struts-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From lukaszlen...@apache.org
Subject [11/56] [abbrv] struts git commit: Upgrade AngularJS to latest stable AngularJS version 1.2.23
Date Mon, 17 Nov 2014 10:48:14 GMT
http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/struts/blob/810711cc/archetypes/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-route.min.js.map
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/archetypes/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-route.min.js.map b/archetypes/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-route.min.js.map
new file mode 100644
index 0000000..2645c87
--- /dev/null
+++ b/archetypes/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-route.min.js.map
@@ -0,0 +1,8 @@
+{
+"version":3,
+"file":"angular-route.min.js",
+"lineCount":13,
+"mappings":"A;;;;;aAKC,SAAQ,CAACA,CAAD,CAASC,CAAT,CAAkBC,CAAlB,CAA6B,CA+yBtCC,QAASA,EAAa,CAAIC,CAAJ,CAAcC,CAAd,CAA+BC,CAA/B,CAAyC,CAC7D,MAAO,UACK,KADL,UAEK,CAAA,CAFL,UAGK,GAHL,YAIO,SAJP,MAKCC,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAQC,CAAR,CAAkBC,CAAlB,CAAwBC,CAAxB,CAA8BC,CAA9B,CAA2C,CAUrDC,QAASA,EAAe,EAAG,CACtBC,CAAH,GACEA,CAAAC,OAAA,EACA,CAAAD,CAAA,CAAkB,IAFpB,CAIGE,EAAH,GACEA,CAAAC,SAAA,EACA,CAAAD,CAAA,CAAe,IAFjB,CAIGE,EAAH,GACEZ,CAAAa,MAAA,CAAeD,CAAf,CAA+B,QAAQ,EAAG,CACxCJ,CAAA,CAAkB,IADsB,CAA1C,CAIA,CADAA,CACA,CADkBI,CAClB,CAAAA,CAAA,CAAiB,IALnB,CATyB,CAkB3BE,QAASA,EAAM,EAAG,CAAA,IACZC,EAASjB,CAAAkB,QAATD,EAA2BjB,CAAAkB,QAAAD,OAG/B,IAAIpB,CAAAsB,UAAA,CAFWF,CAEX,EAFqBA,CAAAG,UAErB,CAAJ,CAAiC,CAC3BC,IAAAA,EAAWjB,CAAAkB,KAAA,EAAXD,CACAH,EAAUlB,CAAAkB,QAkBdJ,EAAA,CAVYN,CAAAe,CAAYF,CAAZE,CAAsB,QAAQ,CAACA,CAAD,CAAQ,CAChDrB,CAAAsB,MAAA,CAAeD,CAAf,CAAsB,IAAtB,CAA4BT,CAA5B,EAA8CT,CAA9C,CAAwDoB,QAAuB,EAAG,CAC5E,CAAA5B,CAAAsB,UAAA,CAAkBO,CAAlB,CAAJ,EACOA,CADP,EACwB,CAAAtB,CAAAuB,MAAA,CAAYD,CAAZ,CADxB,EAEEzB,C
 AAA,EAH8E,CAAlF,CAMAQ,EAAA,EAPgD,CAAtCc,CAWZX,EAAA,CAAeM,CAAAd,MAAf,CAA+BiB,CAC/BT,EAAAgB,MAAA,CAAmB,oBAAnB,CACAhB,EAAAe,MAAA,CAAmBE,CAAnB,CAvB+B,CAAjC,IAyBEpB,EAAA,EA7Bc,CA5BmC;AAAA,IACjDG,CADiD,CAEjDE,CAFiD,CAGjDJ,CAHiD,CAIjDgB,EAAgBpB,CAAAwB,WAJiC,CAKjDD,EAAYvB,CAAAyB,OAAZF,EAA2B,EAE/BzB,EAAA4B,IAAA,CAAU,qBAAV,CAAiChB,CAAjC,CACAA,EAAA,EARqD,CALpD,CADsD,CA4E/DiB,QAASA,EAAwB,CAACC,CAAD,CAAWC,CAAX,CAAwBnC,CAAxB,CAAgC,CAC/D,MAAO,UACK,KADL,UAEM,IAFN,MAGCG,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAQC,CAAR,CAAkB,CAAA,IAC1Ba,EAAUlB,CAAAkB,QADgB,CAE1BD,EAASC,CAAAD,OAEbZ,EAAA+B,KAAA,CAAcnB,CAAAG,UAAd,CAEA,KAAIjB,EAAO+B,CAAA,CAAS7B,CAAAgC,SAAA,EAAT,CAEPnB,EAAAoB,WAAJ,GACErB,CAAAsB,OAMA,CANgBnC,CAMhB,CALIkC,CAKJ,CALiBH,CAAA,CAAYjB,CAAAoB,WAAZ,CAAgCrB,CAAhC,CAKjB,CAJIC,CAAAsB,aAIJ,GAHEpC,CAAA,CAAMc,CAAAsB,aAAN,CAGF,CAHgCF,CAGhC,EADAjC,CAAAoC,KAAA,CAAc,yBAAd,CAAyCH,CAAzC,CACA,CAAAjC,CAAAqC,SAAA,EAAAD,KAAA,CAAyB,yBAAzB,CAAoDH,CAApD,CAPF,CAUAnC,EAAA,CAAKC,CAAL,CAlB8B,CAH3B,CADwD,CAz2B7DuC,CAAAA,CAAgB9C,CAAA+C,OAAA,CAA
 e,SAAf,CAA0B,CAAC,IAAD,CAA1B,CAAAC,SAAA,CACa,QADb,CAkBpBC,QAAuB,EAAE,CACvBC,QAASA,EAAO,CAACC,CAAD,CAASC,CAAT,CAAgB,CAC9B,MAAOpD,EAAAqD,OAAA,CAAe,KAAKrD,CAAAqD,OAAA,CAAe,QAAQ,EAAG,EAA1B;AAA8B,WAAWF,CAAX,CAA9B,CAAL,CAAf,CAA0EC,CAA1E,CADuB,CA0IhCE,QAASA,EAAU,CAACC,CAAD,CAAOC,CAAP,CAAa,CAAA,IAC1BC,EAAcD,CAAAE,qBADY,CAE1BC,EAAM,cACUJ,CADV,QAEIA,CAFJ,CAFoB,CAM1BK,EAAOD,CAAAC,KAAPA,CAAkB,EAEtBL,EAAA,CAAOA,CAAAM,QAAA,CACI,UADJ,CACgB,MADhB,CAAAA,QAAA,CAEI,uBAFJ,CAE6B,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAIC,CAAJ,CAAWC,CAAX,CAAgBC,CAAhB,CAAuB,CAC3DC,CAAAA,CAAsB,GAAX,GAAAD,CAAA,CAAiBA,CAAjB,CAA0B,IACrCE,EAAAA,CAAkB,GAAX,GAAAF,CAAA,CAAiBA,CAAjB,CAA0B,IACrCL,EAAAQ,KAAA,CAAU,MAAQJ,CAAR,UAAuB,CAAC,CAACE,CAAzB,CAAV,CACAH,EAAA,CAAQA,CAAR,EAAiB,EACjB,OAAO,EAAP,EACKG,CAAA,CAAW,EAAX,CAAgBH,CADrB,EAEI,KAFJ,EAGKG,CAAA,CAAWH,CAAX,CAAmB,EAHxB,GAIKI,CAJL,EAIa,OAJb,EAIwB,SAJxB,GAKKD,CALL,EAKiB,EALjB,EAMI,GANJ,EAOKA,CAPL,EAOiB,EAPjB,CAL+D,CAF5D,CAAAL,QAAA,CAgBI,YAhBJ,CAgBkB,MAhBlB,CAkBPF,EAAAU,OAAA,CAAiBC,MAAJ,CAAW,GAAX,CAAiBf,
 CAAjB,CAAwB,GAAxB,CAA6BE,CAAA,CAAc,GAAd,CAAoB,EAAjD,CACb,OAAOE,EA3BuB,CAtIhC,IAAIY,EAAS,EAqGb,KAAAC,KAAA,CAAYC,QAAQ,CAAClB,CAAD,CAAOmB,CAAP,CAAc,CAChCH,CAAA,CAAOhB,CAAP,CAAA,CAAevD,CAAAqD,OAAA,CACb,gBAAiB,CAAA,CAAjB,CADa,CAEbqB,CAFa,CAGbnB,CAHa,EAGLD,CAAA,CAAWC,CAAX,CAAiBmB,CAAjB,CAHK,CAOf,IAAInB,CAAJ,CAAU,CACR,IAAIoB;AAAuC,GACxB,EADCpB,CAAA,CAAKA,CAAAqB,OAAL,CAAiB,CAAjB,CACD,CAAXrB,CAAAsB,OAAA,CAAY,CAAZ,CAAetB,CAAAqB,OAAf,CAA2B,CAA3B,CAAW,CACXrB,CADW,CACL,GAEdgB,EAAA,CAAOI,CAAP,CAAA,CAAuB3E,CAAAqD,OAAA,CACrB,YAAaE,CAAb,CADqB,CAErBD,CAAA,CAAWqB,CAAX,CAAyBD,CAAzB,CAFqB,CALf,CAWV,MAAO,KAnByB,CA0ElC,KAAAI,UAAA,CAAiBC,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAS,CAChC,IAAAR,KAAA,CAAU,IAAV,CAAgBQ,CAAhB,CACA,OAAO,KAFyB,CAMlC,KAAAC,KAAA,CAAY,CAAC,YAAD,CACC,WADD,CAEC,cAFD,CAGC,IAHD,CAIC,WAJD,CAKC,OALD,CAMC,gBAND,CAOC,MAPD,CAQR,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAaC,CAAb,CAAwBC,CAAxB,CAAsCC,CAAtC,CAA0CC,CAA1C,CAAqDC,CAArD,CAA4DC,CAA5D,CAA4EC,CAA5E,CAAkF,CAyP5FC,QAASA,EAAW,EAAG,CAAA,IACjBC,EAAOC,CAAA,EADU,CAEjBC,EAAO1F,CAAAkB,QAEX,I
 AAIsE,CAAJ,EAAYE,CAAZ,EAAoBF,CAAAG,QAApB,GAAqCD,CAAAC,QAArC,EACO9F,CAAA+F,OAAA,CAAeJ,CAAAK,WAAf,CAAgCH,CAAAG,WAAhC,CADP,EAEO,CAACL,CAAAM,eAFR,EAE+B,CAACC,CAFhC,CAGEL,CAAAb,OAEA,CAFcW,CAAAX,OAEd,CADAhF,CAAAmG,KAAA,CAAaN,CAAAb,OAAb,CAA0BI,CAA1B,CACA,CAAAF,CAAAkB,WAAA,CAAsB,cAAtB,CAAsCP,CAAtC,CALF,KAMO,IAAIF,CAAJ,EAAYE,CAAZ,CACLK,CAeA,CAfc,CAAA,CAed,CAdAhB,CAAAkB,WAAA,CAAsB,mBAAtB;AAA2CT,CAA3C,CAAiDE,CAAjD,CAcA,EAbA1F,CAAAkB,QAaA,CAbiBsE,CAajB,GAXMA,CAAAU,WAWN,GAVQrG,CAAAsG,SAAA,CAAiBX,CAAAU,WAAjB,CAAJ,CACElB,CAAA5B,KAAA,CAAegD,CAAA,CAAYZ,CAAAU,WAAZ,CAA6BV,CAAAX,OAA7B,CAAf,CAAAwB,OAAA,CAAiEb,CAAAX,OAAjE,CAAAnB,QAAA,EADF,CAIEsB,CAAAsB,IAAA,CAAcd,CAAAU,WAAA,CAAgBV,CAAAK,WAAhB,CAAiCb,CAAA5B,KAAA,EAAjC,CAAmD4B,CAAAqB,OAAA,EAAnD,CAAd,CAAA3C,QAAA,EAMN,EAAAwB,CAAAb,KAAA,CAAQmB,CAAR,CAAAe,KAAA,CACO,QAAQ,EAAG,CACd,GAAIf,CAAJ,CAAU,CAAA,IACJvE,EAASpB,CAAAqD,OAAA,CAAe,EAAf,CAAmBsC,CAAAgB,QAAnB,CADL,CAEJC,CAFI,CAEMC,CAEd7G,EAAA8G,QAAA,CAAgB1F,CAAhB,CAAwB,QAAQ,CAAC2F,CAAD,CAAQ/C,CAAR,CAAa,CAC3C5C,CA
 AA,CAAO4C,CAAP,CAAA,CAAchE,CAAAsG,SAAA,CAAiBS,CAAjB,CAAA,CACVzB,CAAA0B,IAAA,CAAcD,CAAd,CADU,CACazB,CAAA2B,OAAA,CAAiBF,CAAjB,CAFgB,CAA7C,CAKI/G,EAAAsB,UAAA,CAAkBsF,CAAlB,CAA6BjB,CAAAiB,SAA7B,CAAJ,CACM5G,CAAAkH,WAAA,CAAmBN,CAAnB,CADN,GAEIA,CAFJ,CAEeA,CAAA,CAASjB,CAAAX,OAAT,CAFf,EAIWhF,CAAAsB,UAAA,CAAkBuF,CAAlB,CAAgClB,CAAAkB,YAAhC,CAJX,GAKM7G,CAAAkH,WAAA,CAAmBL,CAAnB,CAIJ,GAHEA,CAGF,CAHgBA,CAAA,CAAYlB,CAAAX,OAAZ,CAGhB,EADA6B,CACA,CADcpB,CAAA0B,sBAAA,CAA2BN,CAA3B,CACd,CAAI7G,CAAAsB,UAAA,CAAkBuF,CAAlB,CAAJ,GACElB,CAAAyB,kBACA;AADyBP,CACzB,CAAAD,CAAA,CAAWrB,CAAAyB,IAAA,CAAUH,CAAV,CAAuB,OAAQrB,CAAR,CAAvB,CAAAkB,KAAA,CACF,QAAQ,CAACW,CAAD,CAAW,CAAE,MAAOA,EAAAzE,KAAT,CADjB,CAFb,CATF,CAeI5C,EAAAsB,UAAA,CAAkBsF,CAAlB,CAAJ,GACExF,CAAA,UADF,CACwBwF,CADxB,CAGA,OAAOvB,EAAAiC,IAAA,CAAOlG,CAAP,CA3BC,CADI,CADlB,CAAAsF,KAAA,CAiCO,QAAQ,CAACtF,CAAD,CAAS,CAChBuE,CAAJ,EAAYxF,CAAAkB,QAAZ,GACMsE,CAIJ,GAHEA,CAAAvE,OACA,CADcA,CACd,CAAApB,CAAAmG,KAAA,CAAaR,CAAAX,OAAb,CAA0BI,CAA1B,CAEF,EAAAF,CAAAkB,WAAA,CAAsB,q
 BAAtB,CAA6CT,CAA7C,CAAmDE,CAAnD,CALF,CADoB,CAjCxB,CAyCK,QAAQ,CAAC0B,CAAD,CAAQ,CACb5B,CAAJ,EAAYxF,CAAAkB,QAAZ,EACE6D,CAAAkB,WAAA,CAAsB,mBAAtB,CAA2CT,CAA3C,CAAiDE,CAAjD,CAAuD0B,CAAvD,CAFe,CAzCrB,CA1BmB,CA+EvB3B,QAASA,EAAU,EAAG,CAAA,IAEhBZ,CAFgB,CAERwC,CACZxH,EAAA8G,QAAA,CAAgBvC,CAAhB,CAAwB,QAAQ,CAACG,CAAD,CAAQnB,CAAR,CAAc,CACxC,IAAA,CAAA,IAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAW,IAAA,EAAA,CAAA,KAAA,EAvGbK,EAAAA,CAuGac,CAvGNd,KAAX,KACIoB,EAAS,EAEb,IAoGiBN,CApGZL,OAAL,CAGA,GADIoD,CACJ,CAiGiB/C,CAlGTL,OAAAqD,KAAA,CAAkBC,CAAlB,CACR,CAAA,CAEA,IATqC,IAS5BC,EAAI,CATwB,CASrBC,EAAMJ,CAAA7C,OAAtB,CAAgCgD,CAAhC,CAAoCC,CAApC,CAAyC,EAAED,CAA3C,CAA8C,CAC5C,IAAI5D,EAAMJ,CAAA,CAAKgE,CAAL,CAAS,CAAT,CAAV,CAEIE,EAAML,CAAA,CAAEG,CAAF,CAEN5D,EAAJ,EAAW8D,CAAX,GACE9C,CAAA,CAAOhB,CAAA+D,KAAP,CADF,CACqBD,CADrB,CAL4C,CAS9C,CAAA,CAAO9C,CAXP,CAAA,IAAQ,EAAA,CAAO,IAHf;IAAmB,EAAA,CAAO,IAoGT,EAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAX,CAAA,CAAJ,GACEwC,CAGA,CAHQtE,CAAA,CAAQwB,CAAR,CAAe,QACb1E,CAAAqD,OAAA,CAAe,EAAf,CAAmB8B,CAAAqB,OAAA,EAAnB,CA
 AuCxB,CAAvC,CADa,YAETA,CAFS,CAAf,CAGR,CAAAwC,CAAA1B,QAAA,CAAgBpB,CAJlB,CAD4C,CAA9C,CASA,OAAO8C,EAAP,EAAgBjD,CAAA,CAAO,IAAP,CAAhB,EAAgCrB,CAAA,CAAQqB,CAAA,CAAO,IAAP,CAAR,CAAsB,QAAS,EAAT,YAAwB,EAAxB,CAAtB,CAZZ,CAkBtBgC,QAASA,EAAW,CAACyB,CAAD,CAAShD,CAAT,CAAiB,CACnC,IAAIiD,EAAS,EACbjI,EAAA8G,QAAA,CAAiBoB,CAAAF,CAAAE,EAAQ,EAARA,OAAA,CAAkB,GAAlB,CAAjB,CAAyC,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAUP,CAAV,CAAa,CAC5D,GAAU,CAAV,GAAIA,CAAJ,CACEK,CAAA7D,KAAA,CAAY+D,CAAZ,CADF,KAEO,CACL,IAAIC,EAAeD,CAAAX,MAAA,CAAc,WAAd,CAAnB,CACIxD,EAAMoE,CAAA,CAAa,CAAb,CACVH,EAAA7D,KAAA,CAAYY,CAAA,CAAOhB,CAAP,CAAZ,CACAiE,EAAA7D,KAAA,CAAYgE,CAAA,CAAa,CAAb,CAAZ,EAA+B,EAA/B,CACA,QAAOpD,CAAA,CAAOhB,CAAP,CALF,CAHqD,CAA9D,CAWA,OAAOiE,EAAAI,KAAA,CAAY,EAAZ,CAb4B,CA1VuD,IA8LxFnC,EAAc,CAAA,CA9L0E,CA+LxF/F,EAAS,QACCoE,CADD,QAcC+D,QAAQ,EAAG,CACjBpC,CAAA,CAAc,CAAA,CACdhB,EAAAqD,WAAA,CAAsB7C,CAAtB,CAFiB,CAdZ,CAoBbR,EAAA/C,IAAA,CAAe,wBAAf,CAAyCuD,CAAzC,CAEA,OAAOvF,EArNqF,CARlF,CA1LW,CAlBL,CAgkBpB2C,EAAAE,SAAA,CAAuB,cAAvB,CAoCAwF,QAA6B,EAAG,CAC9B
 ,IAAAvD,KAAA,CAAYwD,QAAQ,EAAG,CAAE,MAAO,EAAT,CADO,CApChC,CAwCA3F;CAAA4F,UAAA,CAAwB,QAAxB,CAAkCxI,CAAlC,CACA4C,EAAA4F,UAAA,CAAwB,QAAxB,CAAkCtG,CAAlC,CAmLAlC,EAAAyI,QAAA,CAAwB,CAAC,QAAD,CAAW,eAAX,CAA4B,UAA5B,CA4ExBvG,EAAAuG,QAAA,CAAmC,CAAC,UAAD,CAAa,aAAb,CAA4B,QAA5B,CA13BG,CAArC,CAAA,CAu5BE5I,MAv5BF,CAu5BUA,MAAAC,QAv5BV;",
+"sources":["angular-route.js"],
+"names":["window","angular","undefined","ngViewFactory","$route","$anchorScroll","$animate","link","scope","$element","attr","ctrl","$transclude","cleanupLastView","previousElement","remove","currentScope","$destroy","currentElement","leave","update","locals","current","isDefined","$template","newScope","$new","clone","enter","onNgViewEnter","autoScrollExp","$eval","$emit","onloadExp","autoscroll","onload","$on","ngViewFillContentFactory","$compile","$controller","html","contents","controller","$scope","controllerAs","data","children","ngRouteModule","module","provider","$RouteProvider","inherit","parent","extra","extend","pathRegExp","path","opts","insensitive","caseInsensitiveMatch","ret","keys","replace","_","slash","key","option","optional","star","push","regexp","RegExp","routes","when","this.when","route","redirectPath","length","substr","otherwise","this.otherwise","params","$get","$rootScope","$location","$routeParams","$q","$injector","$http","$templateCache","$sce","update
 Route","next","parseRoute","last","$$route","equals","pathParams","reloadOnSearch","forceReload","copy","$broadcast","redirectTo","isString","interpolate","search","url","then","resolve","template","templateUrl","forEach","value","get","invoke","isFunction","getTrustedResourceUrl","loadedTemplateUrl","response","all","error","match","m","exec","on","i","len","val","name","string","result","split","segment","segmentMatch","join","reload","$evalAsync","$RouteParamsProvider","this.$get","directive","$inject"]
+}

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/struts/blob/810711cc/archetypes/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-sanitize.js
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/archetypes/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-sanitize.js b/archetypes/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-sanitize.js
index 06f4c22..87489d9 100644
--- a/archetypes/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-sanitize.js
+++ b/archetypes/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-sanitize.js
@@ -1,34 +1,25 @@
 /**
- * @license AngularJS v1.0.8
- * (c) 2010-2012 Google, Inc. http://angularjs.org
+ * @license AngularJS v1.2.23
+ * (c) 2010-2014 Google, Inc. http://angularjs.org
 * License: MIT
 */
-(function(window, angular, undefined) {
-'use strict';
+(function(window, angular, undefined) {'use strict';
+
+var $sanitizeMinErr = angular.$$minErr('$sanitize');
 
 /**
- * @ngdoc overview
+ * @ngdoc module
 * @name ngSanitize
 * @description
- * 
+ *
+ * # ngSanitize
+ *
 * The `ngSanitize` module provides functionality to sanitize HTML.
- * 
- * # Installation
- * As a separate module, it must be loaded after Angular core is loaded; otherwise, an 'Uncaught Error:
- * No module: ngSanitize' runtime error will occur.
 *
- * <pre>
- *  <script src="angular.js"></script>
- *  <script src="angular-sanitize.js"></script>
- * </pre>
 *
- * # Usage
- * To make sure the module is available to your application, declare it as a dependency of you application
- * module.
+ * <div doc-module-components="ngSanitize"></div>
 *
- * <pre>
- *  angular.module('app', ['ngSanitize']);
- * </pre>
+ * See {@link ngSanitize.$sanitize `$sanitize`} for usage.
 */
 
 /*
@@ -50,8 +41,8 @@
 
 /**
 * @ngdoc service
- * @name ngSanitize.$sanitize
- * @function
+ * @name $sanitize
+ * @kind function
 *
 * @description
 *  The input is sanitized by parsing the html into tokens. All safe tokens (from a whitelist) are
@@ -59,97 +50,126 @@
 *  it into the returned string, however, since our parser is more strict than a typical browser
 *  parser, it's possible that some obscure input, which would be recognized as valid HTML by a
 *  browser, won't make it through the sanitizer.
+ *  The whitelist is configured using the functions `aHrefSanitizationWhitelist` and
+ *  `imgSrcSanitizationWhitelist` of {@link ng.$compileProvider `$compileProvider`}.
 *
 * @param {string} html Html input.
 * @returns {string} Sanitized html.
 *
 * @example
-  <doc:example module="ngSanitize">
-   <doc:source>
-    <script>
-     function Ctrl($scope) {
-      $scope.snippet =
-       '<p style="color:blue">an html\n' +
-       '<em onmouseover="this.textContent=\'PWN3D!\'">click here</em>\n' +
-       'snippet</p>';
-     }
-    </script>
-    <div ng-controller="Ctrl">
-     Snippet: <textarea ng-model="snippet" cols="60" rows="3"></textarea>
-      <table>
-       <tr>
-        <td>Filter</td>
-        <td>Source</td>
-        <td>Rendered</td>
-       </tr>
-       <tr id="html-filter">
-        <td>html filter</td>
-        <td>
-         <pre>&lt;div ng-bind-html="snippet"&gt;<br/>&lt;/div&gt;</pre>
-        </td>
-        <td>
-         <div ng-bind-html="snippet"></div>
-        </td>
-       </tr>
-       <tr id="escaped-html">
-        <td>no filter</td>
-        <td><pre>&lt;div ng-bind="snippet"&gt;<br/>&lt;/div&gt;</pre></td>
-        <td><div ng-bind="snippet"></div></td>
-       </tr>
-       <tr id="html-unsafe-filter">
-        <td>unsafe html filter</td>
-        <td><pre>&lt;div ng-bind-html-unsafe="snippet"&gt;<br/>&lt;/div&gt;</pre></td>
-        <td><div ng-bind-html-unsafe="snippet"></div></td>
-       </tr>
-      </table>
-     </div>
-   </doc:source>
-   <doc:scenario>
-    it('should sanitize the html snippet ', function() {
-     expect(using('#html-filter').element('div').html()).
-      toBe('<p>an html\n<em>click here</em>\nsnippet</p>');
-    });
-
-    it('should escape snippet without any filter', function() {
-     expect(using('#escaped-html').element('div').html()).
-      toBe("&lt;p style=\"color:blue\"&gt;an html\n" +
-        "&lt;em onmouseover=\"this.textContent='PWN3D!'\"&gt;click here&lt;/em&gt;\n" +
-        "snippet&lt;/p&gt;");
-    });
-
-    it('should inline raw snippet if filtered as unsafe', function() {
-     expect(using('#html-unsafe-filter').element("div").html()).
-      toBe("<p style=\"color:blue\">an html\n" +
-        "<em onmouseover=\"this.textContent='PWN3D!'\">click here</em>\n" +
-        "snippet</p>");
-    });
-
-    it('should update', function() {
-     input('snippet').enter('new <b>text</b>');
-     expect(using('#html-filter').binding('snippet')).toBe('new <b>text</b>');
-     expect(using('#escaped-html').element('div').html()).toBe("new &lt;b&gt;text&lt;/b&gt;");
-     expect(using('#html-unsafe-filter').binding("snippet")).toBe('new <b>text</b>');
-    });
-   </doc:scenario>
-  </doc:example>
+  <example module="sanitizeExample" deps="angular-sanitize.js">
+  <file name="index.html">
+   <script>
+     angular.module('sanitizeExample', ['ngSanitize'])
+      .controller('ExampleController', ['$scope', '$sce', function($scope, $sce) {
+       $scope.snippet =
+        '<p style="color:blue">an html\n' +
+        '<em onmouseover="this.textContent=\'PWN3D!\'">click here</em>\n' +
+        'snippet</p>';
+       $scope.deliberatelyTrustDangerousSnippet = function() {
+        return $sce.trustAsHtml($scope.snippet);
+       };
+      }]);
+   </script>
+   <div ng-controller="ExampleController">
+    Snippet: <textarea ng-model="snippet" cols="60" rows="3"></textarea>
+    <table>
+     <tr>
+      <td>Directive</td>
+      <td>How</td>
+      <td>Source</td>
+      <td>Rendered</td>
+     </tr>
+     <tr id="bind-html-with-sanitize">
+      <td>ng-bind-html</td>
+      <td>Automatically uses $sanitize</td>
+      <td><pre>&lt;div ng-bind-html="snippet"&gt;<br/>&lt;/div&gt;</pre></td>
+      <td><div ng-bind-html="snippet"></div></td>
+     </tr>
+     <tr id="bind-html-with-trust">
+      <td>ng-bind-html</td>
+      <td>Bypass $sanitize by explicitly trusting the dangerous value</td>
+      <td>
+      <pre>&lt;div ng-bind-html="deliberatelyTrustDangerousSnippet()"&gt;
+&lt;/div&gt;</pre>
+      </td>
+      <td><div ng-bind-html="deliberatelyTrustDangerousSnippet()"></div></td>
+     </tr>
+     <tr id="bind-default">
+      <td>ng-bind</td>
+      <td>Automatically escapes</td>
+      <td><pre>&lt;div ng-bind="snippet"&gt;<br/>&lt;/div&gt;</pre></td>
+      <td><div ng-bind="snippet"></div></td>
+     </tr>
+    </table>
+    </div>
+  </file>
+  <file name="protractor.js" type="protractor">
+   it('should sanitize the html snippet by default', function() {
+    expect(element(by.css('#bind-html-with-sanitize div')).getInnerHtml()).
+     toBe('<p>an html\n<em>click here</em>\nsnippet</p>');
+   });
+
+   it('should inline raw snippet if bound to a trusted value', function() {
+    expect(element(by.css('#bind-html-with-trust div')).getInnerHtml()).
+     toBe("<p style=\"color:blue\">an html\n" +
+       "<em onmouseover=\"this.textContent='PWN3D!'\">click here</em>\n" +
+       "snippet</p>");
+   });
+
+   it('should escape snippet without any filter', function() {
+    expect(element(by.css('#bind-default div')).getInnerHtml()).
+     toBe("&lt;p style=\"color:blue\"&gt;an html\n" +
+       "&lt;em onmouseover=\"this.textContent='PWN3D!'\"&gt;click here&lt;/em&gt;\n" +
+       "snippet&lt;/p&gt;");
+   });
+
+   it('should update', function() {
+    element(by.model('snippet')).clear();
+    element(by.model('snippet')).sendKeys('new <b onclick="alert(1)">text</b>');
+    expect(element(by.css('#bind-html-with-sanitize div')).getInnerHtml()).
+     toBe('new <b>text</b>');
+    expect(element(by.css('#bind-html-with-trust div')).getInnerHtml()).toBe(
+     'new <b onclick="alert(1)">text</b>');
+    expect(element(by.css('#bind-default div')).getInnerHtml()).toBe(
+     "new &lt;b onclick=\"alert(1)\"&gt;text&lt;/b&gt;");
+   });
+  </file>
+  </example>
 */
-var $sanitize = function(html) {
+function $SanitizeProvider() {
+ this.$get = ['$$sanitizeUri', function($$sanitizeUri) {
+  return function(html) {
+   var buf = [];
+   htmlParser(html, htmlSanitizeWriter(buf, function(uri, isImage) {
+    return !/^unsafe/.test($$sanitizeUri(uri, isImage));
+   }));
+   return buf.join('');
+  };
+ }];
+}
+
+function sanitizeText(chars) {
  var buf = [];
-  htmlParser(html, htmlSanitizeWriter(buf));
-  return buf.join('');
-};
+ var writer = htmlSanitizeWriter(buf, angular.noop);
+ writer.chars(chars);
+ return buf.join('');
+}
 
 
 // Regular Expressions for parsing tags and attributes
-var START_TAG_REGEXP = /^<\s*([\w:-]+)((?:\s+[\w:-]+(?:\s*=\s*(?:(?:"[^"]*")|(?:'[^']*')|[^>\s]+))?)*)\s*(\/?)\s*>/,
- END_TAG_REGEXP = /^<\s*\/\s*([\w:-]+)[^>]*>/,
+var START_TAG_REGEXP =
+    /^<((?:[a-zA-Z])[\w:-]*)((?:\s+[\w:-]+(?:\s*=\s*(?:(?:"[^"]*")|(?:'[^']*')|[^>\s]+))?)*)\s*(\/?)\s*(>?)/,
+ END_TAG_REGEXP = /^<\/\s*([\w:-]+)[^>]*>/,
  ATTR_REGEXP = /([\w:-]+)(?:\s*=\s*(?:(?:"((?:[^"])*)")|(?:'((?:[^'])*)')|([^>\s]+)))?/g,
  BEGIN_TAG_REGEXP = /^</,
- BEGING_END_TAGE_REGEXP = /^<\s*\//,
+ BEGING_END_TAGE_REGEXP = /^<\//,
  COMMENT_REGEXP = /<!--(.*?)-->/g,
+ DOCTYPE_REGEXP = /<!DOCTYPE([^>]*?)>/i,
  CDATA_REGEXP = /<!\[CDATA\[(.*?)]]>/g,
- URI_REGEXP = /^((ftp|https?):\/\/|mailto:|#)/i,
- NON_ALPHANUMERIC_REGEXP = /([^\#-~| |!])/g; // Match everything outside of normal chars and " (quote character)
+ SURROGATE_PAIR_REGEXP = /[\uD800-\uDBFF][\uDC00-\uDFFF]/g,
+ // Match everything outside of normal chars and " (quote character)
+ NON_ALPHANUMERIC_REGEXP = /([^\#-~| |!])/g;
 
 
 // Good source of info about elements and attributes
@@ -164,23 +184,29 @@ var voidElements = makeMap("area,br,col,hr,img,wbr");
 // http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html#optional-tags
 var optionalEndTagBlockElements = makeMap("colgroup,dd,dt,li,p,tbody,td,tfoot,th,thead,tr"),
   optionalEndTagInlineElements = makeMap("rp,rt"),
-  optionalEndTagElements = angular.extend({}, optionalEndTagInlineElements, optionalEndTagBlockElements);
+  optionalEndTagElements = angular.extend({},
+                      optionalEndTagInlineElements,
+                      optionalEndTagBlockElements);
 
 // Safe Block Elements - HTML5
-var blockElements = angular.extend({}, optionalEndTagBlockElements, makeMap("address,article,aside," +
-    "blockquote,caption,center,del,dir,div,dl,figure,figcaption,footer,h1,h2,h3,h4,h5,h6," +
-    "header,hgroup,hr,ins,map,menu,nav,ol,pre,script,section,table,ul"));
+var blockElements = angular.extend({}, optionalEndTagBlockElements, makeMap("address,article," +
+    "aside,blockquote,caption,center,del,dir,div,dl,figure,figcaption,footer,h1,h2,h3,h4,h5," +
+    "h6,header,hgroup,hr,ins,map,menu,nav,ol,pre,script,section,table,ul"));
 
 // Inline Elements - HTML5
-var inlineElements = angular.extend({}, optionalEndTagInlineElements, makeMap("a,abbr,acronym,b,bdi,bdo," +
-    "big,br,cite,code,del,dfn,em,font,i,img,ins,kbd,label,map,mark,q,ruby,rp,rt,s,samp,small," +
-    "span,strike,strong,sub,sup,time,tt,u,var"));
+var inlineElements = angular.extend({}, optionalEndTagInlineElements, makeMap("a,abbr,acronym,b," +
+    "bdi,bdo,big,br,cite,code,del,dfn,em,font,i,img,ins,kbd,label,map,mark,q,ruby,rp,rt,s," +
+    "samp,small,span,strike,strong,sub,sup,time,tt,u,var"));
 
 
 // Special Elements (can contain anything)
 var specialElements = makeMap("script,style");
 
-var validElements = angular.extend({}, voidElements, blockElements, inlineElements, optionalEndTagElements);
+var validElements = angular.extend({},
+                  voidElements,
+                  blockElements,
+                  inlineElements,
+                  optionalEndTagElements);
 
 //Attributes that have href and hence need to be sanitized
 var uriAttrs = makeMap("background,cite,href,longdesc,src,usemap");
@@ -188,7 +214,7 @@ var validAttrs = angular.extend({}, uriAttrs, makeMap(
   'abbr,align,alt,axis,bgcolor,border,cellpadding,cellspacing,class,clear,'+
   'color,cols,colspan,compact,coords,dir,face,headers,height,hreflang,hspace,'+
   'ismap,lang,language,nohref,nowrap,rel,rev,rows,rowspan,rules,'+
-  'scope,scrolling,shape,span,start,summary,target,title,type,'+
+  'scope,scrolling,shape,size,span,start,summary,target,title,type,'+
   'valign,value,vspace,width'));
 
 function makeMap(str) {
@@ -211,10 +237,18 @@ function makeMap(str) {
 * @param {object} handler
 */
 function htmlParser( html, handler ) {
- var index, chars, match, stack = [], last = html;
+ if (typeof html !== 'string') {
+  if (html === null || typeof html === 'undefined') {
+   html = '';
+  } else {
+   html = '' + html;
+  }
+ }
+ var index, chars, match, stack = [], last = html, text;
  stack.last = function() { return stack[ stack.length - 1 ]; };
 
  while ( html ) {
+  text = '';
   chars = true;
 
   // Make sure we're not in a script or style element
@@ -222,14 +256,22 @@ function htmlParser( html, handler ) {
 
    // Comment
    if ( html.indexOf("<!--") === 0 ) {
-    index = html.indexOf("-->");
+    // comments containing -- are not allowed unless they terminate the comment
+    index = html.indexOf("--", 4);
 
-    if ( index >= 0 ) {
+    if ( index >= 0 && html.lastIndexOf("-->", index) === index) {
      if (handler.comment) handler.comment( html.substring( 4, index ) );
      html = html.substring( index + 3 );
      chars = false;
     }
+   // DOCTYPE
+   } else if ( DOCTYPE_REGEXP.test(html) ) {
+    match = html.match( DOCTYPE_REGEXP );
 
+    if ( match ) {
+     html = html.replace( match[0], '');
+     chars = false;
+    }
    // end tag
    } else if ( BEGING_END_TAGE_REGEXP.test(html) ) {
     match = html.match( END_TAG_REGEXP );
@@ -245,37 +287,44 @@ function htmlParser( html, handler ) {
     match = html.match( START_TAG_REGEXP );
 
     if ( match ) {
-     html = html.substring( match[0].length );
-     match[0].replace( START_TAG_REGEXP, parseStartTag );
+     // We only have a valid start-tag if there is a '>'.
+     if ( match[4] ) {
+      html = html.substring( match[0].length );
+      match[0].replace( START_TAG_REGEXP, parseStartTag );
+     }
      chars = false;
+    } else {
+     // no ending tag found --- this piece should be encoded as an entity.
+     text += '<';
+     html = html.substring(1);
     }
    }
 
    if ( chars ) {
     index = html.indexOf("<");
 
-    var text = index < 0 ? html : html.substring( 0, index );
+    text += index < 0 ? html : html.substring( 0, index );
     html = index < 0 ? "" : html.substring( index );
 
     if (handler.chars) handler.chars( decodeEntities(text) );
    }
 
   } else {
-   html = html.replace(new RegExp("(.*)<\\s*\\/\\s*" + stack.last() + "[^>]*>", 'i'), function(all, text){
-    text = text.
-     replace(COMMENT_REGEXP, "$1").
-     replace(CDATA_REGEXP, "$1");
+   html = html.replace(new RegExp("(.*)<\\s*\\/\\s*" + stack.last() + "[^>]*>", 'i'),
+    function(all, text){
+     text = text.replace(COMMENT_REGEXP, "$1").replace(CDATA_REGEXP, "$1");
 
-    if (handler.chars) handler.chars( decodeEntities(text) );
+     if (handler.chars) handler.chars( decodeEntities(text) );
 
-    return "";
+     return "";
    });
 
    parseEndTag( "", stack.last() );
   }
 
   if ( html == last ) {
-   throw "Parse Error: " + html;
+   throw $sanitizeMinErr('badparse', "The sanitizer was unable to parse the following block " +
+                    "of html: {0}", html);
   }
   last = html;
  }
@@ -302,13 +351,14 @@ function htmlParser( html, handler ) {
 
   var attrs = {};
 
-  rest.replace(ATTR_REGEXP, function(match, name, doubleQuotedValue, singleQuotedValue, unquotedValue) {
-   var value = doubleQuotedValue
-    || singleQuotedValue
-    || unquotedValue
-    || '';
+  rest.replace(ATTR_REGEXP,
+   function(match, name, doubleQuotedValue, singleQuotedValue, unquotedValue) {
+    var value = doubleQuotedValue
+     || singleQuotedValue
+     || unquotedValue
+     || '';
 
-   attrs[name] = decodeEntities(value);
+    attrs[name] = decodeEntities(value);
   });
   if (handler.start) handler.start( tagName, attrs, unary );
  }
@@ -333,15 +383,32 @@ function htmlParser( html, handler ) {
  }
 }
 
+var hiddenPre=document.createElement("pre");
+var spaceRe = /^(\s*)([\s\S]*?)(\s*)$/;
 /**
 * decodes all entities into regular string
 * @param value
 * @returns {string} A string with decoded entities.
 */
-var hiddenPre=document.createElement("pre");
 function decodeEntities(value) {
- hiddenPre.innerHTML=value.replace(/</g,"&lt;");
- return hiddenPre.innerText || hiddenPre.textContent || '';
+ if (!value) { return ''; }
+
+ // Note: IE8 does not preserve spaces at the start/end of innerHTML
+ // so we must capture them and reattach them afterward
+ var parts = spaceRe.exec(value);
+ var spaceBefore = parts[1];
+ var spaceAfter = parts[3];
+ var content = parts[2];
+ if (content) {
+  hiddenPre.innerHTML=content.replace(/</g,"&lt;");
+  // innerText depends on styling as it doesn't display hidden elements.
+  // Therefore, it's better to use textContent not to cause unnecessary
+  // reflows. However, IE<9 don't support textContent so the innerText
+  // fallback is necessary.
+  content = 'textContent' in hiddenPre ?
+   hiddenPre.textContent : hiddenPre.innerText;
+ }
+ return spaceBefore + content + spaceAfter;
 }
 
 /**
@@ -349,11 +416,16 @@ function decodeEntities(value) {
 * resulting string can be safely inserted into attribute or
 * element text.
 * @param value
- * @returns escaped text
+ * @returns {string} escaped text
 */
 function encodeEntities(value) {
  return value.
   replace(/&/g, '&amp;').
+  replace(SURROGATE_PAIR_REGEXP, function (value) {
+   var hi = value.charCodeAt(0);
+   var low = value.charCodeAt(1);
+   return '&#' + (((hi - 0xD800) * 0x400) + (low - 0xDC00) + 0x10000) + ';';
+  }).
   replace(NON_ALPHANUMERIC_REGEXP, function(value){
    return '&#' + value.charCodeAt(0) + ';';
   }).
@@ -371,7 +443,7 @@ function encodeEntities(value) {
 *   comment: function(text) {}
 * }
 */
-function htmlSanitizeWriter(buf){
+function htmlSanitizeWriter(buf, uriValidator){
  var ignore = false;
  var out = angular.bind(buf, buf.push);
  return {
@@ -380,12 +452,14 @@ function htmlSanitizeWriter(buf){
    if (!ignore && specialElements[tag]) {
     ignore = tag;
    }
-   if (!ignore && validElements[tag] == true) {
+   if (!ignore && validElements[tag] === true) {
     out('<');
     out(tag);
     angular.forEach(attrs, function(value, key){
      var lkey=angular.lowercase(key);
-     if (validAttrs[lkey]==true && (uriAttrs[lkey]!==true || value.match(URI_REGEXP))) {
+     var isImage = (tag === 'img' && lkey === 'src') || (lkey === 'background');
+     if (validAttrs[lkey] === true &&
+      (uriAttrs[lkey] !== true || uriValidator(value, isImage))) {
       out(' ');
       out(key);
       out('="');
@@ -398,7 +472,7 @@ function htmlSanitizeWriter(buf){
   },
   end: function(tag){
     tag = angular.lowercase(tag);
-    if (!ignore && validElements[tag] == true) {
+    if (!ignore && validElements[tag] === true) {
      out('</');
      out(tag);
      out('>');
@@ -417,60 +491,44 @@ function htmlSanitizeWriter(buf){
 
 
 // define ngSanitize module and register $sanitize service
-angular.module('ngSanitize', []).value('$sanitize', $sanitize);
+angular.module('ngSanitize', []).provider('$sanitize', $SanitizeProvider);
 
-/**
- * @ngdoc directive
- * @name ngSanitize.directive:ngBindHtml
- *
- * @description
- * Creates a binding that will sanitize the result of evaluating the `expression` with the
- * {@link ngSanitize.$sanitize $sanitize} service and innerHTML the result into the current element.
- *
- * See {@link ngSanitize.$sanitize $sanitize} docs for examples.
- *
- * @element ANY
- * @param {expression} ngBindHtml {@link guide/expression Expression} to evaluate.
- */
-angular.module('ngSanitize').directive('ngBindHtml', ['$sanitize', function($sanitize) {
- return function(scope, element, attr) {
-  element.addClass('ng-binding').data('$binding', attr.ngBindHtml);
-  scope.$watch(attr.ngBindHtml, function ngBindHtmlWatchAction(value) {
-   value = $sanitize(value);
-   element.html(value || '');
-  });
- };
-}]);
+/* global sanitizeText: false */
 
 /**
 * @ngdoc filter
- * @name ngSanitize.filter:linky
- * @function
+ * @name linky
+ * @kind function
 *
 * @description
- *  Finds links in text input and turns them into html links. Supports http/https/ftp/mailto and
- *  plain email address links.
+ * Finds links in text input and turns them into html links. Supports http/https/ftp/mailto and
+ * plain email address links.
+ *
+ * Requires the {@link ngSanitize `ngSanitize`} module to be installed.
 *
 * @param {string} text Input text.
+ * @param {string} target Window (_blank|_self|_parent|_top) or named frame to open links in.
 * @returns {string} Html-linkified text.
 *
 * @usage
  <span ng-bind-html="linky_expression | linky"></span>
 *
 * @example
-  <doc:example module="ngSanitize">
-   <doc:source>
+  <example module="linkyExample" deps="angular-sanitize.js">
+   <file name="index.html">
    <script>
-     function Ctrl($scope) {
-      $scope.snippet =
-       'Pretty text with some links:\n'+
-       'http://angularjs.org/,\n'+
-       'mailto:us@somewhere.org,\n'+
-       'another@somewhere.org,\n'+
-       'and one more: ftp://127.0.0.1/.';
-     }
+     angular.module('linkyExample', ['ngSanitize'])
+      .controller('ExampleController', ['$scope', function($scope) {
+       $scope.snippet =
+        'Pretty text with some links:\n'+
+        'http://angularjs.org/,\n'+
+        'mailto:us@somewhere.org,\n'+
+        'another@somewhere.org,\n'+
+        'and one more: ftp://127.0.0.1/.';
+       $scope.snippetWithTarget = 'http://angularjs.org/';
+      }]);
    </script>
-    <div ng-controller="Ctrl">
+    <div ng-controller="ExampleController">
    Snippet: <textarea ng-model="snippet" cols="60" rows="3"></textarea>
    <table>
     <tr>
@@ -487,52 +545,66 @@ angular.module('ngSanitize').directive('ngBindHtml', ['$sanitize', function($san
       <div ng-bind-html="snippet | linky"></div>
      </td>
     </tr>
+     <tr id="linky-target">
+     <td>linky target</td>
+     <td>
+      <pre>&lt;div ng-bind-html="snippetWithTarget | linky:'_blank'"&gt;<br>&lt;/div&gt;</pre>
+     </td>
+     <td>
+      <div ng-bind-html="snippetWithTarget | linky:'_blank'"></div>
+     </td>
+     </tr>
     <tr id="escaped-html">
      <td>no filter</td>
      <td><pre>&lt;div ng-bind="snippet"&gt;<br>&lt;/div&gt;</pre></td>
      <td><div ng-bind="snippet"></div></td>
     </tr>
    </table>
-   </doc:source>
-   <doc:scenario>
+   </file>
+   <file name="protractor.js" type="protractor">
    it('should linkify the snippet with urls', function() {
-     expect(using('#linky-filter').binding('snippet | linky')).
-      toBe('Pretty text with some links:&#10;' +
-        '<a href="http://angularjs.org/">http://angularjs.org/</a>,&#10;' +
-        '<a href="mailto:us@somewhere.org">us@somewhere.org</a>,&#10;' +
-        '<a href="mailto:another@somewhere.org">another@somewhere.org</a>,&#10;' +
-        'and one more: <a href="ftp://127.0.0.1/">ftp://127.0.0.1/</a>.');
+     expect(element(by.id('linky-filter')).element(by.binding('snippet | linky')).getText()).
+       toBe('Pretty text with some links: http://angularjs.org/, us@somewhere.org, ' +
+         'another@somewhere.org, and one more: ftp://127.0.0.1/.');
+     expect(element.all(by.css('#linky-filter a')).count()).toEqual(4);
    });
 
-    it ('should not linkify snippet without the linky filter', function() {
-     expect(using('#escaped-html').binding('snippet')).
-      toBe("Pretty text with some links:\n" +
-        "http://angularjs.org/,\n" +
-        "mailto:us@somewhere.org,\n" +
-        "another@somewhere.org,\n" +
-        "and one more: ftp://127.0.0.1/.");
+    it('should not linkify snippet without the linky filter', function() {
+     expect(element(by.id('escaped-html')).element(by.binding('snippet')).getText()).
+       toBe('Pretty text with some links: http://angularjs.org/, mailto:us@somewhere.org, ' +
+         'another@somewhere.org, and one more: ftp://127.0.0.1/.');
+     expect(element.all(by.css('#escaped-html a')).count()).toEqual(0);
    });
 
    it('should update', function() {
-     input('snippet').enter('new http://link.');
-     expect(using('#linky-filter').binding('snippet | linky')).
-      toBe('new <a href="http://link">http://link</a>.');
-     expect(using('#escaped-html').binding('snippet')).toBe('new http://link.');
+     element(by.model('snippet')).clear();
+     element(by.model('snippet')).sendKeys('new http://link.');
+     expect(element(by.id('linky-filter')).element(by.binding('snippet | linky')).getText()).
+       toBe('new http://link.');
+     expect(element.all(by.css('#linky-filter a')).count()).toEqual(1);
+     expect(element(by.id('escaped-html')).element(by.binding('snippet')).getText())
+       .toBe('new http://link.');
+    });
+
+    it('should work with the target property', function() {
+    expect(element(by.id('linky-target')).
+      element(by.binding("snippetWithTarget | linky:'_blank'")).getText()).
+      toBe('http://angularjs.org/');
+    expect(element(by.css('#linky-target a')).getAttribute('target')).toEqual('_blank');
    });
-   </doc:scenario>
-  </doc:example>
+   </file>
+  </example>
 */
-angular.module('ngSanitize').filter('linky', function() {
- var LINKY_URL_REGEXP = /((ftp|https?):\/\/|(mailto:)?[A-Za-z0-9._%+-]+@)\S*[^\s\.\;\,\(\)\{\}\<\>]/,
+angular.module('ngSanitize').filter('linky', ['$sanitize', function($sanitize) {
+ var LINKY_URL_REGEXP =
+    /((ftp|https?):\/\/|(mailto:)?[A-Za-z0-9._%+-]+@)\S*[^\s.;,(){}<>"]/,
    MAILTO_REGEXP = /^mailto:/;
 
- return function(text) {
+ return function(text, target) {
   if (!text) return text;
   var match;
   var raw = text;
   var html = [];
-  // TODO(vojta): use $sanitize instead
-  var writer = htmlSanitizeWriter(html);
   var url;
   var i;
   while ((match = raw.match(LINKY_URL_REGEXP))) {
@@ -541,16 +613,35 @@ angular.module('ngSanitize').filter('linky', function() {
    // if we did not match ftp/http/mailto then assume mailto
    if (match[2] == match[3]) url = 'mailto:' + url;
    i = match.index;
-   writer.chars(raw.substr(0, i));
-   writer.start('a', {href:url});
-   writer.chars(match[0].replace(MAILTO_REGEXP, ''));
-   writer.end('a');
+   addText(raw.substr(0, i));
+   addLink(url, match[0].replace(MAILTO_REGEXP, ''));
    raw = raw.substring(i + match[0].length);
   }
-  writer.chars(raw);
-  return html.join('');
+  addText(raw);
+  return $sanitize(html.join(''));
+
+  function addText(text) {
+   if (!text) {
+    return;
+   }
+   html.push(sanitizeText(text));
+  }
+
+  function addLink(url, text) {
+   html.push('<a ');
+   if (angular.isDefined(target)) {
+    html.push('target="');
+    html.push(target);
+    html.push('" ');
+   }
+   html.push('href="');
+   html.push(url);
+   html.push('">');
+   addText(text);
+   html.push('</a>');
+  }
  };
-});
+}]);
 
 
 })(window, window.angular);

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/struts/blob/810711cc/archetypes/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-sanitize.min.js
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/archetypes/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-sanitize.min.js b/archetypes/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-sanitize.min.js
index 6f8dcf1..e10308b 100644
--- a/archetypes/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-sanitize.min.js
+++ b/archetypes/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-sanitize.min.js
@@ -1,13 +1,15 @@
 /*
- AngularJS v1.0.8
- (c) 2010-2012 Google, Inc. http://angularjs.org
+ AngularJS v1.2.23
+ (c) 2010-2014 Google, Inc. http://angularjs.org
 License: MIT
 */
-(function(I,g){'use strict';function i(a){var d={},a=a.split(","),b;for(b=0;b<a.length;b++)d[a[b]]=!0;return d}function z(a,d){function b(a,b,c,h){b=g.lowercase(b);if(m[b])for(;f.last()&&n[f.last()];)e("",f.last());o[b]&&f.last()==b&&e("",b);(h=p[b]||!!h)||f.push(b);var j={};c.replace(A,function(a,b,d,e,c){j[b]=k(d||e||c||"")});d.start&&d.start(b,j,h)}function e(a,b){var e=0,c;if(b=g.lowercase(b))for(e=f.length-1;e>=0;e--)if(f[e]==b)break;if(e>=0){for(c=f.length-1;c>=e;c--)d.end&&d.end(f[c]);f.length=
-e}}var c,h,f=[],j=a;for(f.last=function(){return f[f.length-1]};a;){h=!0;if(!f.last()||!q[f.last()]){if(a.indexOf("<\!--")===0)c=a.indexOf("--\>"),c>=0&&(d.comment&&d.comment(a.substring(4,c)),a=a.substring(c+3),h=!1);else if(B.test(a)){if(c=a.match(r))a=a.substring(c[0].length),c[0].replace(r,e),h=!1}else if(C.test(a)&&(c=a.match(s)))a=a.substring(c[0].length),c[0].replace(s,b),h=!1;h&&(c=a.indexOf("<"),h=c<0?a:a.substring(0,c),a=c<0?"":a.substring(c),d.chars&&d.chars(k(h)))}else a=a.replace(RegExp("(.*)<\\s*\\/\\s*"+
-f.last()+"[^>]*>","i"),function(b,a){a=a.replace(D,"$1").replace(E,"$1");d.chars&&d.chars(k(a));return""}),e("",f.last());if(a==j)throw"Parse Error: "+a;j=a}e()}function k(a){l.innerHTML=a.replace(/</g,"&lt;");return l.innerText||l.textContent||""}function t(a){return a.replace(/&/g,"&amp;").replace(F,function(a){return"&#"+a.charCodeAt(0)+";"}).replace(/</g,"&lt;").replace(/>/g,"&gt;")}function u(a){var d=!1,b=g.bind(a,a.push);return{start:function(a,c,h){a=g.lowercase(a);!d&&q[a]&&(d=a);!d&&v[a]==
-!0&&(b("<"),b(a),g.forEach(c,function(a,c){var e=g.lowercase(c);if(G[e]==!0&&(w[e]!==!0||a.match(H)))b(" "),b(c),b('="'),b(t(a)),b('"')}),b(h?"/>":">"))},end:function(a){a=g.lowercase(a);!d&&v[a]==!0&&(b("</"),b(a),b(">"));a==d&&(d=!1)},chars:function(a){d||b(t(a))}}}var s=/^<\s*([\w:-]+)((?:\s+[\w:-]+(?:\s*=\s*(?:(?:"[^"]*")|(?:'[^']*')|[^>\s]+))?)*)\s*(\/?)\s*>/,r=/^<\s*\/\s*([\w:-]+)[^>]*>/,A=/([\w:-]+)(?:\s*=\s*(?:(?:"((?:[^"])*)")|(?:'((?:[^'])*)')|([^>\s]+)))?/g,C=/^</,B=/^<\s*\//,D=/<\!--(.*?)--\>/g,
-E=/<!\[CDATA\[(.*?)]]\>/g,H=/^((ftp|https?):\/\/|mailto:|#)/i,F=/([^\#-~| |!])/g,p=i("area,br,col,hr,img,wbr"),x=i("colgroup,dd,dt,li,p,tbody,td,tfoot,th,thead,tr"),y=i("rp,rt"),o=g.extend({},y,x),m=g.extend({},x,i("address,article,aside,blockquote,caption,center,del,dir,div,dl,figure,figcaption,footer,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,hr,ins,map,menu,nav,ol,pre,script,section,table,ul")),n=g.extend({},y,i("a,abbr,acronym,b,bdi,bdo,big,br,cite,code,del,dfn,em,font,i,img,ins,kbd,label,map,mark,q,ruby,rp,rt,s,samp,small,span,strike,strong,sub,sup,time,tt,u,var")),
-q=i("script,style"),v=g.extend({},p,m,n,o),w=i("background,cite,href,longdesc,src,usemap"),G=g.extend({},w,i("abbr,align,alt,axis,bgcolor,border,cellpadding,cellspacing,class,clear,color,cols,colspan,compact,coords,dir,face,headers,height,hreflang,hspace,ismap,lang,language,nohref,nowrap,rel,rev,rows,rowspan,rules,scope,scrolling,shape,span,start,summary,target,title,type,valign,value,vspace,width")),l=document.createElement("pre");g.module("ngSanitize",[]).value("$sanitize",function(a){var d=[];
-z(a,u(d));return d.join("")});g.module("ngSanitize").directive("ngBindHtml",["$sanitize",function(a){return function(d,b,e){b.addClass("ng-binding").data("$binding",e.ngBindHtml);d.$watch(e.ngBindHtml,function(c){c=a(c);b.html(c||"")})}}]);g.module("ngSanitize").filter("linky",function(){var a=/((ftp|https?):\/\/|(mailto:)?[A-Za-z0-9._%+-]+@)\S*[^\s\.\;\,\(\)\{\}\<\>]/,d=/^mailto:/;return function(b){if(!b)return b;for(var e=b,c=[],h=u(c),f,g;b=e.match(a);)f=b[0],b[2]==b[3]&&(f="mailto:"+f),g=b.index,
-h.chars(e.substr(0,g)),h.start("a",{href:f}),h.chars(b[0].replace(d,"")),h.end("a"),e=e.substring(g+b[0].length);h.chars(e);return c.join("")}})})(window,window.angular);
+(function(q,g,r){'use strict';function F(a){var d=[];t(d,g.noop).chars(a);return d.join("")}function m(a){var d={};a=a.split(",");var c;for(c=0;c<a.length;c++)d[a[c]]=!0;return d}function G(a,d){function c(a,b,c,h){b=g.lowercase(b);if(u[b])for(;f.last()&&v[f.last()];)e("",f.last());w[b]&&f.last()==b&&e("",b);(h=x[b]||!!h)||f.push(b);var n={};c.replace(H,function(a,b,d,c,e){n[b]=s(d||c||e||"")});d.start&&d.start(b,n,h)}function e(a,b){var c=0,e;if(b=g.lowercase(b))for(c=f.length-1;0<=c&&f[c]!=b;c--);
+if(0<=c){for(e=f.length-1;e>=c;e--)d.end&&d.end(f[e]);f.length=c}}"string"!==typeof a&&(a=null===a||"undefined"===typeof a?"":""+a);var b,l,f=[],n=a,h;for(f.last=function(){return f[f.length-1]};a;){h="";l=!0;if(f.last()&&y[f.last()])a=a.replace(RegExp("(.*)<\\s*\\/\\s*"+f.last()+"[^>]*>","i"),function(a,b){b=b.replace(I,"$1").replace(J,"$1");d.chars&&d.chars(s(b));return""}),e("",f.last());else{if(0===a.indexOf("\x3c!--"))b=a.indexOf("--",4),0<=b&&a.lastIndexOf("--\x3e",b)===b&&(d.comment&&d.comment(a.substring(4,
+b)),a=a.substring(b+3),l=!1);else if(z.test(a)){if(b=a.match(z))a=a.replace(b[0],""),l=!1}else if(K.test(a)){if(b=a.match(A))a=a.substring(b[0].length),b[0].replace(A,e),l=!1}else L.test(a)&&((b=a.match(B))?(b[4]&&(a=a.substring(b[0].length),b[0].replace(B,c)),l=!1):(h+="<",a=a.substring(1)));l&&(b=a.indexOf("<"),h+=0>b?a:a.substring(0,b),a=0>b?"":a.substring(b),d.chars&&d.chars(s(h)))}if(a==n)throw M("badparse",a);n=a}e()}function s(a){if(!a)return"";var d=N.exec(a);a=d[1];var c=d[3];if(d=d[2])p.innerHTML=
+d.replace(/</g,"&lt;"),d="textContent"in p?p.textContent:p.innerText;return a+d+c}function C(a){return a.replace(/&/g,"&amp;").replace(O,function(a){var c=a.charCodeAt(0);a=a.charCodeAt(1);return"&#"+(1024*(c-55296)+(a-56320)+65536)+";"}).replace(P,function(a){return"&#"+a.charCodeAt(0)+";"}).replace(/</g,"&lt;").replace(/>/g,"&gt;")}function t(a,d){var c=!1,e=g.bind(a,a.push);return{start:function(a,l,f){a=g.lowercase(a);!c&&y[a]&&(c=a);c||!0!==D[a]||(e("<"),e(a),g.forEach(l,function(c,f){var k=
+g.lowercase(f),l="img"===a&&"src"===k||"background"===k;!0!==Q[k]||!0===E[k]&&!d(c,l)||(e(" "),e(f),e('="'),e(C(c)),e('"'))}),e(f?"/>":">"))},end:function(a){a=g.lowercase(a);c||!0!==D[a]||(e("</"),e(a),e(">"));a==c&&(c=!1)},chars:function(a){c||e(C(a))}}}var M=g.$$minErr("$sanitize"),B=/^<((?:[a-zA-Z])[\w:-]*)((?:\s+[\w:-]+(?:\s*=\s*(?:(?:"[^"]*")|(?:'[^']*')|[^>\s]+))?)*)\s*(\/?)\s*(>?)/,A=/^<\/\s*([\w:-]+)[^>]*>/,H=/([\w:-]+)(?:\s*=\s*(?:(?:"((?:[^"])*)")|(?:'((?:[^'])*)')|([^>\s]+)))?/g,L=/^</,
+K=/^<\//,I=/\x3c!--(.*?)--\x3e/g,z=/<!DOCTYPE([^>]*?)>/i,J=/<!\[CDATA\[(.*?)]]\x3e/g,O=/[\uD800-\uDBFF][\uDC00-\uDFFF]/g,P=/([^\#-~| |!])/g,x=m("area,br,col,hr,img,wbr");q=m("colgroup,dd,dt,li,p,tbody,td,tfoot,th,thead,tr");r=m("rp,rt");var w=g.extend({},r,q),u=g.extend({},q,m("address,article,aside,blockquote,caption,center,del,dir,div,dl,figure,figcaption,footer,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,hr,ins,map,menu,nav,ol,pre,script,section,table,ul")),v=g.extend({},r,m("a,abbr,acronym,b,bdi,bdo,big,br,cite,code,del,dfn,em,font,i,img,ins,kbd,label,map,mark,q,ruby,rp,rt,s,samp,small,span,strike,strong,sub,sup,time,tt,u,var")),
+y=m("script,style"),D=g.extend({},x,u,v,w),E=m("background,cite,href,longdesc,src,usemap"),Q=g.extend({},E,m("abbr,align,alt,axis,bgcolor,border,cellpadding,cellspacing,class,clear,color,cols,colspan,compact,coords,dir,face,headers,height,hreflang,hspace,ismap,lang,language,nohref,nowrap,rel,rev,rows,rowspan,rules,scope,scrolling,shape,size,span,start,summary,target,title,type,valign,value,vspace,width")),p=document.createElement("pre"),N=/^(\s*)([\s\S]*?)(\s*)$/;g.module("ngSanitize",[]).provider("$sanitize",
+function(){this.$get=["$$sanitizeUri",function(a){return function(d){var c=[];G(d,t(c,function(c,b){return!/^unsafe/.test(a(c,b))}));return c.join("")}}]});g.module("ngSanitize").filter("linky",["$sanitize",function(a){var d=/((ftp|https?):\/\/|(mailto:)?[A-Za-z0-9._%+-]+@)\S*[^\s.;,(){}<>"]/,c=/^mailto:/;return function(e,b){function l(a){a&&k.push(F(a))}function f(a,c){k.push("<a ");g.isDefined(b)&&(k.push('target="'),k.push(b),k.push('" '));k.push('href="');k.push(a);k.push('">');l(c);k.push("</a>")}
+if(!e)return e;for(var n,h=e,k=[],m,p;n=h.match(d);)m=n[0],n[2]==n[3]&&(m="mailto:"+m),p=n.index,l(h.substr(0,p)),f(m,n[0].replace(c,"")),h=h.substring(p+n[0].length);l(h);return a(k.join(""))}}])})(window,window.angular);
+//# sourceMappingURL=angular-sanitize.min.js.map

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/struts/blob/810711cc/archetypes/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-sanitize.min.js.map
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/archetypes/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-sanitize.min.js.map b/archetypes/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-sanitize.min.js.map
new file mode 100644
index 0000000..2bc3236
--- /dev/null
+++ b/archetypes/struts2-archetype-angularjs/src/main/resources/archetype-resources/src/main/webapp/js/lib/angular/angular-sanitize.min.js.map
@@ -0,0 +1,8 @@
+{
+"version":3,
+"file":"angular-sanitize.min.js",
+"lineCount":14,
+"mappings":"A;;;;;aAKC,SAAQ,CAACA,CAAD,CAASC,CAAT,CAAkBC,CAAlB,CAA6B,CAkJtCC,QAASA,EAAY,CAACC,CAAD,CAAQ,CAC3B,IAAIC,EAAM,EACGC,EAAAC,CAAmBF,CAAnBE,CAAwBN,CAAAO,KAAxBD,CACbH,MAAA,CAAaA,CAAb,CACA,OAAOC,EAAAI,KAAA,CAAS,EAAT,CAJoB,CAoE7BC,QAASA,EAAO,CAACC,CAAD,CAAM,CAAA,IAChBC,EAAM,EAAIC,EAAAA,CAAQF,CAAAG,MAAA,CAAU,GAAV,CAAtB,KAAsCC,CACtC,KAAKA,CAAL,CAAS,CAAT,CAAYA,CAAZ,CAAgBF,CAAAG,OAAhB,CAA8BD,CAAA,EAA9B,CAAmCH,CAAA,CAAIC,CAAA,CAAME,CAAN,CAAJ,CAAA,CAAgB,CAAA,CACnD,OAAOH,EAHa,CAmBtBK,QAASA,EAAU,CAAEC,CAAF,CAAQC,CAAR,CAAkB,CAgGnCC,QAASA,EAAa,CAAEC,CAAF,CAAOC,CAAP,CAAgBC,CAAhB,CAAsBC,CAAtB,CAA8B,CAClDF,CAAA,CAAUrB,CAAAwB,UAAA,CAAkBH,CAAlB,CACV,IAAKI,CAAA,CAAeJ,CAAf,CAAL,CACE,IAAA,CAAQK,CAAAC,KAAA,EAAR,EAAwBC,CAAA,CAAgBF,CAAAC,KAAA,EAAhB,CAAxB,CAAA,CACEE,CAAA,CAAa,EAAb,CAAiBH,CAAAC,KAAA,EAAjB,CAICG,EAAA,CAAwBT,CAAxB,CAAL,EAA0CK,CAAAC,KAAA,EAA1C,EAA0DN,CAA1D,EACEQ,CAAA,CAAa,EAAb,CAAiBR,CAAjB,CAKF,EAFAE,CAEA,CAFQQ,CAAA,CAAcV,CAAd,CAER,EAFmC,CAAC,CAACE,CAErC,GACEG,CAAAM,KAAA,CAAYX,CAAZ,CAEF,
 KAAIY,EAAQ,EAEZX,EAAAY,QAAA,CAAaC,CAAb,CACE,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAQC,CAAR,CAAcC,CAAd,CAAiCC,CAAjC,CAAoDC,CAApD,CAAmE,CAMzEP,CAAA,CAAMI,CAAN,CAAA,CAAcI,CAAA,CALFH,CAKE,EAJTC,CAIS,EAHTC,CAGS,EAFT,EAES,CAN2D,CAD7E,CASItB,EAAAwB,MAAJ,EAAmBxB,CAAAwB,MAAA,CAAerB,CAAf,CAAwBY,CAAxB,CAA+BV,CAA/B,CA5B+B,CA+BpDM,QAASA,EAAW,CAAET,CAAF,CAAOC,CAAP,CAAiB,CAAA,IAC/BsB,EAAM,CADyB,CACtB7B,CAEb,IADAO,CACA,CADUrB,CAAAwB,UAAA,CAAkBH,CAAlB,CACV,CAEE,IAAMsB,CAAN,CAAYjB,CAAAX,OAAZ,CAA2B,CAA3B,CAAqC,CAArC,EAA8B4B,CAA9B,EACOjB,CAAA,CAAOiB,CAAP,CADP,EACuBtB,CADvB,CAAwCsB,CAAA,EAAxC;AAIF,GAAY,CAAZ,EAAKA,CAAL,CAAgB,CAEd,IAAM7B,CAAN,CAAUY,CAAAX,OAAV,CAAyB,CAAzB,CAA4BD,CAA5B,EAAiC6B,CAAjC,CAAsC7B,CAAA,EAAtC,CACMI,CAAA0B,IAAJ,EAAiB1B,CAAA0B,IAAA,CAAalB,CAAA,CAAOZ,CAAP,CAAb,CAGnBY,EAAAX,OAAA,CAAe4B,CAND,CATmB,CA9HjB,QAApB,GAAI,MAAO1B,EAAX,GAEIA,CAFJ,CACe,IAAb,GAAIA,CAAJ,EAAqC,WAArC,GAAqB,MAAOA,EAA5B,CACS,EADT,CAGS,EAHT,CAGcA,CAJhB,CADmC,KAQ/B4B,CAR+B,CAQxB1C,CARwB,CAQVuB,EAAQ,EARE,CAQEC,EAAOV,CART,CAQe6B,CAGlD,KAFApB,
 CAAAC,KAEA,CAFaoB,QAAQ,EAAG,CAAE,MAAOrB,EAAA,CAAOA,CAAAX,OAAP,CAAsB,CAAtB,CAAT,CAExB,CAAQE,CAAR,CAAA,CAAe,CACb6B,CAAA,CAAO,EACP3C,EAAA,CAAQ,CAAA,CAGR,IAAMuB,CAAAC,KAAA,EAAN,EAAuBqB,CAAA,CAAiBtB,CAAAC,KAAA,EAAjB,CAAvB,CA0DEV,CASA,CATOA,CAAAiB,QAAA,CAAiBe,MAAJ,CAAW,kBAAX,CAAgCvB,CAAAC,KAAA,EAAhC,CAA+C,QAA/C,CAAyD,GAAzD,CAAb,CACL,QAAQ,CAACuB,CAAD,CAAMJ,CAAN,CAAW,CACjBA,CAAA,CAAOA,CAAAZ,QAAA,CAAaiB,CAAb,CAA6B,IAA7B,CAAAjB,QAAA,CAA2CkB,CAA3C,CAAyD,IAAzD,CAEHlC,EAAAf,MAAJ,EAAmBe,CAAAf,MAAA,CAAesC,CAAA,CAAeK,CAAf,CAAf,CAEnB,OAAO,EALU,CADd,CASP,CAAAjB,CAAA,CAAa,EAAb,CAAiBH,CAAAC,KAAA,EAAjB,CAnEF,KAAyD,CAGvD,GAA8B,CAA9B,GAAKV,CAAAoC,QAAA,CAAa,SAAb,CAAL,CAEER,CAEA,CAFQ5B,CAAAoC,QAAA,CAAa,IAAb,CAAmB,CAAnB,CAER,CAAc,CAAd,EAAKR,CAAL,EAAmB5B,CAAAqC,YAAA,CAAiB,QAAjB,CAAwBT,CAAxB,CAAnB,GAAsDA,CAAtD,GACM3B,CAAAqC,QAEJ,EAFqBrC,CAAAqC,QAAA,CAAiBtC,CAAAuC,UAAA,CAAgB,CAAhB;AAAmBX,CAAnB,CAAjB,CAErB,CADA5B,CACA,CADOA,CAAAuC,UAAA,CAAgBX,CAAhB,CAAwB,CAAxB,CACP,CAAA1C,CAAA,CAAQ,CAAA,CAHV,CAJF,KAUO,IAAKsD,CAA
 AC,KAAA,CAAoBzC,CAApB,CAAL,CAGL,IAFAmB,CAEA,CAFQnB,CAAAmB,MAAA,CAAYqB,CAAZ,CAER,CACExC,CACA,CADOA,CAAAiB,QAAA,CAAcE,CAAA,CAAM,CAAN,CAAd,CAAwB,EAAxB,CACP,CAAAjC,CAAA,CAAQ,CAAA,CAFV,CAHK,IAQA,IAAKwD,CAAAD,KAAA,CAA4BzC,CAA5B,CAAL,CAGL,IAFAmB,CAEA,CAFQnB,CAAAmB,MAAA,CAAYwB,CAAZ,CAER,CACE3C,CAEA,CAFOA,CAAAuC,UAAA,CAAgBpB,CAAA,CAAM,CAAN,CAAArB,OAAhB,CAEP,CADAqB,CAAA,CAAM,CAAN,CAAAF,QAAA,CAAkB0B,CAAlB,CAAkC/B,CAAlC,CACA,CAAA1B,CAAA,CAAQ,CAAA,CAHV,CAHK,IAUK0D,EAAAH,KAAA,CAAsBzC,CAAtB,CAAL,GAGL,CAFAmB,CAEA,CAFQnB,CAAAmB,MAAA,CAAY0B,CAAZ,CAER,GAEO1B,CAAA,CAAM,CAAN,CAIL,GAHEnB,CACA,CADOA,CAAAuC,UAAA,CAAgBpB,CAAA,CAAM,CAAN,CAAArB,OAAhB,CACP,CAAAqB,CAAA,CAAM,CAAN,CAAAF,QAAA,CAAkB4B,CAAlB,CAAoC3C,CAApC,CAEF,EAAAhB,CAAA,CAAQ,CAAA,CANV,GASE2C,CACA,EADQ,GACR,CAAA7B,CAAA,CAAOA,CAAAuC,UAAA,CAAe,CAAf,CAVT,CAHK,CAiBFrD,EAAL,GACE0C,CAKA,CALQ5B,CAAAoC,QAAA,CAAa,GAAb,CAKR,CAHAP,CAGA,EAHgB,CAAR,CAAAD,CAAA,CAAY5B,CAAZ,CAAmBA,CAAAuC,UAAA,CAAgB,CAAhB,CAAmBX,CAAnB,CAG3B,CAFA5B,CAEA,CAFe,CAAR,CAAA4B,CAAA,CAAY,EA
 AZ,CAAiB5B,CAAAuC,UAAA,CAAgBX,CAAhB,CAExB,CAAI3B,CAAAf,MAAJ,EAAmBe,CAAAf,MAAA,CAAesC,CAAA,CAAeK,CAAf,CAAf,CANrB,CAhDuD,CAsEzD,GAAK7B,CAAL,EAAaU,CAAb,CACE,KAAMoC,EAAA,CAAgB,UAAhB,CAC4C9C,CAD5C,CAAN,CAGFU,CAAA,CAAOV,CA/EM,CAmFfY,CAAA,EA9FmC,CA0JrCY,QAASA,EAAc,CAACuB,CAAD,CAAQ,CAC7B,GAAI,CAACA,CAAL,CAAc,MAAO,EAIrB,KAAIC,EAAQC,CAAAC,KAAA,CAAaH,CAAb,CACRI,EAAAA,CAAcH,CAAA,CAAM,CAAN,CAClB,KAAII,EAAaJ,CAAA,CAAM,CAAN,CAEjB,IADIK,CACJ,CADcL,CAAA,CAAM,CAAN,CACd,CACEM,CAAAC,UAKA;AALoBF,CAAApC,QAAA,CAAgB,IAAhB,CAAqB,MAArB,CAKpB,CAAAoC,CAAA,CAAU,aAAA,EAAiBC,EAAjB,CACRA,CAAAE,YADQ,CACgBF,CAAAG,UAE5B,OAAON,EAAP,CAAqBE,CAArB,CAA+BD,CAlBF,CA4B/BM,QAASA,EAAc,CAACX,CAAD,CAAQ,CAC7B,MAAOA,EAAA9B,QAAA,CACG,IADH,CACS,OADT,CAAAA,QAAA,CAEG0C,CAFH,CAE0B,QAAS,CAACZ,CAAD,CAAQ,CAC9C,IAAIa,EAAKb,CAAAc,WAAA,CAAiB,CAAjB,CACLC,EAAAA,CAAMf,CAAAc,WAAA,CAAiB,CAAjB,CACV,OAAO,IAAP,EAAgC,IAAhC,EAAiBD,CAAjB,CAAsB,KAAtB,GAA0CE,CAA1C,CAAgD,KAAhD,EAA0D,KAA1D,EAAqE,GAHvB,CAF3C,CAAA7C,QAAA,CAOG8C,CAPH,CAO4B,QAAQ,CAAChB,CAAD,CA
 AO,CAC9C,MAAO,IAAP,CAAcA,CAAAc,WAAA,CAAiB,CAAjB,CAAd,CAAoC,GADU,CAP3C,CAAA5C,QAAA,CAUG,IAVH,CAUS,MAVT,CAAAA,QAAA,CAWG,IAXH,CAWS,MAXT,CADsB,CAyB/B7B,QAASA,EAAkB,CAACD,CAAD,CAAM6E,CAAN,CAAmB,CAC5C,IAAIC,EAAS,CAAA,CAAb,CACIC,EAAMnF,CAAAoF,KAAA,CAAahF,CAAb,CAAkBA,CAAA4B,KAAlB,CACV,OAAO,OACEU,QAAQ,CAACtB,CAAD,CAAMa,CAAN,CAAaV,CAAb,CAAmB,CAChCH,CAAA,CAAMpB,CAAAwB,UAAA,CAAkBJ,CAAlB,CACD8D,EAAAA,CAAL,EAAelC,CAAA,CAAgB5B,CAAhB,CAAf,GACE8D,CADF,CACW9D,CADX,CAGK8D,EAAL,EAAsC,CAAA,CAAtC,GAAeG,CAAA,CAAcjE,CAAd,CAAf,GACE+D,CAAA,CAAI,GAAJ,CAcA,CAbAA,CAAA,CAAI/D,CAAJ,CAaA,CAZApB,CAAAsF,QAAA,CAAgBrD,CAAhB,CAAuB,QAAQ,CAAC+B,CAAD,CAAQuB,CAAR,CAAY,CACzC,IAAIC;AAAKxF,CAAAwB,UAAA,CAAkB+D,CAAlB,CAAT,CACIE,EAAmB,KAAnBA,GAAWrE,CAAXqE,EAAqC,KAArCA,GAA4BD,CAA5BC,EAAyD,YAAzDA,GAAgDD,CAC3B,EAAA,CAAzB,GAAIE,CAAA,CAAWF,CAAX,CAAJ,EACsB,CAAA,CADtB,GACGG,CAAA,CAASH,CAAT,CADH,EAC8B,CAAAP,CAAA,CAAajB,CAAb,CAAoByB,CAApB,CAD9B,GAEEN,CAAA,CAAI,GAAJ,CAIA,CAHAA,CAAA,CAAII,CAAJ,CAGA,CAFAJ,CAAA,CAAI,IAAJ,CAEA,CADAA,CAAA,CAAI
 R,CAAA,CAAeX,CAAf,CAAJ,CACA,CAAAmB,CAAA,CAAI,GAAJ,CANF,CAHyC,CAA3C,CAYA,CAAAA,CAAA,CAAI5D,CAAA,CAAQ,IAAR,CAAe,GAAnB,CAfF,CALgC,CAD7B,KAwBAqB,QAAQ,CAACxB,CAAD,CAAK,CACdA,CAAA,CAAMpB,CAAAwB,UAAA,CAAkBJ,CAAlB,CACD8D,EAAL,EAAsC,CAAA,CAAtC,GAAeG,CAAA,CAAcjE,CAAd,CAAf,GACE+D,CAAA,CAAI,IAAJ,CAEA,CADAA,CAAA,CAAI/D,CAAJ,CACA,CAAA+D,CAAA,CAAI,GAAJ,CAHF,CAKI/D,EAAJ,EAAW8D,CAAX,GACEA,CADF,CACW,CAAA,CADX,CAPc,CAxBb,OAmCE/E,QAAQ,CAACA,CAAD,CAAO,CACb+E,CAAL,EACEC,CAAA,CAAIR,CAAA,CAAexE,CAAf,CAAJ,CAFgB,CAnCjB,CAHqC,CAtb9C,IAAI4D,EAAkB/D,CAAA4F,SAAA,CAAiB,WAAjB,CAAtB,CAyJI9B,EACG,wGA1JP,CA2JEF,EAAiB,wBA3JnB,CA4JEzB,EAAc,yEA5JhB,CA6JE0B,EAAmB,IA7JrB;AA8JEF,EAAyB,MA9J3B,CA+JER,EAAiB,qBA/JnB,CAgKEM,EAAiB,qBAhKnB,CAiKEL,EAAe,yBAjKjB,CAkKEwB,EAAwB,iCAlK1B,CAoKEI,EAA0B,gBApK5B,CA6KIjD,EAAetB,CAAA,CAAQ,wBAAR,CAIfoF,EAAAA,CAA8BpF,CAAA,CAAQ,gDAAR,CAC9BqF,EAAAA,CAA+BrF,CAAA,CAAQ,OAAR,CADnC,KAEIqB,EAAyB9B,CAAA+F,OAAA,CAAe,EAAf,CACeD,CADf,CAEeD,CAFf,CAF7B,CAOIpE,EAAgBzB,CAAA+F,OAAA,CAAe,EAAf,CAAmBF,CAAnB,CAAgDp
 F,CAAA,CAAQ,4KAAR,CAAhD,CAPpB,CAYImB,EAAiB5B,CAAA+F,OAAA,CAAe,EAAf,CAAmBD,CAAnB,CAAiDrF,CAAA,CAAQ,2JAAR,CAAjD,CAZrB;AAkBIuC,EAAkBvC,CAAA,CAAQ,cAAR,CAlBtB,CAoBI4E,EAAgBrF,CAAA+F,OAAA,CAAe,EAAf,CACehE,CADf,CAEeN,CAFf,CAGeG,CAHf,CAIeE,CAJf,CApBpB,CA2BI6D,EAAWlF,CAAA,CAAQ,0CAAR,CA3Bf,CA4BIiF,EAAa1F,CAAA+F,OAAA,CAAe,EAAf,CAAmBJ,CAAnB,CAA6BlF,CAAA,CAC1C,ySAD0C,CAA7B,CA5BjB,CAyMI8D,EAAUyB,QAAAC,cAAA,CAAuB,KAAvB,CAzMd,CA0MI/B,EAAU,wBA2GdlE,EAAAkG,OAAA,CAAe,YAAf,CAA6B,EAA7B,CAAAC,SAAA,CAA0C,WAA1C;AAlWAC,QAA0B,EAAG,CAC3B,IAAAC,KAAA,CAAY,CAAC,eAAD,CAAkB,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAgB,CACpD,MAAO,SAAQ,CAACrF,CAAD,CAAO,CACpB,IAAIb,EAAM,EACVY,EAAA,CAAWC,CAAX,CAAiBZ,CAAA,CAAmBD,CAAnB,CAAwB,QAAQ,CAACmG,CAAD,CAAMd,CAAN,CAAe,CAC9D,MAAO,CAAC,SAAA/B,KAAA,CAAe4C,CAAA,CAAcC,CAAd,CAAmBd,CAAnB,CAAf,CADsD,CAA/C,CAAjB,CAGA,OAAOrF,EAAAI,KAAA,CAAS,EAAT,CALa,CAD8B,CAA1C,CADe,CAkW7B,CAwGAR,EAAAkG,OAAA,CAAe,YAAf,CAAAM,OAAA,CAAoC,OAApC,CAA6C,CAAC,WAAD,CAAc,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAY,CAAA,IACzEC,EACE,oEAFuE,CAGzEC,EAAgB,UAEpB,OAAO
 ,SAAQ,CAAC7D,CAAD,CAAO8D,CAAP,CAAe,CAoB5BC,QAASA,EAAO,CAAC/D,CAAD,CAAO,CAChBA,CAAL,EAGA7B,CAAAe,KAAA,CAAU9B,CAAA,CAAa4C,CAAb,CAAV,CAJqB,CAOvBgE,QAASA,EAAO,CAACC,CAAD,CAAMjE,CAAN,CAAY,CAC1B7B,CAAAe,KAAA,CAAU,KAAV,CACIhC,EAAAgH,UAAA,CAAkBJ,CAAlB,CAAJ,GACE3F,CAAAe,KAAA,CAAU,UAAV,CAEA,CADAf,CAAAe,KAAA,CAAU4E,CAAV,CACA,CAAA3F,CAAAe,KAAA,CAAU,IAAV,CAHF,CAKAf,EAAAe,KAAA,CAAU,QAAV,CACAf,EAAAe,KAAA,CAAU+E,CAAV,CACA9F,EAAAe,KAAA,CAAU,IAAV,CACA6E,EAAA,CAAQ/D,CAAR,CACA7B,EAAAe,KAAA,CAAU,MAAV,CAX0B,CA3BA;AAC5B,GAAI,CAACc,CAAL,CAAW,MAAOA,EAMlB,KALA,IAAIV,CAAJ,CACI6E,EAAMnE,CADV,CAEI7B,EAAO,EAFX,CAGI8F,CAHJ,CAIIjG,CACJ,CAAQsB,CAAR,CAAgB6E,CAAA7E,MAAA,CAAUsE,CAAV,CAAhB,CAAA,CAEEK,CAMA,CANM3E,CAAA,CAAM,CAAN,CAMN,CAJIA,CAAA,CAAM,CAAN,CAIJ,EAJgBA,CAAA,CAAM,CAAN,CAIhB,GAJ0B2E,CAI1B,CAJgC,SAIhC,CAJ4CA,CAI5C,EAHAjG,CAGA,CAHIsB,CAAAS,MAGJ,CAFAgE,CAAA,CAAQI,CAAAC,OAAA,CAAW,CAAX,CAAcpG,CAAd,CAAR,CAEA,CADAgG,CAAA,CAAQC,CAAR,CAAa3E,CAAA,CAAM,CAAN,CAAAF,QAAA,CAAiByE,CAAjB,CAAgC,EAAhC,CAAb,CACA,CAAAM,CAAA,CAAMA
 ,CAAAzD,UAAA,CAAc1C,CAAd,CAAkBsB,CAAA,CAAM,CAAN,CAAArB,OAAlB,CAER8F,EAAA,CAAQI,CAAR,CACA,OAAOR,EAAA,CAAUxF,CAAAT,KAAA,CAAU,EAAV,CAAV,CAlBqB,CAL+C,CAAlC,CAA7C,CAhlBsC,CAArC,CAAA,CAioBET,MAjoBF,CAioBUA,MAAAC,QAjoBV;",
+"sources":["angular-sanitize.js"],
+"names":["window","angular","undefined","sanitizeText","chars","buf","htmlSanitizeWriter","writer","noop","join","makeMap","str","obj","items","split","i","length","htmlParser","html","handler","parseStartTag","tag","tagName","rest","unary","lowercase","blockElements","stack","last","inlineElements","parseEndTag","optionalEndTagElements","voidElements","push","attrs","replace","ATTR_REGEXP","match","name","doubleQuotedValue","singleQuotedValue","unquotedValue","decodeEntities","start","pos","end","index","text","stack.last","specialElements","RegExp","all","COMMENT_REGEXP","CDATA_REGEXP","indexOf","lastIndexOf","comment","substring","DOCTYPE_REGEXP","test","BEGING_END_TAGE_REGEXP","END_TAG_REGEXP","BEGIN_TAG_REGEXP","START_TAG_REGEXP","$sanitizeMinErr","value","parts","spaceRe","exec","spaceBefore","spaceAfter","content","hiddenPre","innerHTML","textContent","innerText","encodeEntities","SURROGATE_PAIR_REGEXP","hi","charCodeAt","low","NON_ALPHANUMERIC_REGEXP","uriValidator","ignore"
 ,"out","bind","validElements","forEach","key","lkey","isImage","validAttrs","uriAttrs","$$minErr","optionalEndTagBlockElements","optionalEndTagInlineElements","extend","document","createElement","module","provider","$SanitizeProvider","$get","$$sanitizeUri","uri","filter","$sanitize","LINKY_URL_REGEXP","MAILTO_REGEXP","target","addText","addLink","url","isDefined","raw","substr"]
+}


Mime
View raw message