river-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Apache Hudson Server <hud...@hudson.apache.org>
Subject Build failed in Hudson: River-trunk-QA-windows #2
Date Thu, 18 Nov 2010 12:09:00 GMT
See <https://hudson.apache.org/hudson/job/River-trunk-QA-windows/2/>

------------------------------------------
[...truncated 169 lines...]
A     qa\harness\configs\kerberos
A     qa\harness\configs\kerberos\mahalo
A     qa\harness\configs\kerberos\mahalo\mahalo.config
A     qa\harness\configs\kerberos\reggie
A     qa\harness\configs\kerberos\reggie\reggie.config
A     qa\harness\configs\kerberos\sharedgroup
A     qa\harness\configs\kerberos\sharedgroup\sharedgroup.config
A     qa\harness\configs\kerberos\test.config
A     qa\harness\configs\kerberos\starter
A     qa\harness\configs\kerberos\starter\starter.config
A     qa\harness\configs\kerberos\mercury
A     qa\harness\configs\kerberos\mercury\mercury.config
A     qa\harness\configs\kerberos\outrigger
A     qa\harness\configs\kerberos\outrigger\outrigger.config
A     qa\harness\configs\kerberos\fiddler
A     qa\harness\configs\kerberos\fiddler\fiddler.config
A     qa\harness\configs\kerberos\phoenix
A     qa\harness\configs\kerberos\phoenix\phoenix.config
A     qa\harness\configs\kerberos\norm
A     qa\harness\configs\kerberos\norm\norm.config
A     qa\harness\configs\kerberos\configSet.properties
A     qa\doc
AU    qa\doc\discoveryservice-req.html
AU    qa\doc\renewalmanager-req.html
AU    qa\doc\discoveryservice-req.doc
AU    qa\doc\renewalmanager-req.doc
A     qa\doc\testSourceREADME.html
AU    qa\doc\joinmanager-req.html
AU    qa\doc\lookupdiscovery-test.doc
AU    qa\doc\locatordiscovery-req.html
AU    qa\doc\joinmanager-req.doc
AU    qa\doc\discoverymanagement-test.html
AU    qa\doc\discoverymanagement-test.doc
AU    qa\doc\eventmailbox-req.doc
AU    qa\doc\lookupdiscovery-req.html
AU    qa\doc\qaarch.sdw
AU    qa\doc\discoverymanagement-req.html
AU    qa\doc\discoverymanagement-req.doc
A     qa\doc\testBinaryREADME.html
A     qa\doc\harnessSourceREADME.html
AU    qa\doc\qaMethodWorkArch.html
AU    qa\doc\javaspace_req.html
AU    qa\doc\servicediscovery-test.html
AU    qa\doc\servicediscovery-test.doc
AU    qa\doc\discoverygroupmanagement-req.doc
AU    qa\doc\eventmailbox-test.doc
AU    qa\doc\index-testdescriptions.html
AU    qa\doc\HowToWriteATest.html
AU    qa\doc\servicediscovery-req.html
AU    qa\doc\discoverylocatormanagement-req.html
AU    qa\doc\servicediscovery-req.doc
AU    qa\doc\discoverylocatormanagement-req.doc
AU    qa\doc\locatordiscovery-req.doc
AU    qa\doc\eventmailbox-req.html
AU    qa\doc\testcategories.html
A     qa\doc\harnessBinaryREADME.html
AU    qa\doc\HowToRunATest.html
AU    qa\doc\testcategories.doc
AU    qa\doc\lookupdiscovery-req.doc
AU    qa\doc\index-requirements.html
AU    qa\doc\renewalservice-test.html
AU    qa\doc\javaspace_test.html
AU    qa\doc\renewalservice-test.doc
AU    qa\doc\renewalservice-req.html
AU    qa\doc\renewalservice-req.doc
AU    qa\doc\discoveryservice-test.html
AU    qa\doc\discoverygroupmanagement-req.html
AU    qa\doc\discoveryservice-test.doc
AU    qa\doc\index.html
AU    qa\doc\joinmanager-test.doc
AU    qa\doc\locatordiscovery-test.doc
AU    qa\doc\eventmailbox-test.html
A     qa\src
A     qa\src\interopExclusionList.txt
A     qa\src\manifest
A     qa\src\manifest\qa1
A     qa\src\manifest\qa1\META-INF
A     qa\src\manifest\qa1\META-INF\services
A     qa\src\manifest\qa1\META-INF\services\net.jini.security.TrustVerifier
A     qa\src\manifest\mercury-dl
A     qa\src\manifest\mercury-dl\META-INF
A     qa\src\manifest\mercury-dl\META-INF\PREFERRED.LIST
A     qa\src\manifest\qa1.mf
A     qa\src\manifest\servicediscovery-dl
A     qa\src\manifest\servicediscovery-dl\META-INF
A     qa\src\manifest\servicediscovery-dl\META-INF\PREFERRED.LIST
A     qa\src\manifest\qa1-io-tests
A     qa\src\manifest\qa1-io-tests\META-INF
A     qa\src\manifest\qa1-io-tests\META-INF\services
A     qa\src\manifest\qa1-io-tests\META-INF\services\net.jini.security.IntegrityVerifier
A     qa\src\manifest\qa1-export-servercontext-tests
A     qa\src\manifest\qa1-export-servercontext-tests\non-null-context
A     qa\src\manifest\qa1-export-servercontext-tests\non-null-context\META-INF
A     qa\src\manifest\qa1-export-servercontext-tests\non-null-context\META-INF\services
A     qa\src\manifest\qa1-export-servercontext-tests\non-null-context\META-INF\services\net.jini.export.ServerContext$Spi
A     qa\src\manifest\qa1-export-servercontext-tests\null-context
A     qa\src\manifest\qa1-export-servercontext-tests\null-context\META-INF
A     qa\src\manifest\qa1-export-servercontext-tests\null-context\META-INF\services
A     qa\src\manifest\qa1-export-servercontext-tests\null-context\META-INF\services\net.jini.export.ServerContext$Spi
A     qa\src\manifest\qa1-export-servercontext-tests\providers-parsing
A     qa\src\manifest\qa1-export-servercontext-tests\providers-parsing\META-INF
A     qa\src\manifest\qa1-export-servercontext-tests\providers-parsing\META-INF\services
A     qa\src\manifest\qa1-export-servercontext-tests\providers-parsing\META-INF\services\net.jini.export.ServerContext$Spi
A     qa\src\manifest\simulator-dl
A     qa\src\manifest\simulator-dl\META-INF
A     qa\src\manifest\simulator-dl\META-INF\PREFERRED.LIST
A     qa\src\com
A     qa\src\com\sun
A     qa\src\com\sun\jini
A     qa\src\com\sun\jini\test
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl\end2end
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl\end2end\META-INF
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl\end2end\META-INF\services
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl\end2end\META-INF\services\net.jini.security.TrustVerifier
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl\end2end\End2EndTestKerberos.td
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl\end2end\jssewrapper
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl\end2end\jssewrapper\EndpointWrapper.java
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl\end2end\jssewrapper\WriteCallback.java
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl\end2end\jssewrapper\ReadCallback.java
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl\end2end\jssewrapper\ServerEndpointWrapper.java
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl\end2end\jssewrapper\Statistics.java
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl\end2end\jssewrapper\Verifier.java
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl\end2end\jssewrapper\Bridge.java
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl\end2end\jssewrapper\Util.java
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl\end2end\jssewrapper\SecureRequestHandlerWrapper.java
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl\end2end\policies
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl\end2end\policies\policy.server.frontend
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl\end2end\policies\end2end.policy
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl\end2end\End2EndTestHTTPS.td
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl\end2end\generators
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl\end2end\generators\InterfaceGenerator.java
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl\end2end\generators\SecurityGenerator.java
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl\end2end\End2EndTestJSSE.td
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl\end2end\resources
AU    qa\src\com\sun\jini\test\impl\end2end\resources\keystore
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl\end2end\resources\keystore.password
AU    qa\src\com\sun\jini\test\impl\end2end\resources\keytabServer
AU    qa\src\com\sun\jini\test\impl\end2end\resources\krb5.conf
AU    qa\src\com\sun\jini\test\impl\end2end\resources\keytabClient
AU    qa\src\com\sun\jini\test\impl\end2end\resources\kinit
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl\end2end\e2etest
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl\end2end\e2etest\JSSESubjectProvider.java
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl\end2end\e2etest\WriterObject.java
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl\end2end\e2etest\Driver.properties
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl\end2end\e2etest\KerberosSubjectProvider.java
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl\end2end\e2etest\Constants.java
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl\end2end\e2etest\InstanceCarrier.java
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl\end2end\e2etest\TestClient.java
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl\end2end\e2etest\NullGUI.java
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl\end2end\e2etest\TestMethod.java
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl\end2end\e2etest\TestCoordinator.java
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl\end2end\e2etest\CipherSuite.java
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl\end2end\e2etest\SecureClient.java
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl\end2end\e2etest\SecureServerPermission.java
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl\end2end\e2etest\SmartProxy.java
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl\end2end\e2etest\PlainObject.java
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl\end2end\e2etest\ServiceHandler.java
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl\end2end\e2etest\TestException.java
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl\end2end\e2etest\UserInterface.java
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl\end2end\e2etest\SmartInterface.java
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl\end2end\e2etest\CoreInterface.java
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl\end2end\e2etest\CallHandler.java
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl\end2end\e2etest\SubjectProvider.java
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl\end2end\e2etest\SecureServer.java
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl\end2end\e2etest\Logger.java
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl\end2end\e2etest\End2EndTest.java
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl\end2end\e2etest\Driver.login
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl\end2end\e2etest\GUI.java
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl\end2end\e2etest\ProviderManager.java
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl\end2end\e2etest\GridBagParsedConstraints.java
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl\end2end\e2etest\ConstraintsInterface.java
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl\end2end\e2etest\GridBagJPanel.java
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl\end2end\e2etest\ReaderObject.java
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl\end2end\e2etest\Driver.java
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl\mercury
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl\mercury\PullLeaseExpireCancelTest.td
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl\mercury\PushPullListenerRecoveryTest.java
AU    qa\src\com\sun\jini\test\impl\mercury\PullTimeoutTest6B.td
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl\mercury\AdminIFBase.java
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl\mercury\PullUnknownEventsTest2.java
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl\mercury\MailboxImplReadyStateTest.java
AU    qa\src\com\sun\jini\test\impl\mercury\BadEventCodebaseTest.td
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl\mercury\RegCancelShutdownTest.td
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl\mercury\PullTimeoutTest4.java
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl\mercury\AdminIFTest.java
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl\mercury\TestGeneratorImpl.java
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl\mercury\PullTimeoutTest6B.java
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl\mercury\RegCancelShutdownTest.java
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl\mercury\PullRegCancelExpireShutdownTest.td
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl\mercury\MyUnknownEventException.java
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl\mercury\PullRegistrationIFTest.java
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl\mercury\MailboxTestBase.java
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl\mercury\TestGenerator.java
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl\mercury\PullAdminIFTest.td
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl\mercury\MercuryProxyEqualityTest.td
AU    qa\src\com\sun\jini\test\impl\mercury\PullTimeoutTest3.td
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl\mercury\LeaseExpireRenewTest.td
AU    qa\src\com\sun\jini\test\impl\mercury\PullUnknownEventRecoveryShutdownTest.td
AU    qa\src\com\sun\jini\test\impl\mercury\PullTimeoutTest6A.td
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl\mercury\RegRenewShutdownTest.td
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl\mercury\UEListenerImpl.java
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl\mercury\LeaseExpireCancelTest.td
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl\mercury\InterOpTest.td
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl\mercury\UnknownEventRecoveryTest.td
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl\mercury\LeaseExpireRenewTest.java
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl\mercury\PullTimeoutTest5.java
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl\mercury\PullLeaseMapTest.td
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl\mercury\DisableNSOListenerImpl.java
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl\mercury\UnknownEventRecoveryShutdownTest.java
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl\mercury\MailboxImplNullConfigEntries.td
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl\mercury\RegEnableShutdownTest.java
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl\mercury\PullRegCreateShutdownTest.td
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl\mercury\LeaseTestBase.java
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl\mercury\PullListenerRecoveryTest.td
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl\mercury\AdminIFShutdownTest.td
AU    qa\src\com\sun\jini\test\impl\mercury\PullTimeoutTest2.td
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl\mercury\RegCancelExpireShutdownTest.java
AU    qa\src\com\sun\jini\test\impl\mercury\PullTimeoutTest6.td
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl\mercury\TestUtils.java
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl\mercury\MailboxImplNullActivationConfigEntries.td
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl\mercury\mercury.properties
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl\mercury\PullListenerRecoveryTest.java
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl\mercury\AdminIFShutdownTest.java
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl\mercury\PullInterOpTest.td
AU    qa\src\com\sun\jini\test\impl\mercury\PullRegEnableShutdownTest.td
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl\mercury\ListenerRecoveryTest.java
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl\mercury\PullTimeoutTest2.java
AU    qa\src\com\sun\jini\test\impl\mercury\PullUnknownEventsTest.td
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl\mercury\PullTimeoutTest6.java
AU    qa\src\com\sun\jini\test\impl\mercury\PullTimeoutTest.td
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl\mercury\PullRegRenewExpireShutdownTest.td
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl\mercury\DelayedBasicJeriExporter.java
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl\mercury\PullLeaseTest.td
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl\mercury\PullRegistrationIFTest.td
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl\mercury\RegRenewExpireShutdownTest.td
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl\mercury\PullInterOpTest.java
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl\mercury\BadEventCodebaseTest.java
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl\mercury\RegistrationIFTest.td
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl\mercury\PullUnknownEventsTest.java
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl\mercury\ActivatableMercuryVerifier.java
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl\mercury\PullTimeoutTest.java
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl\mercury\RegCreateShutdownTest.td
AU    qa\src\com\sun\jini\test\impl\mercury\mercuryFixedExporter.config
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl\mercury\PullAdminIFShutdownTest.td
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl\mercury\RegRenewExpireShutdownTest.java
A     qa\src\com\sun\jini\test\impl\mercury\PullMercuryProxyEqualityTest.tSCM check out
aborted
Publishing Javadoc
Archiving artifacts


Mime
View raw message