santuario-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From "Lopez Cantero, Sergio" <SLCANT...@sadiel.es>
Subject unsubscribe
Date Mon, 08 Nov 2010 14:28:24 GMT
 

 

Sergio Lopez slcantero@sadiel.es <mailto:alejandro.comin@sadiel.es> 
C/ Almogàvers, 107-119, 4a planta 08018 BARCELONA
SADIEL, S.A. http://www.sadiel.es <https://correoweb.endesa.es/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.sadiel.es>
. Oficines a Andalusia, Madrid, Catalunya, Extremadura i Canàries

Aquest correu electrònic i qualsevol fitxer annex al mateix, conté informació de caràcter
confidencial i propietat de SADIEL S.A.
En el cas d'haver rebut aquest correu electrònic per error, es prega notificar-ho al remitent.
Aquest missatge ha estat analitzat per la nostra passarel·la antivirus.
Abans d'imprimir aquest missatge, asseguri's que és necessari. El medi ambient està a les
nostres mans

 


Mime
View raw message