pdfbox-users mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Vomlel Jan <Jan.Vom...@aipsafe.cz>
Subject problem with pdf eof
Date Fri, 10 Oct 2014 07:09:14 GMT
Hello,
I use PDFBox 1.8.7 PDDocument.load(InputStream is) method to parse PDF document in attachement.
Method return without exception, but document model is incomplete.

Problem is in characters after EOF (ofset 22939):
startxref
22449
%%EOF
@
16 0 obj
<<
/Type /Catalog

PDFBox create internal IOException and ignore it with comment:
          /*
           * PDF files may have random data after the EOF marker. Ignore errors
if
           * last object processed is EOF.
           */

Is this PDF construction valid?
Which parser in PDFBox is correct? I tried ConformingPDParser, but another error occured.

Jan________________________________

Tento e-mail ani žádný z připojených souborů nejsou přijetím návrhu na uzavření
smlouvy, ledaže je to v nich výslovně uvedeno. Pokud tomu tak není, nelze je považovat
za jednání, které by zakládalo jakékoliv nároky vůči společnosti AiP Safe. Tento
e-mail je určen pouze uvedenému příjemci a dalším osobám, které jsou jmenovitě uvedeny
jako příjemci, a jeho obsah, včetně obsahu všech připojených souborů, je důvěrný.
Jestliže nejste oprávněný příjemce, zdržte se, prosím, jakékoliv formy zveřejnění,
reprodukce, kopírování, distribuce nebo šíření jeho obsahu, včetně obsahu všech
připojených souborů. Pokud jste obdržel tento e-mail omylem, oznamte to, prosím, neprodleně
jeho odesilateli a e-mail, včetně všech připojených souborů, vymažte. Všechny e maily
adresované, přijímané nebo posílané AiP Safe s.r.o. nebo zaměstnanci AiP Safe s.r.o.
jsou považovány za zásadně pracovní e-maily. V souladu s tím odesilatel nebo příjemce
těchto e mailů souhlasí, že mohou být čteny jinými zaměstnanci AiP Safe s.r.o., než
je daný příjemce nebo odesilatel, proto aby byla zajištěna kontinuita pracovních aktivit
a byla umožněna jejich kontrola..
Mime
 • Unnamed multipart/mixed (inline, None, 0 bytes)
View raw message