shindig-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From rbaxte...@apache.org
Subject svn commit: r1348075 [4/10] - in /shindig/trunk/java: common/src/main/resources/org/apache/shindig/common/logging/i18n/ gadgets/src/main/resources/org/apache/shindig/gadgets/oauth2/
Date Fri, 08 Jun 2012 13:58:29 GMT
Added: shindig/trunk/java/common/src/main/resources/org/apache/shindig/common/logging/i18n/resource_nl.properties
URL: http://svn.apache.org/viewvc/shindig/trunk/java/common/src/main/resources/org/apache/shindig/common/logging/i18n/resource_nl.properties?rev=1348075&view=auto
==============================================================================
--- shindig/trunk/java/common/src/main/resources/org/apache/shindig/common/logging/i18n/resource_nl.properties (added)
+++ shindig/trunk/java/common/src/main/resources/org/apache/shindig/common/logging/i18n/resource_nl.properties Fri Jun 8 13:58:27 2012
@@ -0,0 +1,180 @@
+# Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
+# or more contributor license agreements. See the NOTICE file
+# distributed with this work for additional information
+# regarding copyright ownership. The ASF licenses this file
+# to you under the Apache License, Version 2.0 (the
+# "License"); you may not use this file except in compliance
+# with the License. You may obtain a copy of the License at
+#
+#  http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+#
+# Unless required by applicable law or agreed to in writing,
+# software distributed under the License is distributed on an
+# "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
+# KIND, either express or implied. See the License for the
+# specific language governing permissions and limitations
+# under the License.
+#
+# NLS_ENCODING=UNICODE
+## G11N SA UI
+# NLS_MESSAGEFORMAT_VAR
+
+
+##AuthenticationServletFilter
+errorParsingSecureToken=Het beveiligingstoken of legitimatiegegeven onjuist geformuleerd en kan niet worden ontleed.
+
+##XmlUtil
+errorParsingXML=Fout bij ontleden van XML. Dit kunt u negeren.
+errorParsingExternalGeneralEntities=Met de gebruikte XML-processor worden de externe algemene entiteiten geladen.
+errorParsingExternalParameterEntities=Met de gebruikte XML-processor worden de externe parameterentiteiten geladen.
+errorParsingExternalDTD=Met de gebruikte XML-processor worden DTD's (Document Type Definitions) geladen.
+errorNotUsingSecureXML=De gebruikte XML-processor biedt geen ondersteuning voor beveiligd ontleden.
+reuseDocumentBuilders=Documentbuilders worden opnieuw gebruikt.
+notReuseDocBuilders=Documentbuilders worden niet opnieuw gebruikt.
+
+##LruCacheProvider
+LRUCapacity=De kleinste recente capaciteit {0} is geconfigureerd voor {1}.
+
+##DynamicConfigProperty
+evalExpressionFailed={0} kan niet worden ge\u00ebvalueerd.
+
+##JsonContainerConfigLoader
+readingContainerConfig=Containerconfiguratie {0} wordt gelezen.
+loadFromString={0} kan niet worden ontleed.
+
+##JsonContainerConfigLoader, FeatureRegistry
+loadResourcesFrom=Resources van {0} worden geladen.
+
+##JsonContainerConfigLoader, FeatureRegistry
+loadFilesFrom=Bestanden van {0} worden geladen.
+
+##ApiServlet
+apiServletProtocolException=Omdat een protocoluitzondering is opgetreden, wordt een responsfout gemeld.
+apiServletException=Omdat een protocoluitzondering is opgetreden, wordt een responsfout gemeld.
+
+##FeatureRegistry
+overridingFeature=De functie {0} met definitie op {1}, wordt genegeerd.
+
+##FeatureResourceLoader
+missingFile=Het bestand {0} was eerder wel aanwezig, maar ontbreekt nu.
+unableRetrieveLib=De bibliotheek op afstand van {0} kan niet worden opgehaald.
+
+##BasicHttpFetcher
+timeoutException=Voor {0} is de timeout verstreken vanwege de volgende uitzondering: {1} - {2} - {3} ms.
+exceptionOccurred=De volgende uitzondering is opgetreden bij het ophalen van {0}: {1} ms verstreken.
+slowResponse={0} is traag met reageren. {1} ms zijn verstreken.
+
+##HttpResponseMetadataHelper
+errorGettingMD5=Een fout is opgetreden bij het ophalen van MD5 (Message Digest 5). De fout wordt genegeerd.
+errorParsingMD5=Een fout is opgetreden tijdens het ontleden van de MD5 (Message Digest 5)-tekenreeks met UTF-8-indeling.
+
+##OAuthModule
+usingRandomKey=Er wordt een willekeurige sleutel voor versleuteling van de OAuth client-sidestatus gebruikt.
+usingFile=Het bestand {0} voor versleuteling van de OAuth client-sidestatus wordt gebruikt.
+loadKeyFileFrom=De OAuth-handtekeningsleutel van {0} wordt geladen.
+couldNotLoadKeyFile= Het sleutelbestand {0} kan niet worden geladen.
+couldNotLoadSignedKey=De OAuth-handtekeningsleutel is incorrect geladen. Om een sleutel te maken: \n 1. Voer de volgende opdracht uit: \n openssl req -newkey rsa:1024 -days 365 -nodes -x509 -keyout testkey.pem \\\n -out testkey.pem -subj ''/CN=mytestkey''\n openssl pkcs8 -in testkey.pem -out oauthkey.pem -topk8 -nocrypt -outform PEM\n\n. 2. Wijzig het bestand shindig.properties door de volgende regels toe te voegen: \n{0} =<path-to-oauthkey.pem>\n {1} =mykey\n.
+failedToInit=Initialiseren van OAuth-consumenten van {0} is mislukt.
+
+##OAuthRequest
+oauthFetchFatalError=De volgende fatale fout is opgetreden bij het ophalen van content door OAuth: \n \ {0}.
+oauthFetchErrorReprompt=De volgende fout is opgetreden bij het ophalen van content door OAuth: \n \ {0}. De gebruiker wordt opnieuw gevraagd om goedkeuring.
+bogusExpired=De server heeft een ongeldige vervaldatum teruggezonden:\n {0}.
+oauthFetchUnexpectedError=De volgende fatale fout is opgetreden bij het ophalen van content door OAuth: \n \ {0}.
+unauthenticatedOauth=OAuth kan geen content ophalen omdat de gebruikersverificatie niet aanwezig is. De volgende fout is opgetreden: \n {0}.
+invalidOauth=OAuth kan geen content ophalen omdat de aanvraag ongeldig is. De volgende fout is opgetreden: \n {0}.
+
+##CajaCssSanitizer
+failedToParse=Het stijlblad kan niet worden ontleed.
+unableToConvertScript=Het scriptknooppunt an niet worden geconverteerd naar een OSML (OpenSocial Markup Language)-tag.
+
+##PipelineExecutor
+errorPreloading=Een onverwachte fout is opgetreden tijdens het vooraf laden.
+
+##Processor
+renderBlacklistedGadget=Het systeem probeerde de volgende op de zwarte lijst geplaatste gadget weer te geven: {0}.
+
+##CajaResponseRewriter, CajaContentRewriter
+failedToRetrieve={0} kan niet worden opgehaald.
+failedToRead={0} kan niet worden gelezen.
+
+##DefaultServiceFetcher
+httpErrorFetching=Een HTTP-fout {0} is opgetreden bij het ophalen van servicemethoden vanaf het eindpunt {1}.
+failedToFetchService=Servicemethoden vanaf eindpunt {0} kunnen niet worden opgehaald. De volgende fout is opgetreden: {1}.
+failedToParseService=Servicemethoden vanaf eindpunt {0} kunnen niet worden ontleed. De volgende fout is opgetreden: {1}.
+
+##Renderer
+FailedToRender=De gadget op {0} is niet weergegeven. De volgende fout is opgetreden: {1}.
+
+##RenderingGadgetRewriter
+unknownFeatures=Een of meer onbekende functies zijn aanwezig in de volgende externe &libs=: {0}.
+unexpectedErrorPreloading=Een onverwachte fout is opgetreden bij het vooraf laden van de gadget.
+
+##SanitizingResponseRewriter
+requestToSanitizeWithoutContent=Een aanvraag voor opschonen is opgegeven zonder een contenttype voor {0}.
+requestToSanitizeUnknownContent=Een aanvraag voor opschonen is opgegeven zonder een bekend contenttype {0} voor {1}.
+unableToSanitizeUnknownImg=Het afbeeldingstype {0} is onbekend en kan niet worden opgeschoond.
+unableToDetectImgType=Het afbeeldingstype voor {0} kan niet worden gevonden bij het opschonen van content.
+
+##BasicImageRewriter
+ioErrorRewritingImg=De volgende invoer/uitvoer-fout is opgetreden bij het opnieuw schrijven van de afbeelding {0}: {1}.
+unknownErrorRewritingImg=De volgende fout is opgetreden bij het opnieuw schrijven van de afbeelding {0}: {1}.
+failedToReadImg=De afbeelding {0} kan niet worden gelezen en wordt overgeslagen. De volgende fout is opgetreden: {1}.
+
+##CssResponseRewriter
+cajaCssParseFailure=De volgende fout is opgetreden bij het ontleden van de Caja-CSS: {0} voor {1}.
+
+##ImageAttributeRewriter
+unableToProcessImg=De afbeeldingsresource {0} kan niet worden verwerkt.
+unableToReadResponse=De respons voor de afbeeldingsresource {0} kan niet worden gelezen.
+unableToFetchImg=De afbeeldingsresource {0} kan niet worden opgehaald.
+unableToParseImg=De afbeeldingsresource {0} kan niet worden ontleed.
+
+##MutableContent
+exceptionParsingContent=Een uitzondering is opgetreden bij het ontleden van content voor de gadget.
+
+##PipelineDataGadgetRewriter
+failedToParsePreload=De gadget op {0} kan niet worden ontleed voor vooraf laden.
+
+##ProxyingVisitor
+uriExceptionParsing=Een URI (Uniform Resource Identifier)-uitzondering is opgetreden bij het ontleden van de gadget op {0}.
+
+##TemplateRewriter
+malformedTemplateLib=Uitzonderingen zijn opgetreden vanwege onjuist geconfigureerde sjablonenbibliotheken.
+
+##CajaContnetRewriter
+cajoledCacheCreated=Een gecompileerde cache is gemaakt.
+retrieveReference={0} wordt is opgehaald.
+unableToCajole=De gadget op {0} kan niet worden gecompileerd.
+
+##ConcatProxyServlet
+concatProxyRequestFailed=De volgende fout is opgetreden bij het aanvragen van een aaneengeschakelde proxy: {0}.
+
+##GadgetRenderingServlet
+malformedTtlValue=Een ongeldige TTL (Time To Live)-waarde van {0} is genegeerd.
+
+##HttpRequestHandler
+gadgetCreationError=Er is een fout opgetreden bij het genereren van de gadget voor opnieuw schrijven. Het antwoord opnieuw schrijven zonder de gadget.
+
+##ProxyServlet
+embededImgWrongDomain=De aanvraag voor het inbedden van de URL {0} is gedaan voor het verkeerde domein {1}.
+
+##DefaultTemplateProcessor
+elFailure=De volgende EL-fout is opgetreden voor de gadget op {0}: {1}.
+
+##UriUtils
+skipIllegalHeader=De kop {0} is niet toegestaan en wordt overgeslagen. De volgende fout is opgetreden: {1}.
+
+##AbstractSpecFactory
+updateSpecFailureUseCacheVersion=Een fout is opgetreden tijdens het bijwerken van {0}. In plaats hiervan wordt een gecachete versie gebruikt.
+updateSpecFailureApplyNegCache=Er is een fout opgetreden tijdens het bijwerken van {0}. Er wordt een negatieve cache toegepast.
+
+##HashLockedDomainService
+noLockedDomainConfig=Er bestaat geen vergrendelde domeinconfiguratie voor {0}.
+
+##Bootstrap
+startingConnManagerWith=Verbindingsmanager met {0} eigenschappen wordt gestart.
+
+##XSDValidator
+resolveResource=De volgende resources worden omgezet: {0}, {1}, {2}, {3}.
+failedToValidate=Er is een fout opgetreden tijdens het valideren van {0}.

Propchange: shindig/trunk/java/common/src/main/resources/org/apache/shindig/common/logging/i18n/resource_nl.properties
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = text/plain

Added: shindig/trunk/java/common/src/main/resources/org/apache/shindig/common/logging/i18n/resource_no.properties
URL: http://svn.apache.org/viewvc/shindig/trunk/java/common/src/main/resources/org/apache/shindig/common/logging/i18n/resource_no.properties?rev=1348075&view=auto
==============================================================================
--- shindig/trunk/java/common/src/main/resources/org/apache/shindig/common/logging/i18n/resource_no.properties (added)
+++ shindig/trunk/java/common/src/main/resources/org/apache/shindig/common/logging/i18n/resource_no.properties Fri Jun 8 13:58:27 2012
@@ -0,0 +1,180 @@
+# Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
+# or more contributor license agreements. See the NOTICE file
+# distributed with this work for additional information
+# regarding copyright ownership. The ASF licenses this file
+# to you under the Apache License, Version 2.0 (the
+# "License"); you may not use this file except in compliance
+# with the License. You may obtain a copy of the License at
+#
+#  http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+#
+# Unless required by applicable law or agreed to in writing,
+# software distributed under the License is distributed on an
+# "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
+# KIND, either express or implied. See the License for the
+# specific language governing permissions and limitations
+# under the License.
+#
+# NLS_ENCODING=UNICODE
+## G11N SA UI
+# NLS_MESSAGEFORMAT_VAR
+
+
+##AuthenticationServletFilter
+errorParsingSecureToken=Sikkerhetstokenet eller legitimasjoner har feil format og kan ikke analyseres.
+
+##XmlUtil
+errorParsingXML=Feil ved analyse av XML. Dette kan ignoreres.
+errorParsingExternalGeneralEntities=XML-prosessoren som blir brukt, vil laste inn eksterne generelle enheter.
+errorParsingExternalParameterEntities=XML-prosessoren som blir brukt, vil laste inn eksterne parameterenheter.
+errorParsingExternalDTD=XML-prosessoren som blir brukt, vil laste inn dokumenttypedefinisjoner (DTD).
+errorNotUsingSecureXML=XML-prosessoren som blir brukt, st\u00f8tter ikke sikker analyse.
+reuseDocumentBuilders=Dokumentbyggere blir brukt p\u00e5 nytt.
+notReuseDocBuilders=Dokumentbyggere blir ikke brukt p\u00e5 nytt.
+
+##LruCacheProvider
+LRUCapacity=LRU-kapasitet {0} (LRU=Least Recently Used) er konfigurert for {1}.
+
+##DynamicConfigProperty
+evalExpressionFailed={0} kan ikke evalueres.
+
+##JsonContainerConfigLoader
+readingContainerConfig=Containerkonfigurasjon {0} blir lest.
+loadFromString={0} kan ikke analyseres.
+
+##JsonContainerConfigLoader, FeatureRegistry
+loadResourcesFrom=Ressurser fra {0} blir lastet inn.
+
+##JsonContainerConfigLoader, FeatureRegistry
+loadFilesFrom=Filer fra {0} blir lastet inn.
+
+##ApiServlet
+apiServletProtocolException=Det blir returnert en svarfeil fordi det oppstod et protokollunntak.
+apiServletException=Det blir returnert en svarfeil fordi det oppstod et protokollunntak.
+
+##FeatureRegistry
+overridingFeature=Funksjonen {0} med definisjon i {1} blir overskrevet.
+
+##FeatureResourceLoader
+missingFile=Filen {0} fantes tidligere, men mangler n\u00e5.
+unableRetrieveLib=Det eksterne biblioteket fra {0} kan ikke hentes.
+
+##BasicHttpFetcher
+timeoutException={0} har blitt tidsavbrutt p\u00e5 grunn av f\u00f8lgende unntak: {1} - {2} - {3} ms.
+exceptionOccurred=F\u00f8lgende unntak oppstod ved henting av {0}: {1} ms ble brukt.
+slowResponse={0} svarer tregt. {1} ms ble brukt.
+
+##HttpResponseMetadataHelper
+errorGettingMD5=Det oppstod en feil ved henting av MD5 (Message Digest 5). Feilen ble ignorert.
+errorParsingMD5=Det oppstod en feil ved analysering av MD5-streng (Message Digest 5) i UTF-8-format.
+
+##OAuthModule
+usingRandomKey=Det blir brukt en tilfeldig n\u00f8kkel for kryptering av OAuth-tilstand p\u00e5 klientsiden.
+usingFile=Filen {0} blir brukt for kryptering av OAuth-tilstand p\u00e5 klientsiden.
+loadKeyFileFrom=OAuth-signeringsn\u00f8kkelen fra {0} blir lastet inn.
+couldNotLoadKeyFile= {0}-n\u00f8kkelfilen kunne ikke lastes inn.
+couldNotLoadSignedKey=OAuth-signeringsn\u00f8kkelen ble ikke lastet inn p\u00e5 riktig m\u00e5te. Slik oppretter du en n\u00f8kkel: \n 1. Kj\u00f8r f\u00f8lgende kommando: \n openssl req -newkey rsa:1024 -days 365 -nodes -x509 -keyout testkey.pem \\\n -out testkey.pem -subj ''/CN=mytestkey''\n openssl pkcs8 -in testkey.pem -out oauthkey.pem -topk8 -nocrypt -outform PEM\n\n. 2. Rediger filen shindig.properties ved \u00e5 legge til disse linjene: \n{0} =<path-to-oauthkey.pem>\n {1} =mykey\n.
+failedToInit=OAuth-forbrukere fra {0} kunne ikke initialiseres.
+
+##OAuthRequest
+oauthFetchFatalError=F\u00f8lgende alvorlige feil oppstod da OAuth hentet innhold: \n {0}.
+oauthFetchErrorReprompt=F\u00f8lgende feil oppstod da OAuth hentet innhold: \n {0}. Brukeren f\u00e5r ny foresp\u00f8rsel om \u00e5 godkjenne.
+bogusExpired=Serveren returnerte et ugyldig utl\u00f8p:\n {0}.
+oauthFetchUnexpectedError=F\u00f8lgende alvorlige feil oppstod da OAuth hentet innhold: \n {0}.
+unauthenticatedOauth=OAuth kan ikke hente innhold fordi brukerautentiseringen ikke finnes. F\u00f8lgende feil oppstod: \n {0}.
+invalidOauth=OAuth kan ikke hente innhold fordi foresp\u00f8rselen er ugyldig. F\u00f8lgende feil oppstod: \n {0}.
+
+##CajaCssSanitizer
+failedToParse=Stilarket kan ikke analyseres.
+unableToConvertScript=Skriptnoden kan ikke konverteres til en OSML-kode (OpenSocial Markup Language).
+
+##PipelineExecutor
+errorPreloading=Det oppstod en uventet feil ved forh\u00e5ndslasting.
+
+##Processor
+renderBlacklistedGadget=Systemet fors\u00f8kte \u00e5 gjengi f\u00f8lgende svartelistede gadget: {0}.
+
+##CajaResponseRewriter, CajaContentRewriter
+failedToRetrieve={0} kan ikke hentes.
+failedToRead={0} kan ikke leses.
+
+##DefaultServiceFetcher
+httpErrorFetching=Det oppstod en HTTP {0}-feil ved henting av servicemetoder fra {1}-sluttpunktet.
+failedToFetchService=Servicemetoder fra {0}-sluttpunktet kunne ikke hentes. F\u00f8lgende feil oppstod: {1}.
+failedToParseService=Servicemetoder fra {0}-sluttpunktet kunne ikke analyseres. F\u00f8lgende feil oppstod: {1}.
+
+##Renderer
+FailedToRender=Gadgeten i {0} kunne ikke gjengis. F\u00f8lgende feil oppstod: {1}.
+
+##RenderingGadgetRewriter
+unknownFeatures=Det finnes en eller flere ukjente funksjoner i f\u00f8lgende eksterne &libs=: {0}.
+unexpectedErrorPreloading=Det oppstod en uventet feil ved forh\u00e5ndslasting av gadgeten.
+
+##SanitizingResponseRewriter
+requestToSanitizeWithoutContent=Det ble gitt en foresp\u00f8rsel om rensing uten noen innholdstype for {0}.
+requestToSanitizeUnknownContent=Det ble gitt en foresp\u00f8rsel om rensing uten en kjent innholdstype {0} for {1}.
+unableToSanitizeUnknownImg=Bildetypen {0} er ukjent og kan ikke renses.
+unableToDetectImgType=Bildetypen for {0} kan ikke oppdages ved rensing av innhold.
+
+##BasicImageRewriter
+ioErrorRewritingImg=F\u00f8lgende inn/ut-feil oppstod ved ny skriving av {0}-bildet: {1}.
+unknownErrorRewritingImg=F\u00f8lgende feil oppstod ved ny skriving av {0}-bildet: {1}.
+failedToReadImg={0}-bildet kan ikke leses og blir hoppet over. F\u00f8lgende feil oppstod: {1}.
+
+##CssResponseRewriter
+cajaCssParseFailure=F\u00f8lgende feil oppstod ved analysering av Caja CSS: {0} for {1}.
+
+##ImageAttributeRewriter
+unableToProcessImg={0}-bilderessursen kan ikke behandles.
+unableToReadResponse=Svaret for {0}-bilderessursen kan ikke leses.
+unableToFetchImg={0}-bilderessursen kan ikke hentes.
+unableToParseImg={0}-bilderessursen kan ikke analyseres.
+
+##MutableContent
+exceptionParsingContent=Det oppstod et unntak ved analysering av innhold for gadgeten.
+
+##PipelineDataGadgetRewriter
+failedToParsePreload=Gadgeten i {0} kunne ikke analyseres for forh\u00e5ndslasting.
+
+##ProxyingVisitor
+uriExceptionParsing=Det oppstod et URI-unntak (Uniform Resource Identifier) ved analysering av gadget i {0}.
+
+##TemplateRewriter
+malformedTemplateLib=Det oppstod unntak p\u00e5 grunn av malbiblioteker med feil format.
+
+##CajaContnetRewriter
+cajoledCacheCreated=Det ble opprettet en kompilert hurtigbuffer.
+retrieveReference={0} blir hentet.
+unableToCajole=Gadgeten i {0} kan ikke kompileres.
+
+##ConcatProxyServlet
+concatProxyRequestFailed=F\u00f8lgende feil oppstod ved foresp\u00f8rsel etter en sammenkjedet proxy: {0}.
+
+##GadgetRenderingServlet
+malformedTtlValue=En ugyldig TTL-verdi (Time To Live) p\u00e5 {0} ble ignorert.
+
+##HttpRequestHandler
+gadgetCreationError=Det oppstod en feil ved opprettelse av gadgeten for omskriving. Skriver om svaret uten gadgeten.
+
+##ProxyServlet
+embededImgWrongDomain=Foresp\u00f8rselen om \u00e5 bygge inn URLen {0} ble gitt til feil domene {1}.
+
+##DefaultTemplateProcessor
+elFailure=F\u00f8lgende EL-feil oppstod for gadgeten i {0}: {1}.
+
+##UriUtils
+skipIllegalHeader={0}-toppteksten er ugyldig og blir hoppet over. F\u00f8lgende feil oppstod: {1}.
+
+##AbstractSpecFactory
+updateSpecFailureUseCacheVersion=Det oppstod en feil ved oppdatering av {0}. Det blir brukt en hurtigbufret versjon i stedet.
+updateSpecFailureApplyNegCache=Det oppstod en feil ved oppdatering av {0}. Det blir brukt en negativ hurtigbuffer.
+
+##HashLockedDomainService
+noLockedDomainConfig=Det finnes ingen l\u00e5st domenekonfigurasjon for {0}.
+
+##Bootstrap
+startingConnManagerWith=Tilkoblingsstyrer med {0}-egenskaper starter.
+
+##XSDValidator
+resolveResource=F\u00f8lgende ressurser blir behandlet: {0}, {1}, {2}, {3}.
+failedToValidate=Det oppstod en feil ved validering av {0}.

Propchange: shindig/trunk/java/common/src/main/resources/org/apache/shindig/common/logging/i18n/resource_no.properties
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = text/plain

Added: shindig/trunk/java/common/src/main/resources/org/apache/shindig/common/logging/i18n/resource_pl.properties
URL: http://svn.apache.org/viewvc/shindig/trunk/java/common/src/main/resources/org/apache/shindig/common/logging/i18n/resource_pl.properties?rev=1348075&view=auto
==============================================================================
--- shindig/trunk/java/common/src/main/resources/org/apache/shindig/common/logging/i18n/resource_pl.properties (added)
+++ shindig/trunk/java/common/src/main/resources/org/apache/shindig/common/logging/i18n/resource_pl.properties Fri Jun 8 13:58:27 2012
@@ -0,0 +1,180 @@
+# Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
+# or more contributor license agreements. See the NOTICE file
+# distributed with this work for additional information
+# regarding copyright ownership. The ASF licenses this file
+# to you under the Apache License, Version 2.0 (the
+# "License"); you may not use this file except in compliance
+# with the License. You may obtain a copy of the License at
+#
+#  http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+#
+# Unless required by applicable law or agreed to in writing,
+# software distributed under the License is distributed on an
+# "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
+# KIND, either express or implied. See the License for the
+# specific language governing permissions and limitations
+# under the License.
+#
+# NLS_ENCODING=UNICODE
+## G11N SA UI
+# NLS_MESSAGEFORMAT_VAR
+
+
+##AuthenticationServletFilter
+errorParsingSecureToken=Znacznik zabezpiecze\u0144 lub referencja jest zniekszta\u0142cona i nie mo\u017cna jej przeanalizowa\u0107.
+
+##XmlUtil
+errorParsingXML=B\u0142\u0105d podczas analizowania kodu XML. Ten b\u0142\u0105d mo\u017cna zignorowa\u0107.
+errorParsingExternalGeneralEntities=U\u017cywany procesor XML za\u0142aduje zewn\u0119trzne encje og\u00f3lne.
+errorParsingExternalParameterEntities=U\u017cywany procesor XML za\u0142aduje zewn\u0119trzne encje parametr\u00f3w.
+errorParsingExternalDTD=U\u017cywany procesor XML za\u0142aduje definicje DTD (Document Type Definition).
+errorNotUsingSecureXML=U\u017cywany procesor XML nie obs\u0142uguje bezpiecznego analizowania.
+reuseDocumentBuilders=Programy buduj\u0105ce dokumenty s\u0105 ponownie wykorzystywane.
+notReuseDocBuilders=Programy buduj\u0105ce dokumenty nie s\u0105 ponownie wykorzystywane.
+
+##LruCacheProvider
+LRUCapacity=Wielko\u015b\u0107 na potrzeby algorytmu LRU (Least Recently Used) {0} zosta\u0142a skonfigurowana dla elementu {1}.
+
+##DynamicConfigProperty
+evalExpressionFailed=Nie mo\u017cna warto\u015bciowa\u0107 elementu {0}.
+
+##JsonContainerConfigLoader
+readingContainerConfig=Odczytywanie konfiguracji kontenera {0}.
+loadFromString=Nie mo\u017cna przeanalizowa\u0107 elementu {0}.
+
+##JsonContainerConfigLoader, FeatureRegistry
+loadResourcesFrom=\u0141adowanie zasob\u00f3w z {0}.
+
+##JsonContainerConfigLoader, FeatureRegistry
+loadFilesFrom=\u0141adowanie plik\u00f3w z {0}.
+
+##ApiServlet
+apiServletProtocolException=Zwracany jest b\u0142\u0105d odpowiedzi, poniewa\u017c wyst\u0105pi\u0142 wyj\u0105tek protoko\u0142u.
+apiServletException=Zwracany jest b\u0142\u0105d odpowiedzi, poniewa\u017c wyst\u0105pi\u0142 wyj\u0105tek protoko\u0142u.
+
+##FeatureRegistry
+overridingFeature=Nadpisywanie funkcji {0} z definicj\u0105 w {1}.
+
+##FeatureResourceLoader
+missingFile=Plik {0} istnia\u0142, ale obecnie nie istnieje.
+unableRetrieveLib=Nie mo\u017cna pobra\u0107 biblioteki zdalnej z {0}.
+
+##BasicHttpFetcher
+timeoutException=Operacja {0} przekroczy\u0142a limit czasu z powodu wyst\u0105pienia nast\u0119puj\u0105cego wyj\u0105tku: {1} - {2} - {3} ms.
+exceptionOccurred=Wyst\u0105pi\u0142 nast\u0119puj\u0105cy wyj\u0105tek podczas pobierania elementu {0}: up\u0142yn\u0119\u0142o {1} ms.
+slowResponse=Serwer {0} zbyt d\u0142ugo odpowiada. Up\u0142yn\u0119\u0142o: {1} ms.
+
+##HttpResponseMetadataHelper
+errorGettingMD5=Wyst\u0105pi\u0142 b\u0142\u0105d podczas uzyskiwania skr\u00f3tu MD5 (Message Digest 5). B\u0142\u0105d zosta\u0142 zignorowany.
+errorParsingMD5=Wyst\u0105pi\u0142 b\u0142\u0105d podczas analizowania \u0142a\u0144cucha skr\u00f3tu MD5 (Message Digest 5) w formacie UTF-8.
+
+##OAuthModule
+usingRandomKey=Na potrzeby szyfrowania stanu po stronie klienta OAuth u\u017cywany jest losowy klucz.
+usingFile=Na potrzeby szyfrowania stanu po stronie klienta OAuth u\u017cywany jest plik {0}.
+loadKeyFileFrom=\u0141adowanie klucza podpisywania OAuth z {0}.
+couldNotLoadKeyFile= Nie mo\u017cna za\u0142adowa\u0107 pliku kluczy {0}.
+couldNotLoadSignedKey=Klucz podpisywania OAuth nie zosta\u0142 poprawnie za\u0142adowany. Aby utworzy\u0107 klucz: \n 1. Uruchom nast\u0119puj\u0105c\u0105 komend\u0119: \n openssl req -newkey rsa:1024 -days 365 -nodes -x509 -keyout testkey.pem \\\n -out testkey.pem -subj ''/CN=mytestkey''\n openssl pkcs8 -in testkey.pem -out oauthkey.pem -topk8 -nocrypt -outform PEM\n\n 2. Edytuj plik shindig.properties, dodaj\u0105c nast\u0119puj\u0105ce wiersze: \n{0} =<\u015bcie\u017cka_do_klucza_OAuth.pem>\n {1} =mykey\n
+failedToInit=Nie powiod\u0142o si\u0119 zainicjowanie konsument\u00f3w OAuth z {0}.
+
+##OAuthRequest
+oauthFetchFatalError=Podczas pobierania tre\u015bci przez protok\u00f3\u0142 OAuth wyst\u0105pi\u0142 nast\u0119puj\u0105cy b\u0142\u0105d krytyczny: \n {0}.
+oauthFetchErrorReprompt=Podczas pobierania tre\u015bci przez protok\u00f3\u0142 OAuth wyst\u0105pi\u0142 nast\u0119puj\u0105cy b\u0142\u0105d: \n {0}. U\u017cytkownik zostanie ponownie poproszony o zatwierdzenie.
+bogusExpired=Serwer zwr\u00f3ci\u0142 niepoprawn\u0105 dat\u0119 wa\u017cno\u015bci: \n {0}.
+oauthFetchUnexpectedError=Podczas pobierania tre\u015bci przez protok\u00f3\u0142 OAuth wyst\u0105pi\u0142 nast\u0119puj\u0105cy b\u0142\u0105d krytyczny: \n {0}.
+unauthenticatedOauth=Protok\u00f3\u0142 OAuth nie mo\u017ce pobra\u0107 tre\u015bci, poniewa\u017c u\u017cytkownik nie jest uwierzytelniony. Wyst\u0105pi\u0142 nast\u0119puj\u0105cy b\u0142\u0105d: \n {0}
+invalidOauth=Protok\u00f3\u0142 OAuth nie mo\u017ce pobra\u0107 tre\u015bci, poniewa\u017c \u017c\u0105danie jest niepoprawne. Wyst\u0105pi\u0142 nast\u0119puj\u0105cy b\u0142\u0105d: \n {0}
+
+##CajaCssSanitizer
+failedToParse=Nie mo\u017cna przeanalizowa\u0107 arkusza styl\u00f3w.
+unableToConvertScript=W\u0119z\u0142a skryptu nie mo\u017cna przekszta\u0142ci\u0107 w znacznik OSML (OpenSocial Markup Language).
+
+##PipelineExecutor
+errorPreloading=Wyst\u0105pi\u0142 nieoczekiwany b\u0142\u0105d podczas wst\u0119pnego \u0142adowania.
+
+##Processor
+renderBlacklistedGadget=System pr\u00f3bowa\u0142 wy\u015bwietli\u0107 nast\u0119puj\u0105cy gad\u017cet znajduj\u0105cy si\u0119 na czarnej li\u015bcie: {0}.
+
+##CajaResponseRewriter, CajaContentRewriter
+failedToRetrieve=Nie mo\u017cna pobra\u0107 elementu {0}.
+failedToRead=Nie mo\u017cna odczyta\u0107 elementu {0}.
+
+##DefaultServiceFetcher
+httpErrorFetching=Wyst\u0105pi\u0142 b\u0142\u0105d HTTP {0} podczas pobierania metod us\u0142ugi z punktu ko\u0144cowego {1}.
+failedToFetchService=Nie mo\u017cna pobra\u0107 metod us\u0142ug z punktu ko\u0144cowego {0}. Wyst\u0105pi\u0142 nast\u0119puj\u0105cy b\u0142\u0105d: {1}.
+failedToParseService=Nie mo\u017cna przeanalizowa\u0107 metod us\u0142ug z punktu ko\u0144cowego {0}. Wyst\u0105pi\u0142 nast\u0119puj\u0105cy b\u0142\u0105d: {1}.
+
+##Renderer
+FailedToRender=Gad\u017cet w {0} nie zosta\u0142 wy\u015bwietlony. Wyst\u0105pi\u0142 nast\u0119puj\u0105cy b\u0142\u0105d: {1}.
+
+##RenderingGadgetRewriter
+unknownFeatures=W nast\u0119puj\u0105cych bibliotekach zewn\u0119trznych istnieje co najmniej jeden nieznany sk\u0142adnik: {0}.
+unexpectedErrorPreloading=Wyst\u0105pi\u0142 nieoczekiwany b\u0142\u0105d podczas wst\u0119pnego \u0142adowania gad\u017cetu.
+
+##SanitizingResponseRewriter
+requestToSanitizeWithoutContent=Wys\u0142ano \u017c\u0105danie czyszczenia bez typu tre\u015bci dla elementu {0}.
+requestToSanitizeUnknownContent=Wys\u0142ano \u017c\u0105danie czyszczenia bez znanego typu tre\u015bci {0} dla elementu {1}.
+unableToSanitizeUnknownImg=Typ obrazu {0} jest nieznany i nie mo\u017cna go wyczy\u015bci\u0107.
+unableToDetectImgType=Podczas czyszczenia tre\u015bci nie mo\u017cna wykry\u0107 typu obrazu {0}.
+
+##BasicImageRewriter
+ioErrorRewritingImg=Podczas ponownego zapisywania obrazu {0} wyst\u0105pi\u0142 nast\u0119puj\u0105cy b\u0142\u0105d we/wy: {1}.
+unknownErrorRewritingImg=Podczas ponownego zapisywania obrazu {0} wyst\u0105pi\u0142 nast\u0119puj\u0105cy b\u0142\u0105d: {1}.
+failedToReadImg=Nie mo\u017cna odczyta\u0107 obrazu {0}. Zostanie on pomini\u0119ty. Wyst\u0105pi\u0142 nast\u0119puj\u0105cy b\u0142\u0105d: {1}.
+
+##CssResponseRewriter
+cajaCssParseFailure=Wyst\u0105pi\u0142 nast\u0119puj\u0105cy b\u0142\u0105d podczas analizowania arkusza CSS Caja: {0} dla {1}.
+
+##ImageAttributeRewriter
+unableToProcessImg=Nie mo\u017cna przetworzy\u0107 zasobu obrazu {0}.
+unableToReadResponse=Nie mo\u017cna odczyta\u0107 odpowiedzi dla zasobu obrazu {0}.
+unableToFetchImg=Nie mo\u017cna pobra\u0107 zasobu obrazu {0}.
+unableToParseImg=Nie mo\u017cna przeanalizowa\u0107 zasobu obrazu {0}.
+
+##MutableContent
+exceptionParsingContent=Wyst\u0105pi\u0142 wyj\u0105tek podczas analizowania tre\u015bci gad\u017cetu.
+
+##PipelineDataGadgetRewriter
+failedToParsePreload=Gad\u017cet w {0} nie m\u00f3g\u0142 zosta\u0107 przeanalizowany w celu wst\u0119pnego \u0142adowania.
+
+##ProxyingVisitor
+uriExceptionParsing=Wyst\u0105pi\u0142 wyj\u0105tek identyfikatora URI (Uniform Resource Identifier) podczas analizowania gad\u017cetu w {0}.
+
+##TemplateRewriter
+malformedTemplateLib=Wyst\u0105pi\u0142y wyj\u0105tki z powodu zniekszta\u0142conych bibliotek szablon\u00f3w.
+
+##CajaContnetRewriter
+cajoledCacheCreated=Utworzono pami\u0119\u0107 podr\u0119czn\u0105 danych, dla kt\u00f3rych dokonano konwersji w skrypt Caja.
+retrieveReference=Pobieranie elementu {0}.
+unableToCajole=Nie mo\u017cna dokona\u0107 konwersji gad\u017cetu w {0} w skrypt Caja.
+
+##ConcatProxyServlet
+concatProxyRequestFailed=Podczas \u017c\u0105dania skonkatenowanego proxy wyst\u0105pi\u0142 nast\u0119puj\u0105cy b\u0142\u0105d: {0}.
+
+##GadgetRenderingServlet
+malformedTtlValue=Niepoprawna warto\u015b\u0107 czasu \u017cycia (Time To Live - TTL) {0} zosta\u0142a zignorowana.
+
+##HttpRequestHandler
+gadgetCreationError=Wyst\u0105pi\u0142 b\u0142\u0105d podczas tworzenia gad\u017cetu na potrzeby przebudowywania. Odpowied\u017a zostanie przebudowana bez u\u017cycia gad\u017cetu.
+
+##ProxyServlet
+embededImgWrongDomain=\u017b\u0105danie osadzenia adresu URL {0} zosta\u0142o wys\u0142ane do niepoprawnej domeny {1}.
+
+##DefaultTemplateProcessor
+elFailure=Dla gad\u017cetu w {0} wyst\u0105pi\u0142 nast\u0119puj\u0105cy b\u0142\u0105d j\u0119zyka wyra\u017ce\u0144: {1}.
+
+##UriUtils
+skipIllegalHeader=Nag\u0142\u00f3wek {0} jest niedozwolony i zostanie pomini\u0119ty. Wyst\u0105pi\u0142 nast\u0119puj\u0105cy b\u0142\u0105d: {1}.
+
+##AbstractSpecFactory
+updateSpecFailureUseCacheVersion=Wyst\u0105pi\u0142 b\u0142\u0105d podczas aktualizowania elementu {0}. Zostanie u\u017cyta wersja z pami\u0119ci podr\u0119cznej.
+updateSpecFailureApplyNegCache=Wyst\u0105pi\u0142 b\u0142\u0105d podczas aktualizowania elementu {0}. Zostanie zastosowana pami\u0119\u0107 podr\u0119czna niepowodze\u0144.
+
+##HashLockedDomainService
+noLockedDomainConfig=Nie istnieje zablokowana konfiguracja domeny dla elementu {0}.
+
+##Bootstrap
+startingConnManagerWith=Uruchamianie mened\u017cera po\u0142\u0105cze\u0144 z nast\u0119puj\u0105c\u0105 liczb\u0105 w\u0142a\u015bciwo\u015bci: {0}.
+
+##XSDValidator
+resolveResource=Rozstrzyganie nast\u0119puj\u0105cych zasob\u00f3w: {0}, {1}, {2}, {3}.
+failedToValidate=Wyst\u0105pi\u0142 b\u0142\u0105d podczas sprawdzania poprawno\u015bci elementu {0}.

Propchange: shindig/trunk/java/common/src/main/resources/org/apache/shindig/common/logging/i18n/resource_pl.properties
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = text/plain

Added: shindig/trunk/java/common/src/main/resources/org/apache/shindig/common/logging/i18n/resource_pt.properties
URL: http://svn.apache.org/viewvc/shindig/trunk/java/common/src/main/resources/org/apache/shindig/common/logging/i18n/resource_pt.properties?rev=1348075&view=auto
==============================================================================
--- shindig/trunk/java/common/src/main/resources/org/apache/shindig/common/logging/i18n/resource_pt.properties (added)
+++ shindig/trunk/java/common/src/main/resources/org/apache/shindig/common/logging/i18n/resource_pt.properties Fri Jun 8 13:58:27 2012
@@ -0,0 +1,180 @@
+# Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
+# or more contributor license agreements. See the NOTICE file
+# distributed with this work for additional information
+# regarding copyright ownership. The ASF licenses this file
+# to you under the Apache License, Version 2.0 (the
+# "License"); you may not use this file except in compliance
+# with the License. You may obtain a copy of the License at
+#
+#  http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+#
+# Unless required by applicable law or agreed to in writing,
+# software distributed under the License is distributed on an
+# "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
+# KIND, either express or implied. See the License for the
+# specific language governing permissions and limitations
+# under the License.
+#
+# NLS_ENCODING=UNICODE
+## G11N SA UI
+# NLS_MESSAGEFORMAT_VAR
+
+
+##AuthenticationServletFilter
+errorParsingSecureToken=A credencial ou o s\u00edmbolo de seguran\u00e7a est\u00e1 incorrecto e n\u00e3o pode ser analisado.
+
+##XmlUtil
+errorParsingXML=Erro ao analisar o XML. Este pode ser ignorado.
+errorParsingExternalGeneralEntities=O processador de XML a ser utilizado ir\u00e1 carregar entidades gerais externas.
+errorParsingExternalParameterEntities=O processador de XML a ser utilizado ir\u00e1 carregar entidades de par\u00e2metros externas.
+errorParsingExternalDTD=O processador de XML a ser utilizado ir\u00e1 carregar as DTDs (Document Type Definitions).
+errorNotUsingSecureXML=O processador de XML a ser utilizado n\u00e3o suporta uma an\u00e1lise segura.
+reuseDocumentBuilders=Os criadores de documentos est\u00e3o a ser reutilizados.
+notReuseDocBuilders=Os criadores de documentos n\u00e3o est\u00e3o a ser reutilizados.
+
+##LruCacheProvider
+LRUCapacity=A capacidade do LRU (Least Recently Used) {0} est\u00e1 configurada para {1}.
+
+##DynamicConfigProperty
+evalExpressionFailed=N\u00e3o \u00e9 poss\u00edvel avaliar {0}.
+
+##JsonContainerConfigLoader
+readingContainerConfig=A configura\u00e7\u00e3o do contentor {0} est\u00e1 a ser lida.
+loadFromString=N\u00e3o \u00e9 poss\u00edvel analisar {0}.
+
+##JsonContainerConfigLoader, FeatureRegistry
+loadResourcesFrom=Os recursos de {0} est\u00e3o a ser carregados.
+
+##JsonContainerConfigLoader, FeatureRegistry
+loadFilesFrom=Os ficheiros de {0} est\u00e3o a ser carregados.
+
+##ApiServlet
+apiServletProtocolException=Est\u00e1 a ser devolvido um erro de resposta, uma vez que ocorreu uma excep\u00e7\u00e3o de protocolo.
+apiServletException=Est\u00e1 a ser devolvido um erro de resposta, uma vez que ocorreu uma excep\u00e7\u00e3o de protocolo.
+
+##FeatureRegistry
+overridingFeature=A fun\u00e7\u00e3o {0} com defini\u00e7\u00e3o {1} est\u00e1 a ser substitu\u00edda.
+
+##FeatureResourceLoader
+missingFile=O ficheiro {0} existia, mas agora est\u00e1 em falta.
+unableRetrieveLib=N\u00e3o \u00e9 poss\u00edvel obter a biblioteca remota de {0}.
+
+##BasicHttpFetcher
+timeoutException=O tempo limite de {0} foi excedido, devido \u00e0 seguinte excep\u00e7\u00e3o: {1} - {2} - {3} ms.
+exceptionOccurred=Ocorreu a seguinte excep\u00e7\u00e3o ao obter {0}: decorreram {1} ms.
+slowResponse={0} est\u00e1 a responder lentamente. Decorreram {1} ms.
+
+##HttpResponseMetadataHelper
+errorGettingMD5=Ocorreu um erro ao obter a MD5 (Message Digest 5). O erro foi ignorado.
+errorParsingMD5=Ocorreu um erro ao analisar a cadeia da MD5 (Message Digest 5) no formato UTF-8.
+
+##OAuthModule
+usingRandomKey=A chave aleat\u00f3ria para a encripta\u00e7\u00e3o de estado do lado do cliente de OAuth est\u00e1 a ser utilizada.
+usingFile=O ficheiro {0} para a encripta\u00e7\u00e3o de estado do lado do cliente de OAuth est\u00e1 a ser utilizada.
+loadKeyFileFrom=A chave de assinatura de OAuth de {0} est\u00e1 a ser carregada.
+couldNotLoadKeyFile= N\u00e3o foi poss\u00edvel carregar o ficheiro de chave {0}.
+couldNotLoadSignedKey=A chave de assinatura de OAuth n\u00e3o foi correctamente carregada. Para criar uma chave: \n 1. Execute o seguinte comando: \n openssl req -newkey rsa:1024 -days 365 -nodes -x509 -keyout testkey.pem \\\n -out testkey.pem -subj ''/CN=mytestkey''\n openssl pkcs8 -in testkey.pem -out oauthkey.pem -topk8 -nocrypt -outform PEM\n\n. 2. Edite o ficheiro shindig.properties adicionando estas linhas: \n{0} =<path-to-oauthkey.pem>\n {1} =mykey\n.
+failedToInit=Falha ao inicializar os consumidores de OAuth de {0}.
+
+##OAuthRequest
+oauthFetchFatalError=Ocorreu o seguinte erro fatal quando o OAuth estava a obter conte\u00fado: \n {0}.
+oauthFetchErrorReprompt=Ocorreu o seguinte erro quando o OAuth estava a obter conte\u00fado: \n {0}. A aprova\u00e7\u00e3o est\u00e1 a ser novamente solicitada ao utilizador.
+bogusExpired=O servidor devolveu um limite de validade n\u00e3o v\u00e1lido:\n {0}.
+oauthFetchUnexpectedError=Ocorreu o seguinte erro fatal quando o OAuth estava a obter conte\u00fado: \n {0}.
+unauthenticatedOauth=N\u00e3o \u00e9 poss\u00edvel ao OAuth obter conte\u00fado, uma vez que a autentica\u00e7\u00e3o do utilizador n\u00e3o existe. Ocorreu o seguinte erro: \n {0}.
+invalidOauth=N\u00e3o \u00e9 poss\u00edvel ao OAuth obter conte\u00fado, uma vez que o pedido n\u00e3o \u00e9 v\u00e1lido. Ocorreu o seguinte erro: \n {0}.
+
+##CajaCssSanitizer
+failedToParse=N\u00e3o \u00e9 poss\u00edvel analisar a folha de estilos.
+unableToConvertScript=O n\u00f3 do script n\u00e3o pode ser convertido num controlo de OSML (OpenSocial Markup Language).
+
+##PipelineExecutor
+errorPreloading=Ocorreu um erro inesperado ao pr\u00e9-carregar.
+
+##Processor
+renderBlacklistedGadget=O sistema tentou apresentar o seguinte gadget da lista negra: {0}.
+
+##CajaResponseRewriter, CajaContentRewriter
+failedToRetrieve=N\u00e3o \u00e9 poss\u00edvel obter {0}.
+failedToRead=N\u00e3o \u00e9 poss\u00edvel ler {0}.
+
+##DefaultServiceFetcher
+httpErrorFetching=Ocorreu um erro de HTTP {0} ao obter os m\u00e9todos de servi\u00e7o a partir do ponto final {1}.
+failedToFetchService=N\u00e3o foi poss\u00edvel obter os m\u00e9todos de servi\u00e7os a partir do ponto final {0}. Ocorreu o seguinte erro: {1}.
+failedToParseService=N\u00e3o foi poss\u00edvel analisar os m\u00e9todos de servi\u00e7os a partir do ponto final {0}. Ocorreu o seguinte erro: {1}.
+
+##Renderer
+FailedToRender=O gadget em {0} n\u00e3o foi apresentado. Ocorreu o seguinte erro: {1}.
+
+##RenderingGadgetRewriter
+unknownFeatures=Existe uma ou mais fun\u00e7\u00f5es desconhecidas no seguinte externo &libs=: {0}.
+unexpectedErrorPreloading=Ocorreu um erro inesperado ao pr\u00e9-carregar o gadget.
+
+##SanitizingResponseRewriter
+requestToSanitizeWithoutContent=Foi emitido um pedido para depurar sem um tipo de conte\u00fado para {0}.
+requestToSanitizeUnknownContent=Foi emitido um pedido para depurar sem um tipo de conte\u00fado conhecido {0} para {1}.
+unableToSanitizeUnknownImg=O tipo de imagem {0} \u00e9 desconhecido e n\u00e3o pode ser depurado.
+unableToDetectImgType=N\u00e3o \u00e9 poss\u00edvel detectar o tipo de imagem para {0} ao depurar conte\u00fado.
+
+##BasicImageRewriter
+ioErrorRewritingImg=Ocorreu o seguinte erro de entrada/sa\u00edda ao gravar novamente a imagem {0}: {1}.
+unknownErrorRewritingImg=Ocorreu o seguinte erro ao gravar novamente a imagem {0}: {1}.
+failedToReadImg=A imagem {0} n\u00e3o pode ser lida e vai ser ignorada. Ocorreu o seguinte erro: {1}.
+
+##CssResponseRewriter
+cajaCssParseFailure=Ocorre o seguinte erro ao analisar a CSS de Caja: {0} para {1}.
+
+##ImageAttributeRewriter
+unableToProcessImg=N\u00e3o \u00e9 poss\u00edvel processar o recurso de imagem {0}.
+unableToReadResponse=N\u00e3o \u00e9 poss\u00edvel ler a resposta para o recurso de imagem {0}.
+unableToFetchImg=N\u00e3o \u00e9 poss\u00edvel obter o recurso de imagem {0}.
+unableToParseImg=N\u00e3o \u00e9 poss\u00edvel analisar o recurso de imagem {0}.
+
+##MutableContent
+exceptionParsingContent=Ocorreu uma excep\u00e7\u00e3o ao analisar o conte\u00fado do gadget.
+
+##PipelineDataGadgetRewriter
+failedToParsePreload=N\u00e3o foi poss\u00edvel analisar o gadget em {0} para pr\u00e9-carregamento.
+
+##ProxyingVisitor
+uriExceptionParsing=Ocorreu uma excep\u00e7\u00e3o de URI (Uniform Resource Identifier) ao analisar o gadget em {0}.
+
+##TemplateRewriter
+malformedTemplateLib=Ocorreram excep\u00e7\u00f5es, devido a bibliotecas de modelos incorrectas.
+
+##CajaContnetRewriter
+cajoledCacheCreated=Foi criada uma cache compilada em Caja.
+retrieveReference=A obter {0}.
+unableToCajole=O gadget em {0} n\u00e3o pode ser compilado em Caja.
+
+##ConcatProxyServlet
+concatProxyRequestFailed=Ocorreu o seguinte erro ao solicitar um proxy concatenado: {0}.
+
+##GadgetRenderingServlet
+malformedTtlValue=Um valor de TTL (Time To Live) n\u00e3o v\u00e1lido de {0} foi ignorado.
+
+##HttpRequestHandler
+gadgetCreationError=Ocorreu um erro ao criar o gadget para gravar novamente. A resposta est\u00e1 a ser gravada novamente sem o gadget.
+
+##ProxyServlet
+embededImgWrongDomain=O pedido para incorporar o URL {0} foi efectuado no dom\u00ednio incorrecto {1}.
+
+##DefaultTemplateProcessor
+elFailure=Ocorreu o seguinte erro de EL para o gadget em {0}: {1}.
+
+##UriUtils
+skipIllegalHeader=O cabe\u00e7alho {0} n\u00e3o \u00e9 permitido e vai ser ignorado. Ocorreu o seguinte erro: {1}.
+
+##AbstractSpecFactory
+updateSpecFailureUseCacheVersion=Ocorreu um erro ao actualizar {0}. Em alternativa, est\u00e1 a ser utilizada a vers\u00e3o colocada em cache.
+updateSpecFailureApplyNegCache=Ocorreu um erro ao actualizar {0}. Est\u00e1 a ser aplicada uma cache negativa.
+
+##HashLockedDomainService
+noLockedDomainConfig=N\u00e3o existe uma configura\u00e7\u00e3o de dom\u00ednio bloqueado para {0}.
+
+##Bootstrap
+startingConnManagerWith=O gestor de liga\u00e7\u00f5es com as propriedades {0} est\u00e1 a iniciar.
+
+##XSDValidator
+resolveResource=Os seguintes recursos est\u00e3o a ser processados: {0}, {1}, {2}, {3}.
+failedToValidate=Ocorreu um erro ao validar {0}.

Propchange: shindig/trunk/java/common/src/main/resources/org/apache/shindig/common/logging/i18n/resource_pt.properties
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = text/plain

Added: shindig/trunk/java/common/src/main/resources/org/apache/shindig/common/logging/i18n/resource_pt_BR.properties
URL: http://svn.apache.org/viewvc/shindig/trunk/java/common/src/main/resources/org/apache/shindig/common/logging/i18n/resource_pt_BR.properties?rev=1348075&view=auto
==============================================================================
--- shindig/trunk/java/common/src/main/resources/org/apache/shindig/common/logging/i18n/resource_pt_BR.properties (added)
+++ shindig/trunk/java/common/src/main/resources/org/apache/shindig/common/logging/i18n/resource_pt_BR.properties Fri Jun 8 13:58:27 2012
@@ -0,0 +1,180 @@
+# Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
+# or more contributor license agreements. See the NOTICE file
+# distributed with this work for additional information
+# regarding copyright ownership. The ASF licenses this file
+# to you under the Apache License, Version 2.0 (the
+# "License"); you may not use this file except in compliance
+# with the License. You may obtain a copy of the License at
+#
+#  http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+#
+# Unless required by applicable law or agreed to in writing,
+# software distributed under the License is distributed on an
+# "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
+# KIND, either express or implied. See the License for the
+# specific language governing permissions and limitations
+# under the License.
+#
+# NLS_ENCODING=UNICODE
+## G11N SA UI
+# NLS_MESSAGEFORMAT_VAR
+
+
+##AuthenticationServletFilter
+errorParsingSecureToken=O token ou a credencial de seguran\u00e7a est\u00e1 malformado e n\u00e3o pode ser analisado.
+
+##XmlUtil
+errorParsingXML=Erro ao analisar o XML. Isso pode ser ignorado.
+errorParsingExternalGeneralEntities=O processador XML sendo usado carregar\u00e1 entidades gerais externas.
+errorParsingExternalParameterEntities=O processador XML sendo usado carregar\u00e1 entidades de par\u00e2metro externo.
+errorParsingExternalDTD=O processador XML sendo usado carregar\u00e1 Defini\u00e7\u00f5es de Tipo de Documento (DTD).
+errorNotUsingSecureXML=O processador XML sendo usado n\u00e3o suporta an\u00e1lise segura.
+reuseDocumentBuilders=Construtores de documento est\u00e3o sendo reutilizados.
+notReuseDocBuilders=Construtores de documento n\u00e3o est\u00e3o sendo reutilizados.
+
+##LruCacheProvider
+LRUCapacity=A capacidade menos utilizada recentemente (LRU) {0} est\u00e1 configurada para {1}.
+
+##DynamicConfigProperty
+evalExpressionFailed={0} n\u00e3o pode ser avaliado.
+
+##JsonContainerConfigLoader
+readingContainerConfig=A configura\u00e7\u00e3o de cont\u00eainer {0} est\u00e1 sendo lida.
+loadFromString={0} n\u00e3o pode ser analisado.
+
+##JsonContainerConfigLoader, FeatureRegistry
+loadResourcesFrom=Recursos de {0} est\u00e3o sendo carregados.
+
+##JsonContainerConfigLoader, FeatureRegistry
+loadFilesFrom=Arquivos de {0} est\u00e3o sendo carregados.
+
+##ApiServlet
+apiServletProtocolException=Um erro de resposta est\u00e1 sendo retornado porque ocorreu uma exce\u00e7\u00e3o de protocolo.
+apiServletException=Um erro de resposta est\u00e1 sendo retornado porque ocorreu uma exce\u00e7\u00e3o de protocolo.
+
+##FeatureRegistry
+overridingFeature=O recurso {0} com a defini\u00e7\u00e3o em {1} est\u00e1 sendo substitu\u00eddo.
+
+##FeatureResourceLoader
+missingFile=O arquivo {0} costumava existir, mas agora est\u00e1 ausente.
+unableRetrieveLib=A biblioteca remota de {0} n\u00e3o pode ser recuperada.
+
+##BasicHttpFetcher
+timeoutException={0} atingiu o tempo limite por causa da seguinte exce\u00e7\u00e3o: {1} - {2} - {3} ms.
+exceptionOccurred=A seguinte exce\u00e7\u00e3o ocorreu ao buscar {0}: {1} ms decorrido.
+slowResponse={0} est\u00e1 respondendo lentamente. {1} ms decorrido.
+
+##HttpResponseMetadataHelper
+errorGettingMD5=Ocorreu um erro ao obter Message Digest 5 (MD5). O erro foi ignorado.
+errorParsingMD5=Ocorreu um erro ao analisar a sequ\u00eancia Message Digest 5 (MD5) no formato UTF-8.
+
+##OAuthModule
+usingRandomKey=Uma chave aleat\u00f3ria para criptografia de estado no lado do cliente OAuth est\u00e1 sendo usada.
+usingFile=O arquivo {0} para criptografia de estado no lado do cliente OAuth est\u00e1 sendo usado.
+loadKeyFileFrom=A chave de assinatura OAuth de {0} est\u00e1 sendo carregada.
+couldNotLoadKeyFile= O arquivo-chave {0} n\u00e3o p\u00f4de ser carregado.
+couldNotLoadSignedKey=A chave de assinatura OAuth n\u00e3o foi carregada corretamente. Para criar uma chave: \n 1. Execute o seguinte comando: \n openssl req -newkey rsa:1024 -days 365 -nodes -x509 -keyout testkey.pem \\\n -out testkey.pem -subj ''/CN=mytestkey''\n openssl pkcs8 -in testkey.pem -out oauthkey.pem -topk8 -nocrypt -outform PEM\n\n. 2. Edite o arquivo shindig.properties incluindo estas linhas: \n{0} =<path-to-oauthkey.pem>\n {1} =mykey\n.
+failedToInit=Falha ao inicializar consumidores OAuth de {0}.
+
+##OAuthRequest
+oauthFetchFatalError=O seguinte erro fatal ocorreu quando OAuth estava buscando conte\u00fado: \n {0}.
+oauthFetchErrorReprompt=O seguinte erro ocorreu quando OAuth esta buscando conte\u00fado: \n {0}. O usu\u00e1rio est\u00e1 sendo avisado novamente quanto \u00e0 aprova\u00e7\u00e3o.
+bogusExpired=O servidor retornou uma expira\u00e7\u00e3o inv\u00e1lida:\n {0}.
+oauthFetchUnexpectedError=O seguinte erro fatal ocorreu quando OAuth estava buscando conte\u00fado: \n {0}.
+unauthenticatedOauth=O OAuth n\u00e3o pode buscar conte\u00fado porque n\u00e3o existe autentica\u00e7\u00e3o do usu\u00e1rio. O seguinte erro ocorreu: \n {0}.
+invalidOauth=O OAuth n\u00e3o pode buscar conte\u00fado porque a solicita\u00e7\u00e3o \u00e9 inv\u00e1lida. O seguinte erro ocorreu: \n {0}.
+
+##CajaCssSanitizer
+failedToParse=A folha de estilo n\u00e3o pode ser analisada.
+unableToConvertScript=O n\u00f3 de script n\u00e3o pode ser convertido em uma tag OpenSocial Markup Language (OSML).
+
+##PipelineExecutor
+errorPreloading=Ocorreu um erro inesperado durante o pr\u00e9-carregamento.
+
+##Processor
+renderBlacklistedGadget=O sistema tentou renderizar o seguinte dispositivo inclu\u00eddo na lista de bloqueio: {0}.
+
+##CajaResponseRewriter, CajaContentRewriter
+failedToRetrieve={0} n\u00e3o pode ser recuperado.
+failedToRead={0} n\u00e3o pode ser lido.
+
+##DefaultServiceFetcher
+httpErrorFetching=Ocorreu um erro HTTP {0} ao buscar m\u00e9todos de servi\u00e7o do terminal {1}.
+failedToFetchService=N\u00e3o foi poss\u00edvel buscar m\u00e9todos de servi\u00e7os do terminal {0}. O seguinte erro ocorreu: {1}.
+failedToParseService=N\u00e3o foi poss\u00edvel analisar m\u00e9todos de servi\u00e7os do terminal {0}. O seguinte erro ocorreu: {1}.
+
+##Renderer
+FailedToRender=O dispositivo em {0} n\u00e3o foi renderizado. O seguinte erro ocorreu: {1}.
+
+##RenderingGadgetRewriter
+unknownFeatures=Um ou mais recursos desconhecidos existem no seguinte extern &libs=: {0}.
+unexpectedErrorPreloading=Ocorreu um erro inesperado durante o pr\u00e9-carregamento do dispositivo.
+
+##SanitizingResponseRewriter
+requestToSanitizeWithoutContent=Uma solicita\u00e7\u00e3o de limpeza foi emitida sem um tipo de conte\u00fado para {0}.
+requestToSanitizeUnknownContent=Uma solicita\u00e7\u00e3o de limpeza foi emitida sem um tipo de conte\u00fado conhecido {0} para {1}.
+unableToSanitizeUnknownImg=O tipo de imagem {0} \u00e9 desconhecido e n\u00e3o pode ser limpo.
+unableToDetectImgType=O tipo de imagem para {0} n\u00e3o pode ser detectado ao limpar conte\u00fado.
+
+##BasicImageRewriter
+ioErrorRewritingImg=O seguinte erro de entrada/sa\u00edda ocorreu ao regravar a imagem {0}: {1}.
+unknownErrorRewritingImg=O seguinte erro ocorreu ao regravar a imagem {0}: {1}.
+failedToReadImg=A imagem {0} n\u00e3o pode ser lida e est\u00e1 sendo ignorada. O seguinte erro ocorreu: {1}.
+
+##CssResponseRewriter
+cajaCssParseFailure=O seguinte erro ocorreu ao analisar o Caja CSS {0} para {1}.
+
+##ImageAttributeRewriter
+unableToProcessImg=O recurso de imagem {0} n\u00e3o pode ser processado.
+unableToReadResponse=A resposta para o recurso de imagem {0} n\u00e3o pode ser lida.
+unableToFetchImg=O recurso de imagem {0} n\u00e3o pode ser buscado.
+unableToParseImg=O recurso de imagem {0} n\u00e3o pode ser analisado.
+
+##MutableContent
+exceptionParsingContent=Ocorreu uma exce\u00e7\u00e3o ao analisar conte\u00fado para o dispositivo.
+
+##PipelineDataGadgetRewriter
+failedToParsePreload=O dispositivo em {0} n\u00e3o p\u00f4de ser analisado para pr\u00e9-carregamento.
+
+##ProxyingVisitor
+uriExceptionParsing=Uma exce\u00e7\u00e3o de Identificador Uniforme de Recursos (URI) ocorreu ao analisar o dispositivo em {0}.
+
+##TemplateRewriter
+malformedTemplateLib=Ocorreram exce\u00e7\u00f5es por causa de bibliotecas de modelo malformadas.
+
+##CajaContnetRewriter
+cajoledCacheCreated=Um cache persuadido foi criado.
+retrieveReference={0} est\u00e1 sendo recuperado.
+unableToCajole=O dispositivo em {0} n\u00e3o pode ser persuadido.
+
+##ConcatProxyServlet
+concatProxyRequestFailed=Ocorreu o seguinte erro ao solicitar um proxy concatenado: {0}.
+
+##GadgetRenderingServlet
+malformedTtlValue=Um valor de Tempo de Vida (TTL) inv\u00e1lido de {0} foi ignorado.
+
+##HttpRequestHandler
+gadgetCreationError=Ocorreu um erro ao criar o dispositivo para regrava\u00e7\u00e3o. Regravando a resposta sem o dispositivo.
+
+##ProxyServlet
+embededImgWrongDomain=A solicita\u00e7\u00e3o para integrar a URL {0} foi feita ao dom\u00ednio errado {1}.
+
+##DefaultTemplateProcessor
+elFailure=O seguinte erro de EL ocorreu para o dispositivo em {0}: {1}.
+
+##UriUtils
+skipIllegalHeader=O cabe\u00e7alho {0} \u00e9 ilegal e est\u00e1 sendo ignorado. O seguinte erro ocorreu: {1}.
+
+##AbstractSpecFactory
+updateSpecFailureUseCacheVersion=Ocorreu um erro ao atualizar {0}. Uma vers\u00e3o em cache est\u00e1 sendo usada em seu lugar.
+updateSpecFailureApplyNegCache=Ocorreu um erro ao atualizar {0}. Um cache negativo est\u00e1 sendo aplicado.
+
+##HashLockedDomainService
+noLockedDomainConfig=Uma configura\u00e7\u00e3o de dom\u00ednio bloqueado para {0} n\u00e3o existe.
+
+##Bootstrap
+startingConnManagerWith=O gerenciador de configura\u00e7\u00e3o com propriedades {0} est\u00e1 sendo iniciado.
+
+##XSDValidator
+resolveResource=Os recursos a seguir est\u00e3o sendo resolvidos: {0}, {1}, {2}, {3}.
+failedToValidate=Ocorreu um erro ao validar {0}.

Propchange: shindig/trunk/java/common/src/main/resources/org/apache/shindig/common/logging/i18n/resource_pt_BR.properties
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = text/plain

Added: shindig/trunk/java/common/src/main/resources/org/apache/shindig/common/logging/i18n/resource_ru.properties
URL: http://svn.apache.org/viewvc/shindig/trunk/java/common/src/main/resources/org/apache/shindig/common/logging/i18n/resource_ru.properties?rev=1348075&view=auto
==============================================================================
--- shindig/trunk/java/common/src/main/resources/org/apache/shindig/common/logging/i18n/resource_ru.properties (added)
+++ shindig/trunk/java/common/src/main/resources/org/apache/shindig/common/logging/i18n/resource_ru.properties Fri Jun 8 13:58:27 2012
@@ -0,0 +1,180 @@
+# Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
+# or more contributor license agreements. See the NOTICE file
+# distributed with this work for additional information
+# regarding copyright ownership. The ASF licenses this file
+# to you under the Apache License, Version 2.0 (the
+# "License"); you may not use this file except in compliance
+# with the License. You may obtain a copy of the License at
+#
+#  http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+#
+# Unless required by applicable law or agreed to in writing,
+# software distributed under the License is distributed on an
+# "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
+# KIND, either express or implied. See the License for the
+# specific language governing permissions and limitations
+# under the License.
+#
+# NLS_ENCODING=UNICODE
+## G11N SA UI
+# NLS_MESSAGEFORMAT_VAR
+
+
+##AuthenticationServletFilter
+errorParsingSecureToken=\u041c\u0430\u0440\u043a\u0435\u0440 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u0430 \u0438\u043b\u0438 \u043e\u0434\u043d\u043e\u0440\u0430\u0437\u043e\u0432\u043e\u0435 \u0440\u0430\u0437\u0440\u0435\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0438\u043c\u0435\u0435\u0442 \u043d\u0435\u0432\u0435\u0440\u043d\u044b\u0439 \u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0442 \u0438 \u043d\u0435 \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0431\u044b\u0442\u044c \u043f\u0440\u043e\u0430\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u043e.
+
+##XmlUtil
+errorParsingXML=\u041e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0430 \u043f\u0440\u0438 \u0430\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u0435 XML. \u042d\u0442\u043e \u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u043f\u0440\u043e\u0438\u0433\u043d\u043e\u0440\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c.
+errorParsingExternalGeneralEntities=\u0418\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u0443\u0435\u043c\u044b\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0441\u0441\u043e\u0440 XML \u0437\u0430\u0433\u0440\u0443\u0437\u0438\u0442 \u0432\u043d\u0435\u0448\u043d\u0438\u0435 \u043e\u0431\u0449\u0438\u0435 \u044d\u043b\u0435\u043c\u0435\u043d\u0442\u044b.
+errorParsingExternalParameterEntities=\u0418\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u0443\u0435\u043c\u044b\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0441\u0441\u043e\u0440 XML \u0437\u0430\u0433\u0440\u0443\u0437\u0438\u0442 \u0432\u043d\u0435\u0448\u043d\u0438\u0435 \u044d\u043b\u0435\u043c\u0435\u043d\u0442\u044b \u043f\u0430\u0440\u0430\u043c\u0435\u0442\u0440\u0430.
+errorParsingExternalDTD=\u0418\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u0443\u0435\u043c\u044b\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0441\u0441\u043e\u0440 XML \u0437\u0430\u0433\u0440\u0443\u0437\u0438\u0442 \u041e\u043f\u0440\u0435\u0434\u0435\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u0442\u0438\u043f\u0430 \u0434\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430 (DTD).
+errorNotUsingSecureXML=\u0418\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u0443\u0435\u043c\u044b\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0441\u0441\u043e\u0440 XML \u043d\u0435 \u043f\u043e\u0434\u0434\u0435\u0440\u0436\u0438\u0432\u0430\u0435\u0442 \u0430\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437 \u0437\u0430\u0449\u0438\u0442\u044b.
+reuseDocumentBuilders=\u041a\u043e\u043c\u043f\u043e\u043d\u043e\u0432\u0449\u0438\u043a\u0438 \u0434\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430 \u043f\u043e\u0432\u0442\u043e\u0440\u043d\u043e \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u0443\u044e\u0442\u0441\u044f.
+notReuseDocBuilders=\u041a\u043e\u043c\u043f\u043e\u043d\u043e\u0432\u0449\u0438\u043a\u0438 \u0434\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430 \u043d\u0435 \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u0443\u044e\u0442\u0441\u044f \u043f\u043e\u0432\u0442\u043e\u0440\u043d\u043e.
+
+##LruCacheProvider
+LRUCapacity=\u041d\u0430\u0438\u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u0434\u0430\u0432\u043d\u043e \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0432\u0448\u0430\u044f\u0441\u044f (LRU) \u0432\u043c\u0435\u0441\u0442\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u044c {0} \u043d\u0430\u0441\u0442\u0440\u043e\u0435\u043d\u0430 \u0434\u043b\u044f {1}.
+
+##DynamicConfigProperty
+evalExpressionFailed={0} \u043d\u0435 \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0431\u044b\u0442\u044c \u0432\u044b\u0447\u0438\u0441\u043b\u0435\u043d\u043e.
+
+##JsonContainerConfigLoader
+readingContainerConfig=\u0427\u0438\u0442\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u043a\u043e\u043d\u0444\u0438\u0433\u0443\u0440\u0430\u0446\u0438\u044f \u043a\u043e\u043d\u0442\u0435\u0439\u043d\u0435\u0440\u0430 {0}.
+loadFromString=\u041d\u0435\u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u043f\u0440\u043e\u0430\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c {0}.
+
+##JsonContainerConfigLoader, FeatureRegistry
+loadResourcesFrom=\u0417\u0430\u0433\u0440\u0443\u0437\u043a\u0430 \u0440\u0435\u0441\u0443\u0440\u0441\u043e\u0432 \u0438\u0437 {0}.
+
+##JsonContainerConfigLoader, FeatureRegistry
+loadFilesFrom=\u0417\u0430\u0433\u0440\u0443\u0437\u043a\u0430 \u0444\u0430\u0439\u043b\u043e\u0432 \u0438\u0437 {0}.
+
+##ApiServlet
+apiServletProtocolException=\u0412\u043e\u0437\u0432\u0440\u0430\u0449\u0435\u043d\u0430 \u043e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0430 \u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0430, \u0442\u0430\u043a \u043a\u0430\u043a \u0432\u043e\u0437\u043d\u0438\u043a\u043b\u0430 \u0438\u0441\u043a\u043b\u044e\u0447\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u0430\u044f \u0441\u0438\u0442\u0443\u0430\u0446\u0438\u044f \u043f\u0440\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0442\u043e\u043a\u043e\u043b\u0430.
+apiServletException=\u0412\u043e\u0437\u0432\u0440\u0430\u0449\u0435\u043d\u0430 \u043e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0430 \u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0430, \u0442\u0430\u043a \u043a\u0430\u043a \u0432\u043e\u0437\u043d\u0438\u043a\u043b\u0430 \u0438\u0441\u043a\u043b\u044e\u0447\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u0430\u044f \u0441\u0438\u0442\u0443\u0430\u0446\u0438\u044f \u043f\u0440\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0442\u043e\u043a\u043e\u043b\u0430.
+
+##FeatureRegistry
+overridingFeature=\u0424\u0443\u043d\u043a\u0446\u0438\u044f {0} \u0441 \u043e\u043f\u0440\u0435\u0434\u0435\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c \u0432 {1} \u043f\u0435\u0440\u0435\u043e\u043f\u0440\u0435\u0434\u0435\u043b\u0435\u043d\u0430.
+
+##FeatureResourceLoader
+missingFile=\u0424\u0430\u0439\u043b {0} \u0441\u0443\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e\u0432\u0430\u043b, \u043d\u043e \u0441\u0435\u0439\u0447\u0430\u0441 \u043e\u0442\u0441\u0443\u0442\u0441\u0442\u0432\u0443\u0435\u0442.
+unableRetrieveLib=\u041d\u0435\u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0438\u0437\u0432\u043b\u0435\u0447\u044c \u0443\u0434\u0430\u043b\u0435\u043d\u043d\u0443\u044e \u0431\u0438\u0431\u043b\u0438\u043e\u0442\u0435\u043a\u0443 \u0438\u0437 {0}.
+
+##BasicHttpFetcher
+timeoutException=\u0422\u0430\u0439\u043c-\u0430\u0443\u0442 {0} \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u0441\u043b\u0435\u0434\u0443\u044e\u0449\u0435\u0439 \u0438\u0441\u043a\u043b\u044e\u0447\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u0441\u0438\u0442\u0443\u0430\u0446\u0438\u0438: {1} - {2} - {3} \u043c\u0441.
+exceptionOccurred=\u0412\u043e\u0437\u043d\u0438\u043a\u043b\u0430 \u0441\u043b\u0435\u0434\u0443\u044e\u0449\u0430\u044f \u0438\u0441\u043a\u043b\u044e\u0447\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u0430\u044f \u0441\u0438\u0442\u0443\u0430\u0446\u0438\u044f \u043f\u0440\u0438 \u0432\u044b\u0431\u043e\u0440\u043a\u0435 {0}: \u043f\u0440\u043e\u0448\u043b\u043e {1} \u043c\u0441.
+slowResponse={0} \u043e\u0442\u0432\u0435\u0447\u0430\u0435\u0442 \u043c\u0435\u0434\u043b\u0435\u043d\u043d\u043e. \u041f\u0440\u043e\u0448\u043b\u043e {1} \u043c\u0441.
+
+##HttpResponseMetadataHelper
+errorGettingMD5=\u041f\u0440\u043e\u0438\u0437\u043e\u0448\u043b\u0430 \u043e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0430 \u043f\u0440\u0438 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0435\u043d\u0438\u0438 \u041e\u043f\u0438\u0441\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f \u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435\u043d\u0438\u044f 5 (MD5). \u041e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0438\u0433\u043d\u043e\u0440\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0430.
+errorParsingMD5=\u041f\u0440\u043e\u0438\u0437\u043e\u0448\u043b\u0430 \u043e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0430 \u043f\u0440\u0438 \u0430\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u0435 \u0441\u0442\u0440\u043e\u043a\u0438 \u041e\u043f\u0438\u0441\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f \u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435\u043d\u0438\u044f 5 (MD5) \u0432 \u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0442\u0435 UTF-8.
+
+##OAuthModule
+usingRandomKey=\u0418\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u0443\u0435\u0442\u0441\u044f \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u0439\u043d\u044b\u0439 \u043a\u043b\u044e\u0447 \u0434\u043b\u044f \u0448\u0438\u0444\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u0441\u043e\u0441\u0442\u043e\u044f\u043d\u0438\u044f \u043d\u0430 \u0441\u0442\u043e\u0440\u043e\u043d\u0435 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u0430 OAuth.
+usingFile=\u0418\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u0443\u0435\u0442\u0441\u044f \u0444\u0430\u0439\u043b {0} \u0434\u043b\u044f \u0448\u0438\u0444\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u0441\u043e\u0441\u0442\u043e\u044f\u043d\u0438\u044f \u043d\u0430 \u0441\u0442\u043e\u0440\u043e\u043d\u0435 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u0430 OAuth.
+loadKeyFileFrom=\u0417\u0430\u0433\u0440\u0443\u0436\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u043a\u043b\u044e\u0447 \u043f\u043e\u0434\u043f\u0438\u0441\u0430\u043d\u0438\u044f OAuth \u0438\u0437 {0}.
+couldNotLoadKeyFile= \u041d\u0435\u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0437\u0430\u0433\u0440\u0443\u0437\u0438\u0442\u044c \u0444\u0430\u0439\u043b \u043a\u043b\u044e\u0447\u0430 {0}.
+couldNotLoadSignedKey=\u041a\u043b\u044e\u0447 \u043f\u043e\u0434\u043f\u0438\u0441\u0430\u043d\u0438\u044f OAuth \u043d\u0435 \u0431\u044b\u043b \u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u044c\u043d\u043e \u0437\u0430\u0433\u0440\u0443\u0436\u0435\u043d. \u0414\u043b\u044f \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u043d\u0438\u044f \u043a\u043b\u044e\u0447\u0430: \n 1. \u0412\u044b\u043f\u043e\u043b\u043d\u0438\u0442\u0435 \u0441\u043b\u0435\u0434\u0443\u044e\u0449\u0443\u044e \u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u0443: \n openssl req -newkey rsa:1024 -days 365 -nodes -x509 -keyout testkey.pem \\\n -out testkey.pem -subj ''/CN=mytestkey''\n openssl pkcs8 -in testkey.pem -out oauthkey.pem -topk8 -nocrypt -outform PEM\n\n. 2. \u0418\u0437\u043c\u0435\u043d\u0438\u0442\u0435 \u0444\u0430\u0439\u043b shindig.properties, \u0434\u043e\u0431\u0430\u0432\u0438\u0432 \u0441\u043b\u0435\u0434\u0443\u044e\u0449\u0438\u0435 \u0441\u0442\u0440\u043e\u043a\u0438: \n{0} =<path-to-oauthkey.pem>\n {1} =myk
 ey\n.
+failedToInit=\u041d\u0435 \u0443\u0434\u0430\u043b\u043e\u0441\u044c \u0438\u043d\u0438\u0446\u0438\u0430\u043b\u0438\u0437\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u043f\u0440\u0438\u0435\u043c\u043d\u0438\u043a\u0438 OAuth \u0438\u0437 {0}.
+
+##OAuthRequest
+oauthFetchFatalError=\u0421\u043b\u0435\u0434\u0443\u044e\u0449\u0430\u044f \u043d\u0435\u0443\u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0438\u043c\u0430\u044f \u043e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0430 \u0432\u043e\u0437\u043d\u0438\u043a\u043b\u0430 \u043f\u0440\u0438 \u0438\u0437\u0432\u043b\u0435\u0447\u0435\u043d\u0438\u0438 OAuth \u0441\u043e\u0434\u0435\u0440\u0436\u0438\u043c\u043e\u0433\u043e: \n {0}.
+oauthFetchErrorReprompt=\u0421\u043b\u0435\u0434\u0443\u044e\u0449\u0430\u044f \u043e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0430 \u0432\u043e\u0437\u043d\u0438\u043a\u043b\u0430 \u043f\u0440\u0438 \u0438\u0437\u0432\u043b\u0435\u0447\u0435\u043d\u0438\u0438 OAuth \u0441\u043e\u0434\u0435\u0440\u0436\u0438\u043c\u043e\u0433\u043e: \n {0}. \u0423 \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f \u043f\u043e\u0432\u0442\u043e\u0440\u043d\u043e \u0437\u0430\u043f\u0440\u043e\u0448\u0435\u043d\u043e \u0443\u0442\u0432\u0435\u0440\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u0435.
+bogusExpired=\u0421\u0435\u0440\u0432\u0435\u0440 \u0432\u0435\u0440\u043d\u0443\u043b \u043d\u0435\u0432\u0435\u0440\u043d\u043e\u0435 \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f \u0438\u0441\u0442\u0435\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f \u0441\u0440\u043e\u043a\u0430:\n {0}.
+oauthFetchUnexpectedError=\u0421\u043b\u0435\u0434\u0443\u044e\u0449\u0430\u044f \u043d\u0435\u0443\u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0438\u043c\u0430\u044f \u043e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0430 \u0432\u043e\u0437\u043d\u0438\u043a\u043b\u0430 \u043f\u0440\u0438 \u0438\u0437\u0432\u043b\u0435\u0447\u0435\u043d\u0438\u0438 OAuth \u0441\u043e\u0434\u0435\u0440\u0436\u0438\u043c\u043e\u0433\u043e: \n {0}.
+unauthenticatedOauth=OAuth \u043d\u0435 \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0438\u0437\u0432\u043b\u0435\u0447\u044c \u0441\u043e\u0434\u0435\u0440\u0436\u0438\u043c\u043e\u0435, \u0442\u0430\u043a \u043a\u0430\u043a \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0438\u0434\u0435\u043d\u0442\u0438\u0444\u0438\u043a\u0430\u0446\u0438\u0438 \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f \u043d\u0435 \u0441\u0443\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0443\u0435\u0442. \u0412\u043e\u0437\u043d\u0438\u043a\u043b\u0430 \u0441\u043b\u0435\u0434\u0443\u044e\u0449\u0430\u044f \u043e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0430: \n {0}.
+invalidOauth=OAuth \u043d\u0435 \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0438\u0437\u0432\u043b\u0435\u0447\u044c \u0441\u043e\u0434\u0435\u0440\u0436\u0438\u043c\u043e\u0435, \u0442\u0430\u043a \u043a\u0430\u043a \u0437\u0430\u043f\u0440\u043e\u0441 \u043d\u0435\u0432\u0435\u0440\u0435\u043d. \u0412\u043e\u0437\u043d\u0438\u043a\u043b\u0430 \u0441\u043b\u0435\u0434\u0443\u044e\u0449\u0430\u044f \u043e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0430: \n {0}.
+
+##CajaCssSanitizer
+failedToParse=\u041d\u0435\u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u043f\u0440\u043e\u0430\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0442\u0430\u0431\u043b\u0438\u0446\u0443 \u0441\u0442\u0438\u043b\u0435\u0439.
+unableToConvertScript=\u041d\u0435\u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u043f\u0440\u0435\u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0443\u0437\u0435\u043b \u0441\u0446\u0435\u043d\u0430\u0440\u0438\u044f \u0432 \u0442\u0435\u0433 OpenSocial Markup Language (OSML).
+
+##PipelineExecutor
+errorPreloading=\u0412\u043e \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f \u043f\u0440\u0435\u0434\u0432\u0430\u0440\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u0437\u0430\u0433\u0440\u0443\u0437\u043a\u0438 \u0432\u043e\u0437\u043d\u0438\u043a\u043b\u0430 \u043d\u0435\u043f\u0440\u0435\u0434\u0432\u0438\u0434\u0435\u043d\u043d\u0430\u044f \u043e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0430.
+
+##Processor
+renderBlacklistedGadget=\u0421\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0430 \u043f\u044b\u0442\u0430\u043b\u0430\u0441\u044c \u0432\u044b\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438 \u0441\u043b\u0435\u0434\u0443\u044e\u0449\u0438\u0439 \u0433\u0430\u0434\u0436\u0435\u0442 \u0438\u0437 \u0447\u0435\u0440\u043d\u043e\u0433\u043e \u0441\u043f\u0438\u0441\u043a\u0430: {0}.
+
+##CajaResponseRewriter, CajaContentRewriter
+failedToRetrieve=\u041d\u0435\u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0438\u0437\u0432\u043b\u0435\u0447\u044c {0}.
+failedToRead=\u041d\u0435\u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u043f\u0440\u043e\u0447\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c {0}.
+
+##DefaultServiceFetcher
+httpErrorFetching=\u041f\u0440\u043e\u0438\u0437\u043e\u0448\u043b\u0430 \u043e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0430 HTTP {0} \u043f\u0440\u0438 \u0432\u044b\u0431\u043e\u0440\u043a\u0435 \u043c\u0435\u0442\u043e\u0434\u043e\u0432 \u0441\u043b\u0443\u0436\u0431\u044b \u0438\u0437 \u043a\u043e\u043d\u0435\u0447\u043d\u043e\u0439 \u0442\u043e\u0447\u043a\u0438 {1}.
+failedToFetchService=\u041d\u0435\u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0438\u0437\u0432\u043b\u0435\u0447\u044c \u043c\u0435\u0442\u043e\u0434\u044b \u0441\u043b\u0443\u0436\u0431\u044b \u0438\u0437 \u043a\u043e\u043d\u0435\u0447\u043d\u043e\u0439 \u0442\u043e\u0447\u043a\u0438 {0}. \u0412\u043e\u0437\u043d\u0438\u043a\u043b\u0430 \u0441\u043b\u0435\u0434\u0443\u044e\u0449\u0430\u044f \u043e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0430: {1}.
+failedToParseService=\u041d\u0435\u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u043f\u0440\u043e\u0430\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u043c\u0435\u0442\u043e\u0434\u044b \u0441\u043b\u0443\u0436\u0431\u044b \u0438\u0437 \u043a\u043e\u043d\u0435\u0447\u043d\u043e\u0439 \u0442\u043e\u0447\u043a\u0438 {0}. \u0412\u043e\u0437\u043d\u0438\u043a\u043b\u0430 \u0441\u043b\u0435\u0434\u0443\u044e\u0449\u0430\u044f \u043e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0430: {1}.
+
+##Renderer
+FailedToRender=\u0413\u0430\u0434\u0436\u0435\u0442 \u0432 {0} \u043d\u0435 \u0432\u044b\u0432\u0435\u0434\u0435\u043d. \u0412\u043e\u0437\u043d\u0438\u043a\u043b\u0430 \u0441\u043b\u0435\u0434\u0443\u044e\u0449\u0430\u044f \u043e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0430: {1}.
+
+##RenderingGadgetRewriter
+unknownFeatures=\u041e\u0434\u043d\u0430 \u0438\u043b\u0438 \u043d\u0435\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043d\u0435\u0438\u0437\u0432\u0435\u0441\u0442\u043d\u044b\u0445 \u0444\u0443\u043d\u043a\u0446\u0438\u0439 \u0441\u0443\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0443\u044e\u0442 \u0432 \u0441\u043b\u0435\u0434\u0443\u044e\u0449\u0438\u0445 \u0432\u043d\u0435\u0448\u043d\u0438\u0445 \u0431\u0438\u0431\u043b\u0438\u043e\u0442\u0435\u043a\u0430\u0445: {0}.
+unexpectedErrorPreloading=\u0412\u043e \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f \u043f\u0440\u0435\u0434\u0432\u0430\u0440\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u0437\u0430\u0433\u0440\u0443\u0437\u043a\u0438 \u0433\u0430\u0434\u0436\u0435\u0442\u0430 \u0432\u043e\u0437\u043d\u0438\u043a\u043b\u0430 \u043d\u0435\u043f\u0440\u0435\u0434\u0432\u0438\u0434\u0435\u043d\u043d\u0430\u044f \u043e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0430.
+
+##SanitizingResponseRewriter
+requestToSanitizeWithoutContent=\u0417\u0430\u043f\u0440\u043e\u0441 \u043d\u0430 \u0443\u0434\u0430\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0441\u0435\u043a\u0440\u0435\u0442\u043d\u043e\u0439 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u0438 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d \u0431\u0435\u0437 \u0442\u0438\u043f\u0430 \u0441\u043e\u0434\u0435\u0440\u0436\u0438\u043c\u043e\u0433\u043e \u0434\u043b\u044f {0}.
+requestToSanitizeUnknownContent=\u0417\u0430\u043f\u0440\u043e\u0441 \u043d\u0430 \u0443\u0434\u0430\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0441\u0435\u043a\u0440\u0435\u0442\u043d\u043e\u0439 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u0438 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d \u0431\u0435\u0437 \u0438\u0437\u0432\u0435\u0441\u0442\u043d\u043e\u0433\u043e \u0442\u0438\u043f\u0430 \u0441\u043e\u0434\u0435\u0440\u0436\u0438\u043c\u043e\u0433\u043e {0} \u0434\u043b\u044f {1}.
+unableToSanitizeUnknownImg=\u0422\u0438\u043f \u0438\u0437\u043e\u0431\u0440\u0430\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f {0} \u043d\u0435\u0438\u0437\u0432\u0435\u0441\u0442\u0435\u043d \u0438 \u0441\u0435\u043a\u0440\u0435\u0442\u043d\u0430\u044f \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u044f \u043d\u0435 \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0431\u044b\u0442\u044c \u0443\u0434\u0430\u043b\u0435\u043d\u0430.
+unableToDetectImgType=\u041d\u0435 \u0443\u0434\u0430\u043b\u043e\u0441\u044c \u043e\u0431\u043d\u0430\u0440\u0443\u0436\u0438\u0442\u044c \u0442\u0438\u043f \u0438\u0437\u043e\u0431\u0440\u0430\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f \u0434\u043b\u044f {0} \u043f\u0440\u0438 \u0443\u0434\u0430\u043b\u0435\u043d\u0438\u0438 \u0441\u0435\u043a\u0440\u0435\u0442\u043d\u043e\u0439 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0438\u0437 \u0441\u043e\u0434\u0435\u0440\u0436\u0438\u043c\u043e\u0433\u043e.
+
+##BasicImageRewriter
+ioErrorRewritingImg=\u041f\u0440\u043e\u0438\u0437\u043e\u0448\u043b\u0430 \u0441\u043b\u0435\u0434\u0443\u044e\u0449\u0430\u044f \u043e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0430 \u0432\u0432\u043e\u0434\u0430/\u0432\u044b\u0432\u043e\u0434\u0430 \u043f\u0440\u0438 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0437\u0430\u043f\u0438\u0441\u0438 \u0438\u0437\u043e\u0431\u0440\u0430\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f {0}: {1}.
+unknownErrorRewritingImg=\u041f\u0440\u043e\u0438\u0437\u043e\u0448\u043b\u0430 \u0441\u043b\u0435\u0434\u0443\u044e\u0449\u0430\u044f \u043e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0430 \u043f\u0440\u0438 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0437\u0430\u043f\u0438\u0441\u0438 \u0438\u0437\u043e\u0431\u0440\u0430\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f {0}: {1}.
+failedToReadImg=\u0418\u0437\u043e\u0431\u0440\u0430\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435 {0} \u043d\u0435 \u0443\u0434\u0430\u043b\u043e\u0441\u044c \u043f\u0440\u043e\u0447\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c \u0438 \u043e\u043d\u043e \u0431\u044b\u043b\u043e \u043f\u0440\u043e\u043f\u0443\u0449\u0435\u043d\u043e. \u0412\u043e\u0437\u043d\u0438\u043a\u043b\u0430 \u0441\u043b\u0435\u0434\u0443\u044e\u0449\u0430\u044f \u043e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0430: {1}.
+
+##CssResponseRewriter
+cajaCssParseFailure=\u041f\u0440\u043e\u0438\u0437\u043e\u0448\u043b\u0430 \u0441\u043b\u0435\u0434\u0443\u044e\u0449\u0430\u044f \u043e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0430 \u043f\u0440\u0438 \u0430\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u0435 Caja CSS: {0} \u0434\u043b\u044f {1}.
+
+##ImageAttributeRewriter
+unableToProcessImg=\u041d\u0435\u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u043e\u0431\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0442\u044c \u0440\u0435\u0441\u0443\u0440\u0441 \u0438\u0437\u043e\u0431\u0440\u0430\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f {0}.
+unableToReadResponse=\u041d\u0435\u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u043f\u0440\u043e\u0447\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c \u043e\u0442\u0432\u0435\u0442 \u0434\u043b\u044f \u0440\u0435\u0441\u0443\u0440\u0441\u0430 \u0438\u0437\u043e\u0431\u0440\u0430\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f {0}.
+unableToFetchImg=\u041d\u0435\u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0438\u0437\u0432\u043b\u0435\u0447\u044c \u0440\u0435\u0441\u0443\u0440\u0441 \u0438\u0437\u043e\u0431\u0440\u0430\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f {0}.
+unableToParseImg=\u041d\u0435\u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u043f\u0440\u043e\u0430\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0440\u0435\u0441\u0443\u0440\u0441 \u0438\u0437\u043e\u0431\u0440\u0430\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f {0}.
+
+##MutableContent
+exceptionParsingContent=\u0412\u043e\u0437\u043d\u0438\u043a\u043b\u0430 \u0438\u0441\u043a\u043b\u044e\u0447\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u0430\u044f \u0441\u0438\u0442\u0443\u0430\u0446\u0438\u044f \u043f\u0440\u0438 \u0430\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u0435 \u0441\u043e\u0434\u0435\u0440\u0436\u0438\u043c\u043e\u0433\u043e \u0433\u0430\u0434\u0436\u0435\u0442\u0430.
+
+##PipelineDataGadgetRewriter
+failedToParsePreload=\u0413\u0430\u0434\u0436\u0435\u0442 \u0432 {0} \u043d\u0435 \u0443\u0434\u0430\u043b\u043e\u0441\u044c \u043f\u0440\u043e\u0430\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0434\u043b\u044f \u043f\u0440\u0435\u0434\u0432\u0430\u0440\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u0437\u0430\u0433\u0440\u0443\u0437\u043a\u0438.
+
+##ProxyingVisitor
+uriExceptionParsing=\u0412\u043e\u0437\u043d\u0438\u043a\u043b\u0430 \u0438\u0441\u043a\u043b\u044e\u0447\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u0430\u044f \u0441\u0438\u0442\u0443\u0430\u0446\u0438\u044f \u0423\u043d\u0438\u0432\u0435\u0440\u0441\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0438\u0434\u0435\u043d\u0442\u0438\u0444\u0438\u043a\u0430\u0442\u043e\u0440\u0430 \u0440\u0435\u0441\u0443\u0440\u0441\u0430 (URI) \u043f\u0440\u0438 \u0430\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u0435 \u0433\u0430\u0434\u0436\u0435\u0442\u0430 \u0432 {0}.
+
+##TemplateRewriter
+malformedTemplateLib=\u0412\u043e\u0437\u043d\u0438\u043a\u043b\u0438 \u0438\u0441\u043a\u043b\u044e\u0447\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u0441\u0438\u0442\u0443\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u043d\u0435\u0432\u0435\u0440\u043d\u043e\u0433\u043e \u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0442\u0430 \u0431\u0438\u0431\u043b\u0438\u043e\u0442\u0435\u043a \u0448\u0430\u0431\u043b\u043e\u043d\u043e\u0432.
+
+##CajaContnetRewriter
+cajoledCacheCreated=\u0421\u043e\u0437\u0434\u0430\u043d \u0431\u0435\u0437\u043e\u043f\u0430\u0441\u043d\u044b\u0439 \u043a\u044d\u0448.
+retrieveReference=\u0418\u0437\u0432\u043b\u0435\u0447\u0435\u043d {0}.
+unableToCajole=\u0413\u0430\u0434\u0436\u0435\u0442 {0} \u043d\u0435 \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0431\u044b\u0442\u044c \u0431\u0435\u0437\u043e\u043f\u0430\u0441\u043d\u044b\u043c.
+
+##ConcatProxyServlet
+concatProxyRequestFailed=\u0421\u043b\u0435\u0434\u0443\u044e\u0449\u0430\u044f \u043e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0430 \u0432\u043e\u0437\u043d\u0438\u043a\u043b\u0430 \u043f\u0440\u0438 \u0437\u0430\u043f\u0440\u043e\u0441\u0435 \u0441\u043e\u0435\u0434\u0438\u043d\u0435\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u043f\u0440\u043e\u043a\u0441\u0438: {0}.
+
+##GadgetRenderingServlet
+malformedTtlValue=\u041d\u0435\u0432\u0435\u0440\u043d\u043e\u0435 \u0437\u043d\u0430\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0412\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u0438 \u0445\u0440\u0430\u043d\u0435\u043d\u0438\u044f \u0432 \u043a\u044d\u0448\u0435 (TTL) \u0434\u043b\u044f {0} \u043f\u0440\u043e\u0438\u0433\u043d\u043e\u0440\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u043e.
+
+##HttpRequestHandler
+gadgetCreationError=\u041e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0430 \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u043d\u0438\u044f \u0433\u0430\u0434\u0436\u0435\u0442\u0430 \u0434\u043b\u044f \u043f\u0435\u0440\u0435\u0437\u0430\u043f\u0438\u0441\u0438. \u041f\u0435\u0440\u0435\u0437\u0430\u043f\u0438\u0441\u044c \u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0430 \u0431\u0435\u0437 \u0433\u0430\u0434\u0436\u0435\u0442\u0430.
+
+##ProxyServlet
+embededImgWrongDomain=\u0417\u0430\u043f\u0440\u043e\u0441 \u043d\u0430 \u0432\u0441\u0442\u0430\u0432\u043a\u0443 URL {0} \u043f\u043e\u0441\u043b\u0430\u043d \u043d\u0430 \u043d\u0435\u0432\u0435\u0440\u043d\u044b\u0439 \u0434\u043e\u043c\u0435\u043d {1}.
+
+##DefaultTemplateProcessor
+elFailure=\u041f\u0440\u043e\u0438\u0437\u043e\u0448\u043b\u0430 \u0441\u043b\u0435\u0434\u0443\u044e\u0449\u0430\u044f \u043e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0430 EL \u0434\u043b\u044f \u0433\u0430\u0434\u0436\u0435\u0442\u0430 \u0432 {0}: {1}.
+
+##UriUtils
+skipIllegalHeader=\u0417\u0430\u0433\u043e\u043b\u043e\u0432\u043e\u043a {0} \u043d\u0435\u0432\u0435\u0440\u0435\u043d \u0438 \u0431\u044b\u043b \u043f\u0440\u043e\u043f\u0443\u0449\u0435\u043d. \u0412\u043e\u0437\u043d\u0438\u043a\u043b\u0430 \u0441\u043b\u0435\u0434\u0443\u044e\u0449\u0430\u044f \u043e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0430: {1}.
+
+##AbstractSpecFactory
+updateSpecFailureUseCacheVersion=\u041f\u0440\u043e\u0438\u0437\u043e\u0448\u043b\u0430 \u043e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0430 \u043f\u0440\u0438 \u043e\u0431\u043d\u043e\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0438 {0}. \u0412\u043c\u0435\u0441\u0442\u043e \u044d\u0442\u043e\u0433\u043e \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u0443\u0435\u0442\u0441\u044f \u0432\u0435\u0440\u0441\u0438\u044f \u0438\u0437 \u043a\u044d\u0448\u0430.
+updateSpecFailureApplyNegCache=\u041f\u0440\u043e\u0438\u0437\u043e\u0448\u043b\u0430 \u043e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0430 \u043f\u0440\u0438 \u043e\u0431\u043d\u043e\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0438 {0}. \u041f\u0440\u0438\u043c\u0435\u043d\u0435\u043d \u043d\u0435\u0433\u0430\u0442\u0438\u0432\u043d\u044b\u0439 \u043a\u044d\u0448.
+
+##HashLockedDomainService
+noLockedDomainConfig=\u041a\u043e\u043d\u0444\u0438\u0433\u0443\u0440\u0430\u0446\u0438\u044f \u0437\u0430\u0431\u043b\u043e\u043a\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u0434\u043e\u043c\u0435\u043d\u0430 \u0434\u043b\u044f {0} \u043d\u0435 \u0441\u0443\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0443\u0435\u0442.
+
+##Bootstrap
+startingConnManagerWith=\u0417\u0430\u043f\u0443\u0449\u0435\u043d \u0430\u0434\u043c\u0438\u043d\u0438\u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u043e\u0440 \u0441\u043e\u0435\u0434\u0438\u043d\u0435\u043d\u0438\u0439 \u0441\u043e \u0441\u0432\u043e\u0439\u0441\u0442\u0432\u0430\u043c\u0438 {0}.
+
+##XSDValidator
+resolveResource=\u041e\u0431\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u043d\u044b \u0441\u043b\u0435\u0434\u0443\u044e\u0449\u0438\u0435 \u0440\u0435\u0441\u0443\u0440\u0441\u044b: {0}, {1}, {2}, {3}.
+failedToValidate=\u041f\u0440\u043e\u0438\u0437\u043e\u0448\u043b\u0430 \u043e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0430 \u043f\u0440\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0435 {0}.

Propchange: shindig/trunk/java/common/src/main/resources/org/apache/shindig/common/logging/i18n/resource_ru.properties
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = text/plainMime
View raw message