shindig-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From rbaxte...@apache.org
Subject svn commit: r1348075 [5/10] - in /shindig/trunk/java: common/src/main/resources/org/apache/shindig/common/logging/i18n/ gadgets/src/main/resources/org/apache/shindig/gadgets/oauth2/
Date Fri, 08 Jun 2012 13:58:29 GMT
Added: shindig/trunk/java/common/src/main/resources/org/apache/shindig/common/logging/i18n/resource_sl.properties
URL: http://svn.apache.org/viewvc/shindig/trunk/java/common/src/main/resources/org/apache/shindig/common/logging/i18n/resource_sl.properties?rev=1348075&view=auto
==============================================================================
--- shindig/trunk/java/common/src/main/resources/org/apache/shindig/common/logging/i18n/resource_sl.properties (added)
+++ shindig/trunk/java/common/src/main/resources/org/apache/shindig/common/logging/i18n/resource_sl.properties Fri Jun 8 13:58:27 2012
@@ -0,0 +1,180 @@
+# Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
+# or more contributor license agreements. See the NOTICE file
+# distributed with this work for additional information
+# regarding copyright ownership. The ASF licenses this file
+# to you under the Apache License, Version 2.0 (the
+# "License"); you may not use this file except in compliance
+# with the License. You may obtain a copy of the License at
+#
+#  http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+#
+# Unless required by applicable law or agreed to in writing,
+# software distributed under the License is distributed on an
+# "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
+# KIND, either express or implied. See the License for the
+# specific language governing permissions and limitations
+# under the License.
+#
+# NLS_ENCODING=UNICODE
+## G11N SA UI
+# NLS_MESSAGEFORMAT_VAR
+
+
+##AuthenticationServletFilter
+errorParsingSecureToken=Varnostni \u017eeton ali poverilnica ni pravilno oblikovana in je ni mogo\u010de raz\u010dleniti.
+
+##XmlUtil
+errorParsingXML=Napaka pri raz\u010dlenjevanju XML-a. To lahko prezrete.
+errorParsingExternalGeneralEntities=Procesor XML, ki ga uporabljate, bo nalo\u017eil zunanje splo\u0161ne vnose.
+errorParsingExternalParameterEntities=Procesor XML, ki ga uporabljate, bo nalo\u017eil zunanje parametrske vnose.
+errorParsingExternalDTD=Procesor XML, ki ga uporabljate, bo nalo\u017eil definicije tipov dokumentov (DTD).
+errorNotUsingSecureXML=Procesor XML, ki ga uporabljate, ne podpira varnega raz\u010dlenjevanja.
+reuseDocumentBuilders=Graditelji dokumentov se znova uporabljajo.
+notReuseDocBuilders=Graditelji dokumentov se ne uporabljajo znova.
+
+##LruCacheProvider
+LRUCapacity=Najmanj uporabljana (LRU) kapaciteta {0} je konfigurirana za {1}.
+
+##DynamicConfigProperty
+evalExpressionFailed={0} ni mogo\u010de ovrednotiti.
+
+##JsonContainerConfigLoader
+readingContainerConfig=Poteka branje konfiguracije vsebnika {0}.
+loadFromString={0} ni mogo\u010de raz\u010dleniti.
+
+##JsonContainerConfigLoader, FeatureRegistry
+loadResourcesFrom=Poteka nalaganje virov iz {0}.
+
+##JsonContainerConfigLoader, FeatureRegistry
+loadFilesFrom=Poteka nalaganje datotek iz {0}.
+
+##ApiServlet
+apiServletProtocolException=Vrnjena je bila napaka v odgovoru, ker je pri\u0161lo do izjemnega stanja protokola.
+apiServletException=Vrnjena je bila napaka v odgovoru, ker je pri\u0161lo do izjemnega stanja protokola.
+
+##FeatureRegistry
+overridingFeature=Poteka prepisovanje funkcije {0} z definicijo v {1}.
+
+##FeatureResourceLoader
+missingFile=Datoteka {0} je obstajala, zdaj pa manjka.
+unableRetrieveLib=Oddaljene knji\u017enice iz {0} ni mogo\u010de priklicati.
+
+##BasicHttpFetcher
+timeoutException={0} se je za\u010dasno prekinil zaradi naslednjega izjemnega stanja: {1} - {2} - {3} ms.
+exceptionOccurred=Med pridobivanjem {0} je pri\u0161lo do izjemnega stanja: poteklo je {1} ms.
+slowResponse={0} se odziva po\u010dasi. Poteklo je {1} ms.
+
+##HttpResponseMetadataHelper
+errorGettingMD5=Med pridobivanjem izvle\u010dka sporo\u010dila 5 (MD5) je pri\u0161lo do napake. Napaka je bila prezrta.
+errorParsingMD5=Med raz\u010dlenjevanjem niza izvle\u010dka sporo\u010dila 5 (MD5) v formatu UTF-8 je pri\u0161lo do napake.
+
+##OAuthModule
+usingRandomKey=Uporabljen je naklju\u010dni klju\u010d za \u0161ifriranje stanja na strani odjemalca OAuth.
+usingFile=Uporabljena je datoteka {0} za \u0161ifriranje stanja na strani odjemalca OAuth.
+loadKeyFileFrom=Poteka nalaganje klju\u010da za prijavo OAuth iz {0}.
+couldNotLoadKeyFile= Datoteke klju\u010dev {0} ni bilo mogo\u010de nalo\u017eiti.
+couldNotLoadSignedKey=Klju\u010d za prijavo OAuth se ni pravilno nalo\u017eil. Postopek za ustvarjanje klju\u010da: \n 1. Za\u017eenite naslednji ukaz: \n openssl req -newkey rsa:1024 -days 365 -nodes -x509 -keyout testkey.pem \\\n -out testkey.pem -subj ''/CN=mytestkey''\n openssl pkcs8 -in testkey.pem -out oauthkey.pem -topk8 -nocrypt -outform PEM\n\n. 2. Uredite datoteko shindig.properties, tako da dodate te vrstice: \n{0} =<path-to-oauthkey.pem>\n {1} =mykey\n.
+failedToInit=Porabnikov OAuth iz {0} ni bilo mogo\u010de inicializirati.
+
+##OAuthRequest
+oauthFetchFatalError=Ko je OAuth pridobival vsebino, je pri\u0161lo do naslednje usodne napake: \n {0}.
+oauthFetchErrorReprompt=Ko je OAuth pridobival vsebino, je pri\u0161lo do naslednje napake: \n {0}. Uporabniku je znova prikazan poziv za odobritev.
+bogusExpired=Stre\u017enik je vrnil neveljaven potek:\n \ {0}.
+oauthFetchUnexpectedError=Ko je OAuth pridobival vsebino, je pri\u0161lo do naslednje usodne napake: \n {0}.
+unauthenticatedOauth=OAuth ne more pridobiti vsebine, ker overjanje uporabnika ne obstaja. Zgodila se je naslednja napaka: \n {0}.
+invalidOauth=OAuth ne more pridobiti vsebine, ker zahteva ni veljavna. Zgodila se je naslednja napaka: \n {0}.
+
+##CajaCssSanitizer
+failedToParse=Slogovnega lista ni mogo\u010de raz\u010dleniti.
+unableToConvertScript=Vozli\u0161\u010da skripta ni mogo\u010de pretvoriti v oznako OSML (OpenSocial Markup Language).
+
+##PipelineExecutor
+errorPreloading=Med vnaprej\u0161njim nalaganjem se je zgodila nepri\u010dakovana napaka.
+
+##Processor
+renderBlacklistedGadget=Sistem je poskusil upodobiti naslednji pripomo\u010dek s \u010drne liste: {0}.
+
+##CajaResponseRewriter, CajaContentRewriter
+failedToRetrieve={0} ni mogo\u010de priklicati.
+failedToRead={0} ni mogo\u010de prebrati.
+
+##DefaultServiceFetcher
+httpErrorFetching=Napaka HTTP {0} med pridobivanjem storitvenih na\u010dinov iz zaklju\u010dne to\u010dke {1}.
+failedToFetchService=Storitvenih na\u010dinov iz zaklju\u010dne to\u010dke {0} ni bilo mogo\u010de pridobiti. Zgodila se je naslednja napaka: {1}.
+failedToParseService=Storitvenih na\u010dinov iz zaklju\u010dne to\u010dke {0} ni bilo mogo\u010de raz\u010dleniti. Zgodila se je naslednja napaka: {1}.
+
+##Renderer
+FailedToRender=Pripomo\u010dek v {0} ni bil upodobljen. Zgodila se je naslednja napaka: {1}.
+
+##RenderingGadgetRewriter
+unknownFeatures=V naslednjih zunanjih &knji\u017enicah obstaja ena ali ve\u010d neznanih komponent=: {0}.
+unexpectedErrorPreloading=Med vnaprej\u0161njim nalaganjem pripomo\u010dka se je zgodila nepri\u010dakovana napaka.
+
+##SanitizingResponseRewriter
+requestToSanitizeWithoutContent=Zahteva za saniranje je bila izdana brez vrste vsebine za {0}.
+requestToSanitizeUnknownContent=Zahteva za saniranje je bila izdana brez znane vrste vsebine {0} za {1}.
+unableToSanitizeUnknownImg=Vrsta slike {0} ni znana in je ni mogo\u010de sanirati.
+unableToDetectImgType=Pri saniranju vsebine ni mogo\u010de odkriti vrste slike za {0}.
+
+##BasicImageRewriter
+ioErrorRewritingImg=Med vnovi\u010dnim zapisovanjem slike {0} se je zgodila naslednja napaka vhoda/izhoda: {1}.
+unknownErrorRewritingImg=Med vnovi\u010dnim zapisovanjem slike {0} se je zgodila naslednja napaka: {1}.
+failedToReadImg=Slike {0} ni mogo\u010de prebrati in bo presko\u010dena. Zgodila se je naslednja napaka: {1}.
+
+##CssResponseRewriter
+cajaCssParseFailure=Med raz\u010dlenjevanjem CSS-ja Caja se je zgodila naslednja napaka: {0} za {1}.
+
+##ImageAttributeRewriter
+unableToProcessImg=Vira slike {0} ni mogo\u010de obdelati.
+unableToReadResponse=Odgovora za vir slike {0} ni mogo\u010de prebrati.
+unableToFetchImg=Vira slike {0} ni mogo\u010de pridobiti.
+unableToParseImg=Vira slike {0} ni mogo\u010de raz\u010dleniti.
+
+##MutableContent
+exceptionParsingContent=Med raz\u010dlenjevanjem vsebine za pripomo\u010dek je pri\u0161lo do nepri\u010dakovanega izjemnega stanja.
+
+##PipelineDataGadgetRewriter
+failedToParsePreload=Pripomo\u010dka v {0} ni bilo mogo\u010de raz\u010dleniti za vnaprej\u0161nje nalaganje.
+
+##ProxyingVisitor
+uriExceptionParsing=Pri raz\u010dlenjevanju pripomo\u010dka v {0} je pri\u0161lo do izjemnega stanja URI-ja.
+
+##TemplateRewriter
+malformedTemplateLib=Zaradi napa\u010dno oblikovanih knji\u017enic predlog je pri\u0161lo do izjemnih stanj.
+
+##CajaContnetRewriter
+cajoledCacheCreated=Ustvarjen je bil nepravi predpomnilnik.
+retrieveReference=Poteka priklicovanje {0}.
+unableToCajole=Pripomo\u010dka v {0} ni mogo\u010de pretentati.
+
+##ConcatProxyServlet
+concatProxyRequestFailed=Med zahtevanjem veri\u017enega proxyja se je zgodila naslednja napaka: {0}.
+
+##GadgetRenderingServlet
+malformedTtlValue=Neveljavna vrednost TTL (Time To Live - \u010das \u017eivljenja) {0} je bila prezrta.
+
+##HttpRequestHandler
+gadgetCreationError=Med ustvarjanjem gradnika za vnovi\u010dno pisanje je pri\u0161lo do napake. Vnovi\u010dno pisanje odgovora brez gradnika.
+
+##ProxyServlet
+embededImgWrongDomain=Zahteva za vdelavo URL-ja {0} je bila izdana za napa\u010dno domeno {1}.
+
+##DefaultTemplateProcessor
+elFailure=Za pripomo\u010dek v {0} se je zgodila naslednja napaka: {1}.
+
+##UriUtils
+skipIllegalHeader=Glava {0} ni veljavna in bo presko\u010dena. Zgodila se je naslednja napaka: {1}.
+
+##AbstractSpecFactory
+updateSpecFailureUseCacheVersion=Med posodabljanjem {0} se je zgodila napaka. Uporabljena bo predpomnjena razli\u010dica.
+updateSpecFailureApplyNegCache=Med posodabljanjem {0} se je zgodila napaka. Uporabljen je negativni predpomnilnik.
+
+##HashLockedDomainService
+noLockedDomainConfig=Konfiguracija zaklenjene domene za {0} ne obstaja.
+
+##Bootstrap
+startingConnManagerWith=Upravitelj povezav z lastnostmi {0} se zaganja.
+
+##XSDValidator
+resolveResource=Poteka razre\u0161evanje naslednjih virov: {0}, {1}, {2}, {3}.
+failedToValidate=Med preverjanjem {0} se je zgodila napaka.

Propchange: shindig/trunk/java/common/src/main/resources/org/apache/shindig/common/logging/i18n/resource_sl.properties
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = text/plain

Added: shindig/trunk/java/common/src/main/resources/org/apache/shindig/common/logging/i18n/resource_sv.properties
URL: http://svn.apache.org/viewvc/shindig/trunk/java/common/src/main/resources/org/apache/shindig/common/logging/i18n/resource_sv.properties?rev=1348075&view=auto
==============================================================================
--- shindig/trunk/java/common/src/main/resources/org/apache/shindig/common/logging/i18n/resource_sv.properties (added)
+++ shindig/trunk/java/common/src/main/resources/org/apache/shindig/common/logging/i18n/resource_sv.properties Fri Jun 8 13:58:27 2012
@@ -0,0 +1,180 @@
+# Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
+# or more contributor license agreements. See the NOTICE file
+# distributed with this work for additional information
+# regarding copyright ownership. The ASF licenses this file
+# to you under the Apache License, Version 2.0 (the
+# "License"); you may not use this file except in compliance
+# with the License. You may obtain a copy of the License at
+#
+#  http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+#
+# Unless required by applicable law or agreed to in writing,
+# software distributed under the License is distributed on an
+# "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
+# KIND, either express or implied. See the License for the
+# specific language governing permissions and limitations
+# under the License.
+#
+# NLS_ENCODING=UNICODE
+## G11N SA UI
+# NLS_MESSAGEFORMAT_VAR
+
+
+##AuthenticationServletFilter
+errorParsingSecureToken=Det gick inte att tolka s\u00e4kerhetselementet eller anv\u00e4ndarinformationen. S\u00e4kerhetselementet eller anv\u00e4ndarinformationen \u00e4r felformaterat/felformaterad.
+
+##XmlUtil
+errorParsingXML=Det uppstod ett fel n\u00e4r XML-koden skulle tolkas. Du kan ignorera det h\u00e4r.
+errorParsingExternalGeneralEntities=Externa allm\u00e4nna entiteter kommer att l\u00e4sas in med hj\u00e4lp av den XML-bearbetningsfunktion som anv\u00e4nds.
+errorParsingExternalParameterEntities=Externa parameterentiteter kommer att l\u00e4sas in med hj\u00e4lp av den XML-bearbetningsfunktion som anv\u00e4nds.
+errorParsingExternalDTD=DTD:er (Document Type Definition) kommer att l\u00e4sas in med hj\u00e4lp av den XML-bearbetningsfunktion som anv\u00e4nds.
+errorNotUsingSecureXML=Det finns inga funktioner f\u00f6r s\u00e4ker tolkning i den XML-bearbetningsfunktion som anv\u00e4nds.
+reuseDocumentBuilders=Dokumentbyggfunktionerna \u00e5teranv\u00e4nds.
+notReuseDocBuilders=Dokumentbyggfunktionerna \u00e5teranv\u00e4nds inte.
+
+##LruCacheProvider
+LRUCapacity=Den senast anv\u00e4nda kapaciteten, {0}, \u00e4r konfigurerad f\u00f6r {1}.
+
+##DynamicConfigProperty
+evalExpressionFailed=Det gick inte att utv\u00e4rdera {0}.
+
+##JsonContainerConfigLoader
+readingContainerConfig=Beh\u00e5llarkonfigurationen {0} l\u00e4ses.
+loadFromString=Det gick inte att tolka {0}.
+
+##JsonContainerConfigLoader, FeatureRegistry
+loadResourcesFrom=Resurserna fr\u00e5n {0} l\u00e4ses in.
+
+##JsonContainerConfigLoader, FeatureRegistry
+loadFilesFrom=Filerna fr\u00e5n {0} l\u00e4ses in.
+
+##ApiServlet
+apiServletProtocolException=Det uppstod ett protokollundantag. Ett svarsfel returneras.
+apiServletException=Det uppstod ett protokollundantag. Ett svarsfel returneras.
+
+##FeatureRegistry
+overridingFeature=Funktionen {0} med definitionen p\u00e5 {1} \u00e5sidos\u00e4tts.
+
+##FeatureResourceLoader
+missingFile=Filen {0} finns inte l\u00e4ngre.
+unableRetrieveLib=Det gick inte att h\u00e4mta fj\u00e4rrbiblioteket fr\u00e5n {0}.
+
+##BasicHttpFetcher
+timeoutException=Tidsgr\u00e4nsen f\u00f6r {0} \u00f6verskreds p\u00e5 grund av f\u00f6ljande undantag: {1} - {2} - {3} ms.
+exceptionOccurred=F\u00f6ljande undantag uppstod n\u00e4r {0} skulle h\u00e4mtas: anv\u00e4nd tid: {1} ms.
+slowResponse={0} svarar l\u00e5ngsamt. Anv\u00e4nd tid: {1} ms.
+
+##HttpResponseMetadataHelper
+errorGettingMD5=Det uppstod ett fel n\u00e4r MD5-str\u00e4ngen (Message Digest 5) skulle h\u00e4mtas. Felet ignoreras.
+errorParsingMD5=Det uppstod ett fel n\u00e4r MD5-str\u00e4ngen (Message Digest 5) i UTF-8-format skulle tolkas.
+
+##OAuthModule
+usingRandomKey=En slumpm\u00e4ssig nyckel f\u00f6r OAuth-klientl\u00e4geskryptering anv\u00e4nds.
+usingFile=Filen {0} f\u00f6r OAuth-klientl\u00e4geskryptering anv\u00e4nds.
+loadKeyFileFrom=OAuth-signeringsnyckeln fr\u00e5n {0} l\u00e4ses in.
+couldNotLoadKeyFile= Det gick inte att l\u00e4sa in nyckelfilen {0}.
+couldNotLoadSignedKey=Det gick inte att l\u00e4sa in OAuth-signeringsnyckeln p\u00e5 r\u00e4tt s\u00e4tt. S\u00e5 h\u00e4r skapar du en nyckel: \n 1. K\u00f6r f\u00f6ljande kommando: \n openssl req -newkey rsa:1024 -days 365 -nodes -x509 -keyout testnyckel.pem \\\n -out testnyckel.pem -subj ''/CN=mintestnyckel''\n openssl pkcs8 -in testnyckel.pem -out oauthkey.pem -topk8 -nocrypt -outform PEM\n\n. 2. Redigera filen shindig.properties genom att l\u00e4gga till f\u00f6ljande rader: \n{0} =<s\u00f6kv\u00e4g-till-OAuth-nyckeln.pem>\n {1} =minnyckel \n.
+failedToInit=Det gick inte att initiera OAuth-konsumenterna fr\u00e5n {0}.
+
+##OAuthRequest
+oauthFetchFatalError=F\u00f6ljande allvarliga fel uppstod n\u00e4r OAuth-inneh\u00e5ll skulle h\u00e4mtas: \n {0}.
+oauthFetchErrorReprompt=F\u00f6ljande allvarliga fel uppstod n\u00e4r OAuth-inneh\u00e5ll skulle h\u00e4mtas: \n {0}. Ett nytt meddelande om godk\u00e4nnande visas f\u00f6r anv\u00e4ndaren.
+bogusExpired=En ogiltig tidsgr\u00e4ns returnerades fr\u00e5n servern: \n {0}.
+oauthFetchUnexpectedError=F\u00f6ljande allvarliga fel uppstod n\u00e4r OAuth-inneh\u00e5ll skulle h\u00e4mtas: \n {0}.
+unauthenticatedOauth=Det gick inte att h\u00e4mta OAuth-inneh\u00e5ll eftersom anv\u00e4ndarautentiseringen inte finns. F\u00f6ljande fel uppstod: \n {0}.
+invalidOauth=Det gick inte att h\u00e4mta OAuth-inneh\u00e5ll eftersom beg\u00e4ran \u00e4r ogiltig. F\u00f6ljande fel uppstod: \n {0}.
+
+##CajaCssSanitizer
+failedToParse=Det gick inte att tolka formatmallen.
+unableToConvertScript=Det gick inte att konvertera skriptnoden till ett OSML-m\u00e4rkord (OpenSocial Markup Language).
+
+##PipelineExecutor
+errorPreloading=Det uppstod ett ov\u00e4ntat fel vid f\u00f6rinl\u00e4sningen.
+
+##Processor
+renderBlacklistedGadget=Ett f\u00f6rs\u00f6k att \u00e5terge f\u00f6ljande svartlistade gadgetprogram utf\u00f6rdes: {0}.
+
+##CajaResponseRewriter, CajaContentRewriter
+failedToRetrieve=Det gick inte att h\u00e4mta {0}.
+failedToRead=Det gick inte att l\u00e4sa {0}.
+
+##DefaultServiceFetcher
+httpErrorFetching=Det uppstod ett HTTP {0}-fel n\u00e4r tj\u00e4nstemetoderna skulle h\u00e4mtas fr\u00e5n {1}-slutpunkten.
+failedToFetchService=Det gick inte att h\u00e4mta tj\u00e4nstemetoderna fr\u00e5n {0}-slutpunkten. F\u00f6ljande fel uppstod: {1}.
+failedToParseService=Det gick inte att tolka tj\u00e4nstemetoderna fr\u00e5n {0}-slutpunkten. F\u00f6ljande fel uppstod: {1}.
+
+##Renderer
+FailedToRender=Det gick inte att \u00e5terge gadgetprogrammet p\u00e5 {0}. F\u00f6ljande fel uppstod: {1}.
+
+##RenderingGadgetRewriter
+unknownFeatures=En eller flera ok\u00e4nda funktioner finns i f\u00f6ljande externa bibliotek: {0}.
+unexpectedErrorPreloading=Det uppstod ett ov\u00e4ntat fel n\u00e4r gadgetprogrammet skulle f\u00f6rinl\u00e4sas.
+
+##SanitizingResponseRewriter
+requestToSanitizeWithoutContent=En beg\u00e4ran om att rensa utf\u00e4rdades utan n\u00e5gon inneh\u00e5llstyp f\u00f6r {0}.
+requestToSanitizeUnknownContent=En beg\u00e4ran om att rensa utf\u00e4rdades utan n\u00e5gon k\u00e4nd inneh\u00e5llstyp, {0}, f\u00f6r {1}.
+unableToSanitizeUnknownImg=Bildtypen {0} \u00e4r ok\u00e4nd. Det g\u00e5r inte att rensa den.
+unableToDetectImgType=Det gick inte att k\u00e4nna igen bildtypen f\u00f6r {0} vid rensning av inneh\u00e5ll.
+
+##BasicImageRewriter
+ioErrorRewritingImg=F\u00f6ljande I/O-fel uppstod n\u00e4r bilden {0} skulle skrivas: {1}.
+unknownErrorRewritingImg=F\u00f6ljande fel uppstod n\u00e4r bilden {0} skulle skrivas: {1}.
+failedToReadImg=Det gick inte att l\u00e4sa bilden {0}. Bilden hoppas \u00f6ver. F\u00f6ljande fel uppstod: {1}.
+
+##CssResponseRewriter
+cajaCssParseFailure=F\u00f6ljande fel uppstod n\u00e4r Caja-CSS-formatmallen {0} f\u00f6r {1} skulle tolkas.
+
+##ImageAttributeRewriter
+unableToProcessImg=Det gick inte att bearbeta bildresursen {0}.
+unableToReadResponse=Det gick inte att l\u00e4sa svaret f\u00f6r bildresursen {0}.
+unableToFetchImg=Det gick inte att h\u00e4mta bildresursen {0}.
+unableToParseImg=Det gick inte att tolka bildresursen {0}.
+
+##MutableContent
+exceptionParsingContent=Det uppstod ett undantag n\u00e4r inneh\u00e5llet f\u00f6r gadgetprogrammet skulle tolkas.
+
+##PipelineDataGadgetRewriter
+failedToParsePreload=Det gick inte att tolka gadgetprogrammet p\u00e5 {0} f\u00f6r f\u00f6rinl\u00e4sning.
+
+##ProxyingVisitor
+uriExceptionParsing=Det uppstod ett URI-adressundantag (Uniform Resource Identifier) n\u00e4r gadgetprogrammet p\u00e5 {0} skulle tolkas.
+
+##TemplateRewriter
+malformedTemplateLib=Det uppstod undantag p\u00e5 grund av felformaterade mallbibliotek.
+
+##CajaContnetRewriter
+cajoledCacheCreated=En kompilerad cache skapades.
+retrieveReference={0} h\u00e4mtas.
+unableToCajole=Det gick inte att kompilera gadgetprogrammet p\u00e5 {0}.
+
+##ConcatProxyServlet
+concatProxyRequestFailed=F\u00f6ljande fel uppstod n\u00e4r en konkatenerad proxy skulle beg\u00e4ras: {0}.
+
+##GadgetRenderingServlet
+malformedTtlValue=Det ogiltiga TTL-v\u00e4rdet (Time To Live) {0} ignorerades.
+
+##HttpRequestHandler
+gadgetCreationError=Det uppstod ett fel n\u00e4r gadgetprogrammet f\u00f6r omskrivning skulle skapas. Svaret skrivs om utan gadgetprogrammet.
+
+##ProxyServlet
+embededImgWrongDomain=Beg\u00e4ran om att b\u00e4dda in URL-adressen {0} gjordes till fel dom\u00e4n, {1}.
+
+##DefaultTemplateProcessor
+elFailure=F\u00f6ljande EL-fel uppstod f\u00f6r gadgetprogrammet p\u00e5 {0}: {1}.
+
+##UriUtils
+skipIllegalHeader=Huvudet {0} \u00e4r ogiltigt. Huvudet hoppas \u00f6ver. F\u00f6ljande fel uppstod: {1}.
+
+##AbstractSpecFactory
+updateSpecFailureUseCacheVersion=Det uppstod ett fel n\u00e4r {0} skulle uppdateras. En cachad version anv\u00e4nds i st\u00e4llet.
+updateSpecFailureApplyNegCache=Det uppstod ett fel n\u00e4r {0} skulle uppdateras. En negative cache anv\u00e4nds.
+
+##HashLockedDomainService
+noLockedDomainConfig=Det finns ingen l\u00e5st dom\u00e4nkonfiguration f\u00f6r {0}.
+
+##Bootstrap
+startingConnManagerWith=Anslutningshanteraren med {0}-egenskaper startas.
+
+##XSDValidator
+resolveResource=F\u00f6ljande resurser l\u00f6ses ut: {0}, {1}, {2} och {3}.
+failedToValidate=Det uppstod ett fel n\u00e4r {0} skulle valideras.

Propchange: shindig/trunk/java/common/src/main/resources/org/apache/shindig/common/logging/i18n/resource_sv.properties
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = text/plain

Added: shindig/trunk/java/common/src/main/resources/org/apache/shindig/common/logging/i18n/resource_th.properties
URL: http://svn.apache.org/viewvc/shindig/trunk/java/common/src/main/resources/org/apache/shindig/common/logging/i18n/resource_th.properties?rev=1348075&view=auto
==============================================================================
--- shindig/trunk/java/common/src/main/resources/org/apache/shindig/common/logging/i18n/resource_th.properties (added)
+++ shindig/trunk/java/common/src/main/resources/org/apache/shindig/common/logging/i18n/resource_th.properties Fri Jun 8 13:58:27 2012
@@ -0,0 +1,180 @@
+# Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
+# or more contributor license agreements. See the NOTICE file
+# distributed with this work for additional information
+# regarding copyright ownership. The ASF licenses this file
+# to you under the Apache License, Version 2.0 (the
+# "License"); you may not use this file except in compliance
+# with the License. You may obtain a copy of the License at
+#
+#  http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+#
+# Unless required by applicable law or agreed to in writing,
+# software distributed under the License is distributed on an
+# "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
+# KIND, either express or implied. See the License for the
+# specific language governing permissions and limitations
+# under the License.
+#
+# NLS_ENCODING=UNICODE
+## G11N SA UI
+# NLS_MESSAGEFORMAT_VAR
+
+
+##AuthenticationServletFilter
+errorParsingSecureToken=\u0e42\u0e17\u0e40\u0e04\u0e47\u0e19\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e1b\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e20\u0e31\u0e22\u0e2b\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e1c\u0e34\u0e14\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e41\u0e25\u0e30\u0e44\u0e21\u0e48\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e32\u0e23\u0e16\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e04\u0e33\u0e44\u0e14\u0e49
+
+##XmlUtil
+errorParsingXML=\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e1c\u0e34\u0e14\u0e1e\u0e25\u0e32\u0e14\u0e43\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c XML \u0e0b\u0e36\u0e48\u0e07\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e32\u0e23\u0e16\u0e25\u0e30\u0e40\u0e27\u0e49\u0e19\u0e44\u0e14\u0e49
+errorParsingExternalGeneralEntities=\u0e15\u0e31\u0e27\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e27\u0e25\u0e1c\u0e25 XML \u0e17\u0e35\u0e48\u0e16\u0e39\u0e01\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e08\u0e30\u0e42\u0e2b\u0e25\u0e14\u0e40\u0e2d\u0e19\u0e17\u0e34\u0e15\u0e35\u0e17\u0e31\u0e48\u0e27\u0e44\u0e1b\u0e20\u0e32\u0e22\u0e19\u0e2d\u0e01
+errorParsingExternalParameterEntities=\u0e15\u0e31\u0e27\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e27\u0e25\u0e1c\u0e25 XML \u0e17\u0e35\u0e48\u0e16\u0e39\u0e01\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e08\u0e30\u0e42\u0e2b\u0e25\u0e14\u0e40\u0e2d\u0e19\u0e17\u0e34\u0e15\u0e35\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32\u0e21\u0e34\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e20\u0e32\u0e22\u0e19\u0e2d\u0e01
+errorParsingExternalDTD=\u0e15\u0e31\u0e27\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e27\u0e25\u0e1c\u0e25 XML \u0e17\u0e35\u0e48\u0e16\u0e39\u0e01\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e08\u0e30\u0e42\u0e2b\u0e25\u0e14 Document Type Definitions (DTD)
+errorNotUsingSecureXML=\u0e15\u0e31\u0e27\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e27\u0e25\u0e1c\u0e25 XML \u0e17\u0e35\u0e48\u0e16\u0e39\u0e01\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e08\u0e30\u0e44\u0e21\u0e48\u0e44\u0e14\u0e49\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e19\u0e31\u0e1a\u0e2a\u0e19\u0e38\u0e19\u0e43\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e1b\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e20\u0e31\u0e22
+reuseDocumentBuilders=\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e16\u0e39\u0e01\u0e19\u0e33\u0e01\u0e25\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e32\u0e43\u0e0a\u0e49
+notReuseDocBuilders=\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e44\u0e21\u0e48\u0e44\u0e14\u0e49\u0e16\u0e39\u0e01\u0e19\u0e33\u0e01\u0e25\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e32\u0e43\u0e0a\u0e49
+
+##LruCacheProvider
+LRUCapacity=\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e32\u0e23\u0e16\u0e17\u0e35\u0e48\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e40\u0e23\u0e47\u0e27\u0e46 \u0e19\u0e35\u0e49 (LRU) {0} \u0e16\u0e39\u0e01\u0e01\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e14\u0e44\u0e27\u0e49\u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a {1}
+
+##DynamicConfigProperty
+evalExpressionFailed={0} \u0e44\u0e21\u0e48\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e32\u0e23\u0e16\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e44\u0e14\u0e49
+
+##JsonContainerConfigLoader
+readingContainerConfig=\u0e04\u0e2d\u0e19\u0e1f\u0e34\u0e01\u0e39\u0e40\u0e23\u0e0a\u0e31\u0e19\u0e04\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e17\u0e19\u0e40\u0e19\u0e2d\u0e23\u0e4c {0} \u0e01\u0e33\u0e25\u0e31\u0e07\u0e16\u0e39\u0e01\u0e2d\u0e48\u0e32\u0e19
+loadFromString={0} \u0e44\u0e21\u0e48\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e32\u0e23\u0e16\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e04\u0e33\u0e44\u0e14\u0e49
+
+##JsonContainerConfigLoader, FeatureRegistry
+loadResourcesFrom=\u0e23\u0e35\u0e0b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e08\u0e32\u0e01 {0} \u0e01\u0e33\u0e25\u0e31\u0e07\u0e42\u0e2b\u0e25\u0e14
+
+##JsonContainerConfigLoader, FeatureRegistry
+loadFilesFrom=\u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c\u0e08\u0e32\u0e01 {0} \u0e01\u0e33\u0e25\u0e31\u0e07\u0e42\u0e2b\u0e25\u0e14
+
+##ApiServlet
+apiServletProtocolException=\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e1c\u0e34\u0e14\u0e1e\u0e25\u0e32\u0e14\u0e43\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e2d\u0e1a\u0e01\u0e25\u0e31\u0e1a\u0e16\u0e39\u0e01\u0e2a\u0e48\u0e07\u0e04\u0e37\u0e19\u0e40\u0e19\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e08\u0e32\u0e01\u0e40\u0e01\u0e34\u0e14\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e01\u0e40\u0e27\u0e49\u0e19\u0e40\u0e01\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e42\u0e15\u0e04\u0e2d\u0e25
+apiServletException=\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e1c\u0e34\u0e14\u0e1e\u0e25\u0e32\u0e14\u0e43\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e2d\u0e1a\u0e01\u0e25\u0e31\u0e1a\u0e16\u0e39\u0e01\u0e2a\u0e48\u0e07\u0e04\u0e37\u0e19\u0e40\u0e19\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e08\u0e32\u0e01\u0e40\u0e01\u0e34\u0e14\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e01\u0e40\u0e27\u0e49\u0e19\u0e40\u0e01\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e42\u0e15\u0e04\u0e2d\u0e25
+
+##FeatureRegistry
+overridingFeature=\u0e04\u0e38\u0e13\u0e25\u0e31\u0e01\u0e29\u0e13\u0e30 {0} \u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e19\u0e34\u0e22\u0e32\u0e21\u0e17\u0e35\u0e48 {1} \u0e16\u0e39\u0e01\u0e41\u0e17\u0e19\u0e17\u0e31\u0e1a
+
+##FeatureResourceLoader
+missingFile=\u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c {0} \u0e16\u0e39\u0e01\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e21\u0e35\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e41\u0e15\u0e48\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49\u0e2b\u0e32\u0e22\u0e44\u0e1b
+unableRetrieveLib=\u0e44\u0e25\u0e1a\u0e23\u0e32\u0e23\u0e35\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e23\u0e35\u0e42\u0e21\u0e15\u0e08\u0e32\u0e01 {0} \u0e44\u0e21\u0e48\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e32\u0e23\u0e16\u0e14\u0e36\u0e07\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e44\u0e14\u0e49
+
+##BasicHttpFetcher
+timeoutException={0} \u0e2b\u0e21\u0e14\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e07\u0e32\u0e19\u0e40\u0e19\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e08\u0e32\u0e01\u0e40\u0e01\u0e34\u0e14\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e01\u0e40\u0e27\u0e49\u0e19\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e44\u0e1b\u0e19\u0e35\u0e49: {1} - {2} - {3} ms
+exceptionOccurred=\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e01\u0e40\u0e27\u0e49\u0e19\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e44\u0e1b\u0e19\u0e35\u0e49\u0e40\u0e01\u0e34\u0e14\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19\u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e14\u0e36\u0e07 {0}: {1} ms \u0e17\u0e35\u0e48\u0e43\u0e0a\u0e49
+slowResponse={0} \u0e01\u0e33\u0e25\u0e31\u0e07\u0e15\u0e2d\u0e1a\u0e2a\u0e19\u0e2d\u0e07\u0e0a\u0e49\u0e32\u0e25\u0e07 {1} ms \u0e17\u0e35\u0e48\u0e43\u0e0a\u0e49
+
+##HttpResponseMetadataHelper
+errorGettingMD5=\u0e40\u0e01\u0e34\u0e14\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e1c\u0e34\u0e14\u0e1e\u0e25\u0e32\u0e14\u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e44\u0e14\u0e49\u0e23\u0e31\u0e1a Message Digest 5 (MD5) \u0e02\u0e49\u0e2d\u0e1c\u0e34\u0e14\u0e1e\u0e25\u0e32\u0e14\u0e16\u0e39\u0e01\u0e25\u0e30\u0e40\u0e27\u0e49\u0e19
+errorParsingMD5=\u0e40\u0e01\u0e34\u0e14\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e1c\u0e34\u0e14\u0e1e\u0e25\u0e32\u0e14\u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e04\u0e33\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e34\u0e07 Message Digest 5 (MD5) \u0e43\u0e19\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e41\u0e1a\u0e1a UTF-8
+
+##OAuthModule
+usingRandomKey=\u0e04\u0e35\u0e22\u0e4c\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e2a\u0e38\u0e48\u0e21\u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e2b\u0e31\u0e2a\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e30 OAuth \u0e43\u0e19\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e44\u0e04\u0e25\u0e40\u0e2d\u0e47\u0e19\u0e15\u0e4c\u0e16\u0e39\u0e01\u0e19\u0e33\u0e21\u0e32\u0e43\u0e0a\u0e49
+usingFile=\u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c {0} \u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e2b\u0e31\u0e2a\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e30 OAuth \u0e43\u0e19\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e44\u0e04\u0e25\u0e40\u0e2d\u0e47\u0e19\u0e15\u0e4c\u0e16\u0e39\u0e01\u0e19\u0e33\u0e21\u0e32\u0e43\u0e0a\u0e49
+loadKeyFileFrom=\u0e04\u0e35\u0e22\u0e4c\u0e01\u0e32\u0e23\u0e25\u0e07\u0e19\u0e32\u0e21 OAuth \u0e08\u0e32\u0e01 {0} \u0e01\u0e33\u0e25\u0e31\u0e07\u0e42\u0e2b\u0e25\u0e14
+couldNotLoadKeyFile= \u0e04\u0e35\u0e22\u0e4c\u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c {0} \u0e44\u0e21\u0e48\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e32\u0e23\u0e16\u0e42\u0e2b\u0e25\u0e14\u0e44\u0e14\u0e49
+couldNotLoadSignedKey=\u0e04\u0e35\u0e22\u0e4c\u0e01\u0e32\u0e23\u0e25\u0e07\u0e19\u0e32\u0e21 OAuth \u0e44\u0e21\u0e48\u0e44\u0e14\u0e49\u0e42\u0e2b\u0e25\u0e14\u0e44\u0e27\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e16\u0e39\u0e01\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07 \u0e2b\u0e32\u0e01\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e04\u0e35\u0e22\u0e4c: \n 1. \u0e23\u0e31\u0e19\u0e04\u0e33\u0e2a\u0e31\u0e48\u0e07\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e44\u0e1b\u0e19\u0e35\u0e49: \n openssl req -newkey rsa:1024 -days 365 -nodes -x509 -keyout testkey.pem \\\n -out testkey.pem -subj ''/CN=mytestkey''\n openssl pkcs8 -in testkey.pem -out oauthkey.pem -topk8 -nocrypt -outform PEM\n\n. 2. \u0e41\u0e01\u0e49\u0e44\u0e02\u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c shindig.properties \u0e42\u0e14\u0e22\u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e21\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e17\u0e31\u0e14\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e48\u0e32\u0e19\u0e35\u0e49: \n{0} =<path-to-oauthkey.pem>\n {1} =mykey\n.
+failedToInit=\u0e04\u0e2d\u0e19\u0e0b\u0e39\u0e21\u0e40\u0e21\u0e2d\u0e23\u0e4c OAuth \u0e08\u0e32\u0e01 {0} \u0e25\u0e49\u0e21\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e27\u0e43\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e15\u0e23\u0e35\u0e22\u0e21\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e1a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e49\u0e19
+
+##OAuthRequest
+oauthFetchFatalError=\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e1c\u0e34\u0e14\u0e1e\u0e25\u0e32\u0e14\u0e23\u0e38\u0e19\u0e41\u0e23\u0e07\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e44\u0e1b\u0e19\u0e35\u0e49\u0e40\u0e01\u0e34\u0e14\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19\u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d OAuth \u0e01\u0e33\u0e25\u0e31\u0e07\u0e14\u0e36\u0e07\u0e40\u0e19\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e2b\u0e32: \n {0}
+oauthFetchErrorReprompt=\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e1c\u0e34\u0e14\u0e1e\u0e25\u0e32\u0e14\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e44\u0e1b\u0e19\u0e35\u0e49\u0e40\u0e01\u0e34\u0e14\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19\u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d OAuth \u0e01\u0e33\u0e25\u0e31\u0e07\u0e14\u0e36\u0e07\u0e40\u0e19\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e2b\u0e32: \n {0} \u0e1c\u0e39\u0e49\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e44\u0e14\u0e49\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1e\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e15\u0e4c\u0e2d\u0e35\u0e01\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2d\u0e19\u0e38\u0e21\u0e31\u0e15\u0e34
+bogusExpired=\u0e40\u0e0b\u0e34\u0e23\u0e4c\u0e1f\u0e40\u0e27\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e48\u0e07\u0e04\u0e37\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2b\u0e21\u0e14\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38\u0e44\u0e21\u0e48\u0e16\u0e39\u0e01\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07:\n {0}
+oauthFetchUnexpectedError=\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e1c\u0e34\u0e14\u0e1e\u0e25\u0e32\u0e14\u0e23\u0e38\u0e19\u0e41\u0e23\u0e07\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e44\u0e1b\u0e19\u0e35\u0e49\u0e40\u0e01\u0e34\u0e14\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19\u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d OAuth \u0e01\u0e33\u0e25\u0e31\u0e07\u0e14\u0e36\u0e07\u0e40\u0e19\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e2b\u0e32: \n {0}.
+unauthenticatedOauth=OAuth \u0e44\u0e21\u0e48\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e32\u0e23\u0e16\u0e14\u0e36\u0e07\u0e40\u0e19\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e2b\u0e32\u0e44\u0e14\u0e49\u0e40\u0e19\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e08\u0e32\u0e01\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e34\u0e2a\u0e39\u0e08\u0e19\u0e4c\u0e15\u0e31\u0e27\u0e15\u0e19\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48 \u0e40\u0e01\u0e34\u0e14\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e1c\u0e34\u0e14\u0e1e\u0e25\u0e32\u0e14\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e44\u0e1b\u0e19\u0e35\u0e49: \n {0}.
+invalidOauth=OAuth \u0e44\u0e21\u0e48\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e32\u0e23\u0e16\u0e14\u0e36\u0e07\u0e40\u0e19\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e2b\u0e32\u0e44\u0e14\u0e49\u0e40\u0e19\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e08\u0e32\u0e01\u0e04\u0e33\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e44\u0e21\u0e48\u0e16\u0e39\u0e01\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07 \u0e40\u0e01\u0e34\u0e14\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e1c\u0e34\u0e14\u0e1e\u0e25\u0e32\u0e14\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e44\u0e1b\u0e19\u0e35\u0e49: \n {0}.
+
+##CajaCssSanitizer
+failedToParse=\u0e2a\u0e44\u0e15\u0e25\u0e4c\u0e0a\u0e35\u0e15\u0e44\u0e21\u0e48\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e32\u0e23\u0e16\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e04\u0e33\u0e44\u0e14\u0e49
+unableToConvertScript=\u0e42\u0e2b\u0e19\u0e14\u0e2a\u0e04\u0e23\u0e34\u0e1b\u0e15\u0e4c\u0e44\u0e21\u0e48\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e32\u0e23\u0e16\u0e41\u0e1b\u0e25\u0e07\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e41\u0e17\u0e47\u0e01 OpenSocial Markup Language (OSML) \u0e44\u0e14\u0e49
+
+##PipelineExecutor
+errorPreloading=\u0e40\u0e01\u0e34\u0e14\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e1c\u0e34\u0e14\u0e1e\u0e25\u0e32\u0e14\u0e17\u0e35\u0e48\u0e44\u0e21\u0e48\u0e04\u0e32\u0e14\u0e04\u0e34\u0e14\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19\u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e17\u0e33\u0e01\u0e32\u0e23\u0e42\u0e2b\u0e25\u0e14\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19
+
+##Processor
+renderBlacklistedGadget=\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e22\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e2a\u0e14\u0e07\u0e1c\u0e25\u0e41\u0e01\u0e14\u0e40\u0e08\u0e47\u0e15\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e43\u0e19\u0e23\u0e32\u0e22\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e44\u0e21\u0e48\u0e19\u0e48\u0e32\u0e40\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e16\u0e37\u0e2d: {0}.
+
+##CajaResponseRewriter, CajaContentRewriter
+failedToRetrieve={0} \u0e44\u0e21\u0e48\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e32\u0e23\u0e16\u0e14\u0e36\u0e07\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e44\u0e14\u0e49
+failedToRead={0} \u0e44\u0e21\u0e48\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e32\u0e23\u0e16\u0e2d\u0e48\u0e32\u0e19\u0e44\u0e14\u0e49
+
+##DefaultServiceFetcher
+httpErrorFetching=\u0e40\u0e01\u0e34\u0e14\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e1c\u0e34\u0e14\u0e1e\u0e25\u0e32\u0e14\u0e40\u0e01\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e01\u0e31\u0e1a HTTP {0} \u0e02\u0e36\u0e49\u0e19\u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e14\u0e36\u0e07\u0e40\u0e21\u0e18\u0e2d\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e0b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e27\u0e34\u0e2a\u0e08\u0e32\u0e01\u0e08\u0e38\u0e14\u0e1b\u0e25\u0e32\u0e22 {1}
+failedToFetchService=\u0e40\u0e21\u0e18\u0e2d\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e0b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e27\u0e34\u0e2a\u0e08\u0e32\u0e01\u0e08\u0e38\u0e14\u0e1b\u0e25\u0e32\u0e22 {0} \u0e44\u0e21\u0e48\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e32\u0e23\u0e16\u0e14\u0e36\u0e07\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e44\u0e14\u0e49 \u0e40\u0e01\u0e34\u0e14\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e1c\u0e34\u0e14\u0e1e\u0e25\u0e32\u0e14\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e44\u0e1b\u0e19\u0e35\u0e49: {1}.
+failedToParseService=\u0e40\u0e21\u0e18\u0e2d\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e0b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e27\u0e34\u0e2a\u0e08\u0e32\u0e01\u0e08\u0e38\u0e14\u0e1b\u0e25\u0e32\u0e22 {0} \u0e44\u0e21\u0e48\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e32\u0e23\u0e16\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e04\u0e33\u0e44\u0e14\u0e49 \u0e40\u0e01\u0e34\u0e14\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e1c\u0e34\u0e14\u0e1e\u0e25\u0e32\u0e14\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e44\u0e1b\u0e19\u0e35\u0e49: {1}
+
+##Renderer
+FailedToRender=\u0e41\u0e01\u0e14\u0e40\u0e08\u0e47\u0e15\u0e17\u0e35\u0e48 {0} \u0e44\u0e21\u0e48\u0e44\u0e14\u0e49\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e2a\u0e14\u0e07\u0e1c\u0e25 \u0e40\u0e01\u0e34\u0e14\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e1c\u0e34\u0e14\u0e1e\u0e25\u0e32\u0e14\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e44\u0e1b\u0e19\u0e35\u0e49: {1}
+
+##RenderingGadgetRewriter
+unknownFeatures=\u0e04\u0e38\u0e13\u0e25\u0e31\u0e01\u0e29\u0e13\u0e30\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e41\u0e15\u0e48\u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19\u0e44\u0e1b\u0e21\u0e35\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e43\u0e19 extern &libs=: {0}
+unexpectedErrorPreloading=\u0e40\u0e01\u0e34\u0e14\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e1c\u0e34\u0e14\u0e1e\u0e25\u0e32\u0e14\u0e17\u0e35\u0e48\u0e44\u0e21\u0e48\u0e04\u0e32\u0e14\u0e04\u0e34\u0e14\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19\u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e17\u0e33\u0e01\u0e32\u0e23\u0e42\u0e2b\u0e25\u0e14\u0e41\u0e01\u0e14\u0e40\u0e08\u0e47\u0e15\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19
+
+##SanitizingResponseRewriter
+requestToSanitizeWithoutContent=\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e04\u0e33\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e31\u0e19\u0e44\u0e21\u0e48\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e40\u0e01\u0e34\u0e14\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e42\u0e14\u0e22\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35\u0e0a\u0e19\u0e34\u0e14\u0e40\u0e19\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e2b\u0e32\u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a {0}
+requestToSanitizeUnknownContent=\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e04\u0e33\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e31\u0e19\u0e44\u0e21\u0e48\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e40\u0e01\u0e34\u0e14\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e42\u0e14\u0e22\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35\u0e0a\u0e19\u0e34\u0e14\u0e40\u0e19\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e2b\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e23\u0e39\u0e49\u0e08\u0e31\u0e01 {0} \u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a {1}
+unableToSanitizeUnknownImg=\u0e44\u0e21\u0e48\u0e23\u0e39\u0e49\u0e08\u0e31\u0e01\u0e0a\u0e19\u0e34\u0e14\u0e2d\u0e34\u0e21\u0e40\u0e21\u0e08 {0} \u0e41\u0e25\u0e30\u0e44\u0e21\u0e48\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e32\u0e23\u0e16\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e31\u0e19\u0e44\u0e21\u0e48\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e40\u0e01\u0e34\u0e14\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e44\u0e14\u0e49
+unableToDetectImgType=\u0e0a\u0e19\u0e34\u0e14\u0e2d\u0e34\u0e21\u0e40\u0e21\u0e08\u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a {0} \u0e44\u0e21\u0e48\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e32\u0e23\u0e16\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e1e\u0e1a\u0e44\u0e14\u0e49\u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e31\u0e19\u0e44\u0e21\u0e48\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e40\u0e01\u0e34\u0e14\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e19\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e2b\u0e32
+
+##BasicImageRewriter
+ioErrorRewritingImg=\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e1c\u0e34\u0e14\u0e1e\u0e25\u0e32\u0e14\u0e40\u0e01\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e34\u0e19\u0e1e\u0e38\u0e15/\u0e40\u0e2d\u0e32\u0e15\u0e4c\u0e1e\u0e38\u0e15\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e44\u0e1b\u0e19\u0e35\u0e49\u0e40\u0e01\u0e34\u0e14\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19\u0e02\u0e13\u0e30\u0e40\u0e02\u0e35\u0e22\u0e19\u0e2d\u0e34\u0e21\u0e40\u0e21\u0e08 {0} \u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48\u0e2d\u0e35\u0e01\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07 : {1}
+unknownErrorRewritingImg=\u0e40\u0e01\u0e34\u0e14\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e1c\u0e34\u0e14\u0e1e\u0e25\u0e32\u0e14\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e44\u0e1b\u0e19\u0e35\u0e49\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19\u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e40\u0e02\u0e35\u0e22\u0e19\u0e2d\u0e34\u0e21\u0e40\u0e21\u0e08 {0}: {1}
+failedToReadImg=\u0e2d\u0e34\u0e21\u0e40\u0e21\u0e08 {0} \u0e44\u0e21\u0e48\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e32\u0e23\u0e16\u0e2d\u0e48\u0e32\u0e19\u0e44\u0e14\u0e49\u0e41\u0e25\u0e30\u0e16\u0e39\u0e01\u0e02\u0e49\u0e32\u0e21 \u0e40\u0e01\u0e34\u0e14\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e1c\u0e34\u0e14\u0e1e\u0e25\u0e32\u0e14\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e44\u0e1b\u0e19\u0e35\u0e49\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19: {1}
+
+##CssResponseRewriter
+cajaCssParseFailure=\u0e40\u0e01\u0e34\u0e14\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e1c\u0e34\u0e14\u0e1e\u0e25\u0e32\u0e14\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e44\u0e1b\u0e19\u0e35\u0e49\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19\u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e04\u0e33 Caja CSS: {0} \u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a {1}
+
+##ImageAttributeRewriter
+unableToProcessImg=\u0e44\u0e21\u0e48\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e32\u0e23\u0e16\u0e14\u0e33\u0e40\u0e19\u0e34\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e23\u0e35\u0e0b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e34\u0e21\u0e40\u0e21\u0e08 {0} \u0e44\u0e14\u0e49
+unableToReadResponse=\u0e44\u0e21\u0e48\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e32\u0e23\u0e16\u0e2d\u0e48\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e2d\u0e1a\u0e01\u0e25\u0e31\u0e1a\u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e23\u0e35\u0e0b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e34\u0e21\u0e40\u0e21\u0e08 {0} \u0e44\u0e14\u0e49
+unableToFetchImg=\u0e44\u0e21\u0e48\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e32\u0e23\u0e16\u0e14\u0e36\u0e07\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e23\u0e35\u0e0b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e34\u0e21\u0e40\u0e21\u0e08 {0} \u0e44\u0e14\u0e49
+unableToParseImg=\u0e44\u0e21\u0e48\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e32\u0e23\u0e16\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e04\u0e33\u0e23\u0e35\u0e0b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e34\u0e21\u0e40\u0e21\u0e08 {0} \u0e44\u0e14\u0e49
+
+##MutableContent
+exceptionParsingContent=\u0e40\u0e01\u0e34\u0e14\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e01\u0e40\u0e27\u0e49\u0e19\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19\u0e02\u0e13\u0e30\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e04\u0e33\u0e40\u0e19\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e2b\u0e32\u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e41\u0e01\u0e14\u0e40\u0e08\u0e47\u0e15
+
+##PipelineDataGadgetRewriter
+failedToParsePreload=\u0e44\u0e21\u0e48\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e32\u0e23\u0e16\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e04\u0e33\u0e41\u0e01\u0e14\u0e40\u0e08\u0e47\u0e15\u0e17\u0e35\u0e48 {0} \u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e42\u0e2b\u0e25\u0e14\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e44\u0e14\u0e49
+
+##ProxyingVisitor
+uriExceptionParsing=\u0e40\u0e01\u0e34\u0e14\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e01\u0e40\u0e27\u0e49\u0e19\u0e40\u0e01\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e01\u0e31\u0e1a Uniform Resource Identifier (URI) \u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e04\u0e33\u0e41\u0e01\u0e14\u0e40\u0e08\u0e47\u0e15\u0e17\u0e35\u0e48 {0}
+
+##TemplateRewriter
+malformedTemplateLib=\u0e40\u0e01\u0e34\u0e14\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e01\u0e40\u0e27\u0e49\u0e19\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19\u0e40\u0e19\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e08\u0e32\u0e01\u0e44\u0e25\u0e1a\u0e23\u0e32\u0e23\u0e35\u0e40\u0e17\u0e21\u0e40\u0e1e\u0e25\u0e15\u0e1c\u0e34\u0e14\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e41\u0e1a\u0e1a
+
+##CajaContnetRewriter
+cajoledCacheCreated=\u0e41\u0e04\u0e0a\u0e17\u0e35\u0e48\u0e16\u0e39\u0e01\u0e42\u0e19\u0e49\u0e21\u0e19\u0e49\u0e32\u0e27\u0e16\u0e39\u0e01\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19
+retrieveReference={0} \u0e01\u0e33\u0e25\u0e31\u0e07\u0e16\u0e39\u0e01\u0e14\u0e36\u0e07\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25
+unableToCajole=\u0e44\u0e21\u0e48\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e32\u0e23\u0e16\u0e42\u0e19\u0e49\u0e21\u0e19\u0e49\u0e32\u0e27\u0e41\u0e01\u0e14\u0e40\u0e08\u0e47\u0e15\u0e17\u0e35\u0e48 {0} \u0e44\u0e14\u0e49
+
+##ConcatProxyServlet
+concatProxyRequestFailed=\u0e40\u0e01\u0e34\u0e14\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e1c\u0e34\u0e14\u0e1e\u0e25\u0e32\u0e14\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e44\u0e1b\u0e19\u0e35\u0e49\u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e1e\u0e23\u0e47\u0e2d\u0e01\u0e0b\u0e35\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e40\u0e19\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07: {0}
+
+##GadgetRenderingServlet
+malformedTtlValue=\u0e04\u0e48\u0e32 Time To Live (TTL) \u0e17\u0e35\u0e48\u0e44\u0e21\u0e48\u0e16\u0e39\u0e01\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e07 {0} \u0e16\u0e39\u0e01\u0e25\u0e30\u0e40\u0e27\u0e49\u0e19
+
+##HttpRequestHandler
+gadgetCreationError=\u0e40\u0e01\u0e34\u0e14\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e1c\u0e34\u0e14\u0e1e\u0e25\u0e32\u0e14\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e27\u0e48\u0e32\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07 gadget \u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e02\u0e35\u0e22\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e02\u0e35\u0e22\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e2d\u0e1a\u0e01\u0e25\u0e31\u0e1a\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48\u0e42\u0e14\u0e22\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35 gadget
+
+##ProxyServlet
+embededImgWrongDomain=\u0e04\u0e33\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e1d\u0e31\u0e07 {0} URL \u0e16\u0e39\u0e01\u0e17\u0e33\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e1c\u0e34\u0e14\u0e42\u0e14\u0e40\u0e21\u0e19 {1}
+
+##DefaultTemplateProcessor
+elFailure=\u0e40\u0e01\u0e34\u0e14\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e1c\u0e34\u0e14\u0e1e\u0e25\u0e32\u0e14 EL \u0e15\u0e48\u0e2d\u0e44\u0e1b\u0e19\u0e35\u0e49\u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e41\u0e01\u0e14\u0e40\u0e08\u0e47\u0e15\u0e17\u0e35\u0e48 {0}: {1}
+
+##UriUtils
+skipIllegalHeader=\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e2b\u0e31\u0e27 {0} \u0e1c\u0e34\u0e14\u0e01\u0e0e\u0e40\u0e01\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e30\u0e16\u0e39\u0e01\u0e02\u0e49\u0e32\u0e21 \u0e40\u0e01\u0e34\u0e14\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e1c\u0e34\u0e14\u0e1e\u0e25\u0e32\u0e14\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e44\u0e1b\u0e19\u0e35\u0e49: {1}
+
+##AbstractSpecFactory
+updateSpecFailureUseCacheVersion=\u0e40\u0e01\u0e34\u0e14\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e1c\u0e34\u0e14\u0e1e\u0e25\u0e32\u0e14\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19\u0e02\u0e13\u0e30\u0e2d\u0e31\u0e1e\u0e40\u0e14\u0e15 {0} \u0e40\u0e27\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e0a\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e41\u0e04\u0e0a\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e08\u0e30\u0e16\u0e39\u0e01\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e41\u0e17\u0e19
+updateSpecFailureApplyNegCache=\u0e40\u0e01\u0e34\u0e14\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e1c\u0e34\u0e14\u0e1e\u0e25\u0e32\u0e14\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19\u0e02\u0e13\u0e30\u0e2d\u0e31\u0e1e\u0e40\u0e14\u0e15 {0} \u0e41\u0e04\u0e0a\u0e17\u0e35\u0e48\u0e15\u0e34\u0e14\u0e04\u0e48\u0e32\u0e25\u0e1a\u0e01\u0e33\u0e25\u0e31\u0e07\u0e16\u0e39\u0e01\u0e43\u0e0a\u0e49
+
+##HashLockedDomainService
+noLockedDomainConfig=\u0e04\u0e2d\u0e19\u0e1f\u0e34\u0e01\u0e39\u0e40\u0e23\u0e0a\u0e31\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e42\u0e14\u0e40\u0e21\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e25\u0e47\u0e2d\u0e01\u0e44\u0e27\u0e49\u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a {0} \u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48
+
+##Bootstrap
+startingConnManagerWith=\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e04\u0e38\u0e13\u0e2a\u0e21\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34 {0} \u0e01\u0e33\u0e25\u0e31\u0e07\u0e40\u0e23\u0e34\u0e48\u0e21\u0e17\u0e33\u0e07\u0e32\u0e19
+
+##XSDValidator
+resolveResource=\u0e23\u0e35\u0e0b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e44\u0e1b\u0e19\u0e35\u0e49\u0e01\u0e33\u0e25\u0e31\u0e07\u0e16\u0e39\u0e01\u0e41\u0e01\u0e49\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32: {0}, {1}, {2}, {3}
+failedToValidate=\u0e40\u0e01\u0e34\u0e14\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e1c\u0e34\u0e14\u0e1e\u0e25\u0e32\u0e14\u0e02\u0e13\u0e30\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e16\u0e39\u0e01\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07 {0}

Propchange: shindig/trunk/java/common/src/main/resources/org/apache/shindig/common/logging/i18n/resource_th.properties
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = text/plain

Added: shindig/trunk/java/common/src/main/resources/org/apache/shindig/common/logging/i18n/resource_tr.properties
URL: http://svn.apache.org/viewvc/shindig/trunk/java/common/src/main/resources/org/apache/shindig/common/logging/i18n/resource_tr.properties?rev=1348075&view=auto
==============================================================================
--- shindig/trunk/java/common/src/main/resources/org/apache/shindig/common/logging/i18n/resource_tr.properties (added)
+++ shindig/trunk/java/common/src/main/resources/org/apache/shindig/common/logging/i18n/resource_tr.properties Fri Jun 8 13:58:27 2012
@@ -0,0 +1,180 @@
+# Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
+# or more contributor license agreements. See the NOTICE file
+# distributed with this work for additional information
+# regarding copyright ownership. The ASF licenses this file
+# to you under the Apache License, Version 2.0 (the
+# "License"); you may not use this file except in compliance
+# with the License. You may obtain a copy of the License at
+#
+#  http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+#
+# Unless required by applicable law or agreed to in writing,
+# software distributed under the License is distributed on an
+# "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
+# KIND, either express or implied. See the License for the
+# specific language governing permissions and limitations
+# under the License.
+#
+# NLS_ENCODING=UNICODE
+## G11N SA UI
+# NLS_MESSAGEFORMAT_VAR
+
+
+##AuthenticationServletFilter
+errorParsingSecureToken=G\u00fcvenlik belirteci ya da kimlik bilgisi bozuk ve ayr\u0131\u015ft\u0131r\u0131lam\u0131yor.
+
+##XmlUtil
+errorParsingXML=XML ayr\u0131\u015ft\u0131r\u0131l\u0131rken hata olu\u015ftu. Bu hata yoksay\u0131labilir.
+errorParsingExternalGeneralEntities=Kullan\u0131lmakta olan XML i\u015flemcisi d\u0131\u015f genel varl\u0131klar\u0131 y\u00fckleyecek.
+errorParsingExternalParameterEntities=Kullan\u0131lmakta olan XML i\u015flemcisi d\u0131\u015f parametre varl\u0131klar\u0131n\u0131 y\u00fckleyecek.
+errorParsingExternalDTD=Kullan\u0131lmakta olan XML i\u015flemcisi Belge T\u00fcr\u00fc Tan\u0131mlar\u0131'n\u0131 (DTD) y\u00fckleyecek.
+errorNotUsingSecureXML=Kullan\u0131lmakta olan XML i\u015flemcisi g\u00fcvenli ayr\u0131\u015ft\u0131rmay\u0131 desteklemiyor.
+reuseDocumentBuilders=Belge olu\u015fturucular yeniden kullan\u0131l\u0131yor.
+notReuseDocBuilders=Belge olu\u015fturucular yeniden kullan\u0131lm\u0131yor.
+
+##LruCacheProvider
+LRUCapacity=En \u00f6nce kullan\u0131lan (LRU) kapasitesi {0}, {1} i\u00e7in yap\u0131land\u0131r\u0131ld\u0131.
+
+##DynamicConfigProperty
+evalExpressionFailed={0} de\u011ferlendirilemiyor.
+
+##JsonContainerConfigLoader
+readingContainerConfig={0} kapsay\u0131c\u0131 yap\u0131land\u0131rmas\u0131 okunuyor.
+loadFromString={0} ayr\u0131\u015ft\u0131r\u0131lam\u0131yor.
+
+##JsonContainerConfigLoader, FeatureRegistry
+loadResourcesFrom={0} konumundaki kaynaklar y\u00fckleniyor.
+
+##JsonContainerConfigLoader, FeatureRegistry
+loadFilesFrom={0} konumundaki dosyalar y\u00fckleniyor.
+
+##ApiServlet
+apiServletProtocolException=Bir ileti\u015fim kural\u0131 \u00f6zel durumu olu\u015ftu\u011fundan bir yan\u0131t hatas\u0131 d\u00f6nd\u00fcr\u00fcl\u00fcyor.
+apiServletException=Bir ileti\u015fim kural\u0131 \u00f6zel durumu olu\u015ftu\u011fundan bir yan\u0131t hatas\u0131 d\u00f6nd\u00fcr\u00fcl\u00fcyor.
+
+##FeatureRegistry
+overridingFeature={1} olana\u011f\u0131nda tan\u0131m\u0131 bulunan {0} \u00f6zelli\u011fi ge\u00e7ersiz k\u0131l\u0131n\u0131yor.
+
+##FeatureResourceLoader
+missingFile={0} dosyas\u0131 \u00f6nceden vard\u0131, ancak \u015fimdi yok.
+unableRetrieveLib={0} konumundan uzak kitapl\u0131k al\u0131nam\u0131yor.
+
+##BasicHttpFetcher
+timeoutException={0}, \u015fu \u00f6zel durum nedeniyle zamana\u015f\u0131m\u0131na u\u011frad\u0131: {1} - {2} - {3} ms.
+exceptionOccurred={0} getirilirken \u015fu \u00f6zel durum olu\u015ftu: {1} ms ge\u00e7ti.
+slowResponse={0} yava\u015f yan\u0131t veriyor. {1} ms ge\u00e7ti.
+
+##HttpResponseMetadataHelper
+errorGettingMD5=\u0130leti \u00d6zeti 5 (MD5) al\u0131n\u0131rken bir hata olu\u015ftu. Hata yoksay\u0131ld\u0131.
+errorParsingMD5=UTF-8 bi\u00e7imindeki \u0130leti \u00d6zeti 5 (MD5) dizesi ayr\u0131\u015ft\u0131r\u0131l\u0131rken bir hata olu\u015ftu.
+
+##OAuthModule
+usingRandomKey=OAuth istemci taraf\u0131 durum \u015fifrelemesi i\u00e7in rasgele bir anahtar kullan\u0131l\u0131yor.
+usingFile=OAuth istemci taraf\u0131 durum \u015fifrelemesi i\u00e7in {0} dosyas\u0131 kullan\u0131l\u0131yor.
+loadKeyFileFrom={0} OAuth imza anahtar\u0131 y\u00fckleniyor.
+couldNotLoadKeyFile= {0} anahtar dosyas\u0131 y\u00fcklenemedi.
+couldNotLoadSignedKey=OAuth imza anahtar\u0131 do\u011fru bir \u015fekilde y\u00fcklenmedi. Bir anahtar olu\u015fturmak i\u00e7in: \n 1. A\u015fa\u011f\u0131daki komutu \u00e7al\u0131\u015ft\u0131r\u0131n: \n openssl req -newkey rsa:1024 -days 365 -nodes -x509 -keyout testkey.pem \\\n -out testkey.pem -subj ''/CN=mytestkey''\n openssl pkcs8 -in testkey.pem -out oauthkey.pem -topk8 -nocrypt -outform PEM\n\n. 2. A\u015fa\u011f\u0131daki sat\u0131rlar\u0131 ekleyerek shindig.properties dosyas\u0131n\u0131 d\u00fczenleyin: \n{0} =<path-to-oauthkey.pem>\n {1} =mykey\n.
+failedToInit={0} konumundan OAuth t\u00fcketicileri ba\u015flat\u0131lamad\u0131.
+
+##OAuthRequest
+oauthFetchFatalError=OAuth i\u00e7eri\u011fi getirirken a\u015fa\u011f\u0131daki \u00f6nemli hata olu\u015ftu: \n \ {0}.
+oauthFetchErrorReprompt=OAuth i\u00e7eri\u011fi getirirken a\u015fa\u011f\u0131daki hata olu\u015ftu: \n \ {0}. Kullan\u0131c\u0131n\u0131n onay\u0131 yeniden isteniyor.
+bogusExpired=Sunucu ge\u00e7ersiz bir s\u00fcre sonu d\u00f6nd\u00fcrd\u00fc:\n {0}.
+oauthFetchUnexpectedError=OAuth i\u00e7eri\u011fi getirirken a\u015fa\u011f\u0131daki \u00f6nemli hata olu\u015ftu: \n \ {0}.
+unauthenticatedOauth=Kullan\u0131c\u0131 kimlik do\u011frulamas\u0131 var olmad\u0131\u011f\u0131ndan OAuth i\u00e7eri\u011fi getiremiyor. A\u015fa\u011f\u0131daki hata olu\u015ftu: \n {0}.
+invalidOauth=\u0130stek ge\u00e7ersiz oldu\u011fundan OAuth i\u00e7eri\u011fi getiremiyor. A\u015fa\u011f\u0131daki hata olu\u015ftu: \n {0}.
+
+##CajaCssSanitizer
+failedToParse=Stil sayfas\u0131 ayr\u0131\u015ft\u0131r\u0131lam\u0131yor.
+unableToConvertScript=Komut dosyas\u0131 d\u00fc\u011f\u00fcm\u00fc, bir OpenSocial Bi\u00e7imlendirme Dili (OSML) etiketine d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcr\u00fclemiyor.
+
+##PipelineExecutor
+errorPreloading=\u00d6nceden y\u00fckleme s\u0131ras\u0131nda beklenmedik bir hata olu\u015ftu.
+
+##Processor
+renderBlacklistedGadget=Sistem, kara listedeki \u015fu arac\u0131 olu\u015fturmay\u0131 denedi: {0}.
+
+##CajaResponseRewriter, CajaContentRewriter
+failedToRetrieve={0} al\u0131nam\u0131yor.
+failedToRead={0} okunam\u0131yor.
+
+##DefaultServiceFetcher
+httpErrorFetching={1} u\u00e7 noktas\u0131ndan hizmet y\u00f6ntemleri getirilirken bir HTTP {0} hatas\u0131 olu\u015ftu.
+failedToFetchService={0} u\u00e7 noktas\u0131ndaki hizmet y\u00f6ntemleri getirilemedi. \u015eu hata olu\u015ftu: {1}.
+failedToParseService={0} u\u00e7 noktas\u0131ndaki hizmet y\u00f6ntemleri ayr\u0131\u015ft\u0131r\u0131lamad\u0131. \u015eu hata olu\u015ftu: {1}.
+
+##Renderer
+FailedToRender={0} konumundaki ara\u00e7 g\u00f6rsel olarak olu\u015fturulamad\u0131. \u015eu hata olu\u015ftu: {1}.
+
+##RenderingGadgetRewriter
+unknownFeatures=\u015eu extern &libs= \u00f6\u011fesinde bir ya da daha fazla bilinmeyen \u00f6zellik var: {0}.
+unexpectedErrorPreloading=Ara\u00e7 \u00f6nceden y\u00fcklenirken beklenmedik bir hata olu\u015ftu.
+
+##SanitizingResponseRewriter
+requestToSanitizeWithoutContent={0} i\u00e7in bir i\u00e7erik t\u00fcr\u00fc belirtilmeden bir temizleme iste\u011fi yay\u0131nland\u0131.
+requestToSanitizeUnknownContent={1} i\u00e7in bir {0} bilinen i\u00e7erik t\u00fcr\u00fc olmadan temizleme iste\u011fi yay\u0131nland\u0131.
+unableToSanitizeUnknownImg={0} resim t\u00fcr\u00fc bilinmiyor ve temizlenemez.
+unableToDetectImgType=\u0130\u00e7erik temizlenirken {0} i\u00e7in resim t\u00fcr\u00fc alg\u0131lanam\u0131yor.
+
+##BasicImageRewriter
+ioErrorRewritingImg={0} resmi yeniden yaz\u0131l\u0131rken \u015fu giri\u015f/\u00e7\u0131k\u0131\u015f hatas\u0131 olu\u015ftu: {1}.
+unknownErrorRewritingImg={0} resmi yeniden yaz\u0131l\u0131rken \u015fu hata olu\u015ftu: {1}.
+failedToReadImg={0} resmi okunam\u0131yor ve atlan\u0131yor. \u015eu hata olu\u015ftu: {1}.
+
+##CssResponseRewriter
+cajaCssParseFailure=Caja CSS ayr\u0131\u015ft\u0131r\u0131l\u0131rken \u015fu hata olu\u015ftu: {1} i\u00e7in {0}.
+
+##ImageAttributeRewriter
+unableToProcessImg={0} resim kayna\u011f\u0131 i\u015flenemiyor.
+unableToReadResponse={0} resim kayna\u011f\u0131na ili\u015fkin yan\u0131t okunam\u0131yor.
+unableToFetchImg={0} resim kayna\u011f\u0131 getirilemiyor.
+unableToParseImg={0} resim kayna\u011f\u0131 ayr\u0131\u015ft\u0131r\u0131lam\u0131yor.
+
+##MutableContent
+exceptionParsingContent=Araca ili\u015fkin i\u00e7erik ayr\u0131\u015ft\u0131r\u0131l\u0131rken bir \u00f6zel durum olu\u015ftu.
+
+##PipelineDataGadgetRewriter
+failedToParsePreload={0} konumundaki ara\u00e7 \u00f6nceden y\u00fckleme i\u00e7in ayr\u0131\u015ft\u0131r\u0131lamad\u0131.
+
+##ProxyingVisitor
+uriExceptionParsing={0} konumundaki ara\u00e7 ayr\u0131\u015ft\u0131r\u0131l\u0131rken bir Tek Bi\u00e7imli Kaynak Tan\u0131mlay\u0131c\u0131 (URI) \u00f6zel durumu olu\u015ftu.
+
+##TemplateRewriter
+malformedTemplateLib=Bozuk \u015fablon kitapl\u0131klar\u0131 nedeniyle \u00f6zel durumlar olu\u015ftu.
+
+##CajaContnetRewriter
+cajoledCacheCreated=Derlenmi\u015f bir \u00f6nbellek olu\u015fturuldu.
+retrieveReference={0} al\u0131n\u0131yor.
+unableToCajole={0} konumundaki ara\u00e7 derlenemiyor.
+
+##ConcatProxyServlet
+concatProxyRequestFailed=Birle\u015ftirilmi\u015f yetkili sunucu istenirken \u015fu hata olu\u015ftu: {0}.
+
+##GadgetRenderingServlet
+malformedTtlValue=Ge\u00e7ersiz bir Kullan\u0131m S\u00fcresi (TTL) de\u011feri olan {0} yoksay\u0131ld\u0131.
+
+##HttpRequestHandler
+gadgetCreationError=Yeniden yazma i\u00e7in ara\u00e7 olu\u015fturulurken bir hata ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. Yan\u0131t ara\u00e7 olmadan yeniden yaz\u0131l\u0131yor.
+
+##ProxyServlet
+embededImgWrongDomain={0} URL''sini yerle\u015ftirme iste\u011fi yanl\u0131\u015f etki alan\u0131na yap\u0131ld\u0131: {1}.
+
+##DefaultTemplateProcessor
+elFailure={0} konumundaki ara\u00e7la ilgili olarak \u015fu EL hatas\u0131 olu\u015ftu: {1}.
+
+##UriUtils
+skipIllegalHeader={0} \u00fcstbilgisi ge\u00e7ersiz ve atlan\u0131yor. \u015eu hata olu\u015ftu: {1}.
+
+##AbstractSpecFactory
+updateSpecFailureUseCacheVersion={0} g\u00fcncelle\u015ftirilirken bir hata olu\u015ftu. Bunun yerine \u00f6nbelle\u011fe al\u0131nm\u0131\u015f bir s\u00fcr\u00fcm kullan\u0131l\u0131yor.
+updateSpecFailureApplyNegCache={0} g\u00fcncelle\u015ftirilirken bir hata olu\u015ftu. Bir negatif \u00f6nbellek uygulan\u0131yor.
+
+##HashLockedDomainService
+noLockedDomainConfig={0} i\u00e7in kilitli bir etki alan\u0131 yap\u0131land\u0131rmas\u0131 yok.
+
+##Bootstrap
+startingConnManagerWith={0} \u00f6zelliklerine sahip ba\u011flant\u0131 y\u00f6neticisi ba\u015flat\u0131l\u0131yor.
+
+##XSDValidator
+resolveResource=\u015eu kaynaklar \u00e7\u00f6z\u00fcmleniyor: {0}, {1}, {2}, {3}.
+failedToValidate={0} do\u011frulan\u0131rken bir hata olu\u015ftu.

Propchange: shindig/trunk/java/common/src/main/resources/org/apache/shindig/common/logging/i18n/resource_tr.properties
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = text/plain

Added: shindig/trunk/java/common/src/main/resources/org/apache/shindig/common/logging/i18n/resource_zh.properties
URL: http://svn.apache.org/viewvc/shindig/trunk/java/common/src/main/resources/org/apache/shindig/common/logging/i18n/resource_zh.properties?rev=1348075&view=auto
==============================================================================
--- shindig/trunk/java/common/src/main/resources/org/apache/shindig/common/logging/i18n/resource_zh.properties (added)
+++ shindig/trunk/java/common/src/main/resources/org/apache/shindig/common/logging/i18n/resource_zh.properties Fri Jun 8 13:58:27 2012
@@ -0,0 +1,180 @@
+# Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
+# or more contributor license agreements. See the NOTICE file
+# distributed with this work for additional information
+# regarding copyright ownership. The ASF licenses this file
+# to you under the Apache License, Version 2.0 (the
+# "License"); you may not use this file except in compliance
+# with the License. You may obtain a copy of the License at
+#
+#  http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+#
+# Unless required by applicable law or agreed to in writing,
+# software distributed under the License is distributed on an
+# "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
+# KIND, either express or implied. See the License for the
+# specific language governing permissions and limitations
+# under the License.
+#
+# NLS_ENCODING=UNICODE
+## G11N SA UI
+# NLS_MESSAGEFORMAT_VAR
+
+
+##AuthenticationServletFilter
+errorParsingSecureToken=\u5b89\u5168\u6027\u4ee4\u724c\u6216\u51ed\u8bc1\u683c\u5f0f\u9519\u8bef\u6216\u65e0\u6cd5\u89e3\u6790\u3002
+
+##XmlUtil
+errorParsingXML=\u89e3\u6790 XML \u65f6\u53d1\u751f\u9519\u8bef\u3002 \u60a8\u53ef\u4ee5\u5ffd\u7565\u6b64\u9519\u8bef\u3002
+errorParsingExternalGeneralEntities=\u6b63\u5728\u4f7f\u7528\u7684 XML \u5904\u7406\u5668\u5c06\u88c5\u5165\u5916\u90e8\u5e38\u89c4\u5b9e\u4f53\u3002
+errorParsingExternalParameterEntities=\u6b63\u5728\u4f7f\u7528\u7684 XML \u5904\u7406\u5668\u5c06\u88c5\u5165\u5916\u90e8\u53c2\u6570\u5b9e\u4f53\u3002
+errorParsingExternalDTD=\u6b63\u5728\u4f7f\u7528\u7684 XML \u5904\u7406\u5668\u5c06\u88c5\u5165\u6587\u6863\u7c7b\u578b\u5b9a\u4e49 (DTD)\u3002
+errorNotUsingSecureXML=\u6b63\u5728\u4f7f\u7528\u7684 XML \u5904\u7406\u5668\u4e0d\u652f\u6301\u5b89\u5168\u89e3\u6790\u3002
+reuseDocumentBuilders=\u6b63\u5728\u590d\u7528\u6587\u6863\u6784\u5efa\u5668\u3002
+notReuseDocBuilders=\u672a\u5728\u590d\u7528\u6587\u6863\u6784\u5efa\u5668\u3002
+
+##LruCacheProvider
+LRUCapacity=\u4e3a {1} \u914d\u7f6e\u4e86\u6700\u8fd1\u6700\u5c11\u4f7f\u7528 (LRU) \u5bb9\u91cf {0}\u3002
+
+##DynamicConfigProperty
+evalExpressionFailed=\u65e0\u6cd5\u5bf9 {0} \u8fdb\u884c\u6c42\u503c\u3002
+
+##JsonContainerConfigLoader
+readingContainerConfig=\u6b63\u5728\u8bfb\u53d6\u5bb9\u5668\u914d\u7f6e {0}\u3002
+loadFromString=\u65e0\u6cd5\u89e3\u6790 {0}\u3002
+
+##JsonContainerConfigLoader, FeatureRegistry
+loadResourcesFrom=\u6b63\u5728\u88c5\u5165 {0} \u4e2d\u7684\u8d44\u6e90\u3002
+
+##JsonContainerConfigLoader, FeatureRegistry
+loadFilesFrom=\u6b63\u5728\u88c5\u5165 {0} \u4e2d\u7684\u6587\u4ef6\u3002
+
+##ApiServlet
+apiServletProtocolException=\u7531\u4e8e\u53d1\u751f\u534f\u8bae\u5f02\u5e38\uff0c\u6b63\u5728\u8fd4\u56de\u54cd\u5e94\u9519\u8bef\u3002
+apiServletException=\u7531\u4e8e\u53d1\u751f\u534f\u8bae\u5f02\u5e38\uff0c\u6b63\u5728\u8fd4\u56de\u54cd\u5e94\u9519\u8bef\u3002
+
+##FeatureRegistry
+overridingFeature=\u6b63\u5728\u8986\u76d6\u5728 {1} \u5904\u5b9a\u4e49\u7684\u529f\u80fd\u90e8\u4ef6 {0}\u3002
+
+##FeatureResourceLoader
+missingFile=\u6587\u4ef6 {0} \u66fe\u7ecf\u5b58\u5728\uff0c\u4f46\u73b0\u5728\u4e22\u5931\u3002
+unableRetrieveLib=\u65e0\u6cd5\u68c0\u7d22 {0} \u4e2d\u7684\u8fdc\u7a0b\u5e93\u3002
+
+##BasicHttpFetcher
+timeoutException=\u7531\u4e8e\u4ee5\u4e0b\u5f02\u5e38\uff0c{0} \u5df2\u8d85\u65f6\uff1a{1} - {2} - {3} ms\u3002
+exceptionOccurred=\u8bbf\u5b58 {0} \u65f6\u53d1\u751f\u4e86\u4ee5\u4e0b\u5f02\u5e38\uff1a\u8017\u65f6 {1} ms\u3002
+slowResponse={0} \u54cd\u5e94\u7f13\u6162\u3002 \u8017\u65f6 {1} ms\u3002
+
+##HttpResponseMetadataHelper
+errorGettingMD5=\u83b7\u53d6\u6d88\u606f\u6458\u8981 5 (MD5) \u65f6\u53d1\u751f\u9519\u8bef\u3002 \u5df2\u5ffd\u7565\u6b64\u9519\u8bef\u3002
+errorParsingMD5=\u89e3\u6790 UTF-8 \u683c\u5f0f\u7684\u6d88\u606f\u6458\u8981 5 (MD5) \u5b57\u7b26\u4e32\u65f6\u53d1\u751f\u9519\u8bef\u3002
+
+##OAuthModule
+usingRandomKey=\u6b63\u5728\u4f7f\u7528 OAuth \u5ba2\u6237\u673a\u7aef\u72b6\u6001\u52a0\u5bc6\u7684\u968f\u673a\u5bc6\u94a5\u3002
+usingFile=\u6b63\u5728\u4f7f\u7528 OAuth \u5ba2\u6237\u673a\u7aef\u72b6\u6001\u52a0\u5bc6\u7684 {0} \u6587\u4ef6\u3002
+loadKeyFileFrom=\u6b63\u5728\u88c5\u5165 {0} \u4e2d\u7684 OAuth \u7b7e\u540d\u5bc6\u94a5\u3002
+couldNotLoadKeyFile= \u65e0\u6cd5\u88c5\u5165 {0} \u5bc6\u94a5\u6587\u4ef6\u3002
+couldNotLoadSignedKey=\u672a\u6b63\u786e\u88c5\u5165 OAuth \u7b7e\u540d\u5bc6\u94a5\u3002 \u8981\u521b\u5efa\u5bc6\u94a5\uff1a\n 1. \u8fd0\u884c\u4ee5\u4e0b\u547d\u4ee4\uff1a\n openssl req -newkey rsa:1024 -days 365 -nodes -x509 -keyout testkey.pem \\\n -out testkey.pem -subj ''/CN=mytestkey''\n openssl pkcs8 -in testkey.pem -out oauthkey.pem -topk8 -nocrypt -outform PEM\n\n. 2. \u7f16\u8f91 shindig.properties \u6587\u4ef6\u5e76\u6dfb\u52a0\u4e0b\u5217\u5404\u884c\uff1a\n{0} =<path-to-oauthkey.pem>\n {1} =mykey\n.
+failedToInit=\u672a\u80fd\u521d\u59cb\u5316 {0} \u4e2d\u7684 OAuth \u4f7f\u7528\u8005\u3002
+
+##OAuthRequest
+oauthFetchFatalError=OAuth \u8bbf\u5b58\u5185\u5bb9\u65f6\u53d1\u751f\u4ee5\u4e0b\u81f4\u547d\u9519\u8bef\uff1a\n {0}\u3002
+oauthFetchErrorReprompt=OAuth \u8bbf\u5b58\u5185\u5bb9\u65f6\u53d1\u751f\u4ee5\u4e0b\u9519\u8bef\uff1a\n {0}\u3002 \u7cfb\u7edf\u5c06\u91cd\u65b0\u63d0\u793a\u7528\u6237\u8fdb\u884c\u6838\u51c6\u3002
+bogusExpired=\u670d\u52a1\u5668\u8fd4\u56de\u4e86\u65e0\u6548\u7684\u5230\u671f\u65e5\u671f\uff1a\n {0}.
+oauthFetchUnexpectedError=OAuth \u8bbf\u5b58\u5185\u5bb9\u65f6\u53d1\u751f\u4ee5\u4e0b\u81f4\u547d\u9519\u8bef\uff1a\n {0}\u3002
+unauthenticatedOauth=\u7531\u4e8e\u4e0d\u5b58\u5728\u7528\u6237\u8ba4\u8bc1\u4fe1\u606f\uff0c\u56e0\u6b64 OAuth \u65e0\u6cd5\u8bbf\u5b58\u5185\u5bb9\u3002 \u53d1\u751f\u4e86\u4ee5\u4e0b\u9519\u8bef\uff1a\n {0}\u3002
+invalidOauth=\u7531\u4e8e\u8bf7\u6c42\u65e0\u6548\uff0c\u56e0\u6b64 OAuth \u65e0\u6cd5\u8bbf\u5b58\u5185\u5bb9\u3002 \u53d1\u751f\u4e86\u4ee5\u4e0b\u9519\u8bef\uff1a\n {0}\u3002
+
+##CajaCssSanitizer
+failedToParse=\u65e0\u6cd5\u89e3\u6790\u6837\u5f0f\u8868\u3002
+unableToConvertScript=\u65e0\u6cd5\u5c06\u811a\u672c\u8282\u70b9\u8f6c\u6362\u4e3a OpenSocial \u6807\u8bb0\u8bed\u8a00 (OSML) \u6807\u8bb0\u3002
+
+##PipelineExecutor
+errorPreloading=\u6267\u884c\u9884\u88c5\u5165\u65f6\u53d1\u751f\u610f\u5916\u7684\u9519\u8bef\u3002
+
+##Processor
+renderBlacklistedGadget=\u7cfb\u7edf\u8bd5\u56fe\u5448\u793a\u4ee5\u4e0b\u5df2\u52a0\u5165\u9ed1\u540d\u5355\u7684\u5c0f\u914d\u4ef6\uff1a{0}\u3002
+
+##CajaResponseRewriter, CajaContentRewriter
+failedToRetrieve=\u65e0\u6cd5\u68c0\u7d22 {0}\u3002
+failedToRead=\u65e0\u6cd5\u8bfb\u53d6 {0}\u3002
+
+##DefaultServiceFetcher
+httpErrorFetching=\u8bbf\u5b58 {1} \u7aef\u70b9\u4e2d\u7684\u670d\u52a1\u65b9\u6cd5\u65f6\u53d1\u751f HTTP {0} \u9519\u8bef\u3002
+failedToFetchService=\u65e0\u6cd5\u8bbf\u5b58 {0} \u7aef\u70b9\u4e2d\u7684\u670d\u52a1\u65b9\u6cd5\u3002 \u53d1\u751f\u4e86\u4ee5\u4e0b\u9519\u8bef\uff1a{1}\u3002
+failedToParseService=\u65e0\u6cd5\u89e3\u6790 {0} \u7aef\u70b9\u4e2d\u7684\u670d\u52a1\u65b9\u6cd5\u3002 \u53d1\u751f\u4e86\u4ee5\u4e0b\u9519\u8bef\uff1a{1}\u3002
+
+##Renderer
+FailedToRender=\u672a\u5448\u793a {0} \u5904\u7684\u5c0f\u914d\u4ef6\u3002 \u53d1\u751f\u4e86\u4ee5\u4e0b\u9519\u8bef\uff1a{1}\u3002
+
+##RenderingGadgetRewriter
+unknownFeatures=\u4ee5\u4e0b extern &libs= \u4e2d\u5b58\u5728\u4e00\u4e2a\u6216\u591a\u4e2a\u672a\u77e5\u7684\u529f\u80fd\u90e8\u4ef6\uff1a{0}\u3002
+unexpectedErrorPreloading=\u9884\u88c5\u5165\u5c0f\u914d\u4ef6\u65f6\u53d1\u751f\u610f\u5916\u7684\u9519\u8bef\u3002
+
+##SanitizingResponseRewriter
+requestToSanitizeWithoutContent=\u53d1\u51fa\u4e86\u6e05\u9664\u8bf7\u6c42\uff0c\u4f46\u6ca1\u6709 {0} \u7684\u5185\u5bb9\u7c7b\u578b\u3002
+requestToSanitizeUnknownContent=\u53d1\u51fa\u4e86\u6e05\u9664\u8bf7\u6c42\uff0c\u4f46\u6ca1\u6709 {1} \u7684\u5df2\u77e5\u5185\u5bb9\u7c7b\u578b {0}\u3002
+unableToSanitizeUnknownImg=\u56fe\u50cf\u7c7b\u578b {0} \u672a\u77e5\u5e76\u4e14\u4e0d\u53ef\u6e05\u9664\u3002
+unableToDetectImgType=\u6e05\u9664\u5185\u5bb9\u65f6\u65e0\u6cd5\u68c0\u6d4b\u5230 {0} \u7684\u56fe\u50cf\u7c7b\u578b\u3002
+
+##BasicImageRewriter
+ioErrorRewritingImg=\u91cd\u5199 {0} \u56fe\u50cf\u65f6\u53d1\u751f\u4ee5\u4e0b\u8f93\u5165/\u8f93\u51fa\u9519\u8bef\uff1a{1}\u3002
+unknownErrorRewritingImg=\u91cd\u5199 {0} \u56fe\u50cf\u65f6\u53d1\u751f\u4ee5\u4e0b\u9519\u8bef\uff1a{1}\u3002
+failedToReadImg=\u65e0\u6cd5\u8bfb\u53d6 {0} \u56fe\u50cf\uff0c\u6b63\u5728\u5c06\u5176\u8df3\u8fc7\u3002 \u53d1\u751f\u4e86\u4ee5\u4e0b\u9519\u8bef\uff1a{1}\u3002
+
+##CssResponseRewriter
+cajaCssParseFailure=\u5bf9\u4e8e {1}\uff0c\u89e3\u6790 Caja CSS \u65f6\u53d1\u751f\u4ee5\u4e0b\u9519\u8bef\uff1a{0}\u3002
+
+##ImageAttributeRewriter
+unableToProcessImg=\u65e0\u6cd5\u5904\u7406 {0} \u56fe\u50cf\u8d44\u6e90\u3002
+unableToReadResponse=\u65e0\u6cd5\u8bfb\u53d6 {0} \u56fe\u50cf\u8d44\u6e90\u7684\u54cd\u5e94\u3002
+unableToFetchImg=\u65e0\u6cd5\u8bbf\u5b58 {0} \u56fe\u50cf\u8d44\u6e90\u3002
+unableToParseImg=\u65e0\u6cd5\u89e3\u6790 {0} \u56fe\u50cf\u8d44\u6e90\u3002
+
+##MutableContent
+exceptionParsingContent=\u89e3\u6790\u5c0f\u914d\u4ef6\u7684\u5185\u5bb9\u65f6\u53d1\u751f\u5f02\u5e38\u3002
+
+##PipelineDataGadgetRewriter
+failedToParsePreload=\u65e0\u6cd5\u89e3\u6790 {0} \u5904\u7684\u5c0f\u914d\u4ef6\u4ee5\u8fdb\u884c\u9884\u88c5\u5165\u3002
+
+##ProxyingVisitor
+uriExceptionParsing=\u89e3\u6790 {0} \u5904\u7684\u5c0f\u914d\u4ef6\u65f6\u53d1\u751f\u7edf\u4e00\u8d44\u6e90\u6807\u8bc6 (URI) \u5f02\u5e38\u3002
+
+##TemplateRewriter
+malformedTemplateLib=\u56e0\u4e3a\u6a21\u677f\u5e93\u683c\u5f0f\u9519\u8bef\u800c\u53d1\u751f\u5f02\u5e38\u3002
+
+##CajaContnetRewriter
+cajoledCacheCreated=\u521b\u5efa\u4e86\u865a\u62df\u7684\u9ad8\u901f\u7f13\u5b58\u3002
+retrieveReference=\u6b63\u5728\u68c0\u7d22 {0}\u3002
+unableToCajole=\u65e0\u6cd5\u865a\u62df {0} \u5904\u7684\u5c0f\u914d\u4ef6\u3002
+
+##ConcatProxyServlet
+concatProxyRequestFailed=\u8bf7\u6c42\u5408\u5e76\u7684\u4ee3\u7406\u65f6\u53d1\u751f\u4ee5\u4e0b\u9519\u8bef\uff1a{0}\u3002
+
+##GadgetRenderingServlet
+malformedTtlValue=\u5df2\u5ffd\u7565\u65e0\u6548\u7684\u751f\u5b58\u65f6\u95f4 (TTL) \u503c {0}\u3002
+
+##HttpRequestHandler
+gadgetCreationError=\u521b\u5efa\u7528\u4e8e\u91cd\u5199\u7684\u5c0f\u914d\u4ef6\u65f6\u53d1\u751f\u9519\u8bef\u3002 \u6b63\u5728\u4e0d\u4f7f\u7528\u5c0f\u914d\u4ef6\u7684\u60c5\u51b5\u4e0b\u91cd\u5199\u54cd\u5e94\u3002
+
+##ProxyServlet
+embededImgWrongDomain=\u5411\u9519\u8bef\u7684\u57df {1} \u53d1\u51fa\u4e86\u8981\u5d4c\u5165 {0} URL \u7684\u8bf7\u6c42\u3002
+
+##DefaultTemplateProcessor
+elFailure={0} \u5904\u7684\u5c0f\u914d\u4ef6\u53d1\u751f\u4ee5\u4e0b EL \u9519\u8bef\uff1a{1}\u3002
+
+##UriUtils
+skipIllegalHeader={0} \u5934\u4e0d\u5408\u6cd5\uff0c\u56e0\u6b64\u6b63\u5728\u5c06\u5176\u8df3\u8fc7\u3002 \u53d1\u751f\u4e86\u4ee5\u4e0b\u9519\u8bef\uff1a{1}\u3002
+
+##AbstractSpecFactory
+updateSpecFailureUseCacheVersion=\u66f4\u65b0 {0} \u65f6\u53d1\u751f\u9519\u8bef\u3002 \u6b63\u5728\u6539\u4e3a\u4f7f\u7528\u9ad8\u901f\u7f13\u5b58\u7684\u7248\u672c\u3002
+updateSpecFailureApplyNegCache=\u66f4\u65b0 {0} \u65f6\u53d1\u751f\u9519\u8bef\u3002 \u6b63\u5728\u5e94\u7528\u6d88\u6781\u9ad8\u901f\u7f13\u5b58\u3002
+
+##HashLockedDomainService
+noLockedDomainConfig={0} \u7684\u9501\u5b9a\u57df\u914d\u7f6e\u4e0d\u5b58\u5728\u3002
+
+##Bootstrap
+startingConnManagerWith=\u6b63\u5728\u542f\u52a8\u5177\u6709 {0} \u5c5e\u6027\u7684\u8fde\u63a5\u7ba1\u7406\u5668\u3002
+
+##XSDValidator
+resolveResource=\u6b63\u5728\u89e3\u6790\u4ee5\u4e0b\u8d44\u6e90\uff1a{0}\u3001{1}\u3001{2} \u548c {3}\u3002
+failedToValidate=\u9a8c\u8bc1 {0} \u65f6\u53d1\u751f\u9519\u8bef\u3002

Propchange: shindig/trunk/java/common/src/main/resources/org/apache/shindig/common/logging/i18n/resource_zh.properties
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = text/plain

Added: shindig/trunk/java/common/src/main/resources/org/apache/shindig/common/logging/i18n/resource_zh_TW.properties
URL: http://svn.apache.org/viewvc/shindig/trunk/java/common/src/main/resources/org/apache/shindig/common/logging/i18n/resource_zh_TW.properties?rev=1348075&view=auto
==============================================================================
--- shindig/trunk/java/common/src/main/resources/org/apache/shindig/common/logging/i18n/resource_zh_TW.properties (added)
+++ shindig/trunk/java/common/src/main/resources/org/apache/shindig/common/logging/i18n/resource_zh_TW.properties Fri Jun 8 13:58:27 2012
@@ -0,0 +1,180 @@
+# Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
+# or more contributor license agreements. See the NOTICE file
+# distributed with this work for additional information
+# regarding copyright ownership. The ASF licenses this file
+# to you under the Apache License, Version 2.0 (the
+# "License"); you may not use this file except in compliance
+# with the License. You may obtain a copy of the License at
+#
+#  http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+#
+# Unless required by applicable law or agreed to in writing,
+# software distributed under the License is distributed on an
+# "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
+# KIND, either express or implied. See the License for the
+# specific language governing permissions and limitations
+# under the License.
+#
+# NLS_ENCODING=UNICODE
+## G11N SA UI
+# NLS_MESSAGEFORMAT_VAR
+
+
+##AuthenticationServletFilter
+errorParsingSecureToken=\u5b89\u5168\u8a18\u865f\u6216\u8a8d\u8b49\u5f62\u614b\u7570\u5e38\uff0c\u7121\u6cd5\u5256\u6790\u3002
+
+##XmlUtil
+errorParsingXML=\u5256\u6790 XML \u6642\u767c\u751f\u932f\u8aa4\u3002 \u9019\u5247\u8a0a\u606f\u53ef\u4ee5\u5ffd\u7565\u3002
+errorParsingExternalGeneralEntities=\u8981\u4f7f\u7528\u7684 XML \u8655\u7406\u5668\u6703\u8f09\u5165\u5916\u90e8\u4e00\u822c\u5be6\u9ad4\u3002
+errorParsingExternalParameterEntities=\u8981\u4f7f\u7528\u7684 XML \u8655\u7406\u5668\u6703\u8f09\u5165\u5916\u90e8\u53c3\u6578\u5be6\u9ad4\u3002
+errorParsingExternalDTD=\u8981\u4f7f\u7528\u7684 XML \u8655\u7406\u5668\u6703\u8f09\u5165\u300c\u6587\u4ef6\u985e\u578b\u5b9a\u7fa9 (DTD)\u300d\u3002
+errorNotUsingSecureXML=\u8981\u4f7f\u7528\u7684 XML \u8655\u7406\u5668\u4e0d\u652f\u63f4\u5b89\u5168\u5256\u6790\u3002
+reuseDocumentBuilders=\u8981\u91cd\u8907\u4f7f\u7528\u6587\u4ef6\u5efa\u7f6e\u5668\u3002
+notReuseDocBuilders=\u4e0d\u91cd\u8907\u4f7f\u7528\u6587\u4ef6\u5efa\u7f6e\u5668\u3002
+
+##LruCacheProvider
+LRUCapacity=\u5df2\u91dd\u5c0d {1} \u914d\u7f6e\u8fd1\u671f\u6700\u5c11\u4f7f\u7528 (LRU) \u5bb9\u91cf {0}\u3002
+
+##DynamicConfigProperty
+evalExpressionFailed=\u7121\u6cd5\u8a55\u4f30 {0}\u3002
+
+##JsonContainerConfigLoader
+readingContainerConfig=\u6b63\u5728\u8b80\u53d6\u5132\u5b58\u5668\u914d\u7f6e {0}\u3002
+loadFromString=\u7121\u6cd5\u5256\u6790 {0}\u3002
+
+##JsonContainerConfigLoader, FeatureRegistry
+loadResourcesFrom=\u6b63\u5728\u8f09\u5165\u4f86\u81ea {0} \u7684\u8cc7\u6e90\u3002
+
+##JsonContainerConfigLoader, FeatureRegistry
+loadFilesFrom=\u6b63\u5728\u8f09\u5165\u4f86\u81ea {0} \u7684\u6a94\u6848\u3002
+
+##ApiServlet
+apiServletProtocolException=\u7531\u65bc\u767c\u751f\u901a\u8a0a\u5354\u5b9a\u7570\u5e38\u72c0\u6cc1\uff0c\u56e0\u6b64\u6b63\u5728\u50b3\u56de\u56de\u61c9\u932f\u8aa4\u3002
+apiServletException=\u7531\u65bc\u767c\u751f\u901a\u8a0a\u5354\u5b9a\u7570\u5e38\u72c0\u6cc1\uff0c\u56e0\u6b64\u6b63\u5728\u50b3\u56de\u56de\u61c9\u932f\u8aa4\u3002
+
+##FeatureRegistry
+overridingFeature=\u6b63\u5728\u7f6e\u63db {1} \u8655\u5177\u6709\u5b9a\u7fa9\u7684 {0} \u529f\u80fd\u3002
+
+##FeatureResourceLoader
+missingFile=\u6a94\u6848 {0} \u904e\u53bb\u5b58\u5728\uff0c\u4f46\u73fe\u5728\u907a\u6f0f\u3002
+unableRetrieveLib=\u7121\u6cd5\u64f7\u53d6\u4f86\u81ea {0} \u7684\u9060\u7aef\u7a0b\u5f0f\u5eab\u3002
+
+##BasicHttpFetcher
+timeoutException=\u7531\u65bc\u767c\u751f\u4e0b\u5217\u7570\u5e38\u72c0\u6cc1\uff0c\u56e0\u6b64 {0} \u5df2\u903e\u6642\uff1a{1} - {2} - {3} \u6beb\u79d2\u3002
+exceptionOccurred=\u63d0\u53d6 {0} \u6642\u767c\u751f\u4e0b\u5217\u7570\u5e38\u72c0\u6cc1\uff1a\u5df2\u7d93\u6b77 {1} \u6beb\u79d2\u3002
+slowResponse={0} \u56de\u61c9\u7de9\u6162\u3002 \u5df2\u7d93\u6b77 {1} \u6beb\u79d2\u3002
+
+##HttpResponseMetadataHelper
+errorGettingMD5=\u53d6\u5f97\u300c\u8a0a\u606f\u6458\u8981 5 (MD5)\u300d\u6642\u767c\u751f\u932f\u8aa4\u3002 \u8a72\u932f\u8aa4\u88ab\u5ffd\u7565\u3002
+errorParsingMD5=\u5256\u6790 UTF-8 \u683c\u5f0f\u7684\u300c\u8a0a\u606f\u6458\u8981 5 (MD5)\u300d\u5b57\u4e32\u6642\u767c\u751f\u932f\u8aa4\u3002
+
+##OAuthModule
+usingRandomKey=\u6b63\u5728\u4f7f\u7528 OAuth \u7528\u6236\u7aef\u72c0\u614b\u52a0\u5bc6\u7684\u96a8\u6a5f\u91d1\u9470\u3002
+usingFile=\u6b63\u5728\u4f7f\u7528 OAuth \u7528\u6236\u7aef\u72c0\u614b\u52a0\u5bc6\u7684 {0} \u6a94\u6848\u3002
+loadKeyFileFrom=\u6b63\u5728\u8f09\u5165\u4f86\u81ea {0} \u7684 OAuth \u7c3d\u7ae0\u91d1\u9470\u3002
+couldNotLoadKeyFile= \u7121\u6cd5\u8f09\u5165 {0} \u91d1\u9470\u6a94\u3002
+couldNotLoadSignedKey=\u672a\u6b63\u78ba\u8f09\u5165 OAuth \u7c3d\u7ae0\u91d1\u9470\u3002 \u82e5\u8981\u5efa\u7acb\u91d1\u9470\uff0c\u8acb\u57f7\u884c\u4e0b\u5217\u52d5\u4f5c\uff1a\n 1. \u57f7\u884c\u4e0b\u5217\u6307\u4ee4\uff1a\n openssl req -newkey rsa:1024 -days 365 -nodes -x509 -keyout testkey.pem \\\n -out testkey.pem -subj ''/CN=mytestkey''\n openssl pkcs8 -in testkey.pem -out oauthkey.pem -topk8 -nocrypt -outform PEM\n\n\u3002 2. \u900f\u904e\u65b0\u589e\u4e0b\u5217\u884c\u4f86\u7de8\u8f2f shindig.properties \u6a94\u6848\uff1a\n{0} =<path-to-oauthkey.pem>\n {1} =mykey\n\u3002
+failedToInit=\u4f86\u81ea {0} \u7684 OAuth \u6d88\u8cbb\u8005\u7121\u6cd5\u8d77\u59cb\u8a2d\u5b9a\u3002
+
+##OAuthRequest
+oauthFetchFatalError=OAuth \u63d0\u53d6\u5167\u5bb9\u6642\u767c\u751f\u4e0b\u5217\u56b4\u91cd\u932f\u8aa4\uff1a\n {0}\u3002
+oauthFetchErrorReprompt=OAuth \u63d0\u53d6\u5167\u5bb9\u6642\u767c\u751f\u4e0b\u5217\u932f\u8aa4\uff1a\n {0}\u3002 \u6b63\u5728\u91cd\u65b0\u63d0\u793a\u4f7f\u7528\u8005\u9032\u884c\u6838\u51c6\u3002
+bogusExpired=\u4f3a\u670d\u5668\u50b3\u56de\u7121\u6548\u7684\u6709\u6548\u671f\u9650\uff1a\n {0}\u3002
+oauthFetchUnexpectedError=OAuth \u63d0\u53d6\u5167\u5bb9\u6642\u767c\u751f\u4e0b\u5217\u56b4\u91cd\u932f\u8aa4\uff1a\n {0}\u3002
+unauthenticatedOauth=\u7531\u65bc\u4f7f\u7528\u8005\u9451\u5225\u4e0d\u5b58\u5728\uff0c\u56e0\u6b64 OAuth \u7121\u6cd5\u63d0\u53d6\u5167\u5bb9\u3002 \u767c\u751f\u4e0b\u5217\u932f\u8aa4\uff1a\n {0}\u3002
+invalidOauth=\u7531\u65bc\u8981\u6c42\u7121\u6548\uff0c\u56e0\u6b64 OAuth \u7121\u6cd5\u63d0\u53d6\u5167\u5bb9\u3002 \u767c\u751f\u4e0b\u5217\u932f\u8aa4\uff1a\n {0}\u3002
+
+##CajaCssSanitizer
+failedToParse=\u7121\u6cd5\u5256\u6790\u6a23\u5f0f\u8868\u3002
+unableToConvertScript=Script \u7bc0\u9ede\u7121\u6cd5\u8f49\u63db\u70ba\u300cOpenSocial \u6a19\u8a18\u8a9e\u8a00 (OSML)\u300d\u6a19\u7c64\u3002
+
+##PipelineExecutor
+errorPreloading=\u9810\u8f09\u6642\u767c\u751f\u975e\u9810\u671f\u7684\u932f\u8aa4\u3002
+
+##Processor
+renderBlacklistedGadget=\u7cfb\u7d71\u5617\u8a66\u5448\u73fe\u4e0b\u5217\u5df2\u52a0\u5165\u9ed1\u540d\u55ae\u7684\u5c0f\u5de5\u5177\uff1a{0}\u3002
+
+##CajaResponseRewriter, CajaContentRewriter
+failedToRetrieve=\u7121\u6cd5\u64f7\u53d6 {0}\u3002
+failedToRead=\u7121\u6cd5\u8b80\u53d6 {0}\u3002
+
+##DefaultServiceFetcher
+httpErrorFetching=\u5f9e {1} \u7aef\u9ede\u63d0\u53d6\u670d\u52d9\u65b9\u6cd5\u6642\u767c\u751f HTTP {0} \u932f\u8aa4\u3002
+failedToFetchService=\u7121\u6cd5\u63d0\u53d6\u4f86\u81ea {0} \u7aef\u9ede\u7684\u670d\u52d9\u65b9\u6cd5\u3002 \u767c\u751f\u4e0b\u5217\u932f\u8aa4\uff1a{1}\u3002
+failedToParseService=\u7121\u6cd5\u5256\u6790\u4f86\u81ea {0} \u7aef\u9ede\u7684\u670d\u52d9\u65b9\u6cd5\u3002 \u767c\u751f\u4e0b\u5217\u932f\u8aa4\uff1a{1}\u3002
+
+##Renderer
+FailedToRender=\u7121\u6cd5\u5448\u73fe {0} \u8655\u7684\u5c0f\u5de5\u5177\u3002 \u767c\u751f\u4e0b\u5217\u932f\u8aa4\uff1a{1}\u3002
+
+##RenderingGadgetRewriter
+unknownFeatures=\u5728\u4e0b\u5217\u5916\u90e8\u6a94 &libs={0} \u4e2d\u5b58\u5728\u4e00\u6216\u591a\u500b\u4e0d\u660e\u529f\u80fd\u3002
+unexpectedErrorPreloading=\u9810\u8f09\u5c0f\u5de5\u5177\u6642\u767c\u751f\u975e\u9810\u671f\u7684\u932f\u8aa4\u3002
+
+##SanitizingResponseRewriter
+requestToSanitizeWithoutContent=\u5be9\u67e5\u8981\u6c42\u5728\u6c92\u6709 {0} \u7684\u5167\u5bb9\u985e\u578b\u7684\u60c5\u6cc1\u4e0b\u767c\u51fa\u3002
+requestToSanitizeUnknownContent=\u5be9\u67e5\u8981\u6c42\u5728\u6c92\u6709 {1} \u7684\u5df2\u77e5\u5167\u5bb9\u985e\u578b {0} \u7684\u60c5\u6cc1\u4e0b\u767c\u51fa\u3002
+unableToSanitizeUnknownImg=\u5f71\u50cf\u985e\u578b {0} \u4e0d\u660e\uff0c\u7121\u6cd5\u5be9\u67e5\u3002
+unableToDetectImgType=\u5be9\u67e5\u5167\u5bb9\u6642\uff0c\u5075\u6e2c\u4e0d\u5230 {0} \u7684\u5f71\u50cf\u985e\u578b\u3002
+
+##BasicImageRewriter
+ioErrorRewritingImg=\u91cd\u65b0\u5beb\u5165 {0} \u5f71\u50cf\u6642\u767c\u751f\u4e0b\u5217\u8f38\u5165/\u8f38\u51fa\u932f\u8aa4\uff1a{1}\u3002
+unknownErrorRewritingImg=\u91cd\u65b0\u5beb\u5165 {0} \u5f71\u50cf\u6642\u767c\u751f\u4e0b\u5217\u932f\u8aa4\uff1a{1}\u3002
+failedToReadImg=\u7121\u6cd5\u8b80\u53d6 {0} \u5f71\u50cf\uff0c\u6b63\u5728\u8df3\u904e\u3002 \u767c\u751f\u4e0b\u5217\u932f\u8aa4\uff1a{1}\u3002
+
+##CssResponseRewriter
+cajaCssParseFailure=\u5256\u6790 Caja CSS \u6642\u767c\u751f\u4e0b\u5217\u932f\u8aa4\uff1a{1} \u7684 {0}\u3002
+
+##ImageAttributeRewriter
+unableToProcessImg=\u7121\u6cd5\u8655\u7406 {0} \u5f71\u50cf\u8cc7\u6e90\u3002
+unableToReadResponse=\u7121\u6cd5\u8b80\u53d6 {0} \u5f71\u50cf\u8cc7\u6e90\u7684\u56de\u61c9\u3002
+unableToFetchImg=\u7121\u6cd5\u63d0\u53d6 {0} \u5f71\u50cf\u8cc7\u6e90\u3002
+unableToParseImg=\u7121\u6cd5\u5256\u6790 {0} \u5f71\u50cf\u8cc7\u6e90\u3002
+
+##MutableContent
+exceptionParsingContent=\u5256\u6790\u5c0f\u5de5\u5177\u7684\u5167\u5bb9\u6642\u767c\u751f\u7570\u5e38\u72c0\u6cc1\u3002
+
+##PipelineDataGadgetRewriter
+failedToParsePreload=\u7121\u6cd5\u5256\u6790 {0} \u8655\u7684\u5c0f\u5de5\u5177\u4ee5\u9032\u884c\u9810\u8f09\u3002
+
+##ProxyingVisitor
+uriExceptionParsing=\u5256\u6790 {0} \u8655\u7684\u5c0f\u5de5\u5177\u6642\u767c\u751f\u300c\u7d71\u4e00\u8cc7\u6e90\u8b58\u5225\u78bc (URI)\u300d\u7570\u5e38\u72c0\u6cc1\u3002
+
+##TemplateRewriter
+malformedTemplateLib=\u7531\u65bc\u7bc4\u672c\u5eab\u5f62\u614b\u7570\u5e38\uff0c\u56e0\u6b64\u767c\u751f\u7570\u5e38\u72c0\u6cc1\u3002
+
+##CajaContnetRewriter
+cajoledCacheCreated=\u5df2\u5efa\u7acb\u8a98\u9a19\u5feb\u53d6\u3002
+retrieveReference=\u6b63\u5728\u64f7\u53d6 {0}\u3002
+unableToCajole=\u7121\u6cd5\u8a98\u9a19 {0} \u8655\u7684\u5c0f\u5de5\u5177\u3002
+
+##ConcatProxyServlet
+concatProxyRequestFailed=\u8981\u6c42\u9023\u7d50\u7684 Proxy \u6642\u767c\u751f\u4e0b\u5217\u932f\u8aa4\uff1a{0}\u3002
+
+##GadgetRenderingServlet
+malformedTtlValue=\u5df2\u5ffd\u7565\u7121\u6548\u7684\u300c\u5b58\u6d3b\u6642\u9593 (TTL)\u300d\u503c {0}\u3002
+
+##HttpRequestHandler
+gadgetCreationError=\u5efa\u7acb\u5c0f\u5de5\u5177\u4ee5\u91cd\u65b0\u64b0\u5beb\u6642\u767c\u751f\u932f\u8aa4\u3002 \u8acb\u5728\u6c92\u6709\u5c0f\u5de5\u5177\u4e0b\u91cd\u65b0\u64b0\u5beb\u56de\u61c9\u3002
+
+##ProxyServlet
+embededImgWrongDomain=\u5c0d\u932f\u8aa4\u7684\u7db2\u57df {1} \u767c\u51fa\u5167\u542b {0} URL \u7684\u8981\u6c42\u3002
+
+##DefaultTemplateProcessor
+elFailure={0} \u8655\u7684\u5c0f\u5de5\u5177\u767c\u751f\u4e0b\u5217 EL \u932f\u8aa4\uff1a{1}\u3002
+
+##UriUtils
+skipIllegalHeader={0} \u6a19\u982d\u7121\u6548\uff0c\u6b63\u5728\u8df3\u904e\u3002 \u767c\u751f\u4e0b\u5217\u932f\u8aa4\uff1a{1}\u3002
+
+##AbstractSpecFactory
+updateSpecFailureUseCacheVersion=\u66f4\u65b0 {0} \u6642\u767c\u751f\u932f\u8aa4\u3002 \u6b63\u5728\u6539\u7528\u5feb\u53d6\u7684\u7248\u672c\u3002
+updateSpecFailureApplyNegCache=\u66f4\u65b0 {0} \u6642\u767c\u751f\u932f\u8aa4\u3002 \u6b63\u5728\u5957\u7528\u8ca0\u5feb\u53d6\u3002
+
+##HashLockedDomainService
+noLockedDomainConfig={0} \u7684\u9396\u5b9a\u7db2\u57df\u914d\u7f6e\u4e0d\u5b58\u5728\u3002
+
+##Bootstrap
+startingConnManagerWith=\u6b63\u5728\u555f\u52d5\u5177\u6709 {0} \u5167\u5bb9\u7684\u9023\u7dda\u7ba1\u7406\u7a0b\u5f0f\u3002
+
+##XSDValidator
+resolveResource=\u6b63\u5728\u89e3\u6790\u4e0b\u5217\u8cc7\u6e90\uff1a{0}\u3001{1}\u3001{2}\u3001{3}\u3002
+failedToValidate=\u9a57\u8b49 {0} \u6642\u767c\u751f\u932f\u8aa4\u3002

Propchange: shindig/trunk/java/common/src/main/resources/org/apache/shindig/common/logging/i18n/resource_zh_TW.properties
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = text/plainMime
View raw message