poi-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From bugzi...@apache.org
Subject DO NOT REPLY [Bug 51809] COUNTIF&SUMIF miscalculates ">=" rule
Date Wed, 14 Sep 2011 16:16:07 GMT
https://issues.apache.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=51809

--- Comment #2 from Antti Koskimäki <antti.koskimaki@joinex.com> 2011-09-14 16:16:07
UTC ---
Itse fiksattu ja patch contriboitu

https://issues.apache.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=51809

Muokkaan nyt vielä POIUtis:in niin että forceRecalculate asetetaan vain jos
erikseen pyydetään. Jo pelkästään siksi että proof ajetaan POI:n itsensä
jäljiltä ja Excelin re-calculate:n "korjailu" hämärtää tilannetta.

Lisäksi Office2010 vaatii erikseen "enable editing" nappulan painallusta
ennenkuin uudelleenlaskenta käynnistyisi, ja PDF-konversion tapauksessa voi
olla vastaava ongelma myös.

POI:n laskenta on kuitenkin jo melkoisen hyvällä tolalla.

-- 
Configure bugmail: https://issues.apache.org/bugzilla/userprefs.cgi?tab=email
------- You are receiving this mail because: -------
You are the assignee for the bug.
---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: dev-unsubscribe@poi.apache.org
For additional commands, e-mail: dev-help@poi.apache.org


Mime
View raw message