servicemix-users mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Rafal Janik <rafal.ja...@softwaremind.pl>
Subject Re: Cxfbc: consumer to provider problem
Date Thu, 10 Nov 2011 13:05:19 GMT
There was a miss click in copy-paste - but the question is still actual.
>
>
> Hi All,
>
>
> probably I'm doing something stupid here but I have problem with 
> creating simple proxy with cxfbc:consumer and cxf;provider.
>
> My xbean.xml:
>
>
> <beans xmlns:cxfbc="http://servicemix.apache.org/cxfbc/1.0"
>    xmlns:healthindicator="http://ws.commons.project.rafal.pl">
here should be
<beans xmlns:cxfbc="http://servicemix.apache.org/cxfbc/1.0"
    xmlns:healthindicator="http://ws.commons.robust.swmind.pl">
> <cxfbc:consumer wsdl="classpath:healthIndicator.wsdl"
>            
> targetEndpoint="healthindicator:HealthIndicatorProxy"
>            
> targetService="healthindicator:HealthIndicatorService"
>            
> targetInterface="healthindicator:HealthIndicatorPortType"
>            
> locationURI="http://localhost:8193/robust/HealthIndicatorService">
> </cxfbc:consumer>
>
> <cxfbc:provider wsdl="classpath:healthIndicator.wsdl"
>            
> locationURI="http://localhost:8080/health-indicator-example/healthIndicator" 
>
>            service="healthindicator:HealthIndicatorService"
>            endpoint="HealthIndicatorProxy"
>            
> interfaceName="healthindicator:HealthIndicatorPortType">
> </cxfbc:provider>
>
> </beans>
>
>
> On my Tomact the healthIndicator service is exposed:
>
> part of the wsdl:
>
> <wsdl:service name="HealthIndicatorImplService"><wsdl:port 
> binding="tns:HealthIndicatorImplServiceSoapBinding" 
> name="HealthIndicatorImplPort"><soap:address 
> location="http://localhost:8080/robust-health-indicator-example/healthIndicator"/></wsdl:port></wsdl:service></wsdl:definitions>

>
>
>
> But when I'm trying to deploy my sa I get:
>
> <loc-message>org.apache.cxf.service.factory.ServiceConstructionException: 
> Could not find definition for service 
> {http://ws.commons.robust.swmind.pl}HealthIndicatorService.</loc-message>
>
>
> What am I doing wrong?
>
> ServiceMix version 3.6-fuse
>
>
> regards
>
>
> rafal
>
>
>
>
>
>
>
>


-- 
Software Mind 	

*Rafa? Janik*
Software Engineer
*Software Mind SA*
ul. Bociana 22A
31-231 Krakow
Polska

	Tel. +48 12 252 34 00
Fax: +48 12 252 34 01
Mobile:+48 668 48 36 13
rafal.janik@softwaremind.pl <mailto:rafal.janik@softwaremind.pl>
www.softwaremind.pl <http://www.softwaremind.pl>

Software Mind SA z siedziba; w Krakowie przy ul. Bociana 22A, 31-231 Krakow
NIP 9452012822, kapita? zak?adowy PLN 500,000.00 (w ca?os'ci wp?acony), 
KRS 0000300409
Sa;d Rejonowy dla Krakowa S'ródmies'cia w Krakowie, XI Wydzia? 
Gospodarczy KRS
Ta wiadomos'c' moz.e zawierac' materia?y poufne i obje;te tajemnica; 
zawodowa;, do wy?a;cznego uz.ytku odbiorcy (odbiorców). Surowo 
wzbronione sa; wszelkie zmiany, wykorzystywanie, przechowywanie, 
dystrybucja lub ujawnienie przez inne osoby. Jes'li nie jest Pan/Pani 
zamierzonym odbiorca; (lub osoba; upowaz.niona; do odbioru w imieniu 
odbiorcy), prosimy o kontakt z nadawca; przez wiadomos'c' zwrotna; oraz 
usunie;cie wszelkich kopii niniejszej wiadomos'ci. Poza tym poczta 
elektroniczna jest podatna na uszkodzenia danych, przechwytywanie, 
sabotaz., nieupowaz.nione zmiany i wirusy. Wysy?amy i odbieramy 
wiadomos'ci poczty elektronicznej wy?a;cznie na takiej zasadzie, z.e nie 
ponosimy odpowiedzialnos'ci za jakiekolwiek tego typu uszkodzenia, 
przechwycenia, sabotaz., zmiany lub wirusy, ani jakichkolwiek 
konsekwencje tego typu okolicznos'ci.


Mime
View raw message