pdfbox-users mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Duane Nickull <du...@technoracle-systems.com>
Subject Re: Post PDFBox User Mailing List
Date Thu, 02 Aug 2012 17:26:37 GMT
WHat do you need to know?

Duane
***********************************
Technoracle Advanced Systems Inc.
Consulting and Contracting; Proven Results!
i.  Neo4J, PDF, Java, LiveCycle ES, Flex, AIR, CQ5 & Mobile
b. http://technoracle.blogspot.com
t.  @duanechaos
"Don't fear the Graph!  Embrace Neo4J"


On 2012-08-02 9:35 AM, "Gilad Denneboom" <gilad.denneboom@gmail.com> wrote:

>You just did, Rene... :-)
>
>2012/8/2 Rene van Reeuwijk <renevanreeuwijk@bmc.nl>
>
>> Hello, I would like to post a question in the PDFBox User Mailing List.
>>
>> Regards Rene van Reeuwijk
>> ________________________________
>>
>> BMC
>>
>> Smallepad 34
>> 3811 MG Amersfoort
>>
>> Postadres
>> Postbus 490
>> 3800 AL Amersfoort
>>
>> Telefoon
>> 033 496 52 00
>>
>> Internet
>> http://www.bmc.nl
>>
>> ________________________________
>>
>> De informatie verzonden met dit e-mail bericht is vertrouwelijk
>> en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van
>> deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden.
>> Indien de lezer van dit bericht niet de geadresseerde is, wordt u
>> er hierbij op gewezen dat openbaarmaking, vermenigvuldiging,
>> verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden
>> niet is toegestaan. Indien u deze e-mail abusievelijk hebt
>> ontvangen, brengt u dan de afzender op de hoogte waarbij u
>> gevraagd wordt het originele bericht te vernietigen.
>>Mime
View raw message