roller-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From snoopd...@apache.org
Subject svn commit: r327589 [55/72] - in /incubator/roller/branches/roller_1.x: ./ contrib/ contrib/lib/ contrib/plugins/ contrib/plugins/src/ contrib/plugins/src/org/ contrib/plugins/src/org/roller/ contrib/plugins/src/org/roller/presentation/ contrib/plugins...
Date Fri, 21 Oct 2005 21:46:28 GMT
Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/WEB-INF/classes/ApplicationResources_ja_JP.properties
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/WEB-INF/classes/ApplicationResources_ja_JP.properties?rev=327589&view=auto
==============================================================================
--- incubator/roller/branches/roller_1.x/web/WEB-INF/classes/ApplicationResources_ja_JP.properties (added)
+++ incubator/roller/branches/roller_1.x/web/WEB-INF/classes/ApplicationResources_ja_JP.properties Fri Oct 21 14:27:36 2005
@@ -0,0 +1,730 @@
+
+application.none=\u306a\u3057
+
+#------------------------------------------------------------ Struts Validator
+
+errors.header=<div class="error"><ul>
+errors.footer=</ul></div>
+
+errors.required={0} \u304c\u5fc5\u8981\u3067\u3059\u3002
+errors.minlength={0} \u306e\u6587\u5b57\u6570\u306f {1} \u3088\u308a\u5927\u304d\u304f\u306a\u3051\u308c\u3070\u306a\u308a\u307e\u305b\u3093\u3002
+errors.maxlength={0} \u306e\u6587\u5b57\u6570\u306f {1} \u3092\u8d8a\u3048\u3066\u306f\u3044\u3051\u307e\u305b\u3093\u3002.
+errors.invalid={0} \u306f\u7121\u52b9\u3067\u3059\u3002
+errors.byte={0} \u306fbyte\u578b\u3067\u306a\u3051\u308c\u3070\u306a\u308a\u307e\u305b\u3093\u3002
+errors.short={0} \u306fshort\u578b\u3067\u306a\u3051\u308c\u3070\u306a\u308a\u307e\u305b\u3093\u3002
+errors.integer={0} \u306finteger\u578b\u3067\u306a\u3051\u308c\u3070\u306a\u308a\u307e\u305b\u3093\u3002
+errors.long={0} \u306flong\u578b\u3067\u306a\u3051\u308c\u3070\u306a\u308a\u307e\u305b\u3093\u3002
+errors.float={0} \u306ffloat\u578b\u3067\u306a\u3051\u308c\u3070\u306a\u308a\u307e\u305b\u3093\u3002
+errors.double={0} \u306fdouble\u578b\u3067\u306a\u3051\u308c\u3070\u306a\u308a\u307e\u305b\u3093\u3002
+errors.date={0} \u306fdate\u578b\u3067\u306f\u3042\u308a\u307e\u305b\u3093\u3002
+errors.range={0} \u306f {1} \u304b\u3089 {2}\u306e\u7bc4\u56f2\u306b\u3042\u308a\u307e\u305b\u3093\u3002
+errors.creditcard={0} \u306f\u7121\u52b9\u306a\u30af\u30ec\u30b8\u30c3\u30c8\u30ab\u30fc\u30c9\u756a\u53f7\u3067\u3059\u3002
+errors.email={0} \u306b\u306f\uff0c\u6587\u5b57\u30fb\u6570\u5b57\u3068\u7a7a\u767d\u306e\u307f\u3092\u7528\u3044\u308b\u3088\u3046\u306b\u3057\u3066\u304f\u3060\u3055\u3044\u3002
+errors.noslashes={0} \u306b\uff0c '/' (\u30b9\u30e9\u30c3\u30b7\u30e5\uff09\u3092\u7528\u3044\u308b\u3053\u3068\u306f\u3067\u304d\u307e\u305b\u3093\u3002
+error.noTrackbackUrlSpecified=\u30c8\u30e9\u30c3\u30af\u30d0\u30c3\u30afURL\u304c\u6307\u5b9a\u3055\u308c\u3066\u3044\u307e\u305b\u3093\u3002
+
+# ----------------------------------------------------------------- error.jsp
+
+errorPage.title=\u4e88\u671f\u305b\u306c\u4f8b\u5916\uff1aUnexpected Exception
+errorPage.message=Roller \u306f\u4e88\u671f\u3057\u306a\u3044\u4f8b\u5916\u306b\u906d\u9047\u3057\uff0c\u3053\u308c\u3092\u8a18\u9332\u3057\u307e\u3057\u305f\u3002
+errorPage.reason=\u7406\u7531
+errorPage.noException=Stack trace\u304c\u3042\u308a\u307e\u305b\u3093\u3002
+
+# ------------------------------------------------- Success Messages in Actions
+pageCache.flushed=\u30da\u30fc\u30b8\u30ad\u30e3\u30c3\u30b7\u30e5\u304c\u6b63\u5e38\u306b\u66f4\u65b0\u3055\u308c\u307e\u3057\u305f
+
+# ---------------------------------------------------------- BookmarkForm.jsp
+
+bookmarkForm.addBookmark=\u65b0\u898f\u30d6\u30c3\u30af\u30de\u30fc\u30af\u3092\u8ffd\u52a0
+bookmarkForm.cancel=\u30ad\u30e3\u30f3\u30bb\u30eb
+bookmarkForm.correctBookmark=\u30d6\u30c3\u30af\u30de\u30fc\u30af\u306e\u4fee\u6b63
+bookmarkForm.description=\u5185\u5bb9\u8aac\u660e
+bookmarkForm.editBookmark=\u30d6\u30c3\u30af\u30de\u30fc\u30af\u306e\u7de8\u96c6
+bookmarkForm.folder=\u30d6\u30c3\u30af\u30de\u30fc\u30af\u30d5\u30a9\u30eb\u30c0
+bookmarkForm.image=\u753b\u50cf\u306eURL
+bookmarkForm.name=\u540d\u524d
+bookmarkForm.priority=\u4e26\u3079\u66ff\u3048\u306e\u512a\u5148\u9806\u4f4d
+bookmarkForm.rssUrl=\u30cb\u30e5\u30fc\u30b9\u30d5\u30a3\u30fc\u30c9\u306eURL
+bookmarkForm.save=\u4fdd\u5b58
+bookmarkForm.url=\u30d6\u30c3\u30af\u30de\u30fc\u30af\u306eURL
+bookmarkForm.weight=\u8868\u793A\u30B5\u30A4\u30BA
+
+# --------------------------------------------------------- BookmarksForm.jsp
+
+bookmarksForm.addBookmark=\u65b0\u898f\u30d6\u30c3\u30af\u30de\u30fc\u30af\u3092\u8ffd\u52a0
+bookmarksForm.addFolder=\u65b0\u898f\u30d5\u30a9\u30eb\u30c0\u3092\u8ffd\u52a0
+bookmarksForm.checkAll=\u5168\u3066\u3092\u9078\u629e
+bookmarksForm.checkNone=\u5168\u3066\u3092\u9078\u629e\u89e3\u9664
+bookmarksForm.delete=\u9078\u629E\u9805\u76EE\u3092\u524A\u9664
+bookmarksForm.description=\u5185\u5bb9\u8aac\u660e
+bookmarksForm.edit=\u7de8\u96c6
+bookmarksForm.edit.tip=\u30af\u30ea\u30c3\u30af\u3057\u3066\u30d5\u30a9\u30eb\u30c0\u3084\u30d6\u30c3\u30af\u30de\u30fc\u30af\u3092\u7de8\u96c6
+bookmarksForm.folder=\u30d5\u30a9\u30eb\u30c0
+bookmarksForm.move=\u9078\u629E\u9805\u76EE\u3092\u79FB\u52D5
+bookmarksForm.name=\u540D\u524D
+bookmarksForm.path=\u30D1\u30B9
+bookmarksForm.root=root
+bookmarksForm.visitLink=\u30EA\u30F3\u30AF
+bookmarksForm.visitLink.tip=\u30af\u30ea\u30c3\u30af\u3057\u3066\u3053\u306e\u30b5\u30a4\u30c8\u306b\u30a2\u30af\u30bb\u30b9
+
+# ------------------------------------------------------ Bookmarks import.jsp
+
+bookmarksImport.title=OPML\u30d6\u30c3\u30af\u30de\u30fc\u30af\u3092\u30a4\u30f3\u30dd\u30fc\u30c8
+bookmarksImport.prompt=OPML\u5f62\u5f0f\u306e\u30d6\u30c3\u30af\u30de\u30fc\u30af\u3084\u30cb\u30e5\u30fc\u30b9\u30ea\u30fc\u30c0\u30fc\u306e\u767b\u9332\u30d5\u30a1\u30a4\u30eb\u3092\u30a4\u30f3\u30dd\u30fc\u30c8:
+
+# ------------------------------------------------------ Calendars
+
+calendar.summary=\u904e\u53bb\u8a18\u4e8b\u7528\u30ab\u30ec\u30f3\u30c0\u30fc
+calendar.prev=\u524d\u3078
+calendar.today=\u73fe\u5728
+calendar.next=\u6b21\u3078
+
+# ---------------------------------------------------------- CategoryForm.jsp
+
+categoryForm.name=\u540d\u524d
+categoryForm.description=\u5185\u5bb9\u8aac\u660e
+categoryForm.image=\u753b\u50cf
+categoryForm.save=\u4fdd\u5b58
+categoryForm.cancel=\u30ad\u30e3\u30f3\u30bb\u30eb
+categoryForm.editCategory=\u30ab\u30c6\u30b4\u30ea\u3092\u7de8\u96c6
+categoryForm.addCategory=\u65b0\u898f\u30ab\u30c6\u30b4\u30ea\u3092\u8ffd\u52a0
+categoryForm.correctCategory=\u30ab\u30c6\u30b4\u30ea\u3092\u4fee\u6b63
+
+# ---------------------------------------------------------- CategoriesForm.jsp
+
+categoriesForm.name=\u540d\u524d
+categoriesForm.description=\u5185\u5bb9\u8aac\u660e
+categoriesForm.edit=\u7de8\u96c6
+categoriesForm.root=root
+categoriesForm.addCategory=\u65b0\u898f\u30ab\u30c6\u30b4\u30ea\u3092\u8ffd\u52a0
+categoriesForm.checkAll=\u5168\u3066\u3092\u9078\u629e
+categoriesForm.checkNone=\u5168\u3066\u3092\u9078\u629e\u89e3\u9664
+categoriesForm.delete=\u524a\u9664
+categoriesForm.move=\u79fb\u52d5
+categoriesForm.path=\u30d1\u30b9
+categoriesForm.parent=\u30ab\u30c6\u30b4\u30ea
+categoriesForm.remove=\u524a\u9664
+
+# ------------------------------------------------------- CategoryDeleteOK.jsp
+
+categoryDeleteOK.removeCategory=\u30a6\u30a7\u30d6\u30ed\u30b0\u306e\u30ab\u30c6\u30b4\u30ea\u3092\u524a\u9664
+categoryDeleteOK.warningCatInUse=\u8b66\u544a: \u3053\u306e\u30ab\u30c6\u30b4\u30ea\u306f\u4f7f\u7528\u4e2d\u3067\u3059\uff01
+categoryDeleteOK.youMustMoveEntries=\u3053\u306e\u30ab\u30c6\u30b4\u30ea\u306b\u5206\u985e\u3055\u308c\u3066\u3044\u308b\u30a6\u30a7\u30d6\u30ed\u30b0\u8a18\u4e8b\u3092\u4ed6\u306e\u30ab\u30c6\u30b4\u30ea\u306b\u79fb\u3059\u5fc5\u8981\u304c\u3042\u308a\u307e\u3059\u3002\u30b3\u30f3\u30dc\u30dc\u30c3\u30af\u30b9\u3067\u79fb\u52d5\u5148\u306e\u30ab\u30c6\u30b4\u30ea\u3092\u9078\u629e\u3057\u3066\u304f\u3060\u3055\u3044\u3002</p>
+categoryDeleteOK.moveToWhere=\u3053\u308c\u3089\u306e\u8a18\u4e8b\u3092\u4ed6\u306e\u30ab\u30c6\u30b4\u30ea\u306b\u79fb\u52d5:
+categoryDeleteOK.noEntriesInCat=\u3053\u306e\u30ab\u30c6\u30b4\u30ea\u306b\u5206\u985e\u3055\u308c\u3066\u3044\u308b\u30a6\u30a7\u30d6\u30ed\u30b0\u8a18\u4e8b\u306f\u3042\u308a\u307e\u305b\u3093\u3002OK\u3092\u30af\u30ea\u30c3\u30af\u3059\u308b\u3068\u30ab\u30c6\u30b4\u30ea\u3092\u524a\u9664\u3057\u307e\u3059\u3002
+categoryDeleteOK.areYouSure=\u3053\u306E\u30A6\u30A7\u30D6\u30ED\u30B0\u30AB\u30C6\u30B4\u30EA\u3092\u524A\u9664\u3057\u3066\u3088\u308D\u3057\u3044\u3067\u3059\u304B\uFF1F
+
+# ------------------------------------------------------------- comments.jsp
+
+comments.title=\u30b3\u30e1\u30f3\u30c8
+comments.header=\u30b3\u30e1\u30f3\u30c8\u3092\u6295\u7a3f\u3059\u308b
+comments.name=\u540d\u524d:
+comments.email=E-Mail:
+comments.url=URL:
+comments.rememberInfo=\u3053\u306e\u60c5\u5831\u3092\u8a18\u61b6\u3057\u307e\u3059\u304b\uff1f
+comments.header2=\u30b3\u30e1\u30f3\u30c8:
+comments.htmlsyntax=HTML\u8868\u8a18:
+comments.htmldisabled=\u7121\u52b9
+comments.htmlenabled=\u6709\u52b9
+comments.preview=\u30d7\u30ec\u30d3\u30e5\u30fc
+comments.post=\u6295\u7a3f
+comments.cancel=\u30ad\u30e3\u30f3\u30bb\u30eb
+comments.please=\u30b3\u30e1\u30f3\u30c8\u3092\u8a18\u5165\u3057\u3066\u304f\u3060\u3055\u3044\u3002
+comments.disabled=\u30b3\u30e1\u30f3\u30c8\u306f\u7121\u52b9\u306b\u306a\u3063\u3066\u3044\u307e\u3059\u3002
+
+# ------------------------------------------------------------- comments-preview.jsp
+
+comments.preview.title=\u30b3\u30e1\u30f3\u30c8
+comments.preview=\u30d7\u30ec\u30d3\u30e5\u30fc
+comments.preview.edit=\u30b3\u30e1\u30f3\u30c8\u3092\u7de8\u96c6
+
+# ------------------------------------------------------------- comments-display.jsp
+
+comments.postedBy=\u6295\u7a3f\u8005
+comments.at=\u6295\u7a3f\u65e5\u6642
+
+# --------------------------------------------------------- Configuration
+
+configForm.title=Roller\u306e\u8a2d\u5b9a
+
+configForm.siteSettings=\u30b5\u30a4\u30c8\u306e\u8a2d\u5b9a
+configForm.siteName=\u30b5\u30a4\u30c8\u540d(\u30b5\u30a4\u30c8\u5168\u4f53\u306e RSS \u30d5\u30a3\u30fc\u30c9\u7528)
+configForm.siteDescription=\u30b5\u30a4\u30c8\u306e\u5185\u5bb9\u8aac\u660e (\u30b5\u30a4\u30c8\u5168\u4f53\u306e RSS \u30d5\u30a3\u30fc\u30c9\u7528)
+configForm.siteAdminEmail=\u30b5\u30a4\u30c8\u7ba1\u7406\u8005\u306eE-Mail\u30a2\u30c9\u30ec\u30b9
+configForm.absoluteUrl=\u30b5\u30a4\u30c8\u306e\u7d76\u5bfeURL (\u5fc5\u8981\u306a\u5834\u5408)
+configForm.enableLinkback=\u30ea\u30f3\u30af\u30d0\u30c3\u30af\u306e\u62bd\u51fa\u3092\u6709\u52b9\u306b\u3057\u307e\u3059\u304b\uff1f
+configForm.searchIndexDir=\u30a4\u30f3\u30c7\u30c3\u30af\u30b9\u30c7\u30a3\u30ec\u30af\u30c8\u30ea\u3092\u691c\u7d22<br />(\u30b7\u30b9\u30c6\u30e0\u306e\u30d7\u30ed\u30d1\u30c6\u30a3\u306b\u306f ${user.home} \u3092\u4f7f\u3063\u3066\u304f\u3060\u3055\u3044)
+
+configForm.userSettings=\u30e6\u30fc\u30b6\u306e\u8a2d\u5b9a
+configForm.allowNewUsers=\u65b0\u898f\u30e6\u30fc\u30b6\u3092\u8a31\u53ef\u3057\u307e\u3059\u304b\uff1f
+configForm.adminUsers=\u7ba1\u7406\u8005\u30e6\u30fc\u30b6
+configForm.encryptPasswords=\u30d1\u30b9\u30ef\u30fc\u30c9\u3092\u6697\u53f7\u5316\u3057\u307e\u3059\u304b\uff1f
+configForm.algorithm=\u6697\u53f7\u5316\u306e\u65b9\u6cd5
+configForm.newUserThemes=\u65b0\u898f\u30e6\u30fc\u30b6\u306b\u63d0\u4f9b\u3059\u308b\u30c6\u30fc\u30de
+configForm.editorPages=\u30a8\u30c7\u30a3\u30bf\u30da\u30fc\u30b8
+configForm.autoformatComments=\u30b3\u30e1\u30f3\u30c8\u3092\u81ea\u52d5\u6574\u5f62\u3057\u307e\u3059\u304b\uff1f
+configForm.escapeCommentHtml=\u30b3\u30e1\u30f3\u30c8\u306eHTML\u5f62\u5f0f\u3092\u56de\u907f\u3057\u307e\u3059\u304b\uff1f
+configForm.emailComments=\u30b3\u30e1\u30f3\u30c8\u3092E-Mail\u3067\u901a\u77e5\u3057\u307e\u3059\u304b\uff1f
+
+configForm.fileUploadSettings=\u30d5\u30a1\u30a4\u30eb\u306e\u30a2\u30c3\u30d7\u30ed\u30fc\u30c9\u306e\u8a2d\u5b9a
+configForm.enableFileUploads=\u30d5\u30a1\u30a4\u30eb\u306e\u30a2\u30c3\u30d7\u30ed\u30fc\u30c9\u3092\u8a31\u53ef\u3057\u307e\u3059\u304b\uff1f
+configForm.allowedExtensions=\u8a31\u53ef\u3059\u308b\u62e1\u5f35\u5b50
+configForm.forbiddenExtensions=\u8a31\u53ef\u3057\u306a\u3044\u62e1\u5f35\u5b50
+configForm.maxFileSize=\u30d5\u30a1\u30a4\u30eb\u306e\u6700\u5927\u5bb9\u91cf (MB)
+configForm.maxDirSize=\u30c7\u30a3\u30ec\u30af\u30c8\u30ea\u306e\u6700\u5927\u5bb9\u91cf(MB)
+configForm.uploadDir=\u30a2\u30c3\u30d7\u30ed\u30fc\u30c9\u5148\u306e\u30c7\u30a3\u30ec\u30af\u30c8\u30ea
+configForm.uploadPath=\u30a2\u30c3\u30d7\u30ed\u30fc\u30c9\u5148\u306e\u30d1\u30b9
+
+configForm.rssAggregatorSettings=RSS\u53ce\u96c6\u306e\u8a2d\u5b9a
+configForm.enableRssAggregator=RSS\u306e\u53ce\u96c6\u3092\u6709\u52b9\u306b\u3057\u307e\u3059\u304b\uff1f
+configForm.cacheIncomingRss=\u53d7\u4fe1\u3059\u308bRSS \u30cb\u30e5\u30fc\u30b9\u30d5\u30a3\u30fc\u30c9\u3092\u30ad\u30e3\u30c3\u30b7\u30e5\u3057\u307e\u3059\u304b\uff1f
+configForm.rssNewsfeedCacheTime=RSS\u30cb\u30e5\u30fc\u30b9\u30d5\u30a3\u30fc\u30c9\u3092\u30ad\u30e3\u30c3\u30b7\u30e5\u3059\u308b\u6642\u9593\u9593\u9694(\u30df\u30ea\u79d2)
+
+configForm.debuggingSettings=\u30c7\u30d0\u30c3\u30b0\u306e\u8a2d\u5b9a
+configForm.enableMemoryDebugging=\u30e1\u30e2\u30ea\u306e\u30c7\u30d0\u30c3\u30b0\u3092\u6709\u52b9\u306b\u3057\u307e\u3059\u304b\uff1f
+
+configForm.save=\u4fdd\u5b58
+configForm.rebuildIndex=\u691c\u7d22\u30a4\u30f3\u30c7\u30c3\u30af\u30b9\u3092\u518d\u69cb\u7bc9(\u5168\u30e6\u30fc\u30b6)
+
+#---------------------------------------------------------- Error messages 
+
+error.add.blogcat=\u30a6\u30a7\u30d6\u30ed\u30b0\u30ab\u30c6\u30b4\u30ea\u8ffd\u52a0\u306e\u30a8\u30e9\u30fc
+error.add.blogentry=\u30a6\u30a7\u30d6\u30ed\u30b0\u8a18\u4e8b\u6295\u7a3f\u306e\u30a8\u30e9\u30fc 
+error.add.bookmark=\u30d6\u30c3\u30af\u30de\u30fc\u30af\u8ffd\u52a0\u306e\u30a8\u30e9\u30fc
+error.add.folder=\u30d5\u30a9\u30eb\u30c0\u8ffd\u52a0\u306e\u30a8\u30e9\u30fc 
+error.add.newsfeed=\u30cb\u30e5\u30fc\u30b9\u30d5\u30a3\u30fc\u30c9\u8ffd\u52a0\u306e\u30a8\u30e9\u30fc 
+error.add.user.userNameInUse=\u305d\u306e\u30e6\u30fc\u30b6\u540d\u306f\u3059\u3067\u306b\u4f7f\u308f\u308c\u3066\u3044\u307e\u3059\u3002
+error.add.user.missingUserName=\u30e6\u30fc\u30b6\u540d\u3092\u6307\u5b9a\u3057\u3066\u304f\u3060\u3055\u3044\u3002
+error.add.user.badUserName=\u305d\u306e\u30e6\u30fc\u30b6\u540d\u306f\u7121\u52b9\u3067\u3059 (\u82f1\u6570\u5b57\u306e\u307f\u3092\u5165\u529b\u3057\u3066\u304f\u3060\u3055\u3044)\u3002
+error.add.user.missingPassword=\u30d1\u30b9\u30ef\u30fc\u30c9\u3092\u6307\u5b9a\u3057\u3066\u304f\u3060\u3055\u3044\u3002
+error.add.user.missingEmailAddress=\u6709\u52b9\u306aE-Mail\u30a2\u30c9\u30ec\u30b9\u3092\u6307\u5b9a\u3057\u3066\u304f\u3060\u3055\u3044\u3002
+
+error.edit.blogcat=\u30a6\u30a7\u30d6\u30ed\u30b0\u30ab\u30c6\u30b4\u30ea\u306e\u7de8\u96c6\u30da\u30fc\u30b8\u3092\u8868\u793a\u4e2d\u306e\u30a8\u30e9\u30fc
+error.edit.blogentry=\u30a6\u30a7\u30d6\u30ed\u30b0\u306e\u7de8\u96c6\u30da\u30fc\u30b8\u3092\u8868\u793a\u4e2d\u306e\u30a8\u30e9\u30fc 
+error.edit.bookmark=\u30d6\u30c3\u30af\u30de\u30fc\u30af\u306e\u7de8\u96c6\u30da\u30fc\u30b8\u3092\u8868\u793a\u4e2d\u306e\u30a8\u30e9\u30fc
+error.edit.comment=\u30b3\u30e1\u30f3\u30c8\u30da\u30fc\u30b8\u3092\u8868\u793a\u4e2d\u306e\u30a8\u30e9 {0}
+error.edit.folder=\u30d6\u30c3\u30af\u30de\u30fc\u30af\u30d5\u30a9\u30eb\u30c0\u306e\u7de8\u96c6\u30da\u30fc\u30b8\u3092\u8868\u793a\u4e2d\u306e\u30a8\u30e9\u30fc
+error.edit.newsfeed=\u30cb\u30e5\u30fc\u30b9\u30d5\u30a3\u30fc\u30c9\u306e\u7de8\u96c6\u30da\u30fc\u30b8\u3092\u8868\u793a\u4e2d\u306e\u30a8\u30e9\u30fc
+error.editall.blogcat=\u30a6\u30a7\u30d6\u30ed\u30b0\u30ab\u30c6\u30b4\u30ea\uff08\u8907\u6570\uff09\u306e\u7de8\u96c6\u30da\u30fc\u30b8\u3092\u8868\u793a\u4e2d\u306e\u30a8\u30e9\u30fc
+error.editall.folder=\u30d6\u30c3\u30af\u30de\u30fc\u30af(\u8907\u6570\uff09\u306e\u7de8\u96c6\u30da\u30fc\u30b8\u3092\u8868\u793a\u4e2d\u306e\u30a8\u30e9\u30fc
+
+error.upload.dirmax=\u30c7\u30a3\u30ec\u30af\u30c8\u30ea\u306e\u30b5\u30a4\u30ba\u306f {0} MB\u3092\u8d85\u3048\u3066\u306f\u3044\u3051\u307e\u305b\u3093\u3002
+error.upload.disabled=\u30d5\u30a1\u30a4\u30eb\u306e\u30a2\u30c3\u30d7\u30ed\u30fc\u30c9\u306f\u7121\u52b9\u306b\u306a\u3063\u3066\u3044\u307e\u3059
+error.upload.file=\u30d5\u30a1\u30a4\u30eb\u306b\u66f8\u304d\u8fbc\u3081\u307e\u305b\u3093
+error.upload.filemax=\u30d5\u30a1\u30a4\u30eb\u306e\u30b5\u30a4\u30ba\u304c\u8a31\u5bb9\u5024\u3092\u8d85\u3048\u3066\u3044\u307e\u3059: {0} MB
+error.upload.forbiddenFile=\u30a2\u30c3\u30d7\u30ed\u30fc\u30c9\u3067\u304d\u308b\u30d5\u30a1\u30a4\u30eb\u306f\u62e1\u5f35\u5b50\u304c {0}\u306e\u3082\u306e\u3060\u3051\u3067\u3059\u3002
+
+error.general=\u30a8\u30e9\u30fc: \u4e88\u671f\u305b\u306c\u4f8b\u5916 [{0}] \u304c\u767a\u751f\u3057\u305f\u306e\u3067\uff0c\u8a18\u9332\u3057\u307e\u3057\u305f\u3002
+
+error.importing.bookmarks=\u30d6\u30c3\u30af\u30de\u30fc\u30af\u3092\u30a4\u30f3\u30dd\u30fc\u30c8\u4e2d\u306e\u30a8\u30e9\u30fc
+error.importing.entries=\u9078\u629E\u3057\u305F\u30D5\u30A1\u30A4\u30EB\u304B\u3089\u8A18\u4E8B\u3092\u8AAD\u307F\u51FA\u3059\u3053\u3068\u304C\u3067\u304D\u307E\u305B\u3093\u3002
+
+error.move.bookmarks=\u30d6\u30c3\u30af\u30de\u30fc\u30af\u3092\u524a\u9664\u4e2d\u306e\u30a8\u30e9\u30fc
+
+error.password.mismatch=\u30e6\u30fc\u30b6\u540d\u3068\u30d1\u30b9\u30ef\u30fc\u30c9\u306e\u5bfe\u5fdc\u306b\u30a8\u30e9\u30fc
+
+error.preview.comment=\u30b3\u30e1\u30f3\u30c8\u306e\u30d7\u30ec\u30d3\u30e5\u30fc {0} \u3092\u8868\u793a\u4e2d\u306e\u30a8\u30e9\u30fc
+
+error.remove.blogcat=\u30a6\u30a7\u30d6\u30ed\u30b0\u30ab\u30c6\u30b4\u30ea\u3092\u524a\u9664\u4e2d\u306e\u30a8\u30e9\u30fc
+error.remove.blogentry=\u30a6\u30a7\u30d6\u30ed\u30b0\u8a18\u4e8b\u3092\u524a\u9664\u4e2d\u306e\u30a8\u30e9\u30fc
+error.remove.bookmark=\u30d6\u30c3\u30af\u30de\u30fc\u30af\u3092\u524a\u9664\u4e2d\u306e\u30a8\u30e9\u30fc
+error.remove.bookmarks=\u30d6\u30c3\u30af\u30de\u30fc\u30af\uff08\u8907\u6570\uff09\u3092\u524a\u9664\u4e2d\u306e\u30a8\u30e9\u30fc
+error.remove.folder=\u30d6\u30c3\u30af\u30de\u30fc\u30af\u30d5\u30a9\u30eb\u30c0\u3092\u524a\u9664\u4e2d\u306e\u30a8\u30e9\u30fc
+error.remove.newsfeed=\u30cb\u30e5\u30fc\u30b9\u30d5\u30a3\u30fc\u30c9\u3092\u524a\u9664\u4e2d\u306e\u30a8\u30e9\u30fc
+
+error.removeok.blogcat=\u300c\u30a6\u30a7\u30d6\u30ed\u30b0\u30ab\u30c6\u30b4\u30ea\u3092\u524a\u9664\u300d\u30da\u30fc\u30b8\u8868\u793a\u4e2d\u306e\u30a8\u30e9\u30fc
+error.removeok.blogentry=\u300c\u30a6\u30a7\u30d6\u30ed\u30b0\u8a18\u4e8b\u3092\u524a\u9664\u300d\u30da\u30fc\u30b8\u8868\u793a\u4e2d\u306e\u30a8\u30e9\u30fc
+error.removeok.bookmark=\u300c\u30d6\u30c3\u30af\u30de\u30fc\u30af\u3092\u524a\u9664\u300d\u30da\u30fc\u30b8\u8868\u793a\u4e2d\u306e\u30a8\u30e9\u30fc
+error.removeok.folder=\u300C\u30D6\u30C3\u30AF\u30DE\u30FC\u30AF\u30D5\u30A9\u30EB\u30C0\u3092\u524A\u9664\u300D\u30DA\u30FC\u30B8\u8868\u793A\u4E2D\u306E\u30A8\u30E9\u30FC
+error.removeok.newsfeed=\u300C\u30CB\u30E5\u30FC\u30B9\u30D5\u30A3\u30FC\u30C9\u3092\u524A\u9664\u300D\u30DA\u30FC\u30B8\u8868\u793A\u4E2D\u306E\u30A8\u30E9\u30FC 
+
+error.update.blogcat=\u30a6\u30a7\u30d6\u30ed\u30b0\u30ab\u30c6\u30b4\u30ea\u66f4\u65b0\u4e2d\u306e\u30a8\u30e9\u30fc
+error.update.blogentry=\u30a6\u30a7\u30d6\u30ed\u30b0\u8a18\u4e8b\u66f4\u65b0\u4e2d\u306e\u30a8\u30e9\u30fc
+error.update.bookmark=\u30d6\u30c3\u30af\u30de\u30fc\u30af\u66f4\u65b0\u4e2d\u306e\u30a8\u30e9\u30fc
+error.update.comment=\u30b3\u30e1\u30f3\u30c8 {0} \u3092\u4fdd\u5b58\u4e2d\u306e\u30a8\u30e9\u30fc
+error.update.folder=\u30d6\u30c3\u30af\u30de\u30fc\u30af\u30d5\u30a9\u30eb\u30c0\u3092\u66f4\u65b0\u4e2d\u306e\u30a8\u30e9\u30fc
+error.update.newsfeed=\u30cb\u30e5\u30fc\u30b9\u30d5\u30a3\u30fc\u30c9\u3092\u66f4\u65b0\u4e2d\u306e\u30a8\u30e9\u30fc 
+error.update.rollerConfig=Roller\u306e\u8a2d\u5b9a\u3092\u66f4\u65b0\u4e2d\u306e\u30a8\u30e9\u30fc
+
+error.bake.weblog=\u30a6\u30a7\u30d6\u30ed\u30b0baking\u4e2d\u306e\u30a8\u30e9\u30fc
+
+error.trackback=\u30C8\u30E9\u30C3\u30AF\u30D0\u30C3\u30AF\u9001\u4FE1\u4E2D\u306E\u30A8\u30E9\u30FC\u3002\u30C8\u30E9\u30C3\u30AF\u30D0\u30C3\u30AFURL\u306B\u8AA4\u308A\u304C\u3042\u308B\u304B\u3082\u77E5\u308C\u307E\u305B\u3093\u3002{0}
+
+errorPage.title=\u4e88\u671f\u305b\u306c\u4f8b\u5916
+errorPage.message=Roller\u306f\u4e88\u671f\u305b\u306c\u4f8b\u5916\u306b\u906d\u9047\u3057\u305f\u306e\u3067\u3053\u308c\u3092\u8a18\u9332\u3057\u307e\u3057\u305f\u3002 
+errorPage.reason=\u7406\u7531
+
+# ------------------------------------------------------------ Footer
+
+footer.reportIssue=\u30d0\u30b0\u7b49\u306e\u30ec\u30dd\u30fc\u30c8
+footer.userGuide=\u30e6\u30fc\u30b6\u30fc\u30ac\u30a4\u30c9
+footer.macros=\u30de\u30af\u30ed
+footer.mailingLists=\u30e1\u30fc\u30ea\u30f3\u30b0\u30ea\u30b9\u30c8
+
+# ------------------------------------------------------------ Login
+
+loginPage.userName=\u30e6\u30fc\u30b6\u30fc\u540d
+loginPage.password=\u30d1\u30b9\u30ef\u30fc\u30c9
+loginPage.rememberMe=\u30ed\u30b0\u30a4\u30f3\u60c5\u5831\u306e\u8a18\u61b6
+loginPage.login=\u30ed\u30b0\u30a4\u30f3
+loginPage.reset=\u30ea\u30bb\u30c3\u30c8
+
+# ------------------------------------------------------------ Main page
+
+mainPage.recentEntries=\u6700\u8fd1\u306e\u30a6\u30a7\u30d6\u30ed\u30b0\u8a18\u4e8b
+mainPage.pinnedEntries=\u8a71\u984c\u306e\u30a6\u30a7\u30d6\u30ed\u30b0\u8a18\u4e8b
+mainPage.category=\u30ab\u30c6\u30b4\u30ea
+mainPage.read=\u8aad\u3080
+mainPage.hotWeblogs=\u4eba\u6c17\u306e\u30a6\u30a7\u30d6\u30ed\u30b0
+mainPage.searchWeblogs=\u30a6\u30a7\u30d6\u30ed\u30b0\u3092\u691c\u7d22
+mainPage.searchButton=\u691c\u7d22
+mainPage.hits=\u30d2\u30c3\u30c8\u6570
+mainPage.link=\u30ea\u30f3\u30af
+mainPage.rss.tip=\u30b5\u30a4\u30c8\u5168\u4f53\u306eRSS\u30d5\u30a3\u30fc\u30c9
+mainPage.loggedInAs=\u30ed\u30b0\u30a4\u30f3\u4e2d\uff1a
+
+# ------------------------------------------------------------ Maintenance
+
+maintenance.title=\u30a6\u30a7\u30d6\u30b5\u30a4\u30c8\u306e\u7ba1\u7406
+maintenance.prompt.index=\u30a6\u30a7\u30d6\u30b5\u30a4\u30c8\u306e\u691c\u7d22\u30a4\u30f3\u30c7\u30c3\u30af\u30b9\u3092\u518d\u69cb\u7bc9\u3057\u307e\u3059\u3002
+maintenance.button.index=\u691c\u7d22\u30a4\u30f3\u30c7\u30c3\u30af\u30b9\u306e\u518d\u69cb\u7bc9
+maintenance.prompt.flush=Roller\u30a6\u30a7\u30d6\u30b5\u30a4\u30c8\u306e\u30da\u30fc\u30b8\u30ad\u30e3\u30c3\u30b7\u30e5\u3092\u66f4\u65b0\u3057\u307e\u3059\u3002
+maintenance.button.flush=\u30ad\u30e3\u30c3\u30b7\u30e5\u306e\u66f4\u65b0
+maintenance.message.indexed=Roller\u30a6\u30a7\u30d6\u30b5\u30a4\u30c8\u306e\u691c\u7d22\u30a4\u30f3\u30c7\u30c3\u30af\u30b9\u3092\u518d\u69cb\u7bc9\u3059\u308b\u30b9\u30b1\u30b8\u30e5\u30fc\u30eb\u304c\u8a2d\u5b9a\u3055\u308c\u307e\u3057\u305f\u3002
+maintenance.message.flushed=Roller\u30a6\u30a7\u30d6\u30b5\u30a4\u30c8\u306e\u30da\u30fc\u30b8\u30ad\u30e3\u30c3\u30b7\u30e5\u304c\u66f4\u65b0\u3055\u308c\u307e\u3057\u305f\u3002
+
+# ------------------------------------------------------------ New user registation
+
+newUser.addNewUser=\u65b0\u898f\u30e6\u30fc\u30b6\u306e\u767b\u9332
+newuser.loginName=\u30e6\u30fc\u30b6\u540d
+newuser.fullName=\u672c\u540d
+newuser.password=\u30d1\u30b9\u30ef\u30fc\u30c9
+newuser.eMailAddress=Email\u30a2\u30c9\u30ec\u30b9
+newuser.theme=\u4f7f\u7528\u30c6\u30fc\u30de
+newuser.locale=\u30ed\u30b1\u30fc\u30eb
+newuser.timezone=\u30bf\u30a4\u30e0\u30be\u30fc\u30f3
+newUser.created=\u65b0\u898f\u30e6\u30fc\u30b6\u304c\u767b\u9332\u3055\u308c\u307e\u3057\u305f\u3002\u7d9a\u3051\u3066\u767b\u9332\u3057\u307e\u3059\u304b\uff1f
+
+# ------------------------------------------------------------ Navigation Bar
+
+navigationBar.header=\u30ca\u30d3\u30b2\u30fc\u30b7\u30e7\u30f3
+navigationBar.main=\u30e1\u30a4\u30f3\u30da\u30fc\u30b8
+navigationBar.newEntry=\u65b0\u898f\u6295\u7a3f
+navigationBar.settings=\u8a2d\u5b9a
+navigationBar.logout=\u30ed\u30b0\u30a2\u30a6\u30c8
+navigationBar.login=\u30ed\u30b0\u30a4\u30f3
+navigationBar.register=\u65B0\u898F\u767B\u9332
+
+# ------------------------------------------------------------ Page management
+
+pagesForm.title=\u30da\u30fc\u30b8\u30c6\u30f3\u30d7\u30ec\u30fc\u30c8
+pagesForm.name=\u540d\u524d
+pagesForm.link=\u30ea\u30f3\u30af
+pagesForm.description=\u5185\u5bb9\u8aac\u660e
+pagesForm.edit=\u7de8\u96c6
+pagesForm.remove=\u524a\u9664
+pagesForm.hiddenNote=\u6ce8\u610f: \u975e\u8868\u793a\uff0c\u3059\u306a\u308f\u3061\u30ca\u30d3\u30b2\u30fc\u30b7\u30e7\u30f3\u30d0\u30fc\u306b\u8868\u793a\u3057\u306a\u3044\u30da\u30fc\u30b8\u306f\uff0c\u8a18\u53f7'_' \u3067\u59cb\u307e\u308b\u540d\u524d\u306b\u3057\u307e\u3059\u3002
+pagesForm.addNewPage=\u65b0\u898f\u30da\u30fc\u30b8\u306e\u8ffd\u52a0
+pagesForm.addNewPage.success=\u65b0\u3057\u3044\u30da\u30fc\u30b8\uff08\u30da\u30fc\u30b8\u540d\uff1a <strong>{0}</strong> \uff09\u304c\u8ffd\u52a0\u3055\u308c\u307e\u3057\u305f\u3002
+pagesForm.add=\u8ffd\u52a0
+pagesForm.emptyPage=\u4ee5\u4e0b\u3092\u7de8\u96c6\u3057\u3066\u304f\u3060\u3055\u3044
+
+
+# ------------------------------------------------------------ Page edit
+
+pageForm.editPage=\u30da\u30fc\u30b8\u3092\u7de8\u96c6
+pageForm.name=\u540d\u524d
+pageForm.link=\u30ea\u30f3\u30af
+pageForm.description=\u5185\u5bb9
+pageForm.template=\u30c6\u30f3\u30d7\u30ec\u30fc\u30c8
+pageForm.save=\u4fdd\u5b58
+pageForm.save.success=\u30da\u30fc\u30b8\u304c\u66f4\u65b0\u3055\u308c\u307e\u3057\u305f\u3002
+
+
+# ------------------------------------------------------------ FolderForm.jsp
+
+folderForm.name=\u540d\u524d
+folderForm.save=\u4fdd\u5b58
+folderForm.cancel=\u30ad\u30e3\u30f3\u30bb\u30eb
+folderForm.description=\u5185\u5bb9\u8aac\u660e
+folderForm.addFolder=\u65b0\u898f\u30d6\u30c3\u30af\u30de\u30fc\u30af\u30d5\u30a9\u30eb\u30c0\u3092\u8ffd\u52a0
+folderForm.editFolder=\u30d6\u30c3\u30af\u30de\u30fc\u30af\u30d5\u30a9\u30eb\u30c0\u3092\u7de8\u96c6
+folderForm.correctFolder=\u30d6\u30c3\u30af\u30de\u30fc\u30af\u30d5\u30a9\u30eb\u30c0\u306e\u4fee\u6b63\u7d50\u679c\u3092\u4fee\u6b63
+
+folderForm.save.exception=\u30d6\u30c3\u30af\u30de\u30fc\u30af\u30d5\u30a9\u30eb\u30c0\u4fdd\u5b58\u4e2d\u306e\u30a8\u30e9\u30fc\u3002\u540c\u3058\u30d5\u30a9\u30eb\u30c0\u540d\u304c\u3059\u3067\u306b\u5b58\u5728\u3059\u308b\u304b\u3082\u77e5\u308c\u307e\u305b\u3093\u3002\u30a8\u30e9\u30fc\u30e1\u30c3\u30bb\u30fc\u30b8\u306f\u4ee5\u4e0b\u306e\u901a\u308a: {0}
+
+# ------------------------------------------------------------- referers.jsp
+
+referers.todaysReferers=\u4eca\u65e5\u306e\u30ea\u30d5\u30a1\u30e9\u30fc\u30e9\u30f3\u30ad\u30f3\u30b0
+referers.url=\u30ea\u30d5\u30a1\u30e9\u30fcURL
+referers.hits=\u4eca\u65e5\u306e\u30d2\u30c3\u30c8\u6570
+referers.deleteSelected=\u9078\u629E\u9805\u76EE\u3092\u524A\u9664
+
+referers.hitCounters=\u30d2\u30c3\u30c8\u6570
+referers.reset=\u30d2\u30c3\u30c8\u6570\u3092\u30ea\u30bb\u30c3\u30c8
+
+referers.deletedReferers=\u6307\u5b9a\u306e\u30ea\u30d5\u30a1\u30e9\u30fc\u3092\u524a\u9664
+referers.noReferersSpecified=\u524a\u9664\u3059\u308b\u30ea\u30d5\u30a1\u30e9\u30fc\u304c\u6307\u5b9a\u3055\u308c\u3066\u3044\u307e\u305b\u3093
+
+# ------------------------------------------------------------- Search Form
+
+searchForm.button=\u691c\u7d22
+searchForm.alert=\u7d9a\u884c\u3059\u308b\u306b\u306f\u691c\u7d22\u8a9e\u3092\u5165\u529b\u3057\u3066\u304f\u3060\u3055\u3044\u3002
+
+# ------------------------------------------------------------- Tabbed Menu
+
+tabbedmenu.main=\u30e1\u30a4\u30f3\u30da\u30fc\u30b8
+tabbedmenu.weblog=\u30a6\u30a7\u30d6\u30ed\u30b0
+tabbedmenu.weblog.newEntry=\u65b0\u898f\u6295\u7a3f
+tabbedmenu.weblog.archives=\u904e\u53bb\u306e\u8a18\u4e8b
+tabbedmenu.weblog.categories=\u30ab\u30c6\u30b4\u30ea
+tabbedmenu.weblog.referers=\u30ea\u30d5\u30a1\u30e9\u30fc
+tabbedmenu.weblog.export=\u30a8\u30af\u30b9\u30dd\u30fc\u30c8
+tabbedmenu.weblog.import=\u30a4\u30f3\u30dd\u30fc\u30c8
+tabbedmenu.weblog.flushCache=\u30ad\u30e3\u30c3\u30b7\u30e5\u3092\u66f4\u65b0
+tabbedmenu.bookmarks=\u30d6\u30c3\u30af\u30de\u30fc\u30af
+tabbedmenu.bookmarks.allFolders=\u5168\u3066\u306e\u30d5\u30a9\u30eb\u30c0
+tabbedmenu.bookmarks.import=\u30a4\u30f3\u30dd\u30fc\u30c8
+tabbedmenu.website=\u30a6\u30a7\u30d6\u30b5\u30a4\u30c8
+tabbedmenu.website.settings=\u8a2d\u5b9a
+tabbedmenu.website.themes=\u30c6\u30fc\u30de
+tabbedmenu.website.pages=\u30da\u30fc\u30b8\u30c6\u30f3\u30d7\u30ec\u30fc\u30c8
+tabbedmenu.website.files=\u30d5\u30a1\u30a4\u30eb
+tabbedmenu.website.user=\u30e6\u30fc\u30b6
+tabbedmenu.website.maintenance=\u7ba1\u7406
+tabbedmenu.admin=\u7ba1\u7406\u8005\u7528
+tabbedmenu.admin.config=\u8a2d\u5b9a
+tabbedmenu.admin.userAdmin=\u30e6\u30fc\u30b6\u7ba1\u7406
+tabbedmenu.admin.createUser=\u65b0\u898f\u30e6\u30fc\u30b6
+
+# ------------------------------------------------------------- Theme
+
+themeEditor.title=\u30a6\u30a7\u30d6\u30b5\u30a4\u30c8\u306e\u30c6\u30fc\u30de
+themeEditor.selectTheme=\u30d7\u30ec\u30d3\u30e5\u30fc\u3059\u308b\u30c6\u30fc\u30de\u3092\u9078\u629e
+themeEditor.preview=\u30d7\u30ec\u30d3\u30e5\u30fc
+themeEditor.yourThemeIsShownBelow=\u73fe\u5728\u306e\u30c6\u30fc\u30de\u306f\u4ee5\u4e0b\u306e\u901a\u308a\u3067\u3059\u3002
+themeEditor.themeBelowIsCalled=\u30c6\u30fc\u30de\u540d:
+themeEditor.savePrompt=\u65b0\u898f\u30c6\u30fc\u30de\u3068\u3057\u3066\u4fdd\u5b58\u3057\u307e\u3059\u304b\uff1f
+themeEditor.saveWarning=\u6ce8\u610f: \u3053\u306e\u64cd\u4f5c\u3092\u884c\u3046\u3068\uff0c\u4ee5\u524d\u306e\u30c6\u30fc\u30de\u306b\u52a0\u3048\u305f\u5909\u66f4\u304c\u7834\u68c4\u3055\u308c\u307e\u3059\u3002
+themeEditor.save=\u4fdd\u5b58
+themeEditor.cancel=\u30ad\u30e3\u30f3\u30bb\u30eb
+
+# ------------------------------------------------------------- Uploads
+
+uploadFiles.title=\u30d5\u30a1\u30a4\u30eb\u306e\u30a2\u30c3\u30d7\u30ed\u30fc\u30c9
+uploadFiles.manageFiles=\u30a2\u30c3\u30d7\u30ed\u30fc\u30c9\u3057\u305f\u30d5\u30a1\u30a4\u30eb\u306e\u7ba1\u7406
+uploadFiles.uploadDisabled=\u30a2\u30c3\u30d7\u30ed\u30fc\u30c9\u306f\u7121\u52b9\u306b\u306a\u3063\u3066\u3044\u307e\u3059\u3002
+uploadFiles.exceededQuota=\u30d5\u30a1\u30a4\u30eb\u304c\u5bb9\u91cf\u304c\u30e6\u30fc\u30b6\u306b\u5272\u308a\u5f53\u3066\u3089\u308c\u305f\u5024\u3092\u8d85\u3048\u3066\u3044\u307e\u3059\u3002
+uploadFiles.upload=\u30a2\u30c3\u30d7\u30ed\u30fc\u30c9
+uploadFiles.quotaNote=\u30a2\u30c3\u30d7\u30ed\u30fc\u30c9\u3067\u304d\u308b\u30d5\u30a1\u30a4\u30eb\u4e00\u4ef6\u3042\u305f\u308a\u306e\u30b5\u30a4\u30ba\u306f {0} MB , \u5168\u30d5\u30a1\u30a4\u30eb\u306e\u5408\u8a08\u30b5\u30a4\u30ba\u306f {1} MB \u3067\u3059\u3002
+uploadFiles.uploadPrompt=\u30a2\u30c3\u30d7\u30ed\u30fc\u30c9\u3059\u308b\u30d5\u30a1\u30a4\u30eb\u3092\u9078\u3093\u3067\u304f\u3060\u3055\u3044:
+uploadFiles.noFiles=\u30d5\u30a1\u30a4\u30eb\u304c\u898b\u3064\u304b\u308a\u307e\u305b\u3093\u3002
+
+uploadFiles.button.delete=\u9078\u629E\u9805\u76EE\u3092\u524A\u9664
+
+# ------------------------------------------------------------- User admin
+
+userAdmin.searchUserTitle=\u7de8\u96c6\u3059\u308b\u30e6\u30fc\u30b6\u3092\u691c\u7d22
+userAdmin.editUserTitle=\u30e6\u30fc\u30b6\u60c5\u5831\u306e\u7de8\u96c6 [{0}]
+
+userAdmin.cookieLogin=\u3053\u3053\u3067\u306f <strong>\u30ed\u30b0\u30a4\u30f3\u60c5\u5831\u3092\u8a18\u61b6</strong> \u3067\u8a18\u61b6\u3055\u308c\u305f\u30d1\u30b9\u30ef\u30fc\u30c9\u306f\u4f7f\u3048\u307e\u305b\u3093\u3002\u4e00\u5ea6\u30ed\u30b0\u30a2\u30a6\u30c8\u3057\u3066\uff0c\u9055\u3046\u30d1\u30b9\u30ef\u30fc\u30c9\u3067\u30ed\u30b0\u30a4\u30f3\u3057\u76f4\u3057\u3066\u304f\u3060\u3055\u3044\u3002
+userAdmin.editUser=\u30e6\u30fc\u30b6\u60c5\u5831\u3092\u7de8\u96c6
+userAdmin.userSettings=\u30e6\u30fc\u30b6\u306e\u8a2d\u5b9a
+userAdmin.delete=\u524a\u9664
+userAdmin.deleted=\u6307\u5b9a\u306e\u30e6\u30fc\u30b6\u3092\u524a\u9664\u3057\u307e\u3057\u305f
+userAdmin.fullname=\u672c\u540d
+userAdmin.enabled=\u6709\u52b9
+userAdmin.enterUserName=\u7de8\u96c6\u3059\u308b\u30e6\u30fc\u30b6\u540d\u3092\u5165\u529b\u3057\u3066\u304f\u3060\u3055\u3044
+userAdmin.invalidNewUserName=\u6307\u5b9a\u306e\u30e6\u30fc\u30b6\u304c\u898b\u3064\u304b\u308a\u307e\u305b\u3093
+userAdmin.name=\u540d\u524d
+userAdmin.password=\u30d1\u30b9\u30ef\u30fc\u30c9
+userAdmin.passwordConfirm=\u30d1\u30b9\u30ef\u30fc\u30c9 (\u78ba\u8a8d)
+userAdmin.email=Email
+userAdmin.rebuildIndex=\u30e6\u30fc\u30b6\u306e\u691c\u7d22\u30a4\u30f3\u30c7\u30c3\u30af\u30b9\u3092\u518d\u69cb\u7bc9
+userAdmin.edit=\u7de8\u96c6
+userAdmin.save=\u4fdd\u5b58
+userAdmin.saved=\u30e6\u30fc\u30b6\u306e\u8a2d\u5b9a\u3092\u4fdd\u5b58\u3057\u307e\u3057\u305f
+userAdmin.title=\u30e6\u30fc\u30b6\u7ba1\u7406
+userAdmin.userAdmin=\u7ba1\u7406\u8005
+userAdmin.warning=\u6ce8\u610f: \u3053\u306e\u64cd\u4f5c\u3092\u53d6\u308a\u6d88\u3059\u3053\u3068\u306f\u3067\u304d\u307e\u305b\u3093\uff01\uff01
+
+# ------------------------------------------------------------- User settings
+
+userSettings.userSettings=\u30e6\u30fc\u30b6\u306e\u8a2d\u5b9a
+userSettings.username=\u30e6\u30fc\u30b6\u540d
+userSettings.fullname=\u672c\u540d
+userSettings.password=\u30d1\u30b9\u30ef\u30fc\u30c9
+userSettings.passwordConfirm=\u30d1\u30b9\u30ef\u30fc\u30c9 (\u78ba\u8a8d)
+userSettings.email=Email
+userSettings.locale=\u30ed\u30b1\u30fc\u30eb
+userSettings.timezone=\u30bf\u30a4\u30e0\u30be\u30fc\u30f3
+userSettings.save=\u4fdd\u5b58
+userSettings.cookieLogin=\u3053\u3053\u3067\u306f <strong>\u30ed\u30b0\u30a4\u30f3\u60c5\u5831\u3092\u8a18\u61b6</strong> \u3067\u8a18\u61b6\u3055\u308c\u305f\u30d1\u30b9\u30ef\u30fc\u30c9\u306f\u4f7f\u3048\u307e\u305b\u3093\u3002\u4e00\u5ea6\u30ed\u30b0\u30a2\u30a6\u30c8\u3057\u3066\uff0c\u9055\u3046\u30d1\u30b9\u30ef\u30fc\u30c9\u3067\u30ed\u30b0\u30a4\u30f3\u3057\u76f4\u3057\u3066\u304f\u3060\u3055\u3044\u3002
+userSettings.passwordResetError=\u30d1\u30b9\u30ef\u30fc\u30c9\u306f\u30ea\u30bb\u30c3\u30c8\u3055\u308c\u3066\u3044\u307e\u305b\u3093\u3002\u30d1\u30b9\u30ef\u30fc\u30c9\u30d5\u30a3\u30fc\u30eb\u30c9\u304c\u4e00\u81f4\u3057\u3066\u3044\u306a\u3044\u306e\u304b\u3082\u77e5\u308c\u307e\u305b\u3093\u3002
+userSettings.saved=\u30e6\u30fc\u30b6\u8a2d\u5b9a\u3092\u4fdd\u5b58\u3057\u307e\u3057\u305f
+userSettings.needPasswordTwice=\u30d1\u30b9\u30ef\u30fc\u30c9\u306f\u78ba\u8a8d\u306e\u305f\u3081\u4e8c\u56de\u5165\u308c\u3066\u304f\u3060\u3055\u3044\u3002
+
+# ------------------------------------------------------------- Weblog edit
+
+weblogEdit.actionCol=\u64cd\u4f5c
+weblogEdit.autoformat=\u81ea\u52d5\u6574\u5f62
+weblogEdit.calendarTitle=\u904e\u53bb\u306e\u30a6\u30a7\u30d6\u30ed\u30b0\u8a18\u4e8b
+weblogEdit.category=\u30ab\u30c6\u30b4\u30ea
+weblogEdit.cancelSpelling=\u30b9\u30da\u30eb\u30c1\u30a7\u30c3\u30af\u3092\u4e2d\u6b62
+weblogEdit.changesSaved=\u5909\u66f4\u304c\u4fdd\u5b58\u3055\u308c\u307e\u3057\u305f
+weblogEdit.check=\u30b9\u30da\u30eb\u30c1\u30a7\u30c3\u30af
+weblogEdit.comments=\u30b3\u30e1\u30f3\u30c8
+weblogEdit.correctSpelling=\u30b3\u30e1\u30f3\u30c8\u3092\u6295\u7a3f
+weblogEdit.entryCol=\u30a6\u30a7\u30d6\u30ed\u30b0\u8a18\u4e8b
+weblogEdit.edit=\u7de8\u96c6
+weblogEdit.returnToEditMode=\u7de8\u96c6\u30e2\u30fc\u30c9\u306b\u623b\u308b
+weblogEdit.entryRemoved=\u8a18\u4e8b\u304c\u524a\u9664\u3055\u308c\u307e\u3057\u305f
+weblogEdit.entrySaved=\u8a18\u4e8b\u304c\u4fdd\u5b58\u3055\u308c\u307e\u3057\u305f
+weblogEdit.date=\u65e5\u4ed8
+weblogEdit.draft=\u4e0b\u66f8\u304d
+weblogEdit.draftEntries=\u6700\u8fd1\u306e\u4e0b\u66f8\u304d
+weblogEdit.deleteEntry=\u8a18\u4e8b\u3092\u524a\u9664
+weblogEdit.formatEntryWith=\u8a18\u4e8b\u3092\u6574\u5f62\u3059\u308b\u30d7\u30e9\u30b0\u30a4\u30f3:
+weblogEdit.hours=\u6642\u9593
+weblogEdit.link=\u30ea\u30f3\u30af
+weblogEdit.minutes=\u5206
+weblogEdit.noUpdateTime=\u66f4\u65b0\u3055\u308c\u3066\u3044\u307e\u305b\u3093
+weblogEdit.publishedEntries=\u6700\u8fd1\u306e\u8a18\u4e8b
+weblogEdit.previewMode=\u30d7\u30ec\u30d3\u30e5\u30fc
+weblogEdit.post=\u30a6\u30a7\u30d6\u30ed\u30b0\u306b\u6295\u7a3f
+weblogEdit.ping=Weblogs.com\u306bPing\u9001\u4fe1
+weblogEdit.permaLink=\u30d1\u30fc\u30de\u30ea\u30f3\u30af
+weblogEdit.published=\u6295\u7a3f\u5b8c\u4e86
+weblogEdit.pubTime=\u6295\u7a3f\u65e5\u6642
+weblogEdit.recentEntries=\u6700\u8fd1\u306e\u6295\u7a3f\u8a18\u4e8b
+weblogEdit.remove=\u524a\u9664
+weblogEdit.save=\u4e0b\u66f8\u304d\u3068\u3057\u3066\u4fdd\u5b58
+weblogEdit.seconds=\u79d2
+weblogEdit.status=\u72b6\u614b
+weblogEdit.spellMode=\u30b9\u30da\u30eb\u30c1\u30a7\u30c3\u30af
+weblogEdit.pageTitle=\u30a6\u30a7\u30d6\u30ed\u30b0\u3092\u7de8\u96c6
+weblogEdit.title=\u30bf\u30a4\u30c8\u30eb
+weblogEdit.unsaved=\u4fdd\u5b58\u3055\u308c\u3066\u3044\u307e\u305b\u3093
+weblogEdit.updateTime=\u6700\u7d42\u66f4\u65b0
+
+weblogEdit.allowComments=\u30b3\u30e1\u30f3\u30c8\u3092\u8a31\u53ef\u3059\u308b
+weblogEdit.commentDays=\u6709\u52b9\u671f\u9593\uff1a
+weblogEdit.unlimitedCommentDays=\u7121\u9650
+weblogEdit.days1=1\u65e5
+weblogEdit.days2=2\u65e5\u9593
+weblogEdit.days3=3\u65e5\u9593
+weblogEdit.days4=4\u65e5\u9593
+weblogEdit.days5=5\u65e5\u9593
+weblogEdit.days7=7\u65e5\u9593
+weblogEdit.days10=10\u65e5\u9593
+weblogEdit.days20=20\u65e5\u9593
+weblogEdit.days30=30\u65e5\u9593
+weblogEdit.days60=60\u65e5\u9593
+weblogEdit.days90=90\u65e5\u9593
+
+weblogEdit.pluginsToApply=\u9069\u7528\u3059\u308b\u30d7\u30e9\u30b0\u30a4\u30f3
+weblogEdit.miscSettings=\u305d\u306e\u4ed6\u306e\u8a2d\u5b9a
+
+weblogEdit.rightToLeft=\u30c6\u30ad\u30b9\u30c8\u3092\u53f3\u304b\u3089\u5de6\u3078\u8aad\u3080
+weblogEdit.pinnedToMain=\u5E38\u306B\u30E1\u30A4\u30F3\u30DA\u30FC\u30B8\u306B\u8868\u793A
+
+weblogEdit.trackback=\u30c8\u30e9\u30c3\u30af\u30d0\u30c3\u30af
+weblogEdit.trackbacks=\u30C8\u30E9\u30C3\u30AF\u30D0\u30C3\u30AF
+weblogEdit.sendTrackback=\u30c8\u30e9\u30c3\u30af\u30d0\u30c3\u30af\u3092\u9001\u4fe1
+weblogEdit.trackbackUrl=\u30c8\u30e9\u30c3\u30af\u30d0\u30c3\u30afURL
+weblogEdit.trackbackResults=<b>\u30c8\u30e9\u30c3\u30af\u30d0\u30c3\u30af\u5fdc\u7b54 (\u30a8\u30e9\u30fc\u30b3\u30fc\u30c9\u304c 0 \u306a\u3089\u6210\u529f):</b><br /><br />{0}
+
+weblogEdit.commentSettings=\u30b3\u30e1\u30f3\u30c8\u8a2d\u5b9a
+weblogEdit.commentDelete=\u524a\u9664
+weblogEdit.commentSpam=\u30b9\u30d1\u30e0
+weblogEdit.comments=\u30b3\u30e1\u30f3\u30c8\u3092\u7ba1\u7406
+weblogEdit.commenterName=\u540d\u524d
+weblogEdit.commenterEmail=E-Mail
+weblogEdit.commenterUrl=URL
+weblogEdit.comment=\u30b3\u30e1\u30f3\u30c8
+weblogEdit.comments=\u30B3\u30E1\u30F3\u30C8
+weblogEdit.updateComments=\u30b3\u30e1\u30f3\u30c8\u3092\u66f4\u65b0
+weblogEdit.noComments=\u3053\u306e\u8a18\u4e8b\u306b\u306f\u30b3\u30e1\u30f3\u30c8\u304c\u3042\u308a\u307e\u305b\u3093
+weblogEdit.commentCount=\u30b3\u30e1\u30f3\u30c8\u6570: 
+
+# ------------------------------------------------------------- Weblog Entry Remove 
+
+weblogEntryRemove.removeWeblogEntry=\u30a6\u30a7\u30d6\u30ed\u30b0\u8a18\u4e8b\u3092\u524a\u9664
+weblogEntryRemove.yes=\u306f\u3044
+weblogEntryRemove.no=\u3044\u3044\u3048
+weblogEntryRemove.areYouSure=\u3053\u306e\u30a6\u30a7\u30d6\u30ed\u30b0\u8a18\u4e8b\u3092\u672c\u5f53\u306b\u524a\u9664\u3057\u307e\u3059\u304b\uff1f
+
+# ------------------------------------------------------------- Weblog Entry Export/Import
+weblogEntryExport.title=\u8a18\u4e8b\u3092\u30a8\u30af\u30b9\u30dd\u30fc\u30c8 
+weblogEntryExport.exportSuccess={0} 
+weblogEntryExport.exportFiles={0} 
+weblogEntryImport.importFiles={0}
+weblogEntryImport.title=Atom/RSS\u304b\u3089\u8a18\u4e8b\u3092\u30a4\u30f3\u30dd\u30fc\u30c8
+weblogEntryImport.selectXML=\u30a4\u30f3\u30dd\u30fc\u30c8\u3059\u308b\u8a18\u4e8b\u3092\u8a18\u8ff0\u3057\u305fXML\u30d5\u30a1\u30a4\u30eb\u3092\u9078\u629e\u3057\u3066\u304f\u3060\u3055\u3044\u3002
+weblogEntryImport.XMLFile=XML\u30d5\u30a1\u30a4\u30eb:
+weblogEntryImport.button.import=\u30a4\u30f3\u30dd\u30fc\u30c8
+
+# ------------------------------------------------------------- Weblog Entry Export/Import
+
+weblogEntryQuery.title=\u30a6\u30a7\u30d6\u30ed\u30b0\u904e\u53bb\u8a18\u4e8b
+
+weblogEntryQuery.filterByCategory=\u30ab\u30c6\u30b4\u30ea\u3067\u62bd\u51fa
+weblogEntryQuery.filterByPublishTime=\u6295\u7a3f\u65e5\u6642\u3067\u62bd\u51fa
+weblogEntryQuery.filterByStatus=\u72b6\u614b\u3067\u62bd\u51fa
+weblogEntryQuery.limitResultsReturned=\u8868\u793A\u8A18\u4E8B\u6570\u3092\u5236\u9650
+
+weblogEntryQuery.section.filterYourView=\u95b2\u89a7\u3059\u308b\u904e\u53bb\u8a18\u4e8b\u3092\u62bd\u51fa\u3059\u308b:
+
+weblogEntryQuery.section.dateRange=\u65e5\u6642\u7bc4\u56f2
+
+weblogEntryQuery.label.startDate=\u958b\u59cb\u65e5\u6642
+weblogEntryQuery.label.endDate=\u7d42\u4e86\u65e5\u6642
+
+weblogEntryQuery.section.select.entryAttributes=\u542b\u307e\u308c\u308b\u8a18\u4e8b
+
+weblogEntryQuery.label.category=\u30ab\u30c6\u30b4\u30ea
+weblogEntryQuery.label.any=\u6761\u4ef6\u306a\u3057
+weblogEntryQuery.label.status=\u72b6\u614b
+weblogEntryQuery.label.allEntries=\u5168\u3066\u306e\u8a18\u4e8b
+weblogEntryQuery.label.draftOnly=\u4e0b\u66f8\u304d\u306e\u307f
+weblogEntryQuery.label.publishedOnly=\u6295\u7a3f\u3055\u308c\u305f\u8a18\u4e8b\u306e\u307f
+
+weblogEntryQuery.section.format=\u66f8\u5f0f
+
+weblogEntryQuery.label.separateEntries=\u8a18\u4e8b\u3092\u5206\u96e2\u3059\u308b\u57fa\u6e96\uff1a
+weblogEntryQuery.label.day=\u65e5
+weblogEntryQuery.label.month=\u6708
+weblogEntryQuery.label.year=\u5e74
+weblogEntryQuery.label.exportTo=\u30a8\u30af\u30b9\u30dd\u30fc\u30c8\u5148
+weblogEntryQuery.label.atom=Atom
+weblogEntryQuery.label.rss=RSS
+
+weblogEntryQuery.label.maxEntries=\u6700\u5927\u8a18\u4e8b\u6570
+
+weblogEntryQuery.button.query=\u30af\u30a8\u30ea
+weblogEntryQuery.button.export=\u30a8\u30af\u30b9\u30dd\u30fc\u30c8
+
+# ------------------------------------------------------------- Weblog Main
+
+weblogMain.search=\u691C\u7D22
+weblogMain.navigation=\u30CA\u30D3\u30B2\u30FC\u30B7\u30E7\u30F3
+weblogMain.links=\u30EA\u30F3\u30AF
+weblogMain.language=\u8A00\u8A9E
+weblogMain.referers=\u30EA\u30D5\u30A1\u30E9\u30FC
+weblogMain.archives=\u904E\u53BB\u306E\u8A18\u4E8B
+weblogMain.poweredBy=Powered By
+
+# ------------------------------------------------------------- Website 
+
+websiteSettings.title=\u30a6\u30a7\u30d6\u30b5\u30a4\u30c8\u306e\u8a2d\u5b9a
+websiteSettings.websiteTitle=\u30bf\u30a4\u30c8\u30eb
+websiteSettings.websiteDescription=\u5185\u5bb9\u8aac\u660e
+websiteSettings.templateSettings=\u30c6\u30f3\u30d7\u30ec\u30fc\u30c8\u306e\u8a2d\u5b9a
+websiteSettings.homePage=\u30db\u30fc\u30e0\u306b\u7528\u3044\u308b\u30da\u30fc\u30b8
+websiteSettings.editor=\u8a18\u4e8b\u306e\u7de8\u96c6\u306b\u7528\u3044\u308b\u30a8\u30c7\u30a3\u30bf\u30da\u30fc\u30b8
+websiteSettings.categories=\u30ab\u30c6\u30b4\u30ea
+websiteSettings.defaultCategory=\u30c7\u30d5\u30a9\u30eb\u30c8\u306e\u30eb\u30fc\u30c8\u30ab\u30c6\u30b4\u30ea
+websiteSettings.formatting=\u66f8\u5f0f\u8a2d\u5b9a
+websiteSettings.allowComments=\u30b3\u30e1\u30f3\u30c8\u3092\u8a31\u53ef\u3057\u307e\u3059\u304b\uff1f
+websiteSettings.emailComments=E-Mail\u3067\u30b3\u30e1\u30f3\u30c8\u3092\u901a\u77e5\u3057\u307e\u3059\u304b\uff1f
+websiteSettings.emailFromAddress=\u30b3\u30e1\u30f3\u30c8\u901a\u77e5<em>\u5143</em> \u306ee-mail \u30a2\u30c9\u30ec\u30b9<br />
+websiteSettings.autoformat=\u65b0\u898f\u6295\u7a3f\u3092\u81ea\u52d5\u3067\u6574\u5f62\u3057\u307e\u3059\u304b\uff1f
+websiteSettings.bloggerApi=Blogger API
+websiteSettings.enableBloggerApi=Blogger API \u3092\u4f7f\u7528\u3067\u304d\u308b\u3088\u3046\u306b\u3057\u307e\u3059\u304b\uff1f
+websiteSettings.bloggerApiCategory=Blogger API\u304b\u3089\u306e\u6295\u7a3f\u8a18\u4e8b\u306f\u3069\u306e\u30ab\u30c6\u30b4\u30ea\u306b\u5165\u308c\u307e\u3059\u304b\uff1f 
+websiteSettings.spamPrevention=\u30b9\u30d1\u30e0\u9632\u6b62\u7b56
+websiteSettings.ignoreUrls=\u6B21\u306E\u8A9E\u3092URL\u306B\u542B\u3080\u30EA\u30D5\u30A1\u30E9\u306F\u7121\u8996\u3059\u308B<br />\uFF08\u30AB\u30F3\u30DE\u533A\u5207\u308A\u3067\u5217\u8A18\u3057\u3066\u304F\u3060\u3055\u3044\u3002<br />\u3069\u308C\u304B\u3072\u3068\u3064\u3067\u3082\u542B\u3080\u3082\u306E\u306F\u7121\u8996\u3057\u307E\u3059\uFF09 
+
+websiteSettings.button.update=\u30a6\u30a7\u30d6\u30b5\u30a4\u30c8\u306e\u8a2d\u5b9a\u3092\u66f4\u65b0
+websiteSettings.button.rebuildIndex=\u691c\u7d22\u30a4\u30f3\u30c7\u30c3\u30af\u30b9\u3092\u518d\u69cb\u7bc9
+
+# ------------------------------------------------------------ Welcome new user
+
+welcome.title=Roller\u3078\u3088\u3046\u3053\u305d
+welcome.accountCreated=\u3042\u306a\u305f\u306f\u30e6\u30fc\u30b6\u3068\u3057\u3066\u65b0\u898f\u767b\u9332\u3055\u308c\u307e\u3057\u305f
+welcome.addressIs=\u3042\u306a\u305f\u306e\u30a6\u30a7\u30d6\u30ed\u30b0\u306e\u30a2\u30c9\u30ec\u30b9\uff1a
+welcome.rssAddressIs=\u3042\u306a\u305f\u306e\u30a6\u30a7\u30d6\u30b5\u30a4\u30c8\u306e\u30cb\u30e5\u30fc\u30b9\u30d5\u30a3\u30fc\u30c9\u306e\u30a2\u30c9\u30ec\u30b9\uff1a
+welcome.clickHere=\u3053\u3053\u3092\u30af\u30ea\u30c3\u30af\u3059\u308c\u3070
+welcome.toLoginAndPost=\u30ed\u30b0\u30a4\u30f3\u3057\u3066\uff0c\u6700\u521d\u306e\u30a6\u30a7\u30d6\u30ed\u30b0\u6295\u7a3f\u304c\u3067\u304d\u307e\u3059\u3002
+
+# ------------------------------------------------------------- Bookmark Macro
+
+macro.bookmark.urlFeed=\u30a6\u30a7\u30d6\u30b5\u30a4\u30c8\u306eRSS\u30d5\u30a3\u30fc\u30c9\u306eURL
+macro.bookmark.error=\u6307\u5b9a\u3055\u308c\u305f\u30d6\u30c3\u30af\u30de\u30fc\u30af\u30d5\u30a9\u30eb\u30c0\u306f\u5b58\u5728\u3057\u307e\u305b\u3093: {0}
+
+# ------------------------------------------------------------- Referer Macro
+
+macro.referer.furtherReading=\u672c\u65e5\u306e\u6295\u7a3f\u3092\u3055\u3089\u306b\u8aad\u3080\u306b\u306f:
+macro.referer.todaysHits=\u672c\u65e5\u306e\u30d2\u30c3\u30c8\u6570:
+
+# ------------------------------------------------------------- RSS Macro
+
+macro.rss.all=\u5168\u3066
+macro.rss.excerpts=\u8981\u7D04
+
+# ------------------------------------------------------------- Search Results Macro
+
+macro.searchresults.results=\u691c\u7d22\u7d50\u679c
+macro.searchresults.title=Dictionary.com\u3068\u3057\u3066 '{0}' \u3092\u5b9a\u7fa9
+macro.searchresults.searchFor= {0} \u3092\u691c\u7d22\uff0c\u6761\u4ef6\uff1a
+macro.searchresults.hits_1=\u8a72\u5f53\u8a18\u4e8b\u306f<strong>{0}</strong> \u4ef6\u3067\u3059\u3002<br /><em>\u540c\u69d8\u306e
+macro.searchresults.hits_2=\u691c\u7d22</a>\u306f<a href="http://google.com">Google</a>\u3067\u3082\u884c\u3048\u307e\u3059</em>
+macro.searchresults.again=\u518d\u691c\u7d22
+
+# ------------------------------------------------------------- Search Results Day Macro
+
+macro.searchresultsday.entrypermalink.title=\u3053\u306e\u8a18\u4e8b\u306b\u30d1\u30fc\u30de\u30ea\u30f3\u30af\u3092\u8a2d\u5b9a
+macro.searchresultsday.userpermalink.title=\u30e6\u30fc\u30b6\u306e\u30db\u30fc\u30e0\u30da\u30fc\u30b8\u3078\u30ea\u30f3\u30af
+macro.searchresultsday.categorypermalink.title=\u3053\u306e\u30ab\u30c6\u30b4\u30ea\u306e\u8a18\u4e8b\u3092\u8868\u793a
+
+# ------------------------------------------------------------- Weblog Macro
+
+macro.weblog.daypermalink.title=\u3053\u306e\u6295\u7a3f\u65e5\u306b\u30d1\u30fc\u30de\u30ea\u30f3\u30af\u3092\u8a2d\u5b9a
+macro.weblog.entrypermalink.title=\u3053\u306e\u8a18\u4e8b\u306b\u30d1\u30fc\u30de\u30ea\u30f3\u30af\u3092\u8a2d\u5b9a
+macro.weblog.entrypermalink.edit=\u7de8\u96c6
+macro.weblog.comments=\u30B3\u30E1\u30F3\u30C8
+macro.weblog.comment=\u30b3\u30e1\u30f3\u30c8
+macro.weblog.addcomment=\u30b3\u30e1\u30f3\u30c8\u3092\u6295\u7a3f\u3059\u308b
+macro.weblog.datepattern=MMMMM dd, yyyy '\u306e' hh:mm aa z
+macro.weblog.date.timestampFormat=MMM dd yyyy, hh:mm:ss a z
+macro.weblog.date.toStringFormat=EEEE MMMM dd, yyyy
+macro.weblog.preview=\u30d7\u30ec\u30d3\u30e5\u30fc
+macro.weblog.commentpermalink.title=\u30B3\u30E1\u30F3\u30C8\u306B\u30D1\u30FC\u30DE\u30EA\u30F3\u30AF\u3092\u8A2D\u5B9A
+
+macro.weblog.postedby=\u6295\u7a3f\u8005
+macro.weblog.on=\u6295\u7a3f\u65e5\u6642
+macro.weblog.postedbywebsite=<br/>\u30a6\u30a7\u30d6\u30b5\u30a4\u30c8: <a href="{0}">{1}</a>
+macro.weblog.website=<br/>\u30a6\u30a7\u30d6\u30b5\u30a4\u30c8: <a href="{0}">{1}</a>
+macro.weblog.name=\u540d\u524d:
+macro.weblog.email=E-Mail:
+macro.weblog.url=URL:
+macro.weblog.rememberinfo=\u3053\u306e\u60c5\u5831\u3092\u8a18\u61b6\u3057\u307e\u3059\u304b\uff1f
+macro.weblog.yourcomment=\u30b3\u30e1\u30f3\u30c8:
+macro.weblog.htmlsyntax=HTML\u8868\u8a18:
+macro.weblog.htmldisabled=\u7121\u52b9
+macro.weblog.htmlenabled=\u6709\u52b9
+macro.weblog.commentwarning=\u30b3\u30e1\u30f3\u30c8\u3092\u5165\u529b\u3057\u3066\u304f\u3060\u3055\u3044
+macro.weblog.postcommentHeader=\u30b3\u30e1\u30f3\u30c8\u3092\u6295\u7a3f\u3059\u308b:
+macro.weblog.postcomment=\u30b3\u30e1\u30f3\u30c8\u3092\u6295\u7a3f\u3059\u308b
+macro.weblog.post=\u6295\u7a3f
+macro.weblog.clear=\u60c5\u5831\u3092\u30af\u30ea\u30a2
+macro.weblog.searchalert=\u7d9a\u884c\u3059\u308b\u306b\u306f\u691c\u7d22\u8a9e\u3092\u5165\u529b\u3057\u3066\u304f\u3060\u3055\u3044\u3002
+macro.weblog.searchbutton=\u691c\u7d22
+macro.weblog.searchdictionary=\u3053\u306e\u30b5\u30a4\u30c8\u3092 "<a href="http://dictionary.com/search?q={0}" title="Dictionary.com\u3067 '{1}' \u3092\u5b9a\u7fa9" class="dictionary">{2}</a>"\u3067\u691c\u7d22\u3057\u307e\u3057\u305f\u3002
+macro.weblog.searchhits=\u8a72\u5f53\u4ef6\u6570\u306f<strong>{0}</strong> \u4ef6\u3067\u3059\u3002
+macro.weblog.searchagain=\u518d\u691c\u7d22
+macro.weblog.searchgoogle=<em>\u540c\u69d8\u306e<a href="http://google.com/search?q={0}%20site:{1}/page/{3}" class="google">\u691c\u7d22</a> \u3092 <a href="http://google.com">Google</a>\u3067\u3082\u884c\u3048\u307e\u3059\u3002</em>
+macro.weblog.trackback=\u30c8\u30e9\u30c3\u30af\u30d0\u30c3\u30afURL:
+macro.weblog.editentry=\u7de8\u96c6
+macro.weblog.allcategories=\u5168\u3066
+macro.weblog.nolanguages=\u3053\u306e\u30b5\u30a4\u30c8\u3067\u306f\u591a\u8a00\u8a9e\u306f\u30b5\u30dd\u30fc\u30c8\u3057\u3066\u3044\u307e\u305b\u3093\u3002
+macro.weblog.notifyMeOfComments=\u65B0\u898F\u30B3\u30E1\u30F3\u30C8\u3092E-Mail\u3067\u901A\u77E5
+
+# ------------------------------------------------------------- Comment emails
+
+email.comment.wrote=\u8a18\u8ff0
+email.comment.anonymous=\u533f\u540d\u30e6\u30fc\u30b6\u306b\u3088\u308b\u8a18\u8ff0
+email.comment.respond=\u30b3\u30e1\u30f3\u30c8\u3078\u306e\u8fd4\u7b54\u306f
+email.comment.title=\u30b3\u30e1\u30f3\u30c8
+
+

Added: incubator/roller/branches/roller_1.x/web/WEB-INF/classes/ApplicationResources_nl.properties
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/incubator/roller/branches/roller_1.x/web/WEB-INF/classes/ApplicationResources_nl.properties?rev=327589&view=auto
==============================================================================
--- incubator/roller/branches/roller_1.x/web/WEB-INF/classes/ApplicationResources_nl.properties (added)
+++ incubator/roller/branches/roller_1.x/web/WEB-INF/classes/ApplicationResources_nl.properties Fri Oct 21 14:27:36 2005
@@ -0,0 +1,732 @@
+#
+# Created by Jaap van der Molen (molen at mail.com)
+#
+
+
+application.none=None
+
+#------------------------------------------------------------ Struts Validator
+
+errors.header=<div class="error"><ul>
+errors.footer=</ul></div>
+
+errors.required='{0}' is verplicht.
+errors.minlength='{0}' mag niet kleiner zijn dan {1} karakters.
+errors.maxlength='{0}' mag niet groter zijn dan {1} karakters.
+errors.invalid='{0}' is ongeldig.
+errors.byte='{0}' moet een byte zijn.
+errors.short='{0}' moet een short zijn.
+errors.integer='{0}' moet een integer zijn.
+errors.long='{0}' moet een long zijn.
+errors.float='{0}' moet een float zijn.
+errors.double='{0}' moet een double zijn.
+errors.date='{0}' is geen datum.
+errors.range='{0}' valt niet binnen {1} en {2}.
+errors.creditcard='{0}' is geen geldig credit card nummer.
+errors.email='{0}' mag alleen letters, cijfers en spaties.
+errors.noslashes='{0}' mag geen '/' (slash) karakters bevatten.
+
+
+# ----------------------------------------------------------------- error.jsp
+
+errorPage.title=Onverwachte Fout
+errorPage.message=Roller is tegen een onverwachte fout aangelopen. De fout is gelogd.
+errorPage.reason=Oorzaak
+errorPage.noException=Geen stack trace.
+
+# ------------------------------------------------- Success Messages in Actions
+pageCache.flushed=Page cache has been successfully flushed.
+
+# ---------------------------------------------------------- BookmarkForm.jsp
+
+bookmarkForm.addBookmark=Voeg een favoriet toe
+bookmarkForm.cancel=Afbreken
+bookmarkForm.correctBookmark=Corrigeer Favorieten wijzigingen
+bookmarkForm.description=Omschrijving
+bookmarkForm.editBookmark=Wijzig Favoriet
+bookmarkForm.folder=Favorieten Folder
+bookmarkForm.image=URL van Plaatje 
+bookmarkForm.name=Naam
+bookmarkForm.priority=Sorteer Prioriteit
+bookmarkForm.rssUrl=URL van RSS feed
+bookmarkForm.save=Bewaren
+bookmarkForm.url=URL van Favoriet 
+bookmarkForm.weight=Nadruk bij Tonen
+
+# ---------------------------------------------------------- BookmarksForm.jsp
+
+bookmarksForm.addBookmark=Nieuwe Favoriet
+bookmarksForm.addFolder=Nieuwe Folder
+bookmarksForm.checkAll=Selecteer Alles
+bookmarksForm.checkNone=Selecteer Niets
+bookmarksForm.delete=Verwijder selectie
+bookmarksForm.description=Omschrijving
+bookmarksForm.edit=Wijzig
+bookmarksForm.edit.tip=Klik om deze folder of favoriet te wijzigen.
+bookmarksForm.folder=Folder
+bookmarksForm.move=Verplaats selectie
+bookmarksForm.name=Naam
+bookmarksForm.path=Pad
+bookmarksForm.root=start
+bookmarksForm.visitLink=Ga naar
+bookmarksForm.visitLink.tip=Klik om naar deze webpagina te gaan.
+
+# ------------------------------------------------------ Bookmarks import.jsp
+
+bookmarksImport.title=Importeer OPML Favorieten
+bookmarksImport.prompt=Importeer je favorietenbookmarks of nieuwslezer abboneer bestand in OPML-formaat:
+
+# ------------------------------------------------------ Calendars
+
+calendar.summary=Kalender Weblog Archief 
+calendar.prev=Vorige
+calendar.today=Vandaag
+calendar.next=Volgende
+
+# ---------------------------------------------------------- CategoryForm.jsp
+
+categoryForm.name=Naam
+categoryForm.description=Omschrijving
+categoryForm.image=Plaatje
+categoryForm.save=Bewaren
+categoryForm.cancel=Afbreken
+categoryForm.editCategory=Wijzig Categorie
+categoryForm.addCategory=Nieuwe Categorie
+categoryForm.correctCategory=Corrigeer Category
+
+# ---------------------------------------------------------- CategoriesForm.jsp
+
+categoriesForm.name=Naam
+categoriesForm.description=Omschrijving
+categoriesForm.edit=Wijzigen
+categoriesForm.root=Start
+categoriesForm.addCategory=Wijzig Categorie
+categoriesForm.checkAll=Selecteer Alles
+categoriesForm.checkNone=Selecteer Niets
+categoriesForm.delete=Verwijderen
+categoriesForm.move=Verplaatsen
+categoriesForm.path=Pad
+categoriesForm.parent=Categorie
+categoriesForm.remove=Verwijderen
+
+# ------------------------------------------------------- CategoryDeleteOK.jsp
+
+categoryDeleteOK.removeCategory=Verwijder Weblog Categorie
+categoryDeleteOK.warningCatInUse=WAARSCHUWING: Deze categoryie bestaat al!
+categoryDeleteOK.youMustMoveEntries=Je moet de weblog berichten in deze categorie naar een andere categorie verplaatsen, gebruik de combo-box om de nieuwe categorie voor de weblog berichten te selecteren.</p>
+categoryDeleteOK.moveToWhere=Verplaats de inhoud naar een andere categorie:
+categoryDeleteOK.noEntriesInCat=Deze categorie bevat geen weblog berichten, verwijderen OK.
+categoryDeleteOK.areYouSure=Weet je zeker dat je deze weblog categorie wilt verwijderen?
+
+# ------------------------------------------------------------- comments.jsp
+
+comments.title=Opmerking
+comments.header=Plaats een opmerking
+comments.name=Naam:
+comments.email=E-Mail:
+comments.url=URL:
+comments.rememberInfo=Onthoud gegevens?
+comments.header2=Opmerkingen:
+comments.htmlsyntax=HTML Syntax:
+comments.htmldisabled=Uitgeschakeld
+comments.htmlenabled=Ingeschakeld
+comments.preview=CONTROLEER
+comments.post=PLAATS
+comments.cancel=BREEK AF
+comments.please=Voer een opmerking in.
+comments.disabled=Opmerkingen zijn uitgeschakeld.
+
+# ------------------------------------------------------------- comments-preview.jsp
+
+comments.preview.title=Opmerking
+comments.preview=CONTROLE
+comments.preview.edit=Wijzig opmerking
+
+# --------------------------------------------------------- Configuration
+
+configForm.title=Roller Configuratie
+
+configForm.siteSettings=Website Instellingen
+configForm.siteName=Website Naam (voor belangrijkste RSS-feed)
+configForm.siteDescription=Website Omschrijving (voor belangrijkste RSS-feed)
+configForm.siteAdminEmail=Website Beheerder's email adres
+configForm.absoluteUrl=Absolute URL naar website (indien nodig)
+configForm.enableLinkback=Activeer Linkback extractie?
+configForm.searchIndexDir=Zoek Index Folder<br />(gebruik ${user.home} als systeem eigenschap)
+
+configForm.userSettings=Gebruikersinstellingen
+configForm.allowNewUsers=Sta Nieuwe Gebruikers toe?
+configForm.adminUsers=Beheer Gebruikers
+configForm.encryptPasswords=Versleutel wachtwoorden?
+configForm.algorithm=Versleutel algoritme
+configForm.newUserThemes=Nieuwe Gebruikers Thema's
+configForm.editorPages=Editor Pagina's
+configForm.autoformatComments=Autoformateer Opmerkingen?
+configForm.escapeCommentHtml=Escape HTML in Opmerkingen?
+configForm.emailComments=E-Mail Opmerkingen?
+
+configForm.fileUploadSettings=Bestandverstuur instellingen
+configForm.enableFileUploads=Activeer versturen bestanden?
+configForm.allowedExtensions=Sta uitbreidingen toe?
+configForm.forbiddenExtensions=Verboden uitbreidingen
+configForm.maxFileSize=Max. bestandsgrootte (MB)
+configForm.maxDirSize=Max. foldergrootte (MB)
+configForm.uploadDir=Bestandsfolder
+configForm.uploadPath=Bestandspad
+
+configForm.rssAggregatorSettings=RSS Aggregator instellingen
+configForm.enableRssAggregator=Activeer RSS Aggregator?
+configForm.cacheIncomingRss=Cache inkomende RSS nieuwsfeeds?
+configForm.rssNewsfeedCacheTime=RSS Nieuwsfeed Cache tijd
+
+configForm.debuggingSettings=Debug Instellingen
+configForm.enableMemoryDebugging=Activeer Geheugen-debugging?
+
+configForm.save=Bewaren
+configForm.rebuildIndex=Regenereer Zoekindex (Alle Gebruikers)
+
+#---------------------------------------------------------- Error messages 
+
+error.add.blogcat=Fout cre&#235;ren Weblog categorie
+error.add.blogentry=Fout cre&#235;ren Weblog bericht
+error.add.bookmark=Fout cre&#235;ren favoriet
+error.add.folder=Fout cre&#235;ren folder 
+error.add.newsfeed=Fout cre&#235;ren nieuwsfeed
+error.add.user.userNameInUse=Gebruikersnaam is al in gebruik.
+error.add.user.missingUserName=Je moet een gebruikersnaam specificeren.
+error.add.user.badUserName=Ongeldige gebruikersnaam (alleen letters en cijfers zijn toegestaan).
+error.add.user.missingPassword=Je moet een wachtwoord specificeren.
+error.add.user.missingEmailAddress=Je moet een geldig email adres specificeren.
+
+error.edit.blogcat=Fout bij tonen 'Wijzig Weblog Categorie' pagina
+error.edit.blogentry=Fout bij tonen 'Wijzig Weblog' pagina
+error.edit.bookmark=Fout bij tonen 'Wijzig Favoriet' pagina
+error.edit.comment=Fout bij tonen 'Opmerking' pagina {0}
+error.edit.folder=Fout bij tonen 'Wijzig Favorieten Folder' pagina
+error.edit.newsfeed=Fout bij tonen 'Wijzig Nieuwsfeed' pagina
+
+error.editall.blogcat=Fout bij tonen 'Wijzig Weblog Categorie&#235;n' pagina
+error.editall.folder=Fout bij tonen 'Wijzig Favorieten' pagina
+
+error.upload.dirmax=Je mag de maximale folder-grootte niet overschrijden: {0} MB
+error.upload.disabled=Bestand Versturen is uitschakeld
+error.upload.file=Niet in staat bestand weg te schrijven
+error.upload.filemax=Bestand is groter dan maximaal toegestaan: {0} MB
+error.upload.forbiddenFile=Je mag alleen bestanden versturen die eindigen op {0}
+
+error.general=ERROR: Onverwachte Fout [{0}] is gelogd.
+
+error.importing.bookmarks=Fout bij importeren Favorieten
+error.importing.entries=Kan berichten uit het geselecteerde bestand niet verwerken.
+
+error.move.bookmarks=Fout bij verwijderen Favorieten
+
+error.password.mismatch=Incorrecte gebruikersnaam en wachtwoord combinatie
+
+error.preview.comment=Fout bij tonen Opmerking preview {0}
+
+error.remove.blogcat=Fout bij verwijderen Weblog categorie
+error.remove.blogentry=Fout bij verwijderen Weblog bericht
+error.remove.bookmark=Fout bij verwijderen favoriet
+error.remove.bookmarks=Fout bij verwijderen favorieten
+error.remove.folder=Fout bij verwijderen favorieten folder 
+error.remove.newsfeed=Fout bij verwijderen nieuwsfeed 
+
+error.removeok.blogcat=Fout bij tonen 'Verwijder Weblog Category' pagina  
+error.removeok.blogentry=Fout bij tonen 'Verwijder Weblog Entry' pagina  
+error.removeok.bookmark=Fout bij tonen 'Verwijder Favoriet' pagina 
+error.removeok.folder=Fout bij tonen 'Verwijder Favorieten Folder' pagina 
+error.removeok.newsfeed=Fout bij tonen 'Verwijder Nieuwsfeed' pagina 
+
+error.update.blogcat=Fout bij bijwerken Weblog categorie
+error.update.blogentry=Fout bij bijwerken Weblog bericht
+error.update.bookmark=Fout bij bijwerken favoriet
+error.update.comment=Fout bij bewaren opmerking {0}
+error.update.folder=Fout bij bijwerken favorieten folder
+error.update.newsfeed=Fout bij bijwerken nieuwsfeed 
+error.update.rollerConfig=Fout bij bijwerken RollerConfig
+
+error.bake.weblog=Fout bij het bakken van je Weblog
+
+error.trackback=Fout bij versturen trackback. Mogelijke oorzaak: incorrecte trackback URL. {0}
+
+errorPage.title=Onverwachte Fout
+errorPage.message=Roller is tegen een onverwachte fout aangelopen. De fout is gelogd.
+errorPage.reason=Oorzaak
+
+# ------------------------------------------------------------ Footer
+
+footer.reportIssue=Rapporteer een issue
+footer.userGuide=Gebruikershandleiding
+footer.macros=Macro's
+footer.mailingLists=Mailing lists
+
+# ------------------------------------------------------------ Login
+
+loginPage.userName=Gebruikersnaam
+loginPage.password=Wachtwoord
+loginPage.rememberMe=Bewaar gegevens
+loginPage.login=Inloggen
+loginPage.reset=Reset
+
+# ------------------------------------------------------------ Main page
+
+mainPage.recentEntries=Recente Weblog berichten
+mainPage.category=Categorie
+mainPage.read=Lees
+mainPage.hotWeblogs=Populaire Weblogs
+mainPage.searchWeblogs=Zoek Weblogs
+mainPage.searchButton=Zoek
+mainPage.hits=Hits
+mainPage.link=Link
+mainPage.rss.tip=Gecombineerde RSS feed voor deze website.
+mainPage.loggedInAs=Ingelogd als
+
+# ------------------------------------------------------------ New user registation
+
+newuser.loginName=Gebruikersnaam
+newuser.fullName=Volledige naam
+newuser.password=Wachtwoord
+newuser.eMailAddress=Email adres
+newuser.theme=Thema
+newuser.locale=Taal/land
+newuser.timezone=Tijdszone
+
+# ------------------------------------------------------------ Navigation Bar
+
+navigationBar.main=Start
+navigationBar.newEntry=Nieuw Bericht
+navigationBar.settings=Instellingen
+navigationBar.logout=Uitloggen
+navigationBar.login=Inloggen
+navigationBar.register=Registreren
+
+# ------------------------------------------------------------ Page management
+
+pagesForm.title=Pagina Templates
+pagesForm.name=Naam
+pagesForm.link=Link
+pagesForm.description=Omschrijving
+pagesForm.edit=Wijzigen
+pagesForm.remove=Verwijderen
+pagesForm.hiddenNote=N.B.: Paginas met namen die beginnen met '_' worden niet getoond in de navigatie balk.
+pagesForm.addNewPage=Nieuwe pagina
+pagesForm.=Naam
+pagesForm.add=Voeg toe
+pagesForm.emptyPage=Lege pagina...
+
+# ------------------------------------------------------------ Page edit
+
+pageForm.editPage=Wijzig Pagina
+pageForm.name=Naam
+pageForm.link=Link
+pageForm.description=Omschrijving
+pageForm.template=Template
+pageForm.save=Bewaren
+
+
+# ------------------------------------------------------------ FolderForm.jsp
+
+folderForm.name=Naam
+folderForm.save=Bewaren
+folderForm.cancel=Afbreken
+folderForm.description=Omschrijvingen
+folderForm.addFolder=Nieuwe Favorieten folder
+folderForm.editFolder=Wijzig Favorieten folder
+folderForm.correctFolder=Corrigeer Favorieten folder wijzigingen
+
+folderForm.save.exception=FOUT bij bewaren folder, misschien is de naam niet unique? De foutmelding is : {0}
+
+# ------------------------------------------------------------- referers.jsp
+
+referers.todaysReferers=Referentie Ranglijst van vandaag
+referers.url=Refererende URL
+referers.hits=Dag Hits
+referers.deleteSelected=Verwijder selectie
+
+referers.hitCounters=Hit tellers
+referers.reset=Reset Hit telling
+
+# ------------------------------------------------------------- Search Form
+
+searchForm.button=Zoek
+searchForm.alert=Vul iets in om te zoeken.
+
+# ------------------------------------------------------------- Tabbed Menu
+
+tabbedmenu.main=Start
+tabbedmenu.weblog=Weblog
+tabbedmenu.weblog.newEntry=Nieuw bericht
+tabbedmenu.weblog.archives=Archief
+tabbedmenu.weblog.categories=Categori&#235;en
+tabbedmenu.weblog.referers=Referenties
+tabbedmenu.weblog.export=Exporteren
+tabbedmenu.weblog.import=Importeren
+tabbedmenu.weblog.flushCache=Cache legen
+tabbedmenu.bookmarks=Favorieten
+tabbedmenu.bookmarks.allFolders=Alle bestanden
+tabbedmenu.bookmarks.import=Importeren
+tabbedmenu.website=Website
+tabbedmenu.website.settings=Instellingen
+tabbedmenu.website.themes=Thema
+tabbedmenu.website.pages=Pagina Templets
+tabbedmenu.website.files=Bestanden
+tabbedmenu.website.user=Gebruikers
+tabbedmenu.admin=Beheer
+tabbedmenu.admin.config=Configuratie
+tabbedmenu.admin.userAdmin=Gebruikersbeheer
+
+# ------------------------------------------------------------- Theme
+
+themeEditor.title=Website Thema
+themeEditor.selectTheme=Selecteer een nieuw thema om vooraf te bezichtigen
+themeEditor.preview=Preview
+themeEditor.yourThemeIsShownBelow=Je huidige thema is hier onder te zien.
+themeEditor.themeBelowIsCalled=Het hieronder getoonde thema heet:
+themeEditor.savePrompt=Wil je dit bewaren als je nieuwe thema?
+themeEditor.saveWarning=NB: dit kan de aanpassingen die je hebt gemaakt aan de Pagina Templets van je vorige thema teniet doen.
+themeEditor.save=Bewaren
+themeEditor.cancel=Afbreken
+
+# ------------------------------------------------------------- Uploads
+
+uploadFiles.title=Bestanden Versturen
+uploadFiles.manageFiles=Beheer Bestanden
+uploadFiles.uploadDisabled=Versturen is uitgeschakeld.
+uploadFiles.exceededQuota=Je hebt je bestands quotum overschreden.
+uploadFiles.upload=Verstuur
+uploadFiles.quotaNote=Je mag bestanden versturen die kleiner zijn dan {0} MB, met een maximum van {1} MB voor alle bestanden.
+uploadFiles.uploadPrompt=Selecteer een bestand om te versturen:
+uploadFiles.noFiles=Geen bestanden gevonden.
+
+uploadFiles.button.delete=Verwijder Selectie
+
+# ------------------------------------------------------------- User admin
+
+userAdmin.title=Gebruikersadministratie
+userAdmin.editUser=Wijzig Gebruiker
+userAdmin.userSettings=Gebruikersinstellingen
+userAdmin.delete=Verwijderen
+userAdmin.warning=N.B.: deze aktie kan niet ongedaan gemaakt worden !!
+userAdmin.enabled=Geactiveerd
+userAdmin.name=Naam
+userAdmin.password=Wachtwoord
+userAdmin.email=Email
+userAdmin.rebuildIndex=Hergenereer Gebruiker's Zoek Index
+userAdmin.edit=Wijzigen
+userAdmin.save=Bewaren
+userAdmin.cookieLogin=Onthoud mijn gegevens.
+
+# ------------------------------------------------------------- User settings
+
+userSettings.userSettings=Gebruikersinstellingen
+userSettings.username=Gebruikersnaam
+userSettings.name=Naam
+userSettings.password=Wachtwoord
+userSettings.email=Email
+userSettings.locale=Locale
+userSettings.timezone=Tijdszone
+userSettings.save=Bewaren
+userSettings.cookieLogin=Je kunt je wachtwoord niet wijzigen als je inlogd met de <strong>Bewaar gegevens</strong> optie.  Log uti en log weer in om je wachtwoord te wijzigen.
+
+# ------------------------------------------------------------- Weblog edit
+
+weblogEdit.actionCol=Akties
+weblogEdit.autoformat=Autoformateren
+weblogEdit.calendarTitle=Weblog berichten archief
+weblogEdit.category=Categorie
+weblogEdit.cancelSpelling=Stop spellingscontrole
+weblogEdit.changesSaved=Wijzigingen bewaard
+weblogEdit.check=Spellingscontrole
+weblogEdit.comment=Opmerking
+weblogEdit.comments=Opmerkingen
+weblogEdit.commentDelete=Verwijder
+weblogEdit.commentSpam=Spam
+weblogEdit.comments=Beheer opmerkingen
+weblogEdit.commenterName=Naam
+weblogEdit.commenterEmail=E-Mail
+weblogEdit.commenterUrl=URL
+weblogEdit.correctSpelling=Verstuur correcties
+weblogEdit.entryCol=Weblog berichten
+weblogEdit.edit=Wijzig
+weblogEdit.returnToEditMode=Terug naar Wijzigen
+weblogEdit.entryRemoved=Bericht verwijderd
+weblogEdit.entrySaved=Beircht bewaard
+weblogEdit.date=Datum
+weblogEdit.draft=Concept
+weblogEdit.draftEntries=Recente concepten
+weblogEdit.deleteEntry=Verwijder bericht
+weblogEdit.formatEntryWith=Formateer bericht met plugins:
+weblogEdit.hours=Uren
+weblogEdit.link=Link
+weblogEdit.minutes=Minuten
+weblogEdit.noComments=Dit bericht heeft geen opmerkingen.
+weblogEdit.noUpdateTime=Niet gewijzigd
+weblogEdit.publishedEntries=Recente berichten
+weblogEdit.previewMode=Bekijk
+weblogEdit.post=Plaats op Weblog
+weblogEdit.ping=Ping&nbsp;Weblogs.com
+weblogEdit.permaLink=Permalink
+weblogEdit.published=Gepubliceerd
+weblogEdit.pubTime=Pub&nbsp;Tijd&nbsp;
+weblogEdit.recentEntries=Recente Weblog berichten
+weblogEdit.remove=Verwijder
+weblogEdit.save=Bewaar als concept
+weblogEdit.seconds=Seconden
+weblogEdit.status=Status
+weblogEdit.spellMode=Spellingscontrole
+weblogEdit.pageTitle=Wijzig Weblog
+weblogEdit.title=Titel
+weblogEdit.trackback=Trackback
+weblogEdit.unsaved=Niet bewaard
+weblogEdit.updateComments=Wijzig opmerking
+weblogEdit.updateTime=Laatst gewijzigd:
+
+weblogEdit.allowComments=Opmerkingen toegestaan
+weblogEdit.commentDays=voor
+weblogEdit.unlimitedCommentDays=ongelimiteerd
+weblogEdit.days1=1 dag
+weblogEdit.days2=2 dagen
+weblogEdit.days3=3 dagen
+weblogEdit.days4=4 dagen
+weblogEdit.days5=5 dagen
+weblogEdit.days7=7 dagen
+weblogEdit.days10=10 dagen
+weblogEdit.days20=20 dagen
+weblogEdit.days30=30 dagen
+weblogEdit.days60=60 dagen
+weblogEdit.days90=90 dagen
+
+weblogEdit.rightToLeft=Tekst loopt van rechts naar links
+
+# ------------------------------------------------------------- Weblog Entry Remove 
+
+weblogEntryRemove.removeWeblogEntry=Verwijder Weblog bericht
+weblogEntryRemove.yes=Ja
+weblogEntryRemove.no=Nee
+weblogEntryRemove.areYouSure=Weet je zeker dat je dit Weblog bericht wilt verwijderen? 
+
+# ------------------------------------------------------------- Weblog Entry Export/Import
+weblogEntryExport.title=Exporteer Berichten
+weblogEntryExport.exportSuccess={0} 
+weblogEntryExport.exportFiles={0} 
+weblogEntryImport.importFiles={0}
+weblogEntryImport.title=Importeer berichten vanuit Atom/RSS
+weblogEntryImport.selectXML=Selecteer het XML bestand met te importeren berichten.
+weblogEntryImport.XMLFile=XML file:
+weblogEntryImport.button.import=Importeer
+
+# ------------------------------------------------------------- Weblog Entry Export/Import
+
+weblogEntryQuery.title=Weblog Berichten Archief
+
+weblogEntryQuery.section.dateRange=Periode
+
+weblogEntryQuery.label.startDate=Startdatum
+weblogEntryQuery.label.endDate=Einddatum
+
+weblogEntryQuery.section.select.entryAttributes=Berichten die meegenomen moeten worden
+
+weblogEntryQuery.label.category=Categorie
+weblogEntryQuery.label.status=Status
+weblogEntryQuery.label.allEntries=Alle Berichten
+weblogEntryQuery.label.draftOnly=Alleen concept
+weblogEntryQuery.label.publishedOnly=Aleen gepubliceerde
+
+weblogEntryQuery.section.format=Te gebruiken formaat
+
+weblogEntryQuery.label.separateEntries=Aparte berichten per
+weblogEntryQuery.label.day=Dag
+weblogEntryQuery.label.month=Maand
+weblogEntryQuery.label.year=Jaar
+weblogEntryQuery.label.exportTo=Exporteer naar
+weblogEntryQuery.label.atom=Atom
+weblogEntryQuery.label.rss=RSS
+
+weblogEntryQuery.label.maxEntries=Max Berichten
+
+weblogEntryQuery.button.query=Query
+weblogEntryQuery.button.export=Exporteer
+
+# ------------------------------------------------------------- Weblog Main
+
+weblogMain.search=Zoeken
+weblogMain.navigation=Navigatie
+weblogMain.links=Links
+weblogMain.language=Taalkeuze
+weblogMain.referers=Referenties
+weblogMain.archives=Archief
+weblogMain.poweredBy=Ondersteund door
+
+
+# ------------------------------------------------------------- Website 
+
+websiteSettings.title=Website Instellingen
+websiteSettings.websiteTitle=Titel
+websiteSettings.websiteDescription=Omschrijving
+websiteSettings.templateSettings=Template Instellingen
+websiteSettings.homePage=Pagina die wordt gebruikt als homepage
+websiteSettings.editor=Te gebruiken Weblog editor pagina
+websiteSettings.categories=Categorie&#235;n
+websiteSettings.defaultCategory=Standaard start categorie van weblog.
+websiteSettings.formatting=Formatteren
+websiteSettings.allowComments=Opmerkingen toegestaan voor jouw weblog?
+websiteSettings.autoformat=Autoformateer nieuwe berichten?
+websiteSettings.bloggerApi=Blogger API
+websiteSettings.enableBloggerApi=Activeer Blogger API voor jouw weblog?
+websiteSettings.bloggerApiCategory=Categorie voor berichten ontvangen via Blogger API 
+websiteSettings.spamPrevention=Spam Preventie
+websiteSettings.ignoreUrls=Negeer refererende URLs die <br />de volgende (comma gescheiden) woorden bevatten<br />
+
+websiteSettings.button.update=Werk Website Instellingen bij
+websiteSettings.button.rebuildIndex=Hergenereer Zoek Index
+
+# ------------------------------------------------------------ Welcome new user
+
+welcome.title=Welkom bij Roller
+welcome.accountCreated=Je nieuwe gebruikersnaam is aangemaakt.
+welcome.addressIs=Het adres van je nieuwe Weblog is
+welcome.rssAddressIs=Het adres van je nieuwsfeed is
+welcome.clickHere=Klik hier
+welcome.toLoginAndPost=om in te loggen en je eerste Weblog bericht te plaatsen.
+
+# ------------------------------------------------------------- Bookmark Macro
+
+macro.bookmark.urlFeed=URL van de RSS feed van de website.
+macro.bookmark.error=Fout bij het ophalen van de folder '{0}'.
+
+# ------------------------------------------------------------- Referer Macro
+
+macro.referer.furtherReading=Om meer te lezen over de berichten van vandaag:
+macro.referer.todaysHits=Bezoekers van vandaag:
+
+# ------------------------------------------------------------- RSS Macro
+
+macro.rss.all=Alles
+macro.rss.excerpts=citaten
+
+# ------------------------------------------------------------- Search Results Macro
+
+macro.searchresults.results=Zoekresultaten
+macro.searchresults.title=Defini&#235;er '{0}' bij Dictionary.com
+macro.searchresults.searchFor=Je zocht op {0} naar
+macro.searchresults.hits_1=<strong>{0}</strong> berichten gevonden.<br /><em>Je kunt dezelfde zoekactie ook 
+macro.searchresults.hits_2=uitvoeren</a> bij <a href="http://google.nl">Google</a>.</em>
+macro.searchresults.again=Opnieuw zoeken
+
+# ------------------------------------------------------------- Search Results Day Macro
+
+macro.searchresultsday.entrypermalink.title=Permanente link naar dit weblog bericht.
+macro.searchresultsday.userpermalink.title=Link naar de startpagina van deze gebruiker.
+macro.searchresultsday.categorypermalink.title=Laat de berichten in deze categorie zien.
+
+# ------------------------------------------------------------- Weblog Macro
+
+macro.weblog.daypermalink.title=Permanente link naar deze dag.
+macro.weblog.entrypermalink.title=Permanente link naar dit weblog bericht.
+macro.weblog.entrypermalink.edit=Wijzig
+macro.weblog.comments=Opmerkingen
+macro.weblog.comment=Opmerking
+macro.weblog.addcomment=Voeg je opmerking toe.
+macro.weblog.datepattern=dd MMMMM yyyy 'om' HH:mm z
+macro.weblog.date.timestampFormat=dd MMM yyyy, HH:mm:ss z
+macro.weblog.date.toStringFormat=EEEE dd MMMM yyyy
+macro.weblog.preview=Controle
+macro.weblog.commentpermalink.title=permalink opmerking
+macro.weblog.postedby=Toegevoegd door
+macro.weblog.postedon=op
+macro.weblog.website=<br/>Website: <a href="{0}">{1}</a>
+macro.weblog.name=Naam:
+macro.weblog.email=E-Mail:
+macro.weblog.url=URL:
+macro.weblog.rememberinfo=Onthoud gegevens?
+macro.weblog.yourcomment=Jouw opmerking:
+macro.weblog.htmlsyntax=HTML Syntax:
+macro.weblog.htmldisabled=Uitgeschakeld
+macro.weblog.htmlenabled=Ingeschakeld
+macro.weblog.commentwarning=Voeg je opmerking toe.
+macro.weblog.postcommentHeader=Voeg je opmerking toe:
+macro.weblog.postcomment=Voeg toe
+macro.weblog.post=Voeg toe
+macro.weblog.clear=Verwijder gegevens
+macro.weblog.searchalert=Vul iets in om te zoeken.
+macro.weblog.searchbutton=Zoek
+macro.weblog.searchdictionary=Je zocht op deze website naar "<a href="http://dictionary.com/search?q={0}" title="Defini&#235;er '{1}' op Dictionary.com" class="dictionary">{2}</a>".
+macro.weblog.searchhits=<strong>{0}</strong> berichten gevonden.
+macro.weblog.searchagain=Opnieuw zoeken
+macro.weblog.searchgoogle=<em>Je kunt ook <a href="http://google.com/search?q={0}%20site:{1}/page/{3}" class="google">zoeken</a> via <a href="http://google.nl">Google</a>.</em>
+macro.weblog.trackback=Terugkoppel URL:
+macro.weblog.editentry=Wijzig
+macro.weblog.allcategories=Allemaal
+macro.weblog.nolanguages=Deze website ondersteunt geen meerderer talen.
+
+# ------------------------------------------------------------- Comment emails
+
+email.comment.wrote=schreef
+email.comment.anonymous=Een anonieme gebruiker schreef
+email.comment.respond=Antwoord op deze opmerking via
+email.comment.title=Opmerking
+
+comments.postedBy = Geplaatst door
+maintenance.button.index = Regenereer Zoekindex
+maintenance.title = Website Beheer
+maintenance.button.flush = Cache legen
+weblogEntryQuery.label.any = Iedere
+websiteSettings.emailFromAddress = Standaard <em>van</em> e-mail adres<br />voor Opmerking-aankondiging
+macro.weblog.postedbywebsite = <br/>Website: <a href="{0}">{1}</a>
+navigationBar.header = Navigatie
+macro.weblog.on = om
+tabbedmenu.website.maintenance = Beheer
+websiteSettings.emailComments = E-Mail Opmerkingen?
+maintenance.prompt.index = Regenereerde zoekindex voor je Roller Website.
+maintenance.prompt.flush = Pagina cache leeg maken voor je Roller Website.
+maintenance.message.flushed = De pagina cache van je Roller Website is leeg gemaakt.
+maintenance.message.indexed = De regeneratie van de zoekindex van je Roller Website is gepland.
+weblogEntryQuery.section.filterYourView = Filter je archief:
+comments.at = op
+
+# JJM: added 7 June 2004
+weblogEdit.commentCount = Aantal opmerkingen: 
+pagesForm.addNewPage.success = Nieuwe pagina <strong>{0}</strong> is toegevoegd.
+error.noTrackbackUrlSpecified = Je hebt geen Trackback URL opgegeven.
+pageForm.save.success = Pagina is opgeslagen.
+weblogEdit.trackbackUrl = Trackback URL
+mainPage.pinnedEntries = Vaste Weblog Entries
+weblogEdit.trackbackResults = <b>Trackback reactie (error code 0 betekent succes):</b><br /><br />{0}
+weblogEdit.sendTrackback = Verstuur Trackback
+weblogEdit.pinnedToMain = Vast geprikt op start pagina.
+
+#JJM: added 13 June 2004
+referers.noReferersSpecified = Je hebt geen Referenties geselecteerd om te verwijderen
+referers.deletedReferers = Verwijder geselecteerde Referenties
+
+#JJM: added 23 September 2004
+weblogEntryQuery.filterByStatus = Filter op status
+weblogEntryQuery.filterByCategory = Filter op categorie
+weblogEntryQuery.limitResultsReturned = Beperk resultaten
+weblogEntryQuery.filterByPublishTime = Filter op publicatie datum
+weblogEdit.trackbacks = Trackbacks
+weblogEdit.miscSettings = Overige Instellingen
+weblogEdit.pluginsToApply = Toe te passen plugins
+weblogEdit.commentSettings = Commentaar instellingen
+
+#JJM: added 24 October 2004
+newUser.addNewUser = Registratie nieuwe gebruiker
+macro.weblog.notifyMeOfComments = Informeer mij via email over nieuw commentaar
+userAdmin.searchUserTitle = Zoek gebruiker om te wijzigen
+tabbedmenu.admin.createUser = Nieuwe gebruiker
+userSettings.needPasswordTwice = Voer zowel wachtwoord als wachtwoord bevestiging in.
+userSettings.fullname = Volledige naam
+userAdmin.userAdmin = Beheerder
+userSettings.passwordConfirm = Wachtwoord (bevestig)
+newUser.created = Nieuwe gebruiker succesvol aangemaakt. Nog een gebruiker aanmaken?
+userAdmin.enterUserName = Voer gebruikersnaam of gebruiker in om te wijzigen
+userAdmin.editUserTitle = Wijzig gebruiker [{0}]
+userSettings.passwordResetError = Wachtwoord is niet gereset. Kwamen wachtwoord velden niet overeen?
+userAdmin.deleted = Gespecificeerde gebruiker is verwijderd
+userAdmin.passwordConfirm = Wachtwoord (bevestig)
+userAdmin.invalidNewUserName = Gespecificeerde gebruiker is niet gevonden
+userAdmin.fullname = Volledige naam
+userAdmin.saved = Gebruikersinstellingen zijn bewaard.
+userSettings.saved = Gebruikersinstellingen zijn opgeslagen.
+Mime
View raw message