perl-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From "Mobile Produkter" <cont...@adamprice.eu>
Subject Din nye enhed er konfigureret og klar til brug.
Date Sun, 24 Jun 2018 17:56:30 GMT
Baseret på din søgehistorik har vi bemærket, at du er en stor fan af
Samsung. Du er derfor blevet udvalgt som en af vores "Månedens kunder".

Denne titel berettiger dig til at modtage en lille overraskelse fra os: den
Galaxy S9 inkl. en trådløs induktions oplader.


Mime
View raw message