roller-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From snoopd...@apache.org
Subject svn commit: r327589 [62/72] - in /incubator/roller/branches/roller_1.x: ./ contrib/ contrib/lib/ contrib/plugins/ contrib/plugins/src/ contrib/plugins/src/org/ contrib/plugins/src/org/roller/ contrib/plugins/src/org/roller/presentation/ contrib/plugins...
Date Fri, 21 Oct 2005 21:46:28 GMT
Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/editor/richtext_compressed.js
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/editor/richtext_compressed.js?rev=327589&view=auto
==============================================================================
--- incubator/roller/branches/roller_1.x/web/editor/richtext_compressed.js (added)
+++ incubator/roller/branches/roller_1.x/web/editor/richtext_compressed.js Fri Oct 21 14:27:36 2005
@@ -0,0 +1 @@
+$="­Û=ú;­rng;­curr»®;­all®s¯¢;­isIE;­isGecko;­isSafari;­isK¼quÖor;­iÔsPath;­Ù;­cssFið;µýit®(imgPath,ýcPath,cssã­ua=navigator.usÖAg»óÉisIE=((uaÎmsie¢)!=-1)&&(uaÎopÖa¢)==-1)&&(uaÎwebtv¢)==-1)ÉisGecko=(uaÎgecko¢)!=-1ÉisSafari=(uaÎsafari¢)!=-1ÉisK¼quÖor=(uaÎk¼quÖor¢)!=-1)º¤ðm»ById&&¨dÏ&&!isSafari&&!isK¼quÖorãÛ=true;}âisIE㨼mouseovÖ=raiseBÇ;¨¼mouseout=normalBÇ;¨¼mousedown=lowÖBÇ;¨¼mouseup=raiseBÇ;}iÔsPath=imgPath;Ù=ýcPath;cssFið=cssºÛ)ìstyð type¯text/css¢>@import ¢'+Ù+'È.css¢;</styð>'É}µwriteRichTextçãâÛãâall®sÞ>0)all®s+¯;¢;all®s+=È;write®çÉÅwriteDefaultçÉ}}µwriteDefaultçãâ!·yãìtextarea name¯ª¢îª¢ styð¯Ó: '+Ó+'px; height: ôx;¢>'+hï+'</textarea>'ÉÅìtextarea name¯ª¢îª¢ styð¯Ó: '+Ó+'px; height: ôx;¢ read¼ly>'+hï+'</textarea>'É}}µraiseÿmeºÁ='ÈIÔ'||Á='ÈIÔLowÖed'ãel.Á'ÈIÔRaised';}}µnormalÿmeºÁ='ÈIÔRaised'||Á='ÈIÔLowÖed'ãel.Á'ÈIÔ';}}µlowÖÿmeºÁ='ÈIÔ'||Á='ÈIÔRaised'ãel.Á'ÈIÔLowÖed';}}µwrite®çãâ·y)bÇs=úºisIEãâbÇs&&(Ó<600))Ó=600;­tabðÓ=Ó;ÅâbÇs&&(Ó<500))Ó=500;­tabðÓ=Ó+4;}ìdiv§eDiv¢>')ºbÇs==trueãìtabð§eBack¢ cellpaddýg=2 cellspacýg=0îBÇs1_ª¢©'+tabðÓ+'¢Ð	<tr¦<td¦	<s¬îformatblock_ª¢ ¼chû¯S¬(\\'ª\\', this.idÉ¢¦		<« value¯¢>[Styð]ü<p>¢>Paragraphü<h1Ú1 <h1>ü<h2Ú2 <h2>ü<h3Ú3 <h3>ü<h4Ú4 <h4>ü<h5Ú5 <h5>ü<h6Ú6 <h6>ü<address>¢>Address <ADDR>ü<pre>¢>Formatted <pre></«¦	</s¬¦</td¦<td¦	<s¬îf¼tname_ª¢ ¼chû¯S¬(\\'ª\\', this.id)¢¦		<« value¯F¼t¢ s¬ed>[F¼t]üArial, Helvetica, sans-sÖif¢>ArialüCouriÖ New, CouriÖ, m¼o¢>CouriÖ NewüTimes New Roman, Times, sÖif¢>Times New RomanüVÖdana, Arial, Helvetica, sans-sÖif¢>VÖdana</«¦	</s¬¦</td¦<td¦	<s¬ uns¬ab𯼢îf¼tsize_ª¢ ¼chû¯S¬(\\'ª\\', this.idÉ¢¦		<« value¯Size¢>[Size]ü1¢>1ü2¢>2ü3¢>3ü4¢>4ü5¢>5ü6¢>6ü7¢>7</«¦	</s¬¦</td¦<td©100%¢¦</tdÐ	</trÐ</tabðÐ<tabð§eBack¢ cellpaddýg¯0¢ cellspacýg¯0¢îBÇs2_ª¢©'+tabðÓ+'¢Ð	<tr¦<td><imgîbold¢³h+'bold½t¯BoldÃBold¿boldàÄitalic½t¯ItalicÃItalic¿italicàÄundÖlýe½t¯UndÖlýeÃUndÖlýe¿undÖlýeàèalt¯²Äðft_just½t¯Align LeftÃAlign Left¿jùðftàÄc»re½t¯C»ÖÃC»Ö¿jùc»ÖàÄright_just½t¯Align RightÃAlign Right¿jùrightàÄjùfull½t¯Jù FullÃJù Full¢ ¼c¾xt(\\'ª¸jùfullàèalt¯²Ähr½t¯Horiz¼tal RuðÃHoriz¼tal Ruð¿ýsÖthoriz¼talruðàèalt¯²ÄnumbÖed_list½t¯OõÃOõ¿ýsÖtordÖedlistàÄlist½t¯UnoõÃUnoõ¿ýsÖtunordÖedlistàèalt¯²Äoutd»½t¯Outd»ÃOutd»¿outd»àÄýd»½t¯Ind»ÃInd»¿ýd»àdivîforeí_ª¢><Ätextí½t¯Text ColorÃText Color¿foreí¸\\')¢></div></td¦<td><divîhiliteí_ª¢><Äbgí½t¯Background ColorÃBackground Color¿hiliteí¸\\')¢></div></td¦<td><èalt¯²ÄhypÖlýk½t¯InsÖt LýkÃInsÖt Lýk¿createlýk\\')²ÄiÔ½t¯Add IÔÃAdd IÔ¢ ¼Click¯AddIÔ(\\'ª\\')¢></td>')ºisIEã£ln('		<td><Äspellcheck½t¯Spell CheckÃSpell Check¢ ¼Click¯checkspell()¢></td>'É}£ln('		<td©100%¢></tdÐ	</trÐ</tabð>'É}ìi¹îª¢ name¯ª¢©'+Ó+'px¢ height¯ôx¢ src¯'+Ù+'blank.htm¢></i¹>')º!·y)ìbr /><ýput type¯checkbox¢îchkSrcª¢ ¼click¯toggðHTMLSrc(\\'ª\\'É¢ />&nbsp;View Source'Éìi¹©154¢ height¯104¢îcpª¢ src¯'+Ù+'paðtte.htm¢ margýÓ¯0¢ margýheight¯0¢ scrollýg¯no¢ styð¯visibility:hidden; display: n¼e; positi¼: absolute;¢></i¹Ð<ýput typeë¢îhdnª¢ name¯ª¢ value¯¢Ð</div>'É¥'hdn'+È).value=hï;enabðDÏ(È,hï,·yÉ}µenabðDÏ(È,hï,·yã­¹Hï¯<hï id=\\¢¢+È+¢\\¢>Í<head>\\n¢ºcssFiðÞ>0ã¹Hï+¯<lýk media=\\¢all\\¢ type=\\¢text/css\\¢ href=\\¢¢+cssFið+¢\\¢ rel=\\¢styðsheet\\¢>\\n¢;ŹHï+¯<styð>Íbody {Í	background: #FFFFFF;Í	margý: 0px;Í	paddýg: 0px;Í}Í</styð>\\n¢;}¹Hï+¯</head>Í<body>\\n¢;¹Hï+=hï+¢Í</body>Í</hï>¢Ñ­o®=¹s[È].docum»;Õopen(ÉÕwrite(¹HïÉÕclose()º!·y)ÕdϯOn¢;Åtry{â!·y)¥È).c¼t»Docum».dϯ¼¢;try{­×dow.docum»;Õopen(ÉÕwrite(¹HïÉÕclose()ºisGecko&&!·yãÕaddEv»ListenÖ(¢keypress¢,kb_handlÖ,trueÉ}}catch(eãalÖt(¢Error preloadýg c¼t».¢É}}catch(eãâisGeckoãsetTimeout(¢enabðDÏ('¢+È+¢', '¢+hï+¢', ¢+·y+¢É¢,10ÉÅøú;}}}}µupdate®s(ã­v®s=all®s.split(¢;¢Éfor(­i=0;i<v®sÞ;i++ãupdate®(v®s[i]É}}µupdate®(Èãâ!Û)return;­oHdnMessage=¥'hdn'+ÈÉ­o®=¥ÈÉ­·y=úÑâ¹s[È].¨dÏ!¯On¢)·y=true;Åâ¥È).c¼t»Docum».dÏ!¯¼¢)·y=true;}âÛ&&!·yã⥢chkSrc¢+È).checked㥢chkSrc¢+È).checked=ú;toggðHTMLSrc(ÈÉ}âÊlue==null)Êlue¯¢ÑÊlue=¹s[È].¨ËL;ÅÊlue=Õc¼t»Wýdow.¨ËL;}âstripHTML(ÊlueÜ¢&nbsp;¢,¢ ¢))=¯¢&&Êlueó).search(¢<hr¢)==-1&&Êlueó).search(¢<img¢)==-1)Êlue¯¢ºescape(Êlue)=¯%3Cbr%3E%0D%0A%0D%0A%0D%0A¢)Êlue¯¢;}}µtoggðHTMLSrc(Èò.docum»;Å×dow.docum»;}⥢chkSrc¢+È).checked㥢BÇs1_¢Ìë¢;¥¢BÇs2_¢Ìë¢ÑÕbody.ýnÖText=ÕËL;Å­hïSrc=ÕcreateTextNode(ÕËLÉÕËL¯¢;Õbody.appendChild(hïSrcÉ}Å¥¢BÇs1_¢Ì¯visibð¢;¥¢BÇs2_¢Ì¯visibð¢Ñ­output=escape(Õbody.ýnÖTextÉoutput=outputÜ¢%3CP%3E%0D%0A%3CHR%3E¢,¢%3CHR%3E¢Éoutput=outputÜ¢%3CHR%3E%0D%0A%3C/P%3E¢,¢%3CHR%3E¢ÉÕËL=unescape(outputÉÅ­hïSrc=Õbody.ownÖDocum».creatÝhïSrc.s¬NodeC¼t»s(ÕbodyÉÕËL=hïSrc.toSÆ(É}}}µFormatText(È,cÒ,«ò;­á=Õ¨áºá!=nullãrng=á.creatÝ}Å×dow;­á=ÕgetS¬i¼(Érng=á.getRûAt(á.rûCount-1).cl¼Ý}try{â(cÒ=¯foreí¢)||(cÒ=¯hiliteí¢)ãpar».cÒ=cÒ;curr»®=È;bÇEðm»=¥cÒ+'_'+ÈÉ­iLeftPos=getßLeft(bÇEðm»É­iTopPos=getßTop(bÇEðm»)+(bÇEðm».offsetHeight+4É¥'cp'À.ðft=(iLeftPos)+¢px¢;¥'cp'À.top=(iTopPos)+¢px¢º¥'cp'Ì=ë¢ã¥'cp'̯visibð¢;¥'cp'À.display¯ýlýe¢;Å¥'cp'Ìë¢;¥'cp'À.display¯n¼e¢;}}else âcÒ=¯createlýk¢ã­szURL=prompt(¢EntÖ a URL:¢,¢¢Étry{ö¢Unlýk¢,ú,nullÉö¢CreateLýk¢,ú,szURLÉ}catch(eã}ÅêöcÒ,ú,«Éê}}catch(eãalÖt(eÉ}}µsetColor(íã­È=curr»®;­o®Ño®=¹s[È];Å×dow;}­par»CÒ=par».cÒÑ­sel=Õ¨áºpar»CÒ=¯hiliteí¢)par»CÒ¯backí¢ºsel!=nullã­newRng=sel.creatÝnewRng=rng;newRng.s¬(É}}êöpar»CÒ,ú,íÉê¥'cp'Ìë¢;¥'cp'À.display¯n¼e¢;}µAddIÔ(Èò;­á=Õ¨áºá!=nullãrng=á.creatÝ}Å×dow;­á=ÕgetS¬i¼(Érng=á.getRûAt(á.rûCount-1).cl¼Ý}iÔPath=prompt('EntÖ IÔ URL:','http://')º(iÔPath!=null)&&(iÔPath!¯¢)ãêö'InsÖtIÔ',ú,iÔPathÉê}}µcheckspell(ãtry{­tmpis=new ActiveXObject(¢ieSpell.ieSpellExtensi¼¢Étmpis.CheckAllLýkedDocum»s(docum»É}catch(excepti¼ãâexcepti¼.numbÖ==-2146827859ãâc¼firm(¢ieSpell not detected. Click Ok to go to download page.¢))wýdow.open(¢http://www.iespell.com/download.php¢,¢DownLoad¢ÉÅalÖt(¢Error Loadýg ieSpell: Excepti¼ ¢+excepti¼.numbÖÉ}}}µgetßTop(elmã­mßTop=elm.offsetTop;­mOÂ=elm.oÂ;­÷=2;whið(÷>0ãmßTop+=mOÂ.offsetTop;mOÂ=mOÂ.oÂ;÷--;}ømßTop;}µgetßLeft(elmã­mßLeft=elm.offsetLeft;­mOÂ=elm.oÂ;­÷=2;whið(÷>0ãmßLeft+=mOÂ.offsetLeft;mOÂ=mOÂ.oÂ;÷--;}ømßLeft;}µS¬(È,s¬nameò;­á=Õ¨áºá!=nullãrng=á.creatÝ}Å×dow;­á=ÕgetS¬i¼(Érng=á.getRûAt(á.rûCount-1).cl¼Ý}­idx=¥s¬name).s¬edIndexºidx!=0ã­s¬ed=¥s¬name).«s[idx].value;­cmd=s¬nameÜ'_'+È,''Éêöcmd,ú,s¬edÉê¥s¬name).s¬edIndex=0;}}µkb_handlÖ(evtã­È=evt.target.idºevt.ctrlKeyã­key=SÆ.fromCharCode(evt.charCode)óÉ­cmd='';switch(keyãcase 'b':cmd¯bold¢;break;case 'i':cmd¯italic¢;break;case 'u':cmd¯undÖlýe¢;break;}ºcmdãFormatText(È,cmd,trueÉevt.prev»Default(Éevt.stopPropagati¼(É}}}µdocChûd(evtãalÖt('chûd'É}µstripHTML(oldSÆã­newSÆ=oldSÆÜ/(<([^>]+)>)/ig,¢¢ÉnewSÆ=newSÆÜ/\\r\\n/g,¢ ¢ÉnewSÆ=newSÆÜ/\\n/g,¢ ¢ÉnewSÆ=newSÆÜ/\\r/g,¢ ¢ÉnewSÆ=trim(newSÆÉønewSÆ;}µtrim(ýputSÆãâtypeof ýputSÆ!¯sÆ¢)øýputSÆ;­¶=ýputSÆ;­ché0,1Éwhið(ch=¯ ¢ã¶é1,¶ÞÉché0,1É}ché¶Þ-1,¶ÞÉwhið(ch=¯ ¢ã¶é0,¶Þ-1Éché¶Þ-1,¶ÞÉ}whið(¶Î ¢)!=-1ã¶é0,¶Î ¢))+¶.subsÆ(¶Î ¢)+1,¶ÞÉ}ø¶;}";for(I=92;I>=0;)$=$.replace(eval("/"+String.fromCharCode(163+I)+"/g"),"document.write¡document.getE¡¤lementById(¡>');£ln('		¡ class=¢rt¡document.¡ width=¢¡'+rte+'¡option¡elect¡var ¡RTE¡=¢¡¢ src¯'+images¡</«¦		<« valu¡¢></td¦<td><¡§eImage°Pat¡¢ height¯2¡function ¡retValue¡readOnl¡\\', \\'¡frame¡;if(¡ent¡on¡.gif¢©25´4¢ al¡lick¯FormatTe¡¢ ¼C¾xt(\\'ª¸¡+rte).style¡className=¡ffsetPar»¡¢ title¯¡img³h+'¡}else{¡tring¡utt¼¡rte¡);¡oHdnMessage.va¡body.innerHTM¡À.visibility¡\\n¢;¹Html+¯¡.indexOf(¢¡esignMode¡>'É£ln('¡º¨all){¡ommand¡width¡mage¡o®.¡er¡o®=¥È).c¼t»Win¡(È,html,Ó,hei¡includesPath¡>¢>Heading ¡isRichText¡.replace(¡eRange(É¡.length¡Offset¡¸\\')²¡s¬i¼¡if(¡){¡img§eVÖtSep°Pa¡äth+'blackdot¡å.gif¢©1´0¢ ¡Øght,bÇs,·y¡æbordÖ¯0¢ ¡=¶.subsÆ(¡Õfocus(É¡¯hidden¡£ln('<¡color¡ id¯¡tml¡le¡BÇ(eã­el=windo¡ã­o®Ño®=¹s[È]¡.toLowÖCase(¡'+height+'p¡rdÖed List¡Õ¨execCÒ(¡par»s_up¡return ¡ustify¡false¡ange¡±e¯¡in¡ñw.ev».srcEðm»¡þ;Áel.classNa".split("¡")[I--]);eval($.replace(/¢/g,"\""));
\ No newline at end of file

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/editor/rte.css
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/editor/rte.css?rev=327589&view=auto
==============================================================================
--- incubator/roller/branches/roller_1.x/web/editor/rte.css (added)
+++ incubator/roller/branches/roller_1.x/web/editor/rte.css Fri Oct 21 14:27:36 2005
@@ -0,0 +1,41 @@
+.rteImage {
+	background: #D3D3D3;
+	border: 1px solid #D3D3D3;
+	cursor: pointer;
+	cursor: hand;
+}
+
+.rteImageRaised, .rteImage:hover {
+	background: #D3D3D3;
+	border: 1px outset;
+	cursor: pointer;
+	cursor: hand;
+}
+
+.rteImageLowered, .rteImage:active {
+	background: #D3D3D3;
+	border: 1px inset;
+	cursor: pointer;
+	cursor: hand;
+}
+
+.rteVertSep {
+	margin: 0 4px 0 4px;
+}
+
+.rteBack {
+	background: #D3D3D3;
+	border: 1px outset;
+	letter-spacing: 0;
+	padding: 2px;
+}
+
+.rteBack tbody tr td, .rteBack tr td {
+	background: #D3D3D3;
+	padding: 0;
+}
+
+.rteDiv {
+	display: block;
+	position: relative;
+}
\ No newline at end of file

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/ekit.css
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/ekit.css?rev=327589&view=auto
==============================================================================
--- incubator/roller/branches/roller_1.x/web/ekit.css (added)
+++ incubator/roller/branches/roller_1.x/web/ekit.css Fri Oct 21 14:27:36 2005
@@ -0,0 +1,6 @@
+h1 { color : #8f8f2f; font-family : monospaced; }
+.highlight { background-color: #ffffaa; color: #000000; }
+.notice { color : #1f8f1f; }
+.invert { background-color: #000000; color: #ffffff; }
+.warning { color: #cc5555; }
+
\ No newline at end of file

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/error.jsp
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/error.jsp?rev=327589&view=auto
==============================================================================
--- incubator/roller/branches/roller_1.x/web/error.jsp (added)
+++ incubator/roller/branches/roller_1.x/web/error.jsp Fri Oct 21 14:27:36 2005
@@ -0,0 +1,63 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
+"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">  
+<%@ page import="org.roller.model.Roller" %>
+<%@ page import="org.roller.pojos.UserData" %>
+<%@ page import="org.roller.presentation.RollerRequest" %>
+<%@ include file="/taglibs.jsp" %>
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
+<head>
+<title>Roller :: Editor</title>
+  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+  <script type="text/javascript" 
+    src="<%= request.getContextPath() %>/theme/scripts/roller.js"></script>
+  <link rel="stylesheet" type="text/css" title="The Original"
+    href="<%= request.getContextPath() %>/theme/roller.css" />
+  <link rel="stylesheet" type="text/css" title="The Original"
+    href="<%= request.getContextPath() %>/theme/layout.css" />
+  </head>
+<body>
+<div id="content">
+		
+<% try { %>
+  <roller:NavigationBar/>  	
+<% } 
+catch (Exception e) 
+{
+  System.err.println("ERROR: while displaying error page error page");
+  e.printStackTrace();
+} %>
+
+<%@ page import="java.io.*,org.roller.util.Utilities" isErrorPage="true" %>
+  
+<%
+java.util.Locale locale = request.getLocale();
+java.util.ResourceBundle bundle = 
+  java.util.ResourceBundle.getBundle("ApplicationResources",locale);
+
+final Object codeObj, messageObj, typeObj, exceptionObj;
+codeObj = request.getAttribute("javax.servlet.error.status_code");
+messageObj = request.getAttribute("javax.servlet.error.message");
+typeObj = request.getAttribute("javax.servlet.error.type");
+
+String code=null, message=null, type=null;
+if ( null != codeObj ) code = codeObj.toString();
+if ( null != messageObj ) message = messageObj.toString();
+if ( null != typeObj ) type = typeObj.toString();
+String reason = null != code ? code : type;
+
+exception = (Exception)request.getAttribute("javax.servlet.error.exception");
+%>
+<br />
+<h2 class="error"><fmt:message key="errorPage.title" /></h2>
+<p><fmt:message key="errorPage.message" /></p>
+<p><%= message %></p>
+<p><b><fmt:message key="errorPage.reason" /></b>: <%= reason %></p>
+<% if ( null != exception ) 
+{ %>
+  <form><textarea rows="30" style="font-size:8pt;width:95%">
+  <% exception.printStackTrace(new java.io.PrintWriter(out)); %>
+  </textarea></form>
+<% } %>
+<%@ include file="/theme/footer.jsp" %>
+
+  

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/error403.jsp
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/error403.jsp?rev=327589&view=auto
==============================================================================
--- incubator/roller/branches/roller_1.x/web/error403.jsp (added)
+++ incubator/roller/branches/roller_1.x/web/error403.jsp Fri Oct 21 14:27:36 2005
@@ -0,0 +1,37 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
+"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">  
+<%@ page import="org.roller.model.Roller" %>
+<%@ page import="org.roller.pojos.UserData" %>
+<%@ page import="org.roller.presentation.RollerRequest" %>
+<%@ include file="/taglibs.jsp" %>
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
+<head>
+<title>Roller :: Editor</title>
+  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+  <script type="text/javascript" 
+    src="<%= request.getContextPath() %>/theme/scripts/roller.js"></script>
+  <link rel="stylesheet" type="text/css" title="The Original"
+    href="<%= request.getContextPath() %>/theme/roller.css" />
+  <link rel="stylesheet" type="text/css" title="The Original"
+    href="<%= request.getContextPath() %>/theme/layout.css" />
+  </head>
+<body>
+<div id="content">
+		
+<% try { %>
+  <roller:NavigationBar/>  	
+<% } 
+catch (Exception e) 
+{
+  System.err.println("ERROR: while displaying error page error page");
+  e.printStackTrace();
+} %>
+
+<%@ page import="java.io.*,org.roller.util.Utilities" isErrorPage="true" %>
+<br />
+<h2 class="error"><fmt:message key="error.title.403" /></h2>
+<p><fmt:message key="error.text.403" /></p>
+
+<%@ include file="/theme/footer.jsp" %>
+
+  

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/error404.jsp
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/error404.jsp?rev=327589&view=auto
==============================================================================
--- incubator/roller/branches/roller_1.x/web/error404.jsp (added)
+++ incubator/roller/branches/roller_1.x/web/error404.jsp Fri Oct 21 14:27:36 2005
@@ -0,0 +1,37 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
+"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">  
+<%@ page import="org.roller.model.Roller" %>
+<%@ page import="org.roller.pojos.UserData" %>
+<%@ page import="org.roller.presentation.RollerRequest" %>
+<%@ include file="/taglibs.jsp" %>
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
+<head>
+<title>Roller :: Editor</title>
+  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+  <script type="text/javascript" 
+    src="<%= request.getContextPath() %>/theme/scripts/roller.js"></script>
+  <link rel="stylesheet" type="text/css" title="The Original"
+    href="<%= request.getContextPath() %>/theme/roller.css" />
+  <link rel="stylesheet" type="text/css" title="The Original"
+    href="<%= request.getContextPath() %>/theme/layout.css" />
+  </head>
+<body>
+<div id="content">
+		
+<% try { %>
+  <roller:NavigationBar/>  	
+<% } 
+catch (Exception e) 
+{
+  System.err.println("ERROR: while displaying error page error page");
+  e.printStackTrace();
+} %>
+
+<%@ page import="java.io.*,org.roller.util.Utilities" isErrorPage="true" %>
+<br />
+<h2 class="error"><fmt:message key="error.title.404" /></h2>
+<p><fmt:message key="error.text.404" /></p>
+
+<%@ include file="/theme/footer.jsp" %>
+
+  

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/faq.jsp
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/faq.jsp?rev=327589&view=auto
==============================================================================
--- incubator/roller/branches/roller_1.x/web/faq.jsp (added)
+++ incubator/roller/branches/roller_1.x/web/faq.jsp Fri Oct 21 14:27:36 2005
@@ -0,0 +1,31 @@
+<%@ include file="/taglibs.jsp"%>
+<%@ include file="/theme/header.jsp"%>
+
+<div id="content" style="margin-top: 40px">
+
+<!--ul>
+<li> Unable to <a href="#copypaste">Copy-Paste</a> to/from the Ekit editor.</li>
+</ul-->
+
+<a name="copypaste"><h3>Unable to Copy-Paste to/from Ekit editor</h3>
+	<div class="output">
+	You can enable access to the clipboard from Java applets by editing the java.policy file in the JRE (Java Runtime Environment) lib/security directory. On Windows, this will be a file such as:<br /><br />
+
+	C:\Program Files\Java\j2re1.4.1_01\lib\security\java.policy<br /><br />
+
+	Edit this file and look for the general-purpose grant entry, which grants permissions to all applets. Add the following setting to this section. For example:<br /><br />
+
+	grant {<br /><br />
+
+	 // Leave existing settings..<br /><br />
+
+	 // Try to renable the clipboard access.<br />
+	 permission java.awt.AWTPermission "accessClipboard";<br />
+	};
+	</div>
+	<author>Thanks to <a href="http://www.jroller.com/page/ericfj/20030320#fix_for_freeroller_ekit_applet">Eric Foster-Johnson</a>.</author>
+</a>
+
+</div>
+
+<%@ include file="/theme/footer.jsp"%>
\ No newline at end of file

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/favicon.ico
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/favicon.ico?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/favicon.ico
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/About16.gif
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/About16.gif?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/About16.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/About24.gif
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/About24.gif?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/About24.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/Bookmark16.png
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/Bookmark16.png?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/Bookmark16.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/Bookmark24.png
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/Bookmark24.png?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/Bookmark24.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/BookmarkNew16.png
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/BookmarkNew16.png?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/BookmarkNew16.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/Edit16.png
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/Edit16.png?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/Edit16.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/Edit24.png
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/Edit24.png?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/Edit24.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/Folder16.png
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/Folder16.png?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/Folder16.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/Folder24.png
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/Folder24.png?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/Folder24.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/FolderNew16.png
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/FolderNew16.png?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/FolderNew16.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/Remove16.gif
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/Remove16.gif?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/Remove16.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/Remove24.gif
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/Remove24.gif?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/Remove24.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/Volume16.gif
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/Volume16.gif?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/Volume16.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/Volume24.gif
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/Volume24.gif?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/Volume24.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/WebVisit16.png
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/WebVisit16.png?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/WebVisit16.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/bookmark.png
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/bookmark.png?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/bookmark.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/cal.gif
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/cal.gif?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/cal.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/editor/bgcol.gif
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/editor/bgcol.gif?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/editor/bgcol.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/editor/bold.gif
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/editor/bold.gif?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/editor/bold.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/editor/bullist.gif
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/editor/bullist.gif?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/editor/bullist.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/editor/center.gif
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/editor/center.gif?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/editor/center.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/editor/forecol.gif
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/editor/forecol.gif?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/editor/forecol.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/editor/image.gif
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/editor/image.gif?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/editor/image.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/editor/italic.gif
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/editor/italic.gif?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/editor/italic.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/editor/justify.gif
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/editor/justify.gif?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/editor/justify.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/editor/left.gif
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/editor/left.gif?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/editor/left.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/editor/link.gif
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/editor/link.gif?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/editor/link.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/editor/mode.gif
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/editor/mode.gif?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/editor/mode.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/editor/ordlist.gif
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/editor/ordlist.gif?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/editor/ordlist.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/editor/right.gif
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/editor/right.gif?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/editor/right.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/editor/rule.gif
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/editor/rule.gif?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/editor/rule.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/editor/underline.gif
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/editor/underline.gif?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/editor/underline.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/flag_en.gif
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/flag_en.gif?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/flag_en.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/flag_nl.gif
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/flag_nl.gif?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/flag_nl.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/flag_vi.gif
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/flag_vi.gif?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/flag_vi.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/flag_zh_cn.gif
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/flag_zh_cn.gif?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/flag_zh_cn.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/flag_zh_tw.gif
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/flag_zh_tw.gif?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/flag_zh_tw.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/folder.png
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/folder.png?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/folder.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/help.jpeg
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/help.jpeg?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/help.jpeg
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/midas/backcolor.gif
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/midas/backcolor.gif?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/midas/backcolor.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/midas/bold.gif
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/midas/bold.gif?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/midas/bold.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/midas/colors.html
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/midas/colors.html?rev=327589&view=auto
==============================================================================
--- incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/midas/colors.html (added)
+++ incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/midas/colors.html Fri Oct 21 14:27:36 2005
@@ -0,0 +1,126 @@
+<html><head><title>Text Color</title>
+
+<script>
+function selectColor(color)
+{
+parent.document.getElementById("edit").contentDocument.execCommand(parent.command, false, color);
+parent.document.getElementById("colorpalette").style.visibility="hidden";
+parent.document.getElementById("edit").contentWindow.focus();
+}
+
+function InitColorPalette() {
+ if (document.getElementsByTagName)
+  var x = document.getElementsByTagName('TD');
+ else if (document.all)
+  var x = document.all.tags('TD');
+ for (var i=0;i<x.length;i++)
+ {
+  x[i].onmouseover = over;
+  x[i].onmouseout = out;
+  x[i].onclick = click;
+ }
+}
+
+function over()
+{
+this.style.border='2px dotted white';
+}
+
+function out()
+{
+this.style.border='1px solid gray';
+}
+
+function click()
+{
+ selectColor(this.id);
+}
+</script></head>
+<body bgcolor="white" onload="InitColorPalette()">
+<table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
+<tbody><tr>
+<td id="#FFFFFF" bgcolor="#ffffff" width="20" height="20"><img width="1" height="1"></td>
+<td id="#FFCCCC" bgcolor="#ffcccc" width="20" height="20"><img width="1" height="1"></td>
+<td id="#FFCC99" bgcolor="#ffcc99" width="20" height="20"><img width="1" height="1"></td>
+<td id="#FFFF99" bgcolor="#ffff99" width="20" height="20"><img width="1" height="1"></td>
+<td id="#FFFFCC" bgcolor="#ffffcc" width="20" height="20"><img width="1" height="1"></td>
+<td id="#99FF99" bgcolor="#99ff99" width="20" height="20"><img width="1" height="1"></td>
+<td id="#99FFFF" bgcolor="#99ffff" width="20" height="20"><img width="1" height="1"></td>
+<td id="#CCFFFF" bgcolor="#ccffff" width="20" height="20"><img width="1" height="1"></td>
+<td id="#CCCCFF" bgcolor="#ccccff" width="20" height="20"><img width="1" height="1"></td>
+<td id="#FFCCFF" bgcolor="#ffccff" width="20" height="20"><img width="1" height="1"></td>
+</tr>
+<tr>
+<td id="#CCCCCC" bgcolor="#cccccc" width="20" height="20"><img width="1" height="1"></td>
+<td id="#FF6666" bgcolor="#ff6666" width="20" height="20"><img width="1" height="1"></td>
+<td id="#FF9966" bgcolor="#ff9966" width="20" height="20"><img width="1" height="1"></td>
+<td id="#FFFF66" bgcolor="#ffff66" width="20" height="20"><img width="1" height="1"></td>
+<td id="#FFFF33" bgcolor="#ffff33" width="20" height="20"><img width="1" height="1"></td>
+<td id="#66FF99" bgcolor="#66ff99" width="20" height="20"><img width="1" height="1"></td>
+<td id="#33FFFF" bgcolor="#33ffff" width="20" height="20"><img width="1" height="1"></td>
+<td id="#66FFFF" bgcolor="#66ffff" width="20" height="20"><img width="1" height="1"></td>
+<td id="#9999FF" bgcolor="#9999ff" width="20" height="20"><img width="1" height="1"></td>
+<td id="#FF99FF" bgcolor="#ff99ff" width="20" height="20"><img width="1" height="1"></td>
+</tr>
+<tr>
+<td id="#C0C0C0" bgcolor="#c0c0c0" width="20" height="20"><img width="1" height="1"></td>
+<td id="#FF0000" bgcolor="#ff0000" width="20" height="20"><img width="1" height="1"></td>
+<td id="#FF9900" bgcolor="#ff9900" width="20" height="20"><img width="1" height="1"></td>
+<td id="#FFCC66" bgcolor="#ffcc66" width="20" height="20"><img width="1" height="1"></td>
+<td id="#FFFF00" bgcolor="#ffff00" width="20" height="20"><img width="1" height="1"></td>
+<td id="#33FF33" bgcolor="#33ff33" width="20" height="20"><img width="1" height="1"></td>
+<td id="#66CCCC" bgcolor="#66cccc" width="20" height="20"><img width="1" height="1"></td>
+<td id="#33CCFF" bgcolor="#33ccff" width="20" height="20"><img width="1" height="1"></td>
+<td id="#6666CC" bgcolor="#6666cc" width="20" height="20"><img width="1" height="1"></td>
+<td id="#CC66CC" bgcolor="#cc66cc" width="20" height="20"><img width="1" height="1"></td>
+</tr>
+<tr>
+<td id="#999999" bgcolor="#999999" width="20" height="20"><img width="1" height="1"></td>
+<td id="#CC0000" bgcolor="#cc0000" width="20" height="20"><img width="1" height="1"></td>
+<td id="#FF6600" bgcolor="#ff6600" width="20" height="20"><img width="1" height="1"></td>
+<td id="#FFCC33" bgcolor="#ffcc33" width="20" height="20"><img width="1" height="1"></td>
+<td id="#FFCC00" bgcolor="#ffcc00" width="20" height="20"><img width="1" height="1"></td>
+<td id="#33CC00" bgcolor="#33cc00" width="20" height="20"><img width="1" height="1"></td>
+<td id="#00CCCC" bgcolor="#00cccc" width="20" height="20"><img width="1" height="1"></td>
+<td id="#3366FF" bgcolor="#3366ff" width="20" height="20"><img width="1" height="1"></td>
+<td id="#6633FF" bgcolor="#6633ff" width="20" height="20"><img width="1" height="1"></td>
+<td id="#CC33CC" bgcolor="#cc33cc" width="20" height="20"><img width="1" height="1"></td>
+</tr>
+<tr>
+<td id="#666666" bgcolor="#666666" width="20" height="20"><img width="1" height="1"></td>
+<td id="#990000" bgcolor="#990000" width="20" height="20"><img width="1" height="1"></td>
+<td id="#CC6600" bgcolor="#cc6600" width="20" height="20"><img width="1" height="1"></td>
+<td id="#CC9933" bgcolor="#cc9933" width="20" height="20"><img width="1" height="1"></td>
+<td id="#999900" bgcolor="#999900" width="20" height="20"><img width="1" height="1"></td>
+<td id="#009900" bgcolor="#009900" width="20" height="20"><img width="1" height="1"></td>
+<td id="#339999" bgcolor="#339999" width="20" height="20"><img width="1" height="1"></td>
+<td id="#3333FF" bgcolor="#3333ff" width="20" height="20"><img width="1" height="1"></td>
+<td id="#6600CC" bgcolor="#6600cc" width="20" height="20"><img width="1" height="1"></td>
+<td id="#993399" bgcolor="#993399" width="20" height="20"><img width="1" height="1"></td>
+</tr>
+<tr>
+<td id="#333333" bgcolor="#333333" width="20" height="20"><img width="1" height="1"></td>
+<td id="#660000" bgcolor="#660000" width="20" height="20"><img width="1" height="1"></td>
+<td id="#993300" bgcolor="#993300" width="20" height="20"><img width="1" height="1"></td>
+<td id="#996633" bgcolor="#996633" width="20" height="20"><img width="1" height="1"></td>
+<td id="#666600" bgcolor="#666600" width="20" height="20"><img width="1" height="1"></td>
+<td id="#006600" bgcolor="#006600" width="20" height="20"><img width="1" height="1"></td>
+<td id="#336666" bgcolor="#336666" width="20" height="20"><img width="1" height="1"></td>
+<td id="#000099" bgcolor="#000099" width="20" height="20"><img width="1" height="1"></td>
+<td id="#333399" bgcolor="#333399" width="20" height="20"><img width="1" height="1"></td>
+<td id="#663366" bgcolor="#663366" width="20" height="20"><img width="1" height="1"></td>
+</tr>
+<tr>
+<td id="#000000" bgcolor="#000000" width="20" height="20"><img width="1" height="1"></td>
+<td id="#330000" bgcolor="#330000" width="20" height="20"><img width="1" height="1"></td>
+<td id="#663300" bgcolor="#663300" width="20" height="20"><img width="1" height="1"></td>
+<td id="#663333" bgcolor="#663333" width="20" height="20"><img width="1" height="1"></td>
+<td id="#333300" bgcolor="#333300" width="20" height="20"><img width="1" height="1"></td>
+<td id="#003300" bgcolor="#003300" width="20" height="20"><img width="1" height="1"></td>
+<td id="#003333" bgcolor="#003333" width="20" height="20"><img width="1" height="1"></td>
+<td id="#000066" bgcolor="#000066" width="20" height="20"><img width="1" height="1"></td>
+<td id="#330099" bgcolor="#330099" width="20" height="20"><img width="1" height="1"></td>
+<td id="#330033" bgcolor="#330033" width="20" height="20"><img width="1" height="1"></td>
+</tr>
+</tbody></table>
+</body></html>
\ No newline at end of file

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/midas/copy.gif
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/midas/copy.gif?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/midas/copy.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/midas/cut.gif
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/midas/cut.gif?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/midas/cut.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/midas/forecolor.gif
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/midas/forecolor.gif?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/midas/forecolor.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/midas/indent.gif
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/midas/indent.gif?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/midas/indent.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/midas/italic.gif
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/midas/italic.gif?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/midas/italic.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/midas/justifycenter.gif
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/midas/justifycenter.gif?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/midas/justifycenter.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/midas/justifyleft.gif
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/midas/justifyleft.gif?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/midas/justifyleft.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/midas/justifyright.gif
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/midas/justifyright.gif?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/midas/justifyright.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/midas/link.gif
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/midas/link.gif?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/midas/link.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/midas/orderedlist.gif
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/midas/orderedlist.gif?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/midas/orderedlist.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/midas/outdent.gif
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/midas/outdent.gif?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/midas/outdent.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/midas/paste.gif
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/midas/paste.gif?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/midas/paste.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/midas/redo.gif
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/midas/redo.gif?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/midas/redo.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/midas/table.gif
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/midas/table.gif?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/midas/table.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/midas/underline.gif
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/midas/underline.gif?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/midas/underline.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/midas/undo.gif
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/midas/undo.gif?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/midas/undo.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/midas/unorderedlist.gif
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/midas/unorderedlist.gif?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/midas/unorderedlist.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/opml.png
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/opml.png?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/opml.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/permalink.gif
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/permalink.gif?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/permalink.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/preview/sm-theme-basic.png
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/preview/sm-theme-basic.png?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/preview/sm-theme-basic.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/preview/sm-theme-brushedmetal.png
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/preview/sm-theme-brushedmetal.png?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/preview/sm-theme-brushedmetal.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/preview/sm-theme-cheb.png
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/preview/sm-theme-cheb.png?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/preview/sm-theme-cheb.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/preview/sm-theme-clean.png
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/preview/sm-theme-clean.png?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/preview/sm-theme-clean.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/preview/sm-theme-currency-i18n.png
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/preview/sm-theme-currency-i18n.png?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/preview/sm-theme-currency-i18n.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/preview/sm-theme-currency.png
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/preview/sm-theme-currency.png?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/preview/sm-theme-currency.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/preview/sm-theme-grey.png
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/preview/sm-theme-grey.png?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/preview/sm-theme-grey.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/preview/sm-theme-grey2.png
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/preview/sm-theme-grey2.png?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/preview/sm-theme-grey2.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/preview/sm-theme-moonshine.png
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/preview/sm-theme-moonshine.png?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/preview/sm-theme-moonshine.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/preview/sm-theme-movablemania.png
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/preview/sm-theme-movablemania.png?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/preview/sm-theme-movablemania.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/preview/sm-theme-movablemanila.png
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/preview/sm-theme-movablemanila.png?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/preview/sm-theme-movablemanila.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/preview/sm-theme-pacifica.png
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/preview/sm-theme-pacifica.png?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/preview/sm-theme-pacifica.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/preview/sm-theme-robot.png
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/preview/sm-theme-robot.png?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/preview/sm-theme-robot.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/preview/sm-theme-rolling.png
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/preview/sm-theme-rolling.png?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/preview/sm-theme-rolling.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/preview/sm-theme-sotto.png
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/preview/sm-theme-sotto.png?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/preview/sm-theme-sotto.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/preview/sm-theme-sunsets.png
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/preview/sm-theme-sunsets.png?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/preview/sm-theme-sunsets.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/preview/sm-theme-werner.png
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/preview/sm-theme-werner.png?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/preview/sm-theme-werner.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/preview/sm-theme-x2.png
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/preview/sm-theme-x2.png?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/preview/sm-theme-x2.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/roller-logo.png
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/roller-logo.png?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/roller-logo.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/rollerbadge.jpg
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/rollerbadge.jpg?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/rollerbadge.jpg
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/rollerbadge.png
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/rollerbadge.png?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/rollerbadge.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/rssbadge.gif
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/rssbadge.gif?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/rssbadge.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/smileys/15.gif
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/smileys/15.gif?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/smileys/15.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/smileys/19.gif
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/smileys/19.gif?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/smileys/19.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/smileys/20.gif
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/smileys/20.gif?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/smileys/20.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/smileys/28.gif
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/smileys/28.gif?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/smileys/28.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/smileys/angelic.gif
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/smileys/angelic.gif?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/smileys/angelic.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/smileys/angry.gif
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/smileys/angry.gif?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/smileys/angry.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/smileys/blush.gif
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/smileys/blush.gif?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/smileys/blush.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/smileys/bored.gif
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/smileys/bored.gif?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/smileys/bored.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/smileys/bucktooth.gif
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/smileys/bucktooth.gif?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/smileys/bucktooth.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/smileys/clown.gif
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/smileys/clown.gif?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/smileys/clown.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/smileys/confused.gif
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/smileys/confused.gif?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/smileys/confused.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/smileys/cry.gif
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/smileys/cry.gif?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/smileys/cry.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/smileys/depressed.gif
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/smileys/depressed.gif?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/smileys/depressed.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/smileys/devil.gif
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/smileys/devil.gif?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/smileys/devil.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/smileys/doh.gif
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/smileys/doh.gif?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/smileys/doh.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/smileys/drool.gif
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/smileys/drool.gif?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/smileys/drool.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/smileys/drunk.gif
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/smileys/drunk.gif?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/smileys/drunk.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/smileys/grin.gif
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/smileys/grin.gif?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/smileys/grin.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/smileys/hand.gif
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/smileys/hand.gif?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/smileys/hand.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/smileys/kiss.gif
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/smileys/kiss.gif?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/smileys/kiss.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/smileys/laugh.gif
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/smileys/laugh.gif?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/smileys/laugh.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/smileys/love.gif
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/smileys/love.gif?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/smileys/love.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/smileys/rolleyes.gif
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/smileys/rolleyes.gif?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/smileys/rolleyes.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/smileys/sad.gif
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/smileys/sad.gif?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/smileys/sad.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/smileys/shush.gif
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/smileys/shush.gif?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/smileys/shush.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/smileys/sick.gif
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/smileys/sick.gif?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/smileys/sick.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/smileys/silly.gif
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/smileys/silly.gif?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/smileys/silly.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/smileys/sleep.gif
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/smileys/sleep.gif?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/smileys/sleep.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/smileys/smile.gif
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/smileys/smile.gif?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/smileys/smile.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/smileys/smirk.gif
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/smileys/smirk.gif?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/smileys/smirk.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/smileys/smug.gif
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/smileys/smug.gif?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/smileys/smug.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/smileys/sunglasses.gif
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/smileys/sunglasses.gif?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/smileys/sunglasses.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/smileys/surprised.gif
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/smileys/surprised.gif?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/smileys/surprised.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/smileys/thinker.gif
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/smileys/thinker.gif?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/smileys/thinker.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/smileys/tongue.gif
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/smileys/tongue.gif?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/smileys/tongue.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/smileys/whisper.gif
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/smileys/whisper.gif?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/smileys/whisper.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/smileys/wink.gif
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/smileys/wink.gif?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/smileys/wink.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/smrssbadge.gif
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/smrssbadge.gif?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/smrssbadge.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/valid-html401.png
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/images/valid-html401.png?rev=327589&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.Mime
View raw message