shale-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From <eavil...@tmb.net>
Subject RE: Proposal: Sundown Shale-Tiles
Date Tue, 08 Jan 2008 17:13:34 GMT
 
Hi,

I also think Tiles is the best.
So, supporting tiles must be required, but if Tomahowk stuff has done it, I think that Shale
can stop giving this module.

It also fits well with the idea of merging MyFaces and Shale.

Regards,

Esteve Avilés


-----Mensaje original-----
De: Antonio Petrelli [mailto:antonio.petrelli@gmail.com] 
Enviado el: martes, 08 de enero de 2008 17:54
Para: dev@shale.apache.org
Asunto: Re: Proposal: Sundown Shale-Tiles

2008/1/8, Gary VanMatre <gvanmatre@comcast.net>:
>
> I agree and that is why shale clay exists [1].  It has actually been 
> around longer than facelets but just didn't gain the same momentum 
> :-(.  You'll be happy to hear that JSF 2.0 is working on a templating 
> solution that looks to be a clone of facelets.But Tiles is always the best :-D

Antonio


 
__________________________________________________________________________

Aquest missatge electrònic està dirigit únicament a les adreces indicades. El seu caràcter
confidencial, personal i intransferible està protegit legalment. Qualsevol revelació, ús
o reenviament no autoritzat, total o parcial, està prohibit. Si ha rebut aquest missatge
per equivocació, notifiqui-ho immediatament a la persona que l'ha enviat i esborri el missatge
original juntament amb els seus fitxers annexos sense llegir-lo ni gravar-lo.
TMB (Transports Metropolitans de Barcelona)


Informació interactiva de transport: www.tmb.net

Mime
View raw message