrB,EAEI,KAFJ,EAGKG,CAAA,CAAWH,CAAX,CAAmB,EAHxB,GAIKI,CAJL,EAIa,OAJb,EAIwB,SAJxB,GAKKD,CALL,EAKiB,EALjB,EAMI,GANJ,EAOKA,CAPL,EAOiB,EAPjB,CALgE,CAF7D,CAAAL,QAAA,CAgBI,YAhBJ,CAg
 BkB,MAhBlB,CAkBPJ,EAAAE,OAAA,CAAa,IAAIW,MAAJ,CAAW,GAAX,CAAiBjB,CAAjB,CAAwB,GAAxB,CAA6BE,CAAA,CAAc,GAAd,CAAoB,EAAjD,CACb,OAAOE,EA3BuB,CAxJhC,IAAIc,EAAS,EAqGb,KAAAC,KAAA,CAAYC,QAAQ,CAACpB,CAAD,CAAOqB,CAAP,CAAc,CAEhC,IAAIC,EAAYpF,CAAAqF,KAAA,CAAaF,CAAb,CACZnF,EAAAsF,YAAA,CAAoBF,CAAAG,eAApB,CAAJ,GACEH,CAAAG,eADF,CAC6B,CAAA,CAD7B,CAGIvF;CAAAsF,YAAA,CAAoBF,CAAAnB,qBAApB,CAAJ,GACEmB,CAAAnB,qBADF,CACmC,IAAAA,qBADnC,CAGAe,EAAA,CAAOlB,CAAP,CAAA,CAAe9D,CAAA0D,OAAA,CACb0B,CADa,CAEbtB,CAFa,EAELD,CAAA,CAAWC,CAAX,CAAiBsB,CAAjB,CAFK,CAMf,IAAItB,CAAJ,CAAU,CACR,IAAI0B,EAAyC,GAA1B,EAAC1B,CAAA,CAAKA,CAAA2B,OAAL,CAAmB,CAAnB,CAAD,CACX3B,CAAA4B,OAAA,CAAY,CAAZ,CAAe5B,CAAA2B,OAAf,CAA6B,CAA7B,CADW,CAEX3B,CAFW,CAEJ,GAEfkB,EAAA,CAAOQ,CAAP,CAAA,CAAuBxF,CAAA0D,OAAA,CACrB,CAACiC,WAAY7B,CAAb,CADqB,CAErBD,CAAA,CAAW2B,CAAX,CAAyBJ,CAAzB,CAFqB,CALf,CAWV,MAAO,KA1ByB,CAsClC,KAAAnB,qBAAA,CAA4B,CAAA,CAuD5B,KAAA2B,UAAA,CAAiBC,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAS,CACV,QAAtB,GAAI,MAAOA,EAAX,GACEA,CADF,CACW,CAACH,WAAYG,CAAb,CADX,CAGA,KAAAb,K
 AAA,CAAU,IAAV,CAAgBa,CAAhB,CACA,OAAO,KALyB,CASlC,KAAAC,KAAA,CAAY,CAAC,YAAD,CACC,WADD,CAEC,cAFD,CAGC,IAHD,CAIC,WAJD,CAKC,kBALD,CAMC,MAND,CAOR,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAaC,CAAb,CAAwBC,CAAxB,CAAsCC,CAAtC,CAA0CC,CAA1C,CAAqDC,CAArD,CAAuEC,CAAvE,CAA6E,CA6RvFC,QAASA,EAAY,CAACC,CAAD,CAAiB,CACpC,IAAIC,EAAYtG,CAAAuB,QAOhB;CAJAgF,CAIA,EALAC,CAKA,CALgBC,CAAA,EAKhB,GAJ6CH,CAI7C,EAJ0DE,CAAAE,QAI1D,GAJoFJ,CAAAI,QAIpF,EAHO7G,CAAA8G,OAAA,CAAeH,CAAAI,WAAf,CAAyCN,CAAAM,WAAzC,CAGP,EAFO,CAACJ,CAAApB,eAER,EAFwC,CAACyB,CAEzC,GAAmCP,CAAAA,CAAnC,EAAgDE,CAAAA,CAAhD,EACMX,CAAAiB,WAAA,CAAsB,mBAAtB,CAA2CN,CAA3C,CAA0DF,CAA1D,CAAAS,iBADN,EAEQV,CAFR,EAGMA,CAAAW,eAAA,EAX8B,CAiBtCC,QAASA,EAAW,EAAG,CACrB,IAAIX,EAAYtG,CAAAuB,QAAhB,CACI2F,EAAYV,CAEhB,IAAID,CAAJ,CACED,CAAAX,OAEA,CAFmBuB,CAAAvB,OAEnB,CADA9F,CAAAqF,KAAA,CAAaoB,CAAAX,OAAb,CAA+BI,CAA/B,CACA,CAAAF,CAAAiB,WAAA,CAAsB,cAAtB,CAAsCR,CAAtC,CAHF,KAIO,IAAIY,CAAJ,EAAiBZ,CAAjB,CACLO,CAcA,CAdc,CAAA,CAcd,EAbA7G,CAAAuB,QAaA,CAbiB2F,CAajB,GAXMA,CAAA1B,WAWN,GAVQ3F,CAAAsH,SAAA,CAA
 iBD,CAAA1B,WAAjB,CAAJ,CACEM,CAAAnC,KAAA,CAAeyD,CAAA,CAAYF,CAAA1B,WAAZ,CAAkC0B,CAAAvB,OAAlC,CAAf,CAAA0B,OAAA,CAA2EH,CAAAvB,OAA3E,CAAAxB,QAAA,EADF,CAIE2B,CAAAwB,IAAA,CAAcJ,CAAA1B,WAAA,CAAqB0B,CAAAN,WAArB,CAA2Cd,CAAAnC,KAAA,EAA3C,CAA6DmC,CAAAuB,OAAA,EAA7D,CAAd,CAAAlD,QAAA,EAMN,EAAA6B,CAAAlB,KAAA,CAAQoC,CAAR,CAAA9F,KAAA,CACO,QAAQ,EAAG,CACd,GAAI8F,CAAJ,CAAe,CAAA,IACT5F;AAASzB,CAAA0D,OAAA,CAAe,EAAf,CAAmB2D,CAAAK,QAAnB,CADA,CAETC,CAFS,CAECC,CAEd5H,EAAA6H,QAAA,CAAgBpG,CAAhB,CAAwB,QAAQ,CAACqG,CAAD,CAAQrD,CAAR,CAAa,CAC3ChD,CAAA,CAAOgD,CAAP,CAAA,CAAczE,CAAAsH,SAAA,CAAiBQ,CAAjB,CAAA,CACV1B,CAAA2B,IAAA,CAAcD,CAAd,CADU,CACa1B,CAAA4B,OAAA,CAAiBF,CAAjB,CAAwB,IAAxB,CAA8B,IAA9B,CAAoCrD,CAApC,CAFgB,CAA7C,CAKIzE,EAAA2B,UAAA,CAAkBgG,CAAlB,CAA6BN,CAAAM,SAA7B,CAAJ,CACM3H,CAAAiI,WAAA,CAAmBN,CAAnB,CADN,GAEIA,CAFJ,CAEeA,CAAA,CAASN,CAAAvB,OAAT,CAFf,EAIW9F,CAAA2B,UAAA,CAAkBiG,CAAlB,CAAgCP,CAAAO,YAAhC,CAJX,GAKM5H,CAAAiI,WAAA,CAAmBL,CAAnB,CAGJ,GAFEA,CAEF,CAFgBA,CAAA,CAAYP,CAAAvB,OAAZ,CAEhB,EAAI9F,CAAA2B,UAAA,CAA
 kBiG,CAAlB,CAAJ,GACEP,CAAAa,kBACA,CAD8B5B,CAAA6B,QAAA,CAAaP,CAAb,CAC9B,CAAAD,CAAA,CAAWtB,CAAA,CAAiBuB,CAAjB,CAFb,CARF,CAaI5H,EAAA2B,UAAA,CAAkBgG,CAAlB,CAAJ,GACElG,CAAA,UADF,CACwBkG,CADxB,CAGA,OAAOxB,EAAAiC,IAAA,CAAO3G,CAAP,CAzBM,CADD,CADlB,CAAAF,KAAA,CA8BO,QAAQ,CAACE,CAAD,CAAS,CAEhB4F,CAAJ,EAAiBlH,CAAAuB,QAAjB,GACM2F,CAIJ,GAHEA,CAAA5F,OACA,CADmBA,CACnB,CAAAzB,CAAAqF,KAAA,CAAagC,CAAAvB,OAAb,CAA+BI,CAA/B,CAEF,EAAAF,CAAAiB,WAAA,CAAsB,qBAAtB,CAA6CI,CAA7C,CAAwDZ,CAAxD,CALF,CAFoB,CA9BxB,CAuCK,QAAQ,CAAC4B,CAAD,CAAQ,CACbhB,CAAJ,EAAiBlH,CAAAuB,QAAjB,EACEsE,CAAAiB,WAAA,CAAsB,mBAAtB;AAA2CI,CAA3C,CAAsDZ,CAAtD,CAAiE4B,CAAjE,CAFe,CAvCrB,CAvBmB,CA0EvBzB,QAASA,EAAU,EAAG,CAAA,IAEhBd,CAFgB,CAERwC,CACZtI,EAAA6H,QAAA,CAAgB7C,CAAhB,CAAwB,QAAQ,CAACG,CAAD,CAAQrB,CAAR,CAAc,CACxC,IAAA,CAAA,IAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAW,IAAA,EAAA,CAAA,KAAA,EAnHbO,EAAAA,CAmHac,CAnHNd,KAAX,KACIyB,EAAS,EAEb,IAgHiBX,CAhHZf,OAAL,CAGA,GADImE,CACJ,CA6GiBpD,CA9GTf,OAAAoE,KAAA,CAAkBC,CAAlB,CACR,CAAA,CAEA,IATqC,IAS5BC,EAAI,CATwB,
 CASrBC,EAAMJ,CAAA9C,OAAtB,CAAgCiD,CAAhC,CAAoCC,CAApC,CAAyC,EAAED,CAA3C,CAA8C,CAC5C,IAAIjE,EAAMJ,CAAA,CAAKqE,CAAL,CAAS,CAAT,CAAV,CAEIE,EAAML,CAAA,CAAEG,CAAF,CAENjE,EAAJ,EAAWmE,CAAX,GACE9C,CAAA,CAAOrB,CAAAK,KAAP,CADF,CACqB8D,CADrB,CAL4C,CAS9C,CAAA,CAAO9C,CAXP,CAAA,IAAQ,EAAA,CAAO,IAHf,KAAmB,EAAA,CAAO,IAgHT,EAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAX,CAAA,CAAJ,GACEwC,CAGA,CAHQ/E,CAAA,CAAQ4B,CAAR,CAAe,CACrBW,OAAQ9F,CAAA0D,OAAA,CAAe,EAAf,CAAmBuC,CAAAuB,OAAA,EAAnB,CAAuC1B,CAAvC,CADa,CAErBiB,WAAYjB,CAFS,CAAf,CAGR,CAAAwC,CAAAzB,QAAA,CAAgB1B,CAJlB,CAD4C,CAA9C,CASA,OAAOmD,EAAP,EAAgBtD,CAAA,CAAO,IAAP,CAAhB,EAAgCzB,CAAA,CAAQyB,CAAA,CAAO,IAAP,CAAR,CAAsB,CAACc,OAAQ,EAAT,CAAaiB,WAAW,EAAxB,CAAtB,CAZZ,CAkBtBQ,QAASA,EAAW,CAACsB,CAAD,CAAS/C,CAAT,CAAiB,CACnC,IAAIgD,EAAS,EACb9I,EAAA6H,QAAA,CAAgBkB,CAACF,CAADE,EAAW,EAAXA,OAAA,CAAqB,GAArB,CAAhB,CAA2C,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAUN,CAAV,CAAa,CAC9D,GAAU,CAAV,GAAIA,CAAJ,CACEI,CAAAjE,KAAA,CAAYmE,CAAZ,CADF,KAEO,CACL,IAAIC,EAAeD,CAAAV,MAAA,CAAc,oBAAd,CAAnB;AACI7D,EAAMwE,CAAA,CAAa,CAAb,CACV
 H,EAAAjE,KAAA,CAAYiB,CAAA,CAAOrB,CAAP,CAAZ,CACAqE,EAAAjE,KAAA,CAAYoE,CAAA,CAAa,CAAb,CAAZ,EAA+B,EAA/B,CACA,QAAOnD,CAAA,CAAOrB,CAAP,CALF,CAHuD,CAAhE,CAWA,OAAOqE,EAAAI,KAAA,CAAY,EAAZ,CAb4B,CA1YkD,IAmMnFlC,EAAc,CAAA,CAnMqE,CAoMnFL,CApMmF,CAqMnFD,CArMmF,CAsMnFvG,EAAS,CACP6E,OAAQA,CADD,CAcPmE,OAAQA,QAAQ,EAAG,CACjBnC,CAAA,CAAc,CAAA,CACdhB,EAAAoD,WAAA,CAAsB,QAAQ,EAAG,CAE/B7C,CAAA,EACAa,EAAA,EAH+B,CAAjC,CAFiB,CAdZ,CAoCPiC,aAAcA,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAY,CAChC,GAAI,IAAA5H,QAAJ,EAAoB,IAAAA,QAAAmF,QAApB,CACEyC,CAGA,CAHYtJ,CAAA0D,OAAA,CAAe,EAAf,CAAmB,IAAAhC,QAAAoE,OAAnB,CAAwCwD,CAAxC,CAGZ,CAFArD,CAAAnC,KAAA,CAAeyD,CAAA,CAAY,IAAA7F,QAAAmF,QAAA1C,aAAZ,CAA+CmF,CAA/C,CAAf,CAEA,CAAArD,CAAAuB,OAAA,CAAiB8B,CAAjB,CAJF,KAME,MAAMC,EAAA,CAAa,QAAb,CAAN,CAP8B,CApC3B,CAgDbvD,EAAAxD,IAAA,CAAe,sBAAf,CAAuC+D,CAAvC,CACAP,EAAAxD,IAAA,CAAe,wBAAf,CAAyC4E,CAAzC,CAEA,OAAOjH,EAzPgF,CAP7E,CAhNY,CAlBN,CAApB,KAEIoJ,EAAevJ,CAAAwJ,SAAA,CAAiB,SAAjB,CAmoBnBrG,EAAAE,SAAA,CAAuB,cAAvB,CAoCAoG,QAA6B,EAAG,CAC9B,IAAA1D,KAAA,CAAY2D,QAAQ,
 EAAG,CAAE,MAAO,EAAT,CADO,CApChC,CAwCAvG;CAAAwG,UAAA,CAAwB,QAAxB,CAAkCzJ,CAAlC,CACAiD,EAAAwG,UAAA,CAAwB,QAAxB,CAAkClH,CAAlC,CA+KAvC,EAAA0J,QAAA,CAAwB,CAAC,QAAD,CAAW,eAAX,CAA4B,UAA5B,CA6ExBnH,EAAAmH,QAAA,CAAmC,CAAC,UAAD,CAAa,aAAb,CAA4B,QAA5B,CA57BG,CAArC,CAAD,CAy9BG7J,MAz9BH,CAy9BWA,MAAAC,QAz9BX;",
+"mappings":"A;;;;;aAKC,SAAQ,CAACA,CAAD,CAASC,CAAT,CAAkBC,CAAlB,CAA6B,CAw4BtCC,QAASA,EAAa,CAACC,CAAD,CAASC,CAAT,CAAwBC,CAAxB,CAAkC,CACtD,MAAO,CACLC,SAAU,KADL,CAELC,SAAU,CAAA,CAFL,CAGLC,SAAU,GAHL,CAILC,WAAY,SAJP,CAKLC,KAAMA,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAQC,CAAR,CAAkBC,CAAlB,CAAwBC,CAAxB,CAA8BC,CAA9B,CAA2C,CAUrDC,QAASA,EAAe,EAAG,CACrBC,CAAJ,GACEZ,CAAAa,OAAA,CAAgBD,CAAhB,CACA,CAAAA,CAAA,CAAyB,IAF3B,CAKIE,EAAJ,GACEA,CAAAC,SAAA,EACA,CAAAD,CAAA,CAAe,IAFjB,CAIIE,EAAJ,GACEJ,CAIA,CAJyBZ,CAAAiB,MAAA,CAAeD,CAAf,CAIzB,CAHAJ,CAAAM,KAAA,CAA4B,QAAQ,EAAG,CACrCN,CAAA,CAAyB,IADY,CAAvC,CAGA,CAAAI,CAAA,CAAiB,IALnB,CAVyB,CAmB3BG,QAASA,EAAM,EAAG,CAAA,IACZC,EAAStB,CAAAuB,QAATD,EAA2BtB,CAAAuB,QAAAD,OAG/B,IAAIzB,CAAA2B,UAAA,CAFWF,CAEX,EAFqBA,CAAAG,UAErB,CAAJ,CAAiC,CAC3BC,IAAAA,EAAWlB,CAAAmB,KAAA,EAAXD,CACAH,EAAUvB,CAAAuB,QAkBdL,EAAA,CAVYN,CAAAgB,CAAYF,CAAZE,CAAsB,QAAQ,CAACA,CAAD,CAAQ,CAChD1B,CAAA2B,MAAA,CAAeD,CAAf,CAAsB,IAAtB,CAA4BV,CAA5B,EAA8CT,CAA9C,CAAAW,KAAA,CAA6DU,QAAsB,EAAG,CAChF,CAAAjC,CAAA2B,UAAA,CAAkBO,CAAlB,C
 AAJ,EACOA,CADP,EACwB,CAAAvB,CAAAwB,MAAA,CAAYD,CAAZ,CADxB,EAEE9B,CAAA,EAHkF,CAAtF,CAMAY,EAAA,EAPgD,CAAtCe,CAWZZ,EAAA,CAAeO,CAAAf,MAAf,CAA+BkB,CAC/BV,EAAAiB,MAAA,CAAmB,oBAAnB,CACAjB;CAAAgB,MAAA,CAAmBE,CAAnB,CAvB+B,CAAjC,IAyBErB,EAAA,EA7Bc,CA7BmC,IACjDG,CADiD,CAEjDE,CAFiD,CAGjDJ,CAHiD,CAIjDiB,EAAgBrB,CAAAyB,WAJiC,CAKjDD,EAAYxB,CAAA0B,OAAZF,EAA2B,EAE/B1B,EAAA6B,IAAA,CAAU,qBAAV,CAAiChB,CAAjC,CACAA,EAAA,EARqD,CALpD,CAD+C,CA6ExDiB,QAASA,EAAwB,CAACC,CAAD,CAAWC,CAAX,CAAwBxC,CAAxB,CAAgC,CAC/D,MAAO,CACLG,SAAU,KADL,CAELE,SAAW,IAFN,CAGLE,KAAMA,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAQC,CAAR,CAAkB,CAAA,IAC1Bc,EAAUvB,CAAAuB,QADgB,CAE1BD,EAASC,CAAAD,OAEbb,EAAAgC,KAAA,CAAcnB,CAAAG,UAAd,CAEA,KAAIlB,EAAOgC,CAAA,CAAS9B,CAAAiC,SAAA,EAAT,CAEX,IAAInB,CAAAoB,WAAJ,CAAwB,CACtBrB,CAAAsB,OAAA,CAAgBpC,CAChB,KAAImC,EAAaH,CAAA,CAAYjB,CAAAoB,WAAZ,CAAgCrB,CAAhC,CACbC,EAAAsB,aAAJ,GACErC,CAAA,CAAMe,CAAAsB,aAAN,CADF,CACgCF,CADhC,CAGAlC,EAAAqC,KAAA,CAAc,yBAAd,CAAyCH,CAAzC,CACAlC,EAAAsC,SAAA,EAAAD,KAAA,CAAyB,yBAAzB,CAAoDH,CAApD,CAPsB,CASxBn
 C,CAAA,CAAMe,CAAAyB,UAAN,EAA2B,UAA3B,CAAA,CAAyC1B,CAEzCf,EAAA,CAAKC,CAAL,CAnB8B,CAH3B,CADwD,CAn8B7DyC,CAAAA,CAAgBpD,CAAAqD,OAAA,CAAe,SAAf,CAA0B,CAAC,IAAD,CAA1B,CAAAC,SAAA,CACa,QADb,CAkBpBC,QAAuB,EAAG,CACxBC,QAASA,EAAO,CAACC,CAAD;AAASC,CAAT,CAAgB,CAC9B,MAAO1D,EAAA2D,OAAA,CAAeC,MAAAC,OAAA,CAAcJ,CAAd,CAAf,CAAsCC,CAAtC,CADuB,CAwKhCI,QAASA,EAAU,CAACC,CAAD,CAAOC,CAAP,CAAa,CAAA,IAC1BC,EAAcD,CAAAE,qBADY,CAE1BC,EAAM,CACJC,aAAcL,CADV,CAEJM,OAAQN,CAFJ,CAFoB,CAM1BO,EAAOH,CAAAG,KAAPA,CAAkB,EAEtBP,EAAA,CAAOA,CAAAQ,QAAA,CACI,UADJ,CACgB,MADhB,CAAAA,QAAA,CAEI,uBAFJ,CAE6B,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAIC,CAAJ,CAAWC,CAAX,CAAgBC,CAAhB,CAAwB,CAC5DC,CAAAA,CAAsB,GAAX,GAAAD,CAAA,CAAiBA,CAAjB,CAA0B,IACrCE,EAAAA,CAAkB,GAAX,GAAAF,CAAA,CAAiBA,CAAjB,CAA0B,IACrCL,EAAAQ,KAAA,CAAU,CAAEC,KAAML,CAAR,CAAaE,SAAU,CAAEA,CAAAA,CAAzB,CAAV,CACAH,EAAA,CAAQA,CAAR,EAAiB,EACjB,OAAO,EAAP,EACKG,CAAA,CAAW,EAAX,CAAgBH,CADrB,EAEI,KAFJ,EAGKG,CAAA,CAAWH,CAAX,CAAmB,EAHxB,GAIKI,CAJL,EAIa,OAJb,EAIwB,SAJxB,GAKKD,CALL,EAKiB,EALjB,EAMI,GANJ,EAOKA,CAP
 L,EAOiB,EAPjB,CALgE,CAF7D,CAAAL,QAAA,CAgBI,YAhBJ,CAgBkB,MAhBlB,CAkBPJ,EAAAE,OAAA,CAAa,IAAIW,MAAJ,CAAW,GAAX,CAAiBjB,CAAjB,CAAwB,GAAxB,CAA6BE,CAAA,CAAc,GAAd,CAAoB,EAAjD,CACb,OAAOE,EA3BuB,CApKhC,IAAIc,EAAS,EAiHb,KAAAC,KAAA,CAAYC,QAAQ,CAACpB,CAAD,CAAOqB,CAAP,CAAc,CAEhC,IAAIC,EAAYrF,CAAAsF,KAAA,CAAaF,CAAb,CACZpF,EAAAuF,YAAA,CAAoBF,CAAAG,eAApB,CAAJ;CACEH,CAAAG,eADF,CAC6B,CAAA,CAD7B,CAGIxF,EAAAuF,YAAA,CAAoBF,CAAAnB,qBAApB,CAAJ,GACEmB,CAAAnB,qBADF,CACmC,IAAAA,qBADnC,CAGAe,EAAA,CAAOlB,CAAP,CAAA,CAAe/D,CAAA2D,OAAA,CACb0B,CADa,CAEbtB,CAFa,EAELD,CAAA,CAAWC,CAAX,CAAiBsB,CAAjB,CAFK,CAMf,IAAItB,CAAJ,CAAU,CACR,IAAI0B,EAAyC,GAA1B,EAAC1B,CAAA,CAAKA,CAAA2B,OAAL,CAAmB,CAAnB,CAAD,CACX3B,CAAA4B,OAAA,CAAY,CAAZ,CAAe5B,CAAA2B,OAAf,CAA6B,CAA7B,CADW,CAEX3B,CAFW,CAEJ,GAEfkB,EAAA,CAAOQ,CAAP,CAAA,CAAuBzF,CAAA2D,OAAA,CACrB,CAACiC,WAAY7B,CAAb,CADqB,CAErBD,CAAA,CAAW2B,CAAX,CAAyBJ,CAAzB,CAFqB,CALf,CAWV,MAAO,KA1ByB,CAsClC,KAAAnB,qBAAA,CAA4B,CAAA,CAuD5B,KAAA2B,UAAA,CAAiBC,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAS,CACV,QAAtB,GAAI,MAAOA,EAA
 X,GACEA,CADF,CACW,CAACH,WAAYG,CAAb,CADX,CAGA,KAAAb,KAAA,CAAU,IAAV,CAAgBa,CAAhB,CACA,OAAO,KALyB,CASlC,KAAAC,KAAA,CAAY,CAAC,YAAD,CACC,WADD,CAEC,cAFD,CAGC,IAHD,CAIC,WAJD,CAKC,kBALD,CAMC,MAND,CAOR,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAaC,CAAb,CAAwBC,CAAxB,CAAsCC,CAAtC,CAA0CC,CAA1C,CAAqDC,CAArD,CAAuEC,CAAvE,CAA6E,CAySvFC,QAASA,EAAY,CAACC,CAAD,CAAiB,CACpC,IAAIC;AAAYvG,CAAAuB,QAOhB,EAJAiF,CAIA,EALAC,CAKA,CALgBC,CAAA,EAKhB,GAJ6CH,CAI7C,EAJ0DE,CAAAE,QAI1D,GAJoFJ,CAAAI,QAIpF,EAHO9G,CAAA+G,OAAA,CAAeH,CAAAI,WAAf,CAAyCN,CAAAM,WAAzC,CAGP,EAFO,CAACJ,CAAApB,eAER,EAFwC,CAACyB,CAEzC,GAAmCP,CAAAA,CAAnC,EAAgDE,CAAAA,CAAhD,EACMX,CAAAiB,WAAA,CAAsB,mBAAtB,CAA2CN,CAA3C,CAA0DF,CAA1D,CAAAS,iBADN,EAEQV,CAFR,EAGMA,CAAAW,eAAA,EAX8B,CAiBtCC,QAASA,EAAW,EAAG,CACrB,IAAIX,EAAYvG,CAAAuB,QAAhB,CACI4F,EAAYV,CAEhB,IAAID,CAAJ,CACED,CAAAX,OAEA,CAFmBuB,CAAAvB,OAEnB,CADA/F,CAAAsF,KAAA,CAAaoB,CAAAX,OAAb,CAA+BI,CAA/B,CACA,CAAAF,CAAAiB,WAAA,CAAsB,cAAtB,CAAsCR,CAAtC,CAHF,KAIO,IAAIY,CAAJ,EAAiBZ,CAAjB,CACLO,CAcA,CAdc,CAAA,CAcd,EAbA9G,CAAAuB,QAaA,CA
 biB4F,CAajB,GAXMA,CAAA1B,WAWN,GAVQ5F,CAAAuH,SAAA,CAAiBD,CAAA1B,WAAjB,CAAJ,CACEM,CAAAnC,KAAA,CAAeyD,CAAA,CAAYF,CAAA1B,WAAZ,CAAkC0B,CAAAvB,OAAlC,CAAf,CAAA0B,OAAA,CAA2EH,CAAAvB,OAA3E,CAAAxB,QAAA,EADF,CAIE2B,CAAAwB,IAAA,CAAcJ,CAAA1B,WAAA,CAAqB0B,CAAAN,WAArB,CAA2Cd,CAAAnC,KAAA,EAA3C,CAA6DmC,CAAAuB,OAAA,EAA7D,CAAd,CAAAlD,QAAA,EAMN,EAAA6B,CAAAlB,KAAA,CAAQoC,CAAR,CAAA/F,KAAA,CACO,QAAQ,EAAG,CACd,GAAI+F,CAAJ,CAAe,CAAA,IACT7F;AAASzB,CAAA2D,OAAA,CAAe,EAAf,CAAmB2D,CAAAK,QAAnB,CADA,CAETC,CAFS,CAECC,CAEd7H,EAAA8H,QAAA,CAAgBrG,CAAhB,CAAwB,QAAQ,CAACsG,CAAD,CAAQrD,CAAR,CAAa,CAC3CjD,CAAA,CAAOiD,CAAP,CAAA,CAAc1E,CAAAuH,SAAA,CAAiBQ,CAAjB,CAAA,CACV1B,CAAA2B,IAAA,CAAcD,CAAd,CADU,CACa1B,CAAA4B,OAAA,CAAiBF,CAAjB,CAAwB,IAAxB,CAA8B,IAA9B,CAAoCrD,CAApC,CAFgB,CAA7C,CAKI1E,EAAA2B,UAAA,CAAkBiG,CAAlB,CAA6BN,CAAAM,SAA7B,CAAJ,CACM5H,CAAAkI,WAAA,CAAmBN,CAAnB,CADN,GAEIA,CAFJ,CAEeA,CAAA,CAASN,CAAAvB,OAAT,CAFf,EAIW/F,CAAA2B,UAAA,CAAkBkG,CAAlB,CAAgCP,CAAAO,YAAhC,CAJX,GAKM7H,CAAAkI,WAAA,CAAmBL,CAAnB,CAGJ,GAFEA,CAEF,CAFgBA
 ,CAAA,CAAYP,CAAAvB,OAAZ,CAEhB,EAAI/F,CAAA2B,UAAA,CAAkBkG,CAAlB,CAAJ,GACEP,CAAAa,kBACA,CAD8B5B,CAAA6B,QAAA,CAAaP,CAAb,CAC9B,CAAAD,CAAA,CAAWtB,CAAA,CAAiBuB,CAAjB,CAFb,CARF,CAaI7H,EAAA2B,UAAA,CAAkBiG,CAAlB,CAAJ,GACEnG,CAAA,UADF,CACwBmG,CADxB,CAGA,OAAOxB,EAAAiC,IAAA,CAAO5G,CAAP,CAzBM,CADD,CADlB,CAAAF,KAAA,CA8BO,QAAQ,CAACE,CAAD,CAAS,CAEhB6F,CAAJ,EAAiBnH,CAAAuB,QAAjB,GACM4F,CAIJ,GAHEA,CAAA7F,OACA,CADmBA,CACnB,CAAAzB,CAAAsF,KAAA,CAAagC,CAAAvB,OAAb,CAA+BI,CAA/B,CAEF,EAAAF,CAAAiB,WAAA,CAAsB,qBAAtB,CAA6CI,CAA7C,CAAwDZ,CAAxD,CALF,CAFoB,CA9BxB,CAuCK,QAAQ,CAAC4B,CAAD,CAAQ,CACbhB,CAAJ,EAAiBnH,CAAAuB,QAAjB,EACEuE,CAAAiB,WAAA,CAAsB,mBAAtB;AAA2CI,CAA3C,CAAsDZ,CAAtD,CAAiE4B,CAAjE,CAFe,CAvCrB,CAvBmB,CA0EvBzB,QAASA,EAAU,EAAG,CAAA,IAEhBd,CAFgB,CAERwC,CACZvI,EAAA8H,QAAA,CAAgB7C,CAAhB,CAAwB,QAAQ,CAACG,CAAD,CAAQrB,CAAR,CAAc,CACxC,IAAA,CAAA,IAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAW,IAAA,EAAA,CAAA,KAAA,EAnHbO,EAAAA,CAmHac,CAnHNd,KAAX,KACIyB,EAAS,EAEb,IAgHiBX,CAhHZf,OAAL,CAGA,GADImE,CACJ,CA6GiBpD,CA9GTf,OAAAoE,KAAA,
 CAAkBC,CAAlB,CACR,CAAA,CAEA,IATqC,IAS5BC,EAAI,CATwB,CASrBC,EAAMJ,CAAA9C,OAAtB,CAAgCiD,CAAhC,CAAoCC,CAApC,CAAyC,EAAED,CAA3C,CAA8C,CAC5C,IAAIjE,EAAMJ,CAAA,CAAKqE,CAAL,CAAS,CAAT,CAAV,CAEIE,EAAML,CAAA,CAAEG,CAAF,CAENjE,EAAJ,EAAWmE,CAAX,GACE9C,CAAA,CAAOrB,CAAAK,KAAP,CADF,CACqB8D,CADrB,CAL4C,CAS9C,CAAA,CAAO9C,CAXP,CAAA,IAAQ,EAAA,CAAO,IAHf,KAAmB,EAAA,CAAO,IAgHT,EAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAX,CAAA,CAAJ,GACEwC,CAGA,CAHQ/E,CAAA,CAAQ4B,CAAR,CAAe,CACrBW,OAAQ/F,CAAA2D,OAAA,CAAe,EAAf,CAAmBuC,CAAAuB,OAAA,EAAnB,CAAuC1B,CAAvC,CADa,CAErBiB,WAAYjB,CAFS,CAAf,CAGR,CAAAwC,CAAAzB,QAAA,CAAgB1B,CAJlB,CAD4C,CAA9C,CASA,OAAOmD,EAAP,EAAgBtD,CAAA,CAAO,IAAP,CAAhB,EAAgCzB,CAAA,CAAQyB,CAAA,CAAO,IAAP,CAAR,CAAsB,CAACc,OAAQ,EAAT,CAAaiB,WAAW,EAAxB,CAAtB,CAZZ,CAkBtBQ,QAASA,EAAW,CAACsB,CAAD,CAAS/C,CAAT,CAAiB,CACnC,IAAIgD,EAAS,EACb/I,EAAA8H,QAAA,CAAgBkB,CAACF,CAADE,EAAW,EAAXA,OAAA,CAAqB,GAArB,CAAhB,CAA2C,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAUN,CAAV,CAAa,CAC9D,GAAU,CAAV,GAAIA,CAAJ,CACEI,CAAAjE,KAAA,CAAYmE,CAAZ,CADF,KAEO,CACL,IAAIC,EAAeD,CAAAV,MAA
 A,CAAc,oBAAd,CAAnB;AACI7D,EAAMwE,CAAA,CAAa,CAAb,CACVH,EAAAjE,KAAA,CAAYiB,CAAA,CAAOrB,CAAP,CAAZ,CACAqE,EAAAjE,KAAA,CAAYoE,CAAA,CAAa,CAAb,CAAZ,EAA+B,EAA/B,CACA,QAAOnD,CAAA,CAAOrB,CAAP,CALF,CAHuD,CAAhE,CAWA,OAAOqE,EAAAI,KAAA,CAAY,EAAZ,CAb4B,CAtZkD,IAuMnFlC,EAAc,CAAA,CAvMqE,CAwMnFL,CAxMmF,CAyMnFD,CAzMmF,CA0MnFxG,EAAS,CACP8E,OAAQA,CADD,CAcPmE,OAAQA,QAAQ,EAAG,CACjBnC,CAAA,CAAc,CAAA,CAEd,KAAIoC,EAAoB,CACtBlC,iBAAkB,CAAA,CADI,CAEtBC,eAAgBkC,QAA2B,EAAG,CAC5C,IAAAnC,iBAAA,CAAwB,CAAA,CACxBF,EAAA,CAAc,CAAA,CAF8B,CAFxB,CAQxBhB,EAAAsD,WAAA,CAAsB,QAAQ,EAAG,CAC/B/C,CAAA,CAAa6C,CAAb,CACKA,EAAAlC,iBAAL,EAAyCE,CAAA,EAFV,CAAjC,CAXiB,CAdZ,CA4CPmC,aAAcA,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAY,CAChC,GAAI,IAAA/H,QAAJ,EAAoB,IAAAA,QAAAoF,QAApB,CACE2C,CAGA,CAHYzJ,CAAA2D,OAAA,CAAe,EAAf,CAAmB,IAAAjC,QAAAqE,OAAnB,CAAwC0D,CAAxC,CAGZ,CAFAvD,CAAAnC,KAAA,CAAeyD,CAAA,CAAY,IAAA9F,QAAAoF,QAAA1C,aAAZ,CAA+CqF,CAA/C,CAAf,CAEA,CAAAvD,CAAAuB,OAAA,CAAiBgC,CAAjB,CAJF,KAME,MAAMC,EAAA,CAAa,QAAb,CAAN,CAP8B,CA5C3B,CAwDbzD,EAAAzD,IAAA,CAAe,sBAAf,CAA
 uCgE,CAAvC,CACAP,EAAAzD,IAAA,CAAe,wBAAf;AAAyC6E,CAAzC,CAEA,OAAOlH,EArQgF,CAP7E,CA5NY,CAlBN,CAApB,KAEIuJ,EAAe1J,CAAA2J,SAAA,CAAiB,SAAjB,CA2pBnBvG,EAAAE,SAAA,CAAuB,cAAvB,CAoCAsG,QAA6B,EAAG,CAC9B,IAAA5D,KAAA,CAAY6D,QAAQ,EAAG,CAAE,MAAO,EAAT,CADO,CApChC,CAwCAzG,EAAA0G,UAAA,CAAwB,QAAxB,CAAkC5J,CAAlC,CACAkD,EAAA0G,UAAA,CAAwB,QAAxB,CAAkCrH,CAAlC,CA+KAvC,EAAA6J,QAAA,CAAwB,CAAC,QAAD,CAAW,eAAX,CAA4B,UAA5B,CA6ExBtH,EAAAsH,QAAA,CAAmC,CAAC,UAAD,CAAa,aAAb,CAA4B,QAA5B,CAp9BG,CAArC,CAAD,CAk/BGhK,MAl/BH,CAk/BWA,MAAAC,QAl/BX;",
 "sources":["angular-route.js"],
-"names":["window","angular","undefined","ngViewFactory","$route","$anchorScroll","$animate","restrict","terminal","priority","transclude","link","scope","$element","attr","ctrl","$transclude","cleanupLastView","previousLeaveAnimation","cancel","currentScope","$destroy","currentElement","leave","then","update","locals","current","isDefined","$template","newScope","$new","clone","enter","onNgViewEnter","autoScrollExp","$eval","$emit","onloadExp","autoscroll","onload","$on","ngViewFillContentFactory","$compile","$controller","html","contents","controller","$scope","controllerAs","data","children","ngRouteModule","module","provider","$RouteProvider","inherit","parent","extra","extend","Object","create","pathRegExp","path","opts","insensitive","caseInsensitiveMatch","ret","originalPath","regexp","keys","replace","_","slash","key","option","optional","star","push","name","RegExp","routes","when","this.when","route","routeCopy","copy","isUndefined","reloadOnSearch","redirectPath","length",
 "substr","redirectTo","otherwise","this.otherwise","params","$get","$rootScope","$location","$routeParams","$q","$injector","$templateRequest","$sce","prepareRoute","$locationEvent","lastRoute","preparedRouteIsUpdateOnly","preparedRoute","parseRoute","$$route","equals","pathParams","forceReload","$broadcast","defaultPrevented","preventDefault","commitRoute","nextRoute","isString","interpolate","search","url","resolve","template","templateUrl","forEach","value","get","invoke","isFunction","loadedTemplateUrl","valueOf","all","error","match","m","exec","on","i","len","val","string","result","split","segment","segmentMatch","join","reload","$evalAsync","updateParams","newParams","$routeMinErr","$$minErr","$RouteParamsProvider","this.$get","directive","$inject"]
+"names":["window","angular","undefined","ngViewFactory","$route","$anchorScroll","$animate","restrict","terminal","priority","transclude","link","scope","$element","attr","ctrl","$transclude","cleanupLastView","previousLeaveAnimation","cancel","currentScope","$destroy","currentElement","leave","then","update","locals","current","isDefined","$template","newScope","$new","clone","enter","onNgViewEnter","autoScrollExp","$eval","$emit","onloadExp","autoscroll","onload","$on","ngViewFillContentFactory","$compile","$controller","html","contents","controller","$scope","controllerAs","data","children","resolveAs","ngRouteModule","module","provider","$RouteProvider","inherit","parent","extra","extend","Object","create","pathRegExp","path","opts","insensitive","caseInsensitiveMatch","ret","originalPath","regexp","keys","replace","_","slash","key","option","optional","star","push","name","RegExp","routes","when","this.when","route","routeCopy","copy","isUndefined","reloadOnSearch","redirectPat
 h","length","substr","redirectTo","otherwise","this.otherwise","params","$get","$rootScope","$location","$routeParams","$q","$injector","$templateRequest","$sce","prepareRoute","$locationEvent","lastRoute","preparedRouteIsUpdateOnly","preparedRoute","parseRoute","$$route","equals","pathParams","forceReload","$broadcast","defaultPrevented","preventDefault","commitRoute","nextRoute","isString","interpolate","search","url","resolve","template","templateUrl","forEach","value","get","invoke","isFunction","loadedTemplateUrl","valueOf","all","error","match","m","exec","on","i","len","val","string","result","split","segment","segmentMatch","join","reload","fakeLocationEvent","fakePreventDefault","$evalAsync","updateParams","newParams","$routeMinErr","$$minErr","$RouteParamsProvider","this.$get","directive","$inject"]
 }

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/struts-examples/blob/558c6b0f/rest-angular/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-sanitize.js
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/rest-angular/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-sanitize.js b/rest-angular/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-sanitize.js
index e56fb2e..8b610c7 100644
--- a/rest-angular/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-sanitize.js
+++ b/rest-angular/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-sanitize.js
@@ -1,6 +1,6 @@
 /**
- * @license AngularJS v1.4.5
- * (c) 2010-2015 Google, Inc. http://angularjs.org
+ * @license AngularJS v1.5.0
+ * (c) 2010-2016 Google, Inc. http://angularjs.org
 * License: MIT
 */
 (function(window, angular, undefined) {'use strict';
@@ -33,36 +33,23 @@ var $sanitizeMinErr = angular.$$minErr('$sanitize');
 * See {@link ngSanitize.$sanitize `$sanitize`} for usage.
 */
 
-/*
- * HTML Parser By Misko Hevery (misko@hevery.com)
- * based on: HTML Parser By John Resig (ejohn.org)
- * Original code by Erik Arvidsson, Mozilla Public License
- * http://erik.eae.net/simplehtmlparser/simplehtmlparser.js
- *
- * // Use like so:
- * htmlParser(htmlString, {
- *   start: function(tag, attrs, unary) {},
- *   end: function(tag) {},
- *   chars: function(text) {},
- *   comment: function(text) {}
- * });
- *
- */
-
-
 /**
 * @ngdoc service
 * @name $sanitize
 * @kind function
 *
 * @description
+ *  Sanitizes an html string by stripping all potentially dangerous tokens.
+ *
 *  The input is sanitized by parsing the HTML into tokens. All safe tokens (from a whitelist) are
 *  then serialized back to properly escaped html string. This means that no unsafe input can make
- *  it into the returned string, however, since our parser is more strict than a typical browser
- *  parser, it's possible that some obscure input, which would be recognized as valid HTML by a
- *  browser, won't make it through the sanitizer. The input may also contain SVG markup.
- *  The whitelist is configured using the functions `aHrefSanitizationWhitelist` and
- *  `imgSrcSanitizationWhitelist` of {@link ng.$compileProvider `$compileProvider`}.
+ *  it into the returned string.
+ *
+ *  The whitelist for URL sanitization of attribute values is configured using the functions
+ *  `aHrefSanitizationWhitelist` and `imgSrcSanitizationWhitelist` of {@link ng.$compileProvider
+ *  `$compileProvider`}.
+ *
+ *  The input may also contain SVG markup if this is enabled via {@link $sanitizeProvider}.
 *
 * @param {string} html HTML input.
 * @returns {string} Sanitized HTML.
@@ -148,16 +135,70 @@ var $sanitizeMinErr = angular.$$minErr('$sanitize');
  </file>
  </example>
 */
+
+
+/**
+ * @ngdoc provider
+ * @name $sanitizeProvider
+ *
+ * @description
+ * Creates and configures {@link $sanitize} instance.
+ */
 function $SanitizeProvider() {
+ var svgEnabled = false;
+
  this.$get = ['$$sanitizeUri', function($$sanitizeUri) {
+  if (svgEnabled) {
+   angular.extend(validElements, svgElements);
+  }
   return function(html) {
    var buf = [];
    htmlParser(html, htmlSanitizeWriter(buf, function(uri, isImage) {
-    return !/^unsafe/.test($$sanitizeUri(uri, isImage));
+    return !/^unsafe:/.test($$sanitizeUri(uri, isImage));
    }));
    return buf.join('');
   };
  }];
+
+
+ /**
+  * @ngdoc method
+  * @name $sanitizeProvider#enableSvg
+  * @kind function
+  *
+  * @description
+  * Enables a subset of svg to be supported by the sanitizer.
+  *
+  * <div class="alert alert-warning">
+  *  <p>By enabling this setting without taking other precautions, you might expose your
+  *  application to click-hijacking attacks. In these attacks, sanitized svg elements could be positioned
+  *  outside of the containing element and be rendered over other elements on the page (e.g. a login
+  *  link). Such behavior can then result in phishing incidents.</p>
+  *
+  *  <p>To protect against these, explicitly setup `overflow: hidden` css rule for all potential svg
+  *  tags within the sanitized content:</p>
+  *
+  *  <br>
+  *
+  *  <pre><code>
+  *  .rootOfTheIncludedContent svg {
+  *   overflow: hidden !important;
+  *  }
+  *  </code></pre>
+  * </div>
+  *
+  * @param {boolean=} regexp New regexp to whitelist urls with.
+  * @returns {boolean|ng.$sanitizeProvider} Returns the currently configured value if called
+  *  without an argument or self for chaining otherwise.
+  */
+ this.enableSvg = function(enableSvg) {
+  if (angular.isDefined(enableSvg)) {
+   svgEnabled = enableSvg;
+   return this;
+  } else {
+   return svgEnabled;
+  }
+ };
 }
 
 function sanitizeText(chars) {
@@ -169,18 +210,9 @@ function sanitizeText(chars) {
 
 
 // Regular Expressions for parsing tags and attributes
-var START_TAG_REGEXP =
-    /^<((?:[a-zA-Z])[\w:-]*)((?:\s+[\w:-]+(?:\s*=\s*(?:(?:"[^"]*")|(?:'[^']*')|[^>\s]+))?)*)\s*(\/?)\s*(>?)/,
- END_TAG_REGEXP = /^<\/\s*([\w:-]+)[^>]*>/,
- ATTR_REGEXP = /([\w:-]+)(?:\s*=\s*(?:(?:"((?:[^"])*)")|(?:'((?:[^'])*)')|([^>\s]+)))?/g,
- BEGIN_TAG_REGEXP = /^</,
- BEGING_END_TAGE_REGEXP = /^<\//,
- COMMENT_REGEXP = /<!--(.*?)-->/g,
- DOCTYPE_REGEXP = /<!DOCTYPE([^>]*?)>/i,
- CDATA_REGEXP = /<!\[CDATA\[(.*?)]]>/g,
- SURROGATE_PAIR_REGEXP = /[\uD800-\uDBFF][\uDC00-\uDFFF]/g,
+var SURROGATE_PAIR_REGEXP = /[\uD800-\uDBFF][\uDC00-\uDFFF]/g,
  // Match everything outside of normal chars and " (quote character)
- NON_ALPHANUMERIC_REGEXP = /([^\#-~| |!])/g;
+ NON_ALPHANUMERIC_REGEXP = /([^\#-~ |!])/g;
 
 
 // Good source of info about elements and attributes
@@ -189,23 +221,23 @@ var START_TAG_REGEXP =
 
 // Safe Void Elements - HTML5
 // http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html#void-elements
-var voidElements = makeMap("area,br,col,hr,img,wbr");
+var voidElements = toMap("area,br,col,hr,img,wbr");
 
 // Elements that you can, intentionally, leave open (and which close themselves)
 // http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html#optional-tags
-var optionalEndTagBlockElements = makeMap("colgroup,dd,dt,li,p,tbody,td,tfoot,th,thead,tr"),
-  optionalEndTagInlineElements = makeMap("rp,rt"),
+var optionalEndTagBlockElements = toMap("colgroup,dd,dt,li,p,tbody,td,tfoot,th,thead,tr"),
+  optionalEndTagInlineElements = toMap("rp,rt"),
   optionalEndTagElements = angular.extend({},
                       optionalEndTagInlineElements,
                       optionalEndTagBlockElements);
 
 // Safe Block Elements - HTML5
-var blockElements = angular.extend({}, optionalEndTagBlockElements, makeMap("address,article," +
+var blockElements = angular.extend({}, optionalEndTagBlockElements, toMap("address,article," +
     "aside,blockquote,caption,center,del,dir,div,dl,figure,figcaption,footer,h1,h2,h3,h4,h5," +
-    "h6,header,hgroup,hr,ins,map,menu,nav,ol,pre,script,section,table,ul"));
+    "h6,header,hgroup,hr,ins,map,menu,nav,ol,pre,section,table,ul"));
 
 // Inline Elements - HTML5
-var inlineElements = angular.extend({}, optionalEndTagInlineElements, makeMap("a,abbr,acronym,b," +
+var inlineElements = angular.extend({}, optionalEndTagInlineElements, toMap("a,abbr,acronym,b," +
     "bdi,bdo,big,br,cite,code,del,dfn,em,font,i,img,ins,kbd,label,map,mark,q,ruby,rp,rt,s," +
     "samp,small,span,strike,strong,sub,sup,time,tt,u,var"));
 
@@ -213,24 +245,23 @@ var inlineElements = angular.extend({}, optionalEndTagInlineElements, makeMap("a
 // https://wiki.whatwg.org/wiki/Sanitization_rules#svg_Elements
 // Note: the elements animate,animateColor,animateMotion,animateTransform,set are intentionally omitted.
 // They can potentially allow for arbitrary javascript to be executed. See #11290
-var svgElements = makeMap("circle,defs,desc,ellipse,font-face,font-face-name,font-face-src,g,glyph," +
+var svgElements = toMap("circle,defs,desc,ellipse,font-face,font-face-name,font-face-src,g,glyph," +
     "hkern,image,linearGradient,line,marker,metadata,missing-glyph,mpath,path,polygon,polyline," +
-    "radialGradient,rect,stop,svg,switch,text,title,tspan,use");
+    "radialGradient,rect,stop,svg,switch,text,title,tspan");
 
-// Special Elements (can contain anything)
-var specialElements = makeMap("script,style");
+// Blocked Elements (will be stripped)
+var blockedElements = toMap("script,style");
 
 var validElements = angular.extend({},
                  voidElements,
                  blockElements,
                  inlineElements,
-                  optionalEndTagElements,
-                  svgElements);
+                  optionalEndTagElements);
 
 //Attributes that have href and hence need to be sanitized
-var uriAttrs = makeMap("background,cite,href,longdesc,src,usemap,xlink:href");
+var uriAttrs = toMap("background,cite,href,longdesc,src,xlink:href");
 
-var htmlAttrs = makeMap('abbr,align,alt,axis,bgcolor,border,cellpadding,cellspacing,class,clear,' +
+var htmlAttrs = toMap('abbr,align,alt,axis,bgcolor,border,cellpadding,cellspacing,class,clear,' +
   'color,cols,colspan,compact,coords,dir,face,headers,height,hreflang,hspace,' +
   'ismap,lang,language,nohref,nowrap,rel,rev,rows,rowspan,rules,' +
   'scope,scrolling,shape,size,span,start,summary,tabindex,target,title,type,' +
@@ -238,7 +269,7 @@ var htmlAttrs = makeMap('abbr,align,alt,axis,bgcolor,border,cellpadding,cellspac
 
 // SVG attributes (without "id" and "name" attributes)
 // https://wiki.whatwg.org/wiki/Sanitization_rules#svg_Attributes
-var svgAttrs = makeMap('accent-height,accumulate,additive,alphabetic,arabic-form,ascent,' +
+var svgAttrs = toMap('accent-height,accumulate,additive,alphabetic,arabic-form,ascent,' +
   'baseProfile,bbox,begin,by,calcMode,cap-height,class,color,color-rendering,content,' +
   'cx,cy,d,dx,dy,descent,display,dur,end,fill,fill-rule,font-family,font-size,font-stretch,' +
   'font-style,font-variant,font-weight,from,fx,fy,g1,g2,glyph-name,gradientUnits,hanging,' +
@@ -259,7 +290,7 @@ var validAttrs = angular.extend({},
                 svgAttrs,
                 htmlAttrs);
 
-function makeMap(str, lowercaseKeys) {
+function toMap(str, lowercaseKeys) {
  var obj = {}, items = str.split(','), i;
  for (i = 0; i < items.length; i++) {
   obj[lowercaseKeys ? angular.lowercase(items[i]) : items[i]] = true;
@@ -267,11 +298,32 @@ function makeMap(str, lowercaseKeys) {
  return obj;
 }
 
+var inertBodyElement;
+(function(window) {
+ var doc;
+ if (window.document && window.document.implementation) {
+  doc = window.document.implementation.createHTMLDocument("inert");
+ } else {
+  throw $sanitizeMinErr('noinert', "Can't create an inert html document");
+ }
+ var docElement = doc.documentElement || doc.getDocumentElement();
+ var bodyElements = docElement.getElementsByTagName('body');
+
+ // usually there should be only one body element in the document, but IE doesn't have any, so we need to create one
+ if (bodyElements.length === 1) {
+  inertBodyElement = bodyElements[0];
+ } else {
+  var html = doc.createElement('html');
+  inertBodyElement = doc.createElement('body');
+  html.appendChild(inertBodyElement);
+  doc.appendChild(html);
+ }
+})(window);
 
 /**
 * @example
 * htmlParser(htmlString, {
- *   start: function(tag, attrs, unary) {},
+ *   start: function(tag, attrs) {},
 *   end: function(tag) {},
 *   chars: function(text) {},
 *   comment: function(text) {}
@@ -281,169 +333,74 @@ function makeMap(str, lowercaseKeys) {
 * @param {object} handler
 */
 function htmlParser(html, handler) {
- if (typeof html !== 'string') {
-  if (html === null || typeof html === 'undefined') {
-   html = '';
-  } else {
-   html = '' + html;
-  }
+ if (html === null || html === undefined) {
+  html = '';
+ } else if (typeof html !== 'string') {
+  html = '' + html;
  }
- var index, chars, match, stack = [], last = html, text;
- stack.last = function() { return stack[stack.length - 1]; };
+ inertBodyElement.innerHTML = html;
 
- while (html) {
-  text = '';
-  chars = true;
-
-  // Make sure we're not in a script or style element
-  if (!stack.last() || !specialElements[stack.last()]) {
-
-   // Comment
-   if (html.indexOf("<!--") === 0) {
-    // comments containing -- are not allowed unless they terminate the comment
-    index = html.indexOf("--", 4);
-
-    if (index >= 0 && html.lastIndexOf("-->", index) === index) {
-     if (handler.comment) handler.comment(html.substring(4, index));
-     html = html.substring(index + 3);
-     chars = false;
-    }
-   // DOCTYPE
-   } else if (DOCTYPE_REGEXP.test(html)) {
-    match = html.match(DOCTYPE_REGEXP);
-
-    if (match) {
-     html = html.replace(match[0], '');
-     chars = false;
-    }
-   // end tag
-   } else if (BEGING_END_TAGE_REGEXP.test(html)) {
-    match = html.match(END_TAG_REGEXP);
-
-    if (match) {
-     html = html.substring(match[0].length);
-     match[0].replace(END_TAG_REGEXP, parseEndTag);
-     chars = false;
-    }
+ //mXSS protection
+ var mXSSAttempts = 5;
+ do {
+  if (mXSSAttempts === 0) {
+   throw $sanitizeMinErr('uinput', "Failed to sanitize html because the input is unstable");
+  }
+  mXSSAttempts--;
 
-   // start tag
-   } else if (BEGIN_TAG_REGEXP.test(html)) {
-    match = html.match(START_TAG_REGEXP);
+  // strip custom-namespaced attributes on IE<=11
+  if (document.documentMode <= 11) {
+   stripCustomNsAttrs(inertBodyElement);
+  }
+  html = inertBodyElement.innerHTML; //trigger mXSS
+  inertBodyElement.innerHTML = html;
+ } while (html !== inertBodyElement.innerHTML);
+
+ var node = inertBodyElement.firstChild;
+ while (node) {
+  switch (node.nodeType) {
+   case 1: // ELEMENT_NODE
+    handler.start(node.nodeName.toLowerCase(), attrToMap(node.attributes));
+    break;
+   case 3: // TEXT NODE
+    handler.chars(node.textContent);
+    break;
+  }
 
-    if (match) {
-     // We only have a valid start-tag if there is a '>'.
-     if (match[4]) {
-      html = html.substring(match[0].length);
-      match[0].replace(START_TAG_REGEXP, parseStartTag);
+  var nextNode;
+  if (!(nextNode = node.firstChild)) {
+   if (node.nodeType == 1) {
+    handler.end(node.nodeName.toLowerCase());
+   }
+   nextNode = node.nextSibling;
+   if (!nextNode) {
+    while (nextNode == null) {
+     node = node.parentNode;
+     if (node === inertBodyElement) break;
+     nextNode = node.nextSibling;
+     if (node.nodeType == 1) {
+      handler.end(node.nodeName.toLowerCase());
      }
-     chars = false;
-    } else {
-     // no ending tag found --- this piece should be encoded as an entity.
-     text += '<';
-     html = html.substring(1);
     }
    }
-
-   if (chars) {
-    index = html.indexOf("<");
-
-    text += index < 0 ? html : html.substring(0, index);
-    html = index < 0 ? "" : html.substring(index);
-
-    if (handler.chars) handler.chars(decodeEntities(text));
-   }
-
-  } else {
-   // IE versions 9 and 10 do not understand the regex '[^]', so using a workaround with [\W\w].
-   html = html.replace(new RegExp("([\\W\\w]*)<\\s*\\/\\s*" + stack.last() + "[^>]*>", 'i'),
-    function(all, text) {
-     text = text.replace(COMMENT_REGEXP, "$1").replace(CDATA_REGEXP, "$1");
-
-     if (handler.chars) handler.chars(decodeEntities(text));
-
-     return "";
-   });
-
-   parseEndTag("", stack.last());
-  }
-
-  if (html == last) {
-   throw $sanitizeMinErr('badparse', "The sanitizer was unable to parse the following block " +
-                    "of html: {0}", html);
   }
-  last = html;
+  node = nextNode;
  }
 
- // Clean up any remaining tags
- parseEndTag();
-
- function parseStartTag(tag, tagName, rest, unary) {
-  tagName = angular.lowercase(tagName);
-  if (blockElements[tagName]) {
-   while (stack.last() && inlineElements[stack.last()]) {
-    parseEndTag("", stack.last());
-   }
-  }
-
-  if (optionalEndTagElements[tagName] && stack.last() == tagName) {
-   parseEndTag("", tagName);
-  }
-
-  unary = voidElements[tagName] || !!unary;
-
-  if (!unary) {
-   stack.push(tagName);
-  }
-
-  var attrs = {};
-
-  rest.replace(ATTR_REGEXP,
-   function(match, name, doubleQuotedValue, singleQuotedValue, unquotedValue) {
-    var value = doubleQuotedValue
-     || singleQuotedValue
-     || unquotedValue
-     || '';
-
-    attrs[name] = decodeEntities(value);
-  });
-  if (handler.start) handler.start(tagName, attrs, unary);
+ while (node = inertBodyElement.firstChild) {
+  inertBodyElement.removeChild(node);
  }
+}
 
- function parseEndTag(tag, tagName) {
-  var pos = 0, i;
-  tagName = angular.lowercase(tagName);
-  if (tagName) {
-   // Find the closest opened tag of the same type
-   for (pos = stack.length - 1; pos >= 0; pos--) {
-    if (stack[pos] == tagName) break;
-   }
-  }
-
-  if (pos >= 0) {
-   // Close all the open elements, up the stack
-   for (i = stack.length - 1; i >= pos; i--)
-    if (handler.end) handler.end(stack[i]);
-
-   // Remove the open elements from the stack
-   stack.length = pos;
-  }
+function attrToMap(attrs) {
+ var map = {};
+ for (var i = 0, ii = attrs.length; i < ii; i++) {
+  var attr = attrs[i];
+  map[attr.name] = attr.value;
  }
+ return map;
 }
 
-var hiddenPre=document.createElement("pre");
-/**
- * decodes all entities into regular string
- * @param value
- * @returns {string} A string with decoded entities.
- */
-function decodeEntities(value) {
- if (!value) { return ''; }
-
- hiddenPre.innerHTML = value.replace(/</g,"&lt;");
- // innerText depends on styling as it doesn't display hidden elements.
- // Therefore, it's better to use textContent not to cause unnecessary reflows.
- return hiddenPre.textContent;
-}
 
 /**
 * Escapes all potentially dangerous characters, so that the
@@ -469,24 +426,24 @@ function encodeEntities(value) {
 
 /**
 * create an HTML/XML writer which writes to buffer
- * @param {Array} buf use buf.jain('') to get out sanitized html string
+ * @param {Array} buf use buf.join('') to get out sanitized html string
 * @returns {object} in the form of {
- *   start: function(tag, attrs, unary) {},
+ *   start: function(tag, attrs) {},
 *   end: function(tag) {},
 *   chars: function(text) {},
 *   comment: function(text) {}
 * }
 */
 function htmlSanitizeWriter(buf, uriValidator) {
- var ignore = false;
+ var ignoreCurrentElement = false;
  var out = angular.bind(buf, buf.push);
  return {
-  start: function(tag, attrs, unary) {
+  start: function(tag, attrs) {
    tag = angular.lowercase(tag);
-   if (!ignore && specialElements[tag]) {
-    ignore = tag;
+   if (!ignoreCurrentElement && blockedElements[tag]) {
+    ignoreCurrentElement = tag;
    }
-   if (!ignore && validElements[tag] === true) {
+   if (!ignoreCurrentElement && validElements[tag] === true) {
     out('<');
     out(tag);
     angular.forEach(attrs, function(value, key) {
@@ -501,29 +458,63 @@ function htmlSanitizeWriter(buf, uriValidator) {
       out('"');
      }
     });
-    out(unary ? '/>' : '>');
+    out('>');
    }
   },
   end: function(tag) {
-    tag = angular.lowercase(tag);
-    if (!ignore && validElements[tag] === true) {
-     out('</');
-     out(tag);
-     out('>');
-    }
-    if (tag == ignore) {
-     ignore = false;
-    }
-   },
+   tag = angular.lowercase(tag);
+   if (!ignoreCurrentElement && validElements[tag] === true && voidElements[tag] !== true) {
+    out('</');
+    out(tag);
+    out('>');
+   }
+   if (tag == ignoreCurrentElement) {
+    ignoreCurrentElement = false;
+   }
+  },
   chars: function(chars) {
-    if (!ignore) {
-     out(encodeEntities(chars));
-    }
+   if (!ignoreCurrentElement) {
+    out(encodeEntities(chars));
    }
+  }
  };
 }
 
 
+/**
+ * When IE9-11 comes across an unknown namespaced attribute e.g. 'xlink:foo' it adds 'xmlns:ns1' attribute to declare
+ * ns1 namespace and prefixes the attribute with 'ns1' (e.g. 'ns1:xlink:foo'). This is undesirable since we don't want
+ * to allow any of these custom attributes. This method strips them all.
+ *
+ * @param node Root element to process
+ */
+function stripCustomNsAttrs(node) {
+ if (node.nodeType === Node.ELEMENT_NODE) {
+  var attrs = node.attributes;
+  for (var i = 0, l = attrs.length; i < l; i++) {
+   var attrNode = attrs[i];
+   var attrName = attrNode.name.toLowerCase();
+   if (attrName === 'xmlns:ns1' || attrName.indexOf('ns1:') === 0) {
+    node.removeAttributeNode(attrNode);
+    i--;
+    l--;
+   }
+  }
+ }
+
+ var nextNode = node.firstChild;
+ if (nextNode) {
+  stripCustomNsAttrs(nextNode);
+ }
+
+ nextNode = node.nextSibling;
+ if (nextNode) {
+  stripCustomNsAttrs(nextNode);
+ }
+}
+
+
+
 // define ngSanitize module and register $sanitize service
 angular.module('ngSanitize', []).provider('$sanitize', $SanitizeProvider);
 
@@ -535,14 +526,25 @@ angular.module('ngSanitize', []).provider('$sanitize', $SanitizeProvider);
 * @kind function
 *
 * @description
- * Finds links in text input and turns them into html links. Supports http/https/ftp/mailto and
+ * Finds links in text input and turns them into html links. Supports `http/https/ftp/mailto` and
 * plain email address links.
 *
 * Requires the {@link ngSanitize `ngSanitize`} module to be installed.
 *
 * @param {string} text Input text.
- * @param {string} target Window (_blank|_self|_parent|_top) or named frame to open links in.
- * @returns {string} Html-linkified text.
+ * @param {string} target Window (`_blank|_self|_parent|_top`) or named frame to open links in.
+ * @param {object|function(url)} [attributes] Add custom attributes to the link element.
+ *
+ *  Can be one of:
+ *
+ *  - `object`: A map of attributes
+ *  - `function`: Takes the url as a parameter and returns a map of attributes
+ *
+ *  If the map of attributes contains a value for `target`, it overrides the value of
+ *  the target parameter.
+ *
+ *
+ * @returns {string} Html-linkified and {@link $sanitize sanitized} text.
 *
 * @usage
  <span ng-bind-html="linky_expression | linky"></span>
@@ -550,25 +552,13 @@ angular.module('ngSanitize', []).provider('$sanitize', $SanitizeProvider);
 * @example
  <example module="linkyExample" deps="angular-sanitize.js">
   <file name="index.html">
-    <script>
-     angular.module('linkyExample', ['ngSanitize'])
-      .controller('ExampleController', ['$scope', function($scope) {
-       $scope.snippet =
-        'Pretty text with some links:\n'+
-        'http://angularjs.org/,\n'+
-        'mailto:us@somewhere.org,\n'+
-        'another@somewhere.org,\n'+
-        'and one more: ftp://127.0.0.1/.';
-       $scope.snippetWithTarget = 'http://angularjs.org/';
-      }]);
-    </script>
    <div ng-controller="ExampleController">
    Snippet: <textarea ng-model="snippet" cols="60" rows="3"></textarea>
    <table>
     <tr>
-      <td>Filter</td>
-      <td>Source</td>
-      <td>Rendered</td>
+      <th>Filter</th>
+      <th>Source</th>
+      <th>Rendered</th>
     </tr>
     <tr id="linky-filter">
      <td>linky filter</td>
@@ -582,10 +572,19 @@ angular.module('ngSanitize', []).provider('$sanitize', $SanitizeProvider);
     <tr id="linky-target">
      <td>linky target</td>
      <td>
-      <pre>&lt;div ng-bind-html="snippetWithTarget | linky:'_blank'"&gt;<br>&lt;/div&gt;</pre>
+      <pre>&lt;div ng-bind-html="snippetWithSingleURL | linky:'_blank'"&gt;<br>&lt;/div&gt;</pre>
+     </td>
+     <td>
+      <div ng-bind-html="snippetWithSingleURL | linky:'_blank'"></div>
+     </td>
+     </tr>
+     <tr id="linky-custom-attributes">
+     <td>linky custom attributes</td>
+     <td>
+      <pre>&lt;div ng-bind-html="snippetWithSingleURL | linky:'_self':{rel: 'nofollow'}"&gt;<br>&lt;/div&gt;</pre>
      </td>
      <td>
-      <div ng-bind-html="snippetWithTarget | linky:'_blank'"></div>
+      <div ng-bind-html="snippetWithSingleURL | linky:'_self':{rel: 'nofollow'}"></div>
      </td>
     </tr>
     <tr id="escaped-html">
@@ -595,6 +594,18 @@ angular.module('ngSanitize', []).provider('$sanitize', $SanitizeProvider);
     </tr>
    </table>
   </file>
+   <file name="script.js">
+    angular.module('linkyExample', ['ngSanitize'])
+     .controller('ExampleController', ['$scope', function($scope) {
+      $scope.snippet =
+       'Pretty text with some links:\n'+
+       'http://angularjs.org/,\n'+
+       'mailto:us@somewhere.org,\n'+
+       'another@somewhere.org,\n'+
+       'and one more: ftp://127.0.0.1/.';
+      $scope.snippetWithSingleURL = 'http://angularjs.org/';
+     }]);
+   </file>
   <file name="protractor.js" type="protractor">
    it('should linkify the snippet with urls', function() {
     expect(element(by.id('linky-filter')).element(by.binding('snippet | linky')).getText()).
@@ -622,10 +633,17 @@ angular.module('ngSanitize', []).provider('$sanitize', $SanitizeProvider);
 
    it('should work with the target property', function() {
     expect(element(by.id('linky-target')).
-      element(by.binding("snippetWithTarget | linky:'_blank'")).getText()).
+      element(by.binding("snippetWithSingleURL | linky:'_blank'")).getText()).
       toBe('http://angularjs.org/');
     expect(element(by.css('#linky-target a')).getAttribute('target')).toEqual('_blank');
    });
+
+    it('should optionally add custom attributes', function() {
+    expect(element(by.id('linky-custom-attributes')).
+      element(by.binding("snippetWithSingleURL | linky:'_self':{rel: 'nofollow'}")).getText()).
+      toBe('http://angularjs.org/');
+    expect(element(by.css('#linky-custom-attributes a')).getAttribute('rel')).toEqual('nofollow');
+    });
   </file>
  </example>
 */
@@ -634,8 +652,13 @@ angular.module('ngSanitize').filter('linky', ['$sanitize', function($sanitize) {
     /((ftp|https?):\/\/|(www\.)|(mailto:)?[A-Za-z0-9._%+-]+@)\S*[^\s.;,(){}<>"\u201d\u2019]/i,
    MAILTO_REGEXP = /^mailto:/i;
 
- return function(text, target) {
-  if (!text) return text;
+ var linkyMinErr = angular.$$minErr('linky');
+ var isString = angular.isString;
+
+ return function(text, target, attributes) {
+  if (text == null || text === '') return text;
+  if (!isString(text)) throw linkyMinErr('notstring', 'Expected string but received: {0}', text);
+
   var match;
   var raw = text;
   var html = [];
@@ -664,8 +687,19 @@ angular.module('ngSanitize').filter('linky', ['$sanitize', function($sanitize) {
   }
 
   function addLink(url, text) {
+   var key;
    html.push('<a ');
-   if (angular.isDefined(target)) {
+   if (angular.isFunction(attributes)) {
+    attributes = attributes(url);
+   }
+   if (angular.isObject(attributes)) {
+    for (key in attributes) {
+     html.push(key + '="' + attributes[key] + '" ');
+    }
+   } else {
+    attributes = {};
+   }
+   if (angular.isDefined(target) && !('target' in attributes)) {
     html.push('target="',
          target,
          '" ');


Mime
View raw message