spark-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From lix...@apache.org
Subject spark git commit: [MINOR] update known_translations
Date Tue, 06 Nov 2018 22:52:06 GMT
Repository: spark
Updated Branches:
  refs/heads/master cee230160 -> a241a150d


[MINOR] update known_translations

## What changes were proposed in this pull request?

update known_translations after running `translate-contributors.py` during 2.4.0 release

## How was this patch tested?

N/A

Closes #22949 from cloud-fan/contributors.

Authored-by: Wenchen Fan <wenchen@databricks.com>
Signed-off-by: gatorsmile <gatorsmile@gmail.com>


Project: http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/spark/repo
Commit: http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/spark/commit/a241a150
Tree: http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/spark/tree/a241a150
Diff: http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/spark/diff/a241a150

Branch: refs/heads/master
Commit: a241a150d52b24ce952efab0830af4c0c9343c1b
Parents: cee2301
Author: Wenchen Fan <wenchen@databricks.com>
Authored: Tue Nov 6 14:52:02 2018 -0800
Committer: gatorsmile <gatorsmile@gmail.com>
Committed: Tue Nov 6 14:52:02 2018 -0800

----------------------------------------------------------------------
 dev/create-release/known_translations | 58 ++++++++++++++++++++++++++++++
 1 file changed, 58 insertions(+)
----------------------------------------------------------------------


http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/spark/blob/a241a150/dev/create-release/known_translations
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/dev/create-release/known_translations b/dev/create-release/known_translations
index 87bf2f2..65c00cc 100644
--- a/dev/create-release/known_translations
+++ b/dev/create-release/known_translations
@@ -203,3 +203,61 @@ shenh062326 - Shen Hong
 aokolnychyi - Anton Okolnychyi
 linbojin - Linbo Jin
 lw-lin - Liwei Lin
+10110346 - Xian Liu
+Achuth17 - Achuth Narayan Rajagopal
+Adamyuanyuan - Adam Wang
+DylanGuedes - Dylan Guedes
+JiahuiJiang - Jiahui Jiang
+KevinZwx - Kevin Zhang
+LantaoJin - Lantao Jin
+Lemonjing - Rann Tao
+LucaCanali - Luca Canali
+XD-DENG - Xiaodong Deng
+aai95 - Aleksei Izmalkin
+akonopko - Alexander Konopko
+ankuriitg - Ankur Gupta
+arucard21 - Riaas Mokiem
+attilapiros - Attila Zsolt Piros
+bravo-zhang - Bravo Zhang
+caneGuy - Kang Zhou
+chaoslawful - Xiaozhe Wang
+cluo512 - Chuan Luo
+codeatri - Neha Patil
+crafty-coder - Carlos Pena
+debugger87 - Chaozhong Yang
+e-dorigatti - Emilio Dorigatti
+eric-maynard - Eric Maynard
+felixalbani - Felix Albani
+fjh100456 - Jinhua Fu
+guoxiaolongzte - Xiaolong Guo
+heary-cao - Xuewen Cao
+huangweizhe123 - Weizhe Huang
+ivoson - Tengfei Huang
+jinxing64 - Jin Xing
+liu-zhaokun - Zhaokun Liu
+liutang123 - Lijia Liu
+maropu - Takeshi Yamamuro
+maryannxue - Maryann Xue
+mcteo - Thomas Dunne
+mn-mikke - Marek Novotny
+myroslavlisniak - Myroslav Lisniak
+npoggi - Nicolas Poggi
+pgandhi999 - Parth Gandhi
+rimolive - Ricardo Martinelli De Oliveira
+sadhen - Darcy Shen
+sandeep-katta - Sandeep Katta
+seancxmao - Chenxiao Mao
+sel - Steve Larkin
+shimamoto - Takako Shimamoto
+shivusondur - Shivakumar Sondur
+skonto - Stavros Kontopoulos
+trystanleftwich - Trystan Leftwich
+ueshin - Takuya Ueshin
+uzmijnlm - Weizhe Huang
+xuanyuanking - Yuanjian Li
+xubo245 - Bo Xu
+xueyumusic - Xue Yu
+yanlin-Lynn - Yanlin Wang
+yucai - Yucai Yu
+zhengruifeng - Ruifeng Zheng
+zuotingbing - Tingbing Zuo


---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: commits-unsubscribe@spark.apache.org
For additional commands, e-mail: commits-help@spark.apache.org


Mime
View raw message