pdfbox-users mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Max Rietmeijer | Add to Favorites <mrietmei...@addtofavorites.nl>
Subject Re: CMYK images
Date Fri, 24 Feb 2017 18:26:03 GMT
Looks like you use the BufferedImage only to retrieve dimensions . We know dimension upfront
so its not necessary for our purpose. This'll save us from Loading twice and using extra codecs
like twelvemonkeys.


> On 24 Feb 2017, at 19:17, Tilman Hausherr <THausherr@t-online.de> wrote:
> 
> Am 24.02.2017 um 19:05 schrieb Max Rietmeijer | Add to Favorites:
>> Worked like a charm. Great! 
> 
> 
> The image was swallowed again (mailing list security policy), but I believe you :-)
> 
> 
> That was some quick code, it reads the file twice. For production you may want store
it in a ByteArrayOutputStream / input stream like it is done in the source code of PDJPegFactory.
> 
> 
> It won't work with jai_imageio but this could be done if needed, with code like this:
> 
> 
>        ImageInputStream iis = ImageIO.createImageInputStream(f);
>        ImageReader reader = ImageIO.getImageReadersByFormatName("JPEG").next();
>        reader.setInput(iis);
>        Raster raster = reader.readRaster(0, null);
> 
> 
> The raster can tell the width/height.
> 
> 
> Tilman
> 
> 
> ---------------------------------------------------------------------
> To unsubscribe, e-mail: users-unsubscribe@pdfbox.apache.org
> For additional commands, e-mail: users-help@pdfbox.apache.org
> 

Met vriendelijke groet,
Max Rietmeijer
R&D Director
 
 
Goeman Borgesiuslaan 77
3515 ET Utrecht
T. 030-7551560
W. www.addtofavorites.nl
 
===
De inhoud van deze e-mail, inclusief bijlagen, is vertrouwelijk en enkel bestemd voor de geadresseerde.
Indien dit bericht niet voor u is bestemd, verzoeken wij u het te vernietigen, de inhoud daarvan
op geen enkele wijze te gebruiken of te openbaren en direct contact met ons op te nemen. Op
al onze werkzaamheden zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing, waarin een aansprakelijkheidsbeperking
is opgenomen. Onze Algemene Voorwaarden worden op verzoek toegezonden. Add to Favorites B.V.
is gevestigd te Utrecht (KvK Utrecht nr. 17228639).
===


---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: users-unsubscribe@pdfbox.apache.org
For additional commands, e-mail: users-help@pdfbox.apache.org


Mime
View raw message